فهرست مطالب

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - پیاپی 78 (تابستان 1395)
 • پیاپی 78 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/06
 • تعداد عناوین: 9
|
 • میرهادی حسینی کندلجی *، مجید صامتی، هادی امیری، زهرا حیدری صفحات 7-30
  در سال های اخیر، ارتباط اخلاق با فرار مالیاتی به موضوعی جذاب در بین محققان اقتصادی تبدیل شده است. در بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی، اغلب به جنبه اقتصادی و یا مالیه عمومی توجه شده است و کمتر مطالعه ای می توان یافت که فرار مالیاتی را از جنبه اخلاق بررسی کند. عوامل متعددی در شکل گیری اخلاق مالیاتی نقش ایفا می کنند که در این پژوهش با استفاده از طرح این عوامل در قالب مولفه های مختلف، شامل 15 مورد تاریخی اشاره شده در رساله دکتری کراو و 3 استدلال جدید در قالب پرسشنامه و توزیع آن در بین دانشجویان علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، به سنجش اخلاق مالیاتی پرداخته می شود و سپس تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنسیت، درآمد، سطح تحصیلات و قومیت بر متغیر اخلاق مالیاتی بررسی می شود. از نتایج این مطالعه می توان به تاثیر مثبت سن و درآمد و تاثیر منفی تحصیلات و قومیت اشاره کرد. همچنین، نتایج نشان می دهند که زنان نسبت به مردان اخلاق مالیاتی بالاتری دارند.
  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، اخلاق مالیاتی، مالیات
 • سعید راسخی *، میلاد شهرازی، زهرا شیدایی، مریم جعفری، زهرا دهقان صفحات 31-56
  کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کارایی زیست محیطی، کارایی اقتصادی، تحلیل پوششی داده ها، معادلات همزمان
 • محمدمهدی عسکری *، مهدی صادقی شاهدانی، سجاد سیفلو صفحات 57-96
  براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز، تکنیک تاپسیس
 • محمود محمودزاده* صفحات 97-120
  هدف این مقاله ارزیابی نقادانه محتوای مقالات اقتصادی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، 1285 مقاله علمی- پژوهشی گردآوری و بر مبنای طبقه بندی مجله ادبیات اقتصادی ساماندهی شده اند. تحلیل های آماری نشان می دهد 96 درصد مقالات، با عنوان «کاربردی» و 99 درصد با «روش علی»و با بهره گیری از مدل های اقتصادسنجی در محورهای «اقتصاد کلان و پولی»، «اقتصاد بین الملل»، «اقتصاد مالی» و «اقتصاد کشاورزی و محیط زیست» نوشته شده اند. برای نقد مقالات از نظریه «سه جهان» و تفکر نقادی پوپر بهره برداری شد. یافته ها نشان می دهد گستره تحقیقات اقتصادی در ایران محدود است. به نظر می رسد «جهان 2» و «جهان 3» محققان (به تعبیر پوپر) از غنای لازم برخوردار نبوده و به همین علت اثرگذاری دانش آموختگان اقتصادی در «جهان 1» نیز اندک است. از اهم دلایل کاستی پژوهش ها می توان به مسئله محور نبودن، صورت بندی افراطی ریاضی، نا آشنایی با سایر علوم اجتماعی و نبود تفکر نقادانه اشاره کرد. برای سودمندی بیشتر دانش اقتصاد آشتی دادن «حقایق آشکار شده» و «نظریات ناسازگار» ضروری است. طرح دیدگاه های متنوع معرفتی، ترویج تفکر نقادانه، آشنایی با معرفت های نوع دوم و رشته های علوم اجتماعی از عوامل گسترش علوم اقتصادی است که این علم را در حل مسائل جامعه تواناتر می کند.
  کلیدواژگان: تفکر نقادانه، نظریه سه جهان، مقالات علمی، پژوهشی
 • مجید مداح، سولماز صفری *، فرزانه صادقی صفحات 121-144
  دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مودیان مالیاتی استفاده می کند.
