فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 19 (پاییز 1395)
 • پیاپی 19 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/24
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید محمدجواد میرطاهر، مهدیار سرشار صفحات 1-24
  از آنجایی که ظرفیت سرمایه ای بیمه ها در ایران به قدر کافی نمی باشد و در این زمینه بیمه های ایرانی با مشکلات فراوانی روبرو هستند، کارشناسان مالی درصدد برآمده اند که از طریق بازار سرمایه کاستی موجود را جبران نمایند. امروزه و در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با اعمال تحریم های بین المللی در زمینه بیمه های صنایع پیش رانی مانند صنعت نفت، این کمبود ظرفیت سرمایه ای بیش از پیش احساس می شود و شرکت های داخلی توان بیمه پروژه های بزرگ را ندارند.
  در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی می شود راهکاری جهت تعامل بین بازار سرمایه و بیمه برای حل معضل اصلی کمبود ظرفیت سرمایه ای بیمه های داخلی پیشنهاد شود و از طریق تبدیل ریسک به اوراق بهادار، به ارائه ابزارهای نوین مالی به نام «اوراق مالی اسلامی بیمه اتکایی» جهت انتقال ریسک در صنایع پیش-ران بپردازد. صنایع پیش ران در هرکشوری صنایعی هستند که موتور محرک آن اقتصاد محسوب می شوند و این نقش در اقتصاد ایران عمدتا برعهده صنعت نفت و در مرتبه بعدی صنایعی مانند خودرو و فولاد است. پس از تحریم بیمه های حوزه نفت و پتروشیمی، اوراق بیمه ای با تبدیل نمودن تهدید تحریم به یک فرصت می تواند جایگزین مناسبی برای راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با این تحریم ها محسوب گردد. . این تحقیق به بسط مدل اوراق مالی اسلامی بیمه اتکایی در صنایع مختلف پرداخته است و کمیته عالی بیمه و بازار سرمایه را برای هماهنگی های بیشتر در این زمینه پیشنهاد داده است.
  کلیدواژگان: اوراق مالی اسلامی، بیمه اتکایی، انتقال ریسک، اوراق بهادارسازی، صنایع پیش ران
 • شهناز مشایخ، سیده سمانه شاهرخی صفحات 25-52
  هدف از این پژوهش شناسایی شاخصهای تعیین کننده رتبه اعتباری شرکتها در ایران می باشد. وجود موسسات رتبه بندی اعتباری در ماده 21 قانون اوراق بهادار پیش بینی شده است و دستورالعمل شرایط ثبت و نظارت بر موسسات رتبه بندی تدوین شده است. موسسات رتبه بندی برای تعیین رتبه باید به عوامل کمی و کیفی توجه کنند.
  برای همین منظور در این تحقیق، ابتدا ادبیات رتبه بندی اعتباری مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهای تعیین کننده رتبه اعتباری در دو بخش وضعیت کسب و کار(متغیرهای کیفی) و وضعیت مالی(متغیرهای کمی) استخراج شد. سپس نظرخبرگان با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اکتشافی جمع آوری گردید. با این کار شاخصهایی برای تعیین رتبه انتخاب می شوند که در محیط ایران موضوعیت دارد. برای آزمون فرضیات پژوهش که میزان اهمیت هر یک از شاخصها را در تعیین رتبه اعتباری در نظر می گیرد از آزمون دوجمله ای و برای اولویت بندی شاخصها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، 71 شاخص به عنوان شاخصهای تعیین کننده رتبه اعتباری می باشند.
