فهرست مطالب

اکو هیدرولوژی - سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حمید نوری، علیرضا ایلدرومی، مهدی سپهری، نبی الله سپهری، محمد مهدی آرتیمانی صفحه 245
  سیل یکی از بلایای طبیعی است که به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه اغلب، چگونگی تغییر کاربری اراضی موجب بروز آن می شود و هرساله خسارت های جانی و مالی فراوانی ایجاد می کند. در این مطالعه در حوضه گنبدچای برای بررسی تاثیر عملیات مکانیکی آبخیزداری بر پهنه بندی سیل، ابتدا با استفاده از روش فازی سازی و AHP و ترکیب چهار نقشه شیب، ارتفاع، کاربری اراضی و نفوذپذیری نقشه پایه تهیه شد و در قدم بعدی با تعیین جانمایی عملیات مکانیکی و تفکیک بندی این عملیات بر اساس ارتفاع سدها و تعیین دامنه تاثیر هر یک از این عملیات مکانیکی با استفاده از خطوط تراز ارتفاعی، نقشه مربوط به دامنه تاثیر عملیات آبخیزداری تهیه شد. در نهایت با تلفیق نقشه مربوط به دامنه تاثیر عملیات آبخیزداری با نقشه پایه به بررسی پهنه بندی سیل در منطقه مطالعه شده پرداخته شد. نتایج گرچه تاثیر مثبت حدود 9 درصدی عملیات آبخیزداری را بر کاهش خطرات ناشی از سیل نشان می دهد، این نتایج در صورت پراکنده بودن مناسب این عملیات و تعداد کافی می توانست تاثیر بیشتری از خود نشان دهد.
  کلیدواژگان: بهنه بندی سیل، عملیات مکانیکی، فازی سازی، گنبد چای، AHP
 • ابوالفضل رنجبر، سید جواد ساداتی تژاد صفحه 253
  دمای زیاد، تشعشعات خورشیدی زیاد، فشار بخار آب پایین و فقدان بارندگی در بیشتر ماه های سال از ویژگی های اکوسیستم های خشک است. در این شرایط، درختانی مانند پسته تحت تنش شوری و خشکی قرار می گیرند. به منظور بررسی اثر تنش هم زمان خشکی و شوری بر عملکرد دستگاه فتوسنتز کننده، نهال های بنه تحت تاثیر تیمارهای شاهد، و سه سطح تنش اسمزی (حاصل از ترکیب نمک و پلی اتیلن گلیکول) شامل: کم، متوسط و زیاد قرار گرفتند. بدین منظور، پارامترهای فلورسنس پایه (F0)، فلورسنس حداکثر (Fm)، فلورسنس متغیر (Fv)، فلورسنس پایه در نور اشباع (Fʹ0)، فلورسنس حداکثر در نور اشباع (Fʹm)، فلورسنس متغیر در نور اشباع (Fʹv)، فلورسنس ثابت (Fs)، بازده کوانتوم مبنا (F0 /Fm)، بیشترین کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم2 (Fv/ Fm)، فعالیت مجموعه شکافت مولکول های آب (Fv/F0)، بازده کوانتوم مبنا در نور اشباع (Fʹv/Fʹm)، کارایی واقعی فتوشیمیایی فتوسیستم2 (ΦPSII)، میزان انتقال الکترون (ETR) و ظرفیت واقعی فتوشیمیایی فتوسیستم2 (qP) اندازه گیری و محاسبه شدند. تغییر شاخص های F0 و Fm فقط در تنش زیاد معنا دار بود که گویای آسیب دیدگی فرایند انتقال فوتون های جذب شده از آنتن ها به مراکز واکنش است.کاهش معنا دار Fv / Fm در تنش زیاد بیان کننده فتواکسیداسیون نوری فتوسیستم2 است. زیادبودن بازده F0 / Fm در تنش زیاد، گویای کاهش فعالیت فتوسیستم1 است. کاهش ΦPSII و افزایش پراکنش غیر فتو شیمیایی فوتون های جذب شده (NPQ) در تنش زیاد نشان داد که پراکنش غیرشیمیایی بالا ست. کاهش معنا دار qP در تنش متوسط و تنش زیاد نشان داد که بازده استفاده از نور در گیاه کاهش یافته است. در این بررسی مشخص شد که جدای از شاخص های کلروفیل فلورسنس وابسته، متغیرهای غیر وابسته هم نقش برجسته ای در بررسی اثر تنش های محیطی مانند تنش اسمزی بر دستگاه فتوسنتز کننده گیاه دارند.
