فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ورزشی - پیاپی 36 (خرداد و تیر 1395)

مجله مطالعات مدیریت ورزشی
پیاپی 36 (خرداد و تیر 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/04/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • نازنین راسخ *، محمد جوادی پور، ریحانه شاقلی صفحات 17-42
  به تبع توسعه، نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و جامع، از ضروریات است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با هدف انجام مطالعات تطبیقی، تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تدوین استراتژی ها است. روش پژوهش آمیخته (کیفی - کمی) و بر مبنای هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. به منظور گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالادستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات خبرگان پرداخته واز پرسشنامه عوامل محیط درونی و بیرونی اثرگذار بر عملکرد پژوهشگاه تربیت بدنی(93/0= α) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل روسا و معاونین پیشین و حال پژوهشگاه، اعضای شورای پژوهشی و اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشگاه بود ( 50N=). نمونه پژوهش، به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. در این پژوهش در ابتدا به بررسی وضعیت موجود پژوهشگاه تربیت بدنی برمبنای (شاخص های نظارت و ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه های پژوهشی) پرداخته شد. فهرست اولیه از وضعیت موجود پس از نهایی شدن در جلسات شورای خبرگان در قالب پرسشنامه ای برای نظرخواهی از نمونه آماری ارسال و جمع آوری گردید. جهت مقایسه و مطالعات تطبیقی از اطلاعات کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزلند، چین، ژاپن و پکن و به منظور تدوین استراتژی ها از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس سوات و آزمون های آماری متناسب همچون آمار توصیفی، آزمون دوجمله ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که پژوهشگاه تربیت بدنی ازنقطه نظر موقعیت استراتژیک در موقعیتWO قرار دارد؛ ازاین رو از جمله استراتژی های پژوهشگاه تربیت بدنی به منظور استفاده از فرصت های روبرو و کاهش ضعف های درونی می توانند شامل موارد زیر باشد: تدوین نظام نیازسنجی و امکان سنجی نیازهای پژوهشی جامعه در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تدوین نظام تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری پژوهشگاه، برنامه ریزی به منظور هدایت منابع مالی به ماموریت اصلی پژوهشگاه و... با توجه به نتایج و یافته های پژوهش، می توان اذعان داشت که پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی با تکیه بر استراتژی های محافظه کارانه خواهد توانست به اهداف متعالی سازمانی خود دست یابد.
  کلیدواژگان: برنامه استراتژیک، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • همایون عباسی، حسین عیدی *، محسن لقمانی صفحات 43-56
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی توازن الگوهای فرهنگ سازمانی فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و 253 نفر از کارشناسان فدراسیون ورزشی به پرسش نامه پاسخ دادند. روایی پرسشنامه به وسیله خبرگان بررسی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج نشان داد بر مبنای میانگین نیم رخ های فرهنگی می توان استنتاج کرد که فرهنگ موجود در فدراسیون های ورزشی، عمدتا به سمت فرهنگ های سلسله مراتبی و طایفه ای تمایل بیشتری دارد و این جهت گیری در سایر نیم رخ های فرهنگی کم رنگ تر بود. به طورکلی، نتیجه گیری می شود که به منظور ایجاد یک فرهنگ قوی در فدراسیون های ورزشی می توان با حفظ فرهنگ های سلسله مراتبی و طایفه ای، سایر فرهنگ های موجود از قبیل موقتی و بازار را به موازات آن ها تقویت کرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ طایفه ای، فرهنگ موقتی، فرهنگ بازار
 • احمد فلاحی *، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، محمد خبیری صفحات 57-72
  حمایت یکی از مهم ترین منابع درآمدی باشگاه ها و یکی از بهترین شیوه های ترویج برای شرکت های حامی است، اما امروزه، بازاریابی کمین به عنوان خطری برای حمایت مطرح است. این پژوهش که با هدف بررسی اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران و نقش بازاریابی کمین بر آن انجام گردید، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی می باشد. تعداد 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال به صورت طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که در مجموع، 6/80 درصد از تماشاچیان، شرکت ایرانسل را به عنوان حامی رسمی لیگ برتر شناسایی کرده اند. علاوه براین، یافته ها نشان می دهند که شرکت ایرانسل به طور معنا داری بیشتر از رقبا به عنوان حامی رسمی شناسایی شده است. افرادی که بازاریابان کمین را به اشتباه به عنوان حامی عنوان نموده اند، به طور معناداری بیشتر به تماشای پخش زنده مسابقات پرداخته اند. در نهایت، هر چند که شرکت ایرانسل توانسته است موفقیت بالایی در کسب آگاهی از برند در نتیجه حمایت از لیگ برتر حاصل کند، اما شرکت همراه اول نیز توانسته است با بازاریابی کمین، شناخت چشم گیری را به عنوان حامی لیگ برتر حاصل کند.
