فهرست مطالب

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی
پیاپی 43 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن صمدزاده*، عطاءالله عبدی، محمدنبی کریمی صفحات 1-40
  زمینه و هدف

  تنوع یکی از ملزومات توسعه در جوامع بشری است. این توسعه مشروط به مدیریت صحیح این تنوع و شکاف های به وجود آمده در سطوح مختلف قومی، زبانی و دینی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه های شکل گیری رفتار فضایی کردهای خلخال در رابطه با گروه اکثریت پیرامون و پیامدهای انتظامی، اجتماعی و امنیتی حاصل از آن، به دنبال طراحی الگوی مطلوب مدیریت رفتار فضایی گروه های اقلیت قومی در رابطه با اکثریت پیرامونی است.

  روش

  به منظور طراحی الگوی یادشده، از روش پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. به این منظور، تعداد 27 نفر از صاحب نظران و خبرگان مربوطه با دو راهبرد هدفمند و گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به هم گرایی جواب ها مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی انجام شد. مفهوم سازی یافته ها نیز حاصل کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بستر نرم افزار «مکس کیودا» است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که به رسمیت نشناختن اقلیت کرد از سوی گروه اکثریت، تفاخر و برتری طلبی قومی و زبانی، نابرابری قومی و تبعیض بین اقلیت و اکثریت، تحقیر و توهین به اقلیت و بی اهمیت و ارزش نگذاشتن به حب وطن اقلیت از سوی گروه اکثریت، از مهم ترین عوامل نارضایتی این پژوهش است.

  نتیجه گیری

  نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که در نتیجه سه عامل اصلی «محرومیت»، «تبعیض» و «تحقیر»، کردهای خلخال الگوی رفتاری متفاوتی را با گروه اکثریت پیرامونی در پیش گرفته و در صورت عدم مدیریت صحیح، می تواند چالش های جدی انتظامی، اجتماعی و به تبع آن، امنیتی برای منطقه و حتی کشور به دنبال داشته باشد. در این پژوهش، الگوی مطلوب مدیریت رفتار فضایی جزایر زبانی در رابطه با نواحی پیرامونی طراحی شده است.

  کلیدواژگان: رفتار فضایی، جزایر زبانی، اقلیت قومی، کرد، خلخال
 • علیرضا نجفی*، سید علی عبادی نژاد، نجات امیری صفحات 41-70
  زمینه و هدف

  فعالیت گروهک های تکفیری- تروریستی داعش در مرزهای شرقی کشور یکی از مهم ترین رویدادهایی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. تامین امنیت مرزهای شرقی دغدغه بسیار مهمی است که با توجه به فعالیت داعش در آینده با عدم قطعیت های فراوانی روبه رو شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی سناریوهای آینده حضور و فعالیت گروهک تکفیری- تروریستی داعش در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران است.

   روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی و روش های متنوع آن، به این پرسش پاسخ داده است که: چه سناریوهای محتملی برای حضور گروهک های تروریستی داعش در مرزهای شرقی می توان تصور کرد؟ در هر کدام از این سناریوها وضعیت حضور داعش و نقش آفرینی سازمان های انتظامی - امنیتی به چه شکل خواهد بود؟ از رویکرد 8 مرحله ای پیترشوارتز برای سناریونویسی استفاده شده است. روش پژوهش، خبره محور و مبتنی بر مصاحبه، پنل های خبرگی و جلسات ذهن انگیزی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز نظرات 20 نفر از خبرگان امنیتی - انتظامی به صورت کیفی و نظام اند تا حصول اشباع نظری مورد تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که پیشران ها و حالت های مختلف عدم قطعیت های کلیدی دوگانه شامل احتمال همکاری سایر گروهک های تکفیری منطقه با داعش و وضعیت هماهنگی مرزنشینان در برخورد با گروهک تدوین که در بهترین وضعیت داعش توان حمله مستقیم به مرزهای شرقی کشور را نداشته و مرزنشینان با یکدیگر هم سو و در مقابل داعش قرار دارند و در بدترین وضعیت با همکاری سایر گروهک های تکفیری از مرزهای شرقی به داخل کشور نفوذ و برخی مرزنشینان با این گروهک تروریستی هم سو شده اند.
   

