فهرست مطالب

پژوهش های پنبه ایران - سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هادی شیرزاد، مرتضی قربانی* صفحات 1-12
  به منظور بررسی وجود همزیستی قارچ های مایکوریز با ریشه گیاه پنبه، تعیین درصد کلونیزاسیون ریشه ها و مشخص کردن وضعیت اسپور این قارچ ها، بیست و دو نمونه خاک به همراه ریشه از مزارع پنبه مناطق مختلف استان خراسان شمالی جمع آوری گردید. پس از رنگ آمیزی ریشه ها و استخراج اسپورها از خاک، میزان کلونیزاسیون ریشه و جمعیت اسپور این قارچ ها اندازه گیری شد. همچنین تاثیر pH خاک بر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد همزیستی مایکوریزی آربوسکولار همراه با ریشه پنبه وجود دارد. در مورد شاخص های مرتبط با کلونیزاسیون میانگین فراوانی مایکوریزایی (%F) در مناطق مختلف از 95 تا 100 درصد برآورد شد. شاخص تراکم مایکوریزایی (%M) در مناطق سنخواست و آشخانه با میانگین های 8/59 و 9/31 به ترتیب بالاترین و پایین ترین مقدار بود. در مورد شاخص تراکم جمعیت اسپوری بالاترین و پایین ترین تراکم در مناطق اسفراین و آشخانه به ترتیب با میانگین 9/212 و 2/137 اسپور در 35 گرم خاک خشک بدست آمد. بررسی همبستگی شاخص های اندازه گیری شده با pH خاک نشان داد که همبستگی شاخص تراکم اسپور با pH در سطح احتمال 05/0 معنی دار و از نوع مثبت است.
  کلیدواژگان: مایکوریز، آربوسکولار، خراسان شمالی، پنبه
 • قربانعلی روشنی*، عبدالرضا قرنجیکی، سید جلال میرقاسمی صفحات 13-26
  شوری خاک یکی از عوامل مهم کاهش رشد و تولید محصولات زراعی است. سطح خاک های متاثر از نمک در کشور ما بسیار قابل توجه بوده و در اکثر این اراضی فقط کشت محصولات متحمل به شوری مثل پنبه مقدور می باشد. با این که پنبه نیز از گیاهان نسبتا متحمل به شوری محسوب می شود، اما همانند سایر گیاهان با وجود تحمل نسبی در برابر شوری، تاثیر سوء شوری در ارقام و ژنوتیپ های مختلف یکسان نبوده و اختلاف در صفات رشدی و عملکرد مشاهده می شود. لذا، به منظور بررسی تاثیر شوری خاک بر صفات رشدی و مقایسه عملکرد 12 ژنوتیپ پنبه، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مزرعه نمونه انبار الوم در استان گلستان انجام شد. شوری خاک در زمان کشت 5/12 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج نشان داد که شوری خاک تاثیر معنی داری بر صفات رشدی و عملکرد شامل درصد جوانه زنی، ارتفاع بوته، وزن غوزه، عملکرد چین اول، عملکرد چین دوم، عملکرد کل و درصد زودرسی محصول دارد. بیشترین درصد جوانه زنی در ژنوتیپ های شیرپان 539، چوکوروا و کیو28 مشاهده شد. در مقایسه میانگین داده ها، رقم تجاری ساحل دارای بلندترین ارتفاع بوته و سنگین ترین غوزه بود. هرچند در چین اول، ژنوتیپ شیرپان 539 بیشترین محصول را تولید نمود، اما با توجه به اختلاف قابل توجه محصول رقم گلستان در برداشت چین دوم، بیشترین عملکرد کل با رقم مذکور بدست آمد. زودرسی ژنوتیپ شیرپان 539 برتری زیادی نسبت به سایر ژنوتیپ ها داشت. با توجه به نتایج، ترویج و توسعه کشت رقم گلستان در خا ک های متاثر از نمک استان گلستان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استان گلستان، شوری خاک، ژنوتیپ های پنبه، عملکرد
