فهرست مطالب

احسن الحدیث - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)

نشریه احسن الحدیث
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 8
 • سمیه خلیلی صفحه 13
  در تفاسیر برای واژه «کلمه» معانی گوناگونی چون حکم و وعده الهی، کلمه توحید و... ذکر شده است. در این میان، در سه آیه از قرآن، از حضرت عیسی (علیه السلام) به عنوان «کلمه الله » یاد شده است. مفسران برای اختصاص این نام به ایشان وجوه مختلفی از جمله انجام فعل ایجاد توسط ایشان به واسطه کلمه «کن» را ذکر کرده اند. در عهد جدید نیز از حضرت عیسی (علیه السلام) به «کلمه» یا «لوگوس» تعبیر شده است؛ انجیل یوحنا، پس از ذکر حضرت عیسی با عنوان «کلمه»، جنبه الوهی و خالقیت به حضرت عیسی (علیه السلام) می بخشد که در راستای عقیده تثلیث رایج در میان مسیحیان است، در حالی که این دیدگاه با دیدگاه قرآن درباره مفهوم «کلمه الله » بودن وی کاملا متفاوت است. بررسی مفهوم کلمه در اناجیل پیش از یوحنا به برداشت قرآن از این واژه نزدیک است و بر صحت برداشت قرآنی از این اصطلاح تاکید می کند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، حضرت عیسی، کلمه الله، لوگوس، عهدجدید، انجیل یوحنا
 • احد نورمحمدی صفحه 27
  یکی از روش های نوین در پژوهش های قرآنی، معناشناسی واژه های قرآنی است. در این نوع پژوهش ها، حوزه های مختلف معنایی یک واژه در کنار مصادیق قرآنی آن و با توجه به سیاقی که واژه در آن قرار گرفته است، مورد مداقه و ارزیابی قرار می گیرد. این پژوهش، واژه فسق را با این روش مورد بررسی قرار داده و پس از تبیین مفهوم و ماهیت فسق در لغت، اصطلاح و آرای مفسران، کاربردهای قرآنی آن را مورد بررسی قرار داده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فسق در قرآن کریم مفهوم عام منفی دارد و با مفاهیمی چون کفر، نفاق، فجور، فساد و ایمان ارتباط پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معنا شناسی، فسق، کفر، نفاق، فجور، فساد، ایمان
 • نهله غروی نایینی، نرگس نطقی صفحه 44
  جلال الدین محمد بن ابوبکر سیوطی از جمله مفسران قرن دهم هجری اهل سنت است که تفسیر قرآن را به صورت ترتیبی از ابتدا تا پایان قرآن به کمک روایات سامان داده است و از آنجا که هیچ نقد و نظری درباره روایات تفسیرش ارائه نداده، به نظر می رسد که این اخبار مورد تایید او بوده است. سیوطی در تفسیر خود روایات فراوانی از راویان گوناگون از جمله امامان معصوم (علیهم السلام) نقل کرده است؛ هرچند نسبت روایات ائمه نسبت به روایات سایر راویان بسیار اندک است. در این تفسیر 650 روایت از امامان شیعه نقل شده است که از این میان، 97 روایت از صادقین (علیهما السلام) است. مقاله حاضر به گونه شناسی و ارزیابی روایات تفسیری منقول از صادقین (علیهما السلام) در تفسیر الدر المنثور سیوطی پرداخته است.
  کلیدواژگان: روایات تفسیری، صادقین (علیهما السلام)، سیوطی، الدر المنثور
 • خدیجه بنام* صفحه 63
  هرچند اضطراب در حد طبیعی یک عامل تحرک در هر فردی است، اما اگر از حد طبیعی خود بگذرد، همه اعمال فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مرتبط با اضطراب و راهکارهای درمان آن در قرآن است. یافته ها نشان می دهد که عوامل مرتبط با اضطراب شامل سه دسته عوامل معرفتی همچون شرک، کفر، نگرانی از مرگ و... ، عوامل رفتاری چون گناه، نفاق، حرص و طمع و... و عوامل اجتماعی همچون سوءظن، سخن چینی، شایعه پراکنی و... می باشد که هر یک راهکار درمانی جداگانه ای دارد. راهکارهای معرفتی درمان اضطراب شامل ایمان، توکل، رضا، دینداری، امید و تقوا، و راهکارهای رفتاری درمان آن، شامل یاد خدا، عبادت، انس با قرآن و صبر و راهکارهای اجتماعی درمان اضطراب شامل خوش گمانی، ازدواج، محبت و نیکوکاری می باشد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، درمان اضطراب، عوامل اضطراب، قرآن و روانشناسی
 • عبدالاحد غیبی*، بیان علایی صفحه 81
  معروف رصافی از شاعران برجسته معاصر عراق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. او دنیایی را آرزو می کند که خشت های آن از عزت، کرامت، سعادت و کمال باشد. وی جامعه انسانی را چون جسمی می داند که سلامتی عضوی از آن در گرو سلامتی دیگر اعضاست. از این روی با دستورات الهی هم نوا می شود تا با ساز و برگی مطمئن و عزمی راسخ و پاک، روح اتحاد و همکاری را زیر سایه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه خویش بگستراند و شجاعانه در دفاع از دین و کیان اسلامی به پا خیزد. این گرایش الهی انسانی و دعوت به خوبی ها در شعر رصافی موج می زند. گذری بر دیوان او، ما را بر این حقیقت واقف می سازد که این شاعر نام آور، یک هدف واحد را دنبال می کند و آن تکیه بر ستون تنومند اسلام است که همه ارزش های شایسته برای خوشبختی انسان ها را در بردارد.
