فهرست مطالب

Scientific Journal of Rescue Relief - Volume:7 Issue: 4, 2016
 • Volume:7 Issue: 4, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • جواد پورکریمی* صفحه 7
  مقدمه
  آموزش همگانی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پیشگیری و مقابله با حوادث طبیعی تلقی می شود. از این رو، ترسیم مدلی برای طراحی و اجرای این آموزش ها اهمیت زیادی دارد، تحقیق حاضر با این هدف اجرا شده است.
  روش
  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ترکیبی بود. ابزار در بخش کیفی اسناد و مدارک سازمانی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه های کانونی و در بخش کمی پرسشنامه بود. جامعه آماری را خبرگان، مطلعان آموزش همگانی، مدیران و برنامه ریزان جمعیت تشکیل دادند. نمونه گیری از نوع هدفمند و حجم نمونه تا آنجا ادامه یافت که داده ها به اشباع نظری برسند.
  برای اعتبارسنجی مدل، 17 نفر از مشارکت کنندگان به پرسشنامه پاسخ دادند. روایی در بخش کیفی از نوع بررسی توسط مشارکت-کنندگان و در بخش کمی از نوع روایی محتوایی استفاده شد. پایایی از نوع ضریب آلفای کرونباخ بود که میزان آن 98/0 محاسبه شد.
  یافته ها
  آموزش همگانی در زمینه سازمانی، قوانین و مقررات، ساختار و فرایند دارای آسیب است. همچنین مدل آموزش همگانی مبتنی بر مولفه های همچون نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم های انگیزشی و در دو بخش آموزش حضوری و غیرحضوری قابل ارائه است. اعتبارسنجی با استفاده از آزمون t تک گروهی نشان داد، الگوی آموزش حضوری (،p>0.05 25/0 =t) و آموزش غیرحضوری (،p>0.05 17/0- =t) از ملاک مورد نظر (اعتبار) لازم برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، الگویی جامع، کل گرا و سیستماتیک برای آموزش همگانی در دو بخش حضوری و غیرحضوری قابل ارائه است و برای اثربخشی آموزش ها باید به زیرسیستم هایی همچون نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم های انگیزشی توجه کرد.
  کلیدواژگان: آموزش، نظام جامع آموزش همگانی، جمعیت هلال احمر
 • یاسر ابراهیمیان قاجاری*، علی اصغر آل شیخ، مهدی مدیری، رضا حسنوی، محمدعلی نکویی صفحه 18
  مقدمه
  انسان همواره با زلزله به عنوان مخاطر های طبیعی در طول تاریخ مواجه بوده است و زیان های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی فراوانی را بر اثر آن متحمل شده است. بهترین راه مقابله با این تهدید، ایجاد و حفظ آمادگی است که یکی از راهکارهای اساسی، آگاهی از درجه آسیب پذیری شهر در مقابل آن است.
  روش
  معیارهای مختلفی در مدل سازی آسیب پذیری شهر دخیل هستند که اکثر آنها ماهیت مکانی دارند، لذا مدل سازی آسیب پذیری یک مسئله ارزیابی چندمعیاره مکانی می باشد. در این تحقیق 11 شاخص آسیب پذیری توسط کارشناسان و مطالعه تحقیقات گذشته استخراج شد و مدل سازی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی و ترکیب خطی وزن دار صورت پذیرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه نزدیک به 70 درصد ساختمان های شهر بابل از آسیب پذیری متوسط به بالا برخوردارند، می توان شهر بابل را شهری آسیب پذیر در مقابل زلزله دانست که باید اقدامات اساسی مدیریت بحران قبل وقوع زلزله در دستور کار مسئولان مربوطه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری کالبدی، زلزله، سامانه های اطلاعات مکانی، ارزیابی چندمعیاره، منطق فازی
 • سمیرا کرمی* صفحه 40
  مقدمه
  رضایت شغلی، یک واکنش احساسی به کار و شرایط فیزیکی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یک احساس مثبت و لذت بخش است که از نتیجه کار فرد و تجربه شغلی او به دست می آید. یکی از عواملی که در افزایش رضایت مندی شغلی کارکنان موثر است، برخورداری کارکنان از سلامت روانی است. لذا، هدف اصلی انجام پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت روان و رضایت شغلی در امدادگران فعال پایگاه های امداد و نجات جاده ای استان سمنان و مقایسه آن با کارکنان غیرامدادی جمعیت هلال احمر می باشد.
