فهرست مطالب

پژوهش های جامعه شناسی معاصر - سال پنجم شماره 8 (بهار و تابستان 1395)
 • سال پنجم شماره 8 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • پژوهشی
 • غدیر بهمنی طراز*، ابوالفضل دلاوری صفحات 1-21
  مقاله حاضر حاصل پژوهشی است درباره میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان اقشاری از طبقه متوسط جدید ایران با تاکید بر تاثیرات شاخصه های توسعه اقتصادی – اجتماعی. در این تحقیق از الگوی ترکیبی مارک تسلر و اینگلهارت برای مطالعه و شاخص یابی فرهنگ دموکراتیک استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه پیمایش بوده است و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاه های شهر همدان و دبیران مقطع متوسطه این شهر با جامعه آماری 2500 نفر با حجم نمونه 330 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصله حاکی است 38 درصد از پاسخگویان دارای فرهنگ سیاسی دموکراتیک می باشند. 6/30 درصد از فرهنگ سیاسی نوع بی تفاوت برخوردارند. 2/21 درصد دارای فرهنگ سیاسی محدود بوده و 4/9 درصد از فرهنگ سیاسی عملگرا برخوردارند. متغیر گرایش به ارزش های فرامادی مهم ترین متغیر تبیین کننده فرهنگ دموکراتیک بوده و پس از آن تحصیلات و میزان استفاده از رسانه ها از جمله شاخص های دیگر توسعه است که در گرایش افراد به این نوع از فرهنگ سیاسی موثر و دارای رابطه معنادار با متغیر وابسته است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی دموکراتیک، طبقه متوسط جدید، توسعه، دموکراسی
 • بیژن زارع، مجید روهنده* صفحات 23-46
  اندیشه مشارکت سیاسی از آنجا شکل گرفت که مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و به نوعی باید قدرت مهارنشدنی حاکمان در راس هرم قدرت را محدود کرد، چه دولت نماینده مردم است و باید پاسخگوی مردم خود هم باشد. تجلی این تحدید قدرت حاکمان در گرو مشارکت شهروندان در سرنوشت خود بوده است. این تحقیق با توجه به تاکید زیاد دین مبین اسلام بر کار گروهی و مشارکت در امور جامعه؛ به دنبال بررسی رابطه بین میزان دینداری و مشارکت سیاسی است. این مطالعه، به شیوه پیمایشی بر روی 400 نفر از شهروندان شهر کرج، به عنوان نمونه اجرا شد که نتایج تحقیق نشان از این دارد که بین دینداری و مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود دارد که با توجه به آزمون همبسنگی پیرسون بین ابعاد مناسکی، پیامدی، اعتقادی و تجربی دینداری با مشارکت سیاسی رابطه مثبتی برقرار می باشد. همچنین نتایج آزمون ضریب همبستگی چندگانه نشان می دهد که همبستگی متوسطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 243/0 نشان می دهد که حدود 5/24 درصد از تغییرات متغیر وابسته مشارکت سیاسی توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین می شوند. نتایج این آزمون حاکی از آن است، بعد مناسکی و بعد پیامدی دینداری بیشترین سهم معنی دار را در پیش بینی پراکندگی مشارکت سیاسی دارا می باشند.
  کلیدواژگان: فرهنگ مشارکتی، مشارکت سیاسی، انگیزه سیاسی، دینداری
 • علی ربانی خوارسگانی*، فهیمه مومنی راد صفحات 47-67
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کیفی عوامل تربیتی موثر در میزان جامعه پذیری کودکان است. جامعه آماری، مادران آسیب پذیر 25 تا 40 ساله را در بر می گیرد که حداقل دارای یک فرزند 6 تا 12 ساله هستند. 15 نفر از این مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق کیفی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه استفاده شد. رویکرد نظری مورد استفاده در این مقاله بر پایه نوع خانواده ها، جامعه پذیری و زنان آسیب پذیر می باشد. زنان آسیب پذیر انتخاب شده زنان معتاد و زنان همسر معتاد هستند. برای بررسی عوامل تربیتی موثر بر جامعه پذیری لازم بود در ابتدا مدل تربیتی خانواده ها مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت عوامل تربیتی موثر به صورت سه عامل نگرش ها و باورها، همدلی و وابستگی دسته بندی شد و میزان جامعه پذیری کودکان در خانواده با توجه به این عوامل بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داده است که اکثر این فرزندان به دلیل عدم وجود امنیت روانی در خانواده هایشان و همچنین طرد شدن از طرف جامعه، جامعه پذیری مناسبی ندارند؛ ولی در صورت ایجاد بستر مناسب و رفع مشکلات می توانند عضو موثری در جامعه باشند.