  کلیدواژگان: شعر معاصر عربی، شعر عراق، معروف رصافی، امر به معروف، نهی از منکر
 • سید محمدرضا موسوی، حسن فشانجردی، محمد برادران* صفحه 97
  تنبیه یکی از روش های مهم تربیتی است که مورد تایید عقل و دین است؛ چنانچه در قرآن نمونه هایی از کاربست این عنصر تربیتی مشاهده می گردد. نوشتار حاضر، می کوشد تا اصول تنبیه را، با نگاهی کاربردی، از دیدگاه قرآن گزارش، تبویب و تحلیل نماید. از مجموع مباحث می توان نتیجه گرفت که روش تنبیه از دیدگاه قرآن، روش تربیتی اولی نیست تا در تمام حالات بتوان از آن نتیجه مطلوب گرفت، بلکه یک روش تربیتی ثانوی است که از لحاظ مرتبه و ارزش، متاخر از همه روش های ممکن در اصلاح رفتار است.
  کلیدواژگان: تشویق، کارکردهای تربیتی تنبیه، تنبیه در قرآن، تنبیه در روانشناسی
 • زهره اخوان مقدم*، مجید نبوی، رضا مرادی سحر صفحه 110
  اخلاق جمع «خلق» به معنای خوی و طبیعت هر انسانی است که با چشم سر دیده نمی شود. از آنجا که صلاح هر جامعه وابسته به ویژگی های خلقی افراد آن است، بررسی چیستی و ملاک نیک و بد بودن و چگونگی تحکیم مبانی اخلاقی در جامعه و سایر موضوعات مهم و متنوع حول اخلاق، پیوسته مد نظر دانشمندان بوده و هست. قرآن کریم نیز به این موضوع، فراوان پرداخته و در ادبیات دینی مسلمانان، «کامل کردن مکارم اخلاق»، هدف بعثت به حساب آمده است. اما هر پژوهشی حول این محور، برای مفید بودن و دوری از موازی کاری و تکرار، به پیشینه ای روشن نیاز دارد تا بتواند علم اخلاق را گامی به پیش ببرد. نوشتار حاضر این مهم را لباس عمل پوشانده و با معرفی 303 منبع، شامل 232 کتاب فارسی، 65 کتاب عربی و شش کتاب انگلیسی، راه را بر پژوهشگران در حوزه مطالعات قرآنی با محور اخلاق، هموار ساخته است.
  کلیدواژگان: قرآن، اخلاق، سرشت، روح و روان، فضائل اخلاقی، رذائل اخلاقی
 • معصومه قنبرپور صفحه 133

  حجه الاسلام دکتر خیری از جمله اساتید موفق حوزه و دانشگاه است که با ورود به رشته جامعه شناسی و تلفیق بین آموزه های دینی و دانش جامعه شناسی مدرن، توانسته است زمینه هایی نو در مطالعات قرآنی و حدیثی فراروی پژوهشگران فراهم کند. مفهوم فرهنگ قرآنی، زیرساخت ها و زمینه های لازم برای ترویج فرهنگ قرآنی، مبانی فرهنگ قرآنی و مهم ترین موانع تحقق آن و راهکارهای مبارزه با موانع تحقق فرهنگ قرآنی از مهم ترین مطالبی است که در گفتگو با این استاد گرانمایه به بحث گذاشته ایم.

 • حسین خانی کلقای، عسگر بابازاده اقدم صفحه 146
|
 • Somayyeh Khalili Page 13
  The exegeses mention various meanings for the word of "kalimah" including divine sentence and promise, the word of tawhid, etc. From among the verses, three occurrences of the word are accompanied with the word Allah (kalimatullah). Exegetes explain it in different notions such as "the act of creation by him (jesus) because of the word "kun" (be created)".Also in the New Testament, Jesus is called “kalimah” or “Logos”. John, after mentioning Jesus as the “word”, gives him a divine and creative aspect which is of the common trinity belief among Christians. While this idea is completely different from the Quranic point of view. The concept of “kalimah” in the Gospels before John, is closer to the Quranic interpretation and highlights the Quranic conception of this term.
