فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 103، مهر و آبان 1395)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 103، مهر و آبان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • راحله طبری جویباری، فواد گلی احمدآباد، هادی رضایی، فریبا عینی، میثم فروزی صفحه 383
  زمینه و هدف
  امروزه استفاده از شبیه سازی برای تعیین دقیق پارامترهای دزیمتری اجتناب پذیر است. در این مطالعه پارامترهای دزیمتری 252Cf-AT به عنوان یک چشمه نوترونی براکی تراپی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو محاسبه می شود که در درمان برخی از سرطان های رحم و تومورهای مغزی کاربرد دارد.
  روش بررسی
  ویژگی های فیزیکی و هندسی چشمه کالیفورنیوم-252 مدل AT با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX (2.6.0) تخمین زده شده و قدرت کرمای هوا در داخل یک کره خلا محاسبه شد. پارامترهای دزیمتری برای چشمه قرار گرفته در یک فانتوم یکنواخت آب و بر اساس پروتکل TG-43 پیشنهاد شده توسط AAPM تعیین شد.
  یافته ها
  قدرت کرمای نوترون هوای چشمه Cf252 در واحد اکتیویته برابر با (cGy cm2/μgh) 33/0 تخمین زده شد. ثابت آهنگ دز نوترون ΛN، برای *F8 و F6 به ترتیب برابر با cGy/Uh7524/5 و cG/Uh 650816/5 تخمین زده شد. تابع شعاعی دز با یک معادله درجه پنجم به دست آمد. مقادیر عددی و معادلات مربوطه به توابع آنیزوتروپی دز F(r،θ)، نیز تخمین زده شد.
  نتیجه گیری
  پارامترهای دزیمتری برای چشمه Cf252 مدل AT که با کد مونت کارلو محاسبه شده است، همخوانی خوبی با نتایج تجربی و محاسبه شده قبلی دارد. مقادیر محاسبه شده می تواند در نرم افزارهای طراحی درمان براکی تراپی با چشمه 252Cf-AT مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: براکی تراپی، دزیمتری نوترون، چشمه 252Cf، AT، شبیه سازی مونت کارلو
 • ندا نجیب پور، عبدالحسن طلایی زاده، حسین تجلی صفحه 391
  زمینه و هدف
  شایع ترین علت شوک در بیماران جراحی یا ترومایی، از دست دادن خون به علت خونریزی است. درمان معمول این نوع شوک جایگزینی با مایعات ایزوتون می-باشد. هدف از انجام این طرح، مقایسه اثر سالین هیپرتونیک (3/5 درصد) و رینگر لاکتات در احیای بیماران مبتلا به شوک هیپوولمیک می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به شیوه کارآزمایی بالینی دو سوکور انجام شد، بیماران ترومایی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان گلستان اهواز به طور تصادفی ساده به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم و مورد بررسی قرار گرفتند(85 مورد و 85 شاهد). گروه مورد به وسیله محلول سالین هیپرتونیک 5/3 درصد و گروه شاهد با استفاده از روش روتین احیا که شامل بهره گیری از رینگر لاکتات بود مورد مداخله قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع 170 بیمار (157 مرد و 13 زن) مورد مطالعه گرفتند. مدت زمان لازم و حجم مایع دریافتی جهت رسیدن فشار به mmHg90 در گروه آزمون به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. مقایسه سایر متغیرها به جز سدیم سرم در 24 ساعت پس از شروع درمان بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از سالین هیپرتونیک با حجم محدود در آغاز درمان جهت بیماران با شوک هیپوولمیک به دنبال تروما، سبب کاهش میزان مایع دریافتی و افزایش سرعت خروج از شوک می شود و استفاده از آن را در بیماران با شوک هیپوولومیک توصیه می-گردد.
  کلیدواژگان: احیا، شوک هیپوولومیک، رینگر لاکتات، سالین هیپرتونیک
 • علیرضا عمرانی*، منوچهر مصری پور، محمد کتانی، هاجر شکرچی زاده اصفهانی، دانا زندیان صفحه 397
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه درک فرآیند بیولوژیکی زمینه ای مرتبط با ترن اور استخوانی در طول حرکت ارتودنتیک دندان میباشد،به این منظور فعالیت ویژه آنزیم آلکالن فسفاتاز (ALP)درمایع شیار لثه ای طی اجرای دو نوع تکنیک ارتودنسی اسلایدینگ و فریکشن لس جهت عقب بردن دندان کانین مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در 5 بیمار در محدوده سنی 12 تا 20 سال مبتلا به بیرون زدگی دنتوآلوئولار هر دو فک بعد از کشیدن هر چهار دندان پره مولر اول تکنیک های ارتودنسی ثابت (اسلایدینگ و فریکشن لس) به طریقه ضربدری اجرا شد. نمونه های مایع شیار لثه از ناحیه مزیال دندان های کانین در چهار مقطع زمانی: بلافاصله پس از نصب وسایل ارتودنسی، در زمان فعال سازی اولیه دستگاه، 15 و 30 روز پس از آن، جمع آوری شد. فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و مقدار میکروپروتئین در آزمایشگاه با استفاده از کیت های کلریمتریک اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  میانگین فعالیت ویژه ALP در هر دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن لس به دنبال فعال سازی دستگاه ها و اعمال نیروهای ارتودنتیک به دندان ها به طور معناداری افزایش یافته بود (0/014=P). به علاوه میانگین تغییر فعالیت ویژه آنزیم در فواصل زمانی بین مراحل چهارگانه نمونه گیری نیز در هر دو تکنیک مذکور تفاوت آماری معناداری را نشان داد. از نظر میانگین تغییر فعالیت ویژه ALP در فواصل زمانی بین مراحل چهارگانه نمونه گیری، تنها بین مراحل سوم و چهارم، در تکنیک فریکشن لس به طور معناداری بیشتر از تکنیک اسلایدینگ بود.