  کلیدواژگان: توهم مالی، اقتصاد سایه، الگوی ارتباطات خطی ساختاری، درآمدهای نفت، اقتصاد ایران
 • مهشید شاهچرا *، ماندانا طاهری صفحات 145-170
  بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان موثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصا تاکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تاکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای 18بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تاثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تاثیر قرار داده و از این طریق تاثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اقلام زیرخط ترازنامه، بانکداری، سیاست پولی، داده تابلویی پویا
 • مرضیه بیات *، زهرا افشاری، حسین توکلیان صفحات 171-206
  در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.
  کلیدواژگان: شاخص کل قیمت سهام، قاعده سیاست پولی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 • تیمور رحمانی *، پوریا اصفهانی صفحات 207-228
  فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد موثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد.
  کلیدواژگان: فساد، رهیافت داده های تابلویی، ارزش افزوده بخش صنعت، ارزش افزوده بخش خدمات، تورم
 • پیمان غفاری آشتیانی، داریوش پاشوی * صفحات 229-248
  در این تحقیق به بررسی چالش ها، تنگناها و تجزیه وتحلیل عوامل موثربرسرمایه گذاری بخش خصوصی درشهرک های صنعتی استان قم پرداخته شده است. بدین منظور با بررسی مطالعات انجام یافته در این حوزه و جمع آوری نظرات متخصصان و فعالان عرصه اقتصادی موانع و چالش های سرمایه گذاری در قالب فرضیه های اصلی و فرعی معرفی شده اند. در ابتدا پس از تعیین روایی و پایایی سوالات پرسشنامه، از طریق آزمون آلفای کرونباخ ، تعداد88مورد حجم نمونه، از میان پرسشنامه هایی که اعتماد بیشتری به صحت و نزدیکی پاسخ های آنها می رفت انتخاب گردید. در این بررسی از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار جهت مقایسه اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری استفاده شده است. آزمون کولموگروف به منظور نرمال بودن متغیرهای تحقیق، آزمون تی تک متغیره ، برای تعیین تفاوت معنی داری میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار واقعی و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که عوامل دولت، مواد اولیه، تامین سرمایه، بازگشت سرمایه ، خارجیان، خانوارها، شرکت شهرک های صنعتی به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری و عوامل تجارت فرامرزی، کمبود نیروی کار،کمبود فناوری پیشرفته، وجود فرصت های جایگزین، موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان عوامل بازدارنده و موانع سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.
  کلیدواژگان: بخش خصوصی، چالش، سرمایه گذاری، شهرک های صنعتی استان قم، موانع سرمایه گذاری
|
 • Mh Hoseyni*, M. Sameti, H. Amiri, Z. Heydari Pages 7-30
  In recent years, the relationship between ethics and tax evasion has become a fascinating issue among economics researchers. Most studies on tax evasion have taken either an economics or public finance perspective and few studies have investigated tax evasion from the perspective of ethics. There are several factors, which play a role for the formation of tax morality. To determine the extent of support for the various arguments that exists in Iran, this study has constructed a survey questionnaire that includes 15 historical arguments and three newer arguments, and these questionnaire are distributed among students of faculty of administrative and economics at the University of Isfahan. The other important purpose of this study is to measure the extent of tax morality and then investigate the effect of demographic variables like age, gender, education, income and ethnicity of respondents to tax morale. The results of both OLS and ordered probit model show that age and income have positive and significant effect on tax morale, but the effect of ethnicity is negative and significant. However, education and gender are only significant in the ordered probit model.
  Keywords: Monetary Policy, Stock Market Liquidity, Fiscal Policy, bank deposit rate
 • S. Rasekhi*, M. Sharazi, Z. Sheydaee, M. Jafari, Z. Dehghan Pages 31-56
  Economical efficiency implies on the ability of an organization to produce and distribute a product at lowest possible cost. Environmental efficiency, as an important element of sustainable development, explains the status of pollution production from inputs. If economic activities, in terms of environmental are not efficient, it will be difficult to achieve sustainable development. Promoting economical efficiency provides necessary financial resources to improve the quality of the environment. In this paper, we investigate the relationship between environmental efficiency and economical efficiency. For this purpose, first we estimate environmental and economical efficiency for 50 developed and developing countries including Iran in the period of 2002-2012, using Data Envelopment Analysis (DEA) method. Afterwards, we study the nexus between environmental and economical efficiency through forming a system of simultaneous equations as well as Granger causality test. The results of efficiency measurement show that developed countries have higher environmental and economical efficiencies compared to developing countries. In this line, the average of environmental and economical efficiencies of Iran are 0/570 and 0/379, respectively, that are lower than the average of the selected countries. Furthermore, the results from Granger causality test indicate a bilateral relationship between the economical efficiency and environmental efficiency in selected countries. Based on the present research results, it seems that the upgrading one of the two efficiencies will make increase another.
