فهرست مطالب

نشریه آموزش و ارزشیابی
پیاپی 12 (زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/11/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دختر و پسر) پایه سوم دوره متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی 89-1388
  الهام حسینی نسب، حامد شریفی صفحات 7-28

  این پژوهش باهدف تعیین رابطه بین سبک های یادگیری وخلاقیت با پیشرفت تحصیلی در مدارس متوسطه شهرستان بوکان در سال تحصیلی89- 88 انجام گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 400 نفر دانش آموز (229نفر پسرو171نفر دختر) بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای– نسبتی بر مبنای جامعه آماری وبا استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. به منظور تعیین سبک های یادگیری آزمودنی ها از آزمون کلب، برای سنجش خلاقیت از پرسشنامه تورنس و برای پیشرفت تحصیلی از معدل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که:- بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه وجود دارد. - بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. - بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه وجود ندارد. - بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه وجود ندارد. - بین سبک های یادگیری با توجه به جنسیت دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. - بین خلاقیت با توجه به جنسیت دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. - بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مورد مولفه های سبک یادگیری و خلاقیت برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی مشخص شد که سه مولفه مفهوم سازی انتزاعی، مشاهده تاملی و بسط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد

  کلیدواژگان: سبک های یادگیری، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی و مدارس متوسطه
 • سید داوود حسینی نسب، اسدالله خدیوی، عبدالله موسی زاده صفحات 29-46

  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه مولفه های سازمان یادگیرنده با نگرش کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان نقده در سال تحصیلی 89- 88 اجرا شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت نوع به صورت توصیفی– همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته سازمان یادگیرنده و نگرش کارآفرینی استفاده گردیده است که پس از تایید روایی طی یک آزمون مقدماتی بر روی 40 نفر از دانشجویان با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سازمان یادگیرنده 93% و پرسشنامه 80% بدست آمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان نقده به تعداد کل 3970 نفر که 2233 نفر آن دانشجوی دختر و 1737 نفر دانشجوی پسر تشکیل می دهد از این تعداد 350 نفر دانشجو به عنوان نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. نمونه آماری دانشجویان دختر و پسر به نسبت جمعیت هر طبقه به ترتیب 196 نفر دختر و 154 نفر پسر بدست آمد. یافته های تحقیق نشان داد که وضعیت کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه پیام نور در حد متوسط و همچنین وضعیت نگرش کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه پیام نور در حد بالا می باشد. در بین مولفه های سازمان یادگیرنده، مولفه تفکر سیستمی بیشترین رابطه را با نگرش کارآفرینی دانشجویان نشان می دهد. علاوه بر این بین مولفه های قابلیت شخصی، مدل های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی با نگرش کار آفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بطور کلی بین سازمان یادگیرنده و نگرش کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.

  کلیدواژگان: یادگیری، سازمان یادگیرنده، یادگیری سازمانی، کار آفرینی
 • اکبر رضایی *، بدری شاطالبی، زهره اسماعیلیان، علیرضا محسنی اژیه صفحات 47-62

  هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی مجموعه آزمون های استعداد چند بعدی (MAB) در جامعه دانشجویان بود. ابتدا MAB به زبان فارسی ترجمه شد. سپس به زبان انگلیسی برگردانده شد و با نسخه اصلی جهت شناسایی و اصلاح شکاف های بین نسخه ترجمه شده و نسخه اصلی مقایسه شد. در نهایت پس از مطالعه مقدماتی و رفع اشکالات، آزمون نهایی بر دانشجویان گروه نمونه شامل315 نفر از دانشجویان علوم انسانی و پایه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز اجرا شد. در این پژوهش، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس بر روی 10 خرده آزمون MAB اجرا شد. بررسی نمودار اسکری کتل و تحلیل موازی هورن حاکی از آن بود که راه حل دو عاملی مناسب است. نتایج به وضوح دو عامل را نشان دادند. عامل اول 24/41% و عامل دوم در حدود 98/14% واریانس مجموعه آزمون ها را تبیین می کردند. همانند مقیاس اصلی، این عوامل بر اساس محتوای غالب آزمون ها، مقیاس عملی و کلامی نامگذاری شدند.