  روش
  این تحقیق از نوع پیمایش و داده ها با استفاده از دو پرسشنامه JDI (رضایت شغلی) و GHQ (سلامت روان) گردآوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 16-SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  با توجه به یافته ها، بین دو متغیر سلامت روان و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از آزمون t-test برای نمونه های مستقل نشان می هد که بین میانگین سلامت روان با آماره تی 338/1- و سطح معنی داری 183/0، همچنین میانگین رضایت شغلی دو گروه با آماره تی 507/0- و سطح معنی داری 613/0 از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بررسی ها نشان داد که فقط در بعد رضایت از محیط کار بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد و میزان رضایت کارکنان غیرامدادی بیشتر از امدادگران فعال جاده ای است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه مردان در جامعه ما بخش مهمی از نیروی کار و پشتوانه خانواده می باشند و بیش از نیمی از بهترین ساعات روز خود را در محیط کار می گذرانند، توجه به سلامت و رضایت شغلی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای روحی- روانی و شغلی ایشان مهم می نماید. همچنین در گستره تحقیق حاضر با توجه به پایین بودن سطح سلامت روان و رضایت شغلی کارکنان امداد جاده ای، لزوم توجه بیشتر به مسائل کاری این گروه از افراد دارای مشاغل پرخطر و حساس ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، رضایت شغلی، امدادگر فعال، کارمند
 • حمزه احمدی، عباسعلی داداشی رودباری* صفحه 52
  مقدمه
  امروزه با توجه به تغییرات آب و هوایی، مخاطرات اقلیمی از مهم ترین تهدید ها و چالش ها برای بشر محسوب می شوند که در این بین، سیلاب، یکی از مرسوم ترین مخاطرات است. در کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، این مخاطره هرساله خسارات جانی و مالی زیادی بر اراضی زراعی، زیرساخت ها و سکونتگاه های کشور وارد می آورد. منطقه هراز به عنوان یکی از مناطق عمده جمعیتی در شمال کشور در محدوده دو استان مازندران و تهران، با داشتن یکی از شریان های مواصلاتی عمده، هر ساله با رخداد سیلاب مواجه است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف مدل سازی بارش- رواناب برای مدیرت ریسک سیلاب در مسیر اصلی جاده هراز تدوین شده است.
  روش
  روش تحقیق در پژوهش حاضر اسنادی- آماری است و به تناسب هدف و محتوا، تحقیق بر مبنای استفاده از آمار اقلیمی، اطلاعات مکانی و تصاویر ماهواره ای منطقه هراز قرار دارد. از مدل عددی HEC-HMS برای مدل سازی سیلاب استفاده شده است. با این مدل می توان آبنمود هر پیشامد بارش را تولید کرد. در این خصوص ویژگی های توپوگرافی و هیدرو ژئومورفولوژیکی منطقه مورد مطالعه، به صورت کمی در قالب رستری به عنوان نمایه های توپوگرافی تعریف و در ادامه، 29 زیرمنطقه مشخص گردید. با تکمیل اطلاعات مورد نیاز، دوره برگشت میان مدت و طولانی مدت، هیدروگراف سیل و نقشه سیل خیزی برای منطقه مشخص شد. از روش سنس، برای بررسی وضعیت تغییرات بارش در منطقه، استفاده شد.
  یافته ها
  روند افزایشی در بارش منطقه و همچنین تغییر زمان بارش ها به انتهای فصول به خصوص فصول زمستان و تابستان، وجود بی نظمی در سامانه آب و هوای منطقه در اثر تغییر اقلیم جهانی و گرم شدن کره زمین را نشان می دهد. بر مبنای نتایج مدل، در دوره های بازگشت میان مدت و طولانی مدت، مناطق تیران و اندوار مستعدترین مناطق سیل خیز در منطقه هراز محسوب می شوند. پهنه های سیلابی بزرگ در رودخانه هراز حدود 300 متر و بستر کوچک رودخانه20 تا 35 متر می باشد. پهنه سیلابی فعال رودخانه حدود 100 تا 150 متر است که بخش هایی از این پهنه می توانند به صورت متناوب غرقاب شوند. مناطق بخش جنوبی منطقه هراز، به دلیل نبود پوشش گیاهی و برفگیر بودن منطقه، بیشتر از دیگر مناطق، مستعد رواناب ها و سیلاب های مهیب می باشد. وجود چنین شرایطی، این مناطق را نیازمند مطالعات آبخیزداری جامع و سامانه های مهار سیلاب و همچنین تاسیس و تجهیز ایستگاه های امدادی برای زمان بحران می کند.
