فهرست مطالب

مجله پژوهش های پنبه ایران
سال دهم شماره 2 (پیاپی 20، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید کوهکن*، علی نخ زری مقدم، علی راحمی کاریزکی، عمران عالیشاه صفحات 1-18
  به منظور بررسی و تعیین عکس العمل 10 رقم پنبه نسبت به تنش کم آبی، آزمایشی به‎صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس طی سال های 1400 و 1401 انجام شد. عامل اصلی تنش آبیاری در دو سطح شامل تنش متوسط (دو مرتبه آبیاری در مراحل تشکیل غنچه و شروع گل دهی) و عدم تنش (چهار مرتبه آبیاری در مراحل تشکیل غنچه، شروع گل دهی، شروع تشکیل غوزه و ابتدای باز شدن غوزه) و عامل فرعی ارقام پنبه در 10 سطح شامل شایان، ساحل، سپید، ساجدی، گلستان، لطیف، ارمغان، پرتو، مای و لودوس بود. برای ارزیابی تحمل و حساسیت ارقام پنبه مورد مطالعه به تنش خشکی از شاخص های مختلف استفاده شد. با توجه به تجزیه واریانس مرکب داده ها و معنی دار شدن اثر سال، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها در دو سال به صورت مجزا انجام شد، بیش ترین عملکرد وش در شرایط بدون تنش و تنش خشکی طی دو سال 1400 و 1401 به‎ترتیب ارقام ساجدی، گلستان و پرتو به‏دست آمد مطالعه ضرایب همبستگی در دو سال بین شاخص های تحمل به خشکی و عملکرد وش پنبه در شرایط بدون تنش و تنش خشکی بیان‎گر برتری شاخص های STI،MP ،GMP و K1STI بود. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که دو مولفه اول 51/99 درصد از تغییرات را توجیه نمودند. این مولفه ها همبستگی بالایی با شاخص های YS، STI،MP ،GMP ،YI ،K1STI ،K2STI و YP داشت که مولفه‎های پایداری عملکرد و تحمل به تنش نام گذاری شدند.
  کلیدواژگان: پنبه، تنش خشکی، ضریب همبستگی و عملکرد وش
 • علی کرامت زاده*، فرشید اشراقی صفحات 19-34
  سابقه و هدف
  پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. این محصول نقش مهمی در ارزآوری و اشتغال زایی بخش های کشاورزی، صنعت و بازرگانی ایفا می نماید و توان اشتغال زایی آن در بخش کشاورزی 5/2 برابر سویا، 4 برابر ذرت، 4 برابر کلزا و 6 برابر گندم است. در سال های اخیر در شهرستان گنبدکاووس استان گلستان سطح زیرکشت پنبه به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه، کاهش چشم گیری داشته است. یکی از مهم ترین دلایل کاهش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان، مسایل اقتصادی است. در این راستا دولت از طریق سیاست های حمایتی و تشویقی مختلفی نظیر اعطای یارانه بذر، پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان و خرید تضمینی پنبه جهت افزایش سطح زیرکشت اقدام نموده است. بر این اساس در این مطالعه به بررسی تاثیر سیاست پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه شهرستان گنبدکاووس پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به بررسی تاثیر سیاست پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه بر الگوی کشت شهرستان گنبدکاووس پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 93 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گنبدکاووس جمع آوری گردید. پس از مدلسازی الگوی کشت موجود، تاثیر سیاست پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه در پنج سناریو شامل 2500، 5000، 7500، 10000 و 12500 هزارریال به ازای هر هکتار مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با اعمال سناریوهای مختلف سیاست پرداخت مستقیم به تولید کنندگان پنبه، سطح زیرکشت پنبه از 2551 هکتار در شرایط موجود در شهرستان گنبد کاووس بین 58/10 تا 91/52 درصد به ترتیب در سناریوهای اول تا پنجم افزایش یافت. سود کل نیز بین 21/0 الی 89/1 درصد در سناریوهای مذکور افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  سیاست پرداخت مستقیم دولت به تولیدکنندگان پنبه باعث افزایش سطح زیرکشت پنبه در شهرستان گنبدکاووس گردیده و کل سطح زیرکشت محصولات زراعی و سود کل نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش جزیی هم داشته است. بنابراین اجرای این سیاست باعث شده که محصول پنبه جایگزین محصولات دیگر منطقه که سودآوری پایین تری دارند، گردد و سود کل نیز کاهش نیابد. بنابراین پیشنهاد می گردد دولت از طریق اعمال سیاست های حمایتی در جهت افزایش سطح زیرکشت محصول پنبه در شهرستان های استان گلستان اقدام نموده تا اهدافی همچون افزایش اشتغال و تامین نیاز مواد اولیه صنایع مرتبط و در حال رکود استان محقق گردد.
  کلیدواژگان: مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، الگوی کشت، پنبه، تحلیل سیاست های کشاورزی، استان گلستان
 • لادن سلطانی، رسمیه حمید، الهه فیاض*، سید سعید موسوی صفحات 35-52
  سابقه و هدف
  پنبه یک گیاه لیفی مهم در سراسر جهان است. عملکرد بالای وش هدف نهایی یک برنامه اصلاحی در پنبه است. به منظور دستیابی به این هدف، تولید ارقام هیبرید گام مهمی در افزایش تولید محسوب می شود. پتانسیل عملکرد ژنوتیپ های فعلی پنبه را می توان از طریق هیبریداسیون افزایش داد. با این وجود، برای توسعه هیبریدهای برتر با عملکرد بالا و کیفیت الیاف بهتر، آگاهی از نحوه توارث و نوع کنترل ژنتیکی صفات مورد نیاز است. بنابراین تجزیه و تحلیل ژنتیکی نقش اساسی در اصلاح از طریق هیبرداسیون دارد. 
