فهرست مطالب

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی - پیاپی 108 (زمستان 1402)

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
پیاپی 108 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی اکبر باغستانی*، ابراهیم جاودان، احسان رجبی صفحات 7-31

  واردات جو دامی به عنوان یکی از نهاده های اصلی خوراک دام، طی سال های 1398 تا 1400 از نرخ ارز ترجیحی برخوردار شده است. پرسش اساسی آن است که آیا این تخصیص توانسته است به قیمت نهایی آن منتقل شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال از داده های سری زمانی با تواتر ماهانه قیمت جو دامی، قیمت جهانی آن و نرخ ارز رسمی طی دوره فروردین 1388 تا آذر 1398 و الگوی غیرخطی تغییر رژیم مارکوف سویچینگ  (MSIAH)، استفاده شده است. یافته‏ ها نشان داده است که برای کالای جو دامی، عبور نرخ ارز در سه (3) رژیم مختلف و به صورت نامتقارن روی داده است. همچنین در هیچ یک از رژیم ها، عبور کامل روی نداده و رژیم های شناسایی‏شده، پایدار بوده است. در کوتاه‏مدت، عبور نرخ ارز به قیمت جو در رژیم اول معنی دار و برابر دو درصد (2%) بوده است. در بلندمدت نیز، میزان عبور در این رژیم ، برابر چهار درصد (4%) بوده است. با توجه به این که قیمت جو، میزان و دوره ی عبور نرخ ارز ترجیحی بسیار پایینی و کوتاهی داشته است، لذا پیشنهاد می شود از تخصیص دوباره ارز با هر گونه نرخ ترجیحی به این نهاده خودداری شود. از آنجایی که با آزادسازی نرخ واردات جو، هزینه تولید گوشت قرمز افزایش می یابد از این رو پرداخت جبرانی به خانوارها به عنوان حلقه پایانی مصرف و کمک به تامین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضا کنندگان نهاده‏ های وارداتی، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، الگوی مارکوف سوئیچینگ، جو، بخش کشاورزی
 • رسول شاهپوری*، علی امیرشاهی، علی صالح آبادی صفحات 33-65

  تامین مالی بهینه بنگاه های اقتصادی اقدامی لازم است که در فضای رقابتی حاکم می تواند موجب ارتقا کیفی و کمی صنایع داخلی شده و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که بخشی از طرح های تولیدی در کشور نظیر پرو ژه های فولادی با مشکل نقدینگی جهت دستیابی به ظرفیت تولیدی تعریف شده می باشند، لذا با توجه به اهمیت طرح های فولادی در اقتصاد کشور، تاکنون به موضوع انتخاب روش بهینه تامین مالی صنعت مربوطه به عنوان یک ضرورت توجه ویژه ای نشده است. براین اساس در پژوهش حاضر در پی کشف بهینه ترین الگوی تامین مالی صنعت فولاد ایران براساس یکسری معیار های مشخص هستیم. در مطالعه حاضر از طریق تکنیک آماری تصمیم گیری چند شاخصه و طراحی و توزیع پرسشنامه نزد خبرگان جهت اولویت بندی روش های تامین مالی صنعت فولاد که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته استخراج شدند، و تجزیه و تحلیل و رتبه بندی نهایی اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تاپسیس، عوامل و روش های تامین مالی صنعت فولاد مورد ارزیابی قرار گرفت و در این راستا جهت رتبه بندی عوامل و اوزان از مقایسات زوجی استفاده شد.  نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که گزینه صندوق پروژه به نسبت سایر گزینه ها شامل: ساخت بهره برداری و مالکیت، استصناع موازی، اوراق قابل تبدیل به سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره از اولویت برتری با توجه به مولفه ها و معیارهایی نظیر هزینه مناسب و... نسبت به سایر گزینه های تامین مالی برخوردار است، لذا پیشنهاد میشود که شرکت های فعال در صنعت فولاد در کشور تامین مالی از این طریق را در اولویت خود قرار دهند.

