فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و چهارم شماره 4 (تیر 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 4 (تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه عزالدینی اردکانی، یاسر صافی، شیوا ایران پور، خلیل ساریخانی خرمی، محمدرضا بیطرف* صفحات 276-285
  مقدمه
  میزان استخوان موجود از معیارهای مهم در درمان های ایمپلنت است، در این راستا نوع رادیوگرافی در تعیین کمیت استخوان باقی مانده حائز اهمیت است و CBCT با دقت بالایی نشان دهنده ارتفاع و پهنای استخوان موجود می باشد. هدف از این مطالعه بررسی توزیع فراوانی انواع ریج خلفی مندیبل بدون دندان با استفاده از(CBCT) Cone Beam Computed Tomography در یک جمعیت ایرانی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، برای تعیین فراوانی انواع ریج خلفی فک پایین بی دندان از تصاویر CBCT، 127 بیمار مراجعه کننده به یک کلینیک رادیولوژی دهان در تهران با بی دندانی کامل فک پایین و با متوسط سنی 15/61 سال استفاده شد. این تصاویر در نرم افزار OnDemand3D آنالیز و ارتفاع و پهنای استخوان در هر ناحیه تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS17 و آزمون آماری fisher exact تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  ریج ها در 4 گروه A ،B-w، B+و C-wطبقه بندی شد و در مجموع، فراوانی ریج نوع A وB+ در جنس مذکر و فراوانی ریج نوع B-w و C-w در جنس مونث بیشتر بود. با افزایش سن از فراوانی ریج A کاسته و به فراوانی ریج C-w افزوده می شد. همچنین میانگین ارتفاع استخوان در همه نواحی در جنس مذکر بیشتر گزارش شد. میانگین پهنا نیز به استثنای محل دندان مولر اول در بقیه نواحی در جنس مذکر بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از کاهش ارتفاع استخوان مندیبل بی دندان با افزایش سن بود، در حالی که این ارتباط در مورد پهنای استخوان وجود نداشت. با افزایش سن سیر تدریجی استخوان از نوع A به سوی نوع C-w بود.
  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با پرتوهای مخروطی شکل(cone beam computed tomography)، ریج، مندیبل بدون دندان
 • گلنار خلیلی زاده ماهانی *، محمدرضا پژوهان، ولی درهمی، اصغر خوشنود صفحات 286-295
  مقدمه
  کاهش آزمایش های غیرضروری یک مساله اساسی در بخش مراقبت های ویژه می باشد. یکی از راه های کاهش آزمایش ها، پیش بینی مقدار آزمایش و استفاده از آن جهت تشخیص بهتر ضرورت انجام یک آزمایش است. هدف این مقاله، ارائه یک سیستم تصمیم یار برای پیش بینی مقادیر آزمایش ها می باشد. داده های مورد بررسی، مربوط به آزمایش کلسیم برای سه دسته بیماران خون ریزی گوارشی فوقانی، تحتانی و خون ریزی نامشخص گوارشی می باشد.
  روش بررسی
  داده های مورد استفاده در این مطالعه از پایگاه داده MIMIC-II استخراج شده است. برای پیش بینی مقادیر آزمایش کلسیم از مدل فازی تاکاگی-سوگنو مرتبه صفر و متغیرهای ورودی ضربان قلب و مقدار قبلی آزمایش کلسیم استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که مقدار آزمایش کلسیم برای بیماران مورد بررسی با دقت مطلوبی قابل پیش بینی است. میانگین قدر مطلق خطا برای سه دسته بیماران به ترتیب برابر 27/0، 29/0 و 28/0 است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه با استفاده از مدل سازی فازی و دو متغیر ضربان قلب و مقدار قبلی کلسیم، سیستم تصمیم یاری برای پیش بینی مقدار آزمایش کلسیم مربوط به سه دسته از بیماران با خون ریزی گوارشی، طراحی شد. سیستم طراحی شده با استفاده از این دو متغیر بالینی دقت مطلوبی دارد و نتایج نشان دهنده قابلیت سیستم در پیش بینی مقدار آزمایش کلسیم است. جهت بهبود نتایج، می توان اثر متغیرهای بیشتری بر سیستم را بررسی کرد. همچنین از این جهت که سیستم ارائه شده به جای تشخیص ضرورت/عدم ضرورت آزمایش، به طور مستقیم مقدار آزمایش را پیش بینی می کند؛ نسبت به سایر روش ها عمومیت بیشتری دارد و به پزشک این امکان را می دهد تا برای هر بیمار با توجه به شرایط آن بیمار تصمیم گیری کند.