  نتیجه گیری
  افزایش معنا دار فعالیت ویژه ALP موجود در مایع شیار لثه ای در سمت کشش به دنبال اعمال نیروهای ارتودنتیک به دندان در هر دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن لس و مطابقت آن با تحقیقات قبلی، این نظریه را تقویت می کند که تشکیل استخوان آلوئولار می تواند توسط نمونه گیری از مایع شیار لثه برای تعیین فعالیت ویژه ALP مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آلکالین فسفاتاز، مایع شیار لثه ای، تکنیک اسلایدینگ، تکنیک فریکشن لس، حرکت دندانی
 • عبدالرضا گیلاوند*، غلامحسین برکت صفحه 405
  زمینه و هدف
  با توجه به تاثیر سلامت روان بر عملکرد دانشجویان و نقش مهمی که در پیشبرد وضعیت تحصیلی و جلوگیری از افت و ترک تحصیلی آنها دارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آن ها انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی– تحلیلی 350 نفر از دانشجویان در سه گروه علوم انسانی، فنی، پزشکی به صورت تصادفی ساده و به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ و ویلیامز GHQ-28 بود. معدل پایان ترم قبل دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی، آنالیز واریانس و آزمون همبستگی) انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشانگر این بود که تفاوت معناداری بین سلامت روان دانشجویان مورد مطالعه متاهل و مجرد و دختر و پسر وجود دارد (05/0> p). همچنین بین ابعاد سلامت روان و معدل تحصیلی، ارتباط معنی داری از نظر آماری مشاهده شد(05/0> p) همچنین بین میانگین نمرات پرسشنامه سلامت روان دانشجویان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار و معکوسی وجود داشت. به این معنی که با افزایش سلامت روان (نمره کلی پایین درآزمون) معدل دانشجویان (به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی) افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  لذا با توجه به نقش موثر سلامت روان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، لازم است در جهت تامین و بسترسازی مناسب آن در دانشگاهها تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 • مریم عطشانی*، محمد فکور، کیوان تیموری صفحه 415
  چکیده
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی شکستگی های اینترتروکانتریک یکی از سه زیرگروه شکستگی های لگن می باشند و به درمان جراحی نیاز دارند،است. این شکستگی هامورتالیتی بالایی داشته و می توانند عوارض و ناتوانی به دنبال داشته باشند و کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهند. در راستای همین موضوع این پژوهش در راستای بررسی کامل و جامعکیفیت زندگیاین بیماراندر بیمارستان امام خمینی اهواز بهعنوان مرکز اصلی ارتوپدی و جراحی استخوان جنوب غرب کشور طرح ریزی شد.
  روش
  این پژوهش با مطالعه پرونده های بیماران دچار شکستگی اینترتروکانتریک و پیگیری آنان با بررسی میزان کیفیت زندگی با پرسشنامه استاندارد SF36 صورت گرفت.همچنین اطلاعات دموگرافیک بیماران و اطلاعات درمانی شامل نوع عمل جراحی و فاصله شکستگی تا عمل مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS V22 آنالیز شدند.
  نتایج
  81 بیمار دچار شکستگی اینترتروکانتریک فمور بررسی شد. میانگین کیفیت زندگی بیماران بر اساس پرسشنامه 7/17± 5/48 بود. میزان کیفیت زندگی بیماران با سن، فاصله زمانی شکستگی تا عمل جراحی و وضعیت اقتصادی بیماران رابطه معناداری داشت. (P<0.0001، P<0.0001، P=0.0002) بحث: میزان کیفیت زندگی بیماران دچار شکستگی اینترتروکانتریک فمور بعد از عمل جراحی در حد متوسط رو به پایین قرار میگیرد. لذا لزوم پیگیری درمانی مراقبتی و همچنین حمایت روانی اجتماعی بیماران را که اکثرا مسن هستند را می طلبد
  کلیدواژگان: اینترتروکانتر، شکستگی، عمل جراحی
 • ندا عبدویس زاده، اسماء محمدی، پریسا دایتی، علیرضا خیراله* صفحه 423
  زمینه و هدف
  اثر واربورگ نوعی گلیکولیز بی هوازی در حضور اکسیژن است که در آن سلولهای توموری تمایل به جذب گلوکز و ترشح لاکتات در حضور اکسیژن دارند تا انرژی لازم برای رشد در شرایط فقر غذایی فراهم گردد. در مطالعات گذشته سلول های جنینی می توانند مشابه سلول های سرطانی رفتار کنند بر اساس این تحقیقات در این مطالعه با القای گرسنگی و ایجاد شرایط محیطی مشابه با شرایط سلول های سرطانی به درک اثر واربورگ در سلول های آستروسیت جنینی کشت شده از مغز نوزاد موش پرداخته شد.