  کلیدواژگان: پلاستوکینون، تنش، فتوسیستم، فتوشیمیایی، کلروفیل
 • مقدسه فلاح، مازیار محمدی، عطاالله کاویان صفحه 261
  اولویت بندی حوضه آبخیز در مدیریت منابع طبیعی و خصوصا مدیریت آبخیز بسیار مهم است. در این مطالعه از پارامترهای مورفومتری و تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک RS و GIS به منظور شناسایی زیرحوضه های حساس به فرسایش استفاده شده است. پارامترهای مورفومتری در نظر گرفته شده شامل اختلاف ارتفاع، پارامترهای خطی (تراکم زهکشی، نسبت انشعاب، طول جریان روی سطح زمین، فراوانی آبراهه و بافت زهکشی) و پارامترهای شکل (نسبت کشیدگی، ضریب فشردگی، ضریب گردی، شاخص شکل و فاکتور شکل) هستند. با استفاده از تکنیک RS، نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز تالار در پنج کاربری شامل، اراضی مرتع، جنگل، مسکونی، کشاورزی آبی و کشاورزی دیم در سال های 1991 و 2014 تهیه شد. اولویت بندی زیرحوضه ها در چهار اولویت خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم بر مبنای پارامترهای مورفومتری، پارامترهای کاربری اراضی و درنهایت با ادغام دو پارامتر مورفومتری و تغییرات کاربری اراضی صورت گرفت. برمبنای اولویت بندی تاثیر دو پارامتر مورفومتری و کاربری اراضی با هم از بین 21 زیرحوضه تالار نه زیرحوضه با 56/60 درصد مساحت در اولویت خیلی زیاد، شش زیرحوضه با 22/25 درصد مساحت در اولویت زیاد، پنج زیرحوضه با 19/12 درصد مساحت در اولویت متوسط و یک زیرحوضه با مساحت 03/2 درصد در اولویت کم قرار گرفتند. بیشترین مساحت حوضه در اولویت زیاد واقع شده است که نیاز به اقدامات فوری برای کنترل فرسایش و برنامه های حفاظتی حوضه آبخیز دارد.
  کلیدواژگان: حساسیت به فرسایش، حوضه آبخیز تالار، عملیات آبخیزداری
 • رفعت زارع بیدکی، مریم مهدیانفرد، افشین هنربخش، حسین زینی وند صفحه 275
  روش های معمول ارزیابی جریان زیست محیطی از نظر پیچیدگی متنوع اند. برخی فقط به داده های جریان احتیاج دارند، ولی برخی نیازهای زیستگاهی هر گونه خاص را در نظر می گیرند. روش های هیدرولوژیک ارزیابی جریان زیست محیطی، اولین گام لازم در برنامه ریزی برای تخصیص های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه اند. برای تعیین حقابه زیست محیطی یک اکوسیستم آبی رودخانه نیاز به دانستن مقادیر جریان حداقل است که در هیدرولوژی به آن جریان پایه گفته می شود و برای تعیین مقادیر آن به تجزیه هیدروگراف نیاز است. به همین منظور آمار سی ساله دبی روزانه جریان در ایستگاه تیره دورود بر رودخانه تیره لرستان انتخاب شد. مقدار جریان پایه در دوره 1361 تا 1390 با استفاده از روش های BFI، فیلتر دیجیتال برگشتی و Hysep محاسبه شد. نتایج نشان داد بین 74 تا 78 درصد جریان رودخانه را آب پایه تشکیل می دهد. نتایج حاصل از مقایسه روش های یادشده با استفاده از معیارهای خطا نشان داد روش های محدوده زمانی جابه جاشونده و فیلتر دیجیتال برگشتی لین و هولیک با ضریب فیلتر 9/0 روش های مناسبی برای جداسازی آب پایه از جریان روزانه این رودخانه هستند.