  مواد و روش ها
  در این مطالعه حاضر، از طرح تلاقی کارولینای شمالی II برای تلاقی 5 والد مادری و 2 والد پدری برای تولید 10 هیبرید درون گونه ای استفاده شد. دورگ هایF1 تولید شده به همراه والدین، در سال زراعی 1401 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی کارکنده موسسه تحقیقات پنبه کشور کشت شدند. 
  یافته ها
  نتایج تجزیه واریانس صفات نشان می دهد که در بین ژنوتیپ ها و دورگ های مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین به منظور برآورد ترکیب پذیری، و تخمین اجزای ژنتیکی تجزیه کارولینای شمالی II انجام شد. میزان ترکیب پذیری عمومی در صفات مورد بررسی، از ترکیب پذیری خصوصی آنها بیشتر بود که نشان دهنده سهم بیشتر اثرات افزایشی نسبت به اثر غالبیت در کنترل ژنتیکی این صفات است. البته در مورد صفات تعداد شاخه زایا و وزن غوزه و استحکام میزان وراثت پذیری خصوصی به ترتیب 75/0، 68/0 و 62/0 بود، که نشان دهنده دخالت اثرات غالبیت در وراثت این صفات است. نقش اثرات افزایشی در وراثت صفات کشش و یکنواختی الیاف نشان دهنده اثرگذاری انتخاب برای اصلاح این صفات است. در بین هیبریدهای مختلف، بالاترین عملکرد وش مربوط به تلاقی ماکسا ×249SKSH بود، مشاهده شد، که دلیل این امر می تواند به فاصله زنتیکی بین دو ژنوتیپ ارتباط داشته باشد. 
  نتیجه گیری
  با توجه به سهم بیشتر اثرات افزایشی در وراثت صفات عملکرد و اجزای عملکرد استفاده از روش انتخاب برای اصلاح این صفات روش بهتری است. در مورد صفات کیفی با توجه به اینکه در وراثت کیفیت الیاف هم اثرات افزایشی و غالبیت نقش دارند، به نظر می رسد در صورتی که هدف بهنژادگر بهبود کیفیت الیاف است تلفیق روش های انتخاب و هیبریداسیون می تواند مفید باشد. این نتایج کلیدی برای گسترش هیبریدهای پرمحصول در پنبه گیاهی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: پنبه، همبستگی، توانایی ترکیب پذیری، زودرسی وکیل
 • محمود جوکار* صفحات 53-66
  سابقه و هدف
  تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، از جمله مهمترین آفات سبزیجات و گیاهان زینتی تا گیاهان لیفی در تمام نقاط دنیا به شمار می رود. لذا بررسی عواملی که سبب انتشار این حشره در اکوسیستم های کشاورزی است، بسیار اهمیت دارد. با توجه به شرایط فیزیولوژیکی این آفت، باد یکی از عوامل اصلی انتشار شناخته می شود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش جهت بررسی تاثیر رژیم های بادی در سطح استان گلستان بر انتشار تریپس پیاز در سال 1399، 48 مزرعه پنبه (مرحله کوتیلدونی) در اراضی استان گلستان انتخاب و از تراکم نسبی جمعیت تریپس پیاز در بازه زمانی 10/03/1399 تا 04/04/1399 (سه مرحله زمانی هفتگی) داده برداری انجام شد. تخمین نسبی جمعیت تریپس در هر مزرعه پایش (حداقل یک هکتاری) با روش تکان دهی انجام شد. در این روش در زیر بوته های (تصادفی) کاغذ یا سینی پلاستیکی سفیدرنگ قرار داده شد و میانگین تعداد تریپس های ریخته شده بروی سطح سفید شمارش گشته در واحد بوته ثبت گردید. تحلیل سرعت و جهت باد در بازه مذکور براساس داده های ایستگاه های همدیدی (8 ایستگاه) به صورت رسم گلباد صورت پذیرفت. به منظور پردازش اطلاعات و آمار باد و رسم نمودارهای گلباد از نرم افزار WRPLOT استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین جمعیت تریپس پیاز در استان گلستان در بازه مذکور، 2/0± 38/5  تریپس (تمامی مراحل) در بوته بود. از نظر تراکم نسبی جمعیت تریپس پیاز در بین شهرستان های استان گلستان (منطقه مورد مطالعه) ، تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد. درصد فراوانی بادهای آرام (کمتر از 54/0 متر بر ثانیه) 86/69 تا 48/84 درصد به دست آمد. از تحلیل خودهمبستگی فضایی موران به منظور یافتن لکه های داغ) نواحی با احتمال بالای حضور تریپس پیاز بر روی محصول پنبه(استفاده شد. مقادیر خودهمبستگی فضایی عمومی شاخص موران در بازه زمانی پایش (35/1Z(I) = و 0174/0=p-value) حاکی از توزیع تصادفی داده های تراکم جمعیت تریپس بود. براساس نقشه تراکم نسبی آفت تریپس پیاز در مزارع پنبه که توسط روش درونیابی فاصله معکوس صورت پذیرفت، کانون های آلودگی در سال 1399 در مناطق گرگان، کردکوی، بندرگز و علی آباد بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاضر می توان با دستیابی به جهت بادهای غالب، که در پژوهش حاضر غربی است، شیب انتقال آفت تریپس پیاز را پیش بینی نمود. با پیش بینی نقاط شروع آلودگی می توان انجام برخی روش های کنترلی نظیر استفاده از تله های چسبی در مسیر بادهای غالب را به بهره برداران توصیه نمود.
  کلیدواژگان: پنبه، ترپیس پیاز، تحلیل داده های مکانی، درون یابی فاصله معکوس، گلباد
 • محمدعلی به آئین*، دادگر محمدی، ماشالله زارع صفحات 67-84