  روش بررسی
  آستروسیت ها درDMEM/FBS 10 درصد کشت داده شدند. در کشت ثانویه در زمان های 16، 48 و 72 ساعت گرسنگی در سلول ها القا شد و در انتها مصرف گلوکز، میزان ترشح لاکتات و فعالیت LDH داخل سلولی به روش فتومتریک اندازه-گیری گردید.
  یافته ها
  مصرف گلوکز 48 ساعت بعد از القای گرسنگی سلولی 42% در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت (0/05> P). همچنین 16 ساعت بعد از القای گرسنگی ترشح لاکتات افزایش و 72 ساعت بعد فعالیتLDH داخل سلولی افزایش معنادار 7/63 برابری را نشان داد (0/05 >P) .
  نتیجه گیری
  تولید و ترشح لاکتات در این سلول ها به عنوان منبع انرژی و همین طور ترکیبی شیمیایی برای تبادل پیام با یکدیگر، همانند سلول های توموری، عمل می کند. با توجه به ایجاد شرایطی مشابه با شرایط سلولهای توموری برای آستروسیت ها، امید است این یافته ها منجر به درک بهتر مفاهیم متابولیسم سلول های توموری و طراحی استراتژی-های جدید درمانی بر علیه این سلول ها در مغز گردد.
  کلیدواژگان: اثر واربورگ، آستروسیت، فقر غذایی سلول، لاکتات، لاکتات دهیدروژناز، سرطان
 • معصومه عزیزی*، وحید تادیبی، ناصر بهپور صفحه 433
  زمینه و هدف
  بسیاری از گزارشها، رابطه ای قوی بین سندروم متابولیک و دیابت نوع 2 را تایید کرده اند. از آنجا که اخیرا نشان داده شده است که آدیپسین ممکن است که با اختلالات متابولیکی در ارتباط باشد، از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر آدیپسین سرم و مقاومت انسولینی زنان چاق دارای دیابت نوع 2 بود.
  روش بررسی
  از میان زنان مبتلا به دیابت نوع دو، 24 زن دیابتی که چاق بودند به شیوه تصادفی انتخاب و به دو گروه هوازی (12 نفر با میانگین سنی 68/3±52/46 و شاخص توده بدنی 2/26±32/24) و کنترل (11 نفر با میانگین سنی 6/79±45/82 و شاخص توده بدنی 3/28±32/48) تقسیم شدند. گروه هوازی، تمرینات را به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه اجرا نمودند و میزان فشار درک شده نیز با استفاده از شاخص بورگ با طیف 12 تا 15 اندازه گیری شد. نمونه های خونی و ترکیب بدن آزمودنی ها 48 ساعت قبل از شروع مداخله و پس از آخرین جلسه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t همبسته و مستقل در سطح معناداری 0/05≥P ارزیابی شدند.
  یافته ها
  گروه هوازی شاهد کاهش معنادار در گلوکز ناشتا (0/02=P)، HOMA-IR (0/025=P)، شاخص توده بدن (0/006=P) و درصد چربی بدن (0/005=P) پس از پایان مداخله بود، ولی تغییرات در سطوح انسولین (0/358=P) و آدیپسین (0/777=P) معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  با تکیه بر نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد که هشت هفته تمرین هوازی به شیوه پیلاتس، راهکاری مناسب برای کنترل دیابت در بیماران دیابتی نوع دوم مستقل از انسولین بوده است.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، آدیپسین، مقاومت انسولینی، دیابت ملیتوس
 • نصرت بهرامی*، زهرا کریمیان، سمیه بهرامی، مجتبی راجی، مهناز نصرت آبادی صفحه 443
  زمینه و هدف
  انتخاب، پذیرش و رضایت از روش های مختلف جلوگیری از بارداری می تواند کیفیت زندگی زنان را متاثر سازد .این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت زندگی زنان استفاده کننده از روش های مختلف پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دزفول در سال 1393 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 525 زن مراجعه کننده به 8 مرکز بهداشتی درمانی که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، انجام شد. کیفیت زندگی با پرسش نامه استاندارد 26 سوالی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی (WHQOL–BREF) سازمان جهانی بهداشت تعیین گردید. معیارهای ورود به مطالعه شامل زنان گروه سنی 16-50 سال، عدم منع طبی استفاده از روش پیشگیری از بارداری و فاقد هر گونه بیماری طبی یا روحی شناخته شده در فرد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه 20 نرم-افزار آماری SPSS و روش های آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که بیشترین سطح کیفیت زندگی در بین زنان استفاده-کننده از روش طبیعی (9/29 درصد) و کاندوم (3/26 درصد) بودند و کمترین کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به توبکتومی (2/4 درصد) و آمپول های تزریقی (9/4 درصد) بود. بین میزان کیفیت زندگی و نوع روش پیشگیری از بارداری ارتباط معناداری وجود داشت (034/0P=). همچنین افرادی که تعداد فرزندان بیشتری داشتند، کیفیت زندگی بالاتری را گزارش کردند (23/0r=، 001/0P=) کیفیت زندگی با وضعیت اقتصادی ارتباط مستقیم داشت (41/0r=، 001/0P=).