  نتیجه گیری
  با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل های هیدرولوژیک، می توان اثر متقابل عوامل فیزیوگرافیک و اقلیمی را بر پتانسیل سیل خیزی حوزه های آبخیز بررسی کرد. با درنظر گرفتن هم زمانی دبی اوج، مناطق مهم مسکونی و ارتباطی و نقش روندیابی سیل در آبراهه، اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی مناطق پرخطر را به نحو مناسب تری انجام داد. با توجه به اینکه زیربنای مدیریت بحران بر پیشگیری است، بنابراین واکاوی مناطق سیل خیز می تواند در برنامه ریزی های پیشگیرانه قبل از وقوع سیل موثر باشد. نتایج پژوهش حاضر برای اعمال برنامه های مدیریت ریسک سیلاب در قبل از وقوع بحران نیز حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: مدل سازی سیلاب، مدل بارش، رواناب، مدیریت ریسک، هراز
 • منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر*، آرمین زارعیان صفحه 73
  مقدمه
  بررسی تاریخ جنگ های بشر به ویژه جنگ های اخیر، حکایت از آن دارد که بسیاری از کشورها به صورت پنهان و آشکار به سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای دسترسی دارند. رژیم بعث عراق به طور گسترده 92 بار از گاز خردل علیه کشورمان استفاده کرد که هنوز هم عوارض دیررس آن در بین مصدومان شیمیایی مشاهده می شود. در واقع نبود نگرش، دانش و مهارت صحیح در مورد اقدامات حفاظتی مقابله ای، ایران را به بزرگ ترین قربانی جنگ شیمیایی در جهان تبدیل کرده است. در این مقاله سعی می شود راه های کسب نگرش، دانش و مهارت اقدامات حفاظتی در جنگ شیمیایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری ارتش بررسی و راهکارهای مناسب ارایه شود.
  روش
  پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- پیمایشی است که به بررسی راه های کسب نگرش، دانش و مهارت اقدامات حفاظتی در جنگ شیمیایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده پرستاری ارتش می پردازد. 78 دانشجوی پرستاری که آموزش نظامی در دانشکده پرستاری ندیده بودند برای بررسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته شده است. برای تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده ها از روش اعتبار صوری و برای تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری 20-SPSS و با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شد. (05/0 P≤)
  یافته ها
  براساس یافته ها، از راه های کسب دانش شیمیایی، بسیج 7/32، آمادگی دفاعی دبیرستان 7/37، صدا و سیما1/35 و منابع مکتوب میانگین 32 را داشتند. همچنین میانگین نگرش در مورد جنگ شیمیایی از روش آموزش های بسیج 8/102، آمادگی دفاعی دبیرستان 6/108، صدا و سیما 87/92 و روزنامه و کتاب 6/103 بود. آزمون آماری آنوا اختلاف معناداری در روش های کسب دانش (94/0p=) و نگرش (16/0p=) شیمیایی نشان نداد. (05/0P>) این مطلب نشان می دهد که دانشجویان از نظر دانش و نگرش جنگ شیمیایی در روش های مذکور تفاوت آماری معناداری با هم نداشتند. تاثیر بسیج در ایجاد آمادگی حفاظتی دانشجویان 18/44، آمادگی دفاعی دبیرستان 78/45، صداو سیما62/42 و روزنامه و کتاب 07/44 می باشد که بیانگر تفاوت آماری معنادار در روش های کسب مهارت حفاظت فردی در حملات شیمیایی است. (05/0P≤)
  نتیجه گیری
  افزایش آگاهی و مهارت مناسب پرستاران ارتش در صف مقدم مواجهه و مقابله با چنین رویدادهایی ضروری است و نبود چنین آمادگی هایی یا اعتقاد بر اینکه چنین آمادگی هایی غیرضروری اند یک فاجعه است. همچنین، مراکز درمانی و سایر سازمان های مرتبط با سوانح باید در این خصوص دوره های آموزشی برگزار کنند.
  کلیدواژگان: جنگ شیمیایی، حفاظت فردی، دانش، مهارت، دانشجویان پرستاری
 • محسن احدنژاد روشتی، شهریور روستایی، محمد جواد کاملی فر*، هادی علیزاده صفحه 81
  مقدمه
  با توجه به اهمیت مقوله زلزله به عنوان یکی از حوادث طبیعی، چالش ها و آسیب های ناشی از آن در جوامع انسانی به خصوص در سکونت گاه های شهری، توجه به مباحث ساخت و ساز و سیاست گذاری در راستای شناسایی نقاط ضعف و قوت در بحث شاخص های کالبدی شهری حائز اهمیت است. با چنین ضرورتی و آگاهی از موقعیت زمین شناسی شهر به لحاظ رخداد زلزله، پژوهش حاضر به ارزیابی آسیب پذیری شاخص های کالبدی با تمرکز بر منطقه 1 شهر تبریز اقدام شده است.
  روش
  روش مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مربوط به شاخص های موضوعی پژوهش در شش بعد از جمله عمر، کیفیت، تعداد طبقات ، سطح اشغال، نوع کاربری و مصالح بناها دسته بندی و به تولید نقشه وضعیت موجود آنها پرداخته شد. برای تحلیل اطلاعات در راستای دستیابی به هدف پژوهش از نرم افزار Arc GIS 10 و توابع آنالیزی تحلیلی فازی AND، OR و Gama برای تشخیص بهترین شرایط و پهنه های مناسب استفاده شده است.