  کلیدواژگان: تامین مالی، صنعت فولاد، روش TOPSIS و روش AHP
 • داود منظور* صفحات 67-89

  مدیریت تقاضا یکی از مهم ترین ابزارهایی است که استفاده از آن در شرایط فعلی صنعت برق کشور، ضروری به نظر می رسد. این امر مستلزم پژوهش هایی است که با هدف بررسی اعمال چنین سیاست هایی انجام می شوند و به ارزیابی نتایج استفاده از شیوه های مختلف مدیریت تقاضا می پردازند. پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل بهینه یابی تعادل جزئی مقید برای صنعت برق کشور به دنبال بررسی اثرات اعمال سیاست های مدیریت تقاضا بر آرایش تولید نیروگاه های کشور، هزینه های تولید و در نهایت قیمت های سایه ای در طرف عرضه برق می باشد. به این ترتیب دو سناریو در کنار سناریوی مرجع معرفی می شوند. در سناریوی مرجع مدیریت تقاضا اعمال نشده و نتایج آن برای مقایسه نتایج دو سناریوی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در دو سناریوی دیگر یکی سیاست پیک سایی اعمال می شود یعنی 10 درصد از مصرف پیک به طور مستقیم کاهش می یابد و در سناریوی دوم 10 درصد از مصرف ساعات پیک به ساعات غیرپیک منتقل می شود. بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات تقاضا در ساعات پیک منجر به تغییر در آرایش تولید شده و از سهم نیروگاه های فسیلی می کاهد. علاوه بر این هزینه های تولید با جابه جایی مصرف به ساعات غیرپیک کاهش یافته و در نهایت قیمت های پیک و آف پیک با جا به جایی بار  به یکدیگر نزدیک می شوند.

  کلیدواژگان: مدیریت تقاضا، صنعت برق، نیروگاه، بهینه یابی تعادل جزئی مقید
 • جابر لایق گیگلو، کاظم یاوری*، حسن حیدری، رضا نجارزاده صفحات 91-130

  چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال 1400 می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تاثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریبا 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.

  کلیدواژگان: شیوع ویروس کرونا، سطح اشتغال، سیاست های مالیاتی، رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
 • علی اژدری*، محمدتقی فیاضی صفحات 133-163

  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ظرفیت های رشد بخش صنایع کارخانه ای ایران با برآورد کشش مقیاس و بررسی تحولات آن با استفاده از روش شناسی تابع هزینه ترانسلوگ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، صنایع ایران تقریبا طی دو دهه گذشته هنوز از منافع حاصل از صرفه های مقیاس خود، استفاده نکرده اند و از این منظر،کوچک مقیاس محسوب می شوند. نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه و نسبت سرمایه گذاری حقیقی به تعداد بنگاه ها، به عنوان شاخص هایی از اندازه مقیاس تولیدی در سال های دهه1390نسبت به دهه1380 کوچک تر شده است. به عبارت دیگر مقیاس تولید در بخش صنایع کارخانه ای ایران طی یک دهه اخیر،کاهش یافته است و این موضوع موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. همچنین نتایج بررسی در سطح کدهای دو رقمی نیز نشان می دهدکه صنایع فرآورده های غذایی، تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، تولید سایر وسایل حمل و نقل و تولید مبلمان در جهت کاهش مقیاس حرکت کرده اند. در مقابل، صنایع تولید انواع آشامیدنی، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی و تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی به طور مشخص به سمت افزایش مقیاس ها حرکت کرده اند. مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه، پیش بینی پذیر کردن قیمت و دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگ صنعتی با حرکت به سمت بخش خصوصی و به خصوص توسعه بازار برای محصولات صنعتی داخلی و امکان دسترسی به بازارهای هدف خارجی با هدف افزایش صادرات صنعتی همراه با افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.

  کلیدواژگان: صنایع کارخانه ای، رشد صنعتی، کشش مقیاس، تابع هزینه ترانسلوگ
 • حسین اصغرپور*، سامان حاتم راد، الهام نوبهار، بهرام آدرنگی، منصور حیدزی صفحات 165-200

  بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تاثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز  کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر  نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق موید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

  کلیدواژگان: نرخ ارز، پایه پولی، تورم، تولید، TVP-VAR
 • شهریار زروکی*، فاطمه ملاتبار فیروزجایی، سحر نصرنزاد نشلی، میترا نوروزی صفحات 201-250

