فهرست مطالب

مجله مطالعات مدیریت ورزشی
پیاپی 79 (امرداد و شهریور 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اکرم قبادی یگانه*، بهرام یوسفی، حسین عیدی صفحات 17-34
  حضور ذی نفعان مختلف، مدیران سازمان لیگ را با چالش هایی در برنامه ریزی و تخصیص منابع مختلف، مواجه ساخته-است و هدف این پژوهش، تحلیل استراتژیک ذی نفعان سازمان لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. بدین منظور 197 متخصص دانشگاهی حوزه مدیریت بازاریابی و راهبردی ورزش و مدیران و کارکنان سازمان لیگ برتر فوتبال و ورزشکاران و مربیان، به عنوان نمونه پژوهش، با پاسخ به پرسش نامه مندلو (1991) و ثقفی (1393)، به تعیین میزان قدرت، منافع، پتانسیل (تهدید و همکاری) و فوریت ذی نفعان پرداختند. تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار اس.پی.اس.اس صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سازمان لیگ برتر فوتبال دارای 2 گروه ذی نفعان است: ذی نفعان اصلی (حامیان مالی، رسانه های ورزش ملی، دولت و ارگان های دولتی، بازیکنان و مربیان و داوران حاضر در لیگ برتر) و ذی نفعان اولیه (هواداران و تماشاگران لیگ)، که در این میان، دولت و ارگان های دولتی دارای پتانسیل تهدید و همکاری بالایی هستند و به دلیل بالا بودن میزان فوریت، باید به عنوان یک ذی نفع مهم، استراتژی مشارکت دادن در نظر گرفته شود. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان کمک نماید تا بدانند در برخورد با هر ذی نفع چه استراتژی را بکار گیرند و در نهایت با تامین خواسته های آنان بتوانند به سمت حرفه ای گرایی گام بردارد.
  کلیدواژگان: پتانسیل، ذی نفان لیگ فوتبال، فوریت، قدرت، منافع
 • نوید مهتاب*، فرزاد غفوری، سارا ورمقانی، مریم ورمقانی صفحات 35-56

  در پژوهش حاضر برای اولین بار پیشامدها و پیامدهای چابکی بازاریابی در حوزه ورزش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 280 نفر نیروی فروش و بازاریابی شرکت مجید تشکیل دادند. برای تعیین تعداد اعضای نمونه از دو روش فرمول کوکران برای جامعه محدود و قاعده 10 برابری استفاده شد و 162 نفر به عنوان اعضای نمونه در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، پرسش نامه محقق ساخته با طیف پنج نقطه ای لیکرت در میان اعضای نمونه توزیع شد و 162 پرسش نامه دریافت شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج حاصل از آن نشان داد که هوشمندی بازاریابی، آموزش و توسعه و برنامه ریزی بازاریابی، پیشامدها و عوامل محرکی برای چابکی بازاریابی ورزشی هستند. همچنین چابکی بازاریابی ورزشی بر مزیت محصول جدید و قابلیت نوآوری تاثیر معنادار دارد و این دو متغیر از پیامدهای چابکی بازاریابی ورزشی هستند. عملکرد شرکت نیز پیامد دیگر چابکی بازاریابی ورزشی است که مزیت محصول جدید و قابلیت نوآوری نیز بر عملکرد تاثیر معنادار دارد و در نهایت تلاطم بازار رابطه بین چابکی بازاریابی ورزشی و عملکرد شرکت را تعدیل می کند. به طور کلی، طبق یافته-های پژوهش، چابکی بازاریابی ورزشی، یکی از روش های نوین بازاریابی است که شرکت های ورزشی موفق می توانند برای حفظ و بهبود جایگاه رقابتی خود بکارگیرند. در نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی به مدیران شرکت های ورزشی و پژوهشگران آتی ارایه شد.