  کلیدواژگان: آزمایش های غیرضروری، بخش مراقبت های ویژه، پیش بینی مقدار آزمایش کلسیم، بیماران با خون ریزی گوارشی، مدل سازی فازی
 • زهره کلانی، خلیل رسولی *، عباس اندیشمند صفحات 296-303
  مقدمه
  آنژیوگرافی عروق کرونر یک روش تشخیصی پرکاربرد در تشخیص و بیماری های عروق کرونر است. پس از انجام آنژیوگرافی به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی ناشی از ترومای عروقی، بیماران به مدت 24-6 ساعت به استراحت در تخت در وضعیت خوابیده به پشت محدود می شوند که منجر به ناراحتی و کمردرد می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طول مدت استراحت مطلق در تخت و حفظ کیسه شن بر شدت کمردرد بیماران پس از آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است. تعداد 228 بیمار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه کنترل به مدت 4 ساعت با کیسه شن و 6 ساعت بعد از برداشتن کیسه شن (جمعا 10 ساعت) استراحت مطلق داشتند. گروه مداخله 1 به مدت 2 ساعت با کیسه شن و 6 ساعت بعد از برداشتن کیسه شن (جمعا 8 ساعت) و گروه مداخله 2 به مدت 4 ساعت با کیسه شن و 3 ساعت بعد از برداشتن کیسه شن (جمعا 7 ساعت) استراحت مطلق داشتند. شدت کمردرد بیماران در هر سه گروه در بدو ورود به بخش، ساعت دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم و صبح روز بعد از آنژیوگرافی با استفاده از مقیاس عددی درد ارزیابی شد.
  نتایج
  هیچ کدام از بیماران در گروه های کنترل و مداخله دچار عوارض عروقی و اختلالات همودینامیک نشدند، بیماران گروه مداخله 2 با زمان استراحت کل 7 ساعت در مقایسه با دو گروه دیگر مطالعه درد کمر کمتری داشتند (001/0P<).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که کاهش زمان استراحت بیماران در تخت و حفظ کیسه شن ضمن آنکه عوارض عروقی و همودینامیکی را به دنبال ندارد، به طور قابل توجهی با کاهش در میزان بروز درد کمر همراه است.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی عروق کرونر، استراحت در تخت، حفظ کیسه شن، کمر درد
 • مریم هادیان نجف آبادی * صفحات 304-316
  مقدمه
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یکی از درمان های رفتاری موج سوم در زمینه درمان اختلالات اضطرابی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مدرسه هراسی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک است.
  روش بررسی
  این مطالعه به شیوه نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعه پژوهش کلیه دختران 12-8 ساله مبتلا به دیابت نوع یک، مراجعه کننده به مراکز درمان دیابت شهر نجف آباد در سال 1393 بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان(SCARED) بود. کودکان مقیاس سنجش اضطراب را تکمیل کردند و از میان آنان 24 نفر که مبتلا به مدرسه هراسی بودند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای آزمودنی های گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد طی 8 جلسه 120 دقیقه ای ارائه شد و به آزمودنی های گروه کنترل درمانی ارائه نشد و 6 ماه بعد پیگیری انجام شد.
  نتایج
  داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش مدرسه هراسی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک موثر بود و حکایت از ماندگاری علائم، بعد از پیگیری 6 ماهه داشت.
  نتیجه گیری
  مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد، که از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در کاهش مدرسه هراسی کودکان مبتلا به دیابت نوع یک موثر باشد.
