فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • راما قلمبر دزفولی *، شراره محمدی صفحات 1-24

  امنیت، یکی از مهم ترین نیازهای بشر است، چنانکه در طبقه بندی نیازهای مازلو، امنیت در درجه دوم اهمیت و پس از نیازهای طبیعی اولیه قرار گرفته است. محققان بر این باورند که عوامل گوناگونی چون عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در ایجاد امنیت موثرند که در این میان می توان به نقش و تاثیرات محیط از جمله فضاهای بی دفاع شهری اشاره کرد. هدف مقاله حاضر به کارگیری ابزارهای تحلیلی GIS برای بررسی وضعیت فضاهای بی دفاع شهری است تا از این طریق به شناخت بهتری در خصوص نحوه استقرار این فضاها، برای برنامه ریزی بهتر و هم چنین پیش گیری از جرم از طریق طراحی محیطی دست یابیم. در این پژوهش، با استفاده از ابزار تحلیل گر فضایی در محیط GIS، انواع فضاهای بی دفاع شهری در نمونه موردی (شهر جدید پردیس) تحلیل و بررسی شد و نتایج نشان داد که می توان الگوهای جغرافیایی خاصی را برای ارائه راه کارهای موثرتر بر اساس موضوع و موضع در فضاهای بی دفاع شهری در محدوده مورد مطالعه مدنظر قرار داد.

  کلیدواژگان: فضاهای بی دفاع، تحلیل گر فضایی، پردیس، امنیت
 • هادی حکیمی*، ایرج تیموری، مریم جعفری مهرآبادی صفحات 25-52

  احساس امنیت در فضاهای شهری جزو مسائل مهم زندگی شهری بوده و در صورتی که فضای شهری احساس ترس و ناامنی را در شهروندان القاء کند، تبدیل به فضای بیدفاع می شود. بعضی از فضاهای شهری برای تمام شهروندان میتواند القاء کننده ترس و ناامنی باشد. در این میان احساس ترس در فضاهای شهری برای زنان بیشتر از مردان است. نگرش زنان به فضاهای شهری، متفاوت از نگرش مردان بوده و فضاهای ناامن برای زنان تعریف شده و ویژگی های خاصی را دارد. مقاله حاضر قصد دارد نگرش دانشجویان دختر دانشگاه تبریز را نسبت به فضاهای ناامن و بیدفاع شهر مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که داده های آن از طریق پرسش نامه به دست آمده. جامعه آماری دانشجویان دختر دانشگاه تبریز بوده و تعداد نمونه مورد مطالعه 100 نفر از دانشجویان دختر بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. تحلیل آماری یافته های حاصل از پرسش نامه در محیط نرم افزار SPSS و با کمک تحلیل آنوا، آزمون تی تک متغیره، آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که فضاهای شهری کم نور، تاریک، دورافتاده، باریک، فضاهای نیمه کاره و خلوت القاءکننده ترس در زنان هستند و از طرفی بین احساس ترس و سطح تحصیلات رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی افزایش تحصیلات سبب کاهش القای ترس در بین زنان میشود.

  کلیدواژگان: زنان تحصیل کرده، فضاهای بی دفاع شهری، احساس ناامنی، ترس، تبریز
 • سعید امان پور، علی شجاعیان، فرشته شنبه پورمادوان * صفحات 53-76

  بزه کاری از جمله مفاهیمی است که به شدت تحت تاثیر مشخصه های مکانی و زمانی، زمینه های فرهنگی، مناسبات اجتماعی، ساختار اقتصادی و ملاحظات سیاسی قرار دارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف تحلیل وضعیت مناطق شهری اهواز به لحاظ برخورداری از جرایم اجتماعی، از پنج شاخص (سرقت، قتل، نزاع، منافی و جعل) استفاده و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از مدل الکتره ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که منطقه چهار و منطقه یک بیشترین جرایم را دارند و منطقه پنج از جرایم کمتری برخوردار است. سپس در محیط ARC/GIS با استفاده از مدل کریجینگ ، از توابع زمین آماری به پهنه بندی جرایم (از درگیری لفظی تا قتل) در مناطق شهری اهواز پرداخته و با استفاده از تجزیه تحلیل نقاط داغ از توابع Spatial Statistics Tools، Mapping Clusters کانون عمده (به عبارتی نقاط داغ) هر کدام از جرایم بر روی نقشه مشخص شده است.

