فهرست مطالب

پژوهش در دین و سلامت - سال سوم شماره 1 (زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 1 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سرمقاله
 • مرتضی عبدالجباری صفحات 1-4
 • مقاله پژوهشی
 • فروزان آتش زاده شوریده، مرتضی عبدالجباری، مرضیه کرمخانی، معصومه شکری خوبستانی، سید امیرحسین پیشگویی* صفحات 5-17
  سابقه و اهداف
  انسان موجود پیچیده یی است که بعدهای مختلف شناختی، اجتماعی، عاطفی و معنوی دارد و بعد معنوی یکی از مهم ترین بعدهای انسانی است که می تواند بر دیگر بعدهای وی تاثیرگذار باشد. ازاین رو، هدف از این مطالعه، تعیین رابطه ی بین سلامت معنوی پرستاران با رفتارهای مراقبتی آنان بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن، 256 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر تهران در سال 1394، به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های دموگرافیک، سلامت معنوی و رفتارهای مراقبتی بوده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و همچنین روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت نموده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمره ی سلامت معنوی 21/5 ± 43/75 و میانگین نمره های رفتارهای مراقبتی در همه ی زیرمقیاس ها و مقیاس کلی، بیش از 3 بوده، که بیشترین میانگین مربوط به زیرمقیاس احترام قائل شدن برای دیگری (89/0 ± 12/4) و کمترین میانگین مربوط به زیرمقیاس توجه به تجارب دیگری (09/1 ± 38/3) بوده است. یافته ها همچنین نشان داد ارتباط مثبت معناداری بین میانگین نمره های کل رفتارهای مراقبتی و سلامت معنوی وجود دارد (01/0 > P، 84/0 = r).
  نتیجه گیری
  نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که رفتارهای مراقبتی و سلامت معنوی در پرستاران با هم رابطه دارند. بنابراین لازم است اقدام های مقتضی برای ارتقای رفتارهای مراقبتی و سلامت معنوی پرستاران در اولویت قرار گیرد تا پرستاران بتوانند خدمات بهتری به بیماران و خانواده ی آنان عرضه کنند.
  کلیدواژگان: ایران، پرستاران، رفتارهای مراقبتی، سلامت معنوی
 • قاسم عسکری زاده، مریم پورمیرزایی*، ریحانه حاج محمدی صفحات 18-29
  سابقه و اهداف
  هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ی مقابله ی مذهبی در سبک های پردازش هویت و اعتیاد به تلفن همراه است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی پژوهش، همه ی دانشجویان دانشگاه زاهدان را در سال 1394 دربرمی گیرد که 384 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی مورگان، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های سبک های پردازش هویت، مقابله ی مذهبی و اعتیاد به تلفن همراه؛ و برای تجزیه و تحلیل داده ها، بر اساس شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و الگویابی معادله های ساختاری (تحلیل مسیر) از نرم افزارهای SPSS (نسخه ی19) و LISREL (نسخه ی 50/8) استفاده شد. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت نموده است.
  یافته ها
  نتایج آزمون همبستگی نشان داد که اعتیاد به تلفن همراه با سبک سردرگم - اجتنابی (01/0≥p) و مقابله ی مذهبی منفی (05/0≥p) دارای همبستگی مثبت معنادار است و مقابله ی مذهبی منفی، با سبک های اطلاعاتی و هنجاری رابطه ی معنادار منفی؛ و با سبک سردرگم - اجتنابی، رابطه ی معنادار مثبت دارد (01/0≥p). تحلیل مسیر نیز نقش واسطه ی مقابله ی مذهبی منفی را در سبک پردازش هویت هنجاری و سبک سردرگم - اجتنابی، با اعتیاد به تلفن همراه، تایید کرده است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که مقابله ی مذهبی منفی، در سبک های پردازش هویت و اعتیاد به تلفن همراه، نقش واسطه ی جزئی دارد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به تلفن همراه، سبک های پردازش هویت، مقابله ی مذهبی
 • آرام تیرگر*، زهرا آقالری صفحات 30-41
  سابقه و اهداف
  نهج البلاغه پس از قرآن کریم، یکی از کتاب های بسیار مهم برای هدایت و انسان سازی؛ و سرشار از توصیه های مربوط به سلامت است. هدف این پژوهش، تعیین میزان بهره گیری از این کتاب ارزشمند در تولیدهای علمی علوم پزشکی است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت مقطعی، روی بخشی از بروندادهای علوم پزشکی (پایان نامه های پزشکی و دندانپزشکی، مجله ها و مقاله های علوم پزشکی) و همچنین یک دوره ی 16 ساله از سلسله همایش های بهداشت محیط، انجام شده است. داده ها به روش تحلیل استنادی و به کمک چک لیست محقق ساخته جمع آوری؛ و برای پردازش داده ها از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت نموده است.