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که زنان استفاده کننده از روش-های طبیعی و کاندوم بالاترین سطح کیفیت زندگی را دارند و لذا نیاز به آموزش توسط مشاوران تنظیم خانواده درباره این روش ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، روش های پیشگیری از بارداری، زنان
 • شیده عصار*، محسن علی سمیر، هدی جاویدمنش صفحه 453
  زمینه و هدف
  گاستروانتریت یکی از شایع ترین بیماری ها و علت اصلی دهیدراتاسیون و اختلالات الکترولیتی در کودکان است. این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی اختلالات سدیم و پتاسیم پلاسما در کودکان مبتلا به گاستروانتریت بستری شده در بیمارستان گلستان اهواز در سال های 1390 و 1391 طراحی شد.
  روش بررسی
  مطالعه انجام شده، یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی- تحلیلی مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی کودکان بستری شده با تشخیص گاستروانتریت در بیمارستان گلستان اهواز طی سال های 1390 و 1391 بود. اطلاعات 252 بیمار شامل اختلال الکترولیتی، سن، جنس، وزن هنگام تولد، نوع و دفعات اسهال، مدت اسهال، میزان دهیدراتاسیون، تشنج، و تعداد روزهای بستری از پرونده ها اخذگردید.
  یافته ها
  تعداد 252 کودک با بیماری گاستروانتریت بستری شدند که بر اساس معیارهای خروج از مطالعه 48نفر آنهاحذف و مجموعا 204 نفر وارد مطالعه شدند که 141 بیمار پسر (69/1 درصد) و 63 بیمار دختر (30/9 درصد) بودند. 118 بیمار (57/8 درصد) از کل بیماران دچار اختلال الکترولیتی بودند که شایعترین هیپوناترمی(66/7) وپس ازآن هیپوکالمی(22/1) بود. بروز اختلال الکترولیتی با سن، جنس، تعداد دفعات اسهال، میزان دهیدراتاسیون و تشنج بیماران ارتباط معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، اختلال الکترولیتی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد نسبتا شایع است.سن کمتر، جنس مونث، دفعات زیاداسهال وشدت دهیدراتاسیون ازعوامل مستعدکننده بروز اختلالات الکترولیتی است. به نظر می رسد آموزش جامعه در زمینه استفاده صحیح از ORS و مایعات مناسب در کودکان دچار اسهال برای پیشگیری از بروز این اختلالات لازم است.
  کلیدواژگان: گاستروانتریت، اختلال الکترولیتی، دهیدراتاسیون، کودکان
 • کوثر اسفنده*، صدیقه جمالپور، نسترن مجدی نسب، فاطمه امامی ده چشمه، فروغ عبدالخانی، راضیه رضوانی، حسین رضایی صفحه 461
  زمینه و هدف
  از جمله پیامدهای عصبی-رفتاری مالتیپل اسکلروزیس (MS) افسردگی بالینی، خستگی و بدعملکردی شناختی است. میزان شیوع افسردگی شدید در افراد دارای مالتیپل اسکلروزیس سه برابر افراد جامعه است و محققان شیوع افسردگی در افراد دارای مالتیپل اسکلروزیس را حدود 27-54 درصد گزارش می کنند. همچنین افسردگی عملکرد شناختی را به وضوح دچار آسیب می کند. هدف از این مطالعه، بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین افسردگی و حافظه کوتاه مدت در بیماران دارای مالتیپل-اسکلروزیس عودکننده- بهبودیابنده می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی 54 بزرگسال مبتلا به مالتیپل-اسکلروزیس عودکننده بهبودیابنده و 14 فرد طبیعی مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون افسردگی بک و خرده آزمون حافظه عددی از آزمون هوش وکسلر بزرگسالان از همه شرکت کنندگان گرفته شدند. سپس داده ها وارد نسخه 16 نرم افزار SPSS شدند و توسط آزمون t مستقل مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این مطالعه بین گروه های سالم و بیمار تفاوت معناداری در متغیر حافظه کوتاه مدت(0/05=P) وجود داشت، اما در میانگین متغیر حافظه کوتاه مدت (0/82=P) تفاوت معناداری بین دو گروه بیمار افسرده و بدون افسردگی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  حافظه کوتاه مدت در بیماران دارای مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده که در سال های اول بیماری هستند، می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد، اما میزان افسردگی بر نمره حافظه کوتاه مدت بیماران مالتیپل اسکلروزیس عودکننده- بهبودیابنده تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس عودکننده، بهبودیابنده، شناخت، حافظه کوتاه مدت، افسردگی
 • اشرف السادات حکیم*، فاطمه دره قاعدی، سید محمود لطیفی، نیره خاشعی صفحه 475
  زمینه و هدف