  کلیدواژگان: اکهارت، شاخص جریان پایه، فیلتر دیجیتال برگشتی، لین و هولیک، Hysep
 • مهدی صدیق کیا، سیدعلی ایوب زاده، محبوبه حاجی اسماعیلی صفحه 289
  در پژوهش حاضر الزامات برآورد جریان زیست محیطی در رودخانه ها با تمرکز بر رودخانه دلیچای به عنوان نمونه مطالعاتی با استفاده از روش های هیدرواکولوژیکی بررسی شده است. ابتدا با استفاده از دو روش مرسوم تنانت و محیط تر شده به تخمین جریان زیست محیطی پرداخته شده است. سپس با توجه به اهمیت و غالب بودن گونه قزل آلای رنگین کمان در این رودخانه شرایط اکولوژیکی رودخانه برای این گونه بررسی شده و ارزیابی زیستگاهی صورت گرفته است. براساس نتایج، جریان زیست محیطی تخمین زده شده با استفاده از دو روش استفاده شده در این پژوهش اختلاف زیادی دارد و عملا نتایج این دو بسیار مبهم خواهد بود. مطابق با نمودار سری زمانی زیستگاه نیز، شرایط مطلوبیت زیستگاهی برای سه گروه سنی مختلف قزل آلای رنگین کمان بسیار متفاوت است. میزان زیستگاه های مطلوب در دسترس نیز در ماه های مختلف سال بسیار متغیر است. بنابراین تخمین یک میزان خاص برای جریان زیست محیطی کار مشکلی خواهد بود. در صورت استفاده از روش محیط تر شده عملا ذی نفعان در رودخانه حق بهره برداری از آن را نخواهند داشت، و در صورت استفاده از روش هایی مانند حداقل تنانت برای تخمین حداقل جریان زیست محیطی طبق سری زمانی زیستگاهی عملا تنش های جبران ناپذیری برای اکوسیستم رودخانه به خصوص در ماه های بحرانی مانند تخم ریزی گونه مد نظر (اسفند و فروردین) ایجاد می شود. در مجموع ابتدا باید توزیع مکانی زیستگاهی در طول رودخانه استخراج و سپس با توجه به نمودار سری زمانی مطلوبیت هر بازه میزان جریان زیست محیطی تخمین زده شود.
  کلیدواژگان: جریان زیست محیطی، رودخانه دلیچای، روش های هیدرواکولوژیکی، قزل آلای رنگین کمان، مطلوبیت زیستگاه
 • احمد حاجی نژاد، پوریا ثروتی، حسین یوسفی صفحه 301
  یکی از عوامل مهمی که سهم بسزایی در آلودگی منابع آب زیرزمینی دارد، دفع مواد زاید جامد و زباله های شهری است. در شهرستان بجنورد روزانه 200 تن زباله تولید می شود و این مقدار زباله سبب رهاسازی 33 میلیون لیتر شیرابه در سال می شود که به علت نبود سیستمی صحیح در دفع مواد زاید و طراحی نامناسب مراکز دفن زباله، سبب بروز نگرانی درباره نفوذ هیدروکربن ها و فلزات سنگین به آب های زیرزمینی شده است. در این پژوهش از 2 چاه بالادست و 2 چاه پایین دست محل دفن زباله نمونه برداری صورت گرفت. میانگین غلظت متغیرهای NH3، NO3-، PO43-، SO42-، Cl، Mg2+، K+ و Na+ در چاه های بالا دست به ترتیب 02/0، 27/20، 17/0، 2/141، 8/89، 52/38، 8/2 و 6/27 میلی گرم در لیتر و در چاه های پایین دست 08/0، 25/51، 5/0، 1/200، 2/182، 32/71، 1/7 و 8/218 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شده است. با توجه به زیاد بودن غلظت آلاینده های NO3-، PO43-، Mg2+، K+، Na+ و TDS نسبت به میزان استاندارد، می توان دریافت که نفوذ شیرابه های زباله های محل دفن به آب های زیرزمینی این منطقه سبب آلودگی آب چاه های مجاور محل دفن زباله شده است. به همین منظور در این مقاله علاوه بر بررسی آلایندگی آب های زیرزمینی در شهرستان بجنورد، پیشنهاد می شود با طراحی و مکان یابی محل دفن استاندارد جدید با استفاده از منطق فازی و امتیازدهی به معیارهای اصلی، 4 مکان مناسب برای دفن مشخص شود و یا از هاضم بی هوازی به جای دفع زباله استفاده شود تا علاوه بر واردنشدن شیرابه های زباله به آب های زیرزمینی، مقدار حدود 47 میلیون متر مکعب بیوگاز در سال تولید شود.