  کلیدواژگان: جامعه پذیری، زنان آسیب پذیر، سبک فرزندپروری، خانواده
 • علی حسین حسین زاده*، سید عبدالحسین نبوی، سیده منا فاضلی پور صفحات 69-97
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بیگانگی از کار، انزوای اجتماعی و رفتارهای انحرافی با اخلاق کار می باشد. مورد مطالعه کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395 که تعداد آنها مطابق گزارش دفتر بودجه دانشگاه 762 نفر می باشد. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران 198 نفر تعیین شد. چارچوب نظری با استفاده از دیدگاه جامعه شناسان کلاسیک ازجمله دورکیم، وبر و مرتن طراحی شده است. تعریف مرایک و مدل او از اخلاق کار به عنوان تعریف مفهومی و عملیاتی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد رفتارهای انحرافی در محیط کار، انزوای اجتماعی، بیگانگی از کار رابطه ی معناداری با اخلاق کار دارند. در نتیجه عدم توجه به تقویت مبانی رفتار اخلاقی در سازمان منجر به پیامدهای منفی و هزینه های اقتصادی برای سازمان خواهد شد و نیز اثرات روانی و اجتماعی آن بر روی نیروی انسانی تحمیل می گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، انزوای اجتماعی، بیگانگی از کار، رفتارهای انحرافی
 • جلیل سحابی*، جمیل مفاخری باشماق، شریف سلطانیان، رفیق شاپری، هاشم آقابیگ پوری صفحات 99-122
  فراتحلیل به دنبال ترکیب، تلفیق و تلخیص نتایج علمی تحقیقات مشابه است. این پژوهش به دنبال فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته در زمینه اعتیاد در بازه زمانی 1392- 1370 در استان کردستان بوده است، تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیقی کاربردی و از نظر روش، فراتحلیلی و توصیفی است و از نظر زمان انجام تحقیق، یک تحقیق مقطعی می باشد. از جامعه آماری مطالعات صورت گرفته در زمینه موضوع 8 پژوهش به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که پژوهش های بررسی شده از فقر منشاء یابی مساله، تعاریف ناروشن و بی توجهی به وضعیت موجود و مستندسازی در طرح و بیان مساله رنج می برند. در این پژوهش ها یا از نظریه استفاده نشده و یا نظریه های غیرمرتبط را به کار گرفته اند؛ بنابراین، ضروری است شرایط کار در حوزه اعتیاد در استان کردستان بازتعریف شود و برای شناسایی علل مصرف مواد مخدر، ارائه راهکار و پیشگیری از آن، به تحقیقات دقیق، جامع و جامعه شناختی نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: علل اعتیاد، فراتحلیل، ساختار اجتماعی، اجزاء و ساختمان تحقیق، رویکرد جامعه شناختی
 • رحمت الله امیراحمدی، مهرداد نوابخش*، حبیب الله زنجانی صفحات 123-143
  مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده تحت تاثیر عوامل مختلفی است که سرمایه فرهنگی و اجتماعی مهمترین پیش نیاز آن است. پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی - اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی انجام شده به دنبال پاسخ به این سوال است که چرا علی رغم تاکید فراوان بر مشارکت در برنامه های نوسازی، این مشارکت در بافت مورد نظر ضعیف است؟ چارچوب نظری تحقیق عمدتا مبتنی بر نظریات بوردیو، پاتنام و کلمن است. روش انجام پژوهش پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. نمونه گیری به روش خوشه ایو حجم نمونه 426 نفر از ساکنین بافت می باشد. یافته ها نشان می دهد؛ سرمایه فرهنگی و به ویژه سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در پروژه های نوسازی تاثیر مثبت داشته است. شاخص تعهد اجتماعی، حس همیاری و انسجام اجتماعی بیشترین تاثیر را بر کنش مشارکتی ساکنین داشته اند. علی رغم بالا بودن میزان سرمایه فرهنگی و اجتماعی در بین ساکنان و تاثیر مثبت این سرمایه ها بر کنش مشارکتی، میزان مشارکت ساکنان در پروژه های نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی ضعیف می باشد که این امر بیشتر به مساله اعتماد مرتبط است.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، مشارکت، بافت فرسوده، مشهد
|
 • Ghadir Bahmani Taraz *, Abolfazl Delavari Pages 1-21
