فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال چهل و ششم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نسیم زرگری نژاد، امیرحسین رنجبریان* صفحات 203-230
  اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.
  کلیدواژگان: اعلامیه جهانی حقوق بشر، تظاهرات، حق آزادی تجمع، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه، مسالمت آمیز، میثاق حقوق مدنی و سیاسی
 • مرتضی نجابت خواه *، فرهنگ فقیه لاریجانی صفحات 231-245
  رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سوال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سوال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رای وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیات عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.
  کلیدواژگان: استخدام عمومی، حقوق استخدامی، دیوان عدالت اداری، قرارداد استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری
 • سیدباقر میرعباسی*، امیر فامیل زوار جلالی صفحات 247-271
  به لحاظ سنتی و تاریخی، اقدامات بازیگران غیردولتی تنها در صورتی به دولت منتسب می شود که به طور رسمی یا عملی ارگان آن دولت محسوب شوند، یا نماینده آن دولت باشند و تحت کنترل و هدایت دولت عمل کنند یا اینکه دولت اقدامات آنان را به صراحت تایید کند و به عنوان عمل خود بپذیرد. بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، قاعده سنتی مزبور تا حدوی تغییر یافت، به گونه ای که منطقه خاکستری به وجود آمد مبنی بر اینکه آیا دولت ها از بابت پناه دادن به دهشت افکن ها و مدارا و مماشات با آنها نیز مسئولیت دارند؟ به عبارت دیگر در حالت مذکور نیز اعمال بازیگران غیردولتی به دولت پناه دهنده و مسامحه گر منتسب خواهد شد. مطالعه و تحقیق در این زمینه حاکی از این است که در حال حاضر در رویه قضایی، قطعنامه های شورای امنیت و قواعد مسئولیت بین المللی، آستانه انتساب به این حد نزول نیافته، تا بتوان قائل به این نتیجه شد که در حالت اخیر، اعمال گروه های دهشت افکن به دولت منتسب شود. اما می توان دولت های مزبور را از بابت کوتاهی و قصور در انجام تعهدات خود در مبارزه با دهشت افکنی مسئول دانست.
  کلیدواژگان: انتساب، قضیه افغانستان، گروه های دهشت افکنی، مدارا و مماشات، مسئولیت بین المللی دولت ها
 • علی مشهدی، عطیه شاه حسینی* صفحات 273-295
  دولت ها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بین الملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولت ها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمی یابند و در مورد اعمال منع نشده فوق العاده خطرناک که خطر بروز صدمات برون مرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینه پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند. تجربه و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیست محیطی و هم اقتصادی به عنوان «قاعده طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمین کننده عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام به علت هزینه های گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همه معاهدات بین المللی زیست محیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفه تدوین و توسعه حقوق بین الملل بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیست محیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب می شود، از اواخر دهه 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنوانسیونی جامع در زمینه پیشگیری از خسارات زیست محیطی فرامرزی آغاز کرد.
  کلیدواژگان: اعمال منع نشده، پیشگیری، خسارت زیست محیطی، کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت دولت ها
 • حمید الهویی نظری *، مجید کورکی نژاد صفحات 297-317
  در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش های مشترک است. ازاین رو حقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین المللی را تعیین می کند. از جمله آثار بین المللی تابعیت به عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متاثر از توسعه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می کند. بر اساس این تحقیق به نظر می رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولا با حق حاکمیتی ایران و ثانیا با برخی قواعد حقوق بین الملل مغایر است.
  کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی، تابعیت زنان، حاکمیت، قانون مدنی
 • احمد رضوانی مفرد*، شهرام زرنشان صفحات 319-336
  یکی از حقوق زنان، حق داشتن فرزند و مادری است. دین مبین اسلام ضمن تاکید بر تحکیم بنیاد خانواده، با توجه به نقش مادران در تکوین و تربیت فرزندان، توجه مضاعفی را به حقوق و مسئولیت های مادران معطوف کرده است. در اسناد مهم حقوق بشری نیز از حق مادری و زمینه های حمایت از آن یاد شده است. در نظام حقوقی داخلی ایران با توجه به مبانی دینی و اسناد فراملی، قوانین و مقررات ویژه ای در راستای حمایت از مادران وضع شده است. موضوع این نوشتار حمایت های ویژه ای است که در قالب تعهدات سازمان تامین اجتماعی به صورت خدمات درمانی و مزایای نقدی به مادران مشمول قانون تامین اجتماعی اختصاص یافته است. به موجب نتیجه این پژوهش رویه فعلی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 67 با ظاهر قانون سازگاری ندارد. در رویه فعلی کمک های موضوع ماده 67 صرفا به مادران شاغل و در قالب مرخصی زایمان اعطا می شود. درحالی که حسب ظاهر قانون می بایست این کمک ها به مادرانی که همسر بیمه شده مرد هستند نیز تعلق گیرد.