  خواب ناکافی و نامناسب باعث مشکلات جدی در سلامت جسمی و روحی می شود و کیفیت زندگی نوجوان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه ویژگی های دموگرافیک با کیفیت خواب نوجوانان در شهر اهواز می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 310 نوجوان 20-15 سال به روش تصادفی از مراکز بهداشتی شهر اهواز(1394) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه، اطلاعات دموگرافیک و استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ می باشد. برای تحلیل داده ها از نسخه 21 نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین سن افراد شرکت کننده 5/1±5/17 می باشد. 166 نفر(5/53 درصد) از نوجوانان دارای کیفیت خواب مناسب و 144 نفر(5/46 درصد) دارای کیفیت خواب نامناسب بودند. میانگین ساعت به رختخواب رفتن نوجوانان 2/3±0/5 بامداد بوده است و ساعت بیدارشدن آنها 2±8/3 صبح می باشد. نوجوانان شهر اهواز برای به خواب رفتن به 1/28±31 دقیقه زمان نیاز داشتند و در کل، متوسط زمان خوابشان 1/5±6/3 ساعت بوده است. بین سن و محل سکونت با کیفیت خواب، رابطه معناداری وجود داشت (0/048>P)، اما کیفیت خواب با قومیت و سطح تحصیلات رابطه ای نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه بیش از نیمی از نوجوانان دارای کیفیت و کمیت خواب پایین می باشند که در این راستا سیاست های جدی برای ارتقاء خواب مناسب، ضروری است.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، زمان خواب، نوجوان
 • عصمت جعفرزاده*، مهدی مهدوی، برات قبادیان، رویا یارایی صفحه 485
  زمینه و هدف
  آلاینده ها بر سیستم ایمنی اثرات مختلفی دارند که تاکنون بعضی از این آثار مشخص شده است. از مهم ترین آلاینده های هوا ذرات حاصل از اگزوز موتور دیزل (DEP) می باشد. در این تحقیق، تاثیر این ذرات بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی موش های سالم و مبتلا به انسفالومیلیت خودایمن تجربی بررسی گردید.
  روش بررسی
  موش های ماده نژاد C57BL/6 با سن 8–10 هفته به 4 گروه تقسیم شدند. انسفالومیلیت خودایمن تجربی با تجویز زیر جلدی پپتید MOG35-55 همراه با ادجوانت کامل فروند و پرتوسیس توکسین در دو گروه ایجاد شد. تزریق صفاقی 5 میکروگرم سوسپانسیون (DEP) Diesel Engine Particles در PBS به موش-های تیمار EAE)) Experimental Autoimmune Encephalomyelitis و تیمار سالم به مدت 21 روز انجام شد. به گروه های کنترل PBS تزریق شد. سپس وزن موش ها، سطح نیتریک اکسید و فعالیت ماکروفاژهای صفاقی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، در گروه تیمار سالم سطح نیتریک اکسید به طور معناداری نسبت به گروه کنترل سالم افزایش یافته است (000/0> P). اما در گروه تیمار EAE سطح نیتریک اکسید و فعالیت حیاتی ماکروفاژهای صفاقی کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل EAE داشت (به ترتیب 0/02> Pو 0/01>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس این نتایج، تزریق DEP در موش سالم موجب افزایش تولید نیتریک اکسید در ماکروفاژها می شود، ولی در موش بیمار (EAE) مرگ ومیر این سلول ها را افزایش می دهد. لذا اثر آلاینده ها در موش مبتلا به EAE و موش سالم می تواند تفاوت قابل توجهی داشته باشد و تحقیقات بیشتری برای روشن شدن مکانیسم دقیق آن مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: انسفالومیلیت خودایمن تجربی، ذرات حاصل از موتور دیزل، نیتریک اکسید، فعالیت حیاتی
|
 • Raheleh Tabari Juybari, Foad Goli Ahmad Abad, Hadi Rezaei, Fariba Eyni, Meisam Forouzi Page 383
  Background And Objective
  Nowadays, the use of simulation for accurate determination of dosimetric parameters is inevitable. In this study dosimetric parameters 252CF-AT as a neutron brachytherapy sources using Monte Carlo simulation was calculated for treatment planning of some uterus and brain tumors.
  Materials And Methods
  The physical and geometrical characteristic of 252Cf-AT source were estimated by MCNPX (2.6.0) code and the air kerma strength of the source placed inside the vacuum sphere was calculated. Recommended dosimetric parameters by AAPM, TG-43 protocol were determined for source positioned in a homogeneity water phantom.
  Results
  The air kerma strength of 252 Cf source was estimated 0.33 (cGycm2/μg.h). The neutron dose rate constant using *F8 and F6 tallies was calculated 5.7524 (cGy/U.h), 5.650816 (cGy/U.h) respectively. The radial dose function with 5 degree equation was obtained. Numerical amounts of the anisotropy dose functions and the related equations were also calculated.
  Conclusion
  The calculated dosimetric parameters of the model 252Cf-AT source by Monte Carlo code are in good agreement with experimental results and previous calculations. The calculated values can be used by treatment planning systems for the 252Cf-AT source brachytherapy.