  کلیدواژگان: برند مجید (مروژ)، چابکی بازاریابی ورزشی، عملکرد، تلاطم بازار
 • حمیدرضا وکیلی، عباس خدایاری*، مهوش نوربخش، پریوش نوربخش صفحات 57-82
  هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار مدل به کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان های ورزشی کشور است و برای انجام آن از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی باتوجه به مبانی نظری تحقیق و دریافت نظرات نخبگان علمی ورزشی 62 سوال طراحی گردید سپس برای کسب اعتبار صوری و محتوایی، سوالات بین 15 نخبه علمی ورزشی، توزیع و نتایج از طریق فرمول لاوشه محاسبه و پنج سوال حذف گردید و 57 سوال باقیمانده در بین 337 نفر از نخبگان علمی ورزشی با درنظرگرفتن روش انتخاب حجم نمونه در معادلات ساختاری از طریق نمونه گیری احتمالی به روش طبقه ای نسبتی، به صورت تصادفی توزیع شد. برای کسب روایی سازه از طریق معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی اقدام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس.پی. اس. اس مورد بررسی قرار گرفت. مولفه های اصلی با چرخش واریماکس، پنج مولفه را با عناوین و ضرایب پایایی به ترتیب، بسترحاکم (78/0)، شرایط علی (82/0)، راهبردها (95/0)، پیامدها (93/0) و شرایط مداخله گر (93/0) مشخص کرد و ضریب کل آلفای کرونباخ پرسش نامه 93/0 حاصل گردید. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش الگوی پنج عاملی را تایید نمود. در نهایت پرسش نامه طراحی شده در این مطالعه می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای مدل به کارگیری نخبگان علمی ورزشی در سازمان های ورزشی کشور مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، به کارگیری نخبگان، سازمان ورزشی، نخبگان علمی ورزشی
 • خدیجه لطفی*، فرزام فرزان، محمدرسول خدادادی، سید محمدحسین رضوی صفحات 83-104

