فهرست مطالب

راهبرد اجتماعی فرهنگی - پیاپی 20 (پاییز 1395)
 • پیاپی 20 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی نویدادهم، حمید شقیع زاده* صفحه 7
  این مقاله به دنبال شناسایی چالش های آموزش های مهارتی در کشور و ارائه راهبردهای مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کیفی است. نمونه مورد مطالعه شامل مسئولان و کارشناسان مرتبط با حوزه آموزش مهارتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر موسسات مهم آموزش عالی مرتبط، وزارتخانه کار و امور اجتماعی و وزارتخانه آموزش و پرورش بوده که به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس نتایج، سه مورد از مهم ترین چالش های آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: فقدان مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و فقدان مهارت های لازم در دانش آموختگان مراکز مهارت آموزی. سه مورد از مهم ترین راهبردهای آموزش مهارتی در کشور عبارت است از: تدوین و تنظیم سیاست های کلی آموزش های مهارتی، امکان افزایش 50 درصدی سهم آموزش های مهارتی در برنامه ششم توسعه کشور و همگرا کردن سیاست ها و تصمیم های مربوط به آموزش های مهارتی با تاسیس «شورای ملی مهارت».
  کلیدواژگان: آموزش های مهارتی، آموزش عالی و آموزش و پرورش، توسعه و سیاست
 • میثم لطیفی*، محمد عبدالحسین زاده صفحه 23
  این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت فرهنگ عمومی، درصدد است الگوی نظام مند جامعی را برای اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی کشور بر اساس نظریات و دیدگاه های مقام معظم رهبری ارائه دهد. در این پژوهش با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام و تلاش شده الگوی نظام مند فرهنگ عمومی برای اصلاح و ارتقای آن در کشور استخراج شود. با مطالعه بیانات مقام معظم رهبری و استخراج بیش از 500 مفهوم، در کدگذاری انتخابی این مفاهیم طبقه بندی شد و 34 کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علی، شرایط زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها) جای گرفت و تشریح و تبیین شد. مشخص شد که برای اصلاح فرهنگی، باید همه جانبه و کل نگر بود و همه جنبه های بنیادی و نظری مثل تبیین نظریه فرهنگ عمومی و طراحی الگوهای رفتاری از منابع دینی و مباحث اجرایی و راهبردی مثل شبکه سازی فرهنگی، توزیع مناسب فرهنگی و... مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ عمومی، سیاست گذاری فرهنگی، مقام معظم رهبری و اداره عمومی
 • آرش نصراصفهانی*، سید حسن حسینی صفحه 55
  هدف این مقاله، شناسایی امکانات و موانع موجود در دسترسی اتباع افغانستانی به خدمات آموزشی و تاثیر سیاست های کنونی بر جامعه ایران است. برای جمع آوری اطلاعات با 116 نفر از اتباع افغانستانی ساکن شهر تهران در قالب مصاحبه های نیمه ساختار یافته مصاحبه شده است. نتایج نشان می دهد: آن دسته از اتباع افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می کنند، اگر چه منع قانونی برای تحصیل ندارند، با موانعی چون فقدان توان مالی پرداخت شهریه، مقاومت مردم محلی، الزام به ترک کشور پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه یا عدم امکان اشتغال با مدرک تحصیلی روبرو هستند. اتباع غیرمجاز نیز در مدارس دولتی امکان ثبت نام ندارند و تعداد محدودی از آنها در قالب مدارس خودگردان تحصیل می کنند. با توجه به حضور پرتعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی در ایران و تداوم مهاجرت به ایران، پیامدهای منع کودکان آنها از تحصیل متوجه جامعه ایرانی خواهد بود. شکل گیری نسلی کم سواد و کم مهارت و سرخورده از جامعه ایران می تواند حتی برای امنیت ملی کشور مخاطره آمیز است.
