فهرست مطالب

بلاغت کاربردی و نقد بلاغی - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسینعلی قبادی*، سروش شعبانی صفحات 9-34
  اسناد مجازی یکی از صینایع ادبیی اسیت که در سطح جمله شکل می گیرد.
 • حسن بساک* صفحات 35-48
 • حمید طاهری*، راضیه ایمانی، پیمان منصوری صفحات 49-60
  در این مقاله ما مسندالیه ضمیر را در اشعار شاملو بررسی کرده ایم.
 • نعمت الله ایران زاده*، رضا بیات صفحات 61-76
 • هاله اژدر نژاد*، احمد رضا یلمه ها صفحات 77-94
 • فاطمه جمالی* صفحات 95-116
  علم معانی که تحت تاثیر فن خطابه یونان باستان پدید آمده و در پرتو قرآن کریم شکوفا شده است، در میان فنون مختلف بلاغی از درونی ترین مسایل زیبایی شناختی و ظریف ترین شیوه های تاثیر کلام سخن می گوید. از جمله قابلیت های بلاغی این دانش، می توان به تحلیل و تبیین اندیشه و جهان بینی گوینده، بیان مقتضیات حال و مقام مخاطب و توسع زبان، اشاره کرد که مبحث «مقاصد ثانوی خبر و انشا»، به عنوان یکی از مهمترین ارکان این علم، نقشی کارآمد و ویژه در این زمینه ایفا می کند. با این حال در کتاب های معانی بحث مستقل و مفصلی به آن اختصاص نیافته است بلکه، در دو بخش؛ اسناد خبری ذیل اغراض ثانوی خبر، و انواع انشا ذیل اغراض ثانوی پرسش، امر، نهی و ندا به این مبحث پرداخته اند. نظر به اهمیت این بحث و نقش آن در بررسی کلام و رعایت اقتضای حال مخاطب و فوائد آن در نقد ادبی، سبک شناسی و فهم متون کهن و جدید، بازبینی آن ضرورت می یابد که پژوهش حاضر پس از تحقیق در امهات کتب بلاغی بدان پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی کارکرد اغراض ثانوی جمله به همراه جداول مربوط به هریک، بیانگر مطالب درخور توجهی نظیر: نوع و تعداد اغراض، تفاوت و تنوع آن و اختلاف معنی دار در ذکر این مقاصد ثانوی است.
  کلیدواژگان: علم معانی، مقاصد ثانوی جمله، خبر، انواع انشا
 • حسن توفیقی*، علی تسنیمی، مهیار علوی مقدم صفحات 117-134
  استعاره در مفهوم شناختی آن، بر خلاف استعاره در بلاغت، تنها نقش زیبایی آفرینی ندارد؛ بلکه ساز و کار بنیادی اندیشه و زبان است که بررسی بازنمودهای زبانی آن، گزارشی از جهان بینی استعاری هر نویسنده را به دست می دهد. در این پژوهش به کمک نظریه استعاره مفهومی و با هدف دستیابی به جهان بینی استعاری رودکی، ده الگوی استعاری شامل: سفر، کشاورزی، جنگ، دربار، بافندگی، ساختمان، آتش، بازار، نگارش و خانواده به همراه استعاره های مرتبط با هر گروه و تشبیه و استعاره بلاغی موجود در آنلها تنظیم گردیده است. این پژوهش چند نتیجه مهم دربردارد؛ 1- استعاره مفهومی به عنوان جزء جدایی ناپذیر زبان، نقش بسزایی در مفهوم پردازی نخستین اشعار زبان پارسی دارد؛ 2- این استعاره ها در شعر رودکی انسجام خاصی دارند، چنان که تمرکز هر نگاشت استعاری در ذهن رودکی، چندین استعاره همگون آفریده است؛ 3- استعاره های مفهومی پربسامد در شعر رودکی بیشتر از تجربه های زیستی خاص خود او چون سفر، دربار و جنگ سرچشمه گرفته اند؛ 4- دو نوع استعاره مفهومی و بلاغی با هم در پیوند هستند؛ استعاره زبانی همه زبان را زیر سطره خود دارد و استعاره بلاغی به عنوان جزئی از زبان در کنش با الگوهای استعاره مفهومی شکل می گیرد. ؛ 5- هر چه استعاره عام تر باشد، در زبان بلاغی کاربرد کمتری دارد و برعکس؛ 6- هر یک از این گروه های دهگانه در حوزه خاصی چون: سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ شکل گرفته اند؛ به ویژه استعاره سفر ؛ 7- جهان بینی استعاری رودکی و چگونگی کاربرد این جهان بینی در تشبیه و استعاره های بلاغی او، می توانند ابزاری کارآمد برای بازشناسی اشعار اصیل از غیراصیل رودکی باشد.
  کلیدواژگان: الگوی نظام مند استعماری، جهان بینی استعاری، نگاشت بلاغت، شعر رودکی
|
 • H. Ghobadi H. Ghobadi *, S. Shabani S. Shabani Pages 9-34
  Isnād e majāzi (figurative predication) is one of figures of speech that is formed in the rank of sentence; in this way the predicate is predicated on the subject which does not collocate with it as the lexical pattern.
 • H. Bassak * Pages 35-48