  کلیدواژگان: آبخوان، آب های زیرزمینی، بجنورد، شیرابه، مراکز دفن
 • مریم قره خانی، عطا الله ندیری، اصغر اصغری مقدم، فریبا صادقی اقدم صفحه 311
  با توجه به افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی در دشت اردبیل، ارزیابی آسیب پذیری آبخوان این دشت برای مدیریت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی ضروری است. در این پژوهش آسیب پذیری آبخوان دشت اردبیل در برابر آلودگی با استفاده از روش دراستیک بررسی شد. در مدل دراستیک هفت پارامتر موثر در آسیب پذیری شامل عمق آب زیرزمینی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی، به صورت هفت لایه رستری با مقیاس 30000: 1 تهیه شد و بعد از رتبه دهی و وزن دهی شاخص دراستیک محاسبه شد که برای دشت اردبیل بین 82 تا 151 به دست آمد. سپس به منظور بهینه سازی مدل دراستیک از مدل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی پیشرو و شبکه عصبی برگشتی استفاده شد تا بدین طریق بتوان به نتایج دقیق تری از ارزیابی آسیب پذیری دست یافت. به این منظور پارامترهای دراستیک به عنوان ورودی مدل و شاخص دراستیک به عنوان خروجی مدل تعریف شدند و مقادیر نیترات مربوطه به 2 دسته آموزش و آزمون تقسیم شد. شاخص دراستیک مربوط به مرحله آموزش با مقادیر نیترات مربوط تصحیح شد و بعد از آموزش مدل، در مرحله آزمون نتایج مدل ها با استفاده از مقادیر نیترات ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هر سه مدل هوش مصنوعی توانایی زیادی در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دارند، اما در این بین، مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله آزمون برای هر سه قسمت شرقی، غربی و جنوبی دشت با کمترین مقدار RMSE به ترتیب 74/6، 93/3 و 78/3 و بیشترین مقدار R2 به ترتیب 73/0، 79/0 و 72/0نتایج بهتری را در بر داشت. بر اساس این مدل، قسمت های شمالی و غربی دشت پتانسیل آلودگی بالایی دارد و باید محافظت بیشتری از این مناطق صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری آبخوان، دشت اردبیل، ماشین بردار پشتیبان، مدل دراستیک، هوش مصنوعی
 • هانیه نجف زاده، غلامرضا زهتابیان، حسن خسروی، علی گلکاریان صفحه 325
  به منظور بررسی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی دشت مه ولات با استفاده از داده های سطح آب، هدایت الکتریکی و غلظت کل نمک های محلول نقشه نوسانات سطح آب زیرزمینی و متغیرهای کیفی یادشده در سه دوره آماری 1380، 1386 و 1391در محیط نرم افزار Arc GIS9.3، با روش زمین آماری تهیه شد. در مرحله دوم برای تعیین عوامل موثر بر تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی به بررسی عواملی همچون کاهش میزان بارش و خشکسالی ها (با استفاده از نمودار شاخص بارش استاندارد)، شرایط زمین شناسی، رسوب شناسی (با ترسیم نقشه زمین شناسی منطقه مطالعاتی) و پیشروی جبهه های آب شور از کویرهای مجاور پرداخته شد. نتایج حاصل از تهیه نقشه های پهنه بندی مکانی کمیت و کیفیت آب زیرزمینی نشان داد که سطح آب در بخش اعظمی از منطقه افت داشته است و درباره متغیرهای هیدروشیمی آب زیرزمینی نیز مشخص شد که در طول دوره آماری بیشترین تمرکز متغیرهای یادشده در خروجی منطقه در بخش های غرب و جنوب غرب محدوده قرار داشته و روند تغییرات به طور معمول تا انتهای دوره آماری افزایشی و رو به حالت شوری بوده است. نتایج موثر تغییرات کمی و کیفی آب های زیرزمینی نشان داد که روند رو به رشد تعداد چاه های بهره برداری از راه های مختلف همچون افزایش اراضی باغی (به خصوص پسته کاری) و در کنار آن کاهش بارش و خشکسالی های اخیر، سبب افت سطح آب زیرزمینی در منطقه شده است که به دنبال آن