  Keywords: Environmental Efficiency, Economical Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Simultaneous Equations
 • Mm Askari*, M. Sadeghi, S. Seyfilo Pages 57-96
  According to researches, oil and gas projects generally and upstream projects of them especially include a lot of complexities and uncertainties, which lead to an increase in the risk of these field investments. Despite, using risk management methods and techniques, with applying hardware and software developments, has become more popular, recent researches have not been able to provide the comprehensive view of oil and gas upstream risks. As respects to the important role of these projects for Iran economy and necessity of mass investments in the oil and gas upstream sector, it is necessary to identify, assess and prioritize the oil and gas upstream risks methodically and structurally. In this study, with using risk break down structure framework based on Project Management Body of Knowledge (PMBOK) and PEST Classification, the oil and gas upstream risks would identify and classify with a documentary method. The study identifies 60 risks and classifies them into four classes, which have been used in next step for prioritizing by TOPSIS technique. The results with prioritizing based on third risk breakdown structure level, show that as well as the diversity of and variety of upstream project’s risks, there are the heterogeneous risks from first and the second risk breakdown structure level. These results emphasize on selecting precise and appropriate tools to the management of risks.
  Keywords: risk management, oil, gas upstream risks, TOPSIS technique
 • M. Mahmodzade* Pages 97-120
  This paper evaluates critically the economic articles in Iran. In order To achieve this objective, we collected 1285 articles and organized on the basis of Journal of Economic Literature (JEL) classification. Statistical analysis clearly shows that 96% of papers are applied research and 99 percent use of econometric models based on causality method in the topics of "macroeconomic and monetary", "International Economics", "financial economics" and "Agriculture and the environment". The findings based on the analysis and implementation of the Three Worlds theory and Popper's Critical Thinking clearly indicate that the economic research economic range is limited due to the poverty of the world 2 and 3. Due to poverty "ecology of knowledge" World 2 and 3, the impact of economic graduates in the first world isn’t remarkable, the main reasons are the papers aren’t problem-oriented; mathematical formulation is target and conceptual analysis isn’t priority; and critical thinking has not place in economic research.
  Keywords: Critical Thinking, Three World Theory, Articles
 • M. Madah, S. Safari*, F. Sadeghi Pages 121-144
  There is a close relationship between fiscal illusion and shadow economy, as the existence of shadow economy provides the possibility of creating the fiscal illusion for the government. In the fiscal illusion, due to taxpayer's misperception of tax burden, public goods and services demand raise which finally leads to the positive growth of government spending. In this paper, the relationship between fiscal illusion and shadow economy has been studied within the framework of Linear Structural Relationship pattern (LISREL) for Iran in the period of 1357 to 1391. The results of the LISREL model estimation show first, shadow economy has a significant and positive effect on fiscal illusion in Iran; this finding indicates that the existence of expanded shadow economy in Iran creates the positive growth in fiscal illusion, which increases government’s debt. Second, the tax burden is the most important explanatory variable of fiscal illusion size in Iran that is used by the government in order to create misperception of the taxpayer.
  Keywords: Fiscal illusion, Shadow economy, Linear Structural Relationship, Oil revenue, Iranian economy
 • M. Shahchersghi*, M. Taheri Pages 145-170
  Banks with transferring funds from a surplus to a deficit economic units, have a unique role in transmission mechanism of monetary policy through the bank lending channel. The bank lending channel is focused on the supply of credit and banking network loans. When banks faced with a contraction monetary policy cannot fully replace their lending funds and are forced to moderate their lending behavior and reduce the supply of loans. This loan supply reduction increases credit costs and adversely influences on real economic activities. So, the bank lending channel is the monetary policy transmission channel which transfers effects of this policy to the real sectors of the economy.Monetary policy can be effective at the Bank's non-intermediary activities Off balance sheet items are included in Bank's non-intermediary activities These items can create liquidity like as the bank's balance sheet items. We use panel data of banking network (18 banks) in the period 2006 to 2013. This paper investigates positive relationship between off balance sheet items and bank lending. Moreover, the monetary policy impacts on bank lending channel through these items are considered within this study. According to the results, off-balance sheet items weaken policy effects on bank lending. Also, items can effect on customers to banking and therefore, reduce effectiveness and efficiency of monetary policy.