  کلیدواژگان: شیر، کمک زایمان، کمک بارداری، مادر
 • فریده شایگان* صفحات 337-357
  افزایش سریع استفاده از فضای سایبر و ویژگی های منحصربه فرد آن، از جمله به هم پیوسته بودن زیرساخت های سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکه جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیت های آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساخت های سایبری سایر دولت ها، از سوی دیگر؛ رعایت بی طرفی در مخاصمات مسلحانه بین المللی را با دشواری های جدی مواجه می سازد. در این شرایط اصل احترام به تعرض ناپذیری سرزمین دولت های بی طرف به شدت آسیب پذیر می شود و احتمال درگیر شدن دولت بی طرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش می یابد؛ نتیجه ای که حقوق بی طرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بی طرفی بر فضای سایبر، به خصوص تعهدات متخاصمان و دولت های بی طرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بی طرفی ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: تعهدات متخاصمان، تعهدات دولت بی طرف، جلوگیری از نقض بی طرفی خاتمه دادن به نقض بی طرفی، حاکمیت بر فضای سایبر، حقوق بی طرفی، فضای سایبر، مخاصمات مسلحانه بین المللی
 • ایمان مختاری *، محسن اسماعیلی صفحات 359-373
  دموکراسی و ارکان آن از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام ولایت فقیه از دیدگاه برخی از قائلان به نظریات نصب و نخب است، زیرا به طور طبیعی مقتضیات ذاتی نظام ولایت فقیه به عنوان نظام مقید به مکتب اسلامی با نظام های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصب و نخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده اند. ازاین رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقد به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طرف تحقق دموکراسی و ارکان آن به شیوه نظام های عرفی و حقوق بشری، در نظام های ایدئولوژیک دست نیافتنی است. از طرف دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقق آنها، تفاوتی مشاهده نمی شود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان آن را مقید به نظریه ولایت فقیه و نظام ولایی می دانند و در راستای تحقق آن معنا می کنند.
  کلیدواژگان: ارکان دموکراسی، دموکراسی، فقه شیعه، نظریه نصب، نظریه نخب
 • محسن صفری*، سید مهرداد امیر شاه کرمی صفحات 375-392
  افراد تراجنسیتی، به سبب هویت جنسیتی نادر خود، در معرض نابرابری های اجتماعی و حقوقی اند؛ از مهم ترین حقوق بشری که این افراد در دسترسی بدان در مضیقه اند، منع تبعیض، حفظ حریم خصوصی و دسترسی به بالاترین سطح سلامت است. حقوق مذکور، در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای متمدن، مورد توجه واقع شده است. اسناد بین المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می داند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، به صراحت حمایت می کند. در بریتانیا و آمریکا، با تصویب قوانین متعدد در این زمینه، از حقوق این افراد حمایت شده است، ولی در حقوق ایران، هیچ قانونی به صراحت از حقوق این افراد حمایت نمی کند. خلا قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملا احساس شود. راه حل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمه افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملا احساس می شود.
  کلیدواژگان: تراجنسیتی، حریم خصوصی، حق سلامتی، حق بیمه، سند اصول جاکارتا، قانون بازشناسی جنسیت، منع تبعیض
 • رضا موسی زاده* صفحات 393-416
  در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مفهوم «برادری» به عنوان یک «تکلیف بشری» با این مضمون که « کلیه افراد انسانی (...) باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند»، پیش بینی شده است. اعلامیه مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون «برادری» را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهیم مندرج در اعلامیه مذکور اغلب با ابتنا به فلسفه فردگرایانه غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرال طراحی شده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان ها را فراتر از فردیت قرار می دهد و به نوعی «دگردوستی»، «فداکاری»، «حس یگانگی انسانی» و... را ارزش های اخلاقی شالوده اجتماع می داند، می تواند در جوامع لیبرال با ویژگی های فردگرایانه محقق شود. در تحقیق حاضر جایگاه مفهوم «برادری» در جوامع لیبرال در سه سطح فلسفی، هستی شناختی و ارزش شناسی بررسی می شود. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که «تکلیف» مندرج در شق آخر ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر «رفتار با روح برادری» با سایر افراد جامعه با ویژگی های جوامع لیبرال سازگار نیست.