پیشروی جبهه های آب شور از کویرهای مجاور در جنوب و غرب منطقه مطالعاتی را از طریق مسیل ها و کانال ها تحت تاثیر قرار می دهد و کیفیت آن ها کاهش می یابد. از طرفی این پهنه ها از نظر کیفی با توجه به دانه ریز بودن رسوبات و وجود املاح فراوان و رسوبات تبخیری بی شک سبب کاهش نفوذ و تغذیه از سطح سفره آب زیرزمینی می شود. که در صورت ادامه این روند و انجام ندادن اقدامات جدی و عملی برای کاهش برداشت های بی رویه و به تعادل رساندن سفره آب زیرزمینی، در آینده ای نه چندان دور علاوه بر ایجاد و تشدید آثار نامطلوب زیست محیطی، شاهد آسیب شدید به کشاورزی منطقه خواهیم بود.
  کلیدواژگان: آب شور، پهنه بندی، خشکسالی، سازند، متغیر
 • حسین یوسفی، احمد نوحه گر، زهرا خسروی، مسعوده عزیز آبادی فراهانی صفحه 337
  خشکسالی، کمبود رطوبت مستمر و غیر طبیعی تعریف شده است و پدیده ای اجتناب ناپذیر به شمار می رود که بیشتر نقاط جهان با آن روبه روست. خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که خسار ت های فراوانی به انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد می آورد. در خشکسالی چهار ویژگی عمده مطالعه می شود که عبارت اند از شدت، مدت، فراوانی و گستره خشکسالی که هدف از این تحقیق، تعیین شدت و مدت و گستره خشکسالی در استان مرکزی است. به منظور بررسی و پهنه بندی خشکسالی، شاخص های متنوعی ابداع شده است؛ یکی از آن ها، شاخص بارش استاندارد و دیگری شاخص خشکسالی احیائی است. برای بررسی از 10 ایستگاه سینوپتیک با طول دوره آماری مشترک 13ساله (1379 1392) در مقیاس زمانی ماهانه استفاده شد. پس از محاسبه شاخص ها توسط نرم افزار drinc، نقشه های پهنه بندی خشکسالی به طور مجزا برای منطقه توسط Arc GIS تهیه شد؛ ایستگاه آشتیان بیشترین شدت خشکسالی را در سال آبی 1386 1387 و منطقه مربوط به ایستگاه کمیجان کمترین خشکسالی را در سال 1386 1387 آبی داشتند. نقشه خشکسالی استان مرکزی با استفاده از شاخص بارش استاندارد و شاخص خشکسالی احیایی آسیب پذیری مناطق دشت در زمان وقوع خشکسالی را نشان می دهد. این مناطق در بخش مرکزی و غربی دشت واقع شده اند که در این میان شهرهای اراک، کمیجان و شازند ریسک پذیری شایان توجهی دارند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی خشکسالی، شاخص بارش استاندارد، شاخص خشکسالی احیایی، نرم افزار drinc، Arc GIS
|
 • Hamid Noori, Ali Reza Iildoromi, Mahdi Sepehri, Nabiolah Sepehri, Mohammad Mahdi Artimani Page 245
  The flood is one of the natural disasters that doesnt create itself but the landuse change will be caused it that makes a lot of human and financial losses every year. In this study in gonbad chi basin to assess the impact of Watershed mechanical operation on flood mapping used fuzzy method and AHP method and composition of slope mapping, landuse, Permeability and flow accumulation that called base mapping. In next setp by determining thelocation ofmechanicaloperations andseparationofthe operationaccordingto dam height and determine the extent of the effect of the mechanical operation using elevation contour lines, the mapping of impact of watershed management operations was prepared. In the end with composition of base mapping with impact of mechanicaloperations, a new map that called flood mapping is created. Although the results have a positiveapproximately9% impact on reducing the risks of flood but these results in a sufficient number of suitable structures would be more effective than showed.