  کلیدواژگان: رتبه بندی اعتباری، آزمون دو جمله ای، وضعیت کسب و کار، وضعیت مالی
 • مهدی رضایتی، کاظم چاووشی، محسن سهرابی عراقی صفحات 53-66
  پژوهش های متعددی نشان می دهند که سرمایه گذاران بر خلاف آنچه مالی استاندارد بیان می کند، عقلایی رفتار نمی کنند و احساسات نقشی کلیدی در تعیین رفتار سرمایه گذاران ایفا میکند. مالی رفتاری ادعا می کند که افراد تحت پدیده های روانشاختی از رفتار عقلایی منحرف می شوند. این پدیده ها براحساسات فرد اثر گذاشته و احساسات نیز تعیین کننده رفتار هستند. در این پژوهش اثر سودهای غیره منتظره گذشته شرکتها بر احساسات سرمایه گذار، تحت پدیده شهود نمایندگی که موجب بروز بیش واکنشی می شود، مورد مطالعه قرار گرفته است. احساسات سرمایه گذاران با استفاده از شاخص آرمز اندازه گیری شده است و روش پژوهش مبتنی بر آزمون آماری علیت گرانجر و همچنین رویداد پژوهی میباشد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1380 تا 1392 میباشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد احساسات سرمایه گذاران از طریق سود های غیره منتظره گذشته قابل پیش بینی اند که بوسیله آن می توان جهت حرکت بازار را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، احساسات سرمایه گذار، شهود نمایندگی، شاخص آرمز، بیش واکنشی
 • آزیتا جهانشاد، زهرا فلاح مهدی دوست صفحات 67-82
  بدهی به عنوان یکی از راه های اصلی تامین مالی شرکت ها می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، مزیت مالیاتی که بدهی ایجاد می کند موجب افزایش ارزش شرکت شده و از طرف دیگر هزینه های ورشکستگی و بحران مالی همچنین عدم ایفای تعهدات که بدهی به همراه دارد، این منافع را تحت پوشش قرار می دهد. این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی و از نظر روش، جزء پژوهش های توصیفی- هم بستگی محسوب می شود.دراین پژوهش از مدل تعدیلات جزئی برای محاسبه شکاف بین اهرم واقعی و بهینه ، سرعت تعدیلات استفاده شده است که در آن یک سری از ویژگی های بارز شرکت ها که تصمیمات تامین مالی را تحت تاثیر خود قرار می دهد از قبیل اندازه ، سودآوری، فرصت رشد ، دارایی های ثابت مشهود و استهلاک در نظر گرفته شده، و ویژگی های دیگر نظیر شرایط اقتصادی، اثرات غیر قابل مشاهده ای که برتصمیمات تامین مالی تاثیر گذار است، به عنوان خطای تخمین زننده در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چند متغیره درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1391 صورت گرفته است.نتایج حاکی از اینست که در آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه ، به طور متوسط 54 درصد شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه وجود دارد و در رابطه با آزمون فرضیه دوم شرکتهایی که از سلامت مالی بالایی برخوردارند، به طور متوسط 38 درصد شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه و شرکتهای دارای بحران مالی به طور متوسط 68 درصد وجود دارد،به عبارتی شرکت های دارای بحران مالی نسبت به شرکتهایی که از وضعیت اقتصادی و مالی بهتری برخوردار هستند مسیر طولانی تری برای رسیدن به اهرم بهینه پیش رو دارند.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، نظریه ی توازن پویا، اهرم بهینه، ریسک ورشکستگی
 • مقصود امیری، شایان کرمی، علیرضا ناصرپور صفحات 83-106
  یکی از عوامل توسعه نیافتگی بورس در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران رشد ناکافی ابزارهای تصمیم ساز برای سرمایه گذاران به خصوص مبتدیان است. لذا در این پژوهش از یک مدل ردیابی شاخص با در نظر گرفتن محدودیت زیان گریزی و محدودیت عدد صحیح روی تعداد دارایی های انتخاب شده، برای ایجاد یک سبد(پرتفوی) ردیابی کننده شاخص بهره گرفته شده است. تفاوت کلیدی این پژوهش با سایر پژوهش های داخلی مشابه در نظر گرفتن زیان گریزی است. به این معنی که تاثیراتی که سرمایه گذاران از نوسانات مثبت و منفی در بازده پرتفولیوی خود می پذیرند، مطلوبیت یکسانی نداشته و درنتیجه تاثیر آن ها در مدل سرمایه گذاری یکسان نیست. فضای حل این مسئله گسسته و غیر محدب بوده بنابراین روش های متداول عددی برای حل این مسئله قابل استفاده نیستند. از سایر نوآوری های این پژوهش، استفاده از الگوریتم بیگ بنگ- بیگ کرانچ به عنوان یکی از الگوریتم های فرا ابتکاری جدید به عنوان روش حل و مقایسه آن با الگوریتم دیفرانسیل تکاملی با استفاده از داده های قیمت روزانه سهام موجود در شاخص داو جونز از سال 2000 تا 2006 میباشد. نتایج به دست آمده حکایت از عملکرد مناسب الگوریتم بیگ بنگ-بیگ کرانچ نسبت به الگوریتم دیفرانسیل تکاملی با توجه به معیارهای عملکردی دارد. سپس از این الگوریتم برای ردیابی شاخص 30 شرکت بزرگ بورس تهران از سال 91 الی 93 استفاده شد.که نتیجه آن دست یابی به پرتفویی با بازده و ریسکی معادل شاخص 30 شرکت بورس تهران بود.