  the present article is outcome of a research about tending to the democratic political culture among modern middle class in iran , emphasizing on effects of socioeconomic development index. This investigation is going to answer two main question : 1- people in what extent have tendency toward democratic culture ? 2- what is the role of socioeconomic factors and indexes in tending toward democratic political culture . in this research , in order to exploring political culture have been used of a combined model based on studies of Mark Tessler and Ronald Ingelhart . In this study servey method have been used as major research method and its statistical population consists of universities masters and high school teachers in hamedan city. 330 people have been selected from population randomly .The results are as follow :38 percent classified as people who enjoy of democratic political culture , 30/7 percent enjoy of Indifferent type of political culture , 21/2 percent is classified in parochial type and 9/4 percent categorized in practical type of political culture . explaining results show : Tendency to the post material values is the most important variable explain tending to the democratic culture , education level play important role as well and use of media is another item of modernization index that explain extent of tendency to the democratic political culture
  Keywords: political culture, democracy, development
 • Bizhan Zaree, Majid Rouhandeh* Pages 23-46
  Political Participation because it was Thought that people have the right to Self-Determination What is the government representative of the people and must be accountable to their people. Manifestation of this reservation was the ruler's power depends on citizen participation in their own destiny. This study, according to the strong emphasis of Islam on teamwork and participation in community affairs; to study the relationship between religiosity and political participation.
  In this study, a survey on 400 residents of the town of Karaj, as were administered to the results demonstrate that there is a significant relationship between religiosity and political participation. According to the Pearson Correlation Coefficient between dimensions ritual, outcomes, empirical religious beliefs and political participation is the positive relationship established. ./ 245 adjusted coefficient of determination equal to about 24 /5 of the dependent variable show that political participation can be explained by the independent variables. The results indicate that, rituals and religious consequence most significant contribution to the prediction factors are high dispersion political participation.
  Keywords: Corporate Culture, Political Participation, Political, Religious
 • Ali Rabbani *, Fahimeh Momenirad Pages 47-67
  The aim of this study was to evaluate qualitative factors affecting education in the socialization of children. The population, vulnerable mothers aged 25 to 40 in the opening, at least one child 6 to 12 years old. 15 of these cases were selected by convenience sampling method. . Qualitative research methods and interview techniques were used to collect data. The theoretical approach used in this article, based on the type of family, socialization, and women are vulnerable. Selected vulnerable women addicted women and women are addicted wife. To investigate the Educational factors affecting the socialization of children , it was necessary first to examine models of family upbringing. Finally, as the three factors of effective pedagogical beliefs and thought, empathy and attachment were categorized and the socialization of children in the family due to the factors studied. The results show that most of these children in families due to the lack of psychological security as well as rejection from society, do not have proper socialization; But if you create the enabling environment problems can be productive member of society.