  یافته ها
  بررسی 20776 منبع استفاده شده در 511 پایان نامه، نشان داده که در هیچ موردی، از نهج البلاغه استفاده نشده است. همچنین یافته های حاصل از استخراج 19069 منبع استفاده شده در 876 مقاله ی منتشرشده طی 22 سال، در مجله ی فارسی دانشگاه علوم پزشکی بابل، گویای این است که فقط در دو مقاله از این کتاب استفاده شده است. بررسی 2928 خلاصه ی مقاله ی عرضه شده در دوره ی 16 ساله ی همایش بهداشت محیط، نیز نشان داده که فقط یک خلاصه ی مقاله با موضوعی مرتبط با نهج البلاغه منتشر شده است.
  نتیجه گیری
  با وجود نقش اثرگذار توصیه های مذهبی بر سلامت، به ویژه آنچه در کتاب نهج البلاغه بر آن تاکید یا به آن اشاره شده، سهم بهره گیری از این کتاب ارزشمند در مقاله های علوم پزشکی بسیار اندک است
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی، علم سنجی علوم پزشکی، نهج البلاغه
 • سایه سمنانیان، آناهیتا خدابخشی کولایی* صفحات 42-52
  سابقه و اهداف
  از آنجایی که هوش معنوی و خودپنداره می تواند بر رشد همه جانبه ی دانش آموزان موثر باشد؛ در این پژوهش، هوش معنوی و خودپنداره ی دانش آموزان دختر نابینا و بینای دوره ی متوسطه ی دوم شهر تهران، در سال تحصیلی 94 - 95 مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه یی است. جامعه ی آماری شامل همه ی دختران نابینا و بینای دوره ی متوسطه ی دوم است که در سال تحصیلی 94 - 95 در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. از آنجا که، تعداد دانش آموزان نابینا 50 نفر بود؛ به دلیل حجم پایین این بخش جامعه ی هدف، همه ی دانش آموزان، برای مطالعه درنظر گرفته شدند. بدین صورت که به تعداد متناظر با حجم دختران نابینای درحال بررسی؛ دانش آموزان دختر بینا نیز در پژوهش گنجانده شدند. به 100 نفر انتخاب شده در این پژوهش (بینایان و نابینایان)، افراد نمونه اطلاق می شود. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، به صورت نمونه گیری در دسترس بوده است. برای سنجش هوش معنوی، از پرسش نامه ی هوش معنوی علی بدیع و همکاران (1389) (SI)؛ و برای سنجش خودپنداره، از پرسش نامه ی خودپنداره ی راجرز (1951) (SCQ) استفاده شده است. علاوه براین، تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی؛ و در بخش استنباطی، با آزمون تحلیل آنوا انجام شده است. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت نموده است.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده، بین هوش معنوی دانش آموزان نابینا و بینا، تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.05). بدین صورت که هوش معنوی در دانش آموزان دختر نابینا، به صورت معناداری، بیشتر از همتایان بینای آنان بود؛ ولی این تفاوت درباره ی خودپنداره ی این دو گروه معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داده که درک و نگرش دانش آموزان نابینا نسبت به توانایی هایشان در سطح بالایی قرار دارد و هم طراز با همتایان بینایشان است.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، خودپنداره، دانش آموزان، نابینا
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، نسیم محمدی صفحات 53-63
  سابقه و اهداف
  اگرچه آمار دقیقی از میزان جمعیت زنان معتاد در کشور ما وجود ندارد؛ براساس برخی پژوهش ها، 6/9 درصد معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. وزارت بهداشت نیز در آمار خود از وجود یک زن معتاد به ازای هر هشت مرد معتاد، گزارش می دهد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی میزان سازگاری اجتماعی، خودنظم دهی و باورهای دینی زنان معتاد و عادی شهر ارومیه است.