  کلیدواژگان: استعداد، ساختار عاملی، مقیاس کلامی، مقیاس عملی
 • بدری شاطالبی، زهره اسماعیلیان، علیرضا محسنی اژیه صفحات 63-80

  پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه کارکنان در مورد نقش مولفه های ارزشی (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) بر کاهش استرس شغلی در اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه انجام گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش منطقه جلگه بالغ بر 256 نفر تشکیل داده اند که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 156 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش، بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ گویان و بخش دوم گویه های مربوط به سه مولفه (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) بوده است. روایی پرسشنامه از طریق جمع آوری نظرات اساتید راهنما و مشاور و چند صاحب نظر موضوعی تایید گردید. اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 98/0 گزارش شد که نشان دهنده اعتبار بالای ابزار اندازه گیری بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که از دیدگاه کارکنان، هر سه مولفه ارزشی (حقوقی، سیاسی و اجتماعی) بیش از سطح متوسط در کاهش استرس شغلی نقش دارد (01/0>p). بین نظرات پاسخگویان با توجه به عوامل دموگرافیک (جنسیت، سابقه کار، رشته تحصیلی و سمت) اختلاف معناداری مشاهده نگردید (05/0<p).

  کلیدواژگان: ارزش ها، کارکنان، استرس، استرس شغلی
 • محمدعلی فرنیا، آمنه محمدپور ارمنیان صفحات 81-106

  پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر و ارائه راه کارهای مناسب بهبود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام یافته است. روش تحقیق حاضر توصیفی (پیمایشی) و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی در معاونت آموزشی-پژوهشی، معاونت درمان، دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی به تعداد 300 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 169 نفر به دست آمد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق بهره گیری از نظرات استاد راهنما و استاد مشاور و پایایی آن از طریق اجرای مقدماتی آن در بین 30 نفر و با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ محاسبه گردید که مقدار آن 96/0 به دست آمد. هم چنین از تکنیک تحلیل عاملی جهت دسته بندی سوالات استفاده گردید و ملاحظه شد که مقدار 91/0=KMO بدست آمده بزرگتراز 5/0 است پس تعداد نمونه ها برای اجرای تحلیل عاملی بسیار مناسب بوده است از آمار توصیفی برای پاسخگویی به سوالات و از آزمون تی تست، تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد وضعیت مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی درحد متوسط قرار دارد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون ها نشان داد بین مدیران آموزشی به لحاظ جنسیت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، سابقه مدیریت، مرتبه علمی و سمت آنها رابطه معنی دار وجود ندارد، ولی نسبت به محل اشتغال مدیران آنان معنی دار می باشد بطوریکه TQM [1] در EDC [2] بیشترین مقدار را کسب کرده است.
  3- Total Quality Management
  [2] - Education Development Central

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، مدیران آموزشی، راه کار مناسب بهبود
 • جواد مصرآبادی صفحات 107-120

  تشخیص و سنجش عوامل عاطفی موثر بر پیشرفت تحصیلی از حوزه های فعال و با اهمیت در روانشناسی تربیتی است. در این مطالعه هنجاریابی، روایی و پایایی پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه را مورد بررسی قرار داده شده است. این پرسشنامه شامل 35 سوال است که پنج عامل عاطفی موثر بر پیشرفت تحصیلی (ادراک خود تحصیلی، نگرش نسبت به معلمان و کلاس ها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش گذاری هدف های مدرسه و انگیزش/خود نظم دهی) را اندازه می گیرد. آزمودنی های پژوهش 317 نفر از دانش آموزان دبیرستانی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه SAAS-R از روش تحلیل عاملی تاییدی به روش تجزیه به مولفه های اصلی و از روش آلفای کرانباخ برای بررسی میزان پایایی استفاده شد. همچنین بر اساس عملکرد آزمودنی ها جدول های هنجاری برای هر کدام از این آزمون های فرعی تهیه شد. یافته های بخش تحلیل عاملی نشان داد که با حذف سه سوال از کل پرسشنامه و تحلیل عاملی بقیه سوالات و چرخش نتایج با روش واریماکس پنج مولفه آشکار می شود که تعداد این مولفه های به دست آمده و نیز سوالاتی که با این مولفه ها بار عاملی بالایی داشتند تا حد زیادی با یافته های مولفین پرسشنامه و یافته های یک پژوهش داخلی دیگر همخوان است. همچنین مشخص شد که هم کل پرسشنامه و هم تمام آزمون های فرعی از ضریب پایایی بالایی برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: عاطفه تحصیلی، پرسشنامه سنجش نگرش به مدرسه، تحلیل عاملی، هنجاریابی
 • محمدعلی نادی، ایلناز سجادیان صفحات 121-142

