فهرست مطالب

مطالعات اوراسیای مرکزی - پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/11/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید داوود آقایی*، ابراهیم طاهری صفحات 175-191
  رویکرد نولیبرال با هدف پیشبرد توسعه در کشورهای مختلف سیاست های مختلفی را از جمله اصلاح نظام پولی و مالی، خصوصی سازی و حذف موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی طرح می کند. از آغاز فروپاشی اتحاد شوروی کشورهای آسیای مرکزی رویکردهای متفاوتی را نسبت به اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی بازار آزاد با هدف توسعه اقتصادی در پیش گرفتند و به نتایج متفاوتی رسیدند. برای نمونه درحالی که ازبکستان در این دوره، رشد اقتصادی 5/2 درصد را به دست آورده است، قزاقستان با 10 درصد رشد اقتصادی در میان 10 کشور برتر جهان در این زمینه قرار دارد. این کشور دو سوم اقتصادش را خصوصی کرده است، پیشرفته ترین کشور منطقه از نظر اصلاحات اقتصادی است، حجم دولت در این کشور نسبت به ازبکستان خیلی کوچک تر است؛ ولی ازبکستان در همه این موارد در میان پنج کشور منطقه آسیای مرکزی جایگاه چهارم و یا پنجم را دارد. این تفاوت در وضعیت دو کشور به دلیل تطابق زودهنگام اقتصاد قزاقستان با سیاست های نولیبرال در ارتباط با اصلاحات اقتصادی و به تاخیرانداختن اصلاحات اقتصادی در ازبکستان است. هدف این نوشتار بررسی اقتصاد سیاسی ازبکستان و قزاقستان براساس این شاخص ها با درنظر گرفتن رویکرد نولیبرالی است.
  کلیدواژگان: ازبکستان، اصلاحات، بازار آزاد، بخش خصوصی، قیمت ها، قزاقستان، نولیبرال
 • زهرا پیشگاهی فرد*، شهریار نصرتی، شهناز بازدار صفحات 193-212
  موضوع مدیریت بهینه دریای خزر، برای گسترش منابع با هدف پایداری و بهره وری صلح آمیز و مشارکتی و نیز کاهش تنش های سیاسی و ایجاد امنیت پایدار با توجه به تعارضات موجود، مهم ترین مسئله پیش رو در این حوزه است. مسئله این است که با توجه به شرایط کنونی دریای خزر برای ایجاد همگرایی و تفاهم بین کشورهای ساحلی در مورد اداره اصولی دریاچه، راهبردهایی برای مدیریت دریای خزر می توانند مناسب باشند. بنابراین با هدف ارائه یک رویکرد تصمیم گیری با چندمعیار در این زمینه با بررسی ادبیات و یافته های پژوهش و با نظر پژوهشگران در حوزه مورد مطالعه با روش اس دبلیو ا تی، 8 نقطه قوت، 4 نقطه ضعف، 5 فرصت و 5 تهدید شناسایی و همچنین 10 راهبرد مناسب و کاربردی ارائه شد و سرانجام این راهبردها با استفاده از روش ای ان پی و با شرایط قطعیت نداشتن به صورت فازی رتبه بندی شدند. روش این نوشتار، ترکیبی (توصیفی- تحلیلی و پیمایشی) و روش حل مسائل از نوع تصمیم گیری چندمعیاره است. نتیجه های به دست آمده از پرسش نامه مقایسه های زوجی نشان می دهد که راهبرد «به کا رگیری رویکرد مدیریت سیستمی و اشتراکی منابع دریا از سوی همه دولت های ساحلی و تمرکز بر رهیافت چندجانبه گرایی به ترتیب در رتبه اول و دوم و سایر راهبردها در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: اس دبلیو ا تی، ای ان پی فازی، دریای خزر، راهبرد، مدیریت
 • علی اکبر جعفری*، وحید ذوالفقاری صفحات 213-230
  تجربه دو خیزش انقلابی روسیه در قرن بیستم که از یک سو نظم اقتصادی- اجتماعی نوینی را ایجاد کرده است و از سوی دیگر، بسترهای چرخش نظام سیاسی از پادشاهی به یک جمهوری مردم سالار و سپس دولت شورویایی و سرانجام جمهوری برپایه ریاست جمهوری را در آخرین دهه قرن بیستم آماده کرده است، جنبش های مردم سالارخواه شناخته می شود. در این پیوند، فروپاشی اتحاد شوروی و بروز نظم نوین، به عنوان جهشی به سوی مردم سالاری شناخته شده است. بنابراین، با وجود بسترسازی های گوناگون برای گذار به سوی مردم سالاری در یک قرن گذشته، هنوز روسیه در نوسان بین مردم سالاری و اقتدارگرایی قرار دارد. پرسش اصلی این است که چرا فرآیند دموکراتیک سازی در روسیه ناکام بوده است. فرضیه اصلی نوشتار بر تقابل ادراک نخبگان و توده ها از مفهوم مردم سالاری، فرهنگ سیاسی روسیه، ضعف جامعه مدنی، اقتصاد سیاسی دولتی، پیشینه امنیتی نخبگان سیاسی و سیاست های پوتین بنا شده است.
