فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 28 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 28 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا باریکلو* صفحات 1-21
  امنیت رابطه قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد موثر در تامین ثبات رابطه قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تاثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفه حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفه اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.
  کلیدواژگان: رویکرد حقوقی، حق مالکیت، مبنای ضمان درک، مضمون به، منافع قراردادی
 • ابراهیم رهبری*، حسن لجم اورک صفحات 23-46
  ورزش هم اکنون در گستره تجارت به عنوان کسب وکاری بزرگ قلمداد می شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده ای از آن به واسطه دراختیارداشتن دارایی های فکری و به ویژه علائم تجاری است. این مقاله می کوشد تا از طریق تحقیق و تامل در موازین بنیادین و رهیافت های حقوق نظام های پیشرو، نقش برجسته ای را که قرارداد لیسانس در تجاری سازی این نوع دارایی های فکری- ورزشی ایفا می کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژه طرفین نمایان کند. همچنین، در این مقاله دو مسئله مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می کنند، بررسی می شود. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.
  کلیدواژگان: تعارض بازاریابی ورزشی، حقوق تبلیغات ورزشی، حقوق مالکیت فکری، علائم تجاری، ورزشی، قرارداد لیسانس
 • مهدی حسن زاده* صفحات 47-64
  در زمینه اثر کشف فاقدشرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رای نسبت به شهادت اداشده و رای صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر درباره برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث ماده 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
  کلیدواژگان: ادای شهادت، جرح شاهد، شرایط شاهد، شهادت (گواهی)، نقض رای
 • زهرا شاکری* صفحات 65-87
  گروهی از آثار طنز براساس شوخی و مطایبه با آثار ادبی و هنری که پیش تر خلق شده اند، شکل می گیرند. از آنجا که این امر به نسخه برداری و تغییر اثر دیگری منجر می شود، از مصادیق نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تلقی می شود. ماده 6 مکرر کنوانسیون برن، تغییر اثر دیگری را در صورت لطمه به حیثیت و شهرت مولف برنمی تابد و به موجب بند 1 ماده 9 نیز، تکثیر اثر بدون اجازه مولف امکان پذیر نیست. بنابراین، مقاله حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی تعارض استفاده طنزآمیز با حقوق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر قبلی را بررسی کرده و راه حل های مقتضی را برای برون رفت در دعاوی مرتبط پیشنهاد کند. به طور کلی، آثار طنز با هویت مستقل که دارای درجه ای از اصالتند و قصد تخریب یا استهزاء مولف اثر نخستین را نداشته و بازار اثر اخیر را نیز تضعیف نمی کنند، می توانند از اتهام نقض عبور کنند.
  کلیدواژگان: آثار طنز، استفاده های طنزگونه، حق مادی، حق معنوی، نقض حق مالکیت ادبی و هنری
 • عبدالله رجبی*، سید حسین حسینی صفحات 89-114
  از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامه رایانه‏ای، سازگاری آن با سایر برنامه‏هاست که آثار حقوقی و اقتصادی فراوان دارد. حمایت از نظام سازگاری موجب توسعه صنعت نرم افزار خواهد شد، اما اگر این حمایت مطلق باشد، به حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی آسیب می‏رساند. به همین دلیل، نظام های حقوقی مختلف برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامه های اصلی از یک سو، و جلوگیری از انحصار ایشان و تقویت فضای رقابتی از سوی دیگر، راهکارهای گوناگونی را مطرح می کنند. از جمله میان نظر و بیان تفکیک می‏کنند و آنچه را تحت حمایت نظام مالکیت فکری قرار می‏دهند، که بتوان در قالب بیان جای داد. در حقوق ایران، احکامی راجع به سازگاری در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آیین‏نامه قانون مزبور وجود دارد که ضمن ابهام در معنا، همه ابعاد این امر خطیر را دربرنمی‏گیرد. اما احکام مبنایی راجع به حقوق رقابت موجود در قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا حدودی از این ابهام می‏کاهد و تکلیف ما را در شقوق مختلف سازگاری برنامه رایانه‏ای روشن می‏کند.
  کلیدواژگان: برنامه رایانه ای، حقوق رقابت، مالکیت فکری نرم افزار سازگار، نرم افزار مکمل
 • الناز نهاوندی، سعید محسنی*، سید محمد مهدی قبولی درافشان صفحات 115-136
  آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئله مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعه تطبیقی مسئله مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفا ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورنده مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
  کلیدواژگان: اثر مشترک، پدیدآورنده، حقوق ادبی و هنری، مالکیت فکری
 • محمود زمانی*، محمدتقی رفیعی صفحات 137-159
  قاعده لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه- منفعت، بیشینه کردن ثروت، نظریه بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین شده طرفین منجر می شود. نبود حسن نیت، به دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می شود؛ در حالی که درونی کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می کند که تقلب یا سوء نیتی به کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت های قراردادی طرفین اجرا شود.
  کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی، حسن نیت، کارایی، معیار شخصی، معیار نوعی
|
 • Ali Reza Bariklou * Pages 1-21
  The Security of contractual relation is the important aims of contract law to the extent that is discussed as one of the fundamental principles in European law. The guarantee to protect is one of the affecting rules to establishing the Security of contractual relation that in the Iranian civil code under the incomplete influence of Islamic and French law, is based on the protection of ownership of the object of sale or the consideration, and is deviated from it’s legal philosophy, that is, protection of the contractual interests,. In this article, therefor, the legal approach of Islamic law and French civil law wich has been the source of civil code is considered and it is proved that the approach of both system to the purpose and basis and the social philosophy of the gurantee to protect is same, but in the caces that the object of contract is a tangible property, the views protection of Islamic law is more limited on the protection of ownership, but in French law the parties contractual interests has been more regarded.