  نتیجه گیری

  چهار سناریو برای آینده فعالیت گروهک تروریستی داعش در مرزهای شرقی قابل تصور است و پیشنهادهایی برای تامین امنیت مرزهای شرقی و اقدامات لازم برای تحقق سناریوی مطلوب در حوزه های مختلف ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریو پردازی، داعش، مرزهای شرقی کشور
 • یوسف علی پور*، ناصر بیات، علی اصانلو، بهمن جمشیدی صفحات 71-92
  زمینه و هدف

  با توجه به ماموریت ذاتی پلیس در تامین نظم و امنیت، پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با صنعت گردش گری ازجمله کنترل فعالیت ها و خدمات غیرمجاز در بخش گردش گری و به طورکلی به وجود آوردن امنیت و احساس امنیت در فضاهای گردش گری از ضرورت های بنیادین در این زمینه شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تاثیر اقدامات مدیریت انتظامی بر رضایت گردش گران در کلان شهر شیراز انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه گردش گران داخلی و خارجی است که در بازه زمانی یک ساله از ابتدای شهریور 1397 تا ابتدای شهریور 98 به کلان شهر شیراز سفر کرده اند؛ که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 نفر تعیین شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه است که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون و تحلیل مسیر، تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است اگر احساس امنیت و ضریب ایمنی گردش گران در مقصد گردش گری (کلان شهر شیراز) توسط پلیس افزایش یابد، خودشکوفایی یا همان توسعه پایدار گردش گری ایجاد خواهد شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد مدیریت انتظامی و رضایت گردش گران وجود دارد. فراجا می تواند با استفاده از ابعاد مدیریت انتظامی و ایجاد استانداردی مبتنی بر همین ابعاد، به عنوان یک ابزار کاربردی در جهت افزایش رضایت گردش گران خارجی و داخلی گام های موثری بردارد.

  کلیدواژگان: رضایت گردش گران، مدیریت انتظامی، گردش گری، کلان شهر شیراز
 • علی محمدپناه، علی مرادی*، شهرام فتاحی صفحات 93-122
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر درصدد بررسی وضعیت قوم گرایی در استان کردستان (سنندج، بیجار و مریوان) و اثر حضور در شبکه های اجتماعی بر آن برآمده است.
  روش
  مطالعه حاضر توصیفی از نوع هم بستگی بوده و جامعه آماری، شهروندان شهرهای سنندج، مریوان و بیجار بوده است و حجم نمونه انتخابی 610 نفر تعیین شد و پرسش نامه پژوهش گر ساخته دارای اعتبار و پایایی مناسب، با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای در میان پاسخ گویان توزیع شد.
   
  یافته ها
  بیش ترین درصد فراوانی پاسخ گویان 5/38 درصد افرادی هستند که از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می کنند و 09/4 درصد که دارای کم ترین فراوانی است از توییتر استفاده می کنند. نتایج نشان داد که شدت قوم گرایی سیاسی در مریوان بسیار بالا بوده و با فاصله بسیار نسبت به سایر انواع قوم گرایی قرار دارد و در بیجار تقریبا تا حدودی این وضعیت معکوس بوده و شدت قوم گرایی اقتصادی بالاتر از سایر انواع قوم گرایی قرار دارد. هم چنین وجه غالب قوم گرایی در سه شهر مریوان و سنندج و بیجار از نوع اقتصادی (3/43 درصد در کل) است که وضعیت موجود استان در شاخص های مختلف توسعه اقتصادی و انسانی به خوبی گواه این مطلب است. بررسی فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه مستقیم، معنی دار و با شدت متوسط رو به بالایی (412/0) بین استفاده شبکه های اجتماعی مجازی و قوم گرایی در سه شهر سنندج، مریوان و بیجار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتیجه گیری می شود که رسانه های اجتماعی می تواند در بلندمدت و میان مدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی و واگرایی سیاسی و اجتماعی و حتی ملی شوند.
  کلیدواژگان: نوسازی، شبکه های اجتماعی، قومیت، قوم گرایی
 • مهدی خانی، ناصر بیات*، کاظم مجتبایی، یوسف علی پور صفحات 123-166
  زمینه و هدف

  در دهه های اخیر روند فزاینده انواع سرقت به یکی از مسایل نظم و امنیت در نواحی شهری تبدیل شده است. تحلیل مکانی- فضایی این گونه جرایم می تواند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی و مدیریت انتظامی شهرها فراهم آورد. ازاین رو هدف اساسی پژوهش حاضر تحلیل فضایی جرایم سرقت در شهرستان اسفراین است.