  کلیدواژگان: اعلامیه جهانی حقوق بشر، برادری، جامعه لیبرال، فردگرایی، لیبرالیسم
 • آرامش شهبازی* صفحات 417-440
  گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین تر کرده است. بی تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانه بین المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می پردازد. در این مقاله، به اجمال به این بحث مهم می پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می شود، در این زمینه تاملی در رویه برخی مراجع بین المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.
  کلیدواژگان: جنگ ایران و عراق، حریم خصوصی، حقوق بشر، کادر درمانی، منشور حقوق بیمار، مصدومان شیمیایی
 • مسعود راعی دهقی، محمد آقایان حسینی* صفحات 441-463
  عبارت «وجدان انسانی» در برخی از اسناد بین المللی به کار رفته است. این عبارت با بار معنایی خاص خود در صدد پر کردن خلاهای حقوقی در منابع حقوق بین المللی است و تلاش کرده است تا به عنوان معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی بین المللی قرار گیرد. از این رهگذر تحولات انسان دوستانه عارض شده بر حقوق بین المللی، قابل درک است. آنچه در این پژوهش مطمح نظر قرار گرفت، توجه به کاربردهای مفهوم «وجدان انسانی» در تبیین معناشناختی آن بود و منظور از این تحقیق، یافتن جایگاه این مفهوم در منابع حقوق بین المللی است.
  کلیدواژگان: اسناد بین المللی، خلا حقوقی، معناشناسی، منابع حقوق بین المللی، وجدان انسانی
|
 • Nasim Zargarinejad, Amir Hosein Ranjbarian* Pages 203-230
  Universal Declaration on Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights have endorsed the preexisting right to freedom of peaceful assembly for all citizens regardless of the location of such assemblies and the message which they try to proclaim. However, since peaceful turnouts may be a causative factor for public disturbance and are usually used as an instrument to protest against State’s policies, governments do not seem pleased when a demonstration plans on taking place in public. In order to recognize and secure the right to assembly, the externat to which people can enjoy this right and the circumstances in which governments are allowed to interfere with an assembly should be clarified. Even though international efforts to define the aforementioned right initiated years before Human Rights Council took any steps, the common understanding of what the right to freedom of assembly really is have greatly improved after its involvement and the spotlight on events in a number of Arab countries since 2011.
  Keywords: demonstration, peaceful, Human Rights Council, International Covenant on Civil, Political Rights, the Right to Freedom of Assembly, universal declaration on Human Rights
 • Morteza Nejabatkhah*, Farhang Faghih Larijani Pages 231-245
  According to clause (3) of article (10) of Administrative Justice Court's code, public employees’ claims against administrative bodies regarding violations of employment rights are under The Court's juridictions. Even though The Public Services Code states them as one of the main formats of public employment in governmental bodies, contracts dont fall under the above-mentioned court's juridiction. As a result, an essential question emerges: what is the basis of Administrative Justice Court's jurisdiction in accepting claims based on contractual employment? To reach an answer, this essay intends to recognize a distinction between contractual employments and private contracts that are not under The Court's juridiction in accordance to the decision of its general board. The argument is that the employment's contract has a law-based nature. All conditions, consequences and regulations of an administrative contract are determined by the law. Any alterations to its content depend on enacting new provisions and finally, partie's consent is irrelevant to conclude an administrative contract.