  در این تحقیق ارزیابی فنی و اقتصادی ماشین کولتیواتور درون ردیفی (انجام توام کنترل علف های هرز بین و درون ردیف ها) در کاشت پنبه و مقایسه با روش مرسوم کنترل علف های هرز با کولتیواتور پنجه غازی و روش کنترل شیمیایی بررسی گردید. آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب استان فارس با هشت تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایش، استفاده از کولتیواتور درون ردیفی و علف کش تریفلورالین قبل از کاشت (T1)، کولتیواتور پنجه غازی + علف کش تریفلورالین قبل از کاشت (T2)، کولتیواتور درون ردیفی و علف کش تریفلورالین بعد از کاشت (T3)، کولتیواتور پنجه غازی + علف کش تریفلورالین بعد از کاشت (T4)، کولتیواتور درون ردیفی (T5)، علف کش انووک (T6)، کنترل تمام فصل علف های هرز (T7) و عدم کنترل علف های هرز (T8) بود. پارامترهای کنترل علف های هرز، خاک-دهی پای بوته، عملکرد و اجزاء عملکرد اندازه گیری و ارزیابی اقتصادی انجام شد. حداکثر کنترل علف های هرز در استفاده از کولتیواتور درون ردیفی و علف کش تریفلورالین قبل از کاشت با 92/78 درصد به دست آمد. که تفاوت معنی داری را با کنترل تمام فصل علف های هرز پنبه به وسیله کارگر نداشت. استفاده از کولتیواتور پنجه غازی موجب افزایش خاک دهی پای بوته های پنبه تا 67/4 درصد گردید. نتایج همچنین نشان داد که استفاده از علف کش تریفلورالین قبل از کاشت، عملکرد وش بیشتری را نسبت به استفاده از این علف کش بعد از کاشت به همراه استفاده از کولتیواتور درون ردیفی دارد. تجزیه و تحلیل اقتصادی نیز نشان داد که بازده برنامه ای استفاده از کولتیواتور درون ردیفی در مقایسه با کولتیواتور پنجه غازی در حدود 67 درصد است.