  کلیدواژگان: اقتدارگرایی، پوتین گرایی، مردم سالاری، روسیه، فرهنگ سیاسی
 • فرهاد دانش نیا*، مهری مارابی صفحات 231-248
  رقابت های پنهان و آشکار آمریکا و روسیه در سال های پس از جنگ سرد همچنان تداوم یافته است. کشورهای جداشده از اتحاد شوروی از کانون های رقابت راهبردی دو کشور در قبال یکدیگر هستند. از یک سو آمریکا افزایش نفوذ و سیطره بر این جمهوری ها را در چارچوب هدف های کلان خود مبنی بر ورود به حیات خلوت روسیه از راه گسترش ناتو به منطقه و کاهش نفوذ روسیه در منطقه می داند؛ اما از دیگر سو این راهبرد آمریکا منافع سیاسی و اقتصادی روسیه را در منطقه مورد تهدید قرار داده است. همین مسئله سبب شده است تا روسیه تلاش کند تا با ایجاد منطقه حائل، مانع گسترش حضور آمریکا در منطقه شود. اوکراین در میان این جمهوری ها بیش از هر کشور دیگری در مدار توجه و منافع آمریکا و روسیه قرار داشته است. تقابل دو قدرت یاد شده در اوکراین و چرایی آن، مسئله اصلی است که نوشتار پیش رو تلاش می کند تا در چارچوب سازه انگاری بدان بپردازد. در پاسخ به چرایی این موضوع، فرضیه این است که تقابل آمریکا و روسیه در اوکراین از یک سو به دلیل موقعیت منحصر به فرد اوکراین به عنوان کشوری با ویژگی های بین المللی و از دیگر سو، نتیجه تداوم رقابت دو قدرت در سطح بین المللی است.
  کلیدواژگان: آمریکا، اوکراین، روسیه، سازه انگاری، نقش بین المللی، هویت
 • احمد رشیدی* صفحات 249-267
  سیاست خارجی روسیه در ارتباط با مسایل مختلف به صورت معمول با پیچیدگی، ابهام و تعارض همراه بوده است. این واقعیت دست کم در تاریخ روابط ایران و روسیه به شکل قابل ملاحظه ای محسوس بوده است، تا جایی که برای شهروندان و نخبگان ایرانی، چهره روسیه را به عنوان شریکی غیرقابل اعتماد به تصویر کشیده است. باتوجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار درپی پاسخگویی به این پرسش محوری است که سرمنشا پیچیدگی ها و تعارض های موجود در سیاست خارجی روسیه کجا است؟ فرضیه نوشتار این است که تعارض در سیاست خارجی روسیه نتیجه وجود جریان های متعارض فکری و فرهنگی در جامعه روسیه است؛ تعارض هایی که در سطح احزاب و گروه های سیاسی متعارض و شبکه های حامی رقیب ظاهر شده و به بازتولید رهیافت های متعارض در عرصه سیاست خارجی روسیه انجامیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی روسیه در کشاکش این رهیافت های متعارض قرار دارد: رهیافت های غرب گرایی لیبرال، ابرقدرت گرایی موازنه خواه و ملی گرایی در شکل های مختلف قوم گرایی روسی، پان اسلاویسم، هژمون گرایی منطقه ای و نواستعمارگرایی. این نوشتار از رهیافت سازه انگاری بهره می برد که در چارچوب آن سیاست خارجی، هم پیوند با روندهای داخلی، نتیجه تعارض و تعامل بین نیروهای مختلف و برداشت های گوناگون آن ها تفسیر می شود.
