فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 36، مهر و آبان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مهسا کلانتری، مهسا صیادی زاده، مریم سادات هاشمی پور صفحات 326-336
  زمینه و هدف
  موسسات آموزشی، روش های مختلفی برای ارزیابی فعالیت های خود دارند. عوامل بسیاری از فرایند تدریس بر فرایند یادگیری تاثیر می گذارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نگرش دانشجویان دندان پزشکی در دانشکده دندان پزشکی کرمان نسبت به وضعیت کنونی آموزشی و فضای یادگیری با استفاده از پرسش نامه DREEM (Dundee ready education environment measure) بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی، روی 205 دانشجوی دندان پزشکی در سال 1392 انجام شد. پرسش نامه DREEM شامل اطلاعات دموگرافیک و 50 سوال در پنج حیطه نگرش دانشجویان نسبت به یادگیری، نگرش دانشجویان نسبت به استادان، نگرش دانشجویان نسبت به تحصیل، نگرش دانشجویان نسبت به محیط و نگرش اجتماعی دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات به دست آمده در 5 مقیاس 63/15 ± 23/152 از 250، برای دانشجویان پسر و 80/18 ± 64/164 برای دانشجویان دختر بود. در میان افراد مورد مطالعه، 9 درصد از معتقد بودند که شرایط آموزشی بسیار نامطلوب بود. تفاوت آماری معنی دار تنها برای زیرمقیاس یادگیری بین دانشجویان سال 3 و 4 نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  نگرش دانشجویان از محیط آموزشی در دانشکده های دندان پزشکی کرمان در سمت مثبت قرار داشت، اما با مقداری ناهماهنگی همراه بود. به نظر می رسد که استرس، خستگی و کمبود بازخورد مناسب از جانب آموزگاران موجب احساسات منفی دانشجویان شده است.
  کلیدواژگان: دانشجویان دندان پزشکی، آموزش، یادگیری، DREEM
 • محمدرضا امیر اسماعیلی، سعیده نگهداری، زهرا خسروی راد، محیا توحیدی، سجاد خسروی صفحات 337-348
  زمینه و هدف
  طرح ادغام دانشکده های پزشکی در نظام سلامت در سال 1364 به تصویب رسید و یکی از پیامدهای آن، ایجاد بیمارستان های آموزشی و درمانی بود. این مطالعه با هدف بررسی مشکلات اداره بیمارستان های آموزشی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر، مطالعه ای کیفی از نوع پدیدار شناختی بود که از طریق مصاحبه با 16 نفر از صاحب نظران سلامت در خصوص طرح ادغام آموزش پزشکی و مشکلات اداره بیمارستان های آموزشی، در سال 1393 صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه بود. برای اطمینان پذیری و تاییدپذیری، از متن نسخه برداری شد و تجزیه و تحلیل حاصل از آن به استادان مشارکت کننده در پژوهش ارایه گردید و پیشنهادهای اصلاحی و نظرات آن ها اعمال شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش تحلیل چارچوبی صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش از 6 موضوع اصلی و 20 موضوع فرعی در زمینه مشکلات بیمارستان های آموزشی تشکیل شد. موضوعات اصلی شامل نقاط ضعف طرح ادغام آموزش و درمان، نقاط قوت طرح ادغام آموزش و درمان، مشکلات اداره بیمارستان های آموزشی- درمانی، نقاط ضعف تفکیک آموزش و درمان، نقاط قوت تفکیک آموزش و درمان و ارتباطات سازمانی بود.
  نتیجه گیری
  اداره بیمارستان های آموزشی- درمانی نسبت به بیمارستان های درمانی بسیار پیچیده و مشکل است. بسیاری از مشکلات موجود در بیمارستان های آموزشی، ناشی از نبود اختیارات و قدرت کافی مدیر و رئیس بیمارستان می باشد. بنابراین، با واگذاری اختیارات به مدیران بیمارستان ها می توان این مشکلات را کاهش داد.
  کلیدواژگان: ادغام، آموزش پزشکی، بیمارستان آموزشی، مدیریت
 • سمیه محمدی زاد، مهران آقاپور جویباری صفحات 349-360
  زمینه و هدف
  پدیده شب امتحانی موضوعی است که در سال های اخیر، شاهد وقوع آن در بین دانشجویان ایرانی هستیم. دانشجویان، درس هایی را که در طول ترم ارایه می شود، تنها در شب امتحان مطالعه می کنند. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه ها و دلایل دانشجویان در ارتباط با پدیده شب امتحانی بود.