  با توسعه تکنولوژی و ماشینی شدن سبک زندگی، میزان ورزش و فعالیت بدنی کاهش یافته که موجب کاهش میزان سلامتی افراد جامعه شده است. یکی از زمینه هایی که موجب افزایش سلامت جسمانی و روانی جامعه می شود، ورزش و اوقات فراغت است. لذا، هدف از این تحقیق طراحی الگوی ورزش تفریحی در خانواده بود. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی و با بکارگیری روش داده بنیاد بود و روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی بود که بر اساس نظر متخصصان، مدل مناسب طراحی شد. جامعه این تحقیق متخصصین فعال اوقات فراغت شامل اعضاء هیات علمی دانشگاه ها، مشاوران خانواده، کارشناسان برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در وزارت ورزش و جوانان، متخصصین فدراسیون ورزش همگانی بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی تا جایی ادامه یافت که محقق در مصاحبه 26 به حد اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تحلیل محتوای یافته ها از طریق فرآیند تحلیل در پارادایم استراوس کوربین و طی سلسله مراتب کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. بر همین اساس ورزش تفریحی در خانواده را به عنوان طبقه محوری در نظر گرفته و سایر طبقات تحت عنوان مقولات شرایطی (علی، زمینه ای و مداخله گر)، تعاملی/ فرآیندی و پیامدی بررسی شد. یافته های پژوهش شامل 6 مولفه در شرایط علی، 4 مولفه در شرایط زمینه ای، 4 مولفه در شرایط مداخله گر، 5 مولفه در راهبردها و 7 مولفه در پیامدها بوده است که در مجموع به 26 مولفه می رسد. مسیولان و نهادهای دولتی می توانند باتوجه به نتایج پژوهش ، در راه اعتلا و توسعه ورزش تفریحی در خانواده گام های مثبت و بلندتری بردارند.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت، خانواده، مشارکت ورزشی، ورزش تفریحی، ورزش در خانه
 • ساره کامیاب، محمد سلطان حسینی*، قاسم رحیمی سرشبادرانی صفحات 105-124
  هدف این پژوهش روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم بود. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه اقتصاد در ورزش بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه برداری هدفمند استفاده شد. پس از انجام نمونه گیری؛ تعداد 15 خبره آگاه و متخصص در حوزه اقتصاد در ورزش شناسایی گردید. خروجی این روش منجر به شکل گیری پرسشنامه ای با توجه به روش تاپسیس جهت انتخاب مناسب ترین روش تامین مالی گردید. روایی این پرسشنامه به واسطه بررسی نظرات خبرگان و همچنین پایایی پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (88/0=α). به منظور انتخاب بهترین روش تامین مالی از روش تاپسیس و به منظور اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار شناسایی شده از روش AHP استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SuperDecisions و BT TopSis SoLver انجام گردید. با توجه به نتایج روش AHP مشخص گردید که تحریم های بین المللی با نمره نرمال 147/0، ساختار اقتصادی ورزش با نمره نرمال 117/0 و سیاست های نظارتی با نمره نرمال 096/0 مهمترین شاخص های تاثیرگذار بر روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران می باشد. همچنین با توجه به نتایج روش تاپسیس مشخص گردید که فعالیت های تجاری خارج از ورزش با ضریب 9955/0 بهترین روش تامین در میان روش های تامین مالی باشگاه های ورزشی در کشور ایران بود.
  کلیدواژگان: تامین مالی، باشگاه های ورزشی، اقتصاد مقاومتی، شرایط تحریم
 • مهدی بابایی، بهزاد سهیلی* صفحات 125-146
  شیوع ویروس کرونا کسب و کارهای ورزشی را با تهدید جدی مواجهه کرده است. هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر حکمرانی مشارکتی مدیریت بحران ویروس کرونا در کسب و کارهای ورزشی بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با روش ناساختاریافته گلیزر بود. جامعه آماری خبرگان مدیریت ورزشی هستند که تخصص علمی، اجرایی یا هر دو را دارند. در پژوهش حاضر نظرات 15 نفر از خبرگان طی مصاحبه نیمه ساختار یافته به روش هدفمند تا رسیدن به حد اشباع نظری جمع آوری گردید. پایایی مصاحبه ها با استفاده از روش مطالعه توافق درون موضوعی 75/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار مکس کیودا نسخه 2018 استفاده شده است. 60 کد در مرحله کدگذاری باز و 7 محور در کدگذاری محوری به دست آمد و در نهایت عوامل رویکرد سیستمی، راهبرد جبرانی، سازمان های مردم نهاد، سیاست گذاری مقابله با بحران، حمایت رسانه ای، دولت الکترونیک و حکمرانی بحران به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند. در نتیجه مدیرت بحران مبتنی بر حاکمیت مشارکتی می تواند با توجه به این عوامل به توانمندهای خود در مقابله با چنین بحران هایی بیافزاید و در احیا ء و فعال نگه داشتن ورزش و کسب و کارهای ورزشی عملکرد بهتری داشته باشد.
  کلیدواژگان: حکمرانی مشارکتی، رویکرد داده بنیاد، کسب و کارهای ورزشی، مدیریت بحران، ویروس کرونا
 • زهرا سهرابی*، مهرداد محرم زاده، عباس نقی زاده باقی، نسرین عزیزیان کهن صفحات 147-166
  با پیشرفت جوامع و پیچیده تر شدن آن، سیاست گذاری نیز نقایص و ناکارآمدی های خود را به نحو روزافزونی آشکار کرده است. از جمله علل این ناکار آمدی ها می توان به تقلیل گرایی، درک نادرست از عدم قطعیت ها و سودای دستیابی به قطعیت، تحول الگوهای جدید شناخت و ساده انگاری بیش ازحد پیچیدگی های جهان انسانی، اشاره نمود.. آینده نگاری یکی از حوزه های دانش است که بر جامع نگری و مشارکت مبتنی است. آینده نگاری یعنی پرده برداشتن از چیزی که می تواند تفاوت نظام مند یا اساسی در سال های آینده ایجاد نماید. یکی از محیط هایی که مدام در معرض تغییرات بسیار قرار دارد و دارای عدم قطعیت های بسیاری است، محیط ورزش است. در سازمان های ورزشی، توسعه موضوعی اساسی به شمار می آید و مفهوم توسعه در ورزش با مولفه درآمدزایی پایدار، پیوندی ناگسستنی دارد.. در این راستا نیاز به سیاست گذاری از طریق آینده نگاری که هم به لحاظ نظری و هم از منظر کاربردی مورد توجه و تاکید است، می تواند باعث توسعه ورزش و در نهایت توسعه درآمدزایی در ورزش ایران گردد. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) محسوب می شود.این پژوهش ذینفعان داخلی و خارجی تدوین پیشرانها و عدم قطعیت های موثر بر درآمدزایی پایدار باشگاه های ورزش حرفه ای ایران بر اساس نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و در نهایت یافته ها حاکی از آن است که افزایش بودجه ورزش و نگاه بهتر به لحاظ اقتصادی و مالی به ورزش حرفه ای و وجود اسپانسر ها در قالب اسپانسر های دولتی و یا بعضا اسپانیر های خصوصی از مهم ترین پیشران های باشگاه های ورزش حرفه ای می باشد.
  کلیدواژگان: آینده نگاری، پیشران، عدم قطعیت، درآمدزایی، ورزش حرفه ای
 • ریحانه آجودان قرائی، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری*، علی غنایی چمن آباد، احسان تهامی صفحات 167-184