  Keywords: Flood mapping, Gonbad chi, Fuzzy, AHP, Mechanical operations
 • Abolfal Ranjbar, Seyyed Javad Sadatinejad Page 253
  High temperature, high radiance, low vapor pressure, and lack of precipitation in most months characterize arid ecosystems. Under these conditions, tree crops such as pistachio suffer from drought combined with salinity stress. In order to investigation effects of combined salinity and drought stress on function of photosynthetic apparatus, Mutica pistachio (Pistacia mutica) seedlings were subjected to four osmotic stress treatments (induced by NaCl and polyethylene glycol) including: control, low osmotic stress, moderate osmotic stress and high osmotic stress. Thus, chlorophyll fluorescence parameters such as F0, Fm,Fv,Fʹm,Fʹ0,Fʹm,Fʹv, Fs,F0 /Fm,Fv/ Fm,Fv/F0,Fʹv/Fʹm, ΦPSII,ETR and qP were measured and calculated. Significant alterations in F0 and Fm were just observed at high osmotic stress that show injure to photon transfer process from antenna to reaction centers. Likewise, a significant reduction in Fv/ Fm at high osmotic stress depicted light photooxidation in photosystem II. Significant increase in F0 / Fm ratio at high osmotic stress appeared a suffering in functional performance of photosystem I. Significant alterations in ΦPSII and NPQ (as decrease and increase, respectively) showed a high non-photochemical dissipation of light energy in photosynthetic apparatus. Significant decrease in qP initiated at moderate osmotic stress and reached to the lowest at high osmotic stress. This reduction implies that light use efficiency by the plants has reduced. This investigation proved that the both groups of chlorophyll fluorescence parameters (dependent and independent) have an important role to study the effects of environmental stresses on photosynthetic apparatus.
  Keywords: photosystem, Chlorophyll, plastoquinone, photochemical, photon, Stress
 • Moghadase Fallah, Maziar Mohammadi, Ataollah Kavian Page 261
  Prioritization of sub-watersheds is very important in the natural sources and watershed management. In this study, the morphometric parameter and landuse changes using RS and GIS techniques used in order to identify erosion-prone sub-watersheds. The Morphometric parameter such as basin relief, the linear parameters (drainage density, bifurcation ratio, length of overland flow, stream frequency and drainage texture) and the shape parameters (elongation ratio, compactness coefficient, basin circularity, shape index and form factor) were considered. The landuse map of Talar watershed using RS technique provided into five land, rangeland, forest, residential, irrigated farming, dry land farming in 1999 and 2014. Prioritization of sub-watersheds were implemented into four categories as very high, high, medium and low base on morphometric parameter, landuse change analysis and finally integration of morphometric parameter and land use change analysis. based on integration of morphometric and land use analysis 9 sub-watershed with 656/0% area were considered in the very high priority, 6 sub-watershed with 25.22% area in the high priority, 5 sub-watershed with 12.19% area in the medium priority and 1 sub-watershed with 2.03% area in the low priority. The most of basin area is located in the high priority that requires immediate action to erosion control and implementprotection programs.
  Keywords: erosion, prone, watershed practices, Talar watershed
 • Rafat Zare Bidaki, Maryam Mahdianfard, Afshin Honarbakhs, Hossein Zeinivand Page 275
  Commonly used environmental flow evaluation techniques range in complexity. Some requires stream flow records alone, and some accounts for the habitat requirements of individual species life-stages and physical characteristics of the stream. Hydrological based methods for environmental flow assessment are the first step in planning for environmental allocation in developing countries. For determining environmental needs in a water ecosystem knowledge of the minimum discharge is needed that in hydrology named base flow. Determining it needs to hydrograph separation. For this purpose 30 years daily flow data of Tireh Dorood hydrometery station, on Tireh LorestanRiver was selected. Base flow calculated for daily data from 1982-2011 using BFI, Recursive Digital Filter and HYSEP methods. Results show that base flow in this river forms between 74 -78 % of stream flow. Comparing methods using error measures shows that sliding limit method and Lyne and Hulic method with filter index of 0.9 are suitable methods for base flow separation in Tireh River.