  Keywords: socialization, vulnerable women, parenting style, family
 • Alihoseein Hosseinzadeh*, Seyed Abdolhossein Nabavi, Seyedeh Mona Fazelipour Pages 69-97
  Work ethic functions like a double-edged sword which can lead to both opportunities and threats. While lack of ethics is considered a threat for organizations and the society, enhancing it would bring about novel opportunities. Work ethic can be deemed a social phenomenon and can be scientifically analyzed. Thus, our study aimed at investigating the effect of social isolation, alienation from work and deviant behaviors on work ethic. The study was carried out among the employees of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2016 and was built on survey methodology. Questionnaire tool was utilized for the purpose of information gathering. Using stratified sampling method and by employing Kookran formula, the sample size was determined to be 198. The theoretical framework of the study was designed based on expert opinions of classical sociologists such as Durkheim, Weber and Merton. Merice’s definition of work ethic and his model were used to illustrate conceptual and functional definitions. The study’s findings revealed that the average work ethic of employees was at a desirable level. Furthermore, investigated variables such as age, level of education and work experience were found to be positively associated with work ethic. It was also concluded that deviant behaviors in the workplace, social isolation and alienation from work were significantly related to work ethic. The variance of 0. 27 belonged to work ethic, was explained based on value of these variables. It was ultimately concluded that lack of attention to ethical behavior will not only cause negative consequences in organizations and impose economic burden on them, but inflict psychological repercussions on the work force.
  Keywords: Work ethic, alienation from work, social isolation, deviant behaviors
 • Jalil Sahabi *, Jamil Mafakheri Bashmagh, Sharif Soltanian, Rafigh Shapari, Hashem Aghabeigpouri Pages 99-122
  Most studies conducted on drug are sporadic and isolated without having any practical implications. Therefore, there is little room, if any, for the compilation of knowledge-based preventive plans and strategies. As such, the present study aims to provide a systematic understanding of the knowledge and research on factors affecting disposition to addiction and drug abuse and preventive measures taken over 1991-2013 in Kurdistan Province with a focus on behavioral and social factors. To this end, a meta-analysis method was employed. The review of the literature shows that concerning the sociological aspect of the problem, functionalism-structuralism theories such as Durkheim’s theory of labor division and Parsons’ theory of family structure have often been used along with psychological, psychoanalytical, behavioristic, and learning paradigms. This study is an applied research in terms of the goals it follows and a meta-analytic-descriptive research in terms of the method it employs. Besides, it is a cross-sectional research that was conducted in 2013. The research population includes all 8 studies conducted on the research problem. Results show that studies reviewed suffer from the lack of pathology of the problem, clear definitions, disregard for the status quo, and the lack of documentation with regard to the statement of the problem. These studies have made no use of theories or they have employed irrelevant ones. Besides, there is no trace left from the variables manipulated in empirical studies. That’s why there is need for revisiting the research requirements concerning addiction in Kurdistan Province.
  Keywords: Causes of Addiction, Meta, analysis, Social Structure, Elements, Structure of Research, Sociological Approach
 • Rahmatallah Amirahmadi, Mehrdad Navabakhsh*, Habiballah Zanjani Pages 123-143
  The present study was carried out in order to examine the effect of cultural & social capitals on participatory action in renovation of the texture around Razavi Shrine. The research question is why despite the emphasis on public participation in theRenovation of texture, such participation is in the context is poor? The theoretical framework is based on theories of Bourdieu, Putnam and Coleman. Survey method was utilized to carry out the study, and data collection was conducted through questionnaire. Multistage cluster sampling was employed in order to select 426 individuals residing the old texture around Razavi Shrine. According to the results of the study as the calculated average indices, it was concluded that the level of cultural and social capitals in the studied area was high and had a positive effect on the residents’ participation in the renovation projects.
  However, the effect of capital was more than that of cultural one. Among the components of cultural and social capital, sense of cooperation¡ social commitment and social integration had the highest level of effect on participatory action among residents of the old textures under investigation.
  The point that is worth paying attention to, is that despite of the high rate of social and cultural capitals among the residents and their positive effect on participatory action, the rate of their participation in renovation projects of the old texture around Razavi Shrine is poor, which can be attributed to the issue of social trust.
  Keywords: cultural capital, social capital, participatory action, urban old areas, Mashhad