 • رسول آمی سما *، احمد دیه جی صفحات 27-41
  در زمینه فعالیت های کشاورزی، از جمله پتانسیل های خوب تولیدی کشور پنبه بوده و در این تولید، یک سیستم کارآمد بازاریابی، بمانند یک جزء کلیدی در بالندگی، رشد و پایداری بنگاه های تولیدکننده پنبه می باشد. این تحقیق از نوع مقطعی بوده، و به صورت میدانی به منظور بررسی رابطه شاخص های تولید، بازاریابی و فروش در صنعت پنبه استان گلستان انجام شده است. نمونه گیری ابتدا به روش چند مرحله ای طبقه ای وزنی و سپس از نوع تصادفی خوشه ای است. جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که در نهایت 126 تولیدکننده پنبه انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، محاسبه ضریب رگرسیون در قالب آزمون های آماری تکمیلی، جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و با استفاده از نرم افزار SPSS.17 مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. در مجموع میانگین مهارت های بازاریابی برای کل تولیدکنندگان در این پژوهش ضعیف، و میانگین دانش بازاریابی آنها خوب ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین سطوح درآمدی تولیدکنندگان و مهارت های بازاریابی آنها وجود دارد. همچنین بین سطوح حاشیه های بازاریابی بهره برداران و مهارت های بازاریابی آنها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، در حالی که رابطه بین درآمد و حاشیه بازاریابی بهره برداران با دانش بازاریابی آن ها در سطح اطمینان 95 % معنی دار نبوده است.
  کلیدواژگان: بازاریابی، پنبه، تولید، حاشیه بازاریابی، مهارت بازاریابی
 • سید مجتبی نوری حسینی *، حمیدرضا ذبیحی، محمد رضا رمضانی مقدم صفحات 43-57
  به منظور بررسی اثرات محلول پاشی و مصرف خاکی سولفات آهن و سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار در 3 تکرار بر روی پنبه رقم ورامین در ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر به مدت دو سال و در خاکی با شوری 5/2 دسی زیمنس بر متر، اسیدیته 9/7 با بافت سیلتی لوم اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل سه عامل، عامل اول مصرف خاکی سولفات روی در 4 سطح (0، 20، 40 و 60 کیلوگرم سولفات روی در هکتار) ، عامل دوم محلولپاشی سولفات روی در 2 سطح (0، 5/0 درصد) و عامل سوم محلولپاشی سولفات آهن در دو سطح (0، 5/0 درصد) بودند. نتایج نشان داد بین متوسط وش تولیدی تیمارهای مختلف آزمایش تفاوت آماری معنی داری در سطح 5% وجود دارد. بیشترین میزان عملکرد به میزان 3964 کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف خاکی 40 کیلوگرم سولفات روی در هکتار به همراه محلولپاشی سولفات آهن با غلظت 5/0 درصد بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد 26 درصد افزایش عملکرد داشت. بالاترین وزن غوزه پنبه (2/6 گرم) و تعداد غوزه (4/9 غوزه) از تیمار اخیر بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 13 و 19 درصد افزایش نشان داد. تیمارهای آزمایش تاثیری بر ارتفاع بوته و زودرسی پنبه نشان ندادند.
