فهرست مطالب

مجله مخاطرات محیط طبیعی
پیاپی 6 (زمستان 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/11/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامعلی مظفری، شهاب شفیعی، زهرا تقی زاده صفحات 1-19
  برای مطالعه خشکسالی روش های مختلفی وجود دارد. روش تحلیل داده های بارندگی، جزو عمومی روش های تحلیل خشکسالی به شمار می رود؛ لذا پیش بینی دقیق و پیش از وقوع بارش می تواند شرایط را برای ارزیابی وضعیت خشکسالی فراهم نماید. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر پیش پردازش داده های بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج بر عملکرد مدل درخت تصمیم در پیش بینی خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک سنندج می باشد. در این پژوهش از الگوریتم CART به عنوان یکی از انواع درختان تصمیم رگرسیونی جهت پیش بینی بارش 12 ماه بعد استفاده شده و جهت ارزیابی درخت های ایجاد شده از معیارهای آماری مختلف استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به آمار ماهانه بارندگی، رطوبت نسبی، دمای حداکثر، دمای متوسط، جهت باد و سرعت باد در دوره آماری (1389- 1349) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در ایستگاه سینوپتیک سنندجدرخت تصمیم گیریرگرسیونی،مدلینسبتاکارادرپیش بینی خشکسالی می باشد؛ به طوری که درشبیه سازی هایصورتگرفته،زمانیکهاز میانگینمتحرکپنجساله داده هابرایاجرایمدلاستفادهگردید، ترکیب بارشقبلی ودمایحداکثر بهعنوانمناسب ترینحالت با مقدار خطای 06/0 شناساییشده و اعمال میانگین متحرک روی داده های اصلی در بهبود کارایی مدل موثر است. در این شرایط، روش درخت تصمیم رگرسیونی ایستگاه سنندج با ضریب اطمینان بالایی میزان بارش را 12 ماه پیش از وقوع برآورد نمایند.
  کلیدواژگان: درخت تصمیم، پیش بینی بارش، الگوریتم CART، سنندج
 • مهناز رستمی، احمد پهلوانروی، علیرضا مقدم نیا صفحات 21-32
  امروزه خشکسالی یک معضل جدی و گریبانگیر دربسیاری از کشور های جهان است؛بنابراین پیش بینی آن از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در این تحقیق، کارایی شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی - فازیتطبیقی به عنوان روش هایی موثر برای پیش بینی شدت خشکسالی حوزه «مند» استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های بارندگی ماهانه ایستگاه باران سنجی تنگاب استان فارس با دوره آماری 32 ساله استفاده گردید. شدت خشکسالی در دوره ماهانه با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) تعیین شد؛ سپس به وسیله مدل های ANN وANFIS و با استفاده از شاخص SPI پیش بینی شدت خشکسالی انجام گردید. از بین داده های موجود، 70 درصد به عنوان داده های آموزش و مابقی به عنوان داده های اعتبارسنجی و داده های آزمون انتخاب شد؛ سپس از طریق معیار های آماری شامل ضریب همبستگی، میانگین مجذور مربعات خطا و ضریب ناش به کارایی عملکرد مدل ها پرداخته شد. نتایج نشان دادد که دقت روش شبکه های عصبی مصنوعی از روش سیستم استنتاج عصبی - فازیتطبیقی بیشتر می باشد؛ همچنین یافته های حاصل از این بررسی نشان می دهد که هرچه پراکندگی داده های ورودی مدل بیشتر باشد مدل استنتاج عصبی - فازی تطبیقی دارای توانایی بیشتری در شبیه سازی این نوع از داده ها می باشد.