  روش

  پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر رویکرد روش شناسی مبتنی بر توصیف و تحلیل فضایی است. قلمرو مکانی پژوهش، شهر اسفراین استان خراسان شمالی است. داده های به کار رفته شامل 945 مورد سرقت ثبت شده در بازه زمانی یک ساله از 01/01/1400 تا 29/12/1400 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و ArcGIS بهره گیری شد.

  یافته ها

  کانون جرم سرقت منزل در اسفراین بر نواحی شهری مرفه تر متمرکز است، و سرقت خودرو و اماکن خصوصی و تجاری بیش تر از مناطق مرکزی و خیابان های اصلی شهر رخ داده است.

  نتیجه گیری

  الگوهای فضایی شکل گیری کانون های جرم سرقت در شهر اسفراین متاثر از ساختار کالبدی-فضایی و هم چنین افول شاخص های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، افزایش فقر، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، بیکاری و حاشیه نشینی شهری است.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، کانون جرم خیز، سرقت، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت انتظامی، شهر اسفراین
 • میلاد حسنعلی زاده*، سیدخلیل سیدعلی پور، محمدعلی آدیش صفحات 167-200
  زمینه و هدف

  شیوع جرایم ازجمله مسایل و مشکلات در توسعه گردش گری ساحلی است و تحلیل فضایی جرایم به شناسایی الگوی توزیع جرایم، کشف کانون های جرم خیز و در نتیجه کاهش میزان جرایم در نوار ساحلی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر تحلیل الگوی توزیع فضایی جرایم و شناسایی کانون های جرم خیز و بررسی ارتباط فضایی آن با مراکز گردش گری و مراکز انتظامی به منظور تسهیل و بهینه سازی مدیریت انتظامی و کاهش جرایم در سواحل استان مازندران است.

  روش

  در ابتدا با استفاده از روش های آمار فضایی و تراکم کرنل الگوی توزیع فضایی جرایم، مراکز گردش گری و مراکز انتظامی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سپس با روش رگرسیون ارتباط فضایی بین میزان جرایم با مراکز گردش گری و مراکز انتظامی در نرم افزار ادریسی ترست بررسی شده است.

  یافته ها

  مطابق نتایج، جرایم، مراکز گردش گری و مراکز انتظامی با الگوی خوشه ای در سواحل استان مازندران توزیع شده اند و دارای توزیع شرقی - غربی هستند. هم چنین کانون های اصلی جرایم در شهرهای بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، نور- علمده، نوشهر- چالوس، تنکابن- خرم آباد و رامسر؛ کانون های اصلی مراکز گردش گری در شهرهای بابلسر، نوشهر- چالوس و کتالم- سادات شهر-رامسر و کانون اصلی مراکز انتظامی در شهرهای نوشهر- چالوس واقع شده است. هم بستگی بین توزیع فضایی جرایم و مراکز گردش گری 87/0 است که نشان می دهد مراکز گردش گری نقش ویژه ای در ایجاد جرایم در سواحل استان مازندران دارند. هم چنین هم بستگی بین توزیع فضایی جرایم و مراکز انتظامی نیز 8/0 است که نشان می دهد مکان استقرار مراکز انتظامی تا حد زیادی با توزیع فضایی جرایم و کانون های جرم خیز انطباق دارد.

  نتیجه گیری

  ایجاد پلیس گردش گری در سواحل به عنوان یک اقدام موثر در کاهش میزان جرایم و تقویت امنیت گردش گران در مناطق ساحلی به عنوان پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر ارایه می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، جرائم، مراکز گردش گری، مراکز انتظامی، نوار ساحلی استان مازندران
|
 • Hassan Samadzadeh *, Atala Abdi, MohammadNabi Karimi Pages 1-40
  Background and purpose

  With the aim of identifying the grounds for the formation of the spatial behavior of the Khalkhal Kurds in relation to the surrounding majority group and the resulting policing, social and security consequences, the present study seeks to design a desirable model for managing the spatial behavior of ethnic minority groups in relation to the surrounding majority.