  کلیدواژگان: مسئله ردیابی شاخص، زیان گریزی، محدودیت عدد صحیح، الگوریتم دیفرانسیل تکاملی، الگوریتم بیگ بنگ، بیگ کرانچ
 • رضا راعی، سید فرهنگ حسینی، مائده کیانی هرچگانی صفحات 107-128
  با توجه به نقش روزافزون شبکه های اجتماعی در بازار سرمایه، بررسی توانایی و اثربخشی آن در جهت و قیمت سهام می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد. جایگاه اصلی این تحقیق در بررسی حرکت توده وار بر اساس پیشنهادهای خرید و فروش در شبکه اجتماعی با استفاده از شبکه عصبی می باشد. این تحقیق دردوره زمانی ابتدای تیرماه 1392 تاانتهای خردادماه 1393 (یکسال) می باشد و با توجه به شرایط بازار سرمایه دو دوره رکود و رونق بررسی شده است. به منظور دسترسی به داده های کافی و همچنین تواتر معاملات ، نمونه انتخابی ده شرکت از 50 شرکت فعال بورس و همچنین ده نمادی که بیشترین تعداد پست و نظر را در شبکه اجتماعی داشته اند انتخاب گردیده اند. این تحقیق دردوبخش پیش بینی جهت و قیمت سهام با داده های قیمت در مقایسه با ترکیب داده های قیمت و پیشنهادهای خرید و فروش شبکه های اجتماعی است. برای پیش بینی از شبکه عصبی مصنوعی پیش خور و بهینه سازی شبکه با 3 تا 10 وقفه و یک لایه پنهان تا 20 نرون استفاده شده است. نتایج نشان داده است که در پیش بینی قیمت سهام در دو روش تفاوت معنی داری وجود ندارد اما در پیش بینی جهت قیمت سهام با استفاده از قیمت سهام و پیشنهادهای خرید و فروش (ترکیب داده های قیمت و شبکه اجتماعی) نسبت به پیش بینی فقط با قیمت سهام در دوره رونق برای شرکت های پربیننده و در دوره رکود برای 10سهم فعال تفاوت معنی داری وجوددارد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، پیش بینی جهت سهام، پیش بینی قیمت سهام، شبکه عصبی
 • اله کرم صالحی، برزو صالحی صفحات 129-144
  هدف این پژوهش بررسی مقایسه توان توضیح دهندگی مدل های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 238 شرکت طی سال های 1382 الی1392 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از آزمون پترنوستر و همکاران (1998) و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام شرکت های رشدی و ارزشی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که این تاثیر در شرکت های رشدی نسبت به شرکت های ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران قوی تر است.
  کلیدواژگان: سهام ارزشی، سهام رشدی، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
 • حمدالله سجاسی قیداری صفحات 145-170
  از راه های مناسب برای کمک به دولت، مشارکت اقتصادی مردم در فعالیتهای توسعه ای از طریق سرمایه گذاریهای خرد در قالب رویکرد مشارکتی می باشد. از مهمترین زمینه های سرمایه گذاری روستاییان می تواند در قالب اختصاص یارانه های نقدی خانوار به پروژه های عمرانی و توسعه ای در سطح روستا می باشد. بر این اساس در این مطالعه تلاش شده تا میزان تمایل به سرمایه گذاری روستاییان و همچنین زمینه های سرمایه گذاری آنها با روش شناسی توصیفی و تحلیلی در بین 339 خانوار روستاهای دهستان بزینه رود شهرستان خدابنده مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که حدود 78 درصد از نمونه های روستایی مورد مطالعه تمایل به هزینه کرد یارانه ها در پروژه های عمرانی می باشند. شدت تمایل به مشارکت اقتصادی در سرمایه گذاریهای عمرانی و توسعه ای 56/89 درصد می باشد که قابل توجه است. همچنین در بررسی رابطه تمایل به سرمایه گذاری با ویژگیهای جامعه روستایی نشان دهنده وجود رابطه بین آنها می باشد که تایید کننده انگیزه و تمایل به سرمایه گذاری نیز می باشد. در بررسی زمینه های و اولویتهای تمایل به سرمایه گذاری نتایج بدست آمده می توان گفت که روستاییان تمایل به انجام سرمایه گذاری مشارکتی از طریق هزینه کرد یارانه ها در همه زمینه های برای توسعه، آبادانی و عمران روستایی داشته و اولویت اولیه آنها با مدل چد شاخصه پرومتی مشخص می کند که «سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری روستایی» می باشد.
  کلیدواژگان: هدفمندی یارانه ها، هزینه گرد یارانه، تمایل به سرمایه گذاری، تویعه روستایی، مدل پرومتی
 • حمیدرضا وکیلی فرد، شهرام بابالویان، مهردخت مظفری صفحات 171-190
  هدف پژوهش حاضر رتبه بندی پرتفوی های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه با استفاده از معیارهای فرامدرن پرتفوی و بررسی میزان کارایی این معیارها به منظور شناسایی کارآمدترین معیار برای بازار سرمایه ایران است. بدین منظور معیارهای نسبت چشم انداز، سورتینو و امگا بر روی پرتفوی ها محاسبه و رتبه بندی های مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. از آنجا که آزمون های کولوگروف – اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک نرمال بودن توزیع پرتفوی های مدل شبکه را تایید نمی کند، با کمک آزمون های ناپارمتری اسپیرمن و فریدمن مشخص گردید که بین رتبه بندی های انجام شده همبستگی معناداری دیده نمی شود و رتبه بندی حاصل از معیارهای مذکور، تفاوت معناداری با هم ندارند.