  Keywords: Holy Quran, Jesus, Kalimatullah, Logos, New Testament, Gospel of John
 • Ahad Nourmohamadi Page 27
  One of the new methods in Quranic studies is semantics of Quranic words. In this type of research, different areas of the meaning of a word along with its Quranic examples, due to the form in which the word is located, are evaluated. This study has examined the term of “fisq” according to such method. Explaining the concept and nature of “fisq” in philology and terminology and the views of commentators, this article examines its Quranic usages. Findings show that this term in the Holy Quran has a general negative concept and relates with the concepts of infidelity, hypocrisy, tyranny, corruption and faith.
  Keywords: Quran, semantics, fisq, infidelity, hypocrisy, tyranny, corruption, faith
 • Nehle Gharavi Naeini, Narges Notqi Page 44
  Jalal al-Din Muhammad bin Abu Bakr al-Suyūtī, one of the Sunni commentators in the tenth century AH, has compiled its Interpretation of Quran Sequentially from the beginning to the end. Since he has no criticism about traditions used in his book, it seams that he has approved all of them. Suyūtī has narrated many traditions from several narrators including the Innocent Imams (pbuth), although the number of Ahlolbayt's traditions is less than the others. In this book, about 650 traditions from Shia Imams has been quoted, of which 97 ones belong to Sādiqayn (p.b.u.th). This paper examines the typology of Sādiqayn's exegetical traditions quoted in the commentary of al-Durr al-Manthur.
  Keywords: exegetical traditions, Sādiqayn (pbuth), al-Suyūtī, al-Durr al-Manthūr
 • Khadijeh Benam* Page 63
  Although anxiety, in its normal range, is a mobility factor in a person, if it exceeds the normal range, it affects all actions. The aim of this study is to determine the factors that associate with anxiety and presents treatment solutions based on the holy Quran. The results show that the factors are divided into three categories: cognitive factors such as polytheism, disbelief, fear of death, etc; behavioral factors such as sin, hypocrisy, greed, etc; and social factors such as suspicion, slander, rumor, etc, each has a separate therapeutic strategy: The cognitive ways are faith, trust, satisfaction, religion, hope and virtue, and the behavioral ways are remembrance of God, worship, intimacy with the Quran, and patience, and the Social ways are optimism, marriage, love and charity.
  Keywords: the holy Quran, treatment of anxiety, stress factors, the holy Quran, psychology
 • Dr. Abdulahad Gheybi*, Bayan Alayi Page 81
  Marouf Rossafi, one of the Iraqi eminent contemporary poets in the late 19th and the early 20th century, yearns for a world whose bricks of walls consist of honor, dignity, felicity, and excellence. Moreover, he considers human society as a body whose health of one limb hinges upon the others. As a result, this reformer of Iraq steps in line with divine instructions to expand the spirit of unity and cooperation in his society under the patronage of the promotion of good and the prevention of evil by assuring apparatus, firm and pure will to stand bravely in order to defend Islam and Islamic sanctuary. Rossafi’s poems are brimmed with such divine-humanistic orientation and invitation to decency. A glance at his poems illuminates the fact that this well-known Iraqi poet follows a unified goal that is leaning to the stout pillar of Islam, encompassing all decent values for the bliss and the salvation of humans.
  Keywords: contemporary poetry of Iraq, Marouf Rossafi, promotion of good, prevention of evil
 • Sayyed Mohammad Reza Mousavi Shoshtari, Hassan Foshanjerdi, Mohammad Baradaran Allaf* Page 97
  One of the important methods of upbringing is the punishment which has been approved by reason and religion, as in the Quran some of its applied examples exist. The present paper tries to report, organize and analyze thevarious aspects of punishment from Quranic Point of view. Findings show that the punishment is not the first educational method that can be used everywhere, but it is a secondary educational method which is occurred after all possible methods of behavioral modification.
  Keywords: encouraging, educational functions of punishment, punishment in the Quran, punishment in Psychology
 • Dr. Zohreh Akhavaan Moghadam*, Sayyed Majid Nabavi, Reza Moradi Sahar Page 110
  “Akhlāq” (morality) is the plural form of the word “kholq” meaning that temper and nature of every human being that cannot be seen by the physical eye. Since the salvation of a society depends on its individuals, moral qualities, the nature of ethics and property of being good or bad, ways ofstrengthening the principles of ethics in society, and other important and diverse topics regarding morality, are always in considerations by scholars. The Holy Quran discusses the issue significantly and in the Muslim religious literature “completion of virtues of ethics” is regarded as the purpose of the Prophet (pbuh)’s Mission. But any research on this topic needs a bright background to be useful and away from repeating in order to push ethics forward. This article has done this important activity with introduction of 303 sources containing 232 Persian, 65 Arabic and 6 English books, paving the way for ethics researchers.
  Keywords: Quran, ethics, nature, spirit, moral virtues, moral vices