  مواد و روش ها
  طرح این پژوهش، توصیفی از نوع علی - مقایسه یی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل همه ی زنان معتاد مراجعه کننده به مرکزهای ترک اعتیاد و همه ی زنان عادی شهر ارومیه در سال 94 - 95 است که از بین آنان 200 نفر (100 زن معتاد و 100 زن عادی)، بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های سازگاری اجتماعی، خود نظم دهی و باورهای دینی استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری (20- SPSS) و روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیری) تحلیل شده است. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت نموده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد بین میزان سازگاری اجتماعی، خودنظم دهی و باورهای دینی این دو گروه، تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P)؛ بدین صورت که سازگاری اجتماعی، خودنظم دهی و باورهای دینی زنان عادی، بیشتر از زنان معتاد است.
  نتیجه گیری
  بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که به کارگیری تدابیری ویژه، برای افزایش میزان سازگاری اجتماعی، خودنظم دهی و باورهای دینی زنان معتاد، برای ترک اعتیاد و جلوگیری از بازگشت آنان، امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، باورهای دینی، خودنظم دهی، زنان، سازگاری اجتماعی
 • عبدالمجید بحرینیان، حامد رادمهر، حسین محمدی*، بیتا باوادی، محمدرضا موسوی صفحات 64-78
  سابقه و اهداف
  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تعیین اثربخشی گروه درمانی معنوی بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی شهر تهران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، از طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون، با گمارش تصادفی استفاده شده است. 24 بیمار مبتلا به سرطان پستان، به صورت تصادفی انتخاب شدند و در گروه های آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. برای شرکت کنندگان گروه آزمایش، 12 جلسه ی گروه درمانی معنوی (هر جلسه 90 دقیقه ) برگزار شد. در این پژوهش، از پرسش نامه ها ی سلامت روان و کیفیت زندگی استفاده شد. داده ها ی به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس و همچنین نرم افزار آماری spss، تجزیه و تحلیل شد. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت نموده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، معنویت درمانی به طور معناداری در افزایش کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به سرطان پستان موثر بوده است (05/0P<). به عبارت دیگر، این مداخله توانست میزان کیفیت زندگی و سلامت روان را در گروه آزمایش ارتقا دهد.
  نتیجه گیری
  نتیجه ی این پژوهش نشان داد که معنویت درمانی، منبعی موثر برای مقابله با پاسخ های جسمانی و روانی شناخته می شود و این مداخله می تواند در درمان های رایج پزشکی، برای ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان مبتلایان به سرطان پستان به کار برده شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سلامت روان، کیفیت زندگی، گروه درمانی معنوی
 • مرضیه ساعی قره ناز، گیتی ازگلی*، فهیمه حاجی زاده، زهره شیخان، ملیحه نصیری، شراره جان نثاری صفحات 79-90
  سابقه و اهداف