  کلیدواژگان: خشکسالی، شبکه عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج عصبی، فازی تطبیقی، شاخص SPI، حوزه آبریز مند استان فارس
 • علی حاجی نژاد، احد بدلی، واحد آقایی صفحات 33-56
  آسیب پذیری ناشی از زلزله یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شهرهای بزرگ در ایران است. وقتی شهرها علاوه بر فرسودگی، مناطق حاشیه نشین و اسکان غیررسمی دارند، حساسیت این موضوع دو چندان می گردد. در این میان، شهر تبریز یکی از شهرهای پرجمعیت ایران می باشد که به لحاظ خطر زلزله در وضعیت آسیب پذیری بالا می باشد.این شهر مانند سایر شهرهای بزرگ ایران دارای سکونت گاه های غیررسمی می باشد که در کنار گسل فعال استقرار یافته اند؛ این مناطق به لحاظ ساخت و ساز و برنامه ریزی شهری (برنامه ریزی کاربری اراضی) در وضعیت نامناسبی قرار دارند و در صورت وقوع زلزله می تواند فاجعه انسانی با توجه به تراکم بالای جمعیتی و سایر پارامترهای موثر در افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله در این محدوده اتفاق بیفتد. این مقاله به بررسی مناطق یک و پنج شهر تبریز که در بین مناطق دارای سکونت گاه های غیررسمی شهر تبریز می باشند، از لحاظ آسیب پذیری ناشی از زلزله با در نظر گرفتن ماهیت زلزله و بررسی آن در ارتباط با چهار عامل تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی، کیفیت ابنیه و نوع مصالح می پردازد و جهت ارزیابی رابطه بین میزان آسیب پذیری زلزله و عوامل موثر بر آسیب پذیری، از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISو مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)و برای برآورد تراکم از برآورد تراکم کرنل (KDE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مناطق یک و پنج شهر تبریز با توجه به تمرکز بالای جمعیت، کیفیت ابنیه پایین، عمر ساختمان ها و استفاده از مصالح غیرمقاوم در برابر زلزله از یک طرف و نزدیکی به گسل و بافت حاشیه نشین از طرف دیگر، در صورت وقوع زلزله می تواند خسارات جبران ناپذیری را متحمل گردد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، سکونت گاه های غیررسمی، زلزله، شهر تبریز، سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • کمال امیدوار، رضا ابراهیمی، مهدی نارنگی فرد صفحات 57-75
  انرژی مصرفی نه تنها خود تولیدکننده گازهای گلخانه ای است؛ بلکه میزان مصرف آن جهت گرمایش و سرمایش محیط نیز تحت تاثیر تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی ناشی از گازهای گلخانه ای است. هدف از این پژوهش پیش بینی نیاز سرمایش استان فارس در دهه های آینده است. این پژوهش با استفاده از داده های گردش کلی جو EH5OM واکاوی شد. داده ها تحت سناریو A1Bکمیته بین المللی تغییر اقلیم و با تفکیک 75/1 درجه طولی و عرضی اجرا شده اند. با مدل ریزمقیاس نمایی RegCM4، داده های میانگین دمای روزانه به تفکیک 27/0 × 27/0 درجه طول و عرض جغرافیایی که حدودا نقاطی با ابعاد 30 × 30 کیلومتر مساحت استان را پوشش می دهند تبدیل شدند. جهت محاسبه فراسنج سرمایش نیز از آستانه دمایی 9/23 درجه سانتی گراد استفاده شد. سرانجام میانگین ماهانه درجه ساعت سرمایش در ماتریسی به ابعاد 13140 ×12 محاسبه و نقشه های آن ترسیم گردید؛در مرحله بعد رابطه عرض، ارتفاع و طول جغرافیایی با درجه روز سرمایش نیز محاسبه و نگاره های آن ترسیم شد. بیشترین نیاز سرمایش در بخش های جنوبی استان در ماه های ژوئن و ژولای به ترتیب با نیاز سرمایش 4200 و 3800 درجه ساعت بیشینه را در استان دارا می باشند. کم ترین میزان نیاز این فراسنج نیز در نوار شمالی به ویژه شهرستان آباده نمایان است. وجود روند مثبت و افزایشی دما در فصل بهار، به ویژه در ماه های می و ژوئن در بیشتر نقاط استان، گرم شدن هوا را در این فصل نسبت به تابستان گویاست که نوید دهنده استفاده بیش از حد از وسایل سرمازا در آینده در فصل بهار است. بیشترین ضریب همبستگی نیاز سرمایش با عرض جغرافیایی را ماه می به میزان 878/0 درصد داراست. نقش عرض جغرافیایی بیش از طول در تغییرات میزان نیاز سرمایش استان می باشد.