  کلیدواژگان: حمایت، لیگ برتر فوتبال، بازاریابی کمین
 • عباس نظریان مادوانی، مریم مختاری دینانی* صفحات 73-92
  دردوده هاخیر،عملکردسازمانیبهیکیازموضوعاتمورد توجهوجذابتبدیل شدهاست واینتمایل، همدرزمینه های پژوهشیوهمدرزمینه هایکاربردی، منجربهبروز نوآوری هایبسیاریشدهاست؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در سازمان های ورزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران وزارت خانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و روسای فدراسیون های ورزشی به تعداد 331 نفر تشکیل دادند که از این میان و با استناد به جدول مورگان، 180 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که ارتباط معناداری بین عملکرد سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد. همچنین، مشخص شد که در بین ابعاد مدیریت دانش، چهار خرده مقیاس تعیین اهداف دانشی، کسب دانش، توسعه دانش، اشتراک و توزیع دانش و به کارگیری دانش، ارتباط معناداری با عملکرد سازمانی دارند، اما میان خرده مقیاس های ارزیابی دانش، شناسایی دانش و نگه داری دانش با عملکرد سازمانی ارتباط معنا داری مشاهده نشد. به طور کلی، یافته های پژوهش بیانگر این هستند که مدیریت دانش، پیش بین مهمی برای عملکرد سازمانی می باشد؛ بنابراین، لازم است مدیران سازمان های ورزشی نسبت به برگزاری دوره های دانش افزایی تخصصی مرتبط با زمینه های مختلف کاری ورزش در سازمان اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: کسب دانش، توسعه دانش، عملکرد سازمانی
 • سیدعلی نقوی*، سیدحبیب الله میرغفوری، علی مروتی شریف آبادی صفحات 93-112
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش در زمره مطالعات توصیفی تحلیلی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول به منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ورزشی بر اساس منطق مدل های تحلیل عاملی، یک نمونه 250 نفری از کارکنان سازمان های ورزشی اعم از سازمان تربیت بدنی، فدراسیون های ورزشی و ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گشت و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در بخش دوم نیز به منظور اولویت بندی عوامل کلیدی شناسایی شده، از 10 نفر از خبرگان که تسلط علمی و عملی بر موضوع پژوهش داشتند استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که نه عامل مدیریت، ساختار سازمانی، معماری دانش، فرهنگ، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرایندهای دانشی، پاداش های انگیزشی و محتوای دانش به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ورزشی به شمار می آیند. همچنین، نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری بیانگر آن است که عامل مدیریت، بالاترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی را در بین هشت عامل کلیدی دیگر دارد.
  کلیدواژگان: سازمان های ورزشی، مدل سازی ساختاری تفسیری، مدیریت دانش
 • مهکامه شیرانی، محمدعلی نادی* صفحات 113-130
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استراتژی های دانش با ظرفیت یادگیری فردی و سازمانی در بین معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه شهر اصفهان می باشد. این پژوهش از نوع علی هم بستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس دخترانه نواحی شش گانه شهر اصفهان به تعداد 294 نفر تشکیل دادند. حجم نمونه نیز برابر با 167 نفر انتخاب شد . تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که میان استراتژی های دانش با ظرفیت یادگیری فردی و ظرفیت یادگیری سازمانی ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین، برمبنای یافته ها، مدل پیشنهادی پژوهش تایید می شود؛ لذا، با استناد به این مدل، تاثیر مستقیم بازیابی دانش بر یادگیری سازمانی، به کارگیری دانش بر یادگیری فردی، تسهیم دانش بر یادگیری فردی و تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی و نیز تاثیرات غیر مستقیم مدل تایید می شود. به طورکلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که تمام ابعاد استراتژی های دانش، تاثیر مثبت و معناداری بر ظرفیت یادگیری دارند.
