فهرست مطالب

یافته های نوین در علوم زیستی - سال سوم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سیدمسعود حسینی موسوی *، سیدمهدی امینی نسب، رضا کریمپور، مونا عبادی صفحات 184-192
  این مطالعه حاصل مجموعه پژوهش های انجام شده طی سال های 1388 تا 1391 بر روی پرندگان جوجه آور منطقه حفاظت شده دز است. روش انجام مطالعه، بازدیدهای میدانی با فواصل زمانی دو تا چهار روز بوده است. در مدت مطالعه پنج گونه جوجه آور بومی، شامل بلبل خرما (Pycnonotus leucotis)، لیکو (Turdoides caudatus)، یاکریم (Streptopelia decaocto)، قمری معمولی (Streptopelia senegalensis) و سبزقبا (Coracias garrulous ) و هفت گونه جوجه آور مهاجر، شامل میوه خور (Hypocolius ampelinus)، سنگ چشم خاکستری (Lanius excubitor)، سلیم طوقی کوچک (Charadrius dubius)، دیدومک (Vanellus indicus)، باقرقره شکم سفید (Pterocles alchata)، چلچله رودخانه های ( Riparia riparia) و زنبور خور گلوخرمایی (Merops persicus) مشاهده شد. از میان گونه های جوجه آور، یاکریم طولانی ترین دوره جوجه آوری را به خود اختصاص داد و از اسفند تا مرداد همچنان تخم گذاری می کرد. لیکو با 53 آشیانه در طول دوره بررسی معمول ترین گونه جوجه آور در بخش خشکی زیستگاه دز بوده است. پرندگان خشکی زی جوجه آور منطقه، زیستگاه های با گونه رمیلک Ziziphus nummularia را برای جوجه آوری ترجیح داده بودند. چلچله رودخانه ای نیز با بیش از 300 آشیانه، معمول ترین گونه در بخش زیستگاه آبی بوده و دیواره های عمودی حاشیه رودخانه را برای آشیانه سازی انتخاب کرده اند. مهم ترین عامل تهدیدکننده جوجه آوری پرندگان در منطقه، تخریب زیستگاه بوده است.
  کلیدواژگان: لیکو، زیستگاه خشکی، چلچله رودخانه ای، زیستگاه آبی، تخریب زیستگاه
 • نرگس واصفی، شهریار سعیدی مهرورز *، علیرضا نقی نژاد، مکرم روانبخش صفحات 193-204
  این تحقیق در بخش سواحل ماسه ای پارک ملی بوجاق با مساحت 3477 هکتار انجام شد. هدف این مطالعه بررسی تنوع گونه ای، تعیین گروه های گیاهی و بررسی تاثیر متغیرهای محیطی و گونهز ای بر وجود و یا عدم وجود گونه زها و اجتماع آنها است. به این منظور، 52 قطعه نمونه در طول شش ترانسکت در منطقه استقرار یافت. در داخل قطعات نمونه نوع گونه، ضریب فراوانی- چیرگی گونه ها با استفاده از معیار براون- بلانکه تعیین و فرم رویشی گونه ها براساس سیستم رانکیه مشخص شد. از روش های تحلیل دو طرفه گونه های شاخص اصلاح شده برای تعیین گروه های گیاهی و تحلیل تطبیقی متعارف برای تعیین عوامل موثر بر گروه های گیاهی استفاده شد. نتایج نشان داد که چهار گروه گیاهی در منطقه حضور دارند: گروه اول Convolvulus persicus-Crepis foetida subsp. foetida، گروه دومArgusia sibirica ، گروه سوم Eryngium caucasicum-Juncus acutus و گروه چهارم Rubus sanctus. گروه اول و دوم دارای درصد بیشتری از گیاهان تروفیت اند و در مناطقی که خاک آن دارای درصد ماسه بیشتری است، گسترش پیدا کرده اند. گیاهان گروه سه و چهار در مناطقی با ماسه های تثبیت شده و دارای درصد لای بیشتر گسترش داشتند. نتایج تحلیل تطبیقی متعارف نشان داد که متغیرهای خاک (بافت، کربن آلی، سدیم، پتاسیم، ازت، کلسیم، منیزیم) ارتباط معنزی داری با گروه های گیاهی تحت مطالعه دارد. در بین گروه های گیاهی درصد ماسه و لای، غنای گونه ای و نیز شکل های زیستی تروفیت و ژئوفیت روابط معنی داری را نشان می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این عوامل در تفکیک و پراکنش گروه های گیاهی موثر هستند.