  کلیدواژگان: مدرسه هراسی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، دیابت نوع یک
 • جواد بهارآرا *، مهرنوش مطیع، طیبه رمضانی، علیرضا ایرانبخش صفحات 317-328
  زمینه و هدف
  رگزایی در بسیاری از فرایندهای حیاتی نقش دارد همچنین بسیاری از فرآیند های رشد و نموی تحت تاثیر میدان الکترومغناطیسی قرار می گیرند. در مطالعه حاضراثرکاربرد توام نانو ذرات نقره زیستی و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه بررسی شد.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی تخم مرغهای نطفه دار در روز هشتم انکوباسیون، با غلظتهای 50 ، 100و 200 میکروگرم بر میلی لیتراز نانو ذرات نقره تیمار شدند سپس در روز دهم ،تخم مرغ ها به مدت 3 ساعت در معرض میدان الکترو مغناطیسی قرار گرفتند. روز دوازدهم از نمونه ها عکسبرداری و تعداد، طول انشعابات عروقی، وزن، طول فرق سری- نشیمن گاهی به کمک نرم افزار Image j ومحتوی هموگلوبین با استفاده از تست درابکین بررسی شد. همچنین پتانسیل آنتی اکسیدانی نانو ذرات نقره بررسی شد. نتایج با استفاده از نرم افزار spss16وآزمونهای آماری ANOVA تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین تعداد، طول عروق و محتوی هموگلوبین در گروه های تیمار با نانو ذرات نقره و میدان کاهش یافت. استفاده توام از نانو ذرات نقره و میدان الکترو مغناطیس باعث کاهش معنی دار میانگین تعداد، طول عروق و محتوی هموگلوبین نسبت کاربرد هر یک به تنهایی گردید. آزمون آنتی اکسیدانی نشان داد نانو ذرات منجر به مهار رادیکال آزاد می شود.
  نتیجه گیری
  کاربرد توام نانو ذرات نقره زیستی با میدان الکترومغناطیسی باعث کاهش معنی دار رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه نسبت به کاربرد هر یک به تنهایی می شود .
  کلیدواژگان: رگزایی، نانو ذرات نقره، میداان الکترومغناطیسی
 • شاهین حاجی قهرمانی * صفحات 329-339
  مقدمه
  پروپوفول یکی از داروهای بیهوشی تزریقی است که به عنوان سداتیو در اعمال جراحی به صورت گسترده استفاده می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی فعالیت ضد دردی کلرفنیرامین و مقایسه آن با مرفین و فنتانیل (داروهای مخدر) در بیهوشی داخل صفاقی موش های سوری با پروپوفول است.
  روش بررسی
  40 سر موش سوری بالغ نر به چهار گروه تقسیم شدند. بیهوشی با تزریق داخل صفاقی ترکیبات مختلف القاء شد که شامل گروه های زیر بودند: گروه یک (نرمال سالین و پروپوفول)، گروه دو (کلرفنیرامین و پروپوفول)، گروه سه (مرفین و پروپوفول) و در نهایت گروه چهار (فنتانیل و پروپوفول).
  نتایج
  زمان بیهوشی جراحی در گروه یک (5/3 ± 7/12) کمتر از گروه های دو (4/4 ± 3/23)، سه (5/6 ± 2/25) و چهار (7/3 ± 4/27) بود (05/0 P <). درجه درد پنجه پا در گروه اول (5/0± 7/2) با گروه دوم (7/0±8/1) اختلاف آماری معنی دار داشت. درصد مهار گروه دوم (97/53) بیشتر از گروه اول (31/37) و کمتر از گروه سوم (73/88) و چهارم (06/84) بود. میزان تنفس در کلیه گروه ها نسبت به مقدار پایه تنفس عادی (3/6± 9/148) کاهش معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  بر پایه نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که داروهای مخدر مرفین و فنتانیل در ترکیب با پروپوفول بی دردی و بیهوشی خوبی را در موش سوری ایجاد می کنند. در مقایسه با مرفین و فنتانیل، اثرات بی دردی کلرفنیرامین ضعیف تر است. بنابراین کلرفنیرامین (آنتاگونیست H1) می تواند در موش سوری به عنوان داروی ضد درد و پیش بیهوشی در اعمال جراحی که نیاز به ضد درد قوی نیست استفاده شود.
