فهرست مطالب

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • گلناز مدرسی قوامی* صفحات 1-17
  واکه ها در بافت همخوانی به لحاظ صوت شناختی از دو جزء اصلی هدف (بسامد ثابت سازه ها) و گذر سازه ای (تغییر بسامد سازه ها) تشکیل می شوند که به ترتیب نماینده وضعیت ثابت مجرای گفتار در تولید واکه و تغییر وضعیت آن در حرکت از/ به همخوان هستند. این دو جزء در واکه های ساده و مرکب دیده می شوند، اما واکه های مرکب پیچیدگی درونی بیشتری دارند و بر اساس الگوی تغییرات بسامدی سازه ها به انواعی تقسیم می شوند. هدف پژوهش حاضر مشخص کردن اجزاء تشکیل دهنده واکه های مرکب و تقسیم بندی آنها بر اساس این اجزاء بود. بدین منظور، واکه های مرکب زبان فارسی در هجای باز تکیه بر در گفتار 14 زن و مرد فارسی زبان به شیوه لهیسته و پیترسون (1961) بررسی شدند. نتایج نشان داد که می توان واکه های مرکب فارسی را بر اساس تغییرات بسامدی سازه ها به دو گروه تک هدفه و دو هدفه تقسیم کرد. تنها این گروه آخر را می توان واکه دوگانه نامید.
  کلیدواژگان: واکه مرکب، واکه دوگانه، هدف، گذر سازه ای، غلت
 • سلیمان قادری* صفحات 19-33
  مقاله حاضر به هدف معرفی تمایز ساخت های همپایه طبیعی و تصادفی به بررسی همپایگی در گروه های اسمی با حرف واو آشکار یا محذوف در زبان فارسی پرداخته است. همان گونه که مشاهده شد در نوع همپایگی طبیعی چون «زن و شوهر»، «پدر مادر» همپایه های متعلق به یک سطح سلسله مراتبی معنا که دارای روابط معنایی مختلف نسبت به همند، به سبب عادت و عرف اغلب در کنارهم قرار می گیرند و یک کل مفهومی را می سازند، ولی در همپایگی تصادفی چون «مرد و کیف» هیچ گونه پیش فرضی در باهم آیی هم پایه ها در کنارهم و همچنین ترتیب آنها وجود ندارد. همچنین ضمن مشاهده امکان غالب حذف حرف عطف در همپایه های طبیعی مشاهده شد که در این نوع همپایه هیچ شکست آهنگی وجود ندارد، ولی در همپایه های تصادفی با واو محذوف، همپایه ها با شکست آهنگ یا مکث از یکدیگر جدا می شوند. همچنین نشان داده شد که می توان قائل به قرارگیری ساخت های همپایه تصادفی، طبیعی و ترکیب برروی یک طیف بود.
  کلیدواژگان: همپایگی، حرف ربط همپایه ساز واو، همپایگی طبیعی، همپایگی تصادفی، رده، شناسی زبان
 • علی صفری* صفحات 35-58
  در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی های نحوی و معنایی تناوب مکانی در فارسی خواهیم پرداخت. سپس با بررسی و تحلیل تناوب مکانی در چارچوب دستور ساختمند و رویکرد کاربرد- بنیاد نشان خواهیم داد در چارچوب این رویکرد و با توجه بیشتر به معنای فعلی و نقش ساخت ها می توان تحلیل مناسب تری از تناوب مکانی و فعل های تناوبی در فارسی ارائه کرد. تناوب مکانی بر اساس این رویکرد حاصل کانونی شدن بخشی از صحنه توصیفی توسط فعل می باشد. گونه انتقالی- مفعول با چارچوب معنایی تغییرمکان و گونه مکان- مفعول با چارچوب معنایی پوشاندن/ پرکردن مرتبط است. هر یک از چارچوب های معنایی با ساخت نحوی متفاوتی مرتبط است که این ارتباط به شکل یک ساخت فعلی یا طبقه فعلی نشان داده می شود. از آنجا که ساخت ها کل عبارات زبانی را تایید می کنند؛ نقش موضوع های معنایی در تناوبی بودن فعل ها بر اساس رویکرد کاربرد- بنیاد تبیین می شود.