  Keywords: Basis of gurantee to protect, Contractual interests, Guaranteed object, Legal approach, Ownership
 • Ebrahim Rahbari *, Hasan Lajmorak Pages 23-46
  Nowadays, sport is known as a great business in trade activities and has brought huge revenues for athletes; sport teams and other sport personalities whereas large part of this revenue emanates from intellectual property rights particularly different kinds of trademarks. Regarding fundamental principles and legal approaches of leading systems, this paper attempts to clarify the eminent role of license agreement on marketing of sport trademarks and analyze particular aspects of its function, subject, domain and parties obligations. Also current article considers two important issues in sport trademark license agreements: the first marketing conflict and the other conflict between individual rights of athletes and collective rights of sports clubs and associations. The results of research notify that general and vague approaches of Iranian laws and legal literature in respect of trademark license agreements and The lack of minimum standards concerning important legal aspects of sport law, haven’t required efficiency in solving special problems of such agreement in sport sphere and basic regulating of trade sport license agreement requires taking appropriate measures and solutions of other legal systems.
  Keywords: Intellectual property law, License agreement, Sport market conflict, Sport publicity law, Sport, Trade mark
 • Mahdi Hasanzadeh * Pages 47-64
  In religious jurisprudence, exhaustive discussions have put forward about the effect of finding that the witness was disqualified at the time of giving of evidence and effect of losing of qualifications after giving of evidence and before rendering of judgment on the evidence that is got and the judgment that is rendered on basis of it and exist various opinions about some varieties in spite of unanimity about some details of matter. In law, we are encountered with silence of law in some section of matter and with questionable expression of article 234 Civil Procedure Code, which is necessary to be discussed seriously. Study in this field shows that this article, with following and in accordance with religious jurisprudence, has lay down and introduced the disqualification of witness at the time of giving of evidence as one of causes of reversal of judgment in each complaint of complaints of judgment.
  Keywords: Challenging witness, Giving of evidence, Qualifications of witness, Reversal of judgment Testimony
 • Zahra Shakeri * Pages 65-87
  Some satire works is based on the fun and humor with the work of others that have already been created. Since it would lead to repudiation and change work is an example of copyright infringement. In accordance with Article 6 bis, the author shall have the right to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation. Also, the reproduction without permission of the author is not allowed (Art.9 (1)). According to the descriptive- analytical method, this paper attempts for examine this challenge and suggests possible solutions for overcoming a major legal problem. In general, the satire works of independent identity that did not intend to damage or mockery the first author and not undermine the market is also charged to copyright infringement less.
  Keywords: Economic Rights, Infringement of copyright, Moral Rights, Satire works, Uses of satire
 • Abdollah Rajabi *, Sayyed Hossein Hosseini Pages 89-114
  Among the most important issues in the software industry is the interoperability of computer programs that encompasses a numerous legal and economic results. Advocating interoperable creation leads to software development, whereas a sheer and full support shall contravene the rights of the original program authors. Therefore, on the other hand, different legal systems in order to protect the rights of the original program authors and to prevent the exclusive right of the first authors, has chosen the idea-expression solution. Accordingly, what is protected under intellectual property law is the expression of an idea; it does not protect ideas. In laws of Iran, there is some legislation and related regulations regarding protection of the rights of software producers that do not cover all aspects of this significant issue, however there are basic rules about competition law in the Law of the Fourth Economic, Social and Cultural. Development Plan of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of Article 44 of the constitution to reduce ambiguities somewhat.
  Keywords: Competition law, Computer program, Intellectual property, Interface, Interoperability
 • Elnaz Nahavandi, Saeed Mohseni *, Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan Pages 115-136
  Literary and artistic joint works are prepared by two or more authors. It's Importance, have increasingly grown today, particularly in academic areas. One of the issues related to these works is the problem of identifying the concept and realization of the joint works in the different legal systems which has similarities and differences. This research is a comparative study in mentioned issue in Iran and America law. According to researches which have been done in the context of joint work, in Iranian law, the joint work simply refers to works that contains inseparable parts of the various authors. But, in United States legal system even authors share interdependent parts, joint work can become exist. However, in both legal system, authors must intent to participate in making the work while the work is making. In American law, the intention of being a co-author is also needed.
  Keywords: Author, Copyright, Intellectual property, Joint work
 • Mahmood Zamani*, Mohammad Taqi Rafei Pages 137-159
  The rule of necessity to respect the principle of good faith in performance of the contract is the result of union rights and ethics. Good faith in performance of the contract with subjective and objective criteria and using cost-benefit analysis, wealth maximization, game theory, efficiency and welfare standards, leading to the achievement of the objectives set by the parties of contract. Lack of good faith, commitment to the agreement eliminates and reduces the economic efficiency of the contracting system, because a result of breach or non-engagement, increase litigation and costs, while internalize adherence to commitment based on ethics, not cost. Based on the criterion of maximizing the wealth, when the contract between parties, increases utility and bring wealth to its rightful place that cheating or abuse intention not used and the contract is implemented in full and in accordance with the desire and intention of the contractual parties.
  Keywords: Economic analysis, Efficiency, Good faith, Objective criteria, Subjective criteria