  کلیدواژگان: زیست بوم ساحلی، ترانسکت، رانکیه، گروه گیاهی، عوامل محیطی
 • عباس قلی پور *، معصومه گلشاهی صفحات 205-209
  طی بازنگری گونه‏ های یک ساله جنس Silene در ایران، نمونه‏ های جالب توجهی مشاهده شدند که تاکنون به طور رسمی از ایران گزارش نشده‏اند. در این مقاله S. nocturna از بخشScorpioideae به منزله گزارشی جدید و S. gallica از بخشLasiocalycinae از رویش گاه‏ های جدید به گونه‏ های سومین جنس بزرگ فلور ایران افزوده می‏ شوند. شرح کامل هریک از گونه‏ ها، توزیع جغرافیایی در ایران و تصاویر آنها ارائه می‏شود.
  کلیدواژگان: Silene nocturna، Silene gallica، بخش، توزیع جغرافیایی، فلورا ایرانیکا
 • زهراسادات میره ای *، مینو صدری، علی سلیمی صفحات 210-217
  عامل اصلی رنگ قرمز- نارنجی حنا، مولکولی به نام لاوسون بوده که خاصیت ضدمیکروبی، ضد تومور، ضدالتهاب و ضددرد را نیز بر عهده دارد. کیتوزان بیوپلیمری با خصوصیاتی از قبیل استحکام زیاد، زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری، غیرسمی بودن و اثر ضدمیکروبی است. الکتروریسی فرآیندی جهت تهیه الیاف پلیمری با قطری زیر میکرون با تخلخل و نسبت سطح به حجم بالا است. در این پژوهش، الکتروریسی کیتوزان با افزودن عصاره حنا و ایجاد نانوالیاف با خواص ضدمیکروبی تحت بررسی قرار گرفت. نانوالیاف با اندازه قطر و توزیع اندازه مناسب به وسیله الکتروریسی محلول پلیمری کیتوزان/ پلی اتیلن اکساید (Chit/PEO) با نسبت 90/10 ساخته شد. در ادامه، عصاره حنا به عنوان افزودنی به محلول پلیمری اضافه شده و به وسیله دستگاه الکتروریسی به صورت نانوالیاف بر روی سطح موردنظر الکتروریسی شد. پس از بررسی مورفولوژی نانوالیاف توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، خصوصیات ضدمیکروبی محلول های پلیمری و نانوالیاف حاصل بررسی شد. در بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی دیده شد که نانوالیاف Chit/PEO با درصد پایین عصاره، همانند نانوالیاف Chit/PEO بدون افزودن عصاره، نانوالیافی با اندازه قطر و توزیع اندازه مناسب تشکیل می دهد. در مطالعات باکتریولوژیکی مشاهده شد که محلول های پلیمری کیتوزان حاوی 1% عصاره حنا، بهتر از محلول پلیمری کیتوزان بدون افزودن عصاره، موجب توقف رشد باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آیروژینوزا می شود.