  Keywords: Brachytherapy, Neutron dosimetry, 252Cf, AT source, Monte Carlo simulation
 • Neda Najibpour, Abdolhassan Talaiezadeh, Hossein Tajali Page 391
  Background And Objective
  the most common cause of shock in surgical or trauma patients is blood loss due to bleeding. The usual treatment for this type of shock is the replacement of isotonic fluids. The aim of this project is to compare the effect of hypertonic saline (3.5%) and ringer lactate in the resuscitation of trauma patients with hypovolemic shock.
  Subjects and
  Methods
  In this double blind clinical trial study, using a simple random sampling, trauma patients referred to Ahwaz Golestan hospital emergency room, were divided into the case and control groups(85 cases VS.85 control). The group received a hypertonic saline solution 3.5% and intervention was done in the control group using the routine method of resuscitation, including administration of of ringer lactate.
  Results
  In this study. 170 patients (157 males and 13 females) were studied. The required time and the volume of the fluid intake to reach Blood pressure of 90 mmHg in the hypertonic-treated case group was significantly lower than the ringer lactate-treated control group. In a comparison between other variables, except serum sodium, 24 hr after the start of treatment, no significant difference was seen between the two groups.
  Conclusion
  At the start of the treatment for patients with patients with hypovolemic shock following trauma, the use of hypertonic saline with a limited volume caused the reduced amount of fluid intake and the decreased the time of getting out of shock. Therefore, the use of hypertonic saline in patients with hypovolemic shock is recommended.
  Keywords: Hypertonic saline, Hypovolemic shock, Ringer lactate, Resuscitation
 • Omrani Alireza *, Manoochehr Mesripour, Mohammad Katani, Hajar Shekarchizadeh Esfahani, Dana Zandian Page 397
  Background And Objective
  The aim of this study was to compare the specific activity of alkaline- phosphatase (ALP) in GCF during two techniques of canine retraction (sliding and frictionless) to find whether this parameter has the potential as a diagnostic biomarker of tissue response in orthodontic tooth movement.
  Subjects and
  Methods
  In a clinical trial 5 subjects (aged 12-20 yr) with bimaxillary dentoalveolar protrusion were selected. After the extraction of four first premolars, the sliding and frictionless techniques were used cross-sectionally to retract canines in each subject. GCF samples were collected from mesial aspect of each canine by using strile paper points (#15) at four time intervals (immediately after the appliances were fitted, at the time of initial activation, 15 and 30 days afterwards). ALP and microprotein levels were assayed by means of quantitative colorimetric technique and tooth movement at each sampling interval was measured by using a digital caliper.
  Results
  After the activation of the appliances, average specific activity of ALP in GCF at tension sites was significantly increased using either techniques (P= 0.014). In addition, the specific activity of ALP at sampling intervals in both techniques, showed significant differences. Change in specific activity of APL in sampling intervals, in frictionless technique was significantly higher than sliding technique only in 15-day sampling interval, but not in others.
  Conclusion
  This study shows that alveolar bone formation can be measured via ALP activity in GCF samples. Therefore this will be a reliable diagnostic tool for monitoring orthodontic tooth movement in clinical practice.
  Keywords: Alkaline phosphatase, Gingival cervicular fluid, Sliding technique, Frictionless technique, Tooth movement
 • Abdolreza Gilavand*, Gholamhossein Barekat Page 405
  Background And Objective
  Hence with regard to the impact of mental health on the students’ performance and the important role that it has in academic status advancement and preventing their academic failure and dropout, Therefore, the present study has been conducted to examine the mental health of students of Islamic Azad University of Ahvaz and its relationship with their academic achievement.
  Subjects and
  Methods
  In a cross-sectional study, 350 students in three groups of humanities, technical and medical sciences were randomly selected as subjects of the current study. The data collection instrument was the GHQ-28 questionnaire. The last semester GPAs (Grade Point Average) of students were considered as an indicator of their academic achievement. Data analysis was performed using descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (t-test, ANOVA and correlation test).
  Results
  There was a significant difference between mental health of married and single students as well as between male and female students (P
  Conclusion
  Therefore, given the important role of mental health in the student's academic success, it is necessary to pave the way for its promotion in universities.
  Keywords: Mental health, Academic achievement, Student, Islamic Azad University of Ahvaz
 • Mohamad Fakoor, Maryam Atshani *, Keyvan Teymourei Page 415
  Abstract
  Introduction
  The aim of this study is to asses and document the functional outcome and quality of life(QoL) inIntertrochanteric fractures which is one kind of three subtypes of hip fractures and need surgical treatment. These fractureshave a high mortality and can lead to discomfort and disability and andaffected quality of life of patients.On the base of this subject we planned this comprehensive study to asses the quality of life of these patients in Imam Khomeini hospital as the main center oforthopediain the South West of the Iran.
  Methods
  81 intertrochanteric fracture cases were enrolled in this study and their follow-up was conducted to evaluate the quality of life(QoL) on the base of questionnaire SF36. alsodemographic data and clinical information include surgical procedures and the time between fractures and surgical treatments(fracture interval to surgery) were assesed. Data were analyzed using SPSS V22 software.
