فهرست مطالب

آموزش و ارزشیابی - پیاپی 63 (پاییز 1402)

نشریه آموزش و ارزشیابی
پیاپی 63 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهری فایدی، غلامرضا گل محمدنژادبهرامی* صفحات 13-31
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی در کاهش علایم اضطراب اجتماعی و امتحانی دانش آموزان بود. تحقیق حاضر، تحقیقی نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود و جامعه آماری آن را 3856 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه 2 شهر تبریز تشکیل می دادند. نمونه آماری مشتمل بر 40 دانش آموز دارای علایم اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان بود که به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر(1980) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور (2000) استفاده شد. بعد از اتمام 8 جلسه واقعیت درمانی بر روی گروه آزمایش، مجددا آزمون اضطراب امتحانی و اجتماعی بر روی هر دو گروه اجرا شد. همچنین جهت پیگیری بعد از 45 روز، از هر دو گروه آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس  اندازه های مکرر (مختلط) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد واقعیت درمانی در بهبود علایم اضطراب اجتماعی  و اضطراب امتحانی دانش آموزان دبیرستانی موثر است. نتایج پیگیری نیز حاکی از تاثیر پایدار واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحانی بود. بر اساس نتایج بدست آمده می توان با استفاده از واقعیت درمانی اضطراب اجتماعی و امتحانی دانش آموزان را کاهش داد.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، اضطراب امتحانی، واقعیت درمانی
 • لیلا خادمی عادل، شکوه سادات بنی جمال*، فربیرز درتاج، حسن اسد زاده صفحات 33-55
  این پژوهش با هدف اثربخشی روش های حسی چندگانه بر خودانضباطی و خودسنجی دانش آموزان دختر نارساخوان 9 تا 10 سال انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان نارساخوان 9 و 10 ساله شهر رزن در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از طریق غربالگری با چک لیست نارساخوانی و آزمون هوش، 30 نفر از آنها به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش آموزش روش های حسی چندگانه را طی 10 هفته و در 10 جلسه ی یک و نیم ساعته، دریافت کردند و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، آزمون اختلال خواندن (سلیمی تیموری، 1386)، آزمون هوش ریون، پرسشنامه خودانضباطی زندکریمی و پرسشنامه خودسنجی زندکریمی، بود. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آمار توصیفی و استنباطی با آزمون تحلیل کوواریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش روش های حسی چندگانه بر خودانضباطی و خودسنجی دانش آموزان تاثیر دارند. یقینا شناخت انسان از خودش و توانایی ها و نقاط ضعفش می تواند در بهبود شرایط زندگی و یادگیری او موثر باشد. در همین راستا تسلط معلمان و والدین بر استفاده و بکارگیری از ظرفیت ها و توانایی های دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری با روش های نوین آموزشی، تاثیر زیادی در موفقیت و پیش گیری از تجربه حس درماندگی و مدرسه گریزی آنان خواهد داشت.