  کلیدواژگان: کنترل مکانیکی، خاک دهی پای بوته، پنجه غازی، عملکرد وش
 • غلامرضا گل محمدی*، محمد سیرجانی، غلامرضا توکلی کزفند، حسین رضا رضایی ترشیزی صفحات 85-94
  سابقه و هدف

  تریپس پنبه از آفات مهم اول فصل و اقتصادی پنبه در ایران است. پوره ها و حشرات کامل آفت به محض سبز شدن بوته ها، ضمن تغذیه باعث بدشکلی و تغییر شکل برگها، کاهش سطح سبز، ازبین رفتن جوانه انتهایی، کوتولگی و چند شاخه ای شدن بوته ها، کاهش رشد و درنتیجه کاهش عملکرد محصول می گرددند. یکی از روش های پیشگیری از خسارت آفت تیمارکردن بذر (ضدعفونی) با حشره کش ها می باشد. در این تحقیق اثر تیمار بذور به سه حشره کش بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  این پروژه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در استان های خراسان رضوی و جنوبی انجام شد. فاکتور اصلی (A) در 2 سطح بذر دلینته و کرکدار پنبه و فاکتور فرعی (B) در 7 سطح شامل حشره کش جدید تیامتوکسام (کروزر) به میزان 5 و 7 میلی لیتر، ایمیداکلوپرید (گایوچو) و تیودیکارب (لاروین) به میزان 5 و 7 گرم به ازای هر کیلوگرم بذر پنبه و شاهد بدون حشره کش مورد بررسی قرار گرفت. برای تیمار کردن بذر، حشره کش های مورد آزمایش در 25 میلی لیتر آب به ازای هر کیلو گرم بذر مخلوط شده و سپس بذور پنبه را داخل محلول حاصله قرار داده و به مدت 10 دقیقه بهم زده شدند. پس از آغشته شدن تمام سطوح بذور به محلول سمی، بذور تیمار شده روی ورق کاغذی قرار گرفت تا کاملا خشک شدند و 24 ساعت بعد کشت در مزرعه انجام شد پس از سبز شدن بوته های پنبه، آماربرداری از هفته اول تا پنجم بعد از سبز شدن انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار SAS Ver.16 و مقایسه میانگین ها با ازمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نوع بذر (دلینته یا کرک دار بودن) روی اثر بخشی تیمار بذر برای کنترل آفت تریپس پنبه تاثیری نداشت ولی بین تیمارهای حشره کش از نظر تعداد آفت تفاوت معنی داری مشاهده گردید. در بین حشره کش های مورد آزمایش حشره کش گایوچو به میزان 7 گرم و کروزر به میزان 7 میلی لیتر در یک کیلوگرم بذر به صورت تیمار بذر بیشترین تاثیر را در پیشگری از خسارت این آفت داشته و قابل توصیه می باشند.

  نتیجه گیری کلی

   با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که حشره کش های کروزر (7 میلی لیتر) و گایوچو (7 میلی لیتر) به ازای یک کیلوگرم بذر بهترین نتیجه را نشان دادند. لذا برای پیشگیری از تغذیه و خسارت تریپس و حتی سایر آفات مکنده اول فصل در پنج هفته اول دوره رشدی گیاه، این دو حشره کش برای بذور کرکدار و بدون کرک(دلینته) به صورت دستی یا مکانیزه در کارخانجات دلنتیه گیری بذر توصیه می گردند.

  کلیدواژگان: کروزر، گائوچو و لاروین، دلینته
 • آیدین حمیدی*، مهرناز مهرآور، فاطمه دینکو، رضا نور زیارت، حسن ملکی زیارتی، عطیه صفرنژاد، فاطمه خلقتی بنا، کامران رهنما، زرین منفرد، فرداد اسدی، علی اکبر کتولی نژاد صفحات 95-116

  ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم جدید خارجی پنبه با منشاء ترکیه: شامل ارقام کاریزما، لیدیا، PG2018، BA440، فلش و ادسا در مقایسه با ارقام لطیف و گلستان به عنوان شاهد در استان گلستان (انبار الوم) در سال های 1396 و 1397 با تعیین عملکرد وش و اجزای آن (تعداد قوزه در هر بوته و وزن تک قوزه)، زودرسی، خصوصیات کیفیت الیاف شامل کیل، طول، ظرافت، کشش، استحکام، یکنواختی، زردی و درخشندگی الیاف و تحمل به پژمردگی ورتیسلیومی ارزیابی شد. تجزیه واریانس مرکب در زمان نشان داد عملکرد وش، کیل، طول، ظرافت، استحکام، یکنواختی و زردی الیاف در سال های اجرای آزمایش به طور معنی داری متفاوت بود. همچنین ارقام مورد بررسی از نظر صفات عملکرد وش، وزن قوزه، کیل، طول، ظرافت و استحکام الیاف تفاوت معنی دار داشتند و اثرمتقابل رقم×سال برای کشش و درخشندگی الیاف معنی دار بود. رقم جدید خارجی PG2018  با مدت دوره از کاشت تا شکفتگی کامل قوزه های 25/96  روز در سال اول زودرس ترین رقم بود. کیل، ظرافت، استحکام و یکنواختی الیاف در سال دوم بیشتر از سال اول بود. بیشترین کیل الیاف به رقم جدید خارجی  PG2018 تعلق داشت و این رقم از کمترین طول الیاف برخوردار بود. الیاف ارقام جدید خارجی لیدیا و BA440 از بیشترین استحکام برخوردار بودند. رقم جدید خارجی PG2018 در سال اول دارای بیشترین عملکرد وش (3/3705 کیلوگرم در هکتار) بود. الیاف رقم جدید خارجی ادسا در سال اول از بیشترین کشش برخوردار بود. رقم جدید خارجی لیدیا در سال اول دارای بیشترین درخشندگی الیاف بود. همچنین ارقام جدید خارجیBA440 و لیدیا متحمل ترین ارقام نسبت به به پژمردگی ورتیسلیومی بودند. .