  Results
  81 patients with femoral intertrochanteric fracture were evaluated. Average quality of life for patients based on questionnaires was48.5 ± 17.7. Quality of life in patients with age,economic status of patients and fracture-surgery interval was statistically significant.multiple regression showed that age¡economic status of patients and fracture-surgery interval were significantly related to quality of life (P
  Keywords: Intertrocantheric, fractures, surgery
 • Neda Abdeveiszadeh, Asma Mohammadi, Parisa Dayti, Alireza Kheirollah* Page 423
  Background And Objective
  In Warburg effect, an aerobic glycolysis, tumor cells tend to absorb glucose and secrete lactate in the presence of oxygen to provide the energy needed for the growth in nutrient-poor conditions. Previous studies have shown that fetal cells behave like cancer cells. Based on those researches, we examined the Warburg effect in cultured fetal astrocytes isolated from the newborn mouse brain of C57BL/6 by creating a condition similar to cancer cells to induce cell starvation.
  Subjects and
  Methods
  Astrocytes were cultured in DMEM/ FBS 10% and starvation was induced during the subculture for the period of 16, 48 and 72 hr. At the end glucose, lactate secretion and intracellular LDH activity were measured by a colorimetric method.
  Results
  Glucose consumption was increased to 42% after 48 hr of starvation (P
  Conclusion
  Lactate production and secretion acts as a necessary source of energy and also a chemical component for signaling to other cells similar to what happen in the tumor cells. Since we provided a condition like tumor cells environment for astrocytes, it is concluded that astrocetes, like other cells, can mimic Warburg effect and this lead to a better understanding of tumor cell metabolism concepts to design of novel therapeutic strategies to target these cells in the brain.
  Keywords: Warburg effect, Astrocytes, Cell starvation, Lactate, Lactate Dehydrogenate, Cancer
 • Masoumeh Azizi *, Vahid Tadibi, Naser Behpoor Page 433
  Background And Objective
  A strong relationship between metabolic syndrome and type 2 diabetes has been reported. Since it is recently suggested that a possible role of adipsin in metabolic disorders; therefore, the objective of this study was to investigate the effect of aerobic exercise training on circulating levels of adipsin and insulin resistance in obese women with type 2 diabetes.
  Subjects and
  Methods
  Twenty-four obese women with type 2 diabetes (mean ± SD; age 41.3 ± 1.4 years and BMI 33.4 ± 2.3 kg/m2) participated in the study. They were randomly divided into two groups: Aerobic (n=12; age: 46.52±3.68 yr, BMI: 32.24±2.26) and control (n=12; age:45.82±6.79 yr, BMI:32.46± 3.28). Aerobic exercises were conducted for 8 weeks/ 3 sessions per week with intensity 12-15 from Borg Index. Blood samples before and after exercise were collected 24 hours before starting the protocol and after the last session of the exercise training. For data analysis paired-samples and independent T-test were used to compare mean differences each group’s pretest and posttest and between groups at the significance level of P ≤0.05.
  Results
  There were significant decrease in fasting blood glocuse (P= 0.02), HOMA-IR (P=0.025), BMI (0.006), and body fat% levels (P= 0.005), although there were not significant changes in insulin (P= 0.358) and Adipsin (P= 0.777) of the experimental group.
  Conclusion
  According to the present results, we can conclude that aerobic exercise such as Pilates trainings is a suitable method to control diabetes in obese patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Adipsin, Insulin resistance, Aerobic exercise, Diabetes mellitus
 • Nosrat Bahrami *, Zahra Karimian, Somayeh Bahrami, Mojtaba Raji, Mahnaz Nosrat Abadi Page 443
  Background And Objective
  The choice, acceptance and satisfaction of women with different types of contraceptive methods would affect their quality of life. The aim of this study was to compare women's quality of life on different methods of contraception among clients referred to health centers in Dezful city in 2014.
  Subjects and
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out among 525 women in 8 health centers of Dezful city in 2014 using cluster random sampling method. Inclusion criteria included women aged 16-50 years, no medical contraindications to use contraception and have no known medical condition or mental illness. Quality of Life was assessed with short scale World Health Organization Quality of Life (WHQOL-BREF) form. Data analysis was performed by descriptive and inferential statistics using SPSS-PC (v.20).
  Results
  The highest level of quality of life was found among using withdrawal (29/9%) and condom (26/3%); and the least level of quality of life were among using Tubal Ligation (4/2%) and Depot Medroxyprogesterone acetate (4.9%). There is a significant correlation between the mean quality of life and the use of contraception method (P= 0.034(. Those who had more children a higher quality of life was reported (r=0.23¡ P=0.001). There was a direct correlation between the mean quality of life with socioeconomic status (r=0.41, P=0/001).
  Conclusion
  The findings revealed women using withdrawal and condom methods have highest level of quality of life. Accordingly, executing family planning training programs for counselors regarding the suitable choice of contraceptive method considering women’s quality of Life is recommended. Keywords: Quality of life,
  Keywords: Quality of life, Contraceptive Methods, Women
 • Shide Assar *, Mohsen Ali Samir, Hoda Javidmanesh Page 453
  Background And Objective
  Gastroenteritis is one of the most common diseases and the main cause of the dehydration and electrolyte abnormality in children. This study was designed to evaluate the frequency of plasma sodium and potassium imbalance in children hospitalized with gastroenteritis in Ahvaz's Golestan Hospital during two- year period (2011 and 2012).