  کلیدواژگان: الکتروریسی، کیتوزان، پلی اتیلن اکساید، لاوسون، اثرات ضدباکتری
 • هما محسنی کوچصفهانی *، آتوسا استادباقر کاشی صفحات 218-227
  پاکلی تاکسل داروی شیمی درمانی است که باعث مهار رشد سلول ها می شود. در بررسی های انجام شده، بیماران با عمل کرد نرمال کبدی با مصرف پاکلی تاکسل افزایش بیلی روبین، ALT و AST را تجربه کرده اند. هدف این مطالعه بررسی اثر تزریق درون صفاقی دوزهای mg/kg 5 و 10 نانوذره اکسید روی بر کبد موش های تیمار شده با پاکلی تاکسل بود. 35 موش ماده بالغ نژاد ویستار به 7 گروه شامل کنترل، شم ( تزریق سالین)،گروه تجربی 1 و 2 ( تزریق نانواکسید روی)، گروه تجربی 3 ( تزریق پاکل یتاکسل)، گروه تجربی 4 و 5 ( تزریق نانو اکسید روی همراه با پاکلی تاکسل) تقسیم شدند. عمل کرد کبد 28 روز پس از پایان تزریق بررسی شد. درگروه تجربی3 مورفولوژی کبد بزرگ و متورم بود. اکثر سلول های کبدی هسته های متراکم و شکل سلولی تغییریافته داشتند که حاکی از وقوع مرگ سلولی بود. آزمایش خون افزایش قابل ملاحظه در سطح ALT،AST و بیلی روبین و کاهش معنادار در سطح ALP را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. در گروه تجربی 4 و 5 تغییرات شکل سلولی، افزایش در مرگ سلولی و شاخصه های کبدی به طور مشخصی در مقایسه با گروه تجربی 3 کاهش یافت، به طوری که تفاوت معناداری با گروه کنترل وجود نداشت. تفاوتی بین گروه های تجربی 1 و 2 در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که نانوذرات اکسید روی اثر جانبی پاکلی تاکسل بر کبد را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: هیستوپاتولوژی، شیمی درمانی، ترانس آمینازها، بیلی روبین، آلکالین فسفاتاز
 • منصور افشارمحمدیان *، فائزه قنائی، سارا احمدیانی، کمال صدرزمانی صفحات 228-237
  پونه معطر (Mentha pulegium L.)از خانواده نعنائیان، گیاهی دارویی است که خواص آنتی اکسیدانی فراوانی دارد. تنش های محیطی مانند خشکی می تواند سبب تغییر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و محتوای بیوشیمیایی گیاهان شود. در این تحقیق اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز، پراکسیداز، قندهای محلول و محتوی مالون دی آلدئید اندام هوایی و ریشه پونه معطر ارزیابی شد. برای ایجاد تنش کمبود آب، گیاهچه های 24 روزه پونه معطر به مدت 24 ساعت در محلول 2/1 هوگلند حاوی غلظت های PEG 6000 (صفر و 5 درصد (w/v)) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب افزایش فعالیت کاتالاز و میزان پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز اندام هوایی و افزایش فعالیت کاتالاز و پراکسیداز ریشه پونه معطر شد. فعالیت آسکوربات پراکسیداز در اندام هوایی و ریشه تفاوت معنی داری را در گیاهان تحت تیمار نشان نداد. تنش خشکی نیز سبب افزایش میزان قندهای محلول گلوکز، گالاکتوز، رامنوز و زایلوز در اندام هوایی شد. بنابراین، افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و همچنین افزایش میزان قندهای محلول تحت تنش خشکی در پونه معطر می تواند نشانه ای از تحمل نسبی این گیاه به سطوح پایین خشکی باشد.