  کلیدواژگان: تناوب مکانی، دستور ساختمند، رویکرد کابرد، بنیاد
 • راحله گندمکار* صفحات 59-75
  مجاز ابتدا به عنوان ابزاری در آفرینش آثار ادبی و پس از آن به مثابه یکی از مختصات زبان خودکار در قالب رویکردهای متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است. این فرایند را برخلاف تعریف سنتی اش، نمی توان کاربرد واژه ای در معنی غیر اصلی اش یا در معنی واژه ای دیگر دانست. نگارنده نوشته حاضر می کوشد به کمک نمونه هایی از زبان خودکار فارسی نشان دهد که آنچه تحت عنوان «مجاز» بر حسب سنت و به ویژه در قالب معنی شناسی واژگانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گونه ای از کاربرد فرایند «کاهش» است که اتفاقا موارد بسیار گسترده تری را دربرمی گیرد و آنچه تاکنون تحت عنوان مجاز مطرح شده است، تنها بخشی از عملکرد این فرایند را می نمایاند. ما اساسا چیزی به نام مجاز در قالب سنتی اش نداریم؛ به عبارت دیگر، نمی توانیم به وجود مجاز همزمانی قایل باشیم.
  کلیدواژگان: درک، مجاز، کاهش
 • طاهره همتی*، آزیتا افراشی صفحات 77-95
  حرکت از ابتدائی ترین و بنیادی ترین تجربیات ما در زندگی قلمداد می گردد. این مقوله شناختی دریچه مهمی برای بررسی شناخت بشر و زبان برای زبان شناسان فراهم می آورد. در این جستار نحوه بازنمایی رویدادهای حرکتی فصل ششم رمان هابیت (1937) با عنوان «از چاله به چاه» و ترجمه فارسی آن (علیزاده، 1383) بررسی شده است. پرسش های پژوهش حاضر به قرار زیر است:1- مشکلاتی که در ترجمه رویدادهای حرکتی به ویژه اطلاعات مربوط به شیوه و مسیر حرکت وجود دارد کدامند؟
  2- چه راهبردهایی برای برطرف نمودن این مشکلات اتخاذ شده است؟
  تحلیل داده ها نشان می دهد که نویسنده متن مذکور و مترجم فارسی زبان هر یک در قالب متن اصلی و متن ترجمه از راهکارهای ترجمه و ابزارهای زبانی متفاوتی برای بیان رویدادهای حرکتی بهره جسته اند. بدین ترتیب، بر طبق نظریه «فکر کردن برای صحبت کردن» (اسلوبین، 1991؛ 1996الف و ب؛ 1997؛ 2000)، شیوه های متفاوت تفکر این دو سخنگوی انگلیسی زبان و فارسی زبان آشکار می گردد.
  کلیدواژگان: حرکت، رویداد حرکتی، راهبردهای ترجمه، فکر کردن برای صحبت کردن، هابیت
 • محرم رضایتی کیشه خاله *، شهناز ملیحی لومر صفحات 97-114
  در مطالعه زبان ها و گویش ها، نام های جغرافیایی اهمیت خاصی دارند. زیرا این نام ها بخشی از میراث معنوی و فرهنگی اقوام و ملت ها محسوب می شوند و بی شک بررسی و مطالعه علمی آنها علاوه بر ارزش زبان شناسی، در شناخت هویت تاریخی آنها بسیار موثر است. علمی که به بررسی نام های جغرافیایی می پردازد، جاینام شناسی نام دارد. هدف این مقاله گردآوری، طبقه بندی و توصیف جاینام های تالشی در بخش اسالم شهرستان تالش است. بررسی انواع جاینام های اصلی، عناصر تشکیل دهنده جاینام ها و تحلیل ساخت واژه ای آنها از مسائلی است که در این تحقیق به آنها پرداخته ایم. برخی از جاینام های تالشی از نظر ساختمان بسیار متحول شده اند به طوری که تحلیل ساخت واژه ای و معنایی آنها جز از طریق قواعد ریشه شناسی و تحولات تاریخی زبان ها امکان پذیر نیست. این جاینام ها امروزه ساده به حساب می آیند. در ساخت برخی از جاینام های مشتق، به ویژه مرکب تالشی عناصری از زبان های فارسی، عربی و حتی ترکی را نیز می بینیم.