  با توجه به کاهش باروری که به دنبال کاهش تمایل به فرزند آوری رخ می دهد و همچنین اهمیت توجه به میزان باروری و افزایش زنان شاغل طی سالیان اخیر، در شرایط کنونی ایران، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی با قصد فرزندآوری و تعداد موجود و مطلوب فرزندان، از نظر زنان شاغل در مرکزهای منتخب شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، 200 زن شاغل دارای شرایط لازم (به دلیل اینکه بیش از دو سوم زنان شاغل، در وزارت آموزش و پرورش و مرکزهای تابع وزارت بهداشت مشغول به کار هستند)، از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکزهای منتخب آموزش و پرورش، به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی حاوی اطلاعات دموگرافیک، سوال های تعیین کننده ی جهت گیری مذهبی، سوال های رفتار باروری (شامل سوال های مربوط به قصد فرزندآوری و تعداد فرزند موجود و مطلوب) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و تحلیلی همبستگی استفاده شد. علاوه براین، سطح معنی داری نیز 05/0 در نظر گرفته شد. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت کرده است.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین و انحراف معیار سنی واحدهای پژوهش 11/8 ± 55/37 سال بود و 57 درصد شرکت کنندگان دارای یک فرزند و یا بدون فرزند بودند. بیشتر واحدهای پژوهش (5/60 درصد) دارای جهت گیری مذهبی عالی بودند. میانگین و انحراف معیار تعداد موجود و تعداد مطلوب فرزند، به ترتیب 81/0 ± 31/1 و 79/0 ± 03/2 بود و 21 درصد شرکت کنندگان نیز قصد فرزندآوری در آینده را داشتند. بر اساس آزمون همبستگی، بین تعداد موجود و مطلوب فرزند با نمره ی جهت گیری مذهبی، همبستگی آماری معناداری وجود داشت (05/0p<،14/0=r)؛ اما بین قصد فرزندآوری و جهت گیری مذهبی، همبستگی معناداری وجود نداشت (05/0p>).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که جهت گیری مذهبی از عامل های تاثیرگذار بر تعداد مطلوب و موجود فرزندان زنان شاغل است. بر این اساس، توجه به امور فرهنگی مبتنی بر تربیت دینی در خانواده و نیز برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های جمعیتی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تعداد فرزند موجود، تعداد مطلوب فرزند، جهت گیری مذهبی، زنان، شاغل
 • مقاله مروری
 • مصطفی اسماعیلی*، مهدی فانی، مرضیه کرمخانی صفحات 91-101
  سابقه و اهداف
  از زمان مطرح شدن سلامت معنوی در عرصه ی سلامت، پژوهشگران نتوانسته اند به مفهومی واحد از آن دست یابند؛ به طوری که حتی در میان پژوهشگران یک دین و فرهنگ هم در این باره اختلاف نظر وجود دارد. ازاین رو، شایسته است ساختار مفهومی سلامت معنوی از دیدگاه دین مبین اسلام بررسی شود تا بتوان به تعیین شاخص های آن اقدام کرد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع تحلیلی - توصیفی است که برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای آشکار و ضمنی؛ و برای استخراج ویژگی های ساختاری مفهوم سلامت معنوی در متون دینی اسلام (قرآن و احادیث)، از بررسی محتوایی آیه ها و روایت های مطرح شده درباره ی سلامت معنوی استفاده شده است. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت نموده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش عبارت است از نسبی بودن سلامت معنوی، مقدمه بودن سلامت معنوی، جامعیت و اصالت مفهوم سلامت، برتری رتبه ی سلامت معنوی ، سه بعدی بودن مفهوم سلامت معنوی (نگرشی، عاطفی و رفتاری)، پیوستگی ابعاد مختلف سلامت با سلامت معنوی، تاثیر متقابل این ابعاد بر یکدیگر، غایت محور بودن سلامت معنوی و اینکه در اسلام، سلامت وجودی لازمه ی سلامت مذهبی است.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که بدون توجه به ساختار مفهومی سلامت معنوی نمی توان به مفهومی روشنی از آن دست یافت و شاخص های آن را تعریف کرد. ویژگی های ساختاری مفهوم سلامت معنوی حتی در محتوای آن از نگاه اسلام نیز نقش آفرینی می کند. این تاثیر به حوزه ی آموزش و درمانگری معنوی نیز کشیده خواهد شد.