  کلیدواژگان: کاتالاز، پراکسیداسیون لیپیدی، نعنائیان، کم آبی
 • مریم بهنام، سیدجواد داورپناه *، رامین کریمیان صفحات 238-248
  پنبه L.) Gossypium hirsutum) از محصولات مهم زراعی دنیا است و افزایش کیفیت الیاف آن از اهمیت فراوانی در صنایع نساجی برخوردار است. رشته های تار عنکبوت محکم ترین و کشسان ترین الیاف شناخته شده در طبیعت است. بدین جهت سازه ای طراحی شد تا با بیان ویژه پروتئین تار عنکبوت در الیاف پنبه منجر به افزایش کیفیت آن جهت ریسندگی شود. پس از سنتز سازه مورد نظر که ترکیبی از پروموتر ویژه بیان در فیبر پنبهRD22-like1 ، توالی کوزاک مانند در گیاهان و توالی مصنوعی بر اساس ژن Lh Major ampullate Spidroin1 (MaSp1) بود، پلاسمید مورد نظر توسط دو آنزیم EcoRI و NheI برش دوگانه داده شد و پس از استخراج قطعه مورد نظر بین جایگاه های برش EcoRI و NheI دروکتور باینری pCAMBIA1304 همسانه سازی شد. پس از تراریختی E.coli DH5 α توسط این پلاسمید و استخراج آن، پلاسمید جدید pCSP نام گذاری شد. با واکنش زنجیره ای پلیمراز توسط پرایمر اختصاصی ژن مورد نظر و ژن مقاومت به هیگرومایسین و همچنین برش آنزیمی دوگانه صحت واکنش اتصال به تایید رسید. پس از تراریختیAgrobacterium tumefaciens LBA4404 توسط pCSP، صحت تراریختی با واکنش زنجیره ای پلیمراز تایید شد. سپس تخمک پنبه رقم ورامین توسط آن ترایخته شد و با اثبات بیان ژن MaSp1 در تخمک و الیاف پنبه در محیط در شیشه مشخص شد پروموتر GaRDL1 که متعلق به گونه دیگری از پنبه است به خوبی توان کنترل بیان ژن مورد نظر در الیاف پنبه را دارد و توالی ژن سنتزی بدون بهینه سازی کدون در الیاف پنبه قابل بیان می باشد.
  کلیدواژگان: اسپایدرویین، تخمک، تراریختی، برش دوگانه، پروموتر
 • مهسا رضایی، فهیمه باغبانی آرانی، رضا عربی میانرودی * صفحه 249
  استرپتوکیناز یکی از شناخته شده ترین عوامل ترومبولیتیک با مصرف بالینی گسترده است. با وجود این، کاربرد آن به دلیل ایمونوژن بودن، ایجاد عوارض هموراژیک و نیمه عمر نسبتا کوتاه، همراه با خطرهایی است. پگیلاسیون اختصاصی بر روی اسیدآمینه سیستئین، تکنیکی مفید جهت کاهش بسیاری از این عوارض است. هدف از مطالعه حاضر، طراحی و تولید مولکول استرپتوکیناز جهش یافته حاوی سیستئین است که برای پگیلاسیون اختصاصی قابل استفاده باشد. اسیدگلوتامیک 263 استرپتوکیناز، که یک اسیدآمینه سطحی در ساختار پروتئین استرپتوکیناز است، برای انجام جهش و تعویض با سیستئین انتخاب شد. برای نیل به این هدف، با به کارگیری روش SOEing PCR، جهش بر روی کدون GLU263 ژن استرپتوکیناز برای تبدیل به کدون سیستئین انجام شد. سپس، ژن استرپتوکیناز دست نخورده و جهش یافته در وکتور بیانی pET-26b (+) وارد شدند. ساختارهای حاصل درون اشریشیا کلی Rosetta (DE3) ترنسفرم شده و توسط القا با IPTG بیان شدند. درنهایت، تولید پروتئین ها به وسیله آزمون های SDS-PAGE و وسترن بلاتینگ تایید شد. پروتئین ها به وسیله افینیتی کروماتوگرافی با ستون Ni-NTA agarose در شرایط دناتوره با اوره تخلیص شدند و برای حذف اوره و تاخوردگی مجدد پروتئین ها از فیلتراسیون ژلی با سفادکس G-25استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با استفاده از وکتور و میزبان مذکور ژن جهش یافته حاوی کدون سیستئین به خوبی بیان می شود و برای پگیلاسیون اختصاصی مناسب خواهد بود.