  هدف از تحقیق حاضر تعیین توانایی فرایندهای ذهنی مصرف کنندگان (ورزشکار و غیر ورزشکار) محصولات ورزشی با توجه به نقش بازاریابی عصبی برندهای داخلی و خارجی می باشد. در این پژوهش تبلیغات ورزشی داخلی و خارجی به عنوان متغیر مستقل و امواج مغزی و نگرش ورزشکاران و غیرورزشکاران به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت نیمه تجربی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 32 دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار بودند، که از این تعداد 16 نفر ورزشکار و 16 نفر غیر ورزشکار و همگی راست دست و در رده ی سنی20 الی 35 سال انتخاب شدند. اطلاعات حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم افزارMatlab19 و SPSS نسخه 22 به داده های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون t زوجی، تحلیل واریانس با اندازه های مکرر (هم بسته) استفاده شد. یافته ها همچنین تفاوت فعالیت فرکانس های مغزی (در مجموع) در قبل، حین و بعد از مشاهده ی تبلیغات در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار را به طور واضح نشان داد و همچنین نتایج، تفاوت تاثیر تبلیغات خارجی نسبت به داخلی بر تصمیم به خرید گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار را به طور واضح نشان داد.

  کلیدواژگان: نورومارکتینگ، برند ورزشی، نگرش ورزشکاران، امواج مغزی
 • احمد نظری ترشیزی، زهراسادات میرزازاده*، مهدی طالب پور، علی بنسبردی صفحات 185-208
  هدف تحقیق حاضر واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص مشکلات برند ملی ورزش کشور بود. این پژوهش از منظر هدف، کابردی و به دلیل استفاده از روش شناسی کیو، از نوع آمیخته بود. در اولین مرحله، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 14 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی ورزشی، متخصصان حوزه برندسازی، صاحب نظران و کارشناسان در حوزه دیپلماسی عمومی و ورزشی، متخصصان در حیطه گردشگری عمومی و ورزشی و اصحاب رسانه جهت مشخص نمودن عبارات کیو مصاحبه شد. بعد از این مرحله نوبت به شناسایی ذهنیت‏ها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید در پژوهش حاضر تعداد مشارکت کنندگان 29 نفر بود به صورت غیر احتمالی بودند که عبارات کیو را مرتب نمودند. با استفاده از چرخش واریماکس و تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل بالا با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 دسته بندی شدند. یافته ها نشان داد که هفت الگوی ذهنی "فضای قانونی و حاکمیت بازدارنده"، "گرایش به مدیریت نامناسب"، "فشارهای بیرونی و تحریم ها"، "عدم وجود بازارهای آزاد"، "ساختاری فرهنگی ورزشی ضعیف"، "مشکلات اقتصادی و سرمایه داری" و "ضعف رسانه های ورزشی کشور" در خصوص مشکلات پیرامون برند ملی ورزش کشور وجود دارد. در یک نتیجه گیری کلی باید بیان کرد که ساختار ورزش کشور نتوانسته است که برند خود را به خوبی در کشور تبیین کند و به عنوان یک برند ملی چه در سطح داخلی چه در سطح بین اللملی مطرح نماید و این مهم استنباط می شود که برای برون رفت از آن باید بسیار ریشه ای به حل مسیله اقدام نمود.
  کلیدواژگان: برند ملی ورزش، الگوهای ذهنی، روش شناسی کیو
 • المیرا ولی پور، طاهر بهلکه*، زین العابدین فلاح، ناصر بای صفحات 209-232
  تحقیق حاضر باهدف طراحی مدل ارایه تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع گرانندتیوری بود. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه گیری همگون و با رعایت حداکثر تنوع نمونه گیری شدند. این مسیله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 15 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. این افراد شامل خبرگانی بودند که به موضوع پژوهش حاضر اشراف کامل داشتند. به عبارتی از منظر علمی و عملی سوابق ارزشمندی در این خصوص داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمهساختاریافته بود. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تعداد 56 کد از مصاحبه ها استخراج گردید که این کدها در 15 مقوله دستهبندی گردید. به صورتی که مقوله ها مطابق با مدل پارادیمی در ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی (2 مقوله)، مقوله اصلی: طراحی مدل تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش (1 مقوله)، راهبردها (4 مقوله)، شرایط زمینه ای (3 مقوله)، شرایط مداخلهگر (2 مقوله) و پیامدها (3 مقوله) جای گرفتند. توجه به عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر و عملیاتی نمودن راهبردها می تواند زمینه جدی جهت بهبود تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش را فراهم نماید. با توجه به نتایج پیشنهاد میگردد تا با ارزیابی نحوه ارایه تسهیلات بانکی و همچنین ایجاد بسته های تسهیلاتی متنوع با توجه به ضوابط بانکی؛ شرایطی جهت افزایش تسهیلات اعطایی بانک ها در صنعت ورزش ارایه داد.
  کلیدواژگان: تسهیلات، بانک ها، صنعت ورزش
 • جواد غلامیان*، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 233-254