  کلیدواژگان: روش های حسی چندگانه، خودانضباطی، خودسنجی، نارساخوانی، دانش آموز
 • فرزاد قلوبی، مریم تقوایی یزدی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 57-79
  پژوهش حاضر، با هدف طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی نظام آموزش پایه از منظر زیرساخت‏های آموزش کارآفرینی با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. در بخش کیفی، به روش نمونه گیری هدفمند، با 12 نفر از خبرگان از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته با معیار اشباع نظری، و در بخش کمی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای چند مرحله‏ای با 385 نفر از مدیران، معلمان، دبیران و مشاوران در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه انجام شد. نتایج حاصل از مصاحبه ها، از طریق کد گذاری باز و محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 تحلیل شد. پس از آنکه، تمام مقوله‏های تشکیل ‏دهنده ی ارزیابی نظام آموزشی‏ پایه از منظر زیرساخت‏های آموزش کارآفرینی مشخص شد. پرسشنامه ای با 36 سوال در سه بعد (بنیادی، ساختاری، فرایندی) طراحی شد. ابتدا روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بررسی، و 3 سوال حذف شد سپس روایی سازه‏ای مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که بار‏عاملی تمامی سوالات بالای 7/0 و میانگین واریانس استخراج شده بالای 5/0 و نیز پایایی هر دو ملاک (آلفای‏ کرونباخ، پایایی ‏ترکیبی) تمام ابعاد بالای 9/0 بوده است. در نتیجه، ابزار طراحی شده اعتبار و پایایی خوبی دارد و می‏توان از آن به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی نظام آموزش پایه از منظر زیرساخت‏های آموزش کارآفرینی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، آموزش ‏پایه، اعتبار‏یابی، پرسشنامه
 • سید محمد فاتحی سینه سر، اصغر نخستین گلدوست*، سمیه تکلوی صفحات 81-101

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش بارش مغزی و تریز بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان پسر مدارس دوره دوم متوسطه شهر گرمی در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 750 نفر بود که از بین آن ها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و پس از کسب معیارهای ورود به مطالعه در دو گروه 15 نفره جای داده شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقیاس درگیری تحصیلی ریو و سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری بود. برنامه آموزش بارش مغزی لفرانکویس طی 6 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اول و آموزش تریز سرگی و همکاران طی 6 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش دوم اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیره در برنامه SPSS انجام شد. نتایج نشان داد بین نمرات پس آزمون درگیری تحصیلی گروه ها تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0<P) اما بین نمرات پس آزمون سرزندگی تحصیلی گروه ها تفاوت معنی دار وجود داشت (658/6 F=، 016/0=P) و نمرات سرزندگی تحصیلی گروه آموزش تریز در مقایسه با گروه آموزش بارش مغزی، افزایش بیشتری یافته است در نتیجه آموزش تریز در مقایسه با آموزش بارش مغزی در بهبود سرزندگی تحصیلی اثربخشی بیشتری داشته است. به طور کلی، مطابق با یافته های پژوهش، روش تریز در افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر روش بارش برتری دارد و چنانچه معلمان درصدد بهبود سرزندگی تحصیلی دانش آموزان باشند، می توانند با اجرای روش تدریس تریز سریع تر و بهتر به این هدف دست یابند.

  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، آموزش بارش مغزی، آموزش تریز
 • طلعت سادات صباغ حسن زاده*، سید کاظم شادمند صفحات 103-125
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس بازخورد معلمان با در نظر گرفتن نقش میانجی نوع ذهنیت آنها بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از حیث اجرا توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر متوسطه اول مشهد که به روش خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی بازخورد معلم مبتنی بر مدل باتلر و وین و مطالعات فرار و همکاران، پرسشنامه ذهنیت دانش آموزان کاتامیسو و لو و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSSv16 و AMOSv24 استفاده شد. نتایج نشان داد بازخورد تلاش محور و توانایی محور هر دو هم به صورت مستقیم و هم از طریق میانجی گری ذهنیت دانش آموزان می تواند انگیزش تحصیلی را پیش بینی کند. همچنین نتایج نشان داد ذهنیت رشدپذیر و ایستا نیز به طور مستقیم با انگیزش تحصیلی ارتباط دارد. وقتی معلمان دانش آموزان را افرادی پرتلاش می دانند و این نگرش را در قالب بازخورد به آنها ارایه می دهند، بر ذهنیت شان تاثیر گذاشته و در نتیجه با ایجاد یک ذهنیت رشدپذیر در مورد توانایی ها و احساسات موجب انگیزش تحصیلی بیشتر در آنها می شوند.