  کلیدواژگان: جاینام، اسالم، زبان تالشی، کده نام، شیب نام
 • علی اصغر قهرمانی مقبل* صفحات 115-131
  از آنجا که وزن شعر فارسی همانند شعر عربی بر اساس کمیت هجا استوار است، علمای عروض فارسی چنین پنداشته اند که در عروض فارسی مانند عروض عربی، ارکان عروضی باید بر اساس قواعد سبب و وتد تعیین و تنظیم شود. این تصور نادرست از آنجا ناشی شده است که علمای عروض فارسی کلمات بسیاری در زبان فارسی یافته اند که منطبق بر اسباب و اوتاد بوده است. در حالی که سبب و وتد در عروض عربی دلالت عروضی دارد و بسیاری از قواعد عربی مانند تعیین ارکان اصلی و فرعی، استخراج بحرها از دایره های عروضی، و رکن بندی وزن ها بر قواعد سبب و وتد استوار است. ولی در عروض فارسی سنتی اسباب و اوتاد جز نابسامانی و آشفتگی در پی نداشته است. دلیل این اشتباه آن است که عروضیان فارسی متوجه دلالت عروضی سبب و وتد نشده و آن را مقوله ای زبانی دانسته اند. عروض جدید پس از پی بردن به مفهوم هجا، با این باور که با وجود هجا دیگر نیازی به سبب و وتد نخواهد بود، آن را کنار گذاشت. اگرچه عروض جدید به درستی اقدام به این کار کرد ولی باید دانست که هجا و تقطیع هجایی نمی تواند جایگزین سبب و وتد باشد. بنابراین یکی از مهم ترین وظیفه ای را که سبب و وتد در عروض عربی به عهده دارد و آن سامان دادن به رکن بندی بحرهاست، در عروض فارسی نه هجا و تقطیع هجایی صرف، که تکرار یک رکن یا تناوب ارکان (بر اساس دایره نجفی) معیار رکن بندی وزن های مطبوع فارسی است که می تواند خلا به وجود آمده از حذف سبب و وتد را در عروض فارسی پر کند.
  کلیدواژگان: عروض عربی، عروض فارسی، اسباب عروضی، اوتاد عروضی، سبب و وتد
 • نازنین طباطبایی* صفحات 133-145
  ساختار اطلاعی در تمام لایه هایی از نظام دستوری که معنا وجود دارد انعکاس می یابد. جملاتی که ترتیب سازه ای غالب در زبان فارسی ندارند و نشاندار محسوب می شوند از این دسته هستند. ترتیب بی نشان سازه ها از لحاظ وضعیت اطلاعی کهنه-نو است. اما در ساختارهایی با ترتیب سازه ای نشاندار وضعیت اطلاعی نیز می تواند نشاندار باشد. به بیان دیگر تقطیع جمله به مبتدا- خبر ممکن است با تقطیع اطلاعی نو - کهنه منطبق باشد. اما همیشه این طور نیست. نگارنده سعی دارد تا با اتکاء به داده های زبان فارسی که از متون نوشتاری ادبی، علمی، داستانی و روزنامه ای گردآوری شده است، نشان دهد که به کارگیری یک صورت خاص چه وضعیت اطلاعی را باز می نماید.