  کلیدواژگان: سلامت مذهبی، سلامت معنوی، سلامت وجودی، قرآن، نهج البلاغه
 • زینب ملک زاده، نایبعلی احمدی، وحیده نصر* صفحات 102-120
  سابقه و اهداف
  انسان از هزاران سال پیش، از نوشیدنی های الکلی استفاده می کرده است. نخستین بار، دانشمند ایرانی جابربن حیان، تخلیص اتانل را انجام داده است. مطالعه ها نشان داده که در بسیاری از جوامع غربی، 20 درصد از مردان و 10 درصد از زنان با بیماری های مرتبط با مصرف الکل، درگیر هستند. بررسی مطالعه ها نشان می دهد که مصرف اتانل منجر به ایجاد آسیب های روانی و جسمانی متعددی می گردد. بنابراین آسیب به سیستم عصبی، قلب و عروق، سیستم تولیدمثل، سیستم گوارش، سیستم اندوکرین، سیستم تنفس، سیستم ایمنی و خون ساز، جنین و همچنین بسیاری از سرطان ها، مرتبط با مصرف اتانل است. دین اسلام، با رهنمودهای قرآن و روایت ها، مسلمانان را از مصرف نوشیدنی های حاوی اتانل منع کرده است. قرآن در آیه ی 219 سوره ی بقره، آیه های 90 و 91 سوره ی مائده و آیه ی 43 سوره ی نساء و همچنین روایت های ائمه ی اطهار، با صراحت مسلمانان را از نوشیدن شراب برحذر داشته است. طب سنتی نیز نگاهی مشابه به مصرف الکل دارد. بررسی متون و مطالعه های پزشکی روز، در سنجش تطابق با این فرمان مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی، در بعد سلامت جسمانی و روانی، از اهداف این مطالعه است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، از نوع توصیفی - کتابخانه یی است که در آن، مصرف الکل از دیدگاه آیه ها و روایت ها، با نگاهی به طب سنتی و تاثیر آن بر سلامت جسم و روان؛ و تطابق آن با نتایج مطالعه های پزشکی بررسی شده است. این پژوهش تمام موارد اخلاقی مرتبط را رعایت کرده است.
  یافته ها
  آنچه از بررسی متون علمی نوین برمی آید این است که مصرف الکل تاثیر نامطلوب و فراگیری بر جسم و روان آدمی دارد؛ و نتیجه ی مطالعه نیز، موید همسو بودن علم پزشکی با فرامین اسلام است.
  نتیجه گیری
  نتیجه ی پژوهش نشان می دهد که اسلام تنها به عصر ظهورش تعلق ندارد و درواقع برنامه ی جامعی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان است.
  کلیدواژگان: الکل، سلامت، طب سنتی، قرآن، مطالعه های پزشکی
|
 • Morteza Abdoljabari* Pages 1-4
  Life and health are the greatest divine blessings given to human, and medical sciences have also a great responsibility to protect and maintain the health. In the shadow of benefiting from health, welfare and comfort will be received in life. Those who gain medical knowledge have high respect in the society. Referring to the religious instructions, one can understand the value and position of medical sciences and those gaining medical knowledge. They apply their knowledge to treat diseases. According to such instructions, Allah (SWT) recommends on his prophets that he see a doctor when he is ill and he not only suffice to praying to Allah (SWT) and asking him to recover from his illness. Finally, he should know that Allah (SWT) will heal him and a doctor is a medium to cure him (1- 3). According to the religious instructions, it is stated that the role and duties of medical teams are to diagnose and prescribe medicines for the treatment of the patients. However, Allah (SWT) will heal you. Moreover, Allah (SWT) considers pain as necessary since there will be no motivation to treat without pain (4). In a hadith, Prophet (pbuh) said: "medicines are a part of destiny, but its effect occurs by Allah's permission (5)." This means that to achieve any goals, we require some facilities and preliminaries without which we cannot achieve the goal; therefore, visiting a doctor and taking medicines are in the chain of facilities and preliminaries which we take advantage of to reach the goal. It is a part of the divine destiny which is paid attention to for the treatment. It is necessary to have aware doctors and reliable therapists along with fair rulers and pious scholars for living in a society as mentioned in religious instructions. As religious scholars play a role in the spiritual life, doctors also affect the maintenance and protection of public health in the society. Both groups are the evidence of Allah’s word with their sincerity and efforts. Allah (SWT) said: "Whoever saves a man from death, it is as if he has made all the people alive."
 • Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Morteza Abdoljabbari, Marzieh Karamkhani, Masume Shokri Khubestani, Seyed Amirhossein Pishgooie* Pages 5-17
  Background And Objectives
  Human beings are complicated and have different cognitive, social, emotional, and spiritual dimensions. One of the most important human dimensions is the spiritual dimension that can affect the other dimensions. To this end, this study intended to determine the relationship between spiritual health and nurses’ caring behaviors.