  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، بازخورد معلم، ذهنیت
 • زهرا شکوه شمس الدینی، ویدا اندیشمند*، زهرا زین الدینی میمند، میترا کامیابی صفحات 127-148
  اندازه گیری و ارتقای توانمندسازی معلمان برای توسعه و حفظ یک نیروی کار آموزشی با عملکرد بالا و انعطاف پذیر ضروری است. بنابراین اعتبار سنجی مقیاس توانمندسازی معلمان می تواند به حل مشکلات در این زمینه کمک نماید؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتباریابی مقیاس توانمندسازی معلمان بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی بود که با روش روان سنجی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان شاغل در استان کرمان در سال 1401 بود. تعداد نمونه ها بر اساس معیارهای روان سنجی به تعداد 100 نفر برای بخش روایی همگرا، 750 نفر برای بخش روایی سازه و 100 نفر برای پایایی تعیین شد. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش از طریق دو مقیاس توانمندسازی معلمان هیدیروگلو و تانریوگین و مقیاس توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا به صورت الکترونیکی با ارسال لینک پرسش نامه به موبایل شرکت کنندگان جمع آوری شد. برای بررسی روایی مقیاس از روش های روایی محتوا، همزمان و تحلیل عوامل استفاده شد. پایایی مقیاس به وسیله روش های همسانی درونی و پایایی تصنیفی (دو نیمه کردن) بررسی شد. نتایج نشان داد که مقیاس از روایی محتوا و همزمان برخوردار است (001/0P<). نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس توانمندسازی معلمان از چهار عامل تشکیل شده و از روایی مناسبی برخوردار است. تحلیل عاملی تاییدی نیز مدل چهار عاملی را تایید کرد. آلفای کرونباخ کل مقیاس و زیرمقیاس ها در محدوده 81/0 تا 94/0 قرار دارشت که نشانگر پایایی مناسب این مقیاس است. بنابراین از پرسش نامه مقیاس توانمندسازی معلمان 37 آیتمی می توان برای ارزیابی توانمندسازی معلمان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، توانمندسازی، روان سنجی، معلمان
 • الهام حسینی نسب، مهناز جلالوندی*، فائزه ناطقی صفحات 149-173
  هدف از مقاله حاضر، ارزیابی وضعیت موجود برنامه درسی اجرا شده رشته کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از منظر جامعه محوری طبق الگوی هاردن می باشد، که به روش سنتز پژوهی انجام شد. در بخش کیفی در این پژوهش با جستجو و جمع آوری پیشینه نظری و پژوهشی حول موضوع مورد نظر، ضمن شناسایی و بازنمایی مفاهیم از طریق ترکیب آنها، گویه های متناسب با جامعه محوری در آموزش معلمان مشخص شدند. به منظور کنترل کیفیت تحلیل ها، هنگام جمع آوری و تحلیل داده ها از معیار خود بازبینی محقق استفاده شد و همچنین برای اینکه ابعاد و مفاهیم استخراجی کنترل شوند از روش توافق بین دو کد گذار استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس های دانشگاه فرهنگیان می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی از 4 استان به عنوان نمونه انتخاب و جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ 95/0 بدست آمد. روایی ابزار با نظر صاحبنظران و یافته های تحلیل عاملی بررسی و تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد، برنامه درسی رشته کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از نظر جامعه محوری هاردن در سطح پایینی قرار دارد.