  کلیدواژگان: پنبه، روی، آهن، عملکرد، اجزاء عملکرد
 • مرتضی عرب سلمانی* صفحات 59-73
  به منظور تعیین تنوع عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه، تعداد 95 جدایه قارچ Verticillium dahliae Kleb. از خاک، پنبه، بادنجان، بامیه، خیار، پسته، کنجد، گوجه فرنگی و غوزک و ریزوسفر علف های هرز داتوره، توق و تاجریزی سیاه جمع آوری شدند. خصوصیات بیماری زایی، مورفولوژیکی، بهترین دمای رشد و دامنه میزبانی وسازگاری رویشی جدایه ها بررسی گردید. نتایج نشان دادکه جدایه ها از نظر ایجاد علائم در پنبه و بامیه به دو گروه برگ ریز و غیر برگ ریز تقسیم شدند. جدایه هایی که باعث برگ ریزی در پنبه شدند از نظر علائم در پنبه و بامیه، مورفولوژی میکرواسکلروت در آب آگار، دامنه میزبانی، دمای بهینه رشد در محیط کشت PDA و سازگاری رویشی با جدایه های غیر برگ ریز متفاوت بودند. تنوع بیماری زایی درجدایه های غیر برگ ریز بیشترتر از جدایه های برگ ریز بود. بیماری زایی متقابل جدایه های جدا شده از میزبان های مختلف نشان داد که اختصاصیت میزبانی در بین جدایه های مورد مطالعه وجود نداشت ولی شدت بیماریزایی متفاوت بود. سویه برگ ریز V. dahliae از پنبه، بادنجان و خاک از مناطق پنبه کاری خیر استهبان، کردکوی و ورامین جداسازی و مورد شناسایی قرار گرفت. پنجاه و دو موتانت از 95 جدایه قارچ بدست آمد. بر اساس توان استفاده از منبع نیتروژن موتانت ها به سه گروه نیت 1 (25%)، نیت 3 (12 %) و نیت ام (54 %) تقسیم شدند. نتایج نشان دادکه بر اساس سیستم میزبان پاتوژن و علائم ایجاد شده در پنبه دو سویه برگ ریز و غیر برگ ریز ولی بر اساس سازگاری رویشی هشت گروه دربین جدایه های مورد مطالعه وجود دارد. سویه برگ ریز در یک گروه و سویه غیر برگ ریز در هفت گروه دیگر سازگاری رویشی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: پژمردگی ورتیسیلیومی، سازگاری رویشی، تنوع بیماری زایی و پنبه
 • عبدالقدیر قجری*، عمران عالیشاه، سید جلال میرقاسمی صفحات 75-89
  این آزمایش با هدف بررسی واکنش دور گ های زودرس ازنظرعملکرد و اجزا عملکرد در کشت دوم بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عامل اصلی این آزمایش سه تیمارکشت محصول زمستانه شامل گندم، کلزا، بدون کشت و عامل فرعی دارای شش تیمار پنبه بصورت کشت دوم بهاره شامل رقم سپید و دور گ های 30-SKT-133، 30-N29-80، 30-TBL-180، 30-SKG-43 و 30-TBL-61 بود. نتایج نشان داد کشت پنبه بعد از محصولات زمستانه باعث کاهش عملکردکل، عملکرد چین اول، تعداد قوزه، وزن قوزه وسرعت سبز شدن گردید. با اینکه عملکردکل و عملکردچین اول پنبه بعداز کشت محصول زمستانه کلزا و گندم کمتراز تیمار بدون کشت بود و عملکرد وش تولید شده پنبه در تیمار بعداز گندم بیشتر از تیمارکلزا بود اما اختلاف آن ها معنی دارنبود. همچنین تاثیر تیمار گندم با تیمار بدون کشت از نظر زودرسی وش با پنبه برابر بود و بر تیمار کلزا برتری داشت. دورگ 30-SKG-43 بیشترین عملکرد پنبه را در تیمار بدون کشت و بعداز گندم نسبت به سایر دور گ ها داشت اما تاثیر تیمار کلزا باعث شد این دورگ تقریبا برابر با سایر دور گ ها عملکرد وش تولید نماید و بیشترین عملکرد چین اول و زودرسی دردورگ 30-SKT-133 مشاهده شد. دردور گ های مورد بررسی در افزایش عملکردکل و عملکرد چین اول بیشترین تاثیر را افزایش تعداد قوزه و سپس وزن قوزه داشت.