  لذا جهت بررسی میزان کارایی معیارها، عملکرد پرتفوی های انتخابی براساس مدل شبکه، در یک دوره 5 ساله (از سال 87 تا91) ارزیابی شده و در یک دوره 2 سال (از سال 92 تا 93) نتایج این ارزیابی، بررسی گردید. بدین منظور ابتدا ضریب هبمستگی اسپیرمن بین رتبه بندی های اولیه و نتایج واقعی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با ایجاد دو پرتفوی ابتکاری، میزان کارایی رتبه بندی ها در تشخیص کلی رتبه واقعی و نیز رتبه های برتر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد معیار نسبت چشم انداز، بهترین کارایی را برای رتبه بندی پرتفوی ها نسبت به معیارهای سورتینو و امگا دارد.
  کلیدواژگان: مدل ماتریس شبکه، نسبت چشم انداز، نسبت امگا، معیارهای فرامدرن پرتفوی، ارزیابی عملکرد پرتفوی
 • سیدعبدالمجید جلایی، هدیه میر، اکبر رحیمی پور صفحات 191-212
  نرخهای ارز یکی از عوامل کلیدی بین یک اقتصاد کوچک باز و بقیه دنیا است.نرخ ارز می تواند متغیرهای کلان اقتصادی همچون قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی ، قیمت کالاهای سرمایه ای وارداتی و ساخته شده در داخل و بازدهی سهام شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و رونق بازار بورس، بازدهی سهام است. براین اساس، سوال اصلی پژوهش این است که آیا عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد ؟ برای پاسخ به سوال ابتدا مدل عبور نرخ ارز تصریح و سپس از روش OLS برآورد و ثابت شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد. سپس نمونه ای شامل 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1350 انتخاب و پس از تصریح مدل مناسب از روش داده های تابلوئی تاثیر شاخص عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام بررسی شده است. نتایج نشان داده است که اثر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام مثبت بوده است. علت اصلی این امر مثبت بودن شوک های ارزی و وجود شرکت های صادراتی در بورس و بالا رفتن بازدهی این شرکت ها است.
  کلیدواژگان: عبور نرخ ارز، صادرات، واردات، بازدهی سهام
 • علی صالح آبادی، میثم اللهیاری صفحات 213-234
  تفاوت مشخصی در رفتار عوامل ریسک در شرایط عادی اقتصادی ودرشرایط بحرانی (مانند بحرانهای مالی) وجود دارد. در شرایط عادی، رفتار عوامل ریسک را راحت تر می توان پیش بینی نمود زیرا رفتار آنها در دوره کوتاه تا متوسط تغییر مهمی نمی کند. بنابراین رفتار آینده را می توان از عملکرد گذشته پیش بینی نمود. با این حال در شرایط بحرانی، رفتار عوامل ریسک بسیار غیر قابل پیش بینی می گردد و رفتار گذشته کمک اندکی به پیش بینی رفتار آتی می نماید. این مساله نیازمند ابزار دیگری جهت اندازه گیری ریسک تحت عنوان «آزمون استرس» است. آزمون استرس از دیدگاه خرد و کلان قابل انجام است که دیدگاه خرد به این معنا است که هر یک از موسسات مالی به ویژه بانکها می توانند از این روش برای مدیریت ریسک خود استفاده نمایند ودیدگاه کلان نیز براین مبنا است که نهاد ناظر بر موسسات مالی می تواند با استفاده از این روش، ریسک جامع نظام مالی را مورد بررسی قرارداده و بر اساس آن سیاستهای نظارتی و مقرراتی را اعمال نماید.
  از آنجا که این تحقیق با رویکرد به کارگیری آزمون استرس به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی با رویکرد کلان به انجام رسیده است، ابتدا به علل طراحی آزمون استرس در مدیریت ریسک پرداخته شده و روش به کارگیری آن در سطح خرد به صورت خلاصه بیان می شود، سپس به چرایی و چگونگی طراحی و اجرای آزمون استرس از دیدگاه کلان و کاربرد آن از دیدگاه نظارتی و مقرراتگذاری پرداخته شده و ذیل یک مثال عینی از کاربرد آزمون استرس در سطح کلان که توسط نهاد ناظر بر موسسات مالی در استرالیا در سال 2005 انجام گرفته است، بیان می گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، آزمون استرس، مقررات گذاری
 • تاثیر کیفیت سرمایه انسانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی / مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب شرق آسیا و ایران
  اعظم اسدنژاد، تقی ترابی، رضا رادفر صفحات 235-254
  سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) یکی از مهمترین عوامل مطرح در زمینه افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه بین المللی می باشد، که بکارگیری این نوع سرمایه گذاری اهدافی چون ارتقاء فن آوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند. از این رو وظیفه دولت، کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی ( به عنوان سرمایه گذار یا عرضه کننده فن آوری ) است.