  یافته ها
  با توجه به یافته ها، تابع فازی گاما با حد آستانه 9/0 بهتر از سایر توابع فازی به تحلیل آسیب پذیری لرزه ای شاخص های کالبدی در منطقه 1 تبریز پرداخته است. مطابق نتایج این تابع، قسمت های شمالی و شمال غربی منطقه و نواحی بخش های مرکزی متمایل به جنوب منطقه آسیب پذیر هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که قسمت های شمالی منطقه 1 و نواحی منتهی الیه قسمت غربی منطقه استعداد بالایی برای آسیب پذیری لرزه ای به لحاظ شاخص های منتخب کالبدی دارند. همچنین بلوک های ساختمانی موجود در قسمت های جنوبی و نواحی حاشیه های جنوب منطقه از وضعیت آسیب پذیری متوسط تا خیلی زیاد قرار دارند که نیازمند برنامه ریزی های دقیق پیش از بحران در این نواحی به لحاظ تقویت و بهبود شاخص های کالبدی به خصوص در زمینه عمر بنا، کیفت و نوع مصالح می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فازی، آسیب پذیری لرز ه ای، شاخص های کالبدی، تبریز
 • وحید رحمتی رودسری*، علی محمد مزیدی صفحه 95
  مقدمه
  پژوهش حاضر در راستای توجه به نقش هلال احمر در مدیریت بحران انجام گرفته است. به عبارتی، این تحقیق به دنبال ترسیم الگویی بود تا بتوان براساس آن در شرایط حساس و بحرانی، عملکرد روابط عمومی جمعیت هلال احمر را تعیین کرد.
  روش
  برای دستیابی به هدف تحقیق، دیدگاه های 27 صاحب نظر و متخصص ارتباطات و رسانه و کارشناسان بحران با روش کیفی و استفاده از روش مبنایی و تکنیک مصاحبه عمیق استخراج و تحلیل شد. مصاحبه شوندگان بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، با توجه به اینکه در روش های پژوهش کیفی، تحقیق زمانی به پایان می رسد که محقق با سطحی از اشباع نظری روبه رو می شود، این تعداد نمونه انتخاب شد.
  یافته ها
  داده های به دست آمده از گفت وگو با اساتید حوزه ارتباطات، مدیریت بحران و کارشناسان حوزه مدیریت بحران که بیانگر وظایف روابط عمومی جمعیت هلال احمر در زمان بحران است، در قالب یک الگوی 23 مرحله ای جمع بندی و معرفی شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش، به نوعی مبین الگوی تخصصی تر وظایف روابط عمومی به عنوان یک نهاد امدادرسان نسبت به نمونه پژوهش های خارجی انجام شده در این زمینه است. نخست به این دلیل که در میان تحقیقات و پژوهش هایی که در ایران در زمینه مدیریت بحران انجام شده، اثری به طور مستقیم به وظایف روابط عمومی در چرخه مدیریت بحران نپرداخته است. دوم اینکه، ارتباطات بحران و کارکرد روابط عمومی در مدیریت بحران از جمله پژوهش هایی است که به وفور در متون خارجی به آن پرداخته شده است، اما نتایج این پژوهش ها شامل الگوهای چند مرحله ای و بیشتر ده مرحله ای مدیریت بحران است که شباهت و همپوشانی بالایی با هم دارند و در واقع الگوی 23 مرحله ای به دست آمده از این پژوهش، علاوه بر اینکه تمامی نتایج الگوهای خارجی را در برداشته و تایید می کند، حاوی نکات بسط یافته تری است که به شکل تخصصی، وظایف روابط عمومی یک نهاد امدادرسان را مشخص می کند.
  کلیدواژگان: الگوی روابط عمومی بحران، ارتباطات بحران، مدیریت اطلاعات در بحران
 • فرزاد مافی*، زینب باقری، علی اصغر هدایی صفحه 110
  مقدمه
  کلان شهر تهران بافت های فرسوده زیادی دارد که به نظر می رسد به هنگام وقوع هر حادثه ای، امدادرسانی در آن با موانع و مشکلاتی همراه باشد. منطقه 11 شهرداری تهران به دلیل ویژگی های خاص بافت فرسوده و تجارب مطالعاتی نگارندگان به عنوان مطالعه موردی برای این پژوهش در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر در پی آن است تا با شناسایی و تحلیل این مشکلات راهبردها و پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کند.