  کلیدواژگان: کانون جرم خیز، جرایم اجتماعی، مناطق شهری اهواز، مدل الکتره، روش کریجینگ
 • سید مصطفی حسینی*، سید هادی زرقانی، ابوالحسن نجفی صفحات 77-98

  برنامه ریزی راهبردی مقوله ای است که هدف آن ارائه برنامه ای مدون و جامع با توجه شرایط درونی و بیرونی سازمان است. در این نوع برنامه ریزی با شناسایی، بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان، راهبردهای متناسب با شرایط سازمان ارائه می شود. برنامه ریزی راهبردی به ویژه برای مراکز انتظامی که وظیفه ایجاد و گسترش امنیت را در جامعه دارند، حائز اهمیت فراوانی است، به طوری که در صورت فقدان چنین برنامه ای، این مراکز عملکرد مناسب و چندان مفیدی نخواهند داشت؛ بر این اساس، در این پژوهش به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مراکز انتظامی شهر مشهد و ارائه راهبردهایی با استفاده از تکنیک های SWOT و QSPM پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که موقعیت جاری مراکز انتظامی شهر مشهد در حالت تهاجمی قرار دارد؛ از این رو این مراکز باید از نقاط قوت و فرصت موجود در مراکز خود استفاده کرده تا بتوانند بر نقاط ضعف و تهدید پیشروی فائق آیند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، مراکز انتظامی، SWOT، QSPM، مشهد
 • رضا برنا *، علی بختیار پور، مهناز پروازی، نبی الله قاسم نیا صفحات 99-132

  عوامل متعددی همچون اوضاع اجتماعی (فرهنگ، آموزش، اقتصاد و...)، شرایط اقلیمی (میزان حرارت، رطوبت، ساعات آفتابی و...) و نظام اجتماعی (سیاست، قوانین و...) بر ارتکاب جرایم اثر گذار است، از میان عوامل یاد شده شرایط آب و هوایی تاثیر مهمی در وقوع برخی جرایم دارد، این تحقیق با هدف تاثیر شرایط آب و هوایی بر ارتکاب جرم در استان پهناور خوزستان صورت گرفته است. در این رابطه آمار وقوع (به تنهایی و غیر از کشف) از قبیل؛ سرقت، قتل، نزاع و درگیری، شرارت و مفاسد اجتماعی از سال 1386 تا سال 1391 هجری شمسی از سامانه مرکز کنترل و فرماندهی انتظامی استان خوزستان و پارامترهای آب و هوایی مربوط به 12 ایستگاه سینوپتیک در بازه زمانی یاد شده از سایت اداره کل هواشناسی استان خوزستان استخراج شد و با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبات و تجزیه و تحلیل لازم صورت گرفت. در پایان با استفاده از نرم افزار GIS پهنه بندی جرایم در استان خوزستان انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که عناصر آب و هوایی تاثیر به سزایی در ارتکاب جرایم داشته است، افزایش 55/1 درصدی جرم سرقت در فصل زمستان، 09/1 درصدی جرم قتل در فصل بهار، 19/4 درصدی جرم شرارت در فصل تابستان،80/0 درصدی جرم نزاع و درگیری در فصل تابستان و 44/1 درصدی جرم مفاسد اجتماعی در فصل بهار موید این ادعاست.