  پژوهش حاضر، به ارزیابی اثر کیفیت سرمایه انسانی همراه با عوامل دیگری از جمله نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه بازار و ثبات اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعه جنوب شرق آسیا (تایلند، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، اندونزی و چین) طی سالهای 1995 تا 2012 و کشور ایران از سال 1980 تا 2012 پرداخته است. بدین منظور، با به کارگیری روش پانل دیتا برای کشورهای منتخب جنوب شرق آسیا به برآورد مدل تحقیق پرداخته شده است. علاوه بر آن، به منظور مقایسه نتایج مدل مربوط به کشورهای شرق آسیا با کشور ایران با استفاده از روش سری زمانی به برآورد مدل مربوط به کشور ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در ایران و دیگر کشورهای منتخب در حال توسعه، شرایط مساعد برای سرمایه گذاری، در تعامل با سرمایه انسانی زمینه ساز جذب FDI است. در این راستا، ضروری است تصمیم گیرندگان کشور در برنامه ریزی های کلان خود، توسعه انسانی را مورد توجه بیشتری قرار دهند و خصوصا به ارتقای سطح و گستره آموزش افراد جامعه در رده های مختلف سنی بپردازند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، شرکت فراملیتی
 • علیرضا عرفانی، حمیدرضا کردلوئی، اسماعیل شمسیان صفحات 255-268
  طی سال های اخیر بحث اعمال مالیات بر سپرده ها یا سود آن ها بارها مطرح و هر بار در نشریات و خبرگزاری ها به شدت مورد هجمه قرار گرفته است. این انتقادات و مخالفت ها اگر چه از پشتوانه علمی و تجربی برخوردار نیستند لیکن همواره باعث مسکوت شدن موضوع و تکذیب سریع اصل مساله توسط مسوولین شده است. منتقدین این طرح منفی بودن نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی طی سال های اخیر و منفی تر شدن آن در صورت اعمال مالیات بر سپرده ها را عامل گریز سرمایه ها از سیستم بانکی و هجوم به بازارهای غیرمولد می دانند.
  این تحقیق بر اساس تحلیل و بررسی نظری موضوع، ابتدا دلایل اخذ مالیات را بیان و با دلایل متقن لزوم اخذ مالیات از سپرده های بانکی را بیان می کند. سپس به بررسی دلایل منتقدین پرداخته و با رد انتقادات آن ها بر آن تاکید می نماید.
  این مقاله ضمن اثبات ضرورت و سهل الوصول بودن مالیات بر سپرده ها، فرار سرمایه ها و سپرده ها از سیستم بانکی را رد می کند. در این پژوهش پول مانند خون در بدن موجود زنده و سیستم مالی خصوصا بانک ها همانند دستگاه گردش خون فرض شده و بیان می دارد که تنها زمانی سرمایه ها از بانک ها خارج می شوند که افراد پول را امحاء یا کنز نموده یا از کشور خارج کنند.
  کلیدواژگان: مالیات، سپرده، سود، پول، سیستم بانکی
 • خسرو فغانی ماکرانی، کرامت الله حیدری رستمی، وحید امین صفحات 269-284
  تمایل مدیران به پنهان کردن و عدم افشای اخبار بد، منجر به ایجاد ریسک کاهش قیمت سهام می شود. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. قلمرو زمانی تحقیق شامل 5 سال متوالی از 1389 الی 1393 و نمونه آماری شامل 110 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک کاهش قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران(2009) ، برای سنجش گزارشگری مسئولیت اجتماعی بعنوان متغیر مستقل از چک لیست برزگر(1392) و جهت آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج نشان از وجود رابطه ی معناداری بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، ریسک کاهش قیمت سهام، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Seyed Mohammad Javad Mirtaher, Mahdiar Sarshar Pages 1-24
  Because Iran’s economy is based on oil industry, related issues in this area are very important. One of the important issues in this context is the low participation of oil industry in the total portfolio of the insurance industry that suggests numerous challenges in the interaction between these two huge industries. In addition, the imposition of international sanctions against oil projects and oil shipping insurance have created new sets of problems which call for scientific and applied researches in this field. Various investigations indicate that the failure of domestic insurance companies in entering into oil industry is related to lack of capital capacity in Iran’s insurance industry. This practical study has used an analytical descriptive method which tries to suggest different solutions for interaction between capital markets and insurance to solve the main issue which is “lack of capital capacity in Iran’s insurances”, through the risk securitization which provides a new financial instrument called “Reinsurance Islamic Financial Securities (Reinsurance Sukuk)” to transfer the risk in oil industry based on Imamia jurisprudence. This instrument is introduced as a comprehensive solution to be utilized in the interaction between insurance industry and the capital market ,especially during the sanctions when the government has established specific funds for supporting reinsurance policies making this instrument more important due to converting sanction’s threat to opportunity and this instrument can be an alternative for this fund. In addition, Reinsurance Sukuk is an efficient solution for increasing capital capacity of insurance companies in non-sanctioned periods. On the one hand, very high standards required in the leading industry field for this fund and the low probability of damages incurred, and on the other hand heavy demanded premium increases the efficiency and attractiveness of these instruments.