  روش
  در این پژوهش، از روش تحلیل راهبردی سوات (SWOT) و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با نظرخواهی از متخصصان امر و محاسبه آلفای کرونباخ (8/0) تایید شد. جامعه آماری پژوهش تمامی امدادگران سازمان آتش نشانی و افراد عادی منطقه 11 شهرداری تهران بود. براساس سرشماری سال 1390، جمعیت کل منطقه 11 شهرداری تهران 288884 بوده است. حجم نمونه پژوهش 120 نفر بود که از این تعداد 30 امداد گر با معرفی کارشناسان سازمان آتش نشانی منطقه انتخاب شدند و90 نفر از افراد عادی و کسبه ساکن منطقه 11 نیز به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش پس از تکمیل پرسشنامه از مدل سوات، برای ارزیابی و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  با ترکیب عوامل چهارگانه در تولید استراتژی های WO، WT، SO، ST آنها بدین شکل رتبه بندی شدند. استراتژی SO با میانگین 65/3 در رتبه اول، استراتژی ST با میانگین 74/2 در رتبه دوم، استراتژی WO با میانگین 81/1 در رتبه سوم و استراتژی WT با میانگین 72/2 در رتبه چهارم قرار دارند. راهبرد قابل قبول در این منطقه، با توجه به قرارگیری در ربع اول ماتریس درونی و بیرونی، راهبرد تهاجمی است. یافته ها نشان داد در قالب این راهبرد می توان از نقاط قوت برای بهره برداری از فرصت های خارجی استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  فرسودگی و فشردگی بافت ، معابر نامناسب، وجود اماکن مخروبه و حفاری ها در بافت، فرسودگی مسیرهای انتقال انرژی، تردد بیش از حد، ظرفیت سواره و پیاده در ورودی ها از مهم ترین نقاط ضعف منطقه بود. از سوی دیگر با توجه به پیشینه تاریخی و ساختار اجتماعی حاکم بر محلات منطقه و نیز موقعیت جغرافیایی این منطقه، نزدیکی به مرکز شهر، داشتن پیشینه و هویت تاریخی و وجود روابط قوی همسایگی مهم ترین نقاط قوت منطقه است. راهبرد غالب بر ساماندهی منطقه 11 شهرداری تهران از نوع تهاجمیSO است و می توان از شرایط و فرصت های مطلوب برای از بین بردن تهدیدهای بیرونی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: امداد رسانی، بافت فرسوده، مدل سوات، منطقه 11 شهرداری تهران
 • ناصر بای*، مجتبی اکبری، فرشته مازینی، مسعود بای، حسن مفخمی شهرستانی، سعید تجری صفحه 124
  مقدمه
  تصادفات جاده ای یکی از عوامل مهم وقوع مرگ و میر در ایران است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. استان گلستان به دلیل شرایط خاص طبیعی و انسان ساخت مانند عبور جاده بین المللی تهران- مشهد و داشتن آثار تاریخی و مناطق توریستی پذیرای مسافران زیادی از سراسر کشور و به تبع آن حوادث جاده ای زیادی است.
  روش
  این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از لحاظ هدف و ماهیت کاربردی محسوب می شود. روش های آماری به کار رفته در این پژوهش شامل بررسی های آماری توصیفی و استنباطی است و داده ها، تصادفات منجر به فوت ثبت شده در پلیس راه استان گلستان طی دوره زمانی 1389 تا 1393می باشد.
  یافته ها
  در این پژوهش در زمان دوره مورد مطالعه، 1351 تصادف در جاده های استان رخ داد که باعث کشته شدن 1553 نفر شد. از این تعداد،793 نفر سرصحنه و 760 نفردر بیمارستان فوت کردند. سال 1389، با 221 مورد کمترین و سال 1391 با مورد 330 مورد بیشترین تعداد تصادف را دارد. روند تعداد تصادفات تا سال 1391 سیر صعودی و پس از آن سیر نزولی داشته است. ماه های مرداد، شهریور و مهر به ترتیب160، 156و 156 با مورد تصادف پرخطرترین ماه ها و بهمن، اسفند و آذر به ترتیب با 63، 73 و 74 مورد امن ترین ماه ها از لحاظ وقوع تصادف می باشد که دلایل آن ازدیاد مسافرت به شمال کشور، عبور جاده بین المللی تهران- مشهد از استان گلستان و تردد زیاد ادوات کشاورزی و موتورسیکلت در جاده های مواصلاتی به دلیل نوع معیشت غالب استان (کشاورزی و دامداری) می باشد. بر این اساس ماه مهر با ضریب تعیین 86/0 بیشترین و اسفند با ضریب تعیین 065/0 کمترین مقدار همبستگی را با تصادفات جاده ای استان دارد. بررسی تعداد تصادفات روزهای هفته نشان داد بیشترین تعداد در روزهای انتهایی هفته می باشد. همچنین به لحاظ جنسیت، 80 درصد متوفیان مرد، 19 درصد زن و 1 درصد نامعلوم می باشد. براساس نتایج عدم توجه کافی به جلو حین رانندگی، تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ از مهم ترین علل وقوع تصادفات می باشد. بیشترین تعداد تصادف استان در محور مینودشت- گالیکش-جنگل گلستان رخداده است که دلیل آن تعدد وسایل نقلیه عبوری، نبود راه های فرعی بین روستایی می باشد. در نهایت بررسی نوع وسیله درگیر در تصادفات نشان داد که موتور سیکلت، پراید، وانت و عابر پیاده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
  نتیجه گیری
  برای کاهش تعداد تصادفات در مسیرهای برون شهری لازم است که مسئولان ذی ربط دسترسی به تمام اطلاعات واقعی از علل تاثیرگذار بر وقوع تصادف داشته باشند. با توجه به این موضوع به نظر می رسد در استان گلستان بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی از مهم ترین آنهاست که ناشی از نبود فرهنگ سازی، عدم آموزش پذیری و نهادینه نشدن رفتار صحیح رانندگی می باشد که اصلاح آن مستلزم تدوین برنامه ای دراز مدت و نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه های متولی این بخش می باشد.