  کلیدواژگان: عناصر اقلیمی، جرم، ارتکاب، استان خوزستان، GIS
 • مسلم حدیدی، بیتا حامد، کاوه نادری، ژیلا قزوینه صفحات 133-158
  رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی علاوه بر پیامدهای مثبت، همواره با مسائل و مشکلاتی نظیر افزایش نرخ بیکاری، خشونت، ناهنجاری های اجتماعی و بزه کاری همراه بوده است. جرم از پیامدهای منفی عمده ای است که بر رفاه افراد، خانواده ها و جوامع تاثیر بسیار می گذارد. افزایش میزان جرم و جنایت و خشونتهای شهری در اکثر کشورهای جهان و طرح دیدگاه های جدید پیرامون مکان جرم و لزوم بررسی عوامل مکانی- فضایی این کجروی ها و شناسایی مکانهای مستعد برای ارتکاب بزه کاری در شهرها و تلاش برای پیگیری و کاهش آن، علل اهمیتیابی بررسی های جغرافیایی و جامعهشناختی جرم در مقطع کنونی است. روش تحقیق این پژوهش اسنادی و میدانی بوده که اطلاعات مورد نیاز از پرونده مجرمان با استفاده از پرسش نامه معکوس جمع آوری شد و از نرم افزار GIS برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور پراکنش مکانی فضایی جرمخیزی در محله های شهر کرمانشاه استفاده شده است. نتایج نشان داده که درصد قابل توجهی از جرایم در مناطق و محله های پرجمعیت که مهاجرپذیر هستند، رخ داده و هم چنین بازارها و خیابان های شلوغ مکانی مستعد برای بزه است و بیشتر مجرمان در گروه سنی جوانان قرار دارد.
  کلیدواژگان: جامعه شناختی، جرم خیزی، محله ها، کرمانشاه، GIS
|
 • Rama Ghalambor Dezfooly *, Sharareh Mohammadi Pages 1-24

  Security is one of the human needs. As human needs hierarchy of Maslow, the security is in the second level and it's after the physiologic needs. The scientists believe that the factors like social, economic, cultural and etc. effect on security.in the meantime we can mention indefensible space role. Target of this paper is applying of GIS for finding and analyzing of these spaces; until in this way have a better recognition about these spaces for recommended the appropriate solutions. This research applied spatial analyst (GIS) and analyzing indefensible spaces in case study (Pardis). The result shows that distinguishable spatial patterns can be fined and these situations are useful for defining the subject and action plans in case study.

  Keywords: indefensible space, spatial analyst, Security, Pardis
 • Hadi Hakimi * Iraj Timori, Maryam Jafari Mehrabadi Pages 25-52

  The sense of security in urban spaces is one of the important issues of urban life; if urban space induces a feeling of fear and insecurity in citizens then space will become indefensible. Some urban spaces induce fear and insecurity for all citizens. Therefore the feeling of fear in urban spaces is more for women than men. Women attitude for urban spaces are different from men's attitudes and unsafe spaces have special characteristics for women. This paper aims to exploring attitudes of female students of Tabriz University to insecure and indefensible city spaces. The research is descriptive – analytical that data were collected through questionnaires. Statistical society was female students of Tabriz University and the sample consisted of 100 students that were selected randomly. Statistical analysis of the results of the questionnaires done in the SPSS software by using ANOVA, T-Test one sample, Kendall and Spearman correlation test. The results show those urban spaces such as a dim, dark, isolated, narrow and half – deserted spaces Inducing fear in women. On the other hand there is an inverse relationship between fear and level of education. This means that increasing education instilling fear among women.

  Keywords: educated women urban indefensible spaces Feeling Insecurity Fear Tabriz
 • Saeid Amanpour, Ali Shojaeian, Fereshte Shanbepour* Pages 53-76
  Introduction

  Delinquency is one of the concepts that are strongly influenced by the spatial and temporal characteristics, cultural background, social relations, economic structure and political considerations are. The most interesting issue in the case of an offense or crime is considered why this happened and what we can do for this problem. Studies show that offenders in the choice of location and time of the offense acted quite logical, easiest and most safe places and conditions for the crime on the ballot. Ahvaz as one of the major cities, like other cities with urban problems and issues such as marginalization, cultural poverty, rising crime, the incidence of parasitic jobs and etc. false faces.