  کلیدواژگان: سناریو A1B، مدل EH5OM، مدل RegCM4، فارس
 • غلامرضا براتی، محمد مرادی، رقیه سلیمی صفحات 77-88
  استان زنجان بخشی از گستره ناهموار شمال باختری ایران است که با مساعدت عرض جغرافیایی، ارتفاع و جهت گیری ناهمواری ها در مسیر سامانه های بارش زای غربی است. با حرکت خاور سوی موج های کوتاه در بستر موج مدیترانه و تناوب فرازها و فرودها، امکان تغذیه سامانه های پدیدآورنده بارش های سنگین از پهنه های آبی هم عرض فراهم است. دراین تحقیق با هدف تعیین سامانه های عامل این بارش ها در ترازهای میانی وردسپهر و پایینی؛فرض«دریای مدیترانه به عنوان مهم ترین خاستگاه تامین کننده نماین بارش ها» آزمون شد. برای انجام این آزمون در مرحله نخست، مقادیر بارش روزانه 9 ایستگاه داده سنجی جوی داخل و پیرامون استان برای ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد از سامانه داده های محیطی سازمان هواشناسی تهیه شد. تنظیم جداول روزانه بارش ها بر مبنای آستانه 30 میلی متر در روز، امکان استخراج 13 مورد بارش سنگین را فراهم کرد. بررسی ها،گویای رخداد بیشترین فراوانی ها درفروردین ماه بود. در مرحله دوم، بر پایه معیارهای دوام روزانه بارندگی، جمع مقادیر ایستگاه ها طی روزا و جو نیز فراوانی ایستگاه های درگیر، 8 موج بارندگی به عنوان بارندگی های شاخص تعیین شد. آخرین مرحله تحقیق تهیه داده های فشار تراز دریا، ارتفاع، دما، نم نسبی و ویژه، بادهای مداری و نصف النهاری از مرکز جهانی داده کاوی و نهایتا رسم الگوهای روزانه این داده ها بود. نتایج تحلیل نقشه های وضع هوا طی روزهای بارندگی سنگین، گویای سمت یابی شار رطوبت در لایه زیرین پوش سپهر از خاور دریای مدیترانه روی استان بود. همچنین نتایج گویای تشکیل هسته های نم نسبی 80 درصدی روی سرزمین طی روزهای بارندگی بود. واکاوی فرضیه تحقیق، مشخص نمود که بیشترین فراوانی بارندگی های سنگین استان زنجان طی بهار در فروردین ماه رخ داده اند و دریای مدیترانه در میان پهنه های آبی پیرامون ایران، مهم ترین نقش را در شار رطوبت برای بارش های سنگین شاخص استان داشته است.
  کلیدواژگان: بارش سنگین، دریای مدیترانه، شار رطوبت، استان زنجان
 • شهرام روستایی، داود مختاری، فاطمه خدایی صفحات 89-103
  وقوع ناپایداری های دامنه ای در محورها و راه های ارتباطی به خصوص در مناطق کوهستانی، از جمله مواردی است که هر ساله خسارت های زیادی را به راه های مواصلاتی کشور وارد می سازد. در برخی موارد، وقوع این نوع از مخاطرات طبیعی در گردنه ها و تنگه هایی با شیب تندتر و جاده هایی با انحنای بیشتر، نظیر تنگه دره دیز و گردنه ننم وار استان آذربایجان شرقی، منجر به مرگ مسافران می گردد؛ بنابراین شناسایی ویژگی های طبیعی مناطقی که جهت اجرای پروژه های عمرانی اعم از احداث جاده و سایر راه های ارتباطی نظیر خطوط راه آهن، سدهای آبی و... گزینش می گردند و تعیین میزان استعداد آنها جهت وقوع ناپایداری های دامنه ای بسیار با اهمیت می باشد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به پهنه بندی و شناسایی مناطق مستعد وقوع این نوع از حرکات دامنه ای در محدوده مورد مطالعه اقدام شد. برای این مطالعه از تصویر ماهواره لندست 8 سنجنده oLI-TIRS استفاده شد و فاکتورهای موثر در وقوع ناپایداری های دامنه ای (شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری زمین، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، طبقات ارتفاعی) در محیط GISبررسی و از میان آنها مهم ترین فاکتور مشخص گردید. سپس بر لایه پراکنش ناپایداری های دامنه ای انطباق داده شد، به این ترتیب نقشه پهنه بندی خطر وقوع ناپایداری های دامنه ای در نرم افزار ادریسی تولید گردید؛ پس از آن نقشه پیش بینی احتمال وقوع ناپایداری های محدوده به پنج گروه با درجه حساسیت بسیار پایین، پایین، متوسط، بالا، بسیار بالا تقسیم شد.