  Imagination is the most important ingredient in poetry and prose and in classical rhetoric called Image. Allusion is most beatifule and most accurate rhetoric styles that extracted from Tarikh-e- Beyhaghi; 710 Allusion, 470 Majaaz,166 assimilation and 114 Metaphor discovered in this book and as the statistics shows, allusion is very important in this book. Practical and important results derived from Tarikh-e-Beyhaghi, For Example the spirit and internal characteristics of Author Revealing and the style of speech and political situation of the authure’s time has been shown. As a perfect author and minimalist and as a realistic historian; In This Study has been shown that, most of allusion in Tarikhe Beyhaghi are popular and minimal allusions and meanwhile now , in this time used by most of people.

  Keywords: Tarikhe Beyhaghi, Allusion, Popular Language, Imagination, Realism
 • Hamid Taheri *, Raziye Imani, Peyman Mansouri Pages 49-60
  In this paper, we studied the features of pronoun subject in Shamloo lyrics and secondary meanings that leads to variability of pronoun subject.
 • N. Iranzadeh N. Iranzadeh *, R.Bayat R.Bayat Pages 61-76
 • Haleh Ajdarnejad *, Ahmadreza Yalameha Pages 77-94
 • Fatemeh Jamali* Pages 95-116
  The science of meanings that has come to light under the influence of ancient Greek scholars and flourished in the light of the Qur'an, among the various techniques of rhetoric, speaks of the most intrinsic aesthetic and elegant methods of the influence ofthe word. Among the rhetorical abilities of this knowledge, one can analyze and explain the speaker's thoughts and worldviews, expressing the requirements of the present and the position of the audience and developing the language, pointing out that the topic of "secondary aims of news and creation", as one of the most important pillars of this science , Has an effective and special role in this field. However, in the books of meanings, there is no independent and detailed discussion of it, but in two parts; the following are the following news stories, and the following types of essays are devoted to the second, second, second, second, second, second, second, third, fourth, fifth, and thirty issues. Regarding the importance of this discussion and its role in the study of the word and the observance of the audience's present necessity and its benefits in literary criticism, stylistics and the understanding of the ancient and the new texts, it is necessary to review this research after research in some of therhetorical books. Is.The results of the review of the function of the secondary meanings of the sentence, along with the tables for each, indicate important content such as: the type and number of reasons, the difference and diversity, and the significant difference in the mention of these secondary intentions.
  Keywords: science of meanings, secondary aims of sentence, news, types of essays
 • Hasan Towfighi *, Ali Tasnimi, Mehyar Alavi Moghaddam Pages 117-134
  Metaphor in the Conceptual sense, unlike metaphor in rhetoric, hasn’t aesthetics role, but essential mechanism of thought and language that linguistic representations review author's metaphorical worldviews. This article shows that The conceptual metaphor help to achieve Rodaki’s metaphorical worldviews base on ten models: travel, agriculture, war, court, weaving, building, fire, mall, writing and family, along with related to rhetorical similes and metaphors. This study contains some important results 1. metaphor concept as part of inevitable language, play a role in conceptualize in the first Persian poetry; 2. This conceptual metaphor in Rodaki's poem, so that the focus of any metaphorical mapping Rodaki in mind, has created several homogeneous metaphor;3. Conceptual metaphor more frequent in Rodaki's poem originate his own life experiences such as travel, court ; 4.Two conceptual and rhetorical metaphors together has links with a useful metaphor patterns; 5. More general metaphor is the rhetorical use of language is less and vice versa; 6. Each of the ten groups in specific areas such as: political, economic, social and cultural areas, specially metaphor of the journey; 7. Rodaki’s metaphorical worldviews and use of worldview in his rhetorical similes and metaphors, are efficient tool for recognition of Rodaki's original poems.
  Keywords: a systematic metaphorical pattern, metaphorical worldview, idea, rhetoric, Rodaki’s poetry