  روش کار
  این مطالعه به صورت کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام شد و نمونه گیری آن به شکل هدفمند صورت گرفت. شرکت کنندگان، دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل بودند که حداقل دو نیم ترم تحصیلی را به پایان رسانده و پدیده شب امتحانی را نیز تجربه کرده بودند. یافته ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند، جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و عمیق استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر، سه موضوع و درون مایه اصلی در پدیده شب امتحانی تاثیرگذار بود که شامل مسایل شخصی (مشغله های ذهنی، بی انگیزگی، شخصیت دانشجو، کار کردن حین تحصیل و روش مطالعه)، مسایل آموزشی (استاد، کتاب های درسی، علاقه به رشته و درس، فشرده بودن کلاس ها و خستگی ناشی از آن) و مسایل ضمنی (جو دانشگاه، خانواده و تاثیر دوستان) می باشد.
  نتیجه گیری
  بر طبق نتایج به دست آمده، پدیده شب امتحان و عوامل اثرگذار بر آن مساله بسیار مهمی در دوران دانشجویی می باشد که بر شیوه مطالعه، نمره پایان ترم و بسیاری از مسایل دیگر تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: شب امتحانی، سبک مطالعه، دانشجویان علوم پزشکی
 • محمدحسن صیف، احمد رستگار، راحله ارشادی، سعید مظلومیان صفحات 361-374
  زمینه و هدف
  محققان به این حقیقت دست یافته اند که دانشجویان دوره های مختلف رشته پزشکی مانند دانشجویان دور های تخصصی و کارآموزان تخصص های گوناگون، مستعد فرسودگی می باشند و مطالعات اخیر، ارتباط میزان بالای فرسودگی را با مشکلات جدی سلامت روان نشان داده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان رشته پزشکی انجام شد و تلاش گردید تا با بررسی عواملی مانند جهت گیری هدف و ابعاد آن، خودکارامدی تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در قالب مدل علی، روابط بین این متغیرها را مورد آزمون قرار دهد.
  روش کار
  برای انجام این مطالعه، 174 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (98 نفر در مقطع بالینی و 76 نفر در مقطع پره بالینی) بر اساس فرمول Cochran و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه های فرسودگی تحصیلی Maslach (Maslach Burnout Inventory یا MBI)، جهت گیری هدف‏ Elliot‏ و ‏McGregor‏، خودکارامدی تحصیلی Midgley‎ و اهمال کاری سواری را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر و ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، فرسودگی تحصیلی با متغیرهای اهمال کاری و جهت گیری عملکرد گریزی رابطه مثبت و معنی داری داشت، اما با متغیرهای جهت گیری تبحری، عملکرد گرایشی و خودکارامدی رابطه منفی معنی داری را نشان داد. همچنین، مشخص شد که جهت گیری هدف از طریق اهمال کاری تحصیلی و خودکارامدی تحصیلی، دارای اثر غیر مستقیمی بر فرسودگی تحصیلی بود. میزان واریانس تبیین شده فرسودگی تحصیلی، 61/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات معنی دار ابعاد جهت گیری هدف و خودکارامدی تحصیلی بر اهمال کاری و فرسودگی تحصیلی، پیشنهاد می شود دست اندرکاران تعلیم و تربیت شرایط را به گونه ای ترتیب دهند که موجب بالاتر رفتن احساس توانمندی دانشجویان در زمینه های یادگیری و تحصیل شود تا در نتیجه آن، بیش از پیش مشغول وظایف تحصیلی خود شوند و از دچار شدن به فرسودگی تحصیلی اجتناب نمایند.
  کلیدواژگان: جهت گیری هدف، خودکارامدی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
 • نگین نیک سادات، مهناز صلحی، زهرا جلیلی، شایسته شیرزادی، محسن محمدی، محمودرضا گوهری صفحات 375-383
  زمینه و هدف
  مصرف خودسرانه دارو از معضلات حاد بهداشتی است. آموزش پیشگیری از آن اهمیت زیادی دارد. اگر آموزش، تغییرات لازم را در شرکت کنندگان ایجاد نماید، اثربخش می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از مدل کرک پاتریک (Kirkpatrick) به ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان پرداخت.