  کلیدواژگان: پنبه تار متوسط، خصوصیات تکنولوژیکی الیاف، تحمل به پژمردگی ورتیسلیومی
|
 • Hamid Kouhkan *, Ali Nakhzari Moghaddam, Ali Rahemi Karizaki, Omran Alishah Pages 1-18
  Background and objectives
  Drought stress poses a significant challenge to crop production globally, including in Iran. Selecting drought-tolerant cultivars is crucial to mitigate adverse environmental conditions. This study aimed to evaluate the drought tolerance of various cotton cultivars using drought tolerance indices to identify the best cultivar adapted to low irrigation stress conditions.
  Materials and methods
  In order to investigate and determine the response of 10 cotton varieties to drought stress, an experiment in the form of a statistical design of randomised complete blocks under medium stress conditions and without stress with three replicates was conducted in 2021 and 2022 at the Teaching and Research Farm of Gonbad Kavos University. To evaluate the tolerance and sensitivity of the studied cotton cultivars to drought stress, TOL (tolerance index), MP (mean productivity index), SSI (stress sensitivity index), STI (stress tolerance index), GMP (geometric mean productivity index), YI (yield index), YSI (yield stability index), SDI (drought sensitivity index), K1STI (adjusted stress tolerance index under non-stressed conditions), K2STI (adjusted stress tolerance index under stressed conditions), SSPI (percentage sensitivity index to stress), SNPI (performance index of stress and non-stress conditions) were used. After the analysis of variance and comparison of means, correlation coefficients, principal component analysis and cluster analysis were performed to identify and introduce indicators of drought tolerance.
  Results
  The results of the composite Based on the analysis of variance and the significance of the simple effect and the interaction effects of year, variety and low irrigation, the comparison of the average data in two years was carried out separately, with the highest yield of Vash in the two years 2021 and 2022 under non-stressed (YP) and stressed conditions. Under low irrigation (YS), the Sajdi and Golestan varieties were the highest yielding. The varieties Mai, Shayan, Lodos, Armaghan and Latif achieved above-average yields under both non-stressed and low irrigation conditions. The analysis of the two-year correlation coefficients between the drought stress indices and rice yield under non-stress (YP) and low irrigation (YS) conditions showed the superiority of the STI, MP, GMP and K1STI indices. The results of the analysis by principal components showed that the first two components explained 99.51 and 96.50 per cent of the changes in the first and second year, respectively.
  Conclusion
  The MP, GMP, STI and K2STI indices were the most suitable indices for selecting varieties tolerant under low irrigation stress, as they showed a high correlation with wash yield and more principal components under both conditions. The superior values and cluster analysis of Golestan and Sajdi cultivars were identified as the most tolerant and Sahel and Sepid cultivars as the most sensitive cultivars to low irrigation stress. It seems that production and presentation of varieties with high yield and tolerance to water stress is one of the effective solutions to reduce the harmful effects of water stress.
  Keywords: cotton, Drought Stress, Correlation coefficient, boll yield
 • Ali Keramatzadeh *, Farshid Eshraghi Pages 19-34
  Background and Objectives
  As a strategic product, cotton has played an important role in creating employment, earning foreign exchange and increasing income in the agricultural sector and related industries, which has always been the focus of government attention. This product plays an important role in agricultural, industrial and commercial job creation, and its importance in agricultural job creation is 2.5 times higher than that of soybeans, 4 times higher than that of corn, 4 times higher than that of rapeseed, and 6 times higher than that of wheat. In recent years, the area under cotton cultivation in the Gonbadkavus district, one of the most important cotton growing areas, has decreased considerably. One of the main reasons for the decline in cotton acreage in Golestan province is economic. In this context, various support and promotion measures have been taken, e.g. seed subsidies, direct payments to producers and guaranteed purchases by the government. On this basis, this study examined the impact of the direct payment policy for cotton producers in the Gonbadkavus district. 
  Materials and Methods
  In this study, the impact of direct payment policy for cotton producers on cropping pattern in Gonbadkavus district was investigated using positive mathematical planning (PMP) method. The necessary information was collected by completing 93 questionnaires among the farmers of Gonbadkavus district using a random sampling method. After modeling the existing cropping patterns in Gonbadkavus district, the effects of direct payment policies for cotton producers were studied in five scenarios including 2500, 5000, 7500, 10000 and 12500 thousand Iranian rials per hectare. 
  Result
  The results showed that with the different direct payment policy scenarios, the cotton area of 2551 hectares under the current conditions in Gonbad Cavus district increased between 10.58 and 52.91% in the first and fifth scenarios. The total profit also increased between 0.21 and 89 in the different scenarios. 
  Conclusion
  The government's direct payment policy to cotton growers has increased cotton cultivation in Gonbadkavus district, and the total area under cultivation and total profit have not only decreased but also slightly increased. Thus, the implementation of this policy has resulted in the replacement of cotton product with other low profit products and the total profit has not decreased. Therefore, it is suggested that the government take supportive measures to increase cotton cultivation in Golestan province in order to achieve goals such as increasing employment and meeting the demand for raw materials in the province.
  Keywords: Positive Mathematical Programming Model, Cropping pattern, cotton, Analysis of Agricultural Policies, Golestan Province
 • Ladan Soltani, Rasmieh Hamid, Elaheh Fayyaz *, Sayyed Saeed Moosavi Pages 35-52
  Background
  Cotton is an important fibre crop worldwide. TheHigh yield is the ultimate goal of a breeding program in cotton. In order to achieve this goal, the production of hybrid cultivars is an important step in increasing production The yield potential of current cotton genotypes can be increased through hybridisation. However, the development of superior hybrids with high yield and better fibre quality requires knowledge of the mode of inheritance and the nature of genetic control of traits. Therefore, genetic analysis plays an essential role in breeding through hybridisation.
  Materials and methods
  In this study, the North Carolina II mating design was used to cross 5 maternal and 2 paternal parents to produce 10 intraspecific hybrids. The F1 hybrids were grown together with the parents in the 2021 growing season in a randomized block design at the Karkandeh Research Station of the Cotton Research Institute of Iran.
  Results
  The results of the analysis of trait variance show that there is a significant difference between the genotypes and hybrids studied. Therefore, an estimate of combinability was made to determine the genetic components of the North Carolina II split. The proportion of overall combinability in the traits studied was higher than their private combinability, indicating a greater contribution of additive effects than dominance effects in the genetic control of these traits. For the traits number of reproductive branches, boll weight and strength, the private heritability was 0.75, 0.68 and 0.62, respectively, indicating the involvement of dominance effects in the inheritance of these traits. The role of additive effects in the inheritance of the traits elasticity and uniformity of fibres shows the effect of selection to improve these traits. Among the different hybrids, the highest yield was observed in the cross of Maxa × SKSH 249, which can be attributed to the genetic distance between the two genotypes.
  Conclusion
  Considering the greater contribution of additive effects in the inheritance of performance traits and performance components, using the selection method to improve these traits is the better method. Considering that both additive and dominant effects play a role in the inheritance of fiber quality, it appears that if the aim of the breeder is to improve fiber quality, the use of selection and hybridization methods may be fruitful. These results provide a basis for accelerating the development of high-yielding hybrids in upland cotton.
  Keywords: cotton, Combining ability, corrolation, erlines, kail
 • Mahmoud Jokar * Pages 53-66
  Background and Objectives
  The onion thrips, Thrips tabaci Lindeman, one of the most important pests of vegetables, ornamentals and leafy crops, is widely distributed worldwide. Therefore, the study of factors contributing to the spread of this insect in agricultural ecosystems is of great importance. Considering the physiological conditions of this pest, wind is considered one of the most important factors for its spread.
  Materials and Methods
  In this study, we investigated the effects of wind conditions on the spread of T. tabaci in Golestan province in 2021. We selected 48 cotton fields (at the cotyledon stage) in Golestan province and collected data on the relative population density of T. tabaci over a period from 10.03.1399 to 04.04.1399 (three times per week). The relative population density of thrips in each monitoring field (with a minimum size of one hectare) was estimated using the "shaking method" by placing white paper or plastic trays under randomly selected cotton plants, ensuring that they completely covered the lower leaves. We then counted the average number of thrips that fell on the white surface per plant and reported the results per hectare. Wind speed and direction during this period were analyzed using data from eight weather stations and wind rose diagrams were created. The data processing and wind statistics as well as the creation of the wind rose diagrams were carried out using WRPLOT software. 
  Results
  The average population density of T. tabaci in Golestan province during the specified period was 38.5 thrips per plant, with all stages recorded. No statistically significant difference was found between the districts of Golestan province in terms of relative population density of thrips. The percentage of frequency of windlessness (less than 0.54 m/s) was 69.86 to 84.48%. Spatial autocorrelation analysis (Moran's I) was used to identify hotspots (areas with a high probability of occurrence) of T. tabaci. The overall Moran's I values during the monitoring period (I = 0.35, p-value = 0.0174) indicated a random distribution of Thrips tabaci population density data collected in the fields. The map of relative density of T. tabaci in the cotton fields using inverse distance weighting method showed infestation centers in Gorgan, Kordkuy, Bandar Gaz and Aliabad regions. 
  Conclusion
  Based on the results, it is possible to predict the dispersal patterns of onion thrips by obtaining information about the prevailing winds, which in this study came mainly from the west. By predicting the starting points of the infestation, certain control measures, such as the use of sticky traps along the prevailing wind directions, can be recommended to farmers.
  Keywords: cotton, IDW, Onion thrips, spatial analysis, Windrose
 • Mohammad Ali Behaeen*, AbolGhasem Gheisari, Mashallah Zare Pages 67-84
  Background and objectives