  هدف این پژوهش بررسی خصوصیات روان سنجی و به دست آوردن هنجار بومی مقیاس ابعاد سازمان یادگیرندهدر دانشگاه بود. بدین منظور، نمونه ای به حجم 730 نفر (شامل570 دانشجو و 160 عضو هیئت علمی) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از دانشگاه های دولتی شهر اصفهان انتخاب و به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس ابعاد سازمان یادگیرنده، مقیاس مدیریت دانش و دموگرافیک پاسخ دادند. نتایج تحلیل عامل (به روش استخراج مولفه های اصلی) گویه های سازمان یادگیرنده بیانگر آن بود که بیش از 37/49 درصد واریانس نمرات سازمان یادگیرنده توسط مقیاس تحت اعتباریابی، تبیین می شود. پس از 9دور چرخش عوامل، همبستگی میان هرگویه با هر عامل در بهترین حالت مشخص شد و براساس آن سه عامل مطرح شده توسط سازندگان مقیاس، استخراج و نامگذاری گردید. علاوه بر این، برای مقیاس سازمان یادگیرندهروایی همزمان و همبستگی خرده مقیاس ها با کل مقیاس و یکدیگر (از 56/0 تا 85/0) و دو نوع اعتبار (بازآزمایی90/0 و همسانی درونی 96/0) گزارش شدکه همگی حاکی از خصوصیات مطلوب روان سنجی این مقیاس در نمونه دانشگاهی ایرانی بود. اطلاعات هنجاری مقیاس سازمان یادگیرنده نیز در نمونه 724 نفری به تفکیک دوگروه اساتید و دانشجویان گزارش شده است. در نهایت می توان از این مقیاس برای سنجش ابعاد یادگیری سازمانی کلاس، دانشکده و دانشگاه استفاده کرد و با کشف ضعف ها و قوت های یادگیری این سیستم ها، عوامل رشد دهنده را اصلاح و بازسازی کرد و دانشگاه ها را به سازمان هایی یادگیرنده تبدیل نمود.

  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، یادگیری فردی، یادگیری گروهی، یادگیری سازمانی
 • یوسف نامور، اعظم راستگو، عباس ابوالقاسمی، سعید سیف درخشنده صفحات 143-152

  این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی اجرای آزمایشی ارزشیابی کیفی توصیفی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان مدارس ابتدایی استان اردبیل در سال تحصیلی 89-88 انجام شد. روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای بود. نمونه گیری از مدارسی که ارزشیابی توصیفی در آنها اجرا می شد به روش سرشماری صورت گرفت و برای هر مدرسه ای که به عنوان نمونه انتخاب شد یک مدرسه مشابه که ارزشیابی سنتی در آنها اجرا می شد برای مقایسه انتخاب گردید. در مجموع 999 نفر دانش آموز ابتدایی و 99 نفر معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه های محقق ساخته از دانش آموزان و معلمان جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ارزشیابی توصیفی تاثیر بیشتری نسبت به ارزشیابی نمره ای بر میزان کارگروهی و همکاری و کاهش رقابت و همچنین افزایش مشارکت آنها در بحث و گفتگوهای دانش آموزان دارد. با توجه به نتایج این تحقیق اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی با رفع برخی کاستی ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: ارزشیابی کیفی توصیفی، مهارت اجتماعی، دانش آموزان مقطع ابتدایی
|
 • A study of the relationship between learning and creativity skills with third grade high-school male and female students academic achievement in Boukan in 2009-2010
  Elham Hosseini Nasab, Hamed Sharifi Pages 7-28