  کلیدواژگان: ادغام اجتماعی، فرهنگ پذیری، تحصیل، سیاست گذاری مهاجرتی و اتباع افغانستانی
 • عبدالرضا ادهمی، نعمت شجاعی* صفحه 85
  هدف از این مقاله، بررسی تاثیر ارزش های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان 30-18سال شهر یاسوج و پاسخ به این سوال است که جوانان یاسوجی چه ارزش های اجتماعی و نیز چه سبکی از زندگی را برای خود برگزیده اند و ارزش های اجتماعی (مادی، التقاطی و فرامادی) تا چه اندازه بر سبک زندگی جوانان تاثیرگذار است. جامعه آماری، جوانان شهر یاسوج بودند که از طریق فرمول کوکران 384 نفر از آنان به عنوان نمونه به روش خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد: ارزش های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان تاثیرگذار است و هر قدر ارزش های فرامادی جوانان افزایش یابد، سبک زندگی آنها مدرن تر می شود و بیشتر به سمت مدرنیته پیش می روند. جوانان به واسطه قرار گرفتن در شرایط جهانی شدن، با سبک های مختلفی از زندگی روبرو هستند و هر چه سبک زندگی افراد در جامعه امروزی مدرن تر باشد، از میزان هویت قومی افراد کاسته می شود. از این رو باید به تقویت ارزش های اجتماعی توجه ویژه ای مبذول شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، ارزش های اجتماعی، جوانان، ارزش های فرامادی، ارزش های مادی و شهر یاسوج
 • صمد رسول زاده اقدم، سیمین افشار، صمد علی پور*، سیداحمد میرمحمدتبار صفحه 107
  این مقاله با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوع سبک زندگی (سبک زندگی سنتی و مدرن) با گرایش به فرزندآوری در بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94-1393 با حجم نمونه 384 نفر و با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه بندی و بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین میزان استفاده از رسانه های خارجی (اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی و شبکه های ماهواره ای) و گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد، اما بین استفاده از رسانه های داخلی و گرایش به فرزندآوری رابطه معناداری مشاهده نشد. بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و سبک زندگی سنتی با گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار مثبت و بین سبک زندگی مدرن و گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. علاوه بر این، از میان متغیرهای زمینه ای (سن، جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت شغلی و گروه قومی)، تنها رابطه بین وضعیت شغلی و قومیت با گرایش به فرزندآوری معنادار شد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سرمایه اجتماعی، گرایش به فرزندآوری و مصرف رسانه ای
 • سولماز چمنی*، عالیه شکربیگی، محمود مشفق صفحه 137
  هدف اصلی این مقاله مطالعه تعیین کننده جامعه شناختی فرزندآوری است. سوال اصلی این است که تعیین کننده های اجتماعی باروری کدام است و هدف، شناسایی عواملی است که منجر به کم فرزندآوری در جامعه ایرانی می شود. برای تبیین موضوع تحقیق، از نظریه های جامعه‏ شناختی (گیدنز و بوردیو) همچنین تئوری های جمعیتی باروری مانند کالدول، رویکرد اشاعه، گذار جمعیتی دوم (لستهاق و وندکا)، بهاچارتا و نظریه مشارکت مردان در امور خانه استفاده شد. این بررسی بر اساس داده های حاصل از یک پژوهش پیمایشی در بین نمونه 300 نفری از زنان متاهل تهران در سال 1394 صورت گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیون بر تاثیر مستقیم متغیرهای «فردگرایی، مدیریت بدن، نگرش مثبت به فرزند، نگرش منفی به فرزند، سن ازدواج و تعداد خواهر و برادر زن» با سه سطح باروری (رفتار، ایده آل‏ و تمایلات فرزندآوری) اشاره دارد.
  کلیدواژگان: فرزندآوری، فردگرایی، مدیریت بدن و مشارکت مردان دز امور خانه
 • حجیه بی بی رازقی نصرآباد* صفحه 167
  سوال اساسی مقاله این است که چگونه تحصیلات، زمان فرزندآوری زنان ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. داده های مورد نیاز برای این مطالعه با رویکردی کیفی و به کارگیری مصاحبه عمیق با 25 دانشجوی زن ازدواج کرده در شهر تهران در سال 1393 جمع آوری شد. یافته های مطالعه نشان می دهد: زنان دانشجو به دلیل صرف زمان طولانی از وقت برای فعالیت های آموزشی و تحقیقی، مشکلات انجام همزمان نقش دانشجویی و مادری و مسائل مالی و اقتصادی که در ابتدای ازدواج با آنها مواجه هستند، فرزندآوری را با تاخیر آغاز می کنند. تحصیلات، دانش و توانمندی زنان در زمینه تنظیم باروری و به کارگیری روش های موثرتر را ارتقا بخشیده است. همچنین تاخیر در فرزندآوری با این حقیقت مرتبط است که زنان با تحصیلات بالاتر، قدرت تصمیم گیری بالاتری درون خانواده در مورد زمان فرزندآوری، فاصله موالید و تعداد فرزندان دارند.
