فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 29، زمستان 1394)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/11/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن سوری نژاد، مهران فرهادی، رسول کردنوقابی صفحه 7
  هدف این پژوهش تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزند پروری بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و تعداد 280 نفر از دانش‏آموزان دبیرستانهای مدارس دولتی شهر کوهدشت در سال تحصیلی 93-92 (4801N=) به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی، شخصیت گلدبرگ و شیوه های فرزندپروری والدین اجرا و تحلیل شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان) استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سبک های فرزندپروری می‏توانند تغییرات اهمال‏کاری تحصیلی را در دانش‏آموزان تبیین کنند (P<0.01). میان روان رنجوری با اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (P<0.01). همچنین میان وظیفه شناسی و گشودگی با اهمال‏کاری تحصیلی در دانش‏آموزان همبستگی منفی وجود دارد (P<0.01)؛ اما میان ویژگی های شخصیتی برون گرایی و مقبولیت با اهمال کاری تحصیلی در دانش‏آموزان رابطه معنادار وجود ندارد. در زمینه سبک های فرزند پروری نیز میان سبک فرزندپروری مسامحه کار و اهمال کاری تحصیلی در دانش‏آموزان همبستگی مثبت وجود دارد (P<0.01). همچنین میان سبک فرزندپروری مقتدرانه و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان همبستگی منفی وجود دارد (P<0.05)؛ اما میان سبک فرزندپروری سخت‏گیرانه و آسان گیر با اهمال‏کاری تحصیلی در دانش‏آموزان همبستگی وجود ندارد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که سبک های فرزندپروری و ویژگی های شخصیتی می توانند اهمال کاری تحصیلی را در دانش آموزان تبیین کنند.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، اهمال کاری تحصیلی، ویژگیهای شخصیتی، سبک های فرزندپروری، دانش آموزان دبیرستانی
 • کریم عبدالمحمدی، عزت الله احمدی، علی محمد زاده، فرهاد غدیری صورمان آبادی صفحه 27
  اضطراب امتحان عبارت است از احساسات نامطلوب یا حالت هیجانی که افراد در آزمونهای رسمی یا سایر موقعیتهای ارزشیابی تجربه می کنند. پژوهش حاضر با هدف روشن ساختن رابطه عزت نفس و عملکرد خانواده با اضطراب امتحان انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. حجم نمونه متشکل از 750 دانش آموز دوره پیش دانشگاهی است که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای انتخاب شده است. در پژوهش حاضر پرسشنامه های مقیاس عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه اضطراب امتحان اجرا شده و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون‏ همزمان مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحلیل نشان داد که مولفه های عملکرد خانواده (پاسخ دهی، درگیری عاطفی، کنترل و حل مساله) و عزت نفس به صورت منفی اضطراب امتحان را پیش بینی می کنند. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد خانواده مانند انتظارات، میزان حمایت کنندگی، شرایط خانوادگی و چگونگی برخورد با دانش آموز و میزان اعتماد دانش آموز به توانایی های خود و عزت نفس او از عوامل موثر بر اضطراب امتحان است. بنابراین مشاوران تحصیلی، اولیای مدارس و خانواده ها برای مقابله با اضطراب امتحان دانش آموزان باید به این عوامل توجه کنند.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، عزت نفس، عملکرد خانواده، پاسخ دهی، درگیری عاطفی، کنترل، حل مساله
 • امینه احمدی صفحه 41
  در عصر حاضر، دانش آموزان برای رویارویی با تحولات شگفت انگیز هزاره سوم میلادی باید مهارتهای تفکر انتقادی و خلاق خود را به منظور تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه بهبود بخشند. هدف این پژوهش تعیین رابطه آموزش مجازی وخلاقیت دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول مدارس شهر تهران در هزاره سوم است. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای400 نفر بوده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه آموزش مجازی و پرسشنامه خلاقیت عابدینی (1372) استفاده شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. داده های پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج پژوهش نشان داده که میان میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات وخلاقیت و هر یک از مولفه های آن (سیالی،بسط،ابتکار،انعطاف پذیری) رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. استفاده از آموزش مجازی خلاقیت ومولفه های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری را پیش بینی می کند و از لحاظ آماری معنا دار است.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، خلاقیت، هزاره سوم
 • فریده حمیدی صفحه 57
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی معلمان با خوش بینی آموزشی آنان انجام گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. برای انجام دادن این تحقیق، از میان 900 نفر از دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 148 نفر از معلمان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه خوش بینی آموزشی معلمان، پرسشنامه ذهن آگاهی تورنتو و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو بود. روش های آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی (میانگین، درصد فراوانی، روش همبستگی پیرسون) و آمار استنباطی (رگرسیون گام به گام) بوده است. نتایج نشان داد میان مولفه های ویژگی های شخصیتی و ذهن آگاهی معلمان با خوش بینی آموزشی آنان رابطه معنادار وجود دارد. ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی معلمان می تواند در کل 24 درصد خوش بینی آموزشی معلمان را پیش بینی کند. با توجه به تاثیر و اهمیت خوش بینی آموزشی معلمان به عنوان سازه ای تاثیرگذار در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری، توجه به ویژگی های شخصیتی معلمان به عنوان یک پیش نیاز و ملاک ضروری در گزینش و ارزشیابی معلمان از اهمیتی خاص برخوردار است.