  Keywords: Administrative Justice Court, employment contract, employment rights, public employment, public services code
 • Seyed Bagher Mirabasi *, Amir Famil Zavar Jalali Pages 247-271
  Traditionally and historically, if considered as an official or a practical component of a given State or its representative or under the control and leadership of that State, non-state actors and their actions are attributed to the State in question. The same outcome is expected when a government chooses to overtly accept acts of a non-state actor and receive them as its own. Since 9/11, there have been adjustments to principles mentioned above which in turn has resulted in creation of a grey area in the subject. The question at hand is whether or not acts of a non-state actor regarded as a States, if the State is considered to be in tolerance with those actors. i.e. has given them refuge. Based on precedent, the Security Council's resolutions and international rules of responsibility, Study suggests that although in this case attribution is out of reach, it's possible for the State to be held responsible for its failure to fulfill the obligation to fight against terrorism.
  Keywords: Afghanistan, attribution, compromising, tolerance, responsibility of the state, terrorist groups
 • Ali Mashhadi, Atiyeh Shahhosseini * Pages 273-295
  Despite the fact that there might be a lack of prohibition in International Law, States activities within their sovereign rights are not limitless. The current approach dictates that not only States are responsible for their wrongful acts, they may also be liable for causing a risk of trans boundary damages. i.e. Preventing and minimizing the damage resulted from the activity. As they prevent damages to the environment and expenses of compensation, from both economic and environmental perspectives, scientific studies suggest that States should consider preventive measures to protect the environment as "The Golden Rule". It is an essential fact that the main purpose of all International environmental instruments is to safeguard the environment from destruction and pollution. Given the significance of the environmental issues in modern times and in order to fulfill its obligation to codify and develop International Law, Ever Since the 1970s, the ILC began its efforts for preparations of a comprehensive Draft Articles on prevention of trans boundary damages to the environment.
  Keywords: environmental damage, the International law Commission, non, prohibited acts, prevention, States responsibility
 • Hamid Alhooii Nazari *, Majid Kourakinejad Pages 297-317
  In the course of transformation in the notion of nationality, changing the related rules is inevitable. With the manorial system abolished, nationality is no longer defined as loyalty towards a particular individual, but rather a legal status which assures mutual rights and obligations between a person and a State. The term "nationality" is a description of requirements of membership in a community based on culture, history, ethics, political beliefs and common values shared. As a result, International Law does not hold a strong position to interfere with the recognition of nationality by States. However, as a decisive factor, nationality retains significant functions in international relations. It determines the extent of rights and obligations of states towards each other and towards the international community. As an act of sovereignty with international consequences, acknowledgement of nationality is followed by concepts such as personal jurisdiction in international criminal law and diplomatic protection in international tribunals. According to modern international law everyone has the right to a nationality. Although it is not intended to conclude that based on this right individuals are entitled to a specific nationality, however, it is also not within its interpretation that States, based on their sovereignty, have the right to regulate the rules of nationality with complete disregard for developments of international law and especially Human Rights. Based on internal and international aspects of the concept of nationality, this study evaluates Iran's domestic regulations regarding Women's nationality. As a finding of the paper, some articles of The Civil Code appear to be in conflict with The State's sovereign rights as well as International Law.
  Keywords: civil law, general principles of law, sovereignty, women's nationality
 • Ahmad Rezvanimofrad *, Shahram Zarneshan Pages 319-336
  One of the fundamental rights for women is the right to motherhood. Islam concurs the essential role of family in societies and on the account of the important role of mothers in the development and education of children, the rights and responsibilities of mothers holds a prominent position in Sharia Law. Principal Human Rights documents mention the right to motherhood and articulate the measurements regarding its protection. Under the influence of religious doctrine and international instruments, Iranian domestic law has incorporated protective maternity laws. This article seeks to study the provisions mentioned above in the context of Iran's social security obligations to provide medical care and monetary benefits for mothers.
  Keywords: breastfeeding, mother, pregnancy, related care, social security
 • Farideh Shaygan * Pages 337-357
  Rapid increase in the use of cyberspace and its unique characteristics, including interconnectivity of cyber infrastructure around the world and absence of any borders on the world wide web, on the one hand; and the possibility of using cyber infrastructures of other States to employ cyberspace and its capabilities for cyber-attacks and transmission of cyber weapons, on the other; makes the observance of neutrality in international armed conflicts, if not impossible, difficult at the very least. In such situation, inviolability of the territory of neutral States becomes extremely vulnerable and the probability of involvement of the neutral State in the ongoing conflict enhances. Which is the very consequence that the law of neutrality seeks to avoid? Thus, the study of the applicability of the law of neutrality to cyberspace in general and obligations of belligerents and neutral States in particular, their implementation, and the consequences of their violations seems necessary.