  کلیدواژگان: استراتژی های دانش، ظرفیت یادگیری فردی، ظرفیت یادگیری سازمانی، معلم تربیت بدنی
 • حسین عبدالملکی *، زهراسادات میرزازاده، حامد کریمی صفحات 131-146
  بی تردید،کسبچابکیبهقابلیتپاسخ گویینسبتبهراهبردها،فناوری ها،کارکنانوفرایندها بستگیدارد.هدفازمطالعهحاضر،تعیینوضعیتچابکیسازمانی و بررسی عوامل موثر بر آندرکمیته ملی المپیک ایران می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن را کلیه کارکنان کمیته ملی المپیک ایران (115 نفر) تشکیل دادند که بر اساس جدول مورگان تعداد 86 نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهند که فناوری اطلاعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تاثیر معناداری بر چابکی سازمانی دارند.رتبه بندی این عوامل نیز نشان داد که منابع انسانی دارای رتبه نخست می باشد. همچنین، مشخص شد که کمیته ملی المپیک نیازمند نیروی انسانی کارآمد، فرهنگ سازمانی که خلاقیت و نوآوری را تشویق کند، فناوری بالا و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی انعطاف پذیری است تا از این طریق بتواند خود را با شرایط ناپایدار و پیش بینی ناپذیر عصر حاضر وفق دهد.
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی
 • محسن اسمعیلی*، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری صفحات 147-166
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تاثیر بازارگرایی پارک های ورزشی تفریحی آبی بر رفتار آتی مشتریان با توجه به متغیر میانجی ارزش ادراک شده می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مراکز تفریحی ورزشی آبی کشور تشکیل دادند که از میان آن ها، پنج مرکز بزرگ تر به عنوان نمونه پژوهش (به صورت هدفمند) انتخاب شدند. شایان ذکر است که نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است و شامل دو گروه پرسنل و مشتریان می باشد. یافته ها نشان می دهد که 7/56 درصد از مشتریان مراکز مرد هستند و 3/43 درصد نیز زن می باشند. همچنین، مشخص شد که درآمد سرانه خانوار 50 درصد از مشتریان، کمتر از یک میلیون تومان است. به لحاظ سطح تحصیلات نیز بیش از 50 درصد از پرسنل دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند. ارزش شاخص ها درمدل به دست آمده از پژوهش در حد قابل قبولی می باشند و لذا، برازش مدل تایید می شود. علاوه براین، براساس نتایج مشخص می شود که بازارگرایی مشتریان، (به صورت مستقیم) تاثیر معناداری بر رفتار آتی ندارد، اما تاثیر آن بر ارزش ادراک شده معنادار می باشد. ارزش ادراک شده نیز می تواند نقش واسطه را در ارتباط با بازارگرایی و رفتار آتی مشتریان ایفا کند. همچنین، می توان گفت که مولفه مشتری گرایی، دارای بیشترین تاثیر بر ارزش ادراک شده مشتریان می باشد. براساس یافته ها به مدیران مراکز تفریحی ورزشی پیشنهاد می شود که در راستای اهداف توسعه ای خود، ضمن تدوین راهبردهای بازاریابی، به متغیر ارزش ادراک شده و ارتقای آن نیز توجه وی‍ژه ای داشته باشند.
  کلیدواژگان: ارزش ادراک شده، بازارگرایی، رفتار آتی مشتریان، مراکز تفریحی ورزشی آبی
 • هادی تیپ*، فریبا رضایی حمید، رسول نظری صفحات 167-188
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مهارت های ارتباطی و رفتار شهروندی بر سرمایه های اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان بود. این پژوهش ، توصیفی بوده و از نوع مطالعات توصیفی هم بستگی می باشد. تعداد 205 نفر از کارکنان شاغل در سازمان های ورزشی استان همدان با روش نمونه گیری خوشه ایو به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. براساس نتایج مشاهده می شود که بین مهارت های ارتباطی، رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی هم بستگی مناسبی وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که مهارت های ارتباطی به میزان بر رفتار شهروندی تاثیر گذاشته و رفتار شهروندی نیز به میزان بر کسب سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی استان همدان اثر گذار می باشد. علاوه براین، متغیرهای مهارت های ارتباطی و رفتار شهروندی، توان پیش بینی معنادار سرمایه اجتماعی کارکنان سازمان های ورزشی استان همدان را دارند.