  کلیدواژگان: ترومبولیتیک، پگیلاسیون، اسید گلوتامیک، تخلیص
 • نسترن بیات *، فریده عطار صفحات 250-260
  ساختار تشریحی دمگل آذین 35 جمعیت متعلق به 18 آرایه از Scrophularia L. تحت بررسی قرار گرفت .از بین 37 صفت کیفی و کمی تحت بررسی در دمگل آذین، صفاتی نظیر وجود پارانشیم نردبانی و تعداد لایه های آن، وجود فیبرآبکش، وجود غلاف آوندی، وجود کلانشیم مماسی در قسمت باله ها و تعداد لایه های آن، ابعاد مقطع عرضی، ضخامت دستجات آوندی، ابعاد پارانشیم مغز، ضخامت آوند چوب، ضخامت بخش پارانشیمی و ضخامت کلانشیم مماسی در قسمت باله ها ارزش آرایه شناسی بالاتری در جدایی آرایه ها دارند. درنهایت، مقایسه نتایج این مطالعه با طبقه بندیGrau (1981) حاکی از آن است که از بین 12 گروهی که او ارائه کرده است، 3 گروه به واسطه صفات تشریحی تایید شده و در بقیه موارد هم خوانی قابل توجهی بین دو مطالعه مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: کرک غده ای، ایدیوبلاست، آرایه شناسی، فیبر آبکش، بلور
|
 • Seyed Masoud Hosseini, Moosavi *, Seyed Mehdi Amini Nasab, Reza Karimpour, Mona Ebadi Pages 184-192
  This investigation is a collection of studies on the breeding birds of Dez Protected Area performed from Fe-bruary 2011 to Jun 2012. During that period, field studies were executed every other 2-4 days. 5 species of native bree-ding birds including White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis, Common Babbler Turdoides caudatus, Collared Dove St-reptopelia decaocto, Laughing Dove Streptopelia senegalensis, European Roller Coracias garrulous and 7 species of migratory breeding birds including Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus, Great Grey Shrike Lanius excubitor, Little Ringed Plover Charadrius dubius, Red-wattled Lapwing Vanellus indicus, Pin-tailed Sandgrouse Pterocles alchata Ba-nk Swallow Riparia riparia, Blue cheeked Bea-eater Merops persicus were observed. Among the breeding birds, Coll-ared Dove S.decaocto had the most extensive breeding period from February till the early of August. Common Babbler T. caudatus (53 nests) was the frequent breeder in the terrestrial part of the Dez Protected area. Terrestrial breeding bi-rds of the area prefer habitats with Ziziphus nummularia, vegetations for breeding. Bank Swallow R.riparia with more than 300 nests was the most common species in the watery part of Dez Protected Area. They selected riparian walls for nest building. Habitat destruction was the most important threatening factor for the breeding birds.
  Keywords: Common Babbler, terrestrial habitat, Bank Swallow, watery habitat, habitat destruction
 • Narges Vasefi, Shahriyar Saeidi Mehrvarz *, Alireza Naqinezhad, Mokarram Ravanbakhsh Pages 193-204
  This paper concerns itself with the study of sand beaches of the Boujagh National Park with an area of 3477 ha. The purposes of this study include the determination of the plant species diversity and plant groups. In ad-dition, the determination of the impact of environmental and specific variables on the presence or absence of certain species and their communities is another aim that the study follows. In order to attain those purposes, 52 plots across 6 transects of the district were used. In each plot, the materials were identified and abundance-dominance of species by using Braun-Blanquet criteria were obtained and their life forms were determined according to Raunkiaer clas-sification. To determine the plant groups, a Two-way analysis of significant modified species (Modified TWINSP-AN) was utilized. Detrended Canonical Analysis (DCA) was used to determine factors affecting plant groups. The results showed that four plant groups exist in this district: Convolvulus persicus-Crepis foetida subsp. Foetida grou-p, Argusia sibirica group, Eryngium caucasicum-Juncus acutus group and Rubus sanctus group. The first and seco-nd groups consist of higher percentages of therophytes and spread in areas where the soil contains more sand. Plants in the third and fourth groups spread in areas with stabilized sand and high percentage of silt. DCA analysis results showed that soil factors (texture, OC, Na, K, N, Ca, Mg) have significant relation with plant groups were studied. Among the plant groups, the percentage of silt and sand, species richness and life forms of therophytes and geop-hytes show significant relations. Therefore it can be concluded that these factors affect on the separation and distri-bution of plant groups.