  اسپانسرشیپ منبعی است که قادر خواهد بود مزایای رقابتی پایدار ایجاد نموده و شکلی از بازاریابی است که با سریعترین رشد همراه بوده و پتانسیل تبدیل شدن به ابزار بازاریابی قرن 21 را داراست. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی استراتژی های موثر در مدل اسپانسرشیپ ورزش های حرفه ای ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها میدانی و روش پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد که بر اساس نظریه برخاسته از داده ها به روش گراندد تیوری مبتنی بر گلیزر است. جامعه آماری صاحب نظران حوزه صنعت ورزش، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، روسا، دبیران و مسیولین بازاریابی فدراسیون های ورزشی، مدیران و اعضاء هیات رییسه باشگاه ها و سازمان های ورزش حرفه ای، مدیران و اعضای هیات رییسه شرکت های حامی مالی و مدیران رسانه های ورزشی می باشند که تعداد 23 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند. مصاحبه ها بصورت باز و نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. نتایج تحقیق 6 استراتژی کلی شامل سرمایه گذاری، مدیریت رابطه، اهرم سازی اسپانسرشیپ و فعالسازی، تناسب و ایتلاف را به عنوان استراتژی های موثر در اسپانسرشیپ ورزش حرفه ای شناسایی نمود. این پژوهش با ارایه الگو و با تمرکز بر استراتژی های مناسب به دنبال ایجاد مزیت های رقابتی و افزایش توان تجاری سازمان های ورزشی می باشد.

  کلیدواژگان: مدل اسپانسرشیپ، ورزش حرفه ای، استراتژی های موثر
 • مجید کرامتی مقدم*، محمد نیکروان، نازنین راسخ صفحات 255-280

  رسانه ها به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل جذب تماشاگران محسوب می شوند. هدف پژوهش حاضر ارایه مدل ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه بود. این تحقیق بر اساس روش کمی، بر مبنای مسیر اجرا اکتشافی و بر حسب هدف از نوع کاربردی صورت گرفته است. مشارکت کنندگان شامل کلیه صاحب نظران مدیریت ورزشی و مدیریت رسانه ای و در بخش کمی شامل کلیه مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ های فوتبال و کارشناسان ارتباطات رسانه ای، همچنین مخاطبین لیگ برتر فوتبال کشور بود که تعداد 384 نفر (با تاکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) بودند. روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال بود. روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عامل اکتشافی و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ ابزار با استفاده از روش معادلات ساختاری تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک راهه و مدل سازی بر اساس نرم افزار اس ال پی اس انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به سه مقدار 02/0 ، 15/0 و 35/0 به عنوان مقادیر نشان دهنده قدرت پیش بینی مدل برای GoF ، مقدار محاسبه شده 563/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

  کلیدواژگان: اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، ماهیت آموزشی، فرهنگ سازی، استقلال رسانه ای
|
 • Akram Qobadi Yeganeh *, Bahram Yoosefy, Hossein Eydi Pages 17-34
  The presence of various stakeholders has challenged the leaders of the league organization with the challenges of planning and allocating offenders and the purpose of this study was to provide strategic analysis of the stakeholders of the organization of the League of Football of the Islamic Republic of Iran. For this purpose, 197 academic experts in the field of marketing and strategic management of sport, managers and staff of the League of Football Premier League, athletics and coach as a sample of the research, responded to the Mandlo (1991) and Saghfi (1393) questionnaire to determine the amount of power, interests, potential (threat and cooperation) And urgent stakeholders. Analysis was performed on the basis of SPSS software. The results indicate that the League has two groups of stakeholders: the main stakeholders (sponsors, national sports media, government and government organs, players and coaches, and referees in the Premier League) and primary stakeholders (Fans and spectators of the league). In the meantime, the government and government agencies have high potential threats and partnerships, and because of the high degree of urgency, a participatory strategy should be considered as an important stakeholder. The results of this research can help managers and planners to understand what strategy they should take in dealing with each and every one of them, and ultimately they can take professionalism with their demands.
  Keywords: Potential stakeholders of Football League, urgency, Strength, interests
 • Navid Mahtab *, Farzad Ghafouri, Sara Varmaghani, Maryam Varmaghani Pages 35-56