  Keywords: Islamic financial securities (Sukuk), reinsurance, risk transfer, the leading industries, securitization
 • Shahnaz Mashayekh, Seyedeh Samaneh Shahrokhi Pages 25-52
  Because Iran’s economy is based on oil industry, related issues in this area are very important. One of the important issues in this context is the low participation of oil industry in the total portfolio of the insurance industry that suggests numerous challenges in the interaction between these two huge industries.
  In addition, the imposition of international sanctions against oil projects and oil shipping insurance have created new sets of problems which call for scientific and applied researches in this field. Various investigations indicate that the failure of domestic insurance companies in entering into oil industry is related to lack of capital capacity in Iran’s insurance industry.
  This practical study has used an analytical descriptive method which tries to suggest different solutions for interaction between capital markets and insurance to solve the main issue which is “lack of capital capacity in Iran’s insurances”, through the risk securitization which provides a new financial instrument called “Reinsurance Islamic Financial Securities (Reinsurance Sukuk)” to transfer the risk in oil industry based on Imamia jurisprudence.
  This instrument is introduced as a comprehensive solution to be utilized in the interaction between insurance industry and the capital market ,especially during the sanctions when the government has established specific funds for supporting reinsurance policies making this instrument more important due to converting sanction’s threat to opportunity and this instrument can be an alternative for this fund. In addition, Reinsurance Sukuk is an efficient solution for increasing capital capacity of insurance companies in non-sanctioned periods. On the one hand, very high standards required in the leading industry field for this fund and the low probability of damages incurred, and on the other hand heavy demanded premium increases the efficiency and attractiveness of these instruments.
  Keywords: Islamic financial securities (Sukuk), reinsurance, risk transfer, the lading industries, securitization
 • Mehdi Rezayati, Kazem Chavoshi, Mohsen Sohrabi Araghi Pages 53-66
  Too many researches, in spite of standard finance show that investors are not completely rational and investor sentiment plays a key role in prediction of their behavior. Behavioral finance claims that agents, under the psychological phenomenas, deviate from rational behavior. In this research we have investigated the effects of unexpected earnings on investor sentiment, under the representativeness heuristics phenomena. Investor sentiment is measured by ARMS index and the research methodology is based on Granger causality test and also event study. Data's are market and accounting data of Tehran stock exchange listed companies, between the years 2001 to 2013. Results indicate that investor sentiment is predictable by past unexpected earnings.
  Keywords: Behavioral Finance, Investor Sentiment, Representativeness Heuristic, Overreaction, ARMS Index
 • Azita Jahanshad, Zahra Fallah Mahdidoust Pages 67-82
  one the main routes of financing may affect the value company debt, tax advantage Increase the value company that created and the of bankruptcy costs debt the financial crisis on the other non-fulfillment of obligations that debt, The benefits under the covers. This study was to determine the gap between actual and optimal leverage bankruptcy of risk (with the partial adjustment model). Study using multiple regression and time series data for the period 1386-1391 and active participation in the Tehran Stock Exchange. the determine gap between actual and optimal financial leverage and impact of default risk and leverage levels, the deviation used of the partial adjustment model.
  The results indicate that research first hypothesis that there is a gap between actual and Optimal financial leverage, the surveyed companies, on average, 54% the three gap between actual and optimal financial leverage. The results of testing indicate that the high financial health of companies, On average, 38% of the gap between actual and optimal financial leverage, on average, companies with the financial crisis there 68% In other, Companies with financial crises are longer path to reach their optimum leverage Than firms that are better than the economic and financial situation.