  Keywords: coastal ecosystems, transects, raunkiaer, plant groups, environmental factors
 • Abbas Gholipour *, Masume Golshahi Pages 205-209
  In a revision of annual Silene species some interesting specimens were observed, which belonged to the sp-ecies that had not been previously reported in detail from Iran. In this paper S. nocturna from the section Scorpioideae was added to the checklist of the third important genus of the flora of Iran, i.e. Silene, and new localities for S. gallica from the section Lasiocalycinae were reported. The description, geographical distribution in Iran and photos of each sp-ecies were also presented
  Keywords: Silene nocturna, Silene gallica, section, geographical distribution, Flora Iranica
 • Zahra Sadat Mirei *, Minoo Sadri, Ali Salimi Pages 210-217
  Main agent orange-red coloured pigment of henna is a molecule called Lawson which is responsible for anti-microbial, anti-tumor, anti-inflammatory and analgesic activity. Chitosan is a biopolymer with high strength, biocom-patibility and biodegradability, non-toxicity and antimicrobial properties. Electrospinning is a method of producing su-bmicron polymeric fibers with high porosity and high surface/volume ratio. In this study, electrospinning of chitos-an/polyethylene oxide (Chit/PEO) nanofibers with the addition of henna extract to create nanofibers with antimicrobial properties were examined. Nanofibers was constructed by electrospinning of polymeric solution with proper size and si-ze distribution of Chit/PEO with a ratio 90/10. Then, Lawsonia inermis (henna) extract as an additive to Chit/PEO co-polymer was added and electrospined on the surface. After characterization of nanofibers using SEM, the antimicrobial properties of polymeric solution and nanofibers were investigated. The scanning electron micrographs showed that Ch-it/PEO nanofibres with a low percentage of henna extract have suitable diameters and size distribution similar to Ch-it/PEO nanofibres without adding extract. In bacteriological studies, it was found that chitosan polymer solutions cont-aining 1% of henna extract has bactericidal properties against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudo-monas aeruginosa bacteries better than polymer chitosan solution without adding the extract.
  Keywords: electro, spinning, chitosan, polyethylene oxide, lawson, antibacterial effect
 • Homa Mohseni Kouchesfahani *, Atousa Ostadbagher Kashi Pages 218-227
  Paclitaxel is a chemotherapy drug inhibiting cell growth. In some studies, patients with normal liver function have experienced increase in bilirubin, ALT and AST by using paclitaxel. The aim of this study was to evaluate the ef-fect of intra-peritoneal injection of doses 5 and 10 mg/kg nZnO on the liver of rats treated with paclitaxel. 35 adult fe-male Wistar rats were divided into 7 groups including control, sham (saline injection), experimental groups1 and 2 (nZnO injection), experimental group 3 (paclitaxel injection), experimental groups 4 and 5 (nZnO and paclitaxel inje-ction). Liver function was examined 28 days after the end of injection. Experimental group3 had large and swollen liver morphology. Most hepatocytes had dense nuclei and changed cell shape indicating of cell death. Blood test showed si-gnificant increase in the levels of ALT, AST and bilirubin and decrease in the level of ALP in comparison with the co-ntrol group. In experimental groups 4 and 5, cell shape alterations, increase in cell death and increase in liver markers were remarkably reduced in comparison with the experimental group 3, in a way that there were no significant differ-ences with the control group. No significant differences were observed between the control group and experimental gr-oups 1 and 2. According to the findings, nZnO can reduce the side effects of paclitaxel on liver tissue.
  Keywords: histopathology, chemotherapy, transaminases, bilirubin, alkaline phosphatase
 • Mansour Afsharmohammdian *, Faezeh Ghanati, Sara Ahmadiani, Kamal Sadrzamani Pages 228-237
  Pennyroyal (Mentha pulegium L.) from the Lamiaceae family is a medicinal plant which has great antioxidant properties. Environmental stresses such as drought can result in changes in the activity of antioxidant enzymes and the content of some biochemical factors in plants. In this investigation, the effects of drought stress on the activity of supe-roxide dismutase, ascorbate peroxidase, catalase, peroxidase, malondialdehyde and soluble sugars content in pennyroyal shoots and roots were evaluated. To create the water deficit, 24-day seedlings of pennyroyal were placed in 1/2 strength Hoagland solution, containing PEG 6000 (0 and 5% (w/v)) for 24 hours. The results showed that drought stress incr-eased catalase activity and lipid peroxidation and decreased superoxide dismutase and peroxidase activity of the shoots. On the other hand, the activity of catalase and peroxidase increased in the roots. Ascorbate peroxidase activity showed no significant difference in the shoots and the roots. Moreover, drought stress significantly increased the amount of so-luble sugars of glucose, galactose, xylose and rhamnosus in the shoots. Therefore, the increased activity in antioxidant enzymes as well as the amount of soluble sugars under drought stress might be a sign of tolerance of M. pulegium under low levels of drought.