  In the present study, for the first time, the antecedents and consequences of marketing agility in the field of sports and its impact on performance were investigated. The statistical population of this research consisted of 280 sales and marketing staff of Majid Company. To determine the number of sample members, two methods of Cochran's formula for limited society and 10-fold rule were used, and 162 people were considered as sample members. To collect the data using the random sampling method, a researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale was distributed among the sample members and 162 questionnaires were received. Structural Equation Modeling was used to analyze the data, and the results showed that marketing intelligence, training and development, and marketing planning are Antecedents and drivers for sports marketing agility. Also, sports marketing agility has a significant effect on new product advantage and innovation capability, and these two variables are the consequences of sports marketing agility. Company performance is another consequence of sports marketing agility, which new product advantage and innovation capability also have a significant effect on performance, and finally, market turbulence moderates the relationship between sports marketing agility and company performance. In general, according to the research findings, sports marketing agility is one of the new marketing methods that successful sports companies can use to maintain and improve their competitive position. Finally, practical suggestions were provided to managers of sports companies and future researchers.

  Keywords: Majid brand (Merooj), Market turbulence, Performance, Sports Marketing, Agility
 • HAMID REZA VAKILI, Abas Khodayari *, Mahvash Noorbakhsh, Parivash Nourbakhsh Pages 57-82
  The purpose of this study was to build and make validation of a measurement a model tool to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran. This study used mixed method. In qualitative section, 62 questions were designed according to theoretical foundation and academic sport elites’ comments. For checking the face validity, the questionnaires were distributed among 15 academic sport elites, then the questionnaires were reviewed by result of Lawshe formula, as a result 5 questions were omitted. Sampling method was stratified random sampling based on Structural equation among 337 academic sport elites in sport organizations of Iran. For getting structural validity, Structural equation and exploratory and confirmatory factor analysis were used. Data were surveyed in SPSS and LISREL programs. Final components were identified after varimax rotation. 5 components’ title and reliability coefficient were contextual conditions (0.78), causal conditions (0.82), Strategies (0.95), Consequences (0.93) and Interfering conditions (0.93). Questionnaire total reliability was calculated equal to (0.93) by Cronbach's alpha. The result of confirmatory factor analysis supported the fitness of 5 components. Eventually, the designed questionnaire can be used in organizations as an appropriate tool for measuring and evaluating to recruit academic sport elites in sport organizations of Iran.
  Keywords: Factor Analysis, Recruit elites, Sport Organization, Academic sport elite
 • Khadijeh Lotfi *, Farzam Farzan, Mohammadrasoul Khodadadi, Sayed MihammadHosein Razavi Pages 83-104

  With the development of technology and the mechanization of lifestyle, the amount of exercise has decreased, this factor has reduced the level of health in society. One of the areas that increase the physical and mental health of society is exercise and leisure. Therefore, the purpose of this study was to design a model of recreational exercise in the family. The method of the study was qualitative research using the grounded theory and the method of data collection was field study which was designed, appropriate model. The statistical population of this study was active leisure professionals such as university faculty members, family counselors, experts in organizing family sports events at the Ministry of Sports and Youth, experts from the Federation of Public Sports. The method was snowball sampling. Sampling continued until the model reached the theoretical saturation level. Inthis study, the model reached the theoretical saturation level in interview26. The research tool was a semi-structured interview. The Strauss-Corbin paradigm is used to analyze the interview texts, through the hierarchy of open, axial, and selective coding. Accordingly, we considered recreational sports in the family as the central class and examined the other classes as follows: conditional (causal, contextual, intervening), and consequential categories. The research findings included 6components in causal conditions, 4components in contextual conditions, 4components in interventionist conditions, 5components in strategies and 7components in consequences, which brings a total of 26components. According tothe results of the research, institutions can take positive steps towards the development of recreational sports in the family.