  The Present research has been done to Study the Total Quality Management (TQM) status and presenting a proper procedure to improve it in TabrizMedicalSciencesUniversity. The methodology of the research is descriptive-survey and its aim is functional. The statistical population included all manager in the Educational & Research department, Treatment Department, Faculties & educational hospitals of MedicalSciencesUniversity which added to 300 people. The statistical sample size according to Morgan table, was 169 people. Gathering information was done by researcher- made questionnaire. The validity of questionnaire, confirmed by the ideas of supervisor and advisor professor, the reliability was calculated using cronbach’s alpha () was 0.96. Factor analysis was also used to classify the questions and the amount of KMO = 0.91 was greater than 0.5, so the number of samples were good to perform factor analysis. Descriptive statistics was used. To respond the questions and inferential statistics t-test, one-way (ANOVA) and Pearson correlation was used to test hypotheses. The results showed that the status of components of total quality management at the University of Medical Sciences is moderate. The results of tests also, showed that among the educational administrators in terms of gender, degree, field of study, work experience, management experience, and academic rank and position there wasn’t significant relationship. But TQM regarding the managers, work position showed significant difference. As TQM in Education Development Centre (EDC) got the highest value.

  Keywords: Total quality management, Educational managers, Proper procedure for development
 • Davood Hosseini nasab, Assadullah Khadivi, Abdollah Mussazadeh Pages 29-46

  This research has been done to examine the relationship between the components of learning organization with entrepreneurship attitude of students’ in Naghadeh payam noor university during 2009-2010 educational year. The method of the research considering its goal is functional and considering its type is descriptive–correlation. For gathering the data, two questionnaires were used: Both of them were made by the researcher on learning organization and entrepreneurship attitude questionnaires. After validity-reliability verification through a pre examination on 40 students’ using alpha cronbach formula, the results were: 0.93 for learning organization questionnaire and 0.80 for entrepreneurship attitude questionnaire. The statistical population for this research was male and female students in Naghadeh payam noor university. It is 2233 female students’ and 1737 male students’ (total 3970). The 350 students’ were selected as statistical sample according to cochran formula. The statistical sample in accordance with the total number of each group is 196 female and 154 male students’. The findings of the research showed that the components of learning organization at university were average, also the students’ entrepreneurship attitude was high. Among the components of learning organization, system thinking showed the most correlation with students’ entrepreneurship attitude. Furthermore, among the components of personal mastery, mental models, shared vision, team learning showed direct and meaningful correlation with students’ entrepreneurship attitude. All in all, a direct and meaningful correlation was seen between the learning organization and the students’ entrepreneurship attitude.

  Keywords: Learning, learning organization, organizational learning, Entrepreneurship
 • Akbar Rezaei *, Badri Shahtalebi, Zohre Esmaelian, Alireza Mohseni Pages 47-62

  The purpose of the present research was to investigate the factorial structure of Persian version of the Multidimensional Aptitude Battery (MAB) in students’ population.First, the subtests were translated into Farsi. Then, it was retranslated into English and compared with the original version to find and correct the gaps between the translated version and the original version. Finally, after the pilot study and resolving the mistakes, the final subtests were carried out for sample group consisting of 315 students studying in Humanities and basic Sciences in Tabriz Payame Noor University.In this study, Confirmatory Factor Analysis (CFA) and also Exploratory Factor Analysis (EFA) were conducted on the 10 subtests of the MAB, using a Principal Component Analysis, with Varimax Rotation. Cattell’s scree plot and Horn’s parallel analysis indicated the two factor solutions. The results showed the two factors clearly. The first factor accounted for 41.24 % and the second factor about 14.98 % of the variance in the subtests set. As the original scale, these factors were called Performance and Verbal scales, according to subtests contents.

  Keywords: Aptitude, Performance scale, factorial structure, Verbal scale
 • Pages 63-80

  The current study investigates the role of value components on job stress reduction from the education personnels’ poit of view in Jolgeh region. The method of the research was descriptive survey. The statistical population included all of the education personnels’ (256 people), out of which 156 people were selected using cochran’s formula as the sample size. The method of sampling was stratified random sampling. To gather the data a researcher made questionnaire was used. The validity was substantiated by specialists, and the reliability of the questionnaire was calculated through Cronbachs Alpha 0.98. The results showed that all of value components (legal, political, and social) play a greater role than average on job stress reduction. There was no significant difference among the personnels’ view points regarding demographic data.