  Method

  In order to design the mentioned model, the qualitative research method with exploratory approach was used. For this purpose, 27 experts and relevant experts were selected with two targeted and snowball strategies and were interviewed in depth until the convergence of the answers was reached. Data analysis was done using qualitative content analysis method. The conceptualization of the findings is also the result of open, central and selective coding in the software platform (MAXQDA).

  Findings

  The findings of the research indicate that the non-recognition of the Kurdish minority by the majority group, pride and ethnic and linguistic superiority, ethnic inequality and discrimination between the minority and the majority, humiliation and insult to the minority and unimportance and not valuing the patriotism of the minority by The majority group is one of the most important factors of dissatisfaction in this research.

  Conclusion

  The results show that as a result of the three factors of "deprivation", "discrimination" and "humiliation", the Kurds of Khalkhal have adopted a different behavioral pattern from the surrounding majority group, and if not properly managed, it can have serious challenges.

  Keywords: Spatial behavior, linguistic islands, Ethnic minority, Kurdish, Khalkhal
 • Alireza Najafi *, Seyedalie Ebadinejhad, Nejat Amiri Pages 41-70

  The activity of Takfiri-terrorist groups of ISIS in the territory of the eastern borders of the country is one of the most important events that has received serious attention in recent years. Therefore, ensuring the security of the eastern borders is a very important concern, which has faced many uncertainties in the future due to the activities of ISIS. The purpose of this research is to identify the future scenarios of the presence and activity of the Takfiri-terrorist group ISIS in the eastern borders of the Islamic Republic of Iran.

  Research method

  Intuitive logic approach (8-step Petershwartz method) has been used for scenario writing. Data collection tools included systematic review of sources, interviews with experts, expert panel and Delphi, and observation of ISIS actions, and to analyze the data, the opinions of 18 security-law enforcement experts were analyzed qualitatively until theoretical saturation was reached. Checked.

  Findings

  The drivers and different states of the two key uncertainties include the possibility of cooperation of other takfiri groups in the region with ISIS and the state of coordination of border residents in dealing with Tadwin group, which in the best situation of ISIS is not able to directly attack the eastern borders of the country and the border residents are aligned with each other. And they are in front of ISIS, and in the worst situation, with the cooperation of other Takfiri groups, they penetrate into the country from the eastern borders, and some border residents join this terrorist group.

  Keywords: future research, scenario planning, Isis, eastern borders of the country
 • Yousef Alipour *, Naser Bayat, Ali Osanlo, Bahman Jamshidi Pages 71-92
  Background and Aim

  According to the inherent mission of the police in ensuring order and security, prevention and confrontation of crimes related to the tourism industry, including the control of unauthorized activities and services in the tourism sector and in general to create security and a sense of security in spaces Tourism is known as one of the basic necessities in this field.

  Method

  The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population is all domestic and foreign tourists who have traveled to Shiraz metropolis in a period of one year from the beginning of September 2016 to the beginning of September 1998. Using Cochran's formula,

  Findings

  If the feeling of security and safety factor of tourists in the tourist destination increases, self-actualization or sustainable development of tourism will be created. In this study, the researcher sought to investigate whether the measures of law enforcement management have a positive and significant effect on the satisfaction of tourists in the metropolis of Shiraz? Finally, the researcher concluded that the measures of law enforcement management have a positive and significant effect on the satisfaction of tourists in the metropolis of Shiraz.

  Conclusion

  The results showed that the relationship between the dimensions of law enforcement management and tourist satisfaction has been confirmed and showed that the country's police force can use the dimensions of law enforcement management and create a standard based on these dimensions as a practical tool to increase tourist satisfaction.