  کلیدواژگان: استان گلستان، تصادفات جاده ای، تجزیه و تحلیل آماری
|
 • Javad Pourkarimi* Page 7
  Background
  Public education is considered as one of the most important methods for preventing and coping with natural disasters. So, providing a model for designing and implementation of these trainings is of great importance. This study aimed to do this.
  Method
  This was an applied research with a combined method of data gathering. Inqualitative part of the survey, the research tools were organizational documentations and semi-structured interviews with focus groups while in quantitative part questionnaire was used. Research population consisted of experts in public education, administrators and population planners. Purposive sampling was used to reach theoretical saturation of the data. To validate the model, 17 participants answered the questionnaire. In qualitative part, validity was confirmed by the participants and in quantitative part, content validity method was used. The reliability was approved obtaining Cronbach's alpha of 0.98.
  Findings: Public education was imperfect in terms of organization, regulations, structure and process. A public education model based on components such as need assessment, design, implementation, evaluation and motivational mechanisms in both aspects of conventional and distance training was provided. Using t-test showed validity of the model in both aspects of conventional (t = 0.25; P
  Conclusion
  Based on the results, a comprehensive, holistic and systematic public education model in both conventional and distance is presented. To make the education more effective, some subsystems such as needs assessment, design, implementation, evaluation and motivational mechanisms should to be considered.
  Keywords: Training, Comprehensive system of public education, Red Crescent society, Iran
 • Yaser Ebrahimian, Ghajari*, Ali Asghar Alesheikh, Mehdi Modiri, Reza Hosnavi, Mohammad Ali Nekouei Page 18
  Background
  Throughout history, humans have always been faced earthquakes as a natural disaster and incurred physical, social, economic and environmental harm. The best way to deal with this threat is being ready; one of the basic strategies is to have knowledge about the degree of vulnerability of the city against earthquake.
  Method
  Different criteria are involved in modeling of the vulnerability of the city most of them are of the nature of the place; so, modeling of the vulnerability is a multi-criteria evaluation of the place. In this study, 11 criteria were extracted via reviewing previous researches and consulting the experts. Then, the modeling was done for Babol city, Iran, using fuzzy logic model and weighted linear combination method under conditions of uncertainty.
  Findings: Modeling in Babol city showed that 10%, 24%, 27%, 28% and 11% of the buildings were in the condition of very low, low, medium, high, and very high vulnerability.
  Conclusion
  Babol city can be considered as vulnerable to earthquake as nearly 70% of the buildings were labeled “medium” to “high” vulnerable. Hence, basic interventions for crisis management should be taken on the agenda of the relevant officials before an earthquake occurs.
  Keywords: Structural vulnerability, Earthquake, Geographic information system, Multi, criteria evaluation, Fuzzy logic
 • Samira Karami* Page 40
  Background
  Job satisfaction is an emotional reaction to the job and physical and social conditions. In other words, job satisfaction is a positive and pleasant feeling achieved from the results of individual’ job results and experience. One of the factors affect employee's job satisfaction is mental health. This study aimed to assess the relationship of mental health and job satisfaction among roadside rescue workers and non-rescue staff of Red Crescent society in Semnan Province, Iran.
  Method
  In this descriptive survey, the data were collected using Job Descriptive Index (JDI) General Health Questionnaire (GHQ). Statistical analysis was done using t-test via SPSS16 software.
  Findings: There was a significant relationship between the mental health and jobsatisfaction. There were not any significant differences between the rescue and nonrescue workers in terms of the mental health (t=-1.338; P= 0.183) and job satisfaction (t=-0.507; P=0.613). Only a significant difference was seen in workplace satisfaction which was more among non-rescue workers.
  Conclusion
  In our society, the men are an important part of workforce and the support of their families; in addition, they spent more than half of the hours at work; so, considering their health and job satisfaction and making strategies to promote their mental and job conditions is important. Lower workplace satisfaction among roadside rescue workers, as staff with a hazardous and sensitive job, shows the importance of paying more attention to their work problems.