  کلیدواژگان: دانشگاه فرهنگیان، برنامه درسی جامعه محور، هاردن، ارزیابی برنامه درسی
 • علیرضا رعیتی بادی، محمدحسین فلاح*، سعید وزیری، ماریه دهقان، نجمه سدرپوشان صفحات 175-196
  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی انگیزش تحصیلی شفقت محور ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از دیدگاه متخصصین بود که با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی، با رویکرد ساخت گرایی اجتماعی با استدلال استقرایی و با طرح پژوهش کیفی برای دستیابی به اهداف خود تلاش کرد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان مشاوره و روان درمانی مدارس متوسطه دوم شهر نطنز بود که با استفاده از روش نمونه گیری از نوع هدفمند و بر اساس معیارهای ورود و خروج به پژوهش انتخاب شدند. اندازه نمونه آماری بر اساس اشباع نظری داده ها بود (15 نفر). جامعه آماری در بخش کمی و اعتبارسنجی بسته آموزشی و الگوی پژوهش شامل کلیه متخصصان مشاوره و روان درمانی مدارس متوسطه دوم شهر نطنز بود (100 نفر). ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و  داده ها در دو بخش کیفی و کمی و با استفاده از روش های مربوطه تحلیل شد. در بخش کیفی و پاسخ به سوال های اول، دوم و سوم پژوهش از تحلیل کیفی استفاده شد و با استفاده از تحلیل ساختاری به این سوالات پاسخ داده شد. برای پاسخ به سوال چهارم و اعتبارسنجی از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی انگیزش تحصیلی شفقت محور دارای 10 مضمون اصلی شامل عدم مادی گرایی، تکنیک های آرام سازی، آموزش حق شناسی، رفع موانع شفقت ورزی، مفهوم سازی شفقت ورزی به دیگران، بهبود تسهیل گرهای شفقت ورزی، رفع مسایل زمینه ای شفقت ورزی، تصویرسازی فعالیت های مبتنی بر شفقت به دیگران برای دانش آموزان، خیال پردازی و در نهایت آموزش شفقت به دیگران؛ و 28 مضمون فرعی است و از اعتبار و روایی لازم برخوردار است.
  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، شفقت ورزی، انگیزش تحصیلی شفقت محور
|
 • Mehri Fayedi, Gholamreza Golmohammad Nazhad Bahrami * Pages 13-31
  The purpose of the current study is considering the effectiveness of reality therapy in the treatment of social anxiety and test anxiety in high school's students. The study was a quasi-experimental study using a pretest –posttest with control group. The population of this study was 3856 high school's students of 2nd district of Tabriz. The sample included 40 students with symptoms of social anxiety and test anxiety which were selected by purposive method and then randomly divided into two groups of control and experimental. To collect data, Spielberger's Test Anxiety (1980) and Conner's social anxiety Inventories (2000) were used. After that the 8 treatment sessions of the experimental group were finished, a test anxiety and social anxiety post-test was taken for both groups again. Also to follow-up after 45 days both of groups were tested. The data were analyzed by analysis of variance of repeated measures. The results indicated that reality therapy was effective in improvement of symptoms of social anxiety and also test anxiety. Followed results showed the stable effectiveness of real therapy on decreasing the social anxiety and test anxiety. It can be concluded that, by using reality therapy we can reduce high school's student social anxiety and also test anxiety
  Keywords: reality therapy, Social anxiety, test anxiety
 • Leyla Khademiadel, Shokohsadat Banijamal *, Fariborz Dortaj, Hassan Asadazadeh Pages 33-55
  This research was conducted with the aim of the effectiveness of multiple sensory methods on self-discipline and self-assessment of 9-10-year-old dyslexic female students. The research was in terms of practical purpose and semi-experimental design of pre-test-post-test type with a control group. The statistical population was 9 and 10-year-old dyslexic students of Razen city in the academic year of 1401-1400. Through screening with dyslexia checklist and intelligence test, 30 of them were purposefully selected as samples and randomly divided into two groups of 15. were tested and controlled. The experimental group received training in multiple sensory methods during 10 weeks and in 10 sessions of one and a half hours, while the control group did not receive any training. The tools used in this research were Selimi Timuri's reading disorder test (2006), Raven's IQ test (2010), Zandkarimi's self-discipline questionnaire (2010) and Zandkarimi's self-assessment questionnaire (2010). Data were evaluated using Spss software and descriptive and inferential statistics with analysis of covariance test. The results showed that teaching multiple sensory methods have an effect on students' self-discipline and self-assessment. Certainly, knowing a person about himself and his abilities and weaknesses can be effective in improving his living and learning conditions. In this regard, the mastery of teachers and parents on the use and application of the capacities and abilities of students with learning disorders with modern educational methods will have a great impact on their success and prevent them from experiencing a sense of helplessness and school truancy.