  کلیدواژگان: کشت دوم، دور گ های زودرس، پنبه، رقم سپید
 • عبادالله بانیانی*، ابراهیم فراهانی صفحات 91-105
  روند رو به رشد تولید پسماند شهری معضلی است که سلامت جامعه را تهدید کرده و در صورت عدم توجه، خسارات زیست محیطی غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت. در این پژوهش اثرات ترکیبی کمپوست زباله شهری با کود نیتروژن بر ویژگی های رشدی و عملکرد پنبه رقم ورامین بررسی گردید. 9 تیمار ترکیبی کمپوست و نیتروژن در قالب طرح کرت های یک بار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین در 50 کیلومتری جنوب شرقی تهران در خاکی با بافت لومی انجام شد. تیمارهای شامل کمپوست زباله شهری در سه سطح 0، 20 و 40 تن در هکتار و تیمارهای کود نیتروژن در سه سطح 0، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که اثر تیمارها بر روی صفات مورد بررسی در سطح 1% آماری معنی دار شده است. بیشترین مقدار عملکرد وش از مصرف 40 تن کمپوست زباله شهری (4458 کیلوگرم) حاصل گردید و همچنین کاربرد 200 کیلوگرم کود نیتروژن با 4195 کیلوگرم بیشترین عملکرد وش را داشت. بیشترین عملکرد وش از تیمار مصرف توام40 تن در هکتار کمپوست به همراه 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن (4787 کیلوگرم) بدست آمد. بیشترین مقدار بیوماس تر از مصرف 40 تن کمپوست زباله شهری (27930 کیلوگرم) همچنین کاربرد 200 کیلوگرم کود نیتروژن با 26393 کیلوگرم حاصل شد. بیشترین بیوماس تر از تیمار مصرف توام40 تن در هکتار کمپوست به همراه 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن (29922 کیلوگرم) بدست آمد.
  کلیدواژگان: تعداد غوزه، وزن ده غوزه، بیوماس، عملکرد وش
 • سیدمحمدرضا احمدی، برهان سهرابی*، هاشم امین پناه صفحات 107-117
  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف پلیمر سوپر جاذب و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه رقم گلستان، آزمایش مزرعه ای به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش سطوح مختلف آبیاری (آبیاری متعارف (100٪ نیاز آبی گیاه)، کم آبیاری (50٪ نیاز آبی گیاه) و دیم در کرت های اصلی و سطوح متفاوت سوپر جاذب A200 (صفر، 10، 20، 30 و 40 گرم برمتر مکعب در خاک) در کرت های فرعی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان آبیاری بر تعداد شاخه زایا، تعداد گره بر روی ساقه اصلی، تعداد کل قوزه و کیل الیاف اثر معنی دار داشت ولی بر تعداد شاخه رویا، وزن سی قوزه و عملکرد وش تفاوت معنی دار نداشت. دراین تحقیق اثر پلیمر سوپر جاذب و نیز اثر متقابل سوپر جاذب و آبیاری بر روی صفات اندازه گیری شده معنی دار نشد. بنابراین استفاده از سوپر جاذب در مزارع پنبه تنها در شرایط کم آبی و تنش خشکی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: کم آبیاری، هیدروژل، پنبه رقم گلستان، حفظ رطوبت
|
 • H. Shirzad, M. Ghorbany* Pages 1-12
  To investigation existence of arbuscular mycorrhizal fungi symbiosis with cotton root, determination of root colonization percent and characterization of spore situation, 22 soil and root samples gathered from cotton fields of different areas in north Khorasan province. After root staining and extraction of spores from soil, root colonization and spore population determined, also effect of soil pH on these factors was evaluated. Results showed that all samples have arbuscular mycorrhizal symbiosis. About indices related to colonization, average of mycorrhizal frequency (%F) in different areas was between 95 to 100 percent. Average of mycorrhizal intensity index (%M) in Sankhast and Ashkhaneh areas with 59.8 and 31.9 was maximum and minimum respectively. about spore population density index maximum and minimum was in Esfarayen and Ashkhaneh with 212.9 and 137.2 spores per 35g/dried soil respectively. Correlation of measured indices with pH showed that correlation of spore population density with pH was significant (α = 0.05) and this correlation was positive.
  Keywords: mycorrhiza, Arbuscular, North Khorasan, Cotton
 • Gh. Roshani *, A. Gharanjiki, S.J. Mirghasemi Pages 13-26
  Soil salinity is one of the important factors that reduces growth and production of crops. The salt-affected soils area is very considerable in Iran so that salt tolerant crops individually are cultivable in the most these lands. Like as other plants, the adverse effect of salinity on various cultivars and genotypes of cotton werent similar and despite the fact that cotton is somewhat tolerant to salinity, differences in growth traits and yield occurs. Hence, a field experiment was carried out in Golestan province, Agricultural Research Station, Marked Farm of Anbarolum to evaluate the effect of soil salinity on growth traits and compare the yield of 12 cotton genotypes. Soil salinity was 12.5 dS/m at planting time. The results showed that soil salinity established a significant effect on growth and yield traits including germination percent, plant height, boll weight, yield of first peaking, yield of second peaking, total yield and yield earliness. The greatest germination percent was obtained by Shirpan 539, Çukurova and Q28 genotypes. In mean comparison of the data, Sahel genotype had the highest height and the heaviest boll. Golestan genotype produced the most total yield because of production the considerable more yield in second picking, However 539 Shirpan genotype produced the most yield in first peaking. The earliness of latter genotype had too much preference as compared to other genotypes. Finally, according to the results, extension and expansion of Golestan genotype cultivation was recommended for salt-affected soils in Golestan province.