  کلیدواژگان: اطلاع نو، اطلاع کهنه، پیشایند سازی، پسایند سازی، جمله نشاندار
 • معصومه احمدی*، بیتا اکبری صفحات 147-157
  ترجمه شعر با تقویت شبهه ترجمه نا پذیری بنیادین کلام، بحث برانگیزترین نوع ترجمه در حوزه علم ترجمه شناسی است. شعر، ذاتا تجربه ای کاملا هنری و زیبا شناخت در عرصه ادبیات، بر روی کلام است که احساس خوشایند از یک «معنا» را با فرم و موسیقی ویژه می آفریند. در این تحقیق که بر روی ترجمه شعر نی نامه مولانا از فارسی به فرانسه صورت گرفته است، از همزادی زبان های شعر و موسیقی، جهت تکمیل مجموعه «معنا- وزن» در ترجمه شعر، با هدف پربار نمودن وزن شعر ترجمه شده و افزایش تاثیر وزنی آن بر مخاطب جدید، آنگاه که مجال ارائه شفاهی آن وجود دارد، کمک گرفته ایم. بنابرین با پیشنهاد دو مرحله ای کردن فرآیند ترجمه شعر به مرحله های ترجمه «بینا نشانه ای» و «میان نشانه ای»، ریزش های معنایی و کاستی های بنیادین ناشی از تفاوت سیستم های زبانی مبدا و مقصد را که در معنا و قالب شعر رخ می دهد، کاهش داده ایم. نهایتا نشان داده ایم چگونه این همراهی، تاثیر معنایی وزنی شعر ترجمه شده را بر مخاطب زبان مقصد، مشابه تاثیر معنایی وزنی شعر اولیه بر مخاطب زبان مبدا می نماید.
  کلیدواژگان: ترجمه بینا نشانه ای، شعر، مولانا، موسیقی
 • یوسف آرام *، عاطفه حسینی صفوت صفحات 159-176
  فرایند تضعیف آوایی نوعی کاهش انرژی به هنگام تولید آواهاست که اغلب در مورد همخوان ها و در محیط میان واکه ای یا پس واکه ای و یا در محیط پایان هجا و پایان واژه صورت می گیرد. اما، فرایند تقویت صورت معکوس این فرایند بوده و با افزایش انرژی و فشار هوا به هنگام تولید آواها همراه بوده و در آغاز هجا یا ابتدای واژه رخ می دهد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل میزان کاربرد فرایند های یادشده در زبان فارسی می باشد. این پژوهش به شیوه ی استنادی و با بهره گیری از پیکره ای شامل 1459 بیت از آثار منظوم شاهنامه ی فردوسی، سی قصیده ی ناصرخسرو و بوستان سعدی و نیز نمونه هایی از واژه های متداول در دوره های میانه و معاصر صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که الف) از قرن چهارم تا امروز، بسامد تقویت آوایی برخلاف تضعیف آوایی چندان چشمگیر نیست؛ ب) در دوره های میانه و معاصر، رخداد فرایند تضعیف و تقویت آوایی از بسامد فراوانی برخوردار است.
  کلیدواژگان: تضعیف، تقویت، تشدید، تشدیدزدایی، سایشی شدگی، واکرفتگی
 • مائده سادات میرطلایی *، پریسا کیانی صفحات 177-186
  در این مقاله با استفاده از توصیف لازار (1985 و 2007) از اشعار پارتی و توصیف طبیب زاده (1382 و 1392) از اشعار فارسی عامیانه، اشعار عامیانه گونه همدانی را بررسی می کنیم. در بررسی این اشعار به دنبال پاسخگویی به این فرضیات هستیم: اولین فرضیه این که هجایی که تکیه وزنی یا ضرب آوا می گیرد و در پایان هر پایه می آید هجایی سنگین است. دومین فرضیه این است در صورتی هجایی که تکیه وزنی گرفته سنگین نبود، این هجا در پایان واژه قرار دارد و در نتیجه دارای تکیه واژگانی است. فرضیه سوم به محل مکث در این اشعار مربوط می شود، به این معنا که محل مکث در اشعار عامیانه همدانی مانند اشعار عامیانه فارسی و اشعار عامیانه ترکی از نوع قطع است، یعنی لزوما در پایان واژه قرار نمی گیرد بلکه در وسط واژه هم ممکن است قرار گیرد. برای تحلیل آماری این موارد، هجاها، پایه ها و شطرهای 100 مصراع هفت هجایی اشعار عامیانه همدانی را بررسی کردیم و مشاهده کردیم در 84.6% از هجاهایی که در هر پایه تکیه وزنی یا ایکتوس می گیرند هجاهای سنگین هستند و 4/15% هجای سبک پایان واژه بودند. همچنین، 35% مکث ها از نوع قطع است و در وسط واژه هم ممکن است ظاهر شود.