  روش کار
  این مطالعه از نوع ارزشیابی برنامه بر اساس الگوی Kirkpatrick بود که روی 88 نفر از زنان انجام شد. از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسش نامه محقق ساخته و DREEM (Dundee ready education environment measure) مبتنی بر الگوی Kirkpatrick بود که روایی و پایایی آن محاسبه شد. آموزش گروه آزمون طی یک ماه صورت گرفت. میزان اثربخشی آموزش بر حسب اختلاف معنی دار نمرات حیطه های واکنش، یادگیری و رفتار در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمون و شاهد انجام گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار آماری SPSS مقایسه و تجزیه تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره مطلوبیت ادراکات سطح واکنش به صورت درک محیط یادگیری 06/7 ± 81/44، توانایی علمی 11/4 ± 50/31، شرایط اجتماعی 54/3 ± 50/22، جو آموزش 46/7 ± 10/43 و آموزش دهنده 20/5 ± 37/41 به دست آمد. اختلاف معنی داری بین میانگین تغییر آگاهی و بین میانگین تغییر نگرش بعد از آموزش در سطح دوم و نیز بین میانگین تغییر رفتار در سطح سوم گروه آزمون و شاهد بر اساس آزمون Independent t وجود داشت (001/0 < P).
  نتیجه گیری
  دوره آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو بر اساس ارزشیابی Kirkpatrick، تغییرات موثر ایجاد نمود و اثربخشی مناسب داشت.
  کلیدواژگان: الگوی Kirkpatrick، ارزشیابی، مصرف خودسرانه داروها، آموزش
 • محسن صفاری، نوروز محمودی صفحات 384-394
  زمینه و هدف
  عزت نفس دانشجویان یکی از عوامل اساسی در عملکرد تحصیلی آن ها محسوب می گردد و شناخت مولفه های تاثیرگذار بر این عامل، می تواند کمک شایانی به تقویت آن نماید. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی نقش عواملی مانند متغیرهای دموگرافیک و تحصیلی، تمایل به یادگیری مادام العمر و سبک یادگیری در بیان عزت نفس دانشجویان علوم بهداشتی بود.
  روش کار
  در این مطالعه، 209 دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) ‏تهران، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و تحصیلی، مقیاس عزت نفس Rosenberg، فهرست سبک یادگیری Kolb و پرسش نامه یادگیری مادام العمر Jefferson بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری Independent t، آنالیز واریانس یک طرفه، همبستگی Pearson و آنالیز رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان مطالعه 7/26 سال (با انحراف معیار 4/8) بود و اکثر آن ها (94 درصد) مذکر بودند. در تحلیل های دو متغیره عواملی مثل جنسیت، میزان مطالعه در طول روز، برخی از ابعاد سبک یادگیری و همچنین، سازه های یادگیری مادام العمر ارتباط معنی داری را با عزت نفس نشان داد. در آنالیز چند متغیره با استفاده از روش رگرسیون، مواردی همچون جنسیت، میزان مطالعه، مفهوم سازی انتزاعی از ابعاد سبک یادگیری و باورهای انگیزش به یادگیری از سازه های یادگیری مادام العمر توانست عزت نفس دانشجویان را پیش بینی نماید. حدود 38 درصد از واریانس عزت نفس توسط متغیرهای لحاظ شده در مدل رگرسیون بیان گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که متغیرهایی مانند جنسیت و میزان مطالعه روزانه و همچنین، برخی از ابعاد تشکیل دهنده سبک یادگیری و تمایل به یادگیری مادام العمر ممکن است با عزت نفس دانشجویان در ارتباط باشد؛ بنابراین، باید برای تقویت عزت نفس دانشجویان در راستای بهبود عملکرد تحصیلی آن ها، برنامه ریزی لازم با توجه به عوامل موثر بر عزت نفس و شناخت هرچه بیشتر آن ها در قالب مطالعات آینده مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، یادگیری مادام العمر، سبک یادگیری، عوامل تعیین کننده
 • الهام مزارعی، شهلا مومنی دانایی، سحر حسینی نژاد، مهسا نیلی صفحات 395-402
  زمینه و هدف
  ارزشیابی از کارآمدترین روش ها به منظور بررسی وضعیت کیفی و میزان اثربخشی آموزش است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دفترچه های لاگ بوک در دانشکده دندانپزشکی شیراز صورت گرفته است.