  Keywords: leisure, Family, Sports Participation, Recreational Sports, Home Sports
 • Sareh Kamyab, Mohamad Soltanhoseini *, Ghasem Rahimi Sereshbaderani Pages 105-124
  The method of the present study was a survey that was conducted in the field. The statistical population of the present study included all experts and knowledgeable individuals in the field of economics in sports. Purposeful sampling was used to identify these experts. After sampling; 15 knowledgeable and specialized experts in the field of economics in sports were identified. In order to identify the methods of financing sports clubs, the theoretical foundations as well as the views of research samples were used. Thus, first after conducting theoretical studies; A number of methods of financing sports clubs as well as indicators affecting these methods were identified and then in the form of Delphi method; These methods and indicators were finalized. The Delphi method was performed in three rounds in the present study. The output of this method led to the formation of a questionnaire according to the TOPSIS method to select the most appropriate financing method. The validity of this questionnaire was confirmed by examining the opinions of experts and also the reliability of the questionnaire after calculating Cronbach's alpha (α = 0.88). In order to select the best financing method, TOPSIS method was used and in order to prioritize the identified effective indicators, AHP method was used. The whole process of research data analysis was performed using SuperDecisions and BT TopSis SoLver software. According to the results of the AHP method,
  Keywords: Financing, Sports Clubs, business activities, international sanctions
 • Mehdi Babaei, Behzad Soheili * Pages 125-146
  The outbreak of coronavirus has posed a serious threat to sports businesses. The aim of this study was identifying the factors affecting participatory governance of coronavirus crisis management in sports businesses. The study was applied in terms of purpose and qualitative research using unstructured Glaser method. The statistical population consists of experts who have scientific, executive or both expertises in sports management. In the present study, the opinions of 15 experts were collected during a semi-structured interview in a purposeful way until the theoretical saturation was reached. The reliability of the interviews was 0.75 using the intra-subject agreement study method. To analyze the data, continuous comparison method was used during the three stages of open, axial and selective coding by Maxqda2018 software. 60 codes were obtained in the open coding stage and 7 axes in the axial coding stage and finally, the factors of systemic approach, compensatory strategy, NGOs, crisis response policy, media support, e-government and crisis governance were identified as effective factors. As a result, crisis management based on participatory governance can increase its capabilities in dealing with such crises due to these factors and perform better in reviving and keeping sports and sports businesses active.
  Keywords: Participatory governance, Grounded Theory, Sports Businesses, Crisis Management, Coronavirus
 • Zahra Sohrabi *, Mehrdad Moharramzadeh, Abas Nghizadeh Baghi, Nasrin Azizian Kohan Pages 147-166
  As societies progress and become more complex, policy-making has increasingly revealed its shortcomings and inefficiencies. Among the causes of these inefficiencies, we can mention reductionism, misunderstanding of uncertainties and desire to achieve certainty, evolution of new patterns of cognition and oversimplification of the complexities of the human world.. Foresight is one of the fields of knowledge that is based on comprehensiveness and participation. Foresight means uncovering something that can make a systematic or fundamental difference in the coming years. One of the environments that is constantly exposed to many changes and has many uncertainties is the sports environment. In sports organizations, development is considered a fundamental issue and the concept of development in sports has an unbreakable link with the component of sustainable income generation. It can cause the development of sports and finally the development of income generation in Iranian sports. The current research is considered as a descriptive (non-experimental) research. This research is a compilation of internal and external stakeholders of drivers and uncertainties affecting the sustainable income generation of professional sports clubs in Iran based on purposeful sampling and snowball selection, and finally the findings indicate that It is that the increase of the sports budget and a better economic and financial view of professional sports and the presence of sponsors in the form of government sponsors or sometimes private sponsors are among the most important drivers of professional sports clubs.
  Keywords: Foresight, Propulsion, uncertainty, Income generation, professional sports
 • Reyhaneh Ajudan Gharaee, MohammadReza Esmaeilzadeh Ghandehari *, Ali Ghanae Chamanabad, Ehsan Tahame Pages 167-184

  The purpose of this study was to analysis of the electroencephalography signal to assess the effect of internal & external -sport advertising and attitude of athletes and non-athletes among them. In this study “Internal and external sport advertising “was independent variable and “Brain wave activity “and “attitude of athlete and non-athlete” are dependent variable. This research is applied in terms of purpose and in nature is semi-experimental. Statistical community of the present study consist of 32 university students, including athlete and non-athlete men and women, 16 athlete and 16 non-athletes that all right-handed in the age category 20-35 years and no history of illness and surgery in the head. Information for quantitative analysis using Matlab19 software and SPSS 22. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics Kolmogorov-Smirnov Test was used for study normality of data distribution and was used paired T Test analysis of variance with repeated measures and the approach of Wilks Lambda to test the hypothesis. Results showed differences in the impact of external sport advertisement on the attitude in athletes and non-athletes’ groups.