  Keywords: Mental health: Job satisfaction, Rescue worker, Staff
 • Hamzeh Ahmadi, Abbasali Dadashi Roudbari* Page 52
  Background
  Today, due to climate changes, climate risks are the most important challenges and threats to mankind, among which flood is one of the most common hazards. In Iran, due to its geographical location and climatic conditions, this hazard causes loss of lives and enormous financial damages to agricultural land, infrastructure, and settlements of the country every year. Haraz region, as one of the most populous areas in the north of Iran, within the two provinces of Mazandaran and Tehran, with one of the major transportation arteries, is faced with a flood incident each year. Therefore, this study was conducted with the aim to develop a rainfall-runoff model for flood risk management in the main road in Haraz.
  Method
  The research method was statistical documentary. Due to the purpose and content of the study, the research was based on climatic data, geographic information, and satellite imagery of Haraz region. The numerical model of the Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) was used for flood modeling. With this model, the hydrograph of each rainfall incident could be produced. The topographical features and hydro-geomorphological of the study area, as quantitative data and in the form of a raster, were defined as topographic profiles. Then, 29 sub-regions were identified. With the completion of the required information, the med-term and long-term return period, and flood hydrograph, the flood plan for the area was determined. Antisense method was used to evaluate the status of regional changes in precipitation.
  Findings: Increasing trend in precipitation of the area, changes in precipitation time until the end of the season, especially in winter and summer, irregularities in the regional climate system, and the effect of global climate changes and global warming were observed. Based on the model results, in the mid-term and long-term return periods, Tiran and Andvar areas (Iran) were the most susceptible to flooding in Haraz region. The large flood area in the Haraz River was about 300 meters and the small river beds were 20-35 meters. The river flood active zone was about 100 to 150 meters and parts of this area can be flooded periodically. Areas in the southern part of the Haraz region, due to their lack of vegetation and a covering of snow, were more prone to massive runoff and floods than other areas. Due to the existence of such circumstances, comprehensive watershed studies and flood control systems, and establishment and equipping of pre-hospital care stations for times of crisis are necessary.
  Conclusion
  By integrating a geographic information system (GIS) and hydrological models, the interaction effects of physiographic factors and the climate can be studied on the flooding potential of the watersheds. The prioritization of flood potential high risk areas could be performed better through considering the possibility of peak flow, important residential and communication areas, and the role of flood routing in waterways. Considering that the infrastructure of crisis management is prevention, analysis of flood prone areas could be effective in the flood prevention plan. Results of this study were important in the implementation of the flood risk management plans before the crisis.
  Keywords: Flood modeling, Rainfall, runoff models, Risk management, Iran
 • Monireh Ebadi, Simintaj Sharififar*, Armin Zareiyan Page 73
  Background
  Reviewing the history of human warfare, particularly recent wars, indicates that many countries have hidden or apparent access to chemical, biological, and nuclear weapons. The Iraqi Baathist regime used mustard gas against Iran 92 times during the war and its long-term complications can still be observed among the victims. In fact, the lack of correct attitude, knowledge, and skills regarding coping and protective measures caused Iran to be the biggest victim of chemical weapons in the world. This article aimed to provide methods to gain insight, knowledge, and skills regarding protective measures for chemical warfare for new students of the School of Nursing, AJA University of Medical Sciences in Tehran.
  Methods
  This descriptive survey explored methods to gain insight, knowledge, and skills regarding protective measures for chemical warfare for the new students of the Army Nursing School. The study participants consisted of 78 nursing students who had not received military trainings in the school of nursing. The data gathering tool was a questionnaire and a researcher-made checklist. To determine the validity and reliability of the data collection tool, face validity and Cronbach's alpha were used, respectively. Results were analyzed using statistical tests in SPSS software (P Findings: The methods of acquiring knowledge on chemical warfare were Basij, high school defense preparedness course, broadcasting media, and textual sources with mean scores of 32.7, 37.7, 35.1, and 32, respectively. Moreover, the mean of insight regarding chemical warfare training methods were 102.8 for Basij trainings, 108.6 for high school defense preparedness course, 92.87 for broadcasting media, and 103.6 for newspaper and books. ANOVA test showed no significant difference in the methods of acquiring knowledge (P = 0.94) and insight (P = 0.16). This indicated that there were no significant differences among students regarding the knowledge and insight of chemical warfare methods. The impact of Basij on preparing students for self-protection was 44.18, high school defense preparedness course was 45.78, broadcasting media was 42.62, and newspaper and books were 44.0 . This indicated a statistically significant difference in the methods of acquiring personal protection skills during chemical attacks (P
  Conclusion
  Due to being at the forefront and confronting such events, raising the awareness of army nurses and training them appropriate skills is essential. Lack of such preparation or believing that such preparation is unnecessary is a disaster. In addition, medical centers and other accident-related organizations should hold workshops in this regard.