  Keywords: catalase, lipid peroxidation, Lamiaceae, water deficit
 • Maryam Behnam, Seyed Javad Davarpanah *, Ramin Karimian Pages 238-248
  Cotton (Gossypium hirsutum L.) is an important crop in the world and increasing its fiber quality is very cr-ucial for textile industries. Spider silk is the strongest and most elastic fiber ever known in the nature. Cotton is one of the main crops in the world and increasing its fiber quality is very important for textile industries. In this regard, a synt-hetic construct has been designed to offer spider silk quality to cotton fibers by fiber-specific expression of Major am-pullate spidroin1 (MaSp1) gene under control of core sequence of GaRD22-like1 promoter. The synthetic construct was double digested by the EcoRI and NheI and sub-cloned in pCAMBIA1304 binary vector. E.coli DH5α was transformed using new plasmid namely pCSP. Ligation and intact backbone of plasmid was conformed using MaSp1 and hygrom-ycin re-sistance genes specific primers and finally with EcoRI/NheI double digestion. Agrobacterium tumefaciens LBA4404 was transformed with pCSP to transform cotton ovules of Varamin cultivar. The expression of MaSp1 in co-tton ovules and fibers showed that this synthetic sequence had been successfully expressed under control of GaRDL1 core promoter and this construct without codon optimization could be used for cotton transformation and its fiber qual-ity manipulation.
  Keywords: spidroin, ovule, transformation, double digestion, promote
 • Mahsa Rezaee, Fahimeh Baghbani Arani, Reza Arabi Mianroodi * Page 249
  Streptokinase is one of the best known thrombolytic agents with widespread clinical use. However, its use is not risk-free due to its immunogenicity, hemorrhagic complications and relatively short half-life in circulation. Specific PEGylation of cysteine residue is a useful technique for reducing most of these complications. The aim of this study was designing and producing a cysteine containing mutant of streptokinase, to be used for specific PEGylation. Glut-amic acid 263, which is a surface amino acid in the structure of streptokinase protein, was selected for replacement with cysteine amino acid by site directed mutagenesis. The Glu263 codon was changed to cysteine codon by SOEing PCR technique. Then, the intact and mutated streptokinase genes were inserted into expression vector pET-26b (). The co-nstructs were transformed to Escherichia.coli Rosetta (DE3) strain and the proteins were expressed by IPTG induction. The proteins were confirmed by SDS-PAGE and western blot analysis, purified by Ni-NTA agarose affinity chroma-tography under denaturing condition with urea and Sephadex G-25 column was applied to remove urea to refold the pr-oteins. This study indicated that by using aforesaid vector and host, cysteine containing mutant gene is expressed well and it will be appropriate for specific PEGylation.
  Keywords: thrombolytic, PEGylation, glutamic acid, purification
 • Nastaran Bayat *, Farideh Attar Pages 250-260
  The peduncle anatomy in 35 populations, which belonged to 18 taxa of Scrophularia L., were studied. Am-ong 37 quantitative and qualitative characters related to peduncle anatomy, several traits showed more taxonomic value for taxa delimitation, including presence of palisade parenchyma and the number of its layers, the presence of phloem fiber, the presence of bundle sheath, the presence of lamellar collenchyma at ridge location and the number of its layers, the dimensions of cross section, thickness of vascular bundle, the dimensions of pith parenchyma, thickness of xylem, thickness of parenchymatous part and thickness of lamellar collenchyma at ridge location. Finally, in comparison with the results obtained by Grau (1981), in which 12 groups have been introduced, the current study confirms the validity of 3 groups. However, for the remaining groups, no noticeable concordance was found.
  Keywords: glandular trichome, idioblast, taxonomy, phloem fiber, crystal