  Keywords: Cotton genotypes, Golestan province, soil salinity, Yield
 • R. Amisama *, A. Deiyeji Pages 27-41
  Within the domain of agricultural enterprises the high potentials of Cotton in Iranian domestic economy, hence, in foreign trades, the effective internal and external marketing system has a vital role in economic growth and sustainability of producer firms. This research is of cross-sectional type, on-field and applied one, which investigates and follows the marketing and exporting of cotton in Golestan province of Iran. Stratified and weighted mutli-staged clustered and random sampling method was applied. Size of sample was identified by applying Cochran formula, where sum 126 farm firms, were selected. Using one-way analyses of variance, calculating regression coefficient, the research hypotheses and questions were tested, answered and analyzed by utilizing SPSS.17 software. The results show, positive significant relation between orchard's income levels and their marketing skill levels. Inverse significant relation between their marketing margin levels and their marketing skills, while the relation between their income levels and marketing margin were not significant at 95% confidence interval.
  Keywords: Cotton, Marketing, Marketing Margins, Marketing Skills, Production
 • S.M. Nouri, Hoseini *, H.R. Zabihi, M.R. Ramazani Moghaddam Pages 43-57
  In order to study the effects of soil and foliar application of Iron and Zinc sulphates on yield and yield components of varamin cultivar cotton an experiment were conducted in kashmer cotton research station, in a Silty loam textured soil with EC=2.2 ds/m and pH=7.9. Experimental design was factorial as randomized complete block design with three replication which four levels of soil application of zinc sulphate including 0, 20, 40 and 60 kg/ha Zinc sulphate, two levels of foliar application of zinc sulphate including 0 and %0.5 and two levels of foliar application of Iron sulphate including 0 and %0.5 were applied to the field plots. Results showed that the effects of soil and foliar application of Iron and Zinc sulphates on cotton yield, boll weight and boll Number were significant. The highest yield (3964 kg per hectare cotton) obtained from the Soil application of 40 kg per hectare zinc sulfate and spraying zinc sulfate (0.5%) treatment, as 26% increased compared to the control. The highest boll weight (2.6 g) and boll Number (4/9 seed) obtained from recent treatment that increased respectively 13% and 19% compared to the control. The treatments did not show any significant effect on plant height and earliness cotton.
  Keywords: Cotton, Zinc, iron, Yield, yield components
 • M. Arabsalmani * Pages 59-73
  In order to determination of variability of pathogenicity of Verticillium dahliae kleb., Ninety five isolates form soil, cotton, eggplant, okra, cucumber, pistachio, sesame, tomato, and wild hemp, and rhizospher of Datura stramonium, Xanthium sp. and Solanum nigrum were compared in respect to microsclerotial morphology,pathogenicity, host range, optimum temperature for growth and vegetative compatibility groups (VCGs).The result showed that based on symptom in cotton and okra plants the isolates were divided in two defoliating and no defoliating strains which also differed in microsclerotial morphology on water agar, optimal temperature for growth on potato dexteros agar. The variability among no defoliating isolates were more than defoliating isolates. Although, there was not host specificity among isolates but observed various disease severity in cotton .The defoliating strains were collected from cotton, eggplant, sesame and soil in Estahban, Kord kuy and Varamin regions. From 52 nit mutants (54%) were obtained 95 isolates. Based on the ability to use different nitrogen sources the mutant were grouped into three phenotypic classes nit 1(25%), nit 3(12%) and nit M( 54%).The isolates were separated into different groups. Eight VCGs were recognized among nit mutants. All defoliating isolates were belonged to one VCG and rest of the isolated grouped in 7 VCGS.