  کلیدواژگان: مهارت کلامی، مهارت شنودی، رفتار مدنی، ادب، روابط متقابل
 • احمد محمودی*، حبیب هنری، ایوب اسلامی صفحات 189-208
  مدیریت ارتباط با مشتری به مجموعه اقداماتی که به منظور جذب، نگهداری، توسعه و بهینه سازی روابط طولانی و ارزشمند بین سازمان و مشتری صورت می گیرد گفته می شود. بدین منظور کلیه مراکز تفریحی- ورزشی می توانند از طریق (CRM)، ضمن بهره برداری از مزایای وفاداری مشتری، می توانند موقعیت خود را در این بازار رقابتی بهبود بخشند. از این رواین پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی شهر مشهد انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده که بشکل میدانی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان مراکز تفریحی ورزشی (استخرها، باشگاه های بدنسازی و ایروبیک) شهر مشهد بودندکه حداقل شش ماه سابقه استفاده از این مراکز را دارا بودند. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، چهار منطقه از بین مناطق 13 گانه شهر مشهد بصورت تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر تعیین شد که تجزیه و تحلیل آماری پس از جدا کردن پرسشنامه های مخدوش بر روی 356 پرسشنامه صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن (88/0=α) و برای وفاداری از پرسشنامه لیو(2008) استفاده که مقدار آن (85/0=α) ذکر گردیده بود. برای تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردید. بررسی یافته ها نشان داد که بین مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتریان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (464/0R=، 001/0P≤). همچنین از بین مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری، جذب و حفظ مشتری پیشگویی قویتر برای وفاداری مشتریان بود (924/5T=، 001/0P≤). لذا برقراری ارتباط مناسب با مشتریان جدید و افزایش سطح امکانات رفاهی از مهمترین عوامل جذب و حفظ مشتری در این مراکز می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، مراکز تفریحی، مشتری، وفاداری
 • امین کلانی*، عیسی اسکندری، امیر مسعود محمدی شمس آبادی صفحات 209-226
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان های شمالی ایران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل ورزش و جوانان شمال ایران (استان های گیلان، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب تابعه، تشکیل شد. به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری بصورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کارآفرینی و عملکرد سازمانی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین مولفه های کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران را نشان داد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین ( مولفه های کارآفرینی سازمانی)، 55 درصد تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین کردند. از بین مولفه های کارآفرینی سازمانی دو مولفه خلاقیت و ساختار مدیریتی سهم بیشتری را در پیش بینی عملکرد سازمانی داشتند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که از مدیران خلاق و نوآور و ریسک پذیر در پست های سازمانی استفاده شود و به ترغیب و تشویق ایده های جدید پرداخته شود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، عملکرد سازمانی، ادارات ورزش و جوانان، مدیران
 • سعید حاتمی*، جمال الدین بیرامی ایگدر، یزدان سبحانی صفحات 227-242
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان آکادمی و کمیته ملی المپیک می باشد. روش این پژوهش ، پیمایشی بوده و از نوع مطالعات هم بستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان آکادمی و کمیته ملی المپیک به تعداد 95 نفر تشکیل دادند . نمونه پژوهش نیز به شکل کل شمار انتخاب گردید نتایج نشان می دهد که بین جو سازمانی و بهره وری و نیز بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و بهره وری، ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین، مشخص شد که جو سازمانی به عنوان متغیر اثرگذار بر کیفیت زندگی کاری مطرح می باشد و به شکل مستقیم بر بهره وری تاثیر می گذارد. با توجه به یافته ها می توان گفت که جو سازمانی مثبت و محیط سالم در سازمان و نیز توجه به کیفیت زندگی کاری افراد سازمان باعث می شود که آن ها بیشتر احساس مسئولیت نمایند و بهره وری خود را در زمینه رشد و تعالی سازمان افزایش دهند.