  Keywords: value, Personnel, Job stress, Stress
 • MohammadAli Farnia, Ameneh Mohammad poor Armanian Pages 81-106

  Present research has been done to Study the Total Quality Management (TQM) status and presenting proper procedures to improve it in Tabriz Medical Sciences University. The methodology of the research is descriptive-survey and its aim is functional. The statistical population included all managers in the Educational & Research department, Treatment Department, Faculties & educational hospitals of Medical Sciences University which added to 300 people. The statistical sample size according to Morgan table, was 169 people. Data gathering was done by researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire, confirmed by the ideas of supervisor and advisor professor, the reliability using cronbach’s alpha was 0.96. Factor analysis was also used to classify the questions and the amount of KMO = 0.91 was greater than 0.5, so the number of samples were good to perform factor analysis. Descriptive statistics was used. To respond the questions and inferential statistics t-test, one-way (ANOVA) and Pearson correlation was used to test hypotheses. The results showed that the status of components of total quality management at the University of Medical Sciences is moderate. The results of tests also, showed that there wasn’t significant relationship among the educational administrators in terms of gender, degree, field of study, work experience, management experience, and academic rank and position. But TQM regarding the managers, work position showed significant difference. As TQM in Education Development Centre (EDC) got the highest value.

  Keywords: Total quality management, Educational managers, Proper procedure for development
 • Ameneh Mohammad poor Armanian Pages 107-120

  Identifying and assessment of effective emotional factors on academic achievement is one of the active and important area in educational psychology. This study examined normalization of reliability and validity of the school attitude assessment questionnaire–revised. The questionnaire included 35 questions which measures five effective emotional factors on academic achievement (academic self–perception, attitude toward school, attitude toward teachers and classes, goal-valuation of school, and motivation/self regulation). Out of the statistical population 317 people were chosen as the sample size. The method of sampling was multistage cluster random sampling. To investigate the validity and reliability confirmatory factor analysis and cronbach alpha were used respectively. Using varimax rotation and factor analysis and omission of three questions five components were revealed. The revealed components and the load of them corresponded with author’s findings. The results showed that the instrument and its subscales have a high reliability.

  Keywords: Academic achievement, the school attitude assessment survey, normalization, confirmatory factor analysis
 • MohammadAli Nadi, Ilnaz Sajjadian Pages 121-142

  The aim of this study was to investigate the psychometric characteristics and normalization of learning organization dimensions scale. Out of the research population, 730 people (including 570 students and 160 faculty members). From Governmental universities in Isfahan was chosen as the sample size. The sampling method was random multistage cluster. The questionnaire was made of learning organization, knowledge management and demographic scale. The results of factor analysis showed that more than 49.37% variance learning organization score was expressed by the scale. Based on the correlation among questions and factors, and after nine times varimax rotation three factors were extracted and named. Further more, learning organization concurrent validity and correlation between the scale and its subscales and among the subscales themselves, were from 0.56 to 0.85, three reliabilities (test retest 0.90, internal uniformity 0.96) were reported. According to the above results, it was concluded that LOD scale have a good psychometric characteristics for Iranian university population, and it can be used as a valid measure in higher education research.

  Keywords: learning organization, individual learning, group learning, organizational learning
 • Yousef Namvar, Azam Rastgoo, Abas Abolghasemi, Saeid Seif Derakhshandeh Pages 143-152

  The study conducted to investigate the effectiveness of implementing qualitative descriptive evaluation on elementary school students’ social skill in Ardabil Province in 2009-2010. The research method was Causal-comparative. The statistical population included all the elementary schools with descriptive evaluation method which were chosen for comparison with their counterpart traditional evaluation. The chosen sample size was 999 elementary students’ and 99 teachers. The data were collected through researcher made questionnaires. The SPSS software was used to analyse the data. Descriptive and inferential statistics were used to analyse the hypotheses. The results showed that descriptive evaluation has more effect on group work, cooperation, reducing the competition and engagements in discussions than the traditional evaluation. Based on the findings, the descriptive evaluation is recommended with some reforms.

  Keywords: descriptive qualitative evaluation, social skill, elementary school students