  Keywords: neuromarketing, Sport Brand, Attitude Athlete, Brain Waves
 • Ahmad Nazari Torshizi, Mahdi Talebpour, Ali Benesbordi Pages 185-208
  The purpose of this research was to analyze the mental patterns of experts regarding the problems of the country's national sports brand. This research was of a mixed type from the point of view of purpose, application, and due to the use of Q methodology. In the first stage, using a targeted sampling method with 14 people from sports management, sports marketing management, branding experts, experts and experts in the field of public diplomacy and sports, experts in the field of public and sports tourism and media people. An interview was conducted to determine the cue expressions. After this stage, it was time to identify the mentalities with the quantitative method and with the help of Q factor analysis technique. In the current research, the number of participants was 29 people, they arranged the Q expressions in a non-probabilistic manner. Using Varimax rotation and exploratory factor analysis, the above factors were categorized using SPSS version 22 software. The findings showed that seven mental patterns "legal environment and restrictive governance", "tendency to improper management", "external pressures and sanctions", "absence of free markets", "weak sports cultural structure", "economic problems" and capitalism" and "the weakness of the country's sports media" regarding the problems surrounding the country's national sports brand. In a general conclusion, it should be stated that the sports structure of the country has not been able to explain its brand well in the country and present it as a national brand both domestically and internationally,
  Keywords: National sports brand, Mental patterns, Q methodology
 • Elmira Valipor, Taher Bahlekeh *, Zayalabedi, Falah, Nasser Bay Pages 209-232
  The current research was designed with the aim of designing a model for providing facilities granted by banks in the sports industry. The present research was one of the qualitative researches that was carried out in the field. The qualitative method used in this research was of the grand theory type. The participants in the current research included experts who are knowledgeable about the research topic. This problem was formed until theoretical saturation was reached. Finally, 15 interviews were conducted in this regard. data collection tool in this research was a semi-structured interview. The results of showed that 56 codes were extracted from the interviews and these codes were categorized into 15 categories. In the way that these categories are in accordance with the paradigmatic model of research in the 6 dimensions of the paradigmatic model in the form of causal factors (2 categories), the main category: the design of the model of facilities granted by banks in the sports industry (1 category), strategies (4 categories), background conditions (3 categories), intervening conditions (2 categories) and consequences (3 categories) were placed. Paying attention to background factors and intervening factors and implementing strategies can provide a serious basis for improving the facilities granted by banks in the sports industry. According to the results of the research, it is suggested that by evaluating the way of providing banking facilities and also creating various facility packages according to banking regulations; He provided conditions to increase the facilities granted by banks in the sports industry.
  Keywords: facilities, banks, Sports Industry
 • Javad Gholamian *, AliReza Elahi, Hossein Akbari Yazdi Pages 233-254

  Sponsorship is a resource that will be able to provide sustainable competitive advantages and a form of fast-growing marketing that has the potential to become the 21st Century marketing tool. Therefore, the purpose of this study is to identify effective strategies in the Iran's sports professional sponsorship model.This is an applied research of purpose and data collection is field study. The kind of research is survey and descriptive. According to the grounded theory (Grounded) is based on the method of Glaser. The statistical population is sport industry experts, directors, secretaries and marketing managers of sports federations, Managers and Board Directors of sponsors, and professors of universities with researches and projects related to the matters, Sport organizations, that 23 of them were selected by Target and snowball sampling method. The interviews were open and semi-structured and data analysis has occurred by qualitative content analysis and open, axial and selective coding.The results of the research identified 6 general strategies including investing, relationship management, leveraging and activation, sponsorship fit and alliances as effective strategies in professional sports sponsorship. This research by presenting a model and focusing on appropriate strategies seeks to create competitive advantages and increase the commercial power of sports federations and facilitate the decision-making process in investment as well as the survival of sponsors in professional sport of Iran.

  Keywords: sponsorship model, professional sports, Effective strategies
 • Majid Keramatimoghadam *, Mohammad Nikravan, Nazanin Rasekh Pages 255-280

  The media is considered as one of the most influential factors in attracting viewers. The purpose of this study was to evaluate the performance of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach. This research is based on a quantitative method, based on exploratory implementation path and applied purpose. Participants included all experts in sports management and media management, and in a small part included all football coaches, football managers, players, referees, journalists in football leagues and media communication experts, as well as the audience of the country's Premier Football League, which numbered 384 people (with emphasis on Sample adequacy were the formula for determining the sample size of Cochran). The sampling method in this study was stratified random. Data collection tools included a researcher-made questionnaire evaluating the performance of emerging media in relation to the Premier Football League. The construct validity of the questionnaire was confirmed by heuristic factor analysis and hybrid reliability and Cronbach's alpha of the instrument using structural equation method. Data analysis was performed using one-sample t-test and one-way analysis of variance and modeling based on SLPS software. Based on the obtained results, considering the three values of 0.02, 0.15 and 0.35 as values indicating the predictive power of the model for GoF, the calculated value of 0.563 indicates a strong overall fit of the model.

  Keywords: notification, social participation, Educational nature, Culture building, Editorial independence