  Keywords: Base Flow Index, Recursive Digital Filter, Lyne, Hollick, Eckhardt, Hysep
 • Mahdi Sedighkia, Seyed Ali Ayyoubzadeh, Mahboobeh Hajiesmaeli Page 289
  In the present research necessities of instream flow needs (IFN) assessment in the rivers with focusing on Delichai River as case study is investigated using the hydro-ecological methods. At first, IFN is assessed using two common approaches of the Tennant and wetted perimeter. Then considering that Rainbow trout is the most important and dominant species in this river, ecological condition of the river for this species is investigated and physical habitat evaluation is carried out. According to the results, differences among the evaluated IFN value from the Tennant and wetted perimeter methods are very large and results of these two methods will be ambiguous. According to the habitat time series curve, habitat suitability condition is also very different for three life stages of Rainbow trout. Available suitable habitat is also very variable in different months of the year. Thus, assessing a special value for IFN will be very difficult. In case of using wetted perimeter method, stakeholders dont have right to exploit the river, and in case of using methods like minimum of the Tennant method for IFN assessment according to the habitat time series irrecoverable tensions for river ecosystem will be created, especially in critical months like spawning of the target species (March & April). Generally, at first longitudinal habitat suitability distribution of the river must be extracted and then IFN value must be assessed according to the habitat suitability time series of each reach.
  Keywords: Instream flow needs, Delichai river, Hydro, ecological methods, rainbow trout, Habitat Suitability
 • Ahmad Hajinezhad, Pooria Servati, Hossein Yousefi Page 301
  One of the factors that play a significant role in the contamination of ground water resources, solid waste and urban waste. 200 tons of waste is generated daily in the city Bojnourd and the amount of waste causes the release of 33 million liters of leachate per year. That the lack of proper waste disposal systems and landfills poor design caused concern about the influence of hydrocarbons and heavy metals into groundwater is has been. In this study, 2 wells upstream and 2 wells downstream in the side of landfill were sampled. The average concentration of variables NH3¡ NO3-¡ PO43-¡ SO42-¡ Cl¡ Mg2¡ K æ Na in the upstream wells Is measured respectively, 0.02, 20.27, 0.17, 141.2, 89.8, 38.52, 2.8, 27.6 mg/l and wells downstream, 08.8, 51.25, 0.5, 200.1, 182.2, 71.32, 7.1, 218.8 mg/l. Due to the high concentration of ppllutants of NO3-¡ PO43-¡ Mg2¡ K¡ Na æ TDS to a standard amount can be found that Influence of waste landfill leachate to the of groundwater in the area causes contamination wells surrounding the landfill. In this paper, in addition to examining groundwater pollution in the city of Bojnourd, is recommend that to design and locate the new standard burial place by using fuzzy logic and to found fourth place with ranking criteria for burial or should be used anaerobic digestion instead of waste disposal.