  کلیدواژگان: تحصیلات، تاخیر، تولد اولین فرزند، دانشجویان و زنان
 • ولی الله رستمعلی زاده*، قربان حسینی صفحه 191
  افتاده، پیامد این مهاجرت ها بر جامعه روستایی چیست و چشم اندازهای آینده در الگوی مهاجرت داخلی ایران کدامند. روش مطالعه، اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه داده های حاصل از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، آمارگیری های نمونه ای و سایر یافته های مرتبط با موضوع است. بر اساس یافته ها، تحولات در الگوی مهاجرت داخلی ایران نشان می دهد الگوی مهاجرت داخلی در ایران در حال تغییر بوده و از میزان مهاجرپذیری و مهاجر فرستی روستاها کاسته شده و به سمت شهرها جهت پیدا کرده است. الگوی مهاجرت داخلی در ایران به سمت سلسله مراتب شهری و برون کوچی در حال تغییر است. بنابراین چشم اندازهای آینده مطالعات مهاجرتی در ایران، شامل توجه به مهاجرت های شهر به شهر و نقاط مثبت و چالشی آن است.
  کلیدواژگان: مهاجرت، الگوی مهاجرت، مهاجرت روستا - شهری
 • رسول صادقی* صفحه 217
  گذار باروری در ایران با تحولات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاستی بوده است. این مقاله با استفاده از داده های سطح خرد سرشماری و پیمایش نمونه‏ای، نشان می ‏دهد: فرهنگ و ارزش های فرهنگی، به عنوان مبنا و پایه رفتارهای انسانی، نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای باروری دارند. فرهنگ، قواعد هنجاری و تفسیری یا معنادهی را فراهم می کند که افراد بسته به آنها و در انطباق با شرایط اقتصادی و اجتماعی، رفتارهای باروری خود را تنظیم می‏ کنند. مقاله چنین نتیجه گیری می‏ کند که تعامل مجموعه ای از نیروهای ساختی‏ نهادی، معنایی و فرهنگی منجر به شکل‏ گیری باروری زیر سطح جانشینی در ایران شده است. از این رو، افزایش باروری به بالاتر از سطح جانشینی، فرایندی چندبعدی و پیچیده سیاستی است که مستلرم اتخاذ و اجرای سیاست های پایدار خانواده محور و مرتبط با مطلوبیت یا تمایل فرزندآوری، امکان یا آمادگی برای فرزندآوری، و توانایی فرزندپروری است.
  کلیدواژگان: فرهنگی، قومیت، جهت گیری های ارزشی، فردگرایی، اشاعه فرهنگی، باروری زیر سطح جانشینی
 • اسماعیل بلالی*، یسرا عابدی صفحه 247
  هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر کژ کارکردی خانواده در شهر پاوه است. عوامل در نظر گرفته شده در این پژوهش، ساختار خانواده، نوع جامعه پذیری، فردگرایی و ناسازگاری خانواده هستند. روش تحقیق، کمی و پیمایش بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و از طریق سوال از یکی از والدین گردآوری شد. جامعه آماری کلیه خانوارهای شهر پاوه بوده و روش نمونه گیری، روش خوشه ایچند مرحله ای است. نتایج نشان می دهد: هر چه فاصله نسلی بین والدین و فرزندان بیشتر باشد، میزان ناسازگاری و کژ کارکردی در خانواده بالا می رود. انتظارات والدین و عدم تفکیک نقش والدین رابطه معنادار، اما معکوسی با ناسازگاری خانواده دارند. همچنین مشخص شد که نوع جامعه پذیری بر کژ کارکردی خانواده موثر است. اگر نوع جامعه پذیری سهل ا نگارنه یا سخت گیرانه باشد، ناسازگاری خانواده افزایش پیدا می کند. کژکاردی خانواده با فردگرایی، ناسازکاری درون خانوده و نوع جامعه پذیری ارتباط مثبت دارد.