  کلیدواژگان: کلرفنیرامین، پروپوفول، بیهوشی، داخل صفاقی، موش سوری، بی دردی
 • عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد *، علی مشهدی، سیدهاشم دانش ثانی صفحات 340-351
  مقدمه
  افتادگی دریچه میترال یک سندرم قلبی است که با پیامدهای جسمی و روان شناختی قابل ملاحظه ای برای مبتلایان همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب منتشر و حمله وحشت زدگی بیماران مبتلا افتادگی دریچه میترال انجام شد.
  روش بررسی
  روش تحقیق شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. 16 نفر بیمار مبتلا به افتادگی دریچه میترال به تصادف در دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. درمان شناختی رفتاری طی10 جلسه و هفته ای دو بار با تاکید بر بازسازی شناختی، اصلاح تحریفات شناختی و آموزش تکنیک های رفتاری برای گروه آزمایش به کار گرفته شد. برای آزمودنی ها مقیاس نگرانی های سلامت اسپات و دوش (HCQ)، اضطراب منتشر(GAD- 7) و پرسشنامه وحشت زدگی آلبانی به صورت پیش آزمون، پس آزمون انجام شد. سپس داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که نگرانی، اضطراب و حملات وحشت زدگی به طور معنی داری در گروه آزمایش کاهش یافته است
  نتیجه گیری
  درمان شناختی رفتاری در کاهش نگرانی، اضطراب و وحشت زدگی بیماران مبتلا به افتادگی دریچه میترال دارای کارایی قابل ملاحظه ای است؛ بنابراین توصیه می شود برای مبتلایان به پرولاپس دریچه میترال در کنار دارودرمانی از درمان شناختی رفتاری به عنوان درمان مکمل استفاده شود.
  کلیدواژگان: افتادگی دریچه میترال، نگرانی، اضطراب منتشر، حمله وحشت زدگی، گروه درمانی شناختی، رفتاری
 • علی دهقانی، زهرا مومنی *، حسین فلاح زاده، مریم دافعی، سید حسین حکمتی مقدم، مهدیه مجیبیان، حسین نوق صفحات 352-362
  مقدمه
  پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی یکی از اولویت های بهداشت عمومی است، از آنجایی که مصرف قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری در افزایش احتمال خطر بیماری های قلبی عروقی همچنان موجب نگرانی است و با توجه به مطالعات اندک در این خصوص هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مواجهه با قرص ترکیبی پیشگیری از بارداری با دوز کم بر سطوح هموسیستئین و اکسید نیتریک است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت هم گروهی مرکب (گذشته نگر + آینده نگر) و با مشارکت 100 خانم 35-20 سال با سیکل قاعدگی نرمال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی یزد در سال 1394 انجام شد، خصوصیات دموگرافیک به صورت رودررو از طریق مصاحبه توسط محقق پرسیده شد و شاخص های آنتروپومتریک اندازه گیری و سطوح هموسیستئین و اکسید نیتریک با آزمایش بر نمونه های خونی تعیین شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون آماری t-test، کای اسکوئر و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار سطوح هموسیستئین ( μmol/L357/2±848/3) در گروه مواجهه در مقایسه با گروه غیرمواجهه (μmol/L 616/1±284/3) و (41/0p = ) و نیتریک اکسید در گروه مواجهه μM)44/90±360/181) در مقایسه با گروه غیرمواجهه (μM913/90±654/162) و (29/0p = ) تفاوت آماری معنی داری نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  مصرف قرص ترکیبی پیشگیری از بارداری با دوز کم در زنان سالم تغییری در سطوح هموسیستئین و نیتریک اکسید، به عنوان عوامل خطر قابل اصلاح برای بیماران قلبی عروقی، ایجاد نکرد.