  روش کار
  دراین بررسی مقطعی، از یک پرسشنامه، متشکل از شانزده پرسش استاندارد استفاده شد. روایی و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ 94/0) ارزیابی گردید. به منظور آنالیز داده ها، از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  در تمام بخش ها حیطه ی مطابق بودن نحوه محاسبه نمره در لاگ بوک با نمره پایان ترم دانشجو و پیدا کردن نقاط ضعف یادگیری از طریق لاگ بوک کمترین نمره و مشخص بودن اهداف آموزش در ابتدای لاگ بوک و بیان شدن حداقل های آموزشی بطور شفاف در لاگ بوک بیشترین نمره را کسب کرده است. بیشترین نمره در بخش اندو، پروتز متحرک، ثابت و کودکان مربوط به مفید بودن ذکر مراحل هر پروسیجر در لاگ بوک و در بخش رادیولوژی مربوط بمناسب بودن تنوع Case ها بوده است.
  نتیجه گیری
  لاگ بوک به دلیل کاهش فاصله بین نظر و بالین، ضمن ارزیابی عینی تر، به استاد و دانشجو در رسیدن به اهداف آموزشی و بالینی کمک میکند. با این وجود، دانشجویان اهمیت زیادی برای پر کردن آن قائل نیستند که می توان علت آن را سنگین بودن حجم کاری بخش و عدم تاکید اساتید برای پر کردن لاگ بوک بیان کرد. برای رضایت بخش بودن لاگ بوک همکاری و توجه دو جانبه اساتید و دانشجویان لازم است، که نیاز به فرهنگ سازی و زمان بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، ارزیابی، لاگ بوک
 • احسان نزاکتی، محمد باقر سهرابی، ربابه زروج حسینی، پونه ذوالفقاری، الهه یحیایی صفحات 403-410
  زمینه و هدف
  گزارش صبحگاهی از جمله روش های رایج، مفید و ارزشمند آموزش بالینی در سطح دنیا محسوب می شود. این روش هنگامی که بر مبنای پزشکی مبتنی بر شواهد (‏Evidence-based medicine‏ یا ‏EBM‏) ‏اجرا گردد، نقش موثرتری در یادگیری دانشجویان پزشکی ایفا می نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش EBM بر مهارت ارایه و کیفیت گزارش صبحگاهی از دیدگاه دانشجویان پزشکی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت تحقیق در عملیات بود و 80 نفر به روش نمونه گیری آسان، از بین کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انتخاب شدند و در کارگاه سه روزه آشنایی با EBM با تاکید بر چگونگی ارایه گزارش صبحگاهی شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه پژوهشگر ساخته ای بود که اعتبار آن با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbach¢s alpha مورد تایید قرار گرفت. پرسش نامه قبل از شروع و بعد از اجرای پژوهش در اختیار دانشجویان قرار داده شد و نتایج دو مرحله با هم مقایسه گردید. داده ها با استفاده از آزمون های 2c و t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 80 کارورز شرکت کننده در طرح، 22 نفر (‏5/27 درصد) مذکر و بقیه مونث بودند. میانگین دوره کارورزی گذرانده شده توسط کارورزان 5/6 ± 5/10 ماه (با دامنه 3-16 ماه) بود. میانگین امتیاز کیفیت گزارش صبحگاهی به طور معنی داری از 6/25 ± 3/90 در شروع مطالعه به 3/30 ± 8/132 افزایش یافت (001/0 = P). تغییرات معنی داری در امکانات اینترنت پرسرعت، امکانات رایانه ای و به روز شدن منابع علمی جدید و در دسترس، میانگین تعداد کارورزان شرکت کننده در جلسه، میانگین حضور تعداد آنکال های شب قبل، شرکت منظم استادان، شرکت منظم کارورزان، شرکت منظم و به موقع گرداننده بحث، میزان شرکت فعال کارورزان در بحث، نقش موثر استادان حاضر در جلسه، چگونگی انتخاب بیماران، چگونگی بحث در خصوص قسمت های مختلف بیمار، پیگیری بیماران معرفی شده قبلی و نقش مثبت مدیران گروه ها قبل و بعد از آموزش EBM مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  برگزاری گزارش های صبحگاهی بر اساس EBM در دوره کارورزی در این دانشگاه، در حد مطلوبی بود و می تواند به شکل موثری منجر به ارتقای کیفیت آموزش، حضور منظم و مفیدتر استادان به ویژه متخصصان آنکال، شرکت فعال تر دانشجویان در بحث های گروهی و در نتیجه، ارتقای آموزش مراقبت ها و به روزتر شدن اطلاعات استادان بالینی گردد، اما به دلیل شناخت ناکافی دانشجویان و برخی از استادان از روش استفاده از EBM، تشکیل کلاس های آموزشی در این خصوص برای استادان و دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشجویان پزشکی، گزارش صبحگاهی
 • فروزان تنکابنی، فاطمه سادات رباطی صفحات 411-421
  زمینه و هدف
  پس از طرح مباحث مربوط به سرمایه اجتماعی، توجه صاحب نظران به توانایی برنامه های درسی در توسعه سرمایه اجتماعی و مولفه های آن یعنی اعتماد، انسجام و مشارکت جلب شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه الگوی تدریس در تدوین برنامه درسی برای دانشجویان حوزه علوم پزشکی جهت تقویت سرمایه اجتماعی میان آنان بود.