  Keywords: Leachate, Landfill, Groundwater, aquifer, Bojnourd
 • Maryam Gharekhani, Ata Allah Nadiri, Asghar Asghari Moghaddam, Fariba Sadeghi Aghdam Page 311
  With respect to population growth and agricultural development in Ardabil Plain, vulnerability assessment of the plain aquifer is necessary for management of groundwater resources and the prevention of groundwater contamination. In this study, vulnerability of Ardabil plain aquifer to pollution was evaluated by DRASTIC method. DRASTIC model was prepared by seven effective parameters on vulnerability, including groundwater depth, net recharge, aquifer media, soil media, topography, impact of vadose zone, and hydraulic conductivity as seven raster layers at 1:30000 scales. Then DRASTIC index was calculated after ranking and weighting that it was obtained 82 to 151 for Ardabil plain. The support vector machine (SVM), feedforward network (FFN) and recurrent neural network (RNN) models were adapted for optimizing the DRASTIC model to obtain the most accurate results of vulnerability evaluation. For this purpose, the DRASTIC parameters and the vulnerability index were defined as inputs data and output data respectively for models, and nitrate concentration data were divided in two categories for training and testing.DRASTIC index in training step was corrected by the related nitrate concentration, and after model training, the output of model in test step was verified by the nitrate concentration. The results show that 3 models of artificial intelligence are able to assessment of aquifer vulnerability, but the Support vector machine (SVM) with the least value of RMSE for all Eastern, Western and Southern parts of the plain is 6.74, 3.93 and 3.78, respectively and the highest value of R2 is 0.73, 0.79 and 0.72, respectively had the best results in the test step.According to this model, the northern and western parts of the plain are classified as high pollution potential areas and should be more protection of these areas.
  Keywords: Aquifer Vulnerability, DRASTIC Model, Artificial Intelligence, Support Vector Machine, Ardabil Plain
 • Hanieh Najafzadeh, Ghlamreza Zehtabian, Hassan Khosravi, Ali Golkarian Page 325
  This research was conducted in order to study the effect of climate and geology factors on groundwater sources in Mahvelat plain. In order to study the groundwater quality and quantity considering groundwater resources including wells and qanats; using groundwater surface, Electric Conduction (EC) and the Total Density Solution (TDS), the maps of groundwater surface fluctuation and quality parameters were prepared by geostatistical methods in ArcGIS 9.3 software environment. At second phase for determination the causes of changes in groundwater quality and quantity, factors such as reduced rainfall and droughts (Standardized Precipitation Index (SPI) was used), geology, sedimentology (The geology maps were provided), stick up saltwater front from adjacent desert area were studied. The results zoning maps of groundwater quality and quantity showed that water level has been decreased in most part of the study area. Studding hydro-chemical parameters showed that the highest concentration of the mentioned parameters was at output of area in the west and southwest. Changing procedure of water quality was rising and toward salinity until the end of the period. The results of water quantitative and qualitative parameters showed that increase of exploitation wells in different ways, such as increasing land for gardening (especially pistachio), rainfall decrease and drought have caused decline in groundwater level and that followed with progress of saltwater fronts from neighboring deserts in the south and west of the studied area through rivers and cables affected and decreases its quality. However, these zones in terms of qualitatively causes influence decrease and feeding of ground water level because have fine grained sediments and the presence of abundant salt and evaporite deposits. If this trend continues, in near future in addition to the development and exacerbation of adverse environmental effect we will see severe damage to agriculture because of lack of serious and practical activities for decrease indiscriminate harvesting and lack of water table balance.
  Keywords: Variable, drought, Saltwater, Formation, Zonation
 • Hossein Yousefi, Ahmad Nohegar, Zahra Khosravi, Masude Azizabadi Farahani Page 337
  Drought is defined as the continuous and abnormal moisture deficiency and phenomenon is unavoidable that most parts of the world are facing. Drought is a natural hazard that creates a lot of damages to human health and natural ecosystems.In every drought study four main characteristics are considered: severity, duration, frequency or return period and areal extent. The objective of this study was to analyze these characteristics of drought and to use them in plotting drought maps over the Markazi province. To study the drought andmodeling, deferent indexes has been invented, an index is the Standardized Precipitation Index and one index is Reconnaissance Drought Index. To review the 10 synoptic stations with the same period of 13 years (1379-1392) at the monthly time scale was used.Theindexs is calculated by the software drinc, zoning maps of drought in a separate area is provided by the Arc GIS.The most severe drought in Ashtian station in year of blue of 87-86 and lowest drought in Station Komijan in year of blue 87-86 be seen.Drought map of the Markazi province using the Standardized Precipitation Index and Reconnaissance Drought Indexof lowland areas during the drought shows. These areas are located in the central and western plains, among which in Arak, Komijan and Shazand are whittherisk of drought.
  Keywords: Drought mapping, StandardizedPrecipitationIndex, Reconnaissance Drought Index, software drinc, Arc GIS