  Materials and Methods
  This study was descriptive-correlational research. 256 nurses working in academic hospitals of Tehran in 2015-2016 as a sample were randomly selected. Data collection instruments included demographic, spiritual health and caring behaviors questionnaires. Research data were analyzed by 21-SPSS statistical software and using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient, regression and multivariate analysis of variance. In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  The findings showed the mean score of spiritual health was 75.43±5.21 and the average scores on all subscales and the overall scale of caring behaviors were more than 3 where the highest mean was related to the subscale of respect for the others (4.12±0.89) and the lowest mean was related to the subscale of attention to other experiences (3.38±1.09) respectively. Moreover, the results revealed that there was a significant positive correlation between the mean score of spiritual health and caring behaviors (r = 0.84, P
  Conclusion
  Caring behaviors and spiritual health are related to each other in nurses. Therefore, it is indispensable to promote and prioritize the spiritual health and caring behaviors of nurses so that patients and their families will receive better health services.
  Keywords: Caring behaviors, Iran, Nurses, Spiritual health
 • Ghasem Askarizadeh, Maryam Poormirzaei *, Reyhane Hajmohammadi Pages 18-29
  Background And Objectives
  The aim of this study was to investigate the mediating role of religious coping in the relationship between identity processing styles and cell phone addiction.
  Materials and Methods
  This descriptive and correlational study encompassed all students in Zahedan University in 2016 as its research population. From this population, 384 were selected using simple random sampling by Krejcie Morgan Table. Questionnaires of Identity processing styles, religious coping and addiction to cell phones were used for data collection. For data analysis, SPSS 19 was used for descriptive statistics and Pearson correlation coefficient and LISREL 8.50 software was used for structural equation modeling (path analysis). In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  Results showed that there is a positive significant correlation between cell phone addiction with diffuse-avoidant style (p≤0/01) and negative religious coping (p≤0/05). The relationship between negative religious coping with informational and normative styles is negative and with diffuse-avoidant style is positively meaningful (p≤0/01). Path analysis supported the mediating role of negative religious coping in the relationship between normative and diffuse-avoidant identity processing styles with cell phone addiction.
  Conclusion
  The results of this study indicated that negative religious coping has restricted mediating role in the relationship between identity processing styles and cellphone addiction.
  Keywords: Cell phone addiction, Identity processing styles, Religious coping
 • Aram Tirgar*, Zahra Aghalari Pages 30-41
  Background And Objectives
  Nahjul-Balagha, after Quran, is an important reference for humanity and a book of guidance that carries useful messages about health. The present study aimed at measuring the utilization rate of this book in the scientific output of medical sciences.
  Materials and Methods
  The current cross-sectional study has been conducted on a portion of medical science’s scientific outputs (medical and dental dissertations as well as journals and articles in the field of medical sciences) and a 16-year interval of conferences on environmental health. Data was collected with citation analysis technique and using a researchermade checklist. Descriptive and inferential statistical indicators were used for data analysis. In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  A survey on 20,776 references from 511 dissertations has shown that Nahjul-Balagha was not used in any of them. In addition, findings of 19,069 references used in 876 published scientific articles in Persian journal of Babol University of Medical Sciences have showed that, the utilization rate of Nahjul-Balagha was 2 times over a 22-year interval. The abstract of only 1 article had been attached to Nahjul-Balagha issue in a 16-year interval of survey on 2928 articles presented in environmental health conferences.
  Conclusion
  Though the important role of religious recommendations and especially useful written advice in Nahjul-Balagha on health, the utilization rate of this valuable book among articles of medical sciences, is rare.
  Keywords: Citation analysis, Medical sciences, Nahjul, Balagha Identity, Scientometry
 • Sayeh Semnanian, Anahita Khodabakhshi Koolaee* Pages 42-52
  Background And Objectives
  Spiritual intelligence and self-concept could have a positive influence on inclusive development of high school students. The purpose of this study is to compare the spiritual intelligence and self-concept of blinds and sighted high school girls in Tehran.