  Keywords: tourist satisfaction, Law enforcement management, Tourism, Shiraz metropolis
 • Ali Mohamadpanah, Ali Moradi *, Shahram Fatahi Pages 93-122
  The present study aims to investigate the state of ethnocentrism in Kurdistan province (Sanandaj, Bijar and Marivan) and the effect of presence in social networks. The present descriptive study is correlational and based on survey technique. The statistical population was the citizens of Sanandaj, Marivan and Bijar cities, and the selected sample size was determined to be 610 people.The highest frequency percentage of the respondents are 38.5% of people who use the Instagram social network, and 4.09%, which has the lowest frequency, use Twitter. The results showed that different types of ethnocentrism are prominent in the cities of Kurdistan province. Also, the intensity of political ethnocentrism is very high in Marivan and it is far away from other types of ethnocentrism, and in Bijar, this situation is almost reversed and the intensity of economic ethnocentrism is significantly higher than other types of ethnocentrism. Also, the dominant aspect of ethnocentrism in the three cities of Marivan, Sanandaj and Bijar is of an economic type (43.3% in total), which the current state of the province in various indicators of economic and human development is a good proof of this. Examining the hypotheses indicates that there is a direct, meaningful and moderately strong relationship (0.412) between the use of virtual social networks and ethnocentrism in the three cities of Sanandaj, Marivan and Bijar. It is concluded that social media can threaten social integration and social cohesion and political and social and even national divergence in the long and medium term.
  Keywords: Modernization, Social Networks, ethnicity, ethnocentrism
 • Mehdi Khani, Naser Bayat *, Kazem Mojtabaie, Yousef Alipour Pages 123-166
  Background and Purpose

  Spatial analysis of such crimes can provide a clear geographical perspective for planning and policing management in the protection territoriesof urban areas. The main goal of the current research is the spatial analysis of theft crimes in Esfarayen city.

  Method

  This inqury in terms of purpose, is of the type of applied research, and in terms of methodological approach, it is based on description and spatial analysis. The area under study is the city of Esfarayen, located in North Khorasan province. The data used includes 945 cases of theft crimes in a one-year period, from 21-3-2021 to 3-3-2022, which were received from the police force command of Esfarayen city. Excel and ArcGIS software were used for data analysis.

  Finding

  Most of the shop thefts are related to the central core of the city (ImamKhomeini and Motahari Streets). In terms of car theft, the most thefts in the central core of the city are (Taleghani, ImamReza, ImamKhomeini, Motahari, Farumandi, Moalem, and Valiasr streets). Important thefts Most of the houses happened in more prosperous neighborhoods and the theft of private places occurred on ImamKhomeini, Motahari, SheikhAzari, the beginning of ValiAsr and the beginning of ImamReza streets, and the theft of car accessories occurred on ImamKhomeini-ImamReza-Talqani-Moalem and Motahari streets.

  Conclusion

  according to the findings, the spatial patterns of the formation of theft hot spots in the city of Esfarayen are affected by the decline of economic indicators, social and cultural problems, poverty, Drugs addiction, divorce, unemployment and urban marginalization.

  Keywords: Spatial Analysis, Crime Hot spots, Theft, Esfarayen city
 • Milad Hasanalizadeh *, Seyed Khalil Seyedalipour, MohammadAli Adish Pages 167-200
  Background and objective

  The aim of the current research is to analyze the spatial distribution pattern of crimes and identify crime hotspots and investigate its spatial relationship with tourist centers and police centers in order to facilitate and optimize police management and reduce crimes on the coasts of Mazandaran province.

  Method

  First, using the methods of spatial statistics and kernel density, the spatial distribution pattern of crimes, tourist centers, and police centers has been analyzed in ArcGIS software. Then, with the regression method, the spatial relationship between the amount of crimes with tourist centers and police centers has been checked in IDRISI TerrSet software.

  Findings

  According to the results, crimes, tourism centers, and police centers are distributed in a cluster pattern on the coasts of Mazandaran province and have an east-west distribution. Also, the main centers of crimes are located in the cities of Babolsar, Faridunkenar, Mahmudabad, Noor-Alamdeh, Nowshahr-Chalus, Tonekabon-Khorramabad and Ramsar; The main centers of tourism centers are located in the cities of Babolsar, Nowshahr-Chalos and Katalem-Sadat Shahr-Ramsar, and the main centers of police centers are located in the cities of Nowshahr-Chalos. The correlation between the spatial distribution of crimes and tourism centers is 0.87. Also, the correlation between the spatial distribution of crimes and police centers is 0.8.

  Conclusion

  The creation of tourist police on the coasts as an effective measure in reducing the amount of crimes and strengthening the security of tourists in the coastal areas is presented as the main proposal of the current research.

  Keywords: Spatial Analysis, Crimes, Tourism Centers, Police centers, Coastal Strip of Mazandaran Province