  کلیدواژگان: جو سازمانی، کیفیت زندگی کاری، بهره وری
|
 • Nazanin Rasekh*, Mohammad Javadi Poor, Reyhaneh Shagholi Pages 17-42
  Following development, is essential the need for a comprehensive long-term planning. This paper aims to design and establish the strategic plan of the Physical Education and Sports Sciences Research Institute with combined (qualitative – quantitative) methodology. Based on purpose, it is of the applied research type. In order to perform data collection, we investigated the overhead documents, studied the history literature and the comments of practical and executive elites and used the questionnaire of the effective internal/external environmental factors on the performance of the physical education research institute (α=0.93). The sample consists of the previous and current presidents and vice-presidents of the research institute, members of the research committee and the respected faculty and staff of the research institute (n=50). The sample was considered as full-number equal to the statistical society. This paper first considers the status quo of the research center in terms of desirable performance and status (administrational and performance evaluative indices of the sciences, research and technology ministry). Then by comparing both and rationalizing the status quo, an initial inventory of strengths and weaknesses, opportunities and threats was prepared. After being finalized, the so-called initial inventory was sent and collected as a questionnaire in brain storm sessions (with the presence of the elites) for challenging the statistical sample. The research data were analyzed by using descriptive statistics, binominal test and Friedman test. To compare information was used of comparative studies such as Canada, Australia, New Zealand, china, japan and Beijing, and to develop strategies was used of internal and external factors evaluation matrix, SWOT matrix and statistical tests such as descriptive statistics, binomial test and Friedman test. Results showed that in terms of strategic position, the research institute is located on the wo position. For this reason, the most important strategies of the research center may include the following: establishment of the regime of measuring the need and possibility of the research requirements of the society in the fields of physical education and sports sciences, establishment of the commercialization regime of the research and innovative achievements of the research institute, planning in order to guide financial resources as the main mission of the research institute.
  According to the research results and findings, it may be declared that by relying on conservative strategies, the physical education and sports sciences research institute would achieve its high-level goals.
  Keywords: Strategic Plan, Physical Education, Sports Sciences Research Institute
 • Homayoon Abbasi, Hossein Eydi *, Mohsen Loghmani Pages 43-56
  The purpose of study was to evaluate the balance of organizational culture patterns of Iranian sports federation. Methodology was descriptive and type of survey. 253 experts of sports federations responded to a questionnaire of assessing organizational culture. Validity of the questionnaire was statistically analyzed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Results showed that based on the average cultural of sport federations can be concluded that the culture of the sport, mainly the cultures will tend hierarchical and tribal and the orientation in the other profile was pale. Concluded that for establish of rigor culture in sport federations, we should keep the current culture and development other cultural profile.
  Keywords: Organizational Culture, Tribal Culture, Temporary Culture, Series of Hierarchy Culture, Market Culture
 • Ahmad Falahi *, Mohammad Ehsani, Hashem Koozehchyan, Mohammad Khabiri Pages 57-72
  Sponsorship is one of the most important sources of income for football clubs and one of the best ways to promotion for sponsors, but today, ambush marketers are considered as a threat for sponsoring companies. The purpose of this study was to investigate effectiveness of sponsoring Iran Football Pro-League. Descriptive-survey method was used. Research sample included 515 spectators of pro-league that selected by stratified random sampling. The result showed that 80.6% of respondents recognized Irancell as pro-league sponsor. Also, chi-square test showed that significantly Irancell was recognized more than ambushers as official sponsor of pro-league. Persons that watched live broadcasting of pro-league matches more than others, incorrectly recognized ambushers as sponsor. Finally, also Irancell acquired high awareness via sponsoring pro-league, but Hamrah-e-Avval by ambushing gained an impressive recognition as pro-league sponsor.
  Keywords: Sponsorship, Football Pro, league, Ambush Marketing?
 • Abbas Nazarian Madavani, Maryam Mokhtari Dinani* Pages 73-92
  In two recent decades, organizational performance has been an important subject. This intent resulted in many innovations in practical and researches approaches. Therefore, the purpose of this research was to predict of organizational performance through knowledge management in sports organizations (based on ACHIEVE model). The statistical popularly was all managers of sport and young's ministry, national Olympic committee, national paralympics committee, national Olympic academy, and sport federations (N=331). Based on Morgan's table, 180 people were selected to this Research. The results of present study showed that there was significant relationship between knowledge management and organizational performance.