  کلیدواژگان: خوش بینی آموزشی، ذهن آگاهی، ویژگیهای شخصیتی
 • علی علیمحمدی، حمید شفیع زاده صفحه 77
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان مهارت مثبت اندیشی با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان در سال تحصیلی 95-94 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان سمنان به تعداد 5774 نفر است که از این میان، با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 361 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های مهارت مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی(1988) با پایایی 94/0 و مهارتهای اجتماعی ماتسون (1983) با پایایی 86/0 به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل آماری، روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به کار رفت و نتایج نشان داده است که دانش آموزانی با مهارتهای اجتماعی بالا، مثبت اندیشی بیشتر و با مهارتهای اجتماعی پایین، مثبت اندیشی کمتری دارند. همچنین تحلیل فرضیات نشان داده که مهارتهای اجتماعی دانش آموزان از طریق مثبت اندیشی آنها قابل پیش بینی است. در بررسی سوالات هم، میانگین نمرات مثبت اندیشی دانش آموزان به طور معناداری بالاتر از حد متوسط و میانگین نمره های مهارت اجتماعی دانش آموزان به طور معناداری پایین تر از حد متوسط به دست آمده است.
  کلیدواژگان: مهارت مثبت اندیشی، مهارتهای اجتماعی
 • کیومرث فلاحی صفحه 93
  سرمایه انسانی مهمترین عامل توسعه و پیشرفت جوامع گوناگون است و نخبگان نقشی تعیین کننده در آن دارند. در 14سال گذشته، 62 درصد از دانش آموزان مدال آور المپیادی کشور، ترک وطن کرده و به کشور هایی چون آمریکا و کانادا کوچیده اند. هدف این نوشتار بررسی رابطه تعلق خانوادگی، هویت ملی و پایبندی به ارزشها در میان دانش آموزان برتر المپیادی با میزان گرایش مهاجرت در میان آنان بوده است. این بررسی با روش های توصیفی از نوع پیمایشی به انجام رسیده و برای شناخت ابعاد آن از تحقیقات تاریخی نیز بهره گرفته شده است. حجم نمونه پژوهش با بهره گیری از فرمول کوکران، به شیوه تصادفی و خوشه ای،300 نفر بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزارهای معتبر و شاخصهای آماری توصیفی و استنباطی و جدولهای توزیع فراوانی و محاسبه درصدها صورت گرفته است. اعتبار پرسشنامه ها با دوبار آزمایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام یافته و روایی آنها تایید شده است. در نهایت در میان انگیزه های درونی و بیرونی مهاجرت در جامعه نمونه مورد نظر، نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی (هویت، خانواده، پایبندی به سنتها و...) تاثیر بیشتری داشته است. یافته های این بررسی نشان داده که در میان دانش آموزان المپیادی که تعلق خانوادگی، هویت ملی و پایبندی به ارزشها از جمله باورهای مذهبی قوی تر بوده، گرایش به مهاجرت کمتر بوده است. این بررسی از میان نظریه های موجود به نظریه اجتماعی و فرهنگی و آرای پژوهشگرانی مانند «لی»، «پیکوت»، «براون» و «میر» که مهاجرت را همواره ارادی نمی دانند و به کششها و رانشهای مقصد و مبدا توجه می کنند، نزدیکی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان المپیادی، استعدادهای درخشان، گرایش به مهاجرت، خانواده، هویت ملی، ارزشها
|
 • M. Sourinejad, M. Farhadi, R. Kordnoghabi Page 7
  The present study was carried out to explain academic procrastination of students based on personality traits and parenting styles. The research design was correlational. The population of the study comprised the entire high school students in the City of Kouhdasht in academic year 2013-2014 (N= 4801). The sample was drawn through multi-stage cluster sampling method and 280 students were selected. The instrumentation comprised academic procrastination scale, Goldberg's personality inventory and parenting styles questionnaire. The obtained data were analyzed through descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and simultaneous regression analysis). Results showed that personality traits and parenting styles could explain academic procrastination variations in the students. Neuroticism had a positive relationship with academic procrastination, whereas a negative association was observed between academic procrastination, conscientiousness, and openness to experience. However, there was no significant relationship between academic procrastination, extroversion and agreeableness. In addition, a positive relationship was observed between neglectful parenting style and academic procrastination, whereas a negative association was observed between authoritative parenting style and academic procrastination. And finally there was no relationship between academic procrastination and authoritarian and indulgent parenting styles.