  کلیدواژگان: ناپایداری دامنه ای، تنگه دره دیز، روش رگرسیون لجستیک، نرم افزار ادریسی
 • مجید ابراهیمی، محمد سلمانی مقدم، ابوالقاسم امیر احمدی، مریم نوری صفحات 105-137
  امروزه آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله به عنوان یکی از مسائل اساسی جهان، پیش روی متخصصان رشته های گوناگون قرار دارد. مطالعات تکنیکی و تاریخی زلزله در ایران نشان می دهد که زلزله های ویرانگر در راستای گسل درونه، در موارد بسیاری سبب خرابی و کشته شدن صدها و گاهی هزاران نفر شده است. شهر بردسکن به دلیل وجود چندین گسل فعال در اطراف و درون آن، ریسک بالایی در برابر خطر زلزله دارد. هدف از این پژوهش شناسایی میزان آسیب پذیری اجزاء و عناصر شهری با استفاده از مدل ها و روش های موجود در کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله می باشد. برای رسیدن به این هدف 16 شاخص کالبدی- فضایی موثر بر آسیب پذیری شهرها در سطح جهانی شناسایی شد؛ سپس در قالب مدل های برنامه ریزی و تلفیقی فازی و تحلیل سلسله مراتبی وارون، برآورد مناسبی از آسیب پذیری شهر در برابر زلزله با استفاده از داده های مکانی و توصیفی اجزاء، عناصر اصلی و رفتاری ساختمانی و تعیین تاثیر هر کدام از معیارهای به کار رفته در میزان آسیب پذیری ارائه گردید. همچنین با ارائه سناریوهای زلزله در شدت های مختلف به مدل سازی و ریزپهنه بندی آسیب وارده به ساختمان ها در برابر زلزله پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با حرکت از سمت جنوب به طرف شمال شهر بردسکن بر میزان آسیب پذیری قطعات ساختمانی افزوده می شود. همچنین مدل سازی سناریوهای زلزله در شدت 6 و 8 مرکالی نشان می دهد که میزان آسیب پذیری بر اساس تعداد ساختمان ها به ترتیب در محلات 3، 1، 6، 5، 4 و 2 می باشد. مهم ترین دلایل این وضعیت نزدیکی به گسل، بالا بودن شتاب افقی زمین (PGA)، بالا بودن تراکم ساختمانی بنا و پایین بودن کیفیت و مصالح ساختمانی است.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، مرکالی، مدل سلسله مراتبی معکوس، بردسکن
|
 • Golamali Mozaffari, Shahab Shafie, Zahra Tagizadeh Pages 1-19
  There are several ways to study drought. Method of analysis rainfall data, Public Sector analysis methods is drought. Therefore, accurate prediction and before the outbreak precipitation could provide the conditions for assessing the drought situation. The purpose of this study is investigating the effect of data preprocessing on the performance of the decision tree model to predict drought in synoptic station in Sanandaj. In this study, CART algorithms (Classification and regression tree) has been used as variety of decision tree regression in order to predict precipitation forecast of12months. The data used in this study are the monthly precipitation, relative humidity, the maximum temperature, the average temperature, wind direction and wind speed in a specific statistical period(1970 - 2010). To assess the created trees in this study, different statistical measures have been used which in the end results show that in synoptic station in Sanandaj, decision tree regression model is a relatively efficient model to predict drought in which using a moving averages compared to other states led to Increasing the efficiency of decision tree mode land providing thread just mint in the range of changes, the input data with a high reliability is able to estimate the amount ofprecipitation12months before it occurs which in the simulation carried outing this study, when the five-year moving average of the data has been used to implement the model ,combination of previous rainfall, maximum temperature has been identified as the most appropriate states. The findings shows that applying moving average to the original data, dramatically improves the performance of the model. In these circumstances, the decision tree method regression in Sanandaj station with high reliability level estimate the occurrence of precipitation in 12 months ago.
