فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال دوم شماره 6 (زمستان 1394 و بهار 1395)
 • سال دوم شماره 6 (زمستان 1394 و بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالمهدی رجایی * صفحات 9-32
  شکل گیری سینمای ایران از آغاز دوران سلطنت رضاشاه صورت گرفت، اما سینمایی که از غرب آمده بود و حامل عناصر فرهنگی موطن خود بود. عناصری نامربوط با جامعه ایرانی هم چون برهنگی، دزدی، جنایت و آدمکشی. این نوع سینما از همان آغاز ورود، مورد اعتراض و تشکیک افراد و شخصیت های آگاه جامعه ایران واقع شد. در این مقاله، سعی گردیده تا با مراجعه به اسناد و مطبوعات مربوط به اصفهان، نشان داده شود که جامعه متعهد و مومن اصفهانی، چه واکنشی نسبت به سینمای مبتذل از خود نشان داد و چگونه مغایرت آن را با فرهنگ ایرانی - اسلامی فریاد زد. این اعتراضات، در دو سطح مطبوعات و جامعه سنتی دنبال شده است. مقاله بر این فرض استوار است که اعتراض منتقدین به سینمای مذکور، پاسخ چندانی در دستگاه فرهنگی حکومت نیافت؛ بدین خاطر که دستگاه مزبور، مشکلی اساسی با این روند نداشت. اگر هم سانسوی صورت می گرفت، چندان موثر نبود. شاید از همین زاویه بتوان به بخشی از انگیزه های «سینما سوزی» در روزهای انقلاب اسلامی پی برد. این مقاله به شیوه مطالعه کتابخانه ای و بر پایه اسناد و روزنامه های آن دوره شکل گرفته است.
  کلیدواژگان: اصفهان، سینما، ابتذال، مطبوعات
 • علیرضا ملایی توانی، الهام رجایی* صفحات 33-48
  انقلاب اسلامی ایران از آن جایی که یک حرکت مردمی و دینی بود، از ابتدای امر، تحت حمایت های اقشار مذهبی جامعه قرار گرفت. «جامعه روحانیت مبارز تهران» که به اختصار «جامعه روحانیت مبارز» گفته می شود، نهادی دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که به عنوان تنها تشکل سیاسی علما در ایران پیش از انقلاب شکل گرفت. این تشکل از جمله گروه های مبارزی بود که افزون بر فعالیت های سیاسی، به یک رشته فعالیت های خیریه نیز در سطح کشور روی آورد. این مقاله قصد دارد به همین جنبه از فعالیت های جامعه روحانیت تمرکز کند و آثار آن را در روند پیروزی انقلاب نشان دهد. تجلیات این حرکت را می توان در فعالیت هایی نظیر جمع آوری پول برای کمک رسانی به زندانیان سیاسی و اعتصابیون، راه اندازی کتابخانه و کمک به فقرا و محرومین جامعه نشان داد. این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع اصلی (کتاب و اسناد) و انجام مصاحبه با شخصیت های تاثیرگذار، می کوشد به بررسی فعالیت های خیریه جامعه روحانیت مبارز در پیشبرد نهضت اسلامی بپردازد.
  کلیدواژگان: نهضت ملی، اصفهان، روحانیون، بازار، دانشگاه، قیام پانزده خرداد
 • محمدعلی سوری لکی *، ایرج سوری صفحات 49-70
  الگوی نوسازی حکومت پهلوی دوم، مشخصا در جنبه های اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران اجرا شد و تمامی برنامه ریزی های دولتی و متمرکز حکومت مزبور همچون انقلاب سفید، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و...، در راستای همین امر به کار گرفته شد. این برنامه ها به دلیل ویژگی های پاتریمونیالیستی و اقتدارگرایی رژیم پهلوی، حوزه های سیاسی و مذهبی را در بر نمی گرفت و به همین دلیل، تضاد های اساسی با نیروهای اجتماعی طبقات متوسط جدید، سنتی و پایین و حتی بالاتر را ایجاد نمود. سوال اصلی پژوهش از این قرار است: چرا روند نوسازی حکومت، حوزه سیاسی را در بر نمی گرفت و تعارضاتی با نیروهای مخالف سیاسی و مذهبی ایجاد کرد؟ در این پژوهش، تعارضات روند نوسازی پهلوی دوم بر اساس روش تحلیل محتوای تاریخی و جامعه شناسی سیاسی و شکاف بین طبقات و روند نوسازی، بررسی شده است. روش گردآوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای تنظیم و پردازش شده است.