  Keywords: cyberspace, international armed conflict, law of neutrality, obligation of belligerents, obligations of neutral States, prevent the violation of neutrality, sovereignty over cyberspace, terminate the violation of neutrality
 • Iman Mokhtari *, Mohsen Esmaeili Pages 359-373
  Some experts of Selection and Election theories believe that fundamental similarities and dissimilarities exist between Velayat-e-Faghih as a system of governance and democracy and its elements. However, as it is based on the Islamic school of thought, the system of Velayat-e-Faghih (Leadership) and its inherent requirements and democracy in its customary or Human Rights-based form, are different by nature. This discussion seems necessary due to the fact that in the course of their careers a number of scholars in both doctrines have revised their views. Based on a descriptive analysis review of perspectives portrayed by two academics who value the fore mentioned theories, this article finds that in one hand achieving democracy and its elements as intended in customary and Human Rights based regimes is not possible through a theocracy, On the other hand, both hypothesis only acknowledge democracy,its elements and its establishment through Velayat-e-Faghih's system.
  Keywords: democracy, election theory, element of democracy, selection theory, Shiite
 • Mohsen Safari *, Seyed Mehrdad Amir Shahkarami Pages 375-392
  The transsexual community is exposed to social and legal injustice Due to its member's sexual identity. Discrimination, violation of their privacy and inaccessibility to high quality health care are just some of many instances among the injustice they face. The rights mentioned are considered important in all international documents and in legislative systems of civilized societies. International documents recognizes sexual identity as an independent agent in their defense against discrimination and explicitly protect transgender's right to privacy and their right to an accessible heath care. While United Kingdom and The United States have adopted numerous protective bills, Iran's domestic law lacks a distinct set of provisions in this regard. With this legal gap resulting in the exclusion of the transsexual community from the society, legislative consideration for the matter deems necessary. The primary solution is to interpret general constitutional rights in favor of their absolute rights, however, as mentioned the need to pass new laws specified to include all rights of the transsexual community cannot go unnoticed.
  Keywords: contextualizing Yogyakarta principles, gender recognition act 2004, insurance right, nondiscrimination, privacy, right to health, transsexual
 • Reza Mousazadeh* Pages 393-416
  According to Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights the notion of “Fraternity” is recognized as a human duty and as it stipulates: “All human beings … should act toward another in the spirit of brotherhood”. While The Declaration is partially influenced by religious terms such as “Fraternity”, most of its concepts are based on Western individualistic philosophy which suits the social and economic structure of liberal societies. This paper is an attempt to find whether the notion of Fraternity which requires “to be responsible toward others”, “sense of human unity”, “generosity” … could be applied in liberal societies and accepted as moral values. For this purpose, it studies the concept from three different perspectives: Philosophical, Ontological and Values of the liberal societies.
  Keywords: fraternity, individualism, liberalism, liberal society, spirit of brotherhood, universal declaration of Human Rights
 • Aramesh Shahbazi * Pages 417-440
  The use of chemical weapons in Iran-Iraq war left many soldiers and civilians dead or severely injured. Provisions of binding international instruments and international customary law were breached and Iraq violated the principles of distinction, separation and use of conventional weapons during a conflict. While international humanitarian law regulates the conducts of the hostilities during the time of war, the principles of Human Rights are obligatory in both war and peace. This article will consider the right of victims of chemical weapons to privacy as an obligation for the medical teams, legal advisers, governmental and non-governmental entities and also by the judiciary branch.
  Keywords: the charter of the patients, Human Rights, Iran, Iraq war, the right to privacy, victims of use of chemical weapons
 • Masoud Raei Dehaghi, Mohammad Aghayan Hosaini * Pages 441-463
  The Phrase “Conscience of Humanity” has been used in some international instruments. This phrase, with its own special meaning, is intended to fill the legal gaps in international law and has worked as a criterion for assessing the rules of the international legal system. Thereby humanitarian developments in international law, is understandable. The focus of this research is the applications of the concept of "Conscience of humanity" in international instruments in its semantic representation with the purpose of finding the place of the above mentioned concept within the sources of international law.
  Keywords: conscience of humanity, international instruments, legal gaps, semantics, sources of international law