  Keywords: capital structure, dynamic balance theory, optimal leverage, risk of bankruptcy
 • Maqsoud Amiri, Shayan Karamy, Alireza Nasser Pour Pages 83-106
  One of the causes of underdevelopment stock in developing countries such as Iran is inadequate growth of decision-making tools for the investors, especially beginners. Therefore, in this study an index tracking model with regard to loss aversion limitation and restriction of Integer constraints on selected assets, to create an index tracker basket (portfolio) has been applied. The key difference of this study to other similar national researches is in considering of loss aversion, this means that the influences which investors accepted from positive and negative fluctuations in their own portfolio’s output, has not the same utility and hence their impact on investment model is not equivalent. The space of the solution of this problem is discrete and non-convex, so common numerical methods for solving this problem are not usable. Other innovations from this research, the use of the Bing bang - Big Crunch algorithm as a new meta-heuristic algorithms for the solution and it’s comparison with differential evolution algorithm with using of stock’s daily price data available on the Dow Jones index from 2000 to 2006. The obtained results indicate good performance of the algorithm of the Big Bang-Big Crunch toward differential evolution algorithm according to performance criteria. Then this algorithm has been used for Index tracking of 30 largest companies in Tehran Stock Exchange from (2012-2014) 1391 to 1393 A.H.S that the result of it was achieving to an efficient portfolio and a risk equivalent to index of 30 companies in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Index tracking problem, loss aversion, restriction of Integer constraints, the differential evolution algorithm, the algorithm of the Big Bang, Big Crunch
 • Reza Raie, Seyed Farhang Hoseini, Maedeh Kiani Harchegani Pages 107-128
  Examining the ability and efficiency of social network on price and direction of stock price is important, because of social network boom. In this research, we observe the herding behavior based on buy and sell offer in one of the Iranian social network (sahamyab.com) using neural network. The duration of research between July 2013to June 2014(1year) and based on TSE is divided to period of bull and bear market. The sample is selected on two hypotheses, ten symbols from active stocks listed by TSE and another ten symbol from most viewed and active on social network. This research done on two parts: direction forecast and price forecast. Historical price and buy/sell offer in social network with 3 to 10 lags used. Feed forward neural network (FFNN) with 3 to 10 data lags and 1 hidden layer and up to twenty neuron used to find optimal network and used to forecast. In price forecast, there is no significant difference, But in directional of stock price forecast, we found that it's significant for most viewed share in bull market and for active share in bear market.
  Keywords: Social Network, Price Forecast, Price Direction Forecast, Neural Network
 • Allahkaram Salehi, Borzoo Salehi Pages 129-144
  The purpose of this paper is to compare the explanatory power of Fama and French`s three-factor and five-factor models to describe the return of the growth and value stock in listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample consisting of 238 companies during the period of 2003 to 2013 has been selected. To test the research hypotheses, the panel data approach with paternoster test et al (1998) and multiple regressions have been used. The findings indicate that the explanatory power of Fama and French`s five-factor model has more robust than the three-factor model to describe the return of growth and value stocks. Result also show that this effect is more powerful in growth companies than value firms in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Fama, French's three, factor model, Fama, French's five, factor model, growth stock, value stock
 • Hamdollah Sojasi Qeidari Pages 145-170
  One of the appropriate ways for helping the government is people economic participation in developing affairs by micro investigating and in participatory approach framework. Investigating in rural construction and development project through of costing family subsides is one of important form of investigation. Thus, in this research had been tried to measuring the rural trends amount to investigating and them investigation grounds by descriptive- analyzing methodology and among 339 rural family of Bezineh Rood Dehestans rural point in Khodabandeh Township. Research finding show that about 78 percent of rural case study’s people are tendentious for costing family subsides in construction project for our rural improvement. Severity of their tendency to economic participation in constructing and developing investigation are about 89/56 percent that seems significant. Also, in analyzing the relation between investigation tendencies with rural communities features the finding show that there is meaningful relation between them. In prioritizing the investigating fields and affairs, the result show that rural people would like to investigate in all projects of construction, development and especially in livestock inbreeding in rural area that had been measured by PROMETEE technique as a one of the multi decision making techniques.
  Keywords: subsides targeting, costing the subsides, investigating tendency, rural development, PROMETEE
 • Hamidreza Vakilifard, Shahram Babalooyan, Mehrdokht Mozaffari Pages 171-190
  This research aims to rank grid matrix model with performance evaluation by measures based on post modern portfolio and study the efficiency of these measures. Different types of portfolio resulting from grid matrix model are ranked by sortino ratio, omega ratio and prospect ratio.
  Since Kolmogrove - Smirnov and Shapiro–Wilk tests don’t confirm the normality of monthly returns, so Non-Parametric tests – Spearman and Friedman Tests - applied. According to the results of these tests, not only no significant difference was found between rankings, but also was not endorsed a significant correlation between them.
  Therefore to study the efficiency of performance evaluation measures, portfolios performance evaluated over a period of 5 years and over a period of 2 years, the results of this evaluation investigated. For this purpose, Pearson Correlation Coefficient between evaluated and real ranks calculated and the two types of innovative portfolios made to show the efficiency of measures in general recognition of real ranks and top rated. As the result, prospect ratio shows best efficiency for ranking resulted portfolios from grid matrix model in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Grid Matrix Model, Omega Ratio, Prospect Ratio, Post Modern Portfolio Measures, performance evaluation
 • S. Abdolmajid Jalaee, Hedyeh Mir, Akbar Rahimipoor Pages 191-212
  Exchange rates is one of the key factors in a small open economy and the rest of the world. Currency can macroeconomic variables such as prices of goods and services imports in the domestic market, the price of imported capital goods made in and will affect stock returns. It is also one of the most important factors of economic growth and prosperity of the stock market, stock return. Accordingly, the main research question is whether the cross exchange rates will affect the performance of the shares on the Stock Exchange? To answer the first pass and then the OLS method to estimate the fixed exchange rate stipulated in the exchange rate of the passage there. The results show that the effect of exchange rate pass on stock returns is positive. Positive shocks due to the currency exchange and increase productivity and export companies in these companies.