  Keywords: off balance sheet, banking, monetary policy, dynamic panel data
 • M. Bayat*, Z. Afshari, H. Tavakoliyan Pages 171-206
  In this research, a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model was designed to study the behavior of the central bank in financial instability condition with considering some facts observed in the economy of Iran. Then after optimization and obtaining first-order conditions of brokers using Uhlig method linear-logarithmic form of the equations was obtained. In the end, variables impulse response functions in against the technology shock, oil revenues shock, the monetary shock consumer spending and investment the government shock and stock price index shock was evaluated under two central bank scenarios. the first scenario, central bank only reacts to production and inflation gap and in The second scenario, central bank reacts to stock price index gap in addition to production and inflation gap. The results of the calibration of linear model suggest that in case of technology shock, monetary shocks, and government spending shock under both scenarios, fluctuations of intermediate agents, private investment, inflation, production, and money volume growth do not show significant differences. However, under the second scenario, in case of government investment shock and oil revenues shock, , there is less fluctuation in the discussed variables compared to the first scenario. but under the second scenario, in case of stock price index Shock , there is more fluctuation in the discussed variables compared to the first scenario . Therefore, the results of the impulse response function (IRF) of the variables suggest that the mild reaction of the central bank to deviations of total stock price index from it equilibrium leads to a reduction in economic volatility and an increase in in overall macroeconomic stability. Moreover, comparison of the torque of the variables present in the model and torque of real data of Iran economy indicates the relative success of the model in simulating the realities of Iran economy.
  Keywords: Stock Price Index, rule of monetary policy, Dynamic Stochastic General Equilibrium model
 • T. Rahmani*, P. Esfahani Pages 207-228
  Corruption defined as abuse of power by governmental officials for personal goals.in recent years, many articles about determinants of corruption have been written that introduced so many variables as determinants of corruption. These factors can be divided into two categories: economic and non-economic factors.in these article we examine the effect of economic activities combination on corruption.In order to define composition of the economic activities, we use two variables, the value added of the industrial sector in GDP and the value added of the services sector to GDP.in this paper we use 7 variables, including Corruption, Government Size, Democracy, GDP per capita, Inflation, The share of industrial sector value added in GDP and The share of Service sector value added in GDP.Panel data method is estimation method that used for 60 developing countries during 1995 to 2010. Our hypothesis in this research is that the economic activities combination is effective on corruption. The conclusion have been obtained shows that democracy and GDP per capita variables have an adverse effect on corruption and as they increase, corruption have been decreased. Increasing in the size government and inflation will also increase corruption. Finally increasing in the share of industrial in GDP will reduce corruption and also increasing in the service sector share in GDP will increase corruption.
  Keywords: Corruption, Panel data method, industrial sector value added, service sector value added, inflation
 • P. Ghafari, D. Pashoy* Pages 229-248
  In this study, we try to survey challenges, difficulties, and main factors influencing on investment in the industrial estate in Qom. For this purpose, investment obstacles and challenges are introduced in primary and secondary hypothesis by using former studies and experts’ remarks.First, we examine reliability and validity of the questionnaire by using Cronbach’s alpha test. Then, we select a sample, including 88 cases, which are more trustworthy. This research uses different tools of descriptive statistics such as frequency distribution tables, means, and standard deviation in order to compare collected information. We also use SPSS software. Moreover, Kolmogorov test is used to the normality of variables. Univariate t student test is used to determine the significant difference between estimated and actual means. Friedman test is used to rank the variables.The results show that factor such as government investment, raw material, project finance, the capital rate of return, foreign factors, Industrial Estates companies, and Households are considered as investment barriers. However, factors such as international trade, lack of labor force, lack of modern technology, the existence of alternative opportunities, and geographical location cannot be considered as investment barriers.
  Keywords: Private sector, Investment, challenges, barriers to investment, industrial complex