  Methodology

  The research is descriptive, analytic and quantitative research. Statistics related to social crimes (theft, murder, violation, conflict and forging) to separate police stations in urban areas and city of Ahvaz Ahvaz Karoon seven areas to assess the situation regarding the social crimes using multi-criteria decision Electre (ELECTRE ) were analyzed. To analyze the data and draw charts from Microsoft Excel is used. Then, in the ARC / GIS with Kriging model geostatistical interpolation method functions (Geostatistical), the zoning offenses) killing, fighting, theft, forgery, contrary (in seven regions of Ahvaz Karoon and using Hot Spot Analysis of functions Spatial Statistics Tools, Mapping Clusters hot spots of crime which is marked on the map.

  Conclusion

  To assess the situation regarding the social crimes Ahwaz city, the 5 indicators (theft, murder, strife, inconsistent and forge) was used and the results obtained from four of the seven areas of Ahvaz model Electre region and city Rank 1 and Rank 2 Karun area with more crimes, and the crime is less than five the number 6. Then in the ARC / GIS with Kriging model of functions (Geostatistical) to zoning crime (the argument to murder) in the urban areas of Ahwaz and functions using the Hot Spot Analysis Spatial Statistics Tools, Mapping Clusters major focus ( ie hot spots) Each of the offenses is marked on the map.

  Keywords: locus of crime, Crime, social, urban areas of Ahvaz, Electre model, Kriging
 • Seyed Mostafa Hosseini *, Seyed Hadi Zarghani, Abolhassan Najafi Pages 77-98

  Strategic planning concept aims to provide a comprehensive program to suit the organization's internal and external conditions. In this type of planning by identifying, reviewing and assessing the status of the organization, policies and strategies have been provided with the status of the organization. Strategic planning, particularly for police centers are tasked with creating and deploying security in society, is very important. So that in the absence of such a plan and the proper functioning of these centers will be very useful. Accordingly, in this study to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats to police centers in Mashhad and offering strategies using SWOT techniques and QSPM discussed. The results showed that the current position of police centers in Mashhad during the offensive. The location must use the strengths and opportunities in their facilities so that they can overcome weaknesses and the threats. It also presented the results of prioritizing strategies for police centers in Mashhad showed that due to the sensitive areas of location strategies of police of shielding with a score of 5.61 weight, Reduce the use of task forces for Basij forces on missions and increased cooperation with the mission to cooperate with a score of 5.25 and weight, the use of external institutions as an arm of police in the mission with a score of 5.21, has a higher priority than other strategies are weighted.

  Keywords: Strategic Planning, Police centers, SWOT, QSPM, Mashhad
 • Reza Borna *, Ali Bakhtiaripour, Mahnaz Parvazi, Nabiallah Ghasemnia Pages 99-132

  a number of factors such as the social (culture, education, economics, etc.), climate (temperature, humidity, sunshine hours, night and day,Plains Mountains,...) Systematic social (policies, rules,…) on crimes that affect the climate of the aforementioned factors that influence the incidence of crime, the impact study climate conditions on crime in the province of Khuzestan has been great. statistics about this event ( other than discovery alone) such as: theft, murder, strife and conflict, corruption and social evils from 2007 to 2012, police command and control center of the solar system and the parameters of Khuzestan Waterand the use of GIS software zoning offenses took place in the province . The results showed that climatic factors have a significant impact on crimes. 1.55 percent increase in theft winter sunshine hours in addition to the special conditions of economic decline and the long night has a significant impact ,1.09 percent increase in murder in the spring and then in summer the conditions for communication and other main factors for the occurrence of crime and reduce their threshold of climatic condition, 4.19 percent increase in corruption crimes in summer that comply with the highest percentage of alcohol to alleviate hunger and the intense heat of the crowded city streets and the street protests that causes drunk and strain and extortion, 0.80 percent increase in strife and conflict crime the summer human endurance vulnerability due to the heating season and the result is an aggressive and offensive ,1.44 percent increase in social evils in the spring due to good natural conditions and specific human physiology confirmation of this claim.

  Keywords: Climate Elements, Crime, Criminal, Khuzestan province, GIS