  سیستم مالیاتی منابع مالی موردنیاز را برای اداره کشور فراهم می کند تا از منابع گردآوری شده جهت رفاه اکثریت جامعه و ارتقای زیرساخت های عمومی استفاده کند؛ بنابراین بقای نظام سیاسی و اداری هرکشور مستلزم وجود سیستم مالیاتی کارآمد می باشد؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره زمانی 1356 الی 1400 می باشد که با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزبعی خطی و غیرخطی الگوی پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. برای این منظور پیچیدگی مالیاتی با استفاده از شاخص هریشمن- هرفیندال و رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه دارای نوسان است. میانگین شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته و در دوره های بعدی روند افزایشی داشته است و از میانگینی معادل 62/40 برخوردار است. میانگین پیچیدگی و انصاف مالیاتی در برنامه های اول، پنجم و ششم نسبت به زیردوره های قبل خود کاهش یافته است. نتایج بلندمدت در برآورد الگوی متقارن نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی انصاف مالیاتی اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالیاتی اثر مستقیم و نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که اندازه اثر مثبت کاهش ها در انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی بزرگ تر از افزایش ها در آن است. پیچیدگی مالیاتی نیز با اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که تنها افزایش ها در پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی به طور معکوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین در سال-های پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال های پسابرجام، سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته است. پیرو نتایج پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطلاعات مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیات و وضع مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گیرد و افزایش دانش مالیاتی مودیان و کارشناسان مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

  کلیدواژگان: پیچیدگی مالیاتی، انصاف مالیاتی، رفاه اقتصادی، ایران
 • حمید زمان زاده* صفحات 251-279

  عموم بانک های مرکزی جهان در چارچوب هدفگذاری تورمی، از ابزار نرخ سود سیاستی برای اجرای سیاست پولی خود به ویژه در دهه اخیر استفاده می نمایند. در اقتصاد ایران مباحث مختلفی در خصوص اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی برای هدایت نرخ تورم مطرح می شود و استدلال می شود از آنجا که کانال های اثرگذاری نرخ سود سیاستی (بین بانکی) بر تورم در اقتصاد ایران ناقص است، این ابزار از کارآیی لازم برای مدیریت تورم برخوردار نیست. این مطالعه به بررسی اثر کمی تغییر نرخ سود سیاستی بر متغیرهای کلان و ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی، در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با سه رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت، رابطه بلندمدت تولید حقیقی و رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید تعدیل شده با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند 1370 تا اسفند 1401 می پردازد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که با وجود نواقص کانال های اثرگذاری نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود سیاستی اثرات قوی ضدتورمی برجای می گذارد به نحوی که افزایش 1 واحد درصدی در نرخ سود سیاستی موجب کاهش تدریجی و دائمی نرخ تورم می شود که این کاهش پس از 12 ماه به 0/1 واحد درصد و پس از 24 ماه به 3/1 واحد درصد می رسد. البته این امر دربردارنده اثرات رکودی نیز است به نحوی که موجب کاهش 5/0 واحد درصد در نرخ رشد اقتصادی پس از 12 ماه می شود و این اثر رکودی به تدریج کاهش یافته و به 3/0 واحد درصد پس از 24 ماه می رسد. بنابراین نتایج تجربی حاکی از آن است که ابزار نرخ سود سیاستی در اقتصاد ایران به رغم نقصان کانال های اثرگذاری، از کارآیی کافی جهت اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی برخوردار است.

  کلیدواژگان: نرخ سود سیاستی، تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و نرخ ارز
 • محمدعلی کشاورز فیض آبادی*، مقصود امیری، محمدتقی تقوی فرد، ابوالفضل کزازی صفحات 281-336

  در این مقاله ضمن بررسی پیشینه و ادبیات مرتبط با بانکداری توسعه ای، به بررسی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر بانکداری توسعه ای پرداخته شده است. معیارهای انتخاب منابع و مستندات، شامل همسویی عنوان، چکیده و محتوا با بانکداری توسعه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات در دسترس و مرتبط با حوزه بانکداری توسعه ای موجود در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی، وب سایت ها و اساسنامه بانک های توسعه ای می باشد که این منابع تا سال 2023 میلادی و 1402 خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از متد کسپ، 149 مقاله و سند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، 85 مقاله/سند به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب  مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت که 88 کد (مولفه)، 8 تم و 6 مقوله شناسایی و پایایی آنها از طریق ضریب کاپای کوهن تایید شد. سرمایه گذاری و تامین مالی بلندمدت پروژه ها، تمرکز بر حوزه صنعت و تولید، هدف قراردادن شرکت های بزرگ، رویکرد مدیریت، کسب دانش و نوآوری از کشورهای پیشرفته، تمرکز بر بخش های زیربنایی (زیرساخت ها)، مدیریت جامع ریسک و بهبود ساختار سرمایه از جمله مهمترین و پرتکرارترین مولفه های شناسایی شده بودند. از آنجایی که این پژوهش اولین مقاله درخصوص فراترکیب عوامل موثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای است، درک عمیق تری از ادبیات موجود در مورد این نوع از بانکداری و مولفه های موثر بر آن ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: بانک توسعه ای، بانکداری توسعه ای، عملکرد بانک، توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی
|
 • AliAkbar Baghestany*, Ebrahim Javdan, Ehsan Rajabi Pages 7-31