  کلیدواژگان: اشعار محلی همدانی، تکیه وزنی، هجای سنگین، هجای سبک، محل مکث
 • محمد جواد مهدوی، سیدمحسن حسینی وردنجانی* صفحات 187-194
  کتاب دستور زبان فارسی دکتر امید طبیب زاده رویکردی نو به دستور زبان فارسی دارد. این کتاب بر پایه نظریه گروه های خودگردان در دستور وابستگی شکل گرفته است. نظریه دستور وابستگی که بررسی کننده روابط هسته و وابسته های آن است، نخستین بار از سوی «لوسین تنی یر» فرانسوی عرضه شد. این نظریه، هر گروه نحوی را به یک کشور فدراتیو متشکل از یک حکومت مرکزی و چند ایالت خودگردان تشبیه می کند. بنابراین، هر هسته تنها بر روابط میان وابسته ها با هم و با خودش نظارت دارد و تاثیر چندانی بر روابط درونی وابسته با وابسته های خود ندارد. کتاب یاد شده با استفاده از این نظریه، تنها به بررسی نحو زبان پرداخته است. نظام مند بودن کتاب و بررسی تمام گروه های نحوی با توجه به پنج نوع عنصر نحوی از جمله نقاط قوت آن است. مقاله حاضر کوشیده است ضمن توجه به نقاط قوت کتاب، ابهامات یا اشکالاتی را که در حین تدریس این کتاب به نظر رسیده است، مطرح سازد تا با اصلاح آن ها بتوان در فرایند آموزش از آن بهتر استفاده نمود. لازم به ذکر است بررسی اشکالات با استفاده از شواهد برگرفته از متن انجام شده است.
  کلیدواژگان: : دستور زبان فارسی، امید طبیب زاده، گروه های خودگردان، دستور وابستگی
|
 • Golnaz Modarresi Ghavami * Pages 1-17
  Acoustically, vowels are composed of a target (steady state) and formant transitions in the context of consonants. Targets represent the fixed configuration of the vocal tract during the production of vowels, while formant transitions represent the movement of the vocal tract from the production of a consonant to a vowel and vice versa. Targets and formant transitions are present in simple as well as complex vowels. Complex vowels, however, have a more complex internal structure and can be classified accordingly. The internal structure of complex vowels of Persian was investigated in open stressed syllables produced by 14 female and male speakers using the method proposed by Lehiste and Peterson (1961). Results showed that complex vowels are of two kinds in Persian: single-target and double-target. The members of this latter group can properly be called diphthongs.
  Keywords: Complex Vowel, Diphthong, Target, Formant Transition, Glide
 • Soleiman Ghaderi * Pages 19-33
  The present study investigates the conjunctive nominal coordination in Persian by /o/, to introduce the differences between natural and accidental coordination. As it shows in natural coordination such as ‘mother and father’, ‘husband and wife’ coordinands express semantically closely associated concepts, which are on the same hierarchical level. These coordinands habitually go together and can be said to form some conventionalized whole or “conceptual unit. In accidental coordination, coordination of items is not expected to co-occur or even in a presupposed order. Moreover, we saw the lack of an overt coordinator or an intonation break in natural conjunction. We found out that it is possible to put accidental coordination, natural coordination and compound on a spectrum.