  Keywords: Chemical warfare, Personal protection, Knowledge, Skills, Nursing students
 • Mohsen Ahadnezhad Roshti, Shahrivar Roostaei, Mohammad Javad Kamelifar*, Hadi Alizadeh Page 81
  Background
  Given the importance of the topic of earthquakes, as a natural disaster, challenges and damages caused by them in human societies, especially in urban settlements, considering construction issues and policies in order to identify the strengths and weaknesses in the indicators of the urban texture is important. With such necessity and the geological condition awareness of the city, due to earthquakes, this study aimed to assess the vulnerability of physical parameters by focusing on District 1 of Tabriz, Iran.
  Methods
  This was a descriptive-analytic study. Information on indicatorsofresearch topics were classified into six dimensions, including life, quality, number of floors, occupation level, user type, and building materials, and the map of their current situation was produced. ArcGIS software was used to analyze the data and functions of fuzzy analysis and/or fuzzy gamma analysis were used to determine the best conditions and appropriate zones.
  Findings: The fuzzy Gamma function with the threshold of 0.9 was better than other fuzzy functions in the seismic vulnerability analysis of physical indicators of District 1 of Tabriz. According to the results of these functions, the north and north-western parts of the region and the central parts towards the south of the region were vulnerable.
  Conclusion
  The results indicated that the northern part of District 1 and areas in the western part of the region had high potential for seismic vulnerability in terms of physical indicators.Moreover, the building blocks in the southern parts and areas south of the border had medium to high vulnerability which required careful planning before the crisis in the region in terms of strengthening and improving physical indicators, especially in the field of construction, and quality and type of materials.
  Keywords: Fuzzy analysis, Seismic vulnerability, Physical indicators, Iran
 • Vahid Rahmati Roodsari*, Ali Mohammad Mazidi Page 95
  Background
  This study was done considering the role of the Red Crescent society in crisis management. In other words, this study aimed to depict a model to determine the function of public relations unit of Iranian Red Crescent society in critical conditions.
  Method
  In a study with qualitative method, basic and in-depth interviews were used to gather the viewpoints of experts and specialists in communications, media and crisis management. The participants were selected via convenience sampling. As a qualitative research ends after reaching theoretical saturation of the data, research sample reached to 27.
  Findings: The collected data were summarized and presented in the form of a 23- steps model.
  Conclusion
  Our findings give some indications of a more specialized model of public relations duties as an aid unit compared to some other studies in Iran and foreign countries. First, as there are no direct studies on public relations duties among the researches done on crisis management in Iran; and second, despite numerous studies on crisis management and the role of public relations in other countries, most of the presented models have up to 10 steps which are similar and highly overlapped. In fact, our presented 23-step model in addition to containing all the results of previous studies includes more detailed and specialized points about the duties of a public relation unit of an aid organization.
  Keywords: Model, Crisis public relations, Information management in crisis
 • Farzad Mafi*, Zeinab Bagheri, Ali Asghar Hodaei Page 110
  Background
  Tehran, Iran, has many old urban districts. Thus, it seems that in the event of an incident, pre-hospital care will face obstacles and problems in Tehran. District 11 of Tehran municipality was considered for this research due to the specific characteristics of its old texture and the research experience of the authors. The aim of the present study was to identify and analyze strategic problems and provide suggestions for resolving these problems.
  Methods
  In this study, strategic strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis was used. The data gathering tool was a questionnaire and its validity and reliability were confirmed by experts and through calculating Cronbach's alpha coefficient (α = 0.8), respectively. The statistical population of the study consisted of all rescue workers of the fire department and residents of district 11 of Tehran. According to the 2011 census, the total population of district 11 of Tehran municipality was 288884. The study sample size was 120 individuals. The study subjects consisted of 30 rescue workers selected with the introduction of the regional fire department experts and 90 ordinary individuals and workers randomly selected from among the residents of District 11. In this study, after completing the questionnaire, the SWOT model was used to evaluate and analyze the data.
  Findings: By combining the four factors in the production of strategies of WO, WT, SO, and ST, they were ranked as SO strategy with mean of 3.65 in the first place, ST strategy with mean of 2.74 in the second place, WO strategy with mean of 1.81 in the third place,and WT strategy with mean of 2.72 in the fourth place. The acceptable strategy in this region, giventhat it is located in the first quarter of the outer and inner matrix, wasaggressivestrategy. The findings showed that in the framework of this strategy, strengths can be used to exploit external opportunities.
  Conclusion
  Erosion and compactness, inappropriate roads, ruined residential areas, excavation sites, erosion of energy corridors, high traffic load, the mounted and dismounted capacity at the entrance were the main weaknesses of the region. On the other hand, historical. background, social structure, geographical location, proximity todowntown, history and historical identity, and strong neighborhood relationships were the most important strengths of the region. The dominant strategy of organizing district 11 was aggressive SO type and favorable opportunities and conditions can be used to eliminate external threats.
  Keywords: Pre, hospital care, Old texture, SWOT Model, Tehran municipality, Iran