  Keywords: cross exchange rate, export, import, stock returns
 • Ali Salehabadi, Meysam Allahyari Pages 213-234
  There is significant difference in the behavior of risk factors in the general economic conditions and in crisis situations (eg financial crises). Under normal conditions, the behavior of risk factors can be easier to predict because their behavior does not change in the short to medium term noticeably. Therefore, the behavior in the future can be predicted from past performance. However, in critical situations, the behavior of risk factors is very unpredictable and past behavior doesn’t help predict future behavior. Hence we need another tool to measure risk as "stress test". Stress tests can be done from the micro and macro perspective. Micro perspective means that each of the financial institutions, especially banks may use this method for their risk management. And macro perspective means that the supervisory authorities on financial institutions can use this method to evaluate the risk of the financial system and to regulate the policies. As regard that research’s approach is using of macro stress testing as a tool for risk management in crisis situations, initially we will investigate of the using the stress test in the risk management and implementation in the micro level will be stated briefly, then we will discussed why and how the design and implementation of stress testing at macro perspective and its usage in supervisory and regulatory perspective. Finally a real example of the use of stress testing at the macro level by the supervisory authorities on financial institutions in Australia in 2005 will be explain.
  Keywords: risk management, stress testing, Regulation
 • Azam Asadnezhad, Taghi Torabi, Reza Radfar Pages 235-254
  Foreign direct investment (FDI) is of the major factors in the field of increasing international economic interactions. Utilizing this type of investment will lead into technology improvement, management skill development in order to improve the quality of domestic work labor, increasing domestic production standards, expanding export markets and transition into market economy. Hence, government plays a major role in order to make domestic industries and entrepreneurs to attract FDI (for capital or technology). This study evaluates the impact of the quality of human resources along with other factors such as currency exchange rates, openness, market size and economic stability on attracting foreign direct investment in developing countries of the South-East Asia (Thailand, South Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia and China) during 1995 to 2012 And Iran from 1980 to 2012.hence, the research model has been selected by implementing data panel for selected countries of South-East Asia. Moreover, time series has been used, in order to model the data for Iran to compare the results with the south East Asian countries models. The results show that in Iran and other developing countries, attracting FDI has direct relation with quality of human resource. Hence, it is necessary for the decision makers of the country to increase their focus on the development of human resource specially improvement of education and training level and scope in different age groups.
  Keywords: Foreign direct investment, Human Resource, transnational companies
 • Alireza Erfani, Hamidreza Kordlouie, Smaeil Shamsiyan Pages 255-268
  In recent years, the debate over taxes on deposits or it’s profits, each time has been seriously attacked by the newspapers and news agencies. These criticisms and objections, although do not support with the scientific and practical evidences, but official authorities always and quickly deny it. They believe that negative real interest rates on bank deposits in recent years and negative effect of tax on those rates is cause of evasion and movement of funds from the banking system to non-productive markets.
  This research is based on theoretical analysis; First it informs taxation’s proofs with logical evidences, Then surveys proofs of critics and rejects them.
  In this paper, We will prove the necessity of being accessible and easier tax on deposits, then we will deny capital and deposits flighting of the banking system. In this research, money is like blood in the body and financial system specially banks is a blood’s circular system and capitals get banks off when money destroy, hoard or go abroad.
  Keywords: Tax, Deposit, interest, Money, Banking System
 • Khosro Faghani Makarani, Keramat Olah Heydari Rostami, Vahid Amin Pages 269-284
  In recent years, the debate over taxes on deposits or it’s profits, each time has been seriously attacked by the newspapers and news agencies. These criticisms and objections, although do not support with the scientific and practical evidences, but official authorities always and quickly deny it. They believe that negative real interest rates on bank deposits in recent years and negative effect of tax on those rates is cause of evasion and movement of funds from the banking system to non-productive markets.
  This research is based on theoretical analysis; First it informs taxation’s proofs with logical evidences, Then surveys proofs of critics and rejects them.
  In this paper, We will prove the necessity of being accessible and easier tax on deposits, then we will deny capital and deposits flighting of the banking system. In this research, money is like blood in the body and financial system specially banks is a blood’s circular system and capitals get banks off when money destroy, hoard or go abroad.
  Keywords: Tax, Deposit, interest, Money, Banking System