  The import of Barley, as one of the main inputs of animal feed, has done by a preferential exchange rate during 2018 to 2019. The main question is whether this allocation was able to be transferred to its price or not. To answer this question, time series data with monthly frequency of the price of barley, its world price and the official exchange rate during the period of Farvardin 2009 to Azar 2019 and the nonlinear model of Markov switching regime change (MSIAH) have been used. The results indicated that for the barley, the exchange rate has passed in three (3) different regimes and asymmetrically. Also, in none of the regimes, complete transition did not occur and the regimes identified were stable. In the short term, exchange rate to barley price in the first regime was significant and equal to two percent (2%). In the long term, the rate of passing in this regime was equal to four percent (4%). Due to the fact that the price of Barley, the amount and the period of passing of the preferred exchange rate have been very low and short, therefore it is suggested to refrain from re-allocating the currency with any preferential rate to this input. Since the cost of red meat production increases with the liberalization of the barley import rate, it is suggested to pay compensation to households as the final link of consumption and to help finance the producers as the demanders of imported inputs.

  Keywords: Exchange rate, Markov switching model, Atmosphere, Agricultural sector
 • Rasool Shahpouri*, Ali Amirshahi, Ali Salehababdi Pages 33-65

  Optimum financing of economic enterprises is a necessary action that can improve the quality and quantity of domestic industries in the prevailing competitive environment and ultimately lead to the economic growth and prosperity of the country. Investigations show that some of the production plans in the country, such as steel projects, are defined with liquidity problems in order to achieve production capacity, therefore, considering the importance of steel projects in the country's economy, so far the issue of choosing the optimal method of financing the relevant industry as a No special attention is needed. Therefore, in the current research, we are seeking to discover the most optimal financing model for Iran's steel industry based on a series of specific criteria. In this study, through the statistical technique of multi-criteria decision-making and the design and distribution of a questionnaire to experts in order to prioritize the financing methods of the steel industry, which were extracted through a semi-structured interview, and the analysis and final ranking of the obtained information Using the TOPSIS method, the factors and financing methods of the steel industry were evaluated, and in this regard, pairwise comparisons were used to rank the factors and weights. The results of this study indicate that the project fund option compared to other options, including: construction, exploitation and ownership, parallel istisna, bonds convertible into shares, partnership bonds and lease bonds are of the highest priority according to It has components and criteria such as reasonable cost, etc. compared to other financing options, so it is suggested that companies active in the steel industry in the country prioritize financing in this way.

  Keywords: Financing, steel industry, TOPSIS method, AHP method
 • Davood Manzoor* Pages 67-89

  Demand management is one of the important tools that it is necessary to use in the current conditions of the country's electricity industry. This requires research that aims to investigate the application of such policies and evaluate the results of using different methods of demand management. This research, using a constrained partial equilibrium optimization model for the country's electricity industry, seeks to investigate the effects of applying demand management policies on the country's power plant production arrangement, production costs, and finally shadow prices on the electricity supply side. Two scenarios introduced next to the reference scenario. In the reference scenario, demand management is not applied and its results used to compare the results of the other two scenarios. In the other two scenarios, one applies the peak-time policy, which means that 10% of the peak consumption been directly reduced, and in the second scenario, 10% of the consumption of peak hours transferred to non-peak hours. According to the obtained results, changes in demand during peak hours lead to changes in production arrangement and reduce the share of fossil power plants. In addition, production costs been reduced by shifting consumption to off-peak hours and finally, peak and off-peak prices are closer to each other with load shifting.