  Keywords: Multiple sensory methods, self-discipline, self-assessment
 • Farzad Gholoubi, Maryam Taghvaeeyazdi *, Saeid Safariyan Hamedani Pages 57-79
  This study aimed to develop and validate an evaluation tool for the basic education system from the perspective of the infrastructure of entrepreneurship education, using a mixed approach that combined qualitative and quantitative methods. In the qualitative part of the study, a targeted sampling method was used to select 12 experts who were interviewed through semi-structured interviews with theoretical saturation criteria. In the quantitative part, a multistage cluster random sampling method was used to select 385 teachers, principals, and counselors from three elementary, middle, and high school levels. The results of the interviews were analyzed using MAXQDA 2020 software, and all the constituent categories of the evaluation of the basic education system were determined from the perspective of the infrastructure of entrepreneurship education. A questionnaire with 36 questions in three dimensions (fundamental, structural, process) was developed, and the form, the structural validity and content validity of the questionnaire were examined and as result three questions were removed. The results showed that all questions had a factor loading of 0.7 or higher and an average variance extracted of 0.5 or higher, and the reliability of both criteria (alpha Cronbach, composite reliability) of all dimensions was above 0.9. The designed tool has good validity and reliability and can be used to evaluate the basic education system from the perspective of entrepreneurship education infrastructure. These findings provide valuable insights into the evaluation of the basic education system and highlights the importance of entrepreneurship education in this context.
  Keywords: entrepreneurship, Basic Education, accreditation, questionnaire
 • Seyyed Mohammad Fatehi Sinesar, Asgar Nakhostin Goldost *, Somayeh Taklavi Pages 81-101

  This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of brainstorming and TRIZ training on students' academic engagement and academic buoyancy. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with two experimental groups. The statistical population of the research included 750 male students of the second year secondary schools in Garmy city in the academic year of 2022-2023, of which 30 were selected by available sampling and after obtaining the inclusion criteria, they were divided into two groups 15 Test subjects 1 and 2 were placed. The instrument used in this research was the Reeve 's academic engagement scale, academic buoyancy scale of Dehghanizadeh and Hossein Chari. Brainstorming training program during 6 sessions of 90 minutes for the experimental group 1 and the TRIZ program during 6 sessions of 90 minutes for the experimental group 2 were implemented by the teachers. Data analysis was done using univariate analysis of covariance in SPSS program. The results showed that there was no significant difference between the post-test scores of academic engagement of the groups (P<0.05), but a significant difference between the scores of the academic buoyancy post-test of the groups (F=6.658, P=0.016). The academic buoyancy scores of TRIZ training group have increased more compared to the brainstorming training group, as a result, TRIZ training has been more effective in improving academic buoyancy compared to brainstorming training. In general, according to the findings of the research, the TRIZ method is superior to the brainstorming method in increasing the academic buoyancy of students, and if teachers are trying to improve the academic vitality of students, they can achieve this goal faster and better by implementing the TRIZ teaching method.

  Keywords: Academic Engagement, Academic buoyancy, brainstorming training, TRIZ training
 • Talat Sabbagh Hasanzadeh *, Seyed Kazem Shadmand Pages 103-125
  The purpose of the present study was to investigate the students' academic motivation based on teachers' feedback, considering the mediating role of students' mentality. The study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational terms of implementation within the framework of structural equation modeling. The statistical population was 380 people numbers from the female students of the first secondary school of Mashhad, who were selected as a sample by the multi_stage cluster method and using the Morgan's table. Data collection tools was a questionnaire designed by the researcher to assess teacher' feedback based on the model of Butler and Wayne and Farar et al, students' mentality questionnaire from Katamiso and Lu and academic motivation questionnaire from Harter. SPSS and AMOS software were used for data analysis. The results showed that effort-oriented and ability-oriented feedback can investigate academic motivation both directly and by mediating students' mindsets. In addition, the results showed that growth mindset and static mindset were directly related to academic motivation. When teachers see students as hard-working people and give them this attitude in the form of feedback, it affects their mentality, and as a result, by creating a growing mindset about their abilities and feelings, they motivate them more academically.