  روش کار
  برای پاسخ به این سوال که چه مدل روش تدریسی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان علوم پزشکی می توان ارایه داد، تحقیقی از نوع کیفی و با روش گراندد تئوری در سال 1393 انجام شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه بود. استادان برنامه ریزی درسی در حوزه علوم پزشکی (18 نفر)، در مطالعه شرکت داشتند. نمونه گیری از نوع هدفمند بود و در تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.
  یافته ها
  روش تدریس به عنوان مقوله اصلی تحقیق شناسایی شد. سپس، برای مقوله اصلی تحقیق موانع، راهبردها و پیامدها تفکیک و در قالب مدل پارادایمی ترسیم شد و مدل نهایی تحقیق به دست آمد.
  نتیجه گیری
  هنگام تدوین برنامه درسی برای دانشجویان علوم پزشکی، روش های تدریس باید با در نظر گرفتن عوامل موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی طراحی شود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، سرمایه اجتماعی، روش تدریس، دانشجویان علوم پزشکی، اساتید علوم پزشکی
 • علیرضا موغلی، زهره اسماعیل زاده، جواد کجوری صفحات 422-431
  زمینه و هدف
  ارزیابی محیط آموزش بالینی باید به عنوان جزء جدایی ناپذیر یک محیط آموزشی مطلوب مد نظر قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی محیط آموزشی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جهت اعتباربخشی گروه های آموزشی طی سال های 94-1393 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع ترکیبی بود و در دو فاز به اجرا در آمد. نمونه آماری مطالعه را 50 دستیار تخصصی داخلی تشکیل دادند. فاز اول پژوهش به صورت کمی با استفاده از پرسش نامه D-RECT (Dutch Residency Educational Climate Test) و فاز دوم به صورت کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته از همان گروه هدف انجام شد. روایی صوری پرسش نامه، با استفاده از نظر 5 متخصص آموزشی و پایایی آن به وسیله ضریب Cronbach''s alpha (90/0 = α) مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از همبستگی Pearson و آزمون Independent t در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین حیطه های نقش استادان، آموزش رسمی، هدایت و ارزیابی و پیگیری و تصمیم گیری برای درمان بیمار همبستگی معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان همبستگی به حیطه آموزش رسمی و پیگیری و تصمیم گیری برای درمان بیمار (001/0 = P) و کمترین میزان همبستگی به نقش استادان و آموزش رسمی (009/0 = P) اختصاص داشت. نقاط قوت در تحلیل کیفی شامل برگزاری منظم کلاس ها و گزارش صبحگاهی و برنامه ریزی منظم بود و از نقاط ضعف شناسایی شده می توان به بازبینی محیط آموزشی، حجم بسیار کار درمانی، کشیک های زیاد، عدم وقت کافی برای مطالعه مباحث تئوری و عدم توجه به مهارت های تخصصی اشاره نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مدیران گروه های آموزشی باید با توجه به مطلوب نبودن همکاری و کار گروهی در گروه، گام هایی در جهت بهبود ارتقای کیفیت آموزش بردارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، دستیار، محیط آموزشی، آموزش بالینی، اعتباربخشی، D، RECT
 • فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحات 434-435
 • اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی کرمان صفحات 436-439
|
 • Mahsa Kalantary, Mahsa Sayadi, Maryam Sadat Hashemipoor Pages 326-336
  Background and Objective
  Educational institutes have different approaches to the evaluation of their activities. Many factors in the teaching process affect the learning process. This study investigated the attitudes of dental students in the School of Dentistry of Kerman University of Medical Sciences (Iran) toward the current educational condition and learning atmosphere using the Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM).
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 205 dental students in 2013. DREEM includes questions on demographic information and 50 questions in 5 subscales (students’ perceptions of learning, student's perceptions of teachers, student's academic self-perceptions, student's perceptions of atmosphere and student's social self-perceptions). The collected data were then analyzed using SPSS software.