  کلیدواژگان: گژ کارکردی خانواده، پاوه، ساختار خانواده، نوع جامه پذیری، ناسازگاری خانواده
 • سیدعبدالحسین نبوی، کریم رضادوست، سحر مجتهدزاده، مرضیه شهریاری* صفحه 281
|
 • Hamid Shafizade* Page 7
  This paper seeks to identify challenges and provide skills training in the country are coping with it. The study population consisted of officials, experts, professionals and faculty members engaged in administrative and scientific activities related to skill training. The sample consists of a 18-member group of officials and experts related to the field of skill training in the Ministry of Science, Research and Technology and other important institutions of higher education, (Vocational University and University of Applied Sciences), Ministry of Labor and Social Affairs and the Ministry of Education, which targeted were selected for this study. The data gathered through focus groups were conducted. In this study, voice recordings and manuscripts to gather data and record discussions with focus groups needed data is collected. Three of the most important challenges for skills training in the country are: Lack of development model of higher education and the lack of skills training in the higher education system; Non-performance professional qualification system in the country and the lack of necessary skills in training graduates. Three of the most important skills training strategies in the country include: Formulate general policies skills training, the option to increase 50 percent in the sixth program development skills training, and convergence of the policies and decisions related to skills training with the establishment of "National Council of skill"
  Keywords: skills training, higher education, education
 • Meysam Atifi Latifi *, Mohammad Abdolhosenzade Page 23
  Problem statement &Aim of research: improve and promote of public culture, is one of the most important things in each state and government. If damage a country's public culture, even if improvements occur in that country, this progress would not be able to put it in its worthy place. This research considering the importance of public culture, is seeking a comprehensive systematic pattern to improve and promote a culture of the country on the opinions and offer views of the Supreme Leader. Research
  Method
  This research is done through a Grounded Theory. By studying Supreme Leader's speech mining more than 500 concept, the concept was classified in the selective coding and 34 code were pivotal in the following categories, each instead and explain with a Paradigm model (Core Category or Phenomenon, Causal Conditions, Context Conditions, Intervening Conditions, Strategies & Consequences).
  Conclusion
  with systematic analysis found that cultural reform must be comprehensive and holistic and to be considered all aspects of content public culture and the fundamental and theoretical explanation of such behavior patterns from religious sources and to executive and strategic issues such as cultural networking, proper distribution cultural, cultural and prioritizing the right.
  Keywords: culture, public culture, cultural policy, Supreme Leader, public administration
 • Seyyed Hassan Hosseini, Arash Nasresfahani * Page 55
  The aim of this study is to identify opportunities and barriers for Afghans to benefit from educational services and the impact of current policies on both Afghan immigrants and the host society. The data is gathered through in-depth interviews with 116 Afghan nationals residing in Tehran. The results show that although legal immigrants face no official restriction but issues like affordability, local negative reactions and mandatory deportation after graduation are considered as barriers. Unauthorized immigrants may not register in public school and only a limited number of them are studying in Afghan private schools. Based on the consequences current policies, this paper offers some suggestion to improve the condition of Afghan immigrants in Iran
  Keywords: integration, acculturation, Afghan immigrants, education, policy making
 • Abdolreza Adhami, Nemat Shojaei * Page 85
  The aim of this study was to investigate the effect of social values on the lifestyle of young people in Yasouj. The conceptual framework based on research about value shift Inglehart, material and metaphysical values and lifestyles is Bourdieu and Giddens. In this survey, the statistical population were youth Yasouj Through Cochran formula, 384 of them were selected by multistage cluster sampling method and a questionnaire made by the researchers in this study face and content validity of the judgment elite and review of the literature as well as its reliability was confirmed by Cronbach's alpha completed. The results showed that social values influence on the lifestyle of young people and no matter how young post materialism increase, their lifestyle is more modern and they go more towards modernity. Youth due to exposure in the conditions of globalization with different styles of face and the lifestyle of people in today's society is more modern the ethnic identity of individuals is reduced therefore; special attention should be paid to strengthening social values. It is recommended to promote social values and characters through elite model among the policy makers and planners considered cultural. It also promotes social values through mass media; particularly television as the national media can offer strategies to strengthen social values with a focus on ethnicity is native culture
  Keywords: lifestyle, social values, youth values, metaphysical, material values, Yasouj
 • Samad Rasulzade Aghdam, Simin Afshar, Samad Alipour* Page 107
  The present study is aimed at investigating the relationship of social capital and lifestyle (traditional and modern lifestyles) with the tendency to childbearing among students of Azarbaijan Shahid Madani University in the academic year 2014-2015. The sample size consisted of 384 participants selected via the stratified random sampling. The data were collected via a researcher-made questionnaire. Findings of the present study indicate that there is a reverse and significant correlation between the degree of using foreign media (the Internet, virtual social networks and satellite networks) and the tendency towards childbearing, but there no significant correlation was observed between the sue of domestic media and the tendency towards childbearing. In addition, a positive and significant correlation of social capital (social trust, social participation and social cohesion) and the tradition lifestyle with the tendency towards childbearing was observed. But the correlation between the modern lifestyle and tendency towards childbearing was a reverse and significant one. Moreover, from among demographic variables (age, gender, educational level, employment status and ethnicity), only the correlation between employment status and ethnicity with the tendency towards childbearing was significant.