  Separating the seeds from the cottonseed with a gin has an effect on seed quality and germination. Mechanical damage reduces the economic and biological value of the seeds. The effect of mechanical damage is considered a serious problem in seed production, and reducing this effect leads to an increase in the efficiency of seed utilization. This study was conducted with the aim of reducing the mechanical damage of cotton seed and increasing the efficiency of gin and rotating the saw and moisture content appropriately in two varieties of Hekmat and Golestan cotton seeds.

  Materials and methods

  To increase gin efficiency, the effect of saw rotation in three levels, 300 (S1), 350 (S2) and 400 (S3) rpm, lint moisture content in three levels, 3-5% (M1), 6-8% (M2) and 8-10% (M3) and seed variety in two levels of Hekmat (V1) and Golestan (V2) varieties were studied in a factorial experiment in the form of a completely randomized design with three replicates. The parameters length, width, thickness, geometric mean, sphericity coefficient and bulk density of cotton seed were determined according to the relationship between the physical properties of the seed and the performance of the machine during processing. In addition, the parameters related to the gin, including the extent of mechanical damage to the seed, percentage of ginning and material capacity, were measured. The data were subjected to analysis of variance and the regression equation between the independent variables (experimental treatments) and the dependent variables (measurable parameters) was determined.

  Results

  An increase in moisture content led to an increase in the geometric mean of the dimensions of the cotton varieties. The increase in mechanical damage to the seed also increased with the increase in moisture content from 6-8% to 8-10%. The main reason for this was the adhesion of the fibers to the cotton seeds and the increase in the time for separating the fibers from the seed. The results showed that increasing the moisture content from 3-5% to 6-8% increased the percentage of ginning operations and the material capacity of the gin in both Hekmat and Golestan varieties; however, as the moisture content increased to 8-10%, the extent of these parameters decreased.

  Keywords: mechanical control, soiling of plant, Sweep, Cotton Yield
 • Gholamreza Golmohammadi, Mohammad Sirjani, holamreza Tavakoli Kazghand, Hossein Reza Rezaei Torshizi Pages 85-94
  Background and Objectives

  Cotton thrips is one of the most important pests of cotton in the first season and economically in Iran. Nymphs and mature insects of thrips cause deformation of leaves, reduction of green area, loss of terminal bud, dwarfing and multiple branching of plants, reduced growth and consequently lower yield. One way to prevent pest infestation is to treat the seed with insecticides. In this study, the effects of seed treatment with three insecticides were investigated as a factorial experiment in the form of a randomised complete block trial under field conditions.