  کلیدواژگان: نیروهای اجتماعی، انقلاب، روحانیت، طبقات، مذهب
 • محسن بهشتی سرشت، غلامرضا یوسفی، محمد محمدپور *، معصومه خازنی صفحات 71-96
  واکاوی علل و چگونگی اعلام بی طرفی ارتش در آخرین روز حیات رژیم پهلوی (22 بهمن57) از سوی ارتشبد قره باغی و تسلیم وی در برابر منطق انقلاب، مورد توجه این مقاله بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علت این امر، ریشه در رویکرد معقولانه او در برابر حوادث مهمی بود که در قبل از انقلاب در فرایند آن ها قرار گرفته بود، که برخی از آن ها عبارت بودند از: اجازه دفاع علنی به سران نهضت آزادی در جلسه محاکمه دادگاه، انتقاد از ارتشبد اویسی به علت وقوع حادثه 17 شهریور، و برقراری ارتباط و مذاکره با انقلابیون در جهت کاهش تنش در کشور، که این امر، پیش زمینه اتخاذ چنین تصمیم مهمی از سوی او در 22 بهمن 57 شد.
  کلیدواژگان: قرهباغی، ارتش، شاه، بیطرفی ارتش
 • مظفر شاهدی* صفحات 97-133
  در مقاله پیش رو، نقش و جایگاه علما و مراجع مشروطه خواه عظام شیعه (با محوریت آخوند ملامحمدکاظم آخوند خراسانی) در مقابله با بحران ها و مشکلات عمدتا سیاسی مبتلابه نظام مشروطه ایران، در فاصله فتح تهران در جمادی الثانی 1327 تا هنگام رحلت وی در ذی حجه 1329، با استناد به منابع و اسناد متقن، مورد بررسی و ارزیابی توصیفی- تحلیلی تاریخی قرار گرفته است. علما و مراجع شیعه در این برهه بس حساس و دشوار، هم چنان، مهم ترین و تاثیرگذارترین حامیان مشروطه ایران محسوب می شدند و در راستای دفاع از دستاوردهای مشروطیت و مقابله با بحران ها و مشکلات داخلی روزافزون دامنگیر نظام مشروطه، و نیز مبارزه با تجاوزات پایان ناپذیر دو کشور روسیه تزاری و انگلستان در شئون گوناگون کشور، بس فعال و موثر ظاهر شدند. با رحلت ناگهانی آخوندخراسانی، نظام مشروطه ایران، بزرگ ترین و تاثیرگذارترین حامیان خود در میان علما و مراجع شیعه را از دست داد.
  کلیدواژگان: انقلاب مشروطیت، آخوند خراسانی، مرجعیت شیعه، روسیهتزاری، انگلستان، بحران سیاسی
 • مرضیه بیگی زاده* صفحات 135-155
  تحول در ساختار طبقاتی و نگرش طبقه متوسط سنتی و جدید نسبت به اوضاع سیاسی، پیوند تنگاتنگ این اقشار با روحانیان و گرایش به سمت مذهب، از نکات قابل توجه دهه 30 و 40 در تاریخ معاصر ایران است. پیوندی که در دهه های 30 و 40 بین بازار، دانشگاه و حوزه های علمیه به وجود آمد، در نتیجه تحولات و جنبش هایی اجتماعی بود که با رویکرد مذهبی صورت می پذیرفت.
  مقاله پیش رو با عنوان «نقش مبارزاتی روحانیون، دانشگاهیان و بازاریان اصفهان از نهضت ملی تا نهضت اسلامی»، با روش توصیفی- تحلیلی، درصدد بررسی نقش اصفهان در تحولات معاصر ایران از نهضت ملی شدن نفت تا پایان قیام 15 خرداد 1342 است.
  بر اساس یافته های پژوهش، در اصفهان دهه 30 و 40، حرکت هایی جهت مبارزه با حکومت و همراهی با نهضت ملی و اسلامی به وقوع پیوست که حاصل گرایش های مذهبی مردم و پیوند بازار و دانشگاه با روحانیون بود
  کلیدواژگان: نهضت ملی، اصفهان، روحانیون، بازار، دانشگاه، قیام پانزده خرداد
|
 • A. Mahdi Rajaei * Pages 9-32
  The development of Iranian cinema began in Reza Shah era, but this cinema which had its origin in the West carried with itself cultural elements of its birthplace such as nudity, burglary, crime and murder. This kind of cinema, from the beginning had been objected by learned and caring Iranian individuals and figures. Attempts have been made in this paper to discuss the reaction of committed and faithful Isfahan society to vulgar cinema and how they demonstrated the contradiction of this cinema with Iranian-Islamic culture. The data was collected from the media of the related era. The people’s objections have been studied in the press and the traditional society. The hypothesis of this paper is that the protests and criticisms against this kind of cinema had no answer in Pahlavi’s regime because the system had no essential problem with this procedure. If some scenes were censored, it was not very effective. This perspective may give some clues to some “cinema-burning” events before the revolution
  Keywords: Isfahan, cinema, vulgarity, press
 • Alireza Mullai Tavani, Elham Rajaie* Pages 33-48
  Since the Islamic Revolution of Iran was a popular and religious movement, it was from its beginning, under protection of religious groups of society. The Society of Combatant Clerics of Tehran is a religious, cultural, political and social institution formed before the revolution as the only political formation of "Ulama" in Iran. This society was one of the combatant groups that in addition to political activities, was also engaged in some charity activities across the country. This article is an attempt to focus on some aspects of the activities of the Society, and to discuss it impacts on the process of victory of the revolution.