  Keywords: verticillium wilt, Cotton, Vegetative Compatibility Groups
 • A. Ghajari *, O. Alisha, S.J. Mirgasemi Pages 75-89
  This experiment was carried out in split plot by using randomized complete block design with 2factors in 4 replications. The objective of this study was evaluation reaction on yield and yield components and earlymatured cotton crosses as a double crop. Main plots, were include 3winter crop,wheat, canola, and nofallow, and Subplots were 6 cotton crosses including sepid(control), 30-SKT-133, 30-N29-80, 30-TBL-180, 30-SKG-43,and 30-TBL-61. The Results showed that rate of emergence, yield, first harvesting yield, number of bolls and boll weight were decreased by planting of cotton after winter crops. Although the total yield and first harvesting yield of cotton after canola,and wheat were less than treatments nofallow. Seedcotton yield after wheat was more then yield after canola but these treatments didnt have significant differences. Earliness in cotton after wheat was same in nofallow treatment, but this is superior on canola treatments. 30-SKG-43 crosses had the highest cotton yield in nofallow and wheat treatment. This crosses in canola treatments produced almost with the other cross. 30-SKT-133 had the highest yield on first harveting and earliness percentage. In investigation crosses, seedcotton yield was increased and first harvesting had the hieghest impact by increasing number of bolls than boll weight.
  Keywords: Doublecrop, Early matured crosses, Cotton, Sepid Cultivar
 • E. Baniyani *, E. Farahani Pages 91-105
  The Growing rate of urban waste products has caused a serious problem and threatening the health of our society. Lack of attention can cause irreparable environmental damage. This study was carried out to determine the effects of combined municipal city waste with nitrogen fertilizer on growth and yield of Vramin cotton cultivar properties. The experiment design was split plot in form of CRB with nine treatments and four replications at agricultural research and natural resources center of Tehran province in Varamin on a fairly loamy soil. The treatments included: Compost at three levels(0,20 and 40 tons/hac) as main plots and nitrogen fertilizer with three levels (0,100 and 200 kg/hac) as sub plots. Results showed that the effects of treatments on growth and yield were significant at 1% level. Highest seed cotton yield(4458 kg) was obtained from use of 40 tons of municipal solid waste compost, also the maximum seed cotton yield (4195 kg) was obtain by application of 200 kg nitrogen. The combination of 40 tons of compost and 100 kg of nitrogen per hectare had the highest seed cotton yield (4787kg). The most amount of biomass (27,930 kg) was achieved, by using 40 tons of municipal solid waste compost. Also the biomase for useing 200 kg of nitrogen fertilizer was 26,393 kg.The most biomas was obtain by combination of 40 tons of compost per hectare and 100 kg nitrogen per hectare (29 922 kg).
  Keywords: Number of boll, Weight of ton boll, biomass, Seed cotton yield
 • S. M.R. Ahmadi, B. Sohrabi *, H. Amirpanah Pages 107-117
  This study was carried out to evaluate of various levels of water and super absorbent polymer (SAP) application on Cotton yield and yield component of Golestan Variety at Hashemabad Cotton Research Station, Gorgan/ Iran. In this experiment Three levels of Irrigation water Including: Rainfed (I0), 50% (I50) and 100% (I100) cotton Water Requirements and five levels of super absorbent polymer application 0 (S0), 10 (S10), 20 (S20), 30 (S30), 40 (S40) gr/m3soil at three replications were compared. Analysis of variance showed that the amount of irrigation water had a significant impact on the sympodia branch number, number of bolls, number of nodes on the main stem, and fiber micronaire. But the irrigation regime had no significant effect on monopodia branches, 30 bolls weight, cottonseed yield. Finaly, analysis of variance showed that SAP and interaction between Irrigation regime & SAP had no significant effect on number of sympodia & monopodia branch, number of nodes, 30 bolls weight, number of boll, cotton seed yield, lint percentage. Therefore, the use of super absorbent for cotton fields are recommended only in terms of water scarcity and Hydrologic drought condition.
  Keywords: Deficit irrigation, Hydrogel, Golestan variety, Moisture protection