  کلیدواژگان: قرص خوراکی پیشگیری از بارداری، هموسیستئین، نیتریک اکسید، مطالعه کوهورت
|
 • M. Bitaraf*, Kh Sarikhani, Sh Iranpuor, Y. Safi Pages 276-285
  Introduction
  The existing bone is regarded as an important criteria in dental implants. In this regard, the radiographic modality is of great significance in quantifying the remaining bone, and CBCT accurately represents height and width of the existing bone. Therefore, this study aimed to evaluate the frequency distribution of the edentulous posterior mandibular ridge types using cone beam computed tomography in an Iranian population.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive study, CBCT scans of 127 patients with full edentulous mandible with an average age of 61.15 were evaluated who referred to a radiology clinic in Tehran. The images were analyzed applying OnDemand3D application and bone height and width of each area were determined. To analyze the collected data, SPSS software (ver,17) was employed applying Fisher's exact test.
  Results
  The ridges were classified in 4 different groups (A,B,B-w,C-w). The frequency of ridge types A and B in male and ridge types B-w and C-w in females were demonstrated to be higher. An increase in age led to a reduction in the frequency of type A and a rise in the frequency of type C-w. The mean bone height was higher in males in all areas. In addition, the mean bone width was higher in males in all areas except for the first molar area.
  Conclusions
  The study results indicated that as the age increases, the height of edentulous mandible reduces, while no significant relationship was detected between the bone width and aging. As a result, with aging the evolution of bone was held to be from type A to type C-W.
  Keywords: Cone beam computed tomography, Edentulous mandible, Ridge
 • G. Khalili, Zadeh, Mahani *, Mr Pajoohan, V. Derhami, A. Khoshnood Pages 286-295
  Introduction
  Reducing unnecessary laboratory tests is an essential issue in the Intensive Care Unit. One solution for this issue is to predict the value of a laboratory test to specify the necessity of ordering the tests. The aim of this paper was to propose a clinical decision support system for predicting laboratory tests values. Calcium laboratory tests of three categories of patients, including upper and lower gastrointestinal bleeding, and unspecified hemorrhage of gastrointestinal tract, have been selected as the case studies for this research.
  Method
  In this research, the data have been collected from MIMIC-II database. For predicting calcium laboratory values, a Fuzzy Takagi-Sugeno model is used and the input variables of the model are heart rate and previous value of calcium laboratory test.
  Results
  The results showed that the values of calcium laboratory test for the understudy patients were predictable with an acceptable accuracy. In average, the mean absolute errors of the system for the three categories of the patients are 0.27, 0.29, and 0.28, respectively.
  Conclusion
  In this research, using fuzzy modeling and two variables of heart rate and previous calcium laboratory values, a clinical decision support system was proposed for predicting laboratory values of three categories of patients with gastrointestinal bleeding. Using these two clinical values as input variables, the obtained results were acceptable and showed the capability of the proposed system in predicting calcium laboratory values. For achieving better results, the impact of more input variables should be studied. Since, the proposed system predicts the laboratory values instead of just predicting the necessity of the laboratory tests; it was more generalized than previous studies. So, the proposed method let the specialists make the decision depending on the condition of each patient.
  Keywords: Unnecessary Laboratory Tests, Intensive Care Unit, Calcium Laboratory Value Prediction, Gastrointestinal Bleeding Patients, Fuzzy Modeling
 • Z. Kalani, Kh Rasooli *, A. Andishmand Pages 296-303
  Introduction
  Coronary angiography is a common procedure in diagnostic and treatment of cardiac heart disease. After angiography, the patient remains on bed rest for at least a further 6-24 hours in order to reduce the complications at the groin site. Due to this enforced supine position bed rest and immobilization, patients frequently experienced low back pain. The present study aimed to determine the effect of bed rest time and sandbag on the intensity of low back pain after transfemoral coronary angiography.