  Keywords: coordination, conjunctive coordinatoronatural coordination, accidental coordination, linguistic typology
 • Ali Safari * Pages 35-58
  In this paper I will study the syntactic and semantic features of locative alternation in Persian. The central claim is that alternating verbs have a single lexical entity and these alternations arise when a single verb evokes more than one semantic frame. It is shown that locative alternation arises when a special part of the schematic scene described by the verb is focused and this leads to two different interpretations. Following Iwata (2008) I make use of lower level constructions to account for different variants of the locative alternation. Based on the usage-based theory of language (Tomasello, 2003), constructions sanction the whole expression, so the role of verbal arguments in argument alternation can be accounted for.
  Keywords: Locative Alternation, Construction Grammar, Usage, based approach
 • Raheleh Gandomkar * Pages 59-75
  Metonymy has been studied first as a semantic trick in creating poetry and then as one of the features of everyday speech in different lexical semantic approaches. Opposed to its classic definition, we cannot consider metonymy as the application of a word in its literal meaning or in the meaning of the other word. The present article studies this process with data in the Persian language. It concludes that what is investigated as metonymy in its traditional definition and especially in different lexical semantic approaches, is just a kind of the application of "decreasing". Decreasing includes much more cases, and what is presented as the cases of metonymy is just part of the function of this process. Basically, there is no process as metonymy in its traditional view. In other words, there is no synchronic metonymy.
  Keywords: perception, metonymy, decreasing
 • Tahere Hemmati *, Azita Afrashi Pages 77-95
  Motion is one of the earliest, most basic experiences in our life. For linguists, this cognitive concept provides an important window to look into human cognition and language. The present study has considered how motion events are represented in the English text, the chapter 6 of The Hobbit (Tolkien,1937), named "Out of the Frying Pan into the Fire" and it,s Persian translation by Alizadeh (1383). The research questions are as follows: 1- what are the challenges in translating motion events specially the information about manner and path.
  2- what are the strategies adopted to overcome these challenges?
  The analysis has shown that the author of The Hobbit and its translator have used different translation strategies and linguistic tools to convey motion events. Based on “Thinking for Speaking” (Slobin, 1991; 1996 a,b; 1997;2000) different ways of thinking related to motion events are revealed.
  Keywords: motion, motion events, translation strategies, thinking for speaking, The Hobbit
 • Moharram Rezayati Kishekhaleh* Pages 97-114
  The geographical names are of particular importance in study of thelanguages and dialects; because these are as a part of the cultural and spiritual heritage of the people and nations. The science that studies the geographical names is called Toponymy.
  This article aims at investigating collection, classification and description of Taleshi toponyms in Asalam District Talesh County. Study of different types of the main toponyms, the elements forming the toponyms and analysis of their word structures are the issues discussed in present research. Some of Taleshi toponyms have been changed structurally, in a way that analysis of their word and meaning structures is only possible through the etymology rules and historical evolution of the languages. Today, these toponyms are considered to be simple. In structure of some derived toponyms, especially Taleshi compound toponym, we can also observe some elements of Persian, and even Turkish languages.
  Keywords: Toponym, Asalam, Taleshi Language, Oykonym, Uronym
 • Ali Asghar Ghahramani Moghbel * Pages 115-131
  Quantity-based meter of Persian poetry resembling meter in Arabic poetry has led some prosodists to assume that prosodic feet in Persian poetry should be determined and organized according to the rules of cord and peg as it happens in Arabic. This wrong analysis could be due to the existence of many Persian words corresponding to cord and peg rules. This misanalysis has its origin in the fact that Persian prosodists have not realized the prosodic significance of pegs and cords and have treated them as linguistic categories. Given the recent findings about syllable, modern prosody have decided to draw on syllables, rather than pegs and cords to analyze prosodic structure. However, scansion and subdivision into syllables cannot replace pegs and cords as the latter has a significant role in organizing feet in Arabic meter.