  Materials and Methods
  This research is causal-comparative study. The Statistical population of this research includes all the blind and sighted high school girl students in the Academic year of 1394-95 in Tehran. The studied sample consisted of 50 blinds and 50 sighted high school girls. The blinds were selected using the Purposive sampling and the sighted students by the available sampling. Data were collected using the spiritual intelligence questionnaire of Badiee and self-concept questionnaire of Rogers. Two main statistical methodologies were used in data analysis: descriptive statistics by using frequency distribution, percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics using ANOVA. In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  Results revealed that there was a significantly difference between the blinds and sighted groups in spiritual intelligence. The blinds reported significantly higher spiritual intelligence comparing to their sighted peers. However no significant difference in self-concept was observed between two groups.
  Conclusion
  It is concluded that the perception and the attitude of blind students toward their ability are in high level and are in equal rank to their sighted counterparts.
  Keywords: Blinds, Self, concept, Spiritual intelligence, Students
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Nasim Mohammadi Pages 53-63
  Background And Objectives
  Although there is no statistics about the exact number of addicted women in our country, but Ministry of Health reports show that there is a ratio of one woman per eight addict men. The purpose of this study is to compare the Social adjustment, Self-regulation and Religious beliefs in addicted and normal women in Urmia.
  Materials and Methods
  The method of this study is causal-comparative. The statistical population of this study includes all addicted and normal women in Urmia city in 2014. Among this population, 200 women (100 addicted women and 100 normal women) were selected as the sample by using the available non-random sampling method, according to Morgan table. The questionnaires of social adjustment Bell, self-regulation of Miller and Brown and religious beliefs of Klarg were used to collect data. The data were analyzed through SPSS version 20, and descriptive and inferential statistics (MANOVA). In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  The findings proved that there is a significant difference between the two groups in a way that normal women believe in religion more than addict ones (p
  Conclusion
  Consequently, the social adjustment, self-regulation and the religious beliefs of normal women were more than addicted women. Therefore, it can be concluded that special measures should be taken to increase the social adaptation, self-regulation and religious beliefs of addicted women and to help them overcome their addiction and not turn into addiction.
  Keywords: Addiction, Religious belief, Self, regulation, Social adjustment Medical, Women
 • Abdolmajid Bahreinian, Hamed Radmehr, Hossein Mohammadi *, Bita Bavadi, Mohammad Reza Mousavi Pages 64-78
  Background And Objectives
  The purpose of this study was to explain Effectiveness of spiritual therapy based on group on increase mental health and quality of life in Women with breast cancer.
  Materials and Methods
  This study is a clinical trial, in a per – post design. 24 patients (women with breast cancer) were randomly selected, and located in the experimental group (n =12) and control group (n =12). Participants in the experimental group (each 90 minutes) received spiritual therapy for 12 sessions. Collection tool data in this study was Symptom Chek List – 90 – Revised (SCL- 90 – R) and Quality of life questionnaire (QLQ). Data were analyzed by using SPSS software and descriptive statistics methods (mean, standard deviation, variance) and inferential statistics (analysis of covariance, analysis of variance, Z, F Levin, KS).In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  The findings of this study showed that spiritual therapy based on group has considerable influence on increase mental health and quality of life in women with breast cancer. In other words, this intervention could improve the quality of life and mental health in the experimental group
  Conclusion
  The result of this study showed that spiritual therapy, is known effective source for dealing with physical and psychological response, and This intervention can be used in Common medical treatments to improve the quality of life and mental health in women with breast cancer.