  Methods
  In this clinical trial, 228 patients were selected using a simple sampling; they were divided randomly into 3 groups. The patients in the control group for 4 hours with and 6 hours after the removal of sand bag (totaling 10 hours) had complete bed rest. The patients in intervention group 1 for 6 hours with and 2 hours after the removal of sand bag (totaling 8 hours) and in intervention group 2 for 4 hours with and 3 hours after the removal of sand bag (totaling 7 hours) had complete bed rest. In these 3 groups, the intensity of low back pain was measured by pain numerical scale at zero, 2, 4, 6, 8, 10 and the day after angiography.
  Results
  None of the patients in the control and experimental groups developed vascular complications and hemodynamic disturbance. Finding of the present study revealed that a significant statistical difference was existed in relation to low back pain for the patients in intervention group 2 (p
  Conclusion
  Based on the finding of this study, early ambulation can be safe for patients undergoing transfemoral coronary angiography without any instance of vascular complications and hemodynamic disturbance.
  Keywords: Coronary Angiography, Bed Rest, Sandbag, Low Back Pain
 • M. Najaf Abadi Maryam* Pages 304-316
  Introduction
  Acceptance and commitment therapy (ACT) is one of the third wave behavioral therapies in the field of in the treatment of anxiety disorders. The purpose of present study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on school phobia in children with type 1 diabetes.
  Methods
  This was a semi-experimental study, including pretest-posttest and follow up with the control group. The participants of the study were all girls aged 8-12 years old with type 1 diabetes referred to Najafabad town in 2014-2015. Instruments used in this study was “screen for child anxiety related disorders”(SCARED). Childeren filled measure of anxiety, and among them, 24 childern whom were suffering with school phobia were selected and then assigned randomly into two experimental and control groups (n1=n2=12). For subjects in the experimental group, 8 sessions of acceptance and commitment therapy, each lasting 120 minutes, were offered and control subjects received no therapy in this while. Six month later follow up was executed.
  Results
  Data were analyzed using analysis of covariance method (ANCOVA). Results indicated that acceptance and commitment therapy reduced school phobia in the students with type 1 diabetes and it showed a persistent recovery on symptoms after six months of follow up.
  Conclusion
  After all, the results of the current study showed that acceptance and commitment therapy can be used for reducing school phobia.
  Keywords: School Phobia, Acceptance, Commitment Therapy, Type 1 Diabetes
 • Javad Baharara *, Mehrnoosh Motie, Tayebeh Ramezani, Alireza Iranbakhsh Pages 317-328
  Background and
  Purpose
  Angiogenesis has a role in many vital processes also many developmental processes are influenced by an electromagnetic field. In the present study the synergic effects of silver nanoparticles and low-frequency electromagnetic field on angiogenesis in the chick embryo chorioallantoic membrane (CAM).
  Materials And Method
  In this experimental study, (Ross strain ) on the eighth day incubation of embryonated chicken eggs were treated with 50, 100 and 200 mg/ml of silver nanoparticles. Then on tenth day, the eggs for 3 hours were exposed to the electromagnetic field. The twelfth day, the samples were photographed and the number, length of vessels, weight and Crown-rump were analyzed with software Image J. hemoglobin content were tested with derabkin assay. Silver nanoparticles antioxidant activity was assessment. Data were analyzed using spss 16 software and ANOVA statistical test.
  Results
  The average number and length of vessels and hemoglobin content decreased in treated groups with silver nanoparticles and Electromagnetic fields. synergic use of silver nanoparticles and Electromagnetic fields reduce the average number and length of vessels and hemoglobin content than using one alone. Antioxidant assay showed that silver nanoparticles inhibited free radical production.
  Conclusions
  Synergic application of biogenic silver nanoparticles with electromagnetic field significantly reduced angiogenesis CAM comparing to use one of them.
  Keywords: Angiogenesis, silver nanoparticles, electromagnetic field
 • Sh Hajighahramani* Pages 329-339
  Introduction
  Propofol is an injectable anesthetics, which is used as sedation in surgery operations. The aim of the present study was to investigate the analgesic activity of chlorpheniramine, and its comparison with morphine and fentanyl ( opiod agents) in intraperitoneal propofol anesthesia in mice.