  Subjects and
  Methods
  This is an epidemiologic and medical record-based study, which included all admitted children with gastroenteritis at Golestan hospital between 2011 and 2012, in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Patient's data such as the type of electrolyte abnormality, age, sex, type and frequency of diarrhea, severity of dehydration, convulsion, and duration of hospitalization were gathered.
  Results
  From 252 hospitalized patients, 204 cases were included in this study, of whom 141 patients (69.1%) were male and 63 patients (30.9%) were female. One hundred and eighteen (57.8%) of these patients had plasma electrolyte imbalances. Hyponatremia was the most common type (66.7%) followed by hypokalemia (22.1%).Age, sex, the frequency of diarrhea, severity of dehydration and occurrence of convulsion had significant correlation with the electrolyte abnormalities.
  Conclusion
  According to the results of this study, electrolyte imbalances are relatively common in children with gastroenteritis. Younger age, female sex, higher frequency of the diarrhea and severity of dehydration, were predisposing factors for electrolyte abnormalities in acute gastroenteritis.Further steps should be taken to educate the society on the use of Standard Oral Rehydration Solution (ORS) and appropriate fluids in children with diarrhea.
  Keywords: Acute gastroenteritis, children, electrolyte abnormalities, dehydration
 • Kowsar Esfandeh *, Sedigheh Jamalpoor, Nastaran Majdinasab, Fatemeh Emami, Forouq Abdolkhani, Raziyeh Rezvani, Hossein Rezaei Page 461
  Introduction
  The neurobehavioral consequences of multiple sclerosis consistently include fatigue, clinical depression and cognitive dysfunction. The prevalence of severe depression in patients with multiple sclerosis is three times of the normal population. population.The researchers report that the Prevalence of depression is approximately 27-54 percent in people with multiple sclerosis. Depression clearly impairs memory function. The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between depression and short term memory in relapsing remitting multiple sclerosis patients.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study with 54 relapsing–remitting multiple sclerosis adult and 14 healthy controls.Beck Depression Inventory, digit span test from Wechsler Adult Intelligence Scale were applied from all participates.Then data were determined in SPSS16 software and with independent-t test were compared.
  Results
  In this study,there was significant difference between patient and healthy groups on short term memory variable(P=0.05),but there was not significant difference between two groups patient with and without depression on short term memory(p=0.82)
  Conclusion
  In the first years of the disease,Short-term memory in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis can be affected. Depression had not influence on short term memory scores.
  Keywords: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis, Cognition, Short term memory, Depression
 • Ashrafalsadat Hakim *, Fatemeh Dare Ghaedi, Seyed Mahmoud Latifi, Nayereh Khashei Page 475
  Background And Objective
  Inadequate and inappropriate sleeping causes serious problems in physical and mental health and affects the quality of adolescent life. The aim of this study was to determine the relationship some of demographic characteristics of adolescents sleep quality in Ahvaz
  Subjects and
  Methods
  In this cross-sectional study, 310 adolescents 15-20 years old were selected randomly from health centers in Ahvaz. Data gathered by demographic characteristics and Pittsburgh sleep quality standard questionnaires. For data analysis SPSS21 and descriptive and inferential statistics methods were used.
  Results
  The mean age of participants was 17.5±1.5 year. 166 (n =53.5%) of adolescents had good and 144 (46.5%) poor sleep quality. Average bedtime and wake-up time were 0.5±2.3 and 8.3±2 in the morning respectively. The teenagers of Ahvaz need 31±28.1 minutes to sleep and total their sleeping time was 6.3±1.5 hours . Age and residence area had significant relationship (P
  Conclusion
  According to these findings, more than half of adolescents had low sleep quality and quantity, which need serious policies to promote appropriate sleep.
  Keywords: Quality of sleep, Sleep time, Adolescents
 • Esmat Jafarzadeh *, Mehdi Mahdavi, Barat Ghobadian, Roya Yaraei Page 485
  Backgrounds and
  Objective
  Air pollution affects the immune system in ways yet partially understood. One of the important pollutants is diesel engine particles (DEP). In this study, the effects of these particles on the peritoneal macrophages activity in normal and experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) mice was investigated.
  Subjects and
  Methods
  Female C57BL/6 mice, aged 8–10 weeks, divided into 4 groups. EAE was induced via injection of MOG35-55 suspended in complete Freund's adjuvant (CFA) and pertussis toxin. The treatment groups received intra peritoneal 5µg/mice of DEP suspended in PBS for 21 days. PBS was injected to control groups. Body weight, nitric oxide and the activity peritoneal macrophages were evaluated.
  Results
  There was significant increase in level of nitric oxide in DEP-injected normal mice (P
  Conclusion
  These data indicate that although DEP may causes an increase in nitric oxide production of peritoneal macrophages in normal mice but increases macrophage death in EAE mice. So, the effect of pollutants in normal and EAE mice differs considerably and it should be considered for further investigation to clarify the exact mechanisms.
  Keywords: Experimental Autoimmune Encephalomyelitis, Diesel Exhaust, Nitric Oxide, Vital Activity