  Using method descriptive-analytical method, and using primary sources (both the books and documents) and also interviewing the effective personalities, attempts have been made in this paper to study the charity activities of the Society in the advancement of Islamic movement.
  Keywords: Society of Combatant Clerics, Islamic movement, charity, Islamic Revolution
 • Mohammad Ali Soori Laki *, Iraj Suri Pages 49-70
  Modernization model of Pahlavi II Regime was launched in the social and economic aspects in Iranian society, and all centralized state plans like the White Revolution, the Local Councils Bill and so on were arranged in line with this process. Due to authoritarianism and patrimonial features of Pahlavi regime, the plans didnt include political and religious spheres, and hence the plans essentially contradicted social forces of the new middle, traditional, low and even high classes. The main research question is: Why did not the process of modernization include the political sphere, which generated conflicts with religious and political oppositions? Research hypothesis: The regime’s reforms aimed to strengthen the its foundations, weaken the social basis of religious and political oppositions, undermine the participation of political opponents in the process of power, and weaken the role of religion and its leaders, the clergy. Hence, modernization failed and made deep identification and social gaps which led to the collapse of regime. In this study, conflicts within the process of modernization of Pahlavi II, the gap between the classes and modernization process are analyzed through historical content analysis method and political sociology. The data were collected through library method.
  Keywords: 'Social forces, revolution, clergy, classes, religion
 • Mohsen Beheshtiseresht, Gholamreza Yousefi, Mohammad Mohammadpour*, Masoomeh Khazeni Pages 71-96
  The main focus of this paper is to study the reasons for Army’s neutrality in the last day of Pahlavi Regime announced by General Gharah Baghi. The findings of this paper show that his reasonable stances towards the important events in the course of the Revolution was the main reason for Army’s neutrality. These approaches included holding open session trials for the leaders of the Freedom Movement of Iran, criticizing General Oveysi because of committing the September 8 massacre, and establishing ties and negotiating with the revolutionaries for decreasing the tensions in the country.
  Keywords: Gharah Baghi, Army, Shah, army's neutrality
 • Mozafar Shahedi* Pages 97-133
  This paper is an attempt to study the role of Constitutionalist ulama and religious authorities (led by Ayatollah Mullah Muhammad Kazem Akhund Khorasani) in facing political crises and problems of constitutional system of Iran, from conquest of Tehran in 1909 until the death of Ayatollah Akhund Khorasani in 1911. Descriptive-analytical-historical method has been used to study the issue. The Shiite Ulama and authorities in this sensitive and difficult period were considered most effective supporters of the Iranian constitutional movement and play a very important role in defending the achievements of the Constitutional movement and warding off the crises, facing the domestic problems, and fighting the aggression of and intervention of Russia and Britain in various aspects of the state affairs. Due to the sudden death of Ayatollah Akhund Khorasani, Iranian Constitutional system lost its most important supporter, among Ulama and Shiite authorities.
  Keywords: Constitutional Revolution, Akhund Khorasani, Shiite authorities, Russia, Britain, political crisis
 • Marzieh Beigizadeh* Pages 135-155
  Changes in the class structure and chang of the traditional and new middle class attitudes toward political conditions and close links these groups with Ulama and their tendency towards religion are the notable points in the contemporary history of Iran, particularly in 1950s and 1960s. The close ties between the university, clerics and bazar during 1950s and 1960s was among the reasons for this development.
  This Article by using analytical method, reviews the Isfahan's role in Iran's contemporary developments from Oil Nationalization Movement until of end the Movement of June 1963 Uprising.
  Based on the findings, due to people's religious tendencies and close relations between the bazaar, university with Ulama, some movements in support of the National, Islamic uprising took place in Isfahan.
  Keywords: National Movement, Isfahan, bazaar, University, June 1963 Uprisng