  Keywords: Breast cancer, Mental health, Quality of life, Spiritual therapy based on, group
 • Marzieh Saei Gharenaz, Giti Ozgoli *, Fahimeh Hajizadeh, Zohre Sheikhan, Malihe Nasiri, Sharareh Jannesari Pages 79-90
  Background And Objectives
  Given the significant importance of fertility and increase of working women in current situation of Iran, this study aimed to determine the relationship between religious orientations with the willingness to childbearing and actual and ideal number of children in employed women in Tehran.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 200 women employed in health centers and centers of education affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran were selected by convenience sampling because more than two-thirds of working women in Iran work in the Ministry of Education and the Ministry of Health. In this study, women were selected inclusion criteria. Data collection instrument was a questionnaire containing demographic, religious orientation and reproductive behavior questions. Data analysis were performed using descriptive statistics and correlation analysis. In addition, significant level was considered 0.05. In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  In this study, the mean±SD age of subjects was 37.55±8.11 years. 57% of participants had a child or without children. The majority of samples (60.5%) have an excellent religious orientation. Mean±SD of the actual number and ideal number of children were 1.31±0.81 and 2.03±0 .79, respectively and 21% of participants were willing to bear children in the future. There was a significant statistical correlation between the actual number and ideal number of children with religious orientation (p 0.05).
  Conclusion
  The results showed that religious orientation is cultural factors affecting the real and ideal number of children among employed women. Therefore, it is recommended to consider the cultural affairs based on the religious education in the family and planning and population policy.
  Keywords: Ideal number of children, Religious orientation, The actual number of children, Women, Working
 • Mostafa Esmaeili *, Mahdi Fani, Marzieh Karamkhani Pages 91-101
  Background And Objectives
  Since spiritual health is proposed in the field of social health, the researchers have not been able to achieve a single concept of spiritual health. Even, researchers of the same religion and culture have different ideas; therefore, it is important to propose a conceptual framework from the perspective of the holy religion of Islam and determine the indices of spiritual health based on the single concept.
  Materials and Methods
  This study is analytical–descriptive. An explicit and implicit content analysis was done to analyze the data, and to extract the structural characteristics of spiritual health in Islamic texts (Quran and Hadiths), a content analysis of the verses and narratives about the spiritual health was carried out ... . In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  The findings of this study include the relativity, priority and originality of the health concept. Furthermore, it has been found that health has a high status in Islamic texts, and spiritual health has a higher rank in comparison with other aspects of health. The results show three aspects of the concept of spiritual health (attitude-based, emotion and behavior-based), the relationship between the various aspects of health and spiritual health, the interaction between the aspects, the goal-oriented nature of spiritual health in Islam, and in Islamic texts (the Quran and NahjulBalagha) existential health is necessary for religious health.
  Conclusion
  The findings of this study revealed that it is not possible to achieve a clear concept of the spiritual health and define its parameters in Islam regardless of the conceptual framework of the spiritual health.The structural characteristics and spiritual health play a role even in the context of spiritual health according to Islam. It affects the field of spiritual therapy and ultimately the field of education..
  Keywords: Existential Health, Nahjul, Balagha, Quran, Religious health, Spiritual Health
 • Zeinab Malakzadeh, Nayeb Ali Ahmadi, Vahideh Nasr * Pages 102-120
  Background And Objectives
  Humans for thousands of years have used the alcoholic drinks. Jabir ibn Hayyan, has done purification of ethanol, for the first time. Studies show that 20% of men and 10% of women in many Western societies are involved with alcohol-related diseases. Ethanol consumption leads to various physical and mental damages in nervous system, cardiovascular system, reproductive system, digestive system, endocrine system, respiratory system, immune system and blood, embryos and many. Quran in Verse 219 of Baqare, verse 90 and 91 of Al Maydh, verse 43 of Nisa and traditions of the Imams warn the Muslims from drinking the wines, frankly. Traditional medicine has similar approach to alcohol consumption. Review of the updated medical studies on compliance with this order based on Islamic-Iranian culture in terms of physical and mental health are the objectives of this study.
  Materials and Methods
  The study is descriptive-library research that alcohol consumption and its impact on physical and mental health have been investigated from the perspective of verses, hadith and traditional medicine and also its compliance with the results of medical studies have been considered. In this study, all relevant ethical issues were considered.
  Results
  The study shows that alcohol has negative effects on the human body and spirit, and the results of medical studies are along with the instructions of Islam.
  Conclusion
  They have been proved that Islam not only belongs to its time, but also it has comprehensive program of spiritual and worldly happiness for all time.
  Keywords: Alcohol, Health, Medical research, Quran, Traditional medicine