  Methods
  40 adult male mice were randomly assigned in 4 groups. Anesthesia was induced by intraperitoneal administration of different combinations including: group1 (Normal saline and propofol), group 2 ( chlorpheniramine and propofol), group 3 ( morphine and propofol) and finally group 4 (fentanyl and propofol).
  Results
  Time of surgical anesthesia in group 1 ( 12.7± 3.5) was shorter than group 2 (23.3 ±4.4) , group3 (25.2 ± 6.5), and group 4 (27.4± 3.7) (P
  Conclusion
  Based on the present results it is concluded that opioid agents (morphine and fentanyl) were induced good analgesic and anesthetic statues in combination with propofol in mice. Compared to morphine and fentanyl, chlorpheniramine analgesia is poor. Thus, chlorpheniramine ( H1 antagonist) could be used in mice as analgesic and premedication agent in minor operations that there is no need to potent analgesics.
  Keywords: Chlorpheniramine, Propofol, Anesthesia, Intraperitoneal, Mouse, Analgesia
 • Ar Jamshidzehi Shahbakhsh, Mj Asghari Ebrahim Abad *, A. Mashhadi, H. Daneshsani Pages 340-351
  Introduction
  The mitral valve prolapse is a heart syndrome that is characterized by considerable physical and psychological consequences for affected patients. This study aimed to assess the efficacy of cognitive-behavioral therapy in reducing worrying, generalized anxiety and panic attacks in patients with mitral valve prolapse.
  Methods
  This study is quasi-experimental research with pretest-posttest and control group. 16 patients with mitral valve prolapse divided into to two groups: experimental (n = 8) and control (n = 8) groups. CBT was used during 10 sessions twice a week with a focus on cognitive restructuring, modification of cognitive distortions and training of behavioral techniques for the experimental group. For participants health concerns spot and doush (HCQ), Generalized anxiety disorder (GAD- 7) and Albania panic scales as pre-test, post-test.
  Results
  Data were analyzed by covariance analysis. The results showed that worrying, anxiety, and panic attacks significantly reduced in the experimental group.
  Discussion
  Cognitive behavioral therapy is remarkably effective for reducing fear, anxiety and panic patients with mitral valve prolapse. Therefore, it is recommended for the patients with mitral valve prolapse that cognitive behavioral therapy can be used as a complementary therapy.
  Keywords: Mitral Valve Prolapse, Worry, Anxiety, Panic Attacks, Cognitive, Behavioral Therapy
 • A. Dehghani, Z. Momeni *, H. Fallahzadeh, M. Dafei, H. Hekmati Moghaddam, M. Mojibian, H. Nogh Pages 352-362
  Introduction
  Cardiovascular disease is one of the public health priorities. Consumption of oral contraceptives increase the risk of cardiovascular disease and it still remains a concern. This study aimed to investigate the effect of exposure on pill contraceptive low-dose levels on homocysteine and nitric oxide.
  Methods
  In this cohort ( retrospective prospective) study, 100 women with normal menstrual cycle aged betwen 20-35 years old refered to health care centers of Yazd, Iran in 2015. This study was conducted through face to face interviews by the researcher who asked for demographic and anthropometric characteristics. Anthropometic indices was measured and the levels of homosysteine and nitric oxide was determined. The data were analyzed using t-test, chi- square test and ANOVA by SPSS 21.
  Results
  The mean and standard deviation of homocysteine levels in the exposed group acompared to non-exposed group were (3/848±2/357 μmol/L) and (3/284±1/616 μmol/L) as well as the mean and standard deviation of nitric oxide in the exposed group were (p-value=0/41) and (181/360±90/44μM) and in the non-exposed group were (162/654±90/913 μM) and (p-value=0/29) , respectively.According to these results, there was not found any statistical significant difference among these results.
  Conclusion
  Taking low dose oral contraceptives in healthy women did not change any differences in homocysteine and nitric oxide levels as a modifiable risk factors for cardiovascular disease.
  Keywords: Oral Contraceptive Pills, Homocystein, Nitric Oxide, Cohort Study