  Keywords: lifestyle, social capital, tendency towards childbearing, media consumption
 • Solmaz Chamani *, Alie Shekarbeigi, Mahmud Moshfegh Page 137
  Statistics and research results indicate that the population is declining in Iran. This is a different reason. The variation in fertility is important. This has an effect on the economic, social, demographic and political and many consequences. The purpose of this paper is to identify the factors affecting fertility that as social interaction among women. This study is based on survey data in the sample of 300 married women in Tehran. The results showed that there was a significant relationship between "individualism, body management, intimacy between couples, gender equality, positive attitude to the child, the child's negative attitude, community involvement, social support, reproductive politics, government, media consumption" with three levels of fertility (behavior, ideals and aspirations of fertility).
  Keywords: fertility, individuality, body management, social support, gender equality
 • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad * Page 167
  Education is the most important determinant of timing of marriage and first birth. Women’s access to education was associated with a delay in family formation and childbearing. The basic question paper is how education affects women's fertility time. The data for this study were collected with qualitative approach using in-depth interviews with 25 married female students in Tehran in 1393. There are a number of reasons why female students tend to postpone childbearing. The findings show that the long years for educational activities, difficulty of combining student and mother roles, and economic and financial issues at the beginning of marriage lead to childbearing postponement. Increasing the level of education can improve the knowledge of women on effective contraception. In addition to postponement is associated with the fact that highly educated women have more likely decision-making power regarding childbearing timing, birth interval and number of children
  Keywords: fertility, delayed childbearing, education, student, women, university, Tehran
 • Valiollah Rostamalizadeh *Ghorban Hosseini Page 191
  The aim of this article is that, first, what changes have occurred in the pattern of internal migration in Iran; secondly, what is the impact of this migration on rural communities and, finally, What are the future prospects in Iran's internal migration patterns. The method of this study, secondary analysis of data from population and housing censuses, sample surveys and other findings related to the topic under study. The results indicate that several changes in the pattern of Iran's internal migration occurred: First, reduce rural-urban migration and the subsequent increase in immigration from urban to urban; second, the decline in migration from the urban to the rural and from rural to rural and the It also reduced the total amount of immigration to the rural. Therefore these changes show that internal migration patterns are changing in Iran and immigration and attracting migrates from the rural areas has been reduced and has been oriented towards the cities. This indicates that the rural young people who are prone to migration are declining. Given that a large percentage of urban-rural immigrants are middle-aged people, the result is that the proportion of elderly population in rural areas has increased as well as the active population and employed in agriculture has decreased. The results of this study show that the pattern of internal migration in Iran is changing to the urban hierarchy as well as emigration. So the future prospects for Immigration Studies in Iran, including considering the migration from city to city, and its challenges and positive points.
  Keywords: migration, pattern of internal migration, rural-urban migration
 • Rasoul Sadeghi * Page 217
  Fertility as a social action occurs in the socio-cultural context. Cultural and Institutional arrangements shape the values and norms of childbearing. Iranian fertility rate has experienced a dramatic decline in recent decades, and now is below-replacement level. Fertility transition in Iran is related to socio-cultural, economic and political changes. Using micro-census data and survey, the results of article show culture and cultural values, as the basis of human behaviors, plays an important role in shaping fertility behavior. Culture provide the rules of interpretation and meaning construction, that people depending on them, and in coping with socio-economic conditions, regulate their reproductive behaviors. The article concluded that the interaction of cultural and institutional/ structural forces leads to below- replacement level of fertility in Iran. Thus, increasing fertility to above replacement level, is multidimensional and complex policy-making process. It involves adopting and implement of sustainable family-friendly policies related to childbearing desirability, childbearing feasibility, and abilities to parenting
  Keywords: culture, ethnicity, values orientations, individualism, cultural diffusion, below-replacement fertility
 • Esmaeel Balali *, Yosra Abedi Page 247
  Family is one of them which has lost some of its functions and has transformed to dysfunctional family. Dysfunctional family means families which cannot meet its members needs, borders of members are unclear and so co-working and support does not occur. The aim of this study is exploring effecting factors on family dysfunction. These factors include: family structure, type of socialization, individualism and family incongruence. The method was survey and data was gathered by researcher designed questionnaire. Parents were interviewed for this reason. Population of study was all Paveh city families. Sample size was estimated 258 people by Cochran formula. Sampling method was multi-stage clustering. Results show that the more is the gap between two generations in family, the more is family incongruence and then dysfunction. Family inconvenience expectations and lack of differentiation among parents’ roles have significant and inverse relation with family incongruence. Both two types of socialization (lax and strict) have negative effect on family and increases individualism and incongruence
  Keywords: family dysfunction, family structure, type of socialization, individualism, family incongruence