  Keywords: procrastination, academic procrastination, personality traits, parenting styles, high school students
 • K. Abdolmohammadi, E. Ahmadi, A. Mohammadzadeh, F. Ghadiri Sourman Abadi Page 27
  Test anxiety is a condition in which people experience extreme stress, anxiety, and discomfort during and/or before taking a test. This study was conducted to determine the relationship between family functioning, self-esteem, and test anxiety. The research method was descriptive, correlational. The population of the study comprised the entire pre-university students in East Azerbaijan Province in academic year 2015-2016. For the purpose of sampling, random multi-stage cluster sampling method was used and 750 students were selected. The instrumentation included Rosenberg Self-Esteem Scale, Test Anxiety Inventory as well as the Family Functioning Scale. The data were analyzed using Pearson correlation and simultaneous regression analysis. Results showed that dimensions of family functioning (affective responsiveness, affective involvement, behavioral control, and problem solving) and self-esteem were negatively correlated with students’ test anxiety. Findings revealed that the family functioning components such as expectations, family support, family condition, the way students are treated, students’ confidence in their own abilities, and self-esteem influence students’ anxiety.
  Keywords: test anxiety, self, esteem, family functioning, affective responsiveness, affective involvement, behavioral control, problem solving
 • A. Ahmadi Page 41
  The aim of the present study was to examine the relationship between virtual education and students’ creativity in the third millennium. The research method of this survey was correlational. The population of the study included the entire junior high school girls in Tehran in academic year 2014-2015. The sample size was determined through Krejcie and Morgan Table and 400 students were selected via cluster sampling method. In order to measure the degree of use of virtual education a researcher-made questionnaire was used. In addition, Abedi’s questionnaire (1993) was utilized for assessing creativity. The obtained data were analysed by Pearson’s correlation and multivariate regression. The results indicated that there was a significant, positive relationship between the extent of use of Information and Communications Technology, students’ creativity, and its components (fluency, elaboration, originality and flexibility). In fact, the use of virtual education can significantly predict students’ creativity and its components, i.e., fluency, elaboration, originality and flexibility.
  Keywords: virtual education, creativity, third millennium
 • F. Hamidi Page 57
  The present study was undertaken to examine the relationship between mindfulness, personality traits, and academic optimism among teachers. The research method was descriptive, correlational. The statistical population of the study included 900 student teachers of Shahid Rajaee Teacher Training University. For the purpose of sampling, purposeful sampling was used and 148 teachers were selected. The instrumentation comprised School Academic Optimism Scale, Toronto Mindfulness Scale as well as Neo Personality Inventory. The obtained data were analyzed via descriptive (mean, percentage, frequency, Pearson correlation) and inferential statistics (stepwise regression). Results showed that there was a significant relationship between academic optimism, personality traits, and mindfulness among teachers. Mindfulness and teachers’ personality traits could totally predict 24 percent of teachers’ academic optimism. Due to the impact and importance of teachers’ academic optimism as a determining structure in predicting students’ achievement and promoting teaching-learning process, it is important that due attention be paid to the personality traits of teachers as a vital criterion in the selection and evaluation of teachers.
  Keywords: academic optimism, mindfulness, personality traits
 • A. Alimohammadi, H. Shafizadeh Page 77
  The present study was conducted to investigate the relationship between high school students’ positive thinking and social skills in the city of Semnan. The statistical population comprised 5774 high school students in academic year 2015-2016. For the purpose of sampling, random cluster sampling method was used and 361 students were selected. The instrumentation included Ingram & Wisnicki positive thinking (1988) and Matson social skills (1983) questionnaires. The reliability indices of the questionnaires were calculated to be 0.94 and 0.86, respectively. The data were analyzed through Pearson correlation and regression analysis. Results showed that students who possessed high social skills demonstrated higher positive thinking, whereas low social skills were linked with declines in positive thinking. Furthermore, the social skills of students could be predicted through positive thinking. In addition, the mean score for students’ positive thinking was significantly higher than average and the mean score for students’ social skills was significantly lower than average.
  Keywords: positive thinking, social skills
 • K. Fallahi Page 93
  Human capital is the main determinant of development in different societies and the elite play a fundamental role in this regard. In the last 14 years, 62 percent of high school Olympiad medalists have migrated to countries such as the United States and Canada. The main purpose of this study was to examine the relationship between attachment to family, national identity, adherence to values, and inclination towards migration among high school students participating in national Olympiads. In this survey, descriptive methods were utilized and historical perspectives were also taken into account. The sample size was determined to be 300 based on Cochran’s formula and the sample was drawn via random cluster sampling method. Data analysis was carried out through descriptive and inferential statistical indexes, tables of frequency and percentages. The reliability of the questionnaires was calculated via test-retest method and Cronbach’s alpha and their validity was also approved. Results of the study showed that when attachment to family, national identity, and adherence to (religious) values are high among students, lower inclination towards migration is observed. Findings of the present study are in line with viewpoints of such scholars as Lee, Picouet, Brown, and Meyer who focus on involuntary migration as well as push and pull factors.
  Keywords: Olympiad contestants, gifted students, inclination towards migration, family, national identity, values