  Materials and Methods

  This project was conducted in the form of a factorial experiment based on a randomised complete block trial with three replications in the provinces of Khorasan-e Razavi and Khorasan-e South. The main factor (A) was tested in 2 stages of delinated and hairy cotton seeds and the secondary factor (B) in 7 stages with the new insecticide thiomethoxam (Cruiser®) at 5 and 7 mm, imidacloprid (Gaucho®) and thiodicarb at 5 and 7 grammes per kilogramme and the control without insecticide. To treat the seeds, the tested insecticides were mixed in 25 ml of water for each kilogramme of seeds, the cotton seeds were placed in the resulting solution and stirred for 10 minutes. After all surfaces of the seeds were covered with the toxic solution, the treated seeds were placed on a paper sheet until they were completely dry, and then cultivation was carried out in the field. After the cotton plants germinated, the evaluations were collected from the first to the fifth week after germination. The data was analysed using SAS software and the mean values were compared using the Duncan multiple range test.

  Results

  The results showed that the type of seed (bordered or hairy) had no effect on the efficacy of the seed treatment to control the cotton thrips pest, but the insecticide treatments differed significantly from each other in terms of the number of pests. Of the insecticides tested, Gaucho insecticide at a dosage of 7 grams and Cruzer insecticide at a dosage of 7 ml per kilogram of seed had the greatest effect as a seed treatment in preventing damage from first season cotton pests such as thrips.

  Conclusion

  According to the results of this test, it can be said that Cruiser® insecticides (7 ml per kg of seed) showed the best results as a seed treatment. To prevent feeding and damage by thrips and even other first season sucking pests in the first five weeks of the plant's growing season, this insecticide is recommended for hairy and non-hairy seeds manually or mechanically in seed treatment farms.

  Keywords: Larvin®, Cruiser®, Gaucho®, delineate
 • AIDIN HAMIDI *, Mehrnaz Mehravar, Fateme Dinkou, Reza Noor Ziarat, Hassan Maleki Ziarati, Atieh Safarnezhad, Fatemeh Khelghatibana, Kamran Rahnama, Zarrin Monfared, Fardad Asadi, AliAkbar Katoolinejad Pages 95-116
  Background and Objectives

  Cultivars are the most important factor in achieving optimum quantity and quality of produce, and cotton is one of the most important industrial crops. The aims of introducing new cotton varieties are to increase yield, earliness and resistance to biotic and abiotic stress factors. Despite the improvement and introduction of many new cotton varieties in Iran in recent years, new foreign cotton varieties have also been registered, introduced and marketed in Iran for the first time. Therefore, the cultivation of new foreign cotton varieties that are early maturing, high yielding and have good fiber quality is part of the Ministry of Agriculture's development plan for cotton cultivation. This study was conducted to evaluate and compare the cotton seed yield and its components as well as some fiber quality characteristics of new cotton varieties grown in Golestan province in Anbar Olum region in order to introduce and market these varieties.

  Materials and Methods

   Value of Cultivation and Use (VCU) of six new Turkish cotton varieties, including Carisma, Lydia, PG2018, BA440, Flash and Edesa, compared to Latif and Sahel varieties as control in Fars (Darab) province, evaluated in 2016 and 2017 by determining cotton seed yield and its components (number of bolls per plant and weight of a boll), earliness and fiber quality, including fiber percentage, length, fitness, flexibility, firmness, uniformity, yellowing and brightness, and verticellium wilt tolerance.

  Results

  Combined analysis of variance over time showed that seed cotton yield, ginning performance, length, fineness, strength, uniformity, and fiber yellowing were significantly different among years of the experiment. In addition, the tested varieties differed significantly in terms of cotton seed yield, boll weight, ginning performance, fibre length, fineness and strength, and the interaction effect of variety x year was significant for fibre elasticity and reflectance. The new foreign variety PG2018 was the earliest maturing variety with a duration of 96.25 days from planting to full boll opening in the first year. The fineness, strength and uniformity of the fibres in the second year were higher than in the first year. The new foreign variety PG2018 had the highest grain yield, and this variety had the lowest fibre length. The fibres of the new foreign varieties Lydia and BA440 had the highest strength. The new foreign variety PG2018 had the highest cotton seed yield in the first year (3705.3 kg/ha). The fibres of the new foreign variety Edesa had the highest elasticity in the first year. The new foreign variety Lydia had the highest fibre reflectance in the first year. In addition, the new foreign varieties BA440 and Lydia were the most tolerant varieties to Verticillium wilt.

  Conclusion

  Based on the results of this study, among the six new foreign cotton varieties evaluated, the new foreign varieties BA440 and Lydia are recommended as new varieties for cultivation in Golestan province, considering the cotton seed yield and earliness of the new foreign variety PG2018, as well as ginning performance and tolerance to Verticillium wilt. In addition, these varieties should be prioritised as new varieties for cultivation in Golestan province.

  Keywords: Upland Cotton, Fiber technological characteristics, Tolerance to Verticillium wilt