  Keywords: Arabic Prosody, Persian Prosody, Prosodic peg (sabab), Prosodic cord (watad, wated)
 • Nazanin Tabatabaee* Pages 133-145
  Information structure plays a role in all layers of grammar in which meaning exists and studies sentences which are semantically similar, but formally different; such as the ones with the non-canonical word order which are considered as marked sentences. The unmarked order of information which the constituents convey is old-new. However, in the structures with a marked word order, the information status is likely to be marked. In other words, the order of topic-comment may not always be identical with old-new order of information. In this article the information status of specific forms and word orders is going to be analyzed based on the data from literary, scientific, story, and newspaper texts.
  Keywords: new information, old information, postposing, preposing, marked sentence
 • Massume Ahmadi *, Bita Akbari Pages 147-157
  Poem translation is controversial, as it challenges the principles of traductology by casting doubt on whether language is at all translatable. A poem is an aesthetic experience in the realm of literature. Moreover, it creates excitement and emotion out of "meaning", because it involves a certain music. Rhythm is a common concept between poetry and music, indicating a deep relationship between the two realms. In this paper, we use this relationship to translate Mowlana's poems from Persian to French. More specifically, where the translated poem is orally represented, we propose accompanying it with music to compensate for shortcomings in meaning, form and rhythm in the translated poem, these being a result of basic differences between the two language systems. Finally, we have shown that the music-poem combination makes the same impression on the speaker of the destination language, as it does on the speaker of the original language.
  Keywords: Intra, linguistic, poetry, Mowlana, music
 • Youssef Aram*, Atefe Hoseini Safvat Pages 159-176
  Lenition is a kind of sound change that alters consonants, making them more "sonorous". Lenition can happen both synchronically and diachronically and occurs especially often in intervocalic and postvocalic environment. The opposite of lenition is fortition, a consonant mutation in which a sound is changed from one considered "weak" to one considered "strong". As a research methodology, the deductive approach has been applied. Diverse resources such as books, papers and a corpus including 1459 verses have been used as reference. Firdausi's Shahnameh, Naser Khersou's 30 Odes and Sa′di’s Boostan, Middle and Contemporary Persian words were studied in order to evaluate the above methods in Persian and analyze features of each of them. The results showed that since 4th century, the frequency of lenition occurrence was significant, but the frequency of fortition occurrence was low; b) reviewing the Middle and Contemporary Persian words showed the high occurrence frequency of two processes.
  Keywords: lenition, fortition, germination, degemination, devoicing
 • Maede Sadat Mirtalaei *, Parisa Kiani Pages 177-186
  Based on the study of Lazard (1985,2007) and Tabibzadeh (2013, 2003) about the Persian folk poetries, we study Hamedani folk poetries. We want to look for the answers of these hypothesis. First, the ictic syllable is a heavy syllable. Second, if this is not a heavy syllable, it is the final syllable of the word and therefore takes lexical stress. In the third hypothesis we assume that in Hamedani folk poetries, the pause takes place in the middle of the word as well as at the end of the word. To analyse these hypothesis, we investigated syllables, feet and lines of one hundred Hamedani folk poetry and saw the three hypothesis were true. 84.6% of the syllables which took the ictus place were heavy syllables and the rest (15.4%) were light syllable at the end of the words. Also, 35% of the pauses locate in the middle of the words.
  Keywords: Hamedani folk verses, ictus, heavy syllable, light syllable, pause location
 • Mohammad Javad Mahdavy, Seyyed Mohsen Hoseini Vardanjani * Pages 187-194
  The book “Persian Grammar” by Dr. OmidTabibzadeh takes a new approach towards Persian grammar. This book is formed based on the theory of autonomous groups in dependency grammar. The theory of dependency grammar that deals with the relationship between the core and its affiliations was first proposed by French LusinTenier. Therefore, every core supervises the relationships only between the affiliations and itself and does not have a remarkable effect on the internal relationships between the affiliations and its affiliations. The book utilizes this theory to investigate the grammar. Its systematicity and examination of all syntactic groups based on the five types of syntactic elements are among its strengths. The present study is an attempt to take the strength of the book into consideration and at the same time to suggest its ambiguities while being taught so that they can be resolved in order to reach better teaching outcomes.
  Keywords: Persian grammar, OmidTabibzadeh, autonomous groups, dependency grammar