  Results
  The mean of the achieved scores in the 5 subscales was 152.23 ± 15.63 out of 250 among men and 164.64 ± 18.80 among women. Amongst the study population, 9% found the educational conditions highly undesirable. Statistically significant differences were observed only for the learning subscale between the 3rd-year and 4th-year students.
  Conclusion
  Students’ attitudes toward the learning environment of Kerman University of Medical Sciences were mostly positive, but there were some inconsistencies. It seems that stress, fatigue, and lack of feedback from teachers has caused negative emotions among students.
  Keywords: Dental students, Teaching, Learning, DREEM
 • Mohammad Reza Amiresmaili, Saeideh Negahdari, Zahra Khosravirad, Mahya Tohidi, Sajad Khosravi Pages 337-348
  Background and Objective
  The plan of integration of medical schools into the health system was adopted in 1985 and one of its consequences was the creation of the teaching hospital. The aim of this study was to investigate the problems and challenges of managing teaching hospitals.
  Methods
  This qualitative phenomenological study was conducted through interviews with 16 health experts about the integration of medical education and the problems of the management of teaching hospitals in 2014. In this study, the data gathering tool was interviews. In order to approve the credibility and confirmability of the text, it was transcribed and the resulting analysis was distributed among the professors participating in this study and their corrective recommendations and comments were applied. Data were analyzed through the analysis framework techniques.
  Results
  The findings of this study included 6 main codes and 20 sub-codes regarding the problems of teaching hospitals. The main codes included the weaknesses of the integration of education and health, the strengths of the integration of education and health, management problems of teaching hospitals, weaknesses of the separation of education and health, strengths of the separation of education and health, and organizational communications.
  Conclusion
  Management of teaching hospitals, compared with treatment hospitals, is very difficult. Many of the problems in hospitals are due to the lack of sufficient power of the director and the head of the hospital. Thus, these problems can be reduced by the delegation of authority to the hospital managers.
  Keywords: Integration, Medical education, Teaching hospitals, Management
 • Somayeh Mohammadizad, Mehran Aghapour, Joibary Pages 349-360
  Background and Objective
  The exam night phenomenon is a phenomenon observed among Iranian students in recent years. This means that students study the lessons offered during the term only on the night before the exam. The aim of this study was to investigate students’ views and reasons regarding the exam night ýphenomenon of night.
  Methods
  This qualitative study was conducted through phenomenological method and purposive sampling. The participants consisted of BSc students of Babol University of Medical Sciences (Iran) who had completed at least two half semesters and had experienced the exam night phenomenon. Data were collected through in-depth, semi-structured interviews, and analyzed using open coding and a deep coding.
  Results
  The 3 main themes of personal problems (mental preoccupation, lack of motivation, student’s personality, working while studying, and study methods), educational issues (teacher, textbooks, interest in courses and the field of study, and compact classes and the resulting fatigue), and implicit issues (university atmosphere, family, and the influence of friends) were effective in the exam night phenomenon.
  Conclusion
  According to the results, the exam night phenomenon and its effective factors is an important issue which affects the students’ study method, final score, and many other issues.
  Keywords: Exam night, Study method, Medical students
 • Mohammad Hassan Seif, Ahmad Rastegar, Raheleh Ershadi, Saeed Mazloumian Pages 361-374
  Background and Objective
  There has been growing recognition that medical students, interns, residents, and practicing physicians across many specialties are prone to burnout, with recent studies linking high rates of burnout to adverse mental health issues. The aim of this study was to examine factors affecting academic burnout among medical students and investigate the association between achievement goals and its dimensions, academic self-efficacy, and academic procrastination in the form of a causal model.
  Methods
  For this purpose, 174 students (98 in the clinical stage and 76 in the preclinical stage) of Shiraz University of Medical Sciences (Iran) were selected based on Cochran’s Formula and through simple random sampling. The data collection tools consisted of the Maslach Burnout Inventory-Student Survey (MBI-SS), Achievement Goal Questionnaire (Elliot and McGregor), Academic Self-Efficacy Scale (Midgley et al.), and Academic Procrastination Scale (Savari). To analyze the data, path analysis and the Pearson correlation coefficient were used.
  Results
  The resulting path models indicated that academic burnout had significant negative relationships with mastery achievement goal, performance-approach, and academic self-efficacy, but it had significantly positive relationships with academic procrastination and performance-avoidance. It was also found that achievement goals had impact on academic burnout through academic procrastination and self-efficacy. The explained variance of academic burnout was 0.61.