  Keywords: Demand management, power industry, power plant, partial constrained equilibrium optimization
 • Jaber Layegh Gigloo, Kazem Yavari*, Hasan Heydari, Reza Najarzadeh Pages 91-130

  The challenge of employment or the issue of unemployment is not only considered one of the most important social issues of the day in the country, but considering the rate of population growth in the past two decades, it can also be considered the most important economic-social challenge of the next few decades. On the other hand, in the last hundred years, the world has seen different economic and non-economic crises, such as the 2008 American financial crisis and the spread of the C ovid-19. The economic policies used to overcome the crisis have been different according to the time period and the depth of the recession resulting from the crisis, the reasons for the occurrence of the crisis and the extent of the crisis in different countries. Therefore, the purpose of this article is to analyze the country's tax policies during the outbreak of the covid-19 on the employment level of the country: the Dynamic stochastic general equilibrium approach during the years 1397 to 1400. The findings of this research indicated that the shock of Corona caused a 50% decrease in employment in the service sector. The decline in employment affects the borrowers sector and reduces their consumption by almost 10%. This decrease in the consumption of the non-service sector has also led to a decrease in employment in other sectors by 4 percent. In turn, these interactions lead to a 10 percent decrease in GDP. In order to investigate the effect of the government's tax policies on macroeconomic variables, especially the level of employment during the outbreak of the Corona virus, a dynamic stochastic general equilibrium model has been designed for the Iranian economy in the form of three scenarios facing the government. After specifying the model, optimizing and obtaining the first-order condition of the economic factors, the results of the calibration indicate that the effect of the government's financial policies on the macroeconomic variables under all three scenarios are almost the same and are in accordance with the theoretical expectations of the economy. The increase in government spending has helped to maintain employment in the non-service sector, and the reduction of taxes by maintaining the income of borrowers leads to a decrease in unemployment and a decrease in default rates. Based on this, it is suggested that the government reduce the harmful effects of the spread of the corona virus by adopting better financial policies, especially in the field of taxation, so that the level of employment and other macroeconomic variables reach their stable status.

  Keywords: Covid-19 Outbreak, Employment Level, Tax Policies, Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach
 • Ali Ajdari*, MohamadTaghi Fayazi Pages 133-163

  The main goal of this research is to evaluate and analyze the condition of economies of scale in Iran's manufacturing sector and examine its developments using the econometric methodology with the Translog cost function approach.The findings of this research show that Iran's industries have not yet used the benefits of their economies of scale during the past two decades, and from this point of view, they still have small scales. The ratio of added value to the number of enterprises and the ratio of real investment to the number of enterprises as indicators of the scale of production in the 1390s compared to the 1380s has become smaller. In other words, the scale of production in Iran's manufacturing sector has decreased during the last decade, and this is a confirmation of a long-term stagnation in Iran's industrial sector. Also, the results of the investigation at the level of two-digit ISIC codes also shows that the industries of food products, production of tobacco and tobacco products, production of clothing, production of leather and related products, production of other means of transportation, and production of furniture in They have moved to reduce the scale. On the other hand, the industries of production of various types of beverages, production of paper and paper products, printing and reproduction of recorded media, production of chemicals and chemical products, and production of drugs and chemical and herbal medicinal products have clearly moved towards increasing scales. The most important policy recommendation of this study is predicting the price and access to raw materials, access to financial resources, reforming the ownership and management structure of large industrial companies by moving towards the private sector and especially market development for domestic industrial products and the possibility of accessing markets. The external goal is to increase industrial exports along with increasing competitiveness in global markets

  Keywords: Manufacturing Sector, Industrial Growth, Elasticity of Scale, Translog Cost Function
 • Hossein Asgharpour*, Saman Hatamerad, Elham Nobahar, Bahram Adrangi, Mansour Heydari Pages 165-200

  According to the economic literature, the exchange rate is one of the important channels of money transfer, so that changes in the exchange rate play an important role in creating the competitiveness and uncertainty of the economy. This can put monetary policy changes on inflation and production growth under different conditions in different conditions. In this regard, this article has investigated the role of exchange rate in the effect of money on inflation and gross domestic product growth by using the seasonal time series data of 1370-1400 and using the time-varying auto-correlation parameter method (TVP-VAR). The results of this study show that the lower the variance of the exchange rate growth, the more effective the monetary policy is in curbing inflation. On the other hand, if the average growth of the exchange rate is close to the growth of the monetary base, then the monetary policy will increase production. Also, if the exchange rate grows more than the monetary base, inflation increases and GDP growth decreases. The results of this research confirm that the growth of the monetary base more than the economic capacity leads to an increase in inflation and a decrease in production growth, and this inflationary process leads to an increase in the exchange rate. In such a structure of the economy, where high money printing is a prominent feature, the suppression of the exchange rate provides the basis for increasing the currency jump, and the currency jump is an important factor in strengthening the recessionary inflation in the economy. Therefore, the policy recommendation of the present study is to reduce the growth of the monetary base and not to manipulate the exchange rate