  Generally, the results showed that knowledge management is an important predictor for organizational performance. Therefore, managers must do programs to increase of knowledge management of theire employees.
  Keywords: Knowledge Acquisition, Knowledge Expantion, Organizational Performance
 • Seyed Ali Naghavi *, Seyed Hojjatollah Mir Ghafoori, Ali Morovati Sharif Abadi Pages 93-112
  The aim of present study was to identify and prioritize factors in successful implementation of knowledge management in sports organizations, using interpretive structural approach model. The aim of present study is practical, its method and nature is descriptive - analytical. The population of this study had two parts so that in order to identify factors affecting organizational spirituality in Yazd university according to survey analytical models, a 250 sample of sports organizations including physical education, physical education office, sports federation employees were selected via stratified sampling and were discussed and analyzed. In the second part of the scheme in order to classify priority of the key factors identified, we cooperated with 10 experts who had mastered the respected scientific research on the subject. Factor analysis showed that 9 factors of management organizational structure, architecture, science, culture, human resources, information technology, knowledge processes, motivational rewards and content knowledge are considered as the key success factors in the implementation of knowledge management in sports organizations. Structural interpretation of model results also showed that the management agent has highest leverage and least dependency to other 8 key factors.
  Keywords: Sports Organizations, Interpretive Structural Modeling, Knowledge Management
 • Mahkameh Shirani, Mohammad Ali Nadi* Pages 113-130
  The main purpose of this study is the relationship between knowledge strategies with organizational and individual learning capacity of physical education teachers in isfahan. The research methods were causal – solidarity. The statistical basis of that concerning all physical education teachers of girly schools of 6 districts in isfahan including 514 participants and 167 teachers were selected as sample size. Statistical analysis showed that there is a significant positive relationship betweenknowledge strategies individual learning capacityand organizational learning capacity. According to this model, the direct effects of knowledge retrieval on organization learning, knowledge utilization on individual learning, knowledge sharing on individual learningand knowledge sharing on organizational learningwere confirmed and the indirect effects of the model were confirmed too. The results show that all aspects of the knowledge strategies have a significant and positive impact on learning capacity.
  Keywords: Knowledge Strategies, Individual Learning Capacity, Organizational Learning Capacity, Physical Education Teacher
 • Hossein Abdolmaleki *, Zahra Sadat Mirza Zadeh, Hamed Karimi Pages 131-146
  Achieving agility depend on the ability to respond to strategies, technologies, personnel and processes. The aim of this study was to determine status of organizational agility and factors affecting it in Iran’s national Olympic committee. This study was a descriptive survey. Population of this study made up all employees of the national Olympic committee of Iran’s (n = 115) that according to Morgan chart, 86 people were randomly selected. The data collection instrument was and its content validity was approved by 11 members of the faculty of sport management. in this study were identified that information technology, human resources and organizational culture have a significant effect on organizational agility. Ratings of these also showed that human resource is the first place. Iran’s national Olympic committee requires efficient human resources, organizational culture that encourages creativity, innovation and high-technology communication and flexible information systems to these means be able to adapt to unstable and unpredictable area.
  Keywords: Organizational Agility, Information Technology, Organizational Culture, Human Resources
 • Mohsen Smaeili *, Mohammad Ehsani, Hashem Koozechian, Habib Honari Pages 147-166
  The aim of this Research is design a model for impact of water sport center's market orientation on customer future behavior with attention to perceived value. The kind of research was survey and descriptive. Statistical populations were water sport centers in IRAN those choice five biggest centers. Sampling method was classification random and there were two groups, customers and staff. For data analyzing used of SEM method with use of AMOS and SPSS softs. Results showed that 56.7% of customers was male and 43.3% female. Family income in half of customers was less than one million Toman and 50% had upper this. More than 50% of staff has academic education. Index values inmodel were in acceptable range and model was confirmed. Results showed market orientation hasn’t directly significant influence on customer future behavior, but has influence on perceive value and this variable can play mediator role between market orientation and customer future behavior. Market orientation factor has greatest impact on customer perceive value. Centers managers in addition design a market strategy for attach the goals, should attention to improvement perceive value and these indexes.