  Conclusion
  It was found that achievement goals and academic self-efficacy had significant effects on academic procrastination and burnout. Thus, it is suggested that those involved in education provide the students with situations in which they can achieve a higher sense of empowerment in learning, so that they become more engaged in their academic work and be less likely to experience burnout.
  Keywords: Academic burnout, Achievement goals, Academic self, efficacy, Academic procrastination
 • Negin Niksadat, Mahnaz Solhi, Zahra Jalili, Shayesteh Shirzadi, Mohsen Mohammadi, Mahmod Reza Gohari Pages 375-383
  Background and Objective
  Self-medication is one of the chief health problems and educational programs on its prevention are very important. An educational program can be considered effective, if it can make the necessary changes in participants’ knowledge and behavior. The aim of this study was to evaluate the educational prevention program of self-medication in women using the Kirkpatrick model.
  Methods
  This evaluation study was carried out on 88 women. The cluster sampling method was used. The data collection tools consisted of the Dundee Ready Educational Environment Measure (ýDREEM) and a researcher-made questionnaire based on the Kirkpatrick model, the validity and reliability of which were measured. The experimental group attended the educational program for 1 month. The effectiveness rate of the course was calculated based on significant differences in learning, reaction, and behavior scores of the case and control groups during the pre-test and post-test. The collected data were analyzed in SPSS statistical software using descriptive and analytical statistical tests.
  Results
  The mean scores of desirability rate of participants’ reactions in terms of students’ perception of learning environment, students’ academic self-perception, students’ social self-perception, students’ perception of atmosphere, and students’ perception of teachers were 44.81 ± 7.06, 31.50 ± 4.11, 22.50 ± 3.54, 43.10 ± 7.46, and 41.37 ± 5.20, respectively. After the educational intervention, t-test results showed a significant difference between the experimental and control groups in mean score of knowledge change and attitude change in the second evaluation level, and also between mean score of behavior change in the third level (P
  Conclusion
  According to the Kirkpatrick model, the educational prevention program of self-medication resulted in favorable outcomes in the three evaluated levels of reaction, learning, and behavior, and showed satisfactory efficiency.
  Keywords: Kirkpatrick model, Evaluation, Self, medication, Education
 • Mohsen Saffari, Norooz Mahmoudi Pages 384-394
  Background and Objective
  Self-esteem is one of the fundamental factors in academic performance of students and recognizing the variables which impact it may help its improvement. The aim of the current study was to assess the impact of factors such as demographic and academic variables, inclination toward lifelong learning, and learning style on self-esteem among health sciences students.
  Methods
  In the present study, 209 students of the School of Health of Baqiyatallah University of Medical Sciences (Tehran, Iran) were selected to participate in the study using stratified random sampling. Data collection tools consisted of a demographic and academic information questionnaire, the Rosenberg self-esteem scale (RSES), Kolb’s Learning Style Inventory (KLSI), and the Jefferson Scale of Lifelong Learning. Data were analyzed using independent t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation test, and multiple regression analysis in SPSS software.
  Results
  The mean age of participants was 26.7 ± 8.4 years and most (94%) of them were men. In bivariate analysis, factors such as gender, daily study time, some domains of learning style, as well as constructs of lifelong learning were significantly associated with self-esteem. In multiple regression analysis, variables of gender, daily study time, abstract conceptualization from learning style domains, and beliefs of motivation toward learning (a lifelong learning construct) predicted student’s self-esteem. Approximately 38% of variance in self-esteem was explained using variables included in the regression model.
  Conclusion
  Considering that variables such as gender, daily study time, some learning style domains, and inclination toward lifelong learning may be associated with self-esteem, to improve students’ self-esteem, in the line with enhancing their academic performance, appropriate planning should be undertaken considering these factors. Moreover, further studies are necessary in this regard to gain more understanding of these factors.
  Keywords: Self, esteem, Lifelong learning, Learning style, Determinants
 • Elham Mazareie, Shahla Momeni Danaei, Sahar Hosseininezhad, Mahsa Nili Pages 395-402
  Background and Objective
  Evaluation is a process that identifies and describes the effectiveness of all aspects of education. The use of logbooks as an aid in education and assessment might provide the possibility for a more uniform training. The aim of this study was to evaluate the effect of logbook on students’ perspective in each of the 10 departments of dental school.