  Keywords: decision tree, forecast train fall, CART algorithm, Sanandaj
 • Mahnaz Rostami, Ahmad Pahlavanravi, Alireza Moghaddamnia Pages 21-32
  Drought has gripped a serious problem in many countries of the world. So great is the importance of drought prediction. In this research, performances Artificial Neural Networks (ANN) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for Drought Prediction Techniques in Mond Basin of Fars Province have been comparatively evaluated on the basis of the monthly data for a 32-year period (1978-2012) including rainfall, temperature and drought indices SPI, the training data length of %70 and the testing data length of %30 were determined. After conducting prediction by using ANN and ANFIS models, the performances of these models were evaluated on the basis of statistical criteria of Nash index (E), correlation coefficient (R) and Root Mean Square Error (RMSE). The obtained results indicated higher accuracy of ANN model rather than ANFIS model in orther to Drought Prediction Techniques in Mond Basin of Fars Province.
  Keywords: Drought_Artificial Neural Network_Neuro_Fuzzy Inference System – SPI Indicators_Mond Basin
 • Ali Hajinezhad, Ahad Badali, Vahed Aghaei Pages 33-56
  The Earthquake Vulnerability one of the important challenges confront of big cities in Iran. Sensitivity of this matter reduplicate when the cities moreover exhaustion contain slums area and informal settlements. The Tabriz city one of the populous city in Iran that from earthquake risks on high Vulnerability position. Tabriz city like as other cities containing informal settlements and this sector establishment on active fault side. This sector of construction and urban planning (urban land use planning) aspects in the unsuitable position. While the earthquake happened as regards high population density and other effective factors on Vulnerability increasing due earthquake human disaster in this area can happened. This article surveyed 1 and 5 zone of Tabriz city that contain informal settlements between Tabriz city zones¡ from Vulnerability due earthquake for as much as earthquake nature and study it’s relation with four factors population density, construction density, constructions quality and type of the construction materials also for evaluation of Vulnerability amount and effective factors in Vulnerability used from geographic information system(GIS) and Analytical Hierarchy process(AHP) and for density estimation used from the kernel density estimation(KDE). Research results showed that 1 and 5 of Tabriz city zones because high population concentration, low constructions quality, constructions high ages and used from unresisting materials in opposition of earthquake and established in proximity of fault and slum texture in other side while the earthquake occurrence can endure irrecoverable damage.
  Keywords: Vulnerability, informal settlements, earthquake, Tabriz city, GIS, AHP
 • Kamal Omidvar, Reza Ebrahimi, Mehdi Narangifard Pages 57-75
  Not only is energy self-produced greenhouse gases, but its use in heating, cooling under the impact of climate change and global warming caused by greenhouse gases is.In this study, data obtained via EH5OM model from Max Planck Institute for Meteorology in Hamburg, Germany, were used to simulate Fars province average daily temperature during the first period (2015-2050) under the A1B scenario of the Intergovernmental Panel on Climate Change with a resolution of 1.75 degrees longitude and latitude. Then, the regional climate model was used to downscale the average daily temperature data at a 0.27x0.27° latitude and longitude covering a 30 x 30 km area of ​​Fars province.To calculate the parameters of temperature threshold of 23.9 ° C was used for cooling. The average monthly temperature cooling at 13140 × 12 matrix calculation and maps that were drawn in the next phase relationship between the width, height and longitude to calculate cooling degree days and it was traced images. Most cooling needs in the southern part of the province in June and July 4200 and 3800, respectively cooling needs of the province an important loss in peak hours. the need for this parameter is also visible in the northern strip, especially city Abade. Most latitude to May correlation with the amount of cooling needed is 878/0 percent. The role of latitude over during the province-is cooling needs change.