  Keywords: Perceive Value, Market Orientation, Customer Future Behavior, Water Sport Centers
 • Hadi Tip*, Fariba Rezayi Hamdi, Rasool Nazari Pages 167-188
  This study aims to investigate the effects of communication skill and citizenship behavior on social capital in sport organizations of Hamadan. This research is descriptive-correlational study. 205 employees of sport organizations in Hamadan were selected as statistical sample with cluster random sampling. Communication skill inventory with reliability, organizational behavior inventory with reliability and social capital inventory with reliability were used. descriptive data was used to describe data and effects of observed variables on hidden variables. Based on structural equations model’s results, communication skills are influential on organizational behavior by. organizational citizenship behavior is also influential on social capital of employees in sport organizations in Hamadan by. Communication skills and organizational citizenship behavior can significantly predict social capital of sport organizations in Hamadan.
  Keywords: Verbal Skills, Listening Skills, Civil Behavior, Politeness, Interrelationships
 • Ahmad Mahmoodi*, Habib Honari, Ayoob Eslami Pages 189-208
  Customer relationship management is called to all preliminaries with the aim of attraction, keeping touch, optimizing of long term and invaluable relationship between the organization and the customer. To achieve this, all the recreational sports complexes could improve their condition in the competing market, utilizing the advantages of customer loyalty. The present study aims at examining the role of customer relationship management (CRM) in the customer's loyalty to the recreational sports centers in Mashhad. This study uses a descriptive-correlative method which was conducted in the field. The population included all customers of recreational sports centers (swimming pools, bodybuilding and aerobics clubs) in Mashhad who had at least 6 months of membership. Using cluster sampling, 4 regions out of total 13 regions in Mashhad were randomly selected. The sample size was determined 384 people and after discarding the corrupt questionnaires, the statistical analysis was done on 356 questionnaires. In order to gather data on CMR, a researcher-made questionnaire was used whose validity was (α=0.88) and for loyalty, Liu's questionnaire (2008) was applied which was estimated as (α=0.85). To analyze the demographic characteristics, we used descriptive statistics and at the inferential statistics level we simultaneously utilized the Kolmogorov-Smirnov test, Pearson's correlation and multivariate regression. The study results showed that there is a positive significant relationship between CRM and the customer's loyalty (P
  Keywords: Customer Relationship Management, Loyalty, Recreational Centers, Customer
 • Amin Kalani *, Isa Eskandari, Amir Masood Mohammadi Shams Abadi Pages 209-226
  The purpose of this study was to investigate the relationship between entrepreneurship and organizational performance in sport and youth offices of Iran’s northern provinces. Research method was the type of correlation and the statistical population included of all managers, deputies and experts of the sport and youth offices in Iran’s northern provinces (Guilan, Mazandaran and Golestan) and managers and deputies from five selected cities. Due to the limited population, the statistical sample was considered as a whole. For this purpose, organizational entrepreneurship and organizational performance questionnaires were used. Descriptive and inferential statistics methods were utilized for data analysis. Research results indicated that there was a positive and significant correlation between dimension organizational entrepreneurship and organizational performance in sport and youth offices of Iran’s northern provinces. According to the linear relationship among variables and the assumption of errors independence from each other, predictor variables (organizational entrepreneurship) revealed 55% changes in the rate of organizational performance. The two components creativity and management structure of organizational entrepreneurship have greater share of the anticipated organizational performance. Totally, according to the findings of this research suggest that, managers of creative, innovative and risk-taking in organizational posts use and new ideas encourage.
  Keywords: Organizational Entrepreneurship, Organizational Performance, Sport, Youth Office, Managers
 • Saeed Hatami *, Jamalodin Beyrami Igder, Yazdan Sobhani Pages 227-242
  The present research seeks to inspect the relationship between the organizational climate and the quality of work life with productivity health amongemployees of national Olympic academic and national Olympic committee. The research method was correlation and survey. The statistical population included of all national Olympic academy and national Olympic committee. The sample of study consisted of 79 employees. The results showed a statistically positive and significant relationship between the organizational climate and productivity, and between the quality of work dimensions and productivity. Organizational climate is an effective variable on the quality of work life, and has a direct effect on the productivity.
  Keywords: Organizational Climate, The Quality of Working Life, Productivity?