  Methods
  In this cross-sectional survey, a questionnaire consisting of 16 standardized items, each scored on a 5-point Likert scale (0 to 4), was used. From among the collected forms, 50 completely filled questionnaires were entered into the study. The validity of the questionnaire was approved by a group of 10 experts and its reliability was confirmed using Cronbach’s α (0.94). Tukey’s test and one-way ANOVA were used for data analysis.
  Results
  In all departments, there was agreement between the students’ logbook scores and final grades. In addition, the ability to find learning weaknesses via logbooks had the lowest score, whereas clear statement of learning objectives for each subject and requirement obtained the highest score. Usefulness of written clinical procedures in logbooks had the highest score in the Departments of Endodontics, Removable Prosthodontics, Fixed Prosthodontics, and Pediatrics.
  Conclusion
  The logbook is a practical and useful assessment tool for evaluating students and achieving learning objectives. It clearly states the educational objectives and clarifies the minimum requirements for each department. However, there is a need for the mutual cooperation and commitment of both the students and educators, which requires time and the better establishment of this method.
  Keywords: Education, Assessment, Logbook
 • Ehsan Nezakati, Mohammad Bagher Sohrabi, Robabeh Zaroug, Hosseini, Pouneh Zolfaghari, Elaheh Yahyaei Pages 403-410
  Background and Objective
  The morning report is a common, useful, and valuable clinical ýtraining method in the world. This method, when applied on the basis ýof evidence-based medicine (EBM), plays a more effective role in learning among medical ýstudents. This study aimed to determine the impact of EBM on medical student's skill in ýpresentation of morning report and its quality.ý
  Methods
  This study was operations research and 80 students were selected through simple random sampling ýfrom among, all medical practitioners of Shahroud University of Medical ýSciences (Iran). The selected participants took part in the 3-day workshop of introduction to ýEBM, with emphasis on morning report presentation. Data were gathered using a researcher-ýmade questionnaire which was validated by experts and its reliability was approved using ýCronbach's alpha coefficient. Questionnaires were distributed among the students before and after ýthe study and the results were compared. Data were analyzed using chi-squared test and t-test in ýSPSS software.ý
  Results
  Of the 80 interns participating in the study, 22 individuals (27.5%) were men and the rest were female. Average ýtime of internship training for the interns was 10.5 ± 6.5 months (range: 3-16 months). The mean quality ýscore of morning increased significantly from 90.3 ± 25.6 at baseline to 132.8 ± 30.3 (P ýý= 0.001). Significant changes were observed in broadband facilities , computer ýfacilities , and the emergence of new and accessible scientific resources , the ýaverage number of interns participating in the meeting , average attendance of those on ýduty the night before , regular attendance of teachers , regular participation ýof interns, the regular and timely attendance of those managing the discussion, active participation of interns in discussions, role of teachers in the meeting , the selection of patients, the method of discussion about different parts of the ýpatient, follow-up of previously introduced patients, and the positive role ýof group administrators before and after EBM training.ý
  Conclusion
  Morning reports presentation based on EBM during internship at this ýUniversity was desirable, which can effectively result in the ýimprovement of the quality of education, regular and more beneficial attendance of teachers, ýespecially on-duty specialists, and more active participation of students, and thus, improve care ýtraining and update clinical teachers’ information. However, due to students’ and professors’ lack ýof knowledge regarding EBM, holding training courses on ýthis topic seems necessary.ý
  Keywords: Evidence, based medicine (EBM), Medical students, Morning report
 • Forouzan Tonkaboni, Fatemeh Al Sadat Robaty Pages 411-421
  Background and Objective
  With the presentation of topics related to social capital, the attention of scholars has been drawn to the ability of curriculums to develop social capital and its components (trust, participation, and solidarity). The current study aimed to present a teaching model for curriculum development for medical students in order to improve their social capital.
  Methods
  This qualitative survey was carried out based on grounded theory. Data were gathered through interviews with 18 professors of medical curriculum planning. The subjects were selected through purposive sampling. Open, axial, and selective coding approaches were used to analyze the data.
  Results
  Teaching method was recognized as the main context of the present paper. Then, barriers to, strategies, and outcomes of the main context of the study were separated and plotted within a research paradigm and the final model of the study was created.
  Conclusion
  In the planning of the curriculum for medical sciences students, factors effective on social capital promotion must be considered in the development of teaching methods.
  Keywords: Curriculum, Social capital, Teaching method, Medical sciences students, Medical sciences professors