  Keywords: Academic motivation, Teacher Feedback, mentality
 • Zahra Shokooh Shamsadini, Vida Andishmand *, Zahra Zeinaddini, Mitra Kamyabi Pages 127-148
  Measuring and enhancing teachers' empowerment for developing and maintaining a high-performance and flexible workforce is essential; Therefore, the purpose of this study was to validate the teacher empowerment scale. This descriptive study was conducted using psychometric method. The statistical population included all teachers working in Kerman province in 2022. The number of samples was determined according to psychometric criteria to 100 people for the convergent validity section, 750 people for the structural validity section and 100 people for reliability. The samples were selected by cluster sampling method. The research data were collected electronically by sending the questionnaire link to the participants' mobile phones through two scales of teacher empowerment of Ozkan Hidiroglu and Tanriyogen and psychological empowerment of Spreitzer and Mishra. To examine the validity of the scale, content validity, concurrent validity, and factor analysis methods were used. The reliability of the scale was examined using internal consistency and split-half reliability methods. The results showed that the scale has content and concurrent validity (P<0.001). The results of exploratory factor analysis showed that the teacher empowerment scale consists of four factors and has appropriate validity. Confirmatory factor analysis also confirmed the four-factor model. Cronbach's alpha coefficients for the whole scale and subscales ranged from 0.81 to 0/94, indicating the appropriate reliability of this scale. The 37-item teacher empowerment questionnaire can be used to assess teacher empowerment
  Keywords: factor analysis, empowerment, Psychometrics, teachers
 • Elham Hosseini Nasab, Mahnaz Jalalvandi *, Faezeh Nateghi Pages 149-173
  The aim of the present study is Evaluation of the current status of the implemented curriculum of the Bachelor of Elementary Education of Farhangian University from the Community-based according to Harden's model which was carried out by the synthesis research method. In the qualitative part of in this research, by searching and collecting the theoretical and research background on the subject, we tried to identify and represent the desired concepts through their combination and identify the subjects that are suitable for the community-based.The statistical population of the research includes professors, students, and graduates of the Bachelor of Elementary Education in Farhangian University campuses which was done with the cluster sampling method and with the principle of randomness, 4 provinces were selected as samples and data collection was done through a researcher-made questionnaire. The reliability of the tool was obtained by calculating Cronbach's alpha of 0.95 the validity of the instrument was checked and confirmed by the opinion of experts and the findings of factor analysis. The research findings showed: In terms of Harden`s community based, is at a low level.
  Keywords: Farhangian University, curriculum of Community-based, Harden, Evaluation curriculum
 • Alireza Rayati Badi, Mohamadhosein Falah Yakhdani *, Saeed Vaziri, Marye Dehagaan, Najmae Sadrposhan Pages 175-196
  The aim of the current research was to design and validate the model of compassion-based academic motivation for second-secondary students from the point of view of experts, who tried to achieve their goals by using the paradigm of interpretivism, with the approach of social constructionism with inductive reasoning and with a qualitative research plan. did The statistical population of the research in the qualitative part included counseling and psychotherapy specialists from the second secondary schools of Natanz city, who were selected using the purposeful sampling method and based on the entry and exit criteria for the research. The statistical sample size was based on theoretical data saturation (15 people). The statistical population in the quantitative and validation part of the educational package and the research model included all counseling and psychotherapy specialists of the second secondary schools of Natanz city (100 people). The research tool was a semi-structured interview and the data was analyzed in two parts, qualitative and quantitative, using relevant methods. In the qualitative part and answers to the first, second and third questions of the research, qualitative analysis was used and these questions were answered using structural analysis. To answer the fourth question and validate, content validity ratio index (CVR) and content validity index (CVI) were used. The findings of the research showed that the model of compassion-oriented academic motivation has 10 main themes, including non-materialism, relaxation techniques, legal education, removing obstacles to compassion, conceptualizing compassion to others, Improving the facilitators of compassion, solving the basic issues of compassion, illustrating activities based on compassion to others for students, imagining and finally teaching compassion to others; And 28 is a sub-theme and has the necessary validity and reliability.
  Keywords: Academic motivation, compassion, compassion-oriented academic motivation