  Keywords: Scenario A1B, EH5OMmodel, RegCM4model, Fars
 • Golamreza Barati, Mohammad Moradi, Roqiyeh Salimi Pages 77-88
  One part of North-western Iran is Zanjan Prov. It receives the moisture of western weather systems. These systems are affected from latitude, height and the direction of mountains. The east-ward replacement of western and short air waves that are separated from Mediterranean one as a principal wave and so, the recurrence of trough and ridge can obtain enough moisture for the Heavy Rainfalls of Zanjan Province (hereafter HRZP) from Mediterranean as nearest sea one. Our aim was the determining of precipitable weather system that caused HRZPs. As a hypothesis we bring up Mediterranean Sea is the principal resource for heavy rainfalls in Zanjan Province. In first stage, we extracted the daily rainfall amounts for 9 weather stations inside and outside the province during spring season including April, May and June. When the daily tables of rainfalls set based on equal to 30 mm/day and more, we could determine 13 heavy rainfalls. Results showed April had most heavy rainfalls. In second stage, we determined 8 HRZPs based on their duration, the cumulative amounts of weather stations during peak days and the frequency of recorded ones. During final stage, we designed daily weather charts based on atmospheric data including slp, hgt, air, rhum, shum, uwnd and vwnd from NCEP/NCAR. Programming was accomplished in C software and modeling in GrADS and Surfer ones. The analysis of designed models showed water vapor has flowed from Mediterranean Sea toward study area in lower troposphere (750 HPA) during rainy days. So, we found the cores of maximum relative humidity (more than 80 percent) over study area during rainy days. It was detected that the most of HRZPs happened during April and the Mediterranean Sea is the principal resource of water vapor for them.
  Keywords: Heavy rainfalls, Mediterranean Sea, Moisture flow, Zanjan Province
 • Shahram Roostaei, David Mokhtari, Fatimeh Khodaiae Pages 89-103
  The occurrence of slop instability on the roads and communication domains, especially in the mountainous areas, is one of the cases the causes a lot of damages on the roads of country¡and sometimes in the areas in where the slop is very sharp or the roads are more curved the occurrence of this type of natural hazards can cause death of passengers¡therefore identification of the areas which because of their natural features are more dangerous and on the other hand they are chosen for construction projects such as roads ore dams ¡ ……¡ is really important .In this article the Logistic Regression was used for identifing the dangerous areas. For the study of the image sensor on Landsat 8 oLI-TIRS were used and the effective Factors ¡ as ¡ instability slope (slope, aspect, lithology, land use, distance to fault, distance from the river, away from roads, elevation) in GIS environment survey and the most important factors was known, then the distribution layer of instability was adjusted to the hazard zonation map of slope instabilities in software Edrisi then likelihood of slop instability map was divided into five groups with very low sensitivity, low, medium, high, very high.
  Keywords: slop instability, Dare diz strait, Logistic Regression, Edrisi Software
 • Majid Ebrahimi, Mohammad Salmani Moghaddam, Abolghasem Amir, Ahmadi, Maryam Noori Pages 105-137
  Nowadays, the city’s vulnerability to earthquakes is world’s major problem that is expert’s concern in various fields. Technical and historical studies of earthquake in Iran shows that devastating earthquakes along the Dorouneh fault, in many cases leads to deterioration and death of hundreds and sometimes thousands of people. Bardaskan, due to the presence of several active faults around and within it, is in a high risk of earthquakes. The purpose of this study is to determine the vulnerability of urban elements, using models and methods in reducing the vulnerability of this city against earthquake. To reach this purpose, 16 physical and spatial factors affecting the vulnerability of urban space were identified at the global level then using location data, structural elements description, building behavior data, and determining the impact of each criteria in vulnerability level, an appropriate estimation of city’s vulnerability to earthquake were presented in the framework of integrated and planning models such as fuzzy and Inversion Hierarchical Weight Process. We also discussed building damage modeling and micro-zoning against earthquake by presenting earthquake scenarios at different intensities. The results of this study show that by moving from the south to the north of Bardaskan, the vulnerability of the building’s block are increased. Earthquake scenarios modeling in the intensity of 6 and 8 Mercalli shows the vulnerability of the building were based on the 3, 1, 6, 5, 4 and 2 section respectively. The main reasons for this state are locating near the fault, peak ground acceleration, high density and low quality of building construction and building materials.
  Keywords: Vulnerability, Earthquakes, Mercalli, Inversion Hierarchical Weight Process (IHPW), Bardaska