  Keywords: Exchange rate, monetary base, inflation, production, TVP-VAR
 • Shahryar Zaroki*, Fatemeh Mollatabar Firoozjaei, Sahar Nasrnejad Nesheli, Mitra Norozi Pages 201-250

  The tax system provides the necessary financial resources for the administration of the country to use the collected resources for the welfare of the majority of the society and the improvement of public infrastructure; Therefore, the survival of the political and administrative system of any country requires the existence of an efficient tax system. In this regard, the aim of the current research is to analyze the effect of tax complexity and fairness on economic welfare in Iran in the period 1977 to 2021, and using the linear and non-linear ARDL method, the research model has been estimated in two symmetric and asymmetric formats. For this purpose, tax complexity was calculated using the Harishman-Herfindahl index and economic well-being with the combined index of economic well-being. The moving trend of the economic welfare index shows that the welfare fluctuates during the period under review. The average welfare index in the first and Sixth program has decreased compared to the previous period and has been increasing in the following periods and has an average of 40.62. The average complexity and fairness of taxation in the first, fifth and sixth plans have decreased compared to their previous sub-periods. The long-term results in the symmetric model show that the complexity tax is associated with the adverse effect for economic well-being, but tax fairness does not have a significant effect on economic well-being. In an asymmetric model, tax fairness has a direct and asymmetric effect on economic well-being; In such a way that the size of the positive effect of reductions in tax fairness on economic well-being is greater than increases in it. Tax complexity is also associated with an asymmetric effect on economic well-being. In such a way that only increases in tax complexity have an adverse effect on economic well-being. Inflation and unformal exchange rate have a negative effect on economic well-being, and per capita income has a positive effect on economic welfare. Also, in the years after the revolution until the end of the war and the years after the Joint Comprehensive Plan of Action, the level of economic well-being has decreased. According to the results, it is suggested that the government consider policies such as simplifying tax laws, creating a comprehensive and developed tax information system, reducing the cost of tax collection and imposing a tax on total income, and increasing the tax knowledge of taxpayers and tax experts, reforming put the tax system and diversity in tax bases on the agenda.

  Keywords: Tax Complexity, Tax Fairness, Economic Welfare, Iran
 • Hamid Zamanzadeh* Pages 251-279

  One of the most important monetary policy targets is price stability. In the framework of inflation targeting, the central banks use the policy interest rate to implement their monetary policy, especially in the last decade. In the Iranian economy, there are various discussions about the effectiveness of the policy interest rate to guide the inflation rate, and it is argued that since the channels of the policy interest rate effect are incomplete in the Iranian economy, this tool isn’t efficient enough to guide the inflation rate. This study investigates the quantitative effect of the policy interest rate change on macro variables and evaluates the effectiveness of the policy interest rate tool in the implementation of inflation targeting, by a vector error correction model for Iran's macroeconomics. The results indicate that despite the shortcomings of the interest rate influencing channels on macroeconomic variables, the increase in the policy interest rate has strong anti-inflationary effects in such a way that an increase of 1 percentage point in the policy interest rate causes a 1.3 percentage point decrease in inflation after 24 months. Therefore, the results indicate that the policy interest rate in Iran's economy, despite the shortcomings of influence channels, is efficient enough to guide the inflation rate

  Keywords: Policy interest rate, inflation, economic growth, liquidity, exchange rate
 • MohammadAli Keshavarz Feizabadi*, Maqsood Amiri, MohammadTaqi Taqvi Fard, Abolfazl Kazazi Pages 281-336

  In this article, following a review of the background and literature related to development banking, an examination of the key and influential factors in development banking is conducted. The documents and resources selection criteria included the alignment of title, abstract, and content with development banks. The statistical population of this research includes available articles & resources related to development banks which are available in domestic and foreign databases, websites, and the statutes of development banks. All documents related to the subject until 2023 AD and 1402 SH were examined. Using the CASP method, 149 articles and documents were evaluated, and ultimately, a targeted selection of 85 articles/documents was subjected. 88 components, 8 themes, and 6 categories were identified, and their reliability was confirmed through Cohen's kappa coefficient. Long-term investment and financing of projects, focusing on industry and production sectors, focus on large companies, the management approach, knowledge acquisition and innovation from advanced countries, focusing on infrastructure sectors, comprehensive risk management, and improving capital structure were among the most important and recurring identified components. As this research is the first article on the meta-synthesis of factors affecting development banking performance, it provides a deeper understanding of the existing literature on these banks.

  Keywords: Development Bank, Development Banking, Bank Performance, Industrial Development, Economic Development