  کلیدواژگان: احزاب سیاسی، روسیه، سازه انگاری، سیاست خارجی، فرهنگ
 • محمد جواد رنجکش*، نویدرضا لطیفان صفحات 269-288
  فروپاشی اتحاد شوروی تاثیرهای پیش بینی نشده ای را بر اوضاع سیاسی جهان برجای گذاشت؛ به ویژه بر آسیای مرکزی از جمله فعال شدن قدرت های منطقه ای و جهانی که تا آن زمان به دلیل حضور موثر اتحاد شوروی نمی توانستند نقش اساسی دراین منطقه بازی کنند. با این شرایط زمینه برای حضور قدرت هایی چون آمریکا و روسیه (قدرت های مداخله گر نظام بین الملل) برای نفوذ هرچه بیشتر در آسیای مرکزی فراهم شد. پس از 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده آمریکا با پیروی از راهبرد اقدام پیشگیرانه بر محور مبارزه علیه تروریسم و تحدید تسلیحات کشتار جمعی، زمینه را برای نفوذ مستقیم در منطقه آسیای مرکزی فراهم کرد؛ از سوی دیگر روسیه که نگران به خطر افتادن موقعیت نسبی خود در منطقه بود؛ پس از دوره ای کوتاه به همکاری با آمریکا در قالب مبارزه با تروریسم، به مقابله با یک جانبه گرایی آن در حوزه نفوذ سنتی خود پرداخت. بنابراین، نگارندگان به دنبال آنند که آثار رقابت روسیه و آمریکا را بعد از 11 سپتامبر 2001 بر روند همگرایی و واگرایی منطقه ای آسیای مرکزی با بهره گیری از نظریه کانتوری و اشپیگل بررسی کنند. بر این اساس فرضیه نوشتار آن است که رقابت دوقدرت در منطقه، گرایش کشورهای منطقه به یکی از دوقدرت را با هدف برطرف کردن مشکلات سبب شده و زمینه همگرایی منطقه ای در قالب «نومنطقه گرایی» را فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، آمریکا، روسیه، رقابت، نظریه کانتوری و اشپیگل، واگرایی، همگرایی
 • احمد سلطانی نژاد *، رحیم سلامت آذر، قاسم اصولی صفحات 289-309
  تغییر ساختار نظام بین الملل و خلا قدرت به وجودآمده پس از فروپاشی اتحاد شوروی، زمینه ساز حضور و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی و قفقاز شده است؛ به گونه ای که نقش آفرینی یک قدرت در منطقه با حساسیت و واکنش سایر قدرت ها روبه ور می شود. مناسبات ایران با جمهوری آذربایجان از این موضوع جدا نبوده و با واکنش سایر قدرت ها روبه رو شده است. یکی از عوامل اصلی ایجاد محدودیت در گسترش روابط ایران با جمهوری آذربایجان، هدف ها و منافع قدرت های تاثیرگذار فرامنطقه ای در منطقه قفقاز و نقش آن ها در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان است. هدف اصلی این نوشتار تبیین نقش ترکیه در روابط ایران و جمهوری آذربایجان است. هم سویی هویتی ترکیه با جمهوری آذربایجان و تضاد هویتی این قدرت فرامنطقه ای با ایران، محدودیت روابط ایران و جمهوری آذربایجان را سبب شده است و به دلیل گسترش روزافزون روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه به نظر می رسد که این وضعیت تداوم یابد و نسبت به سال های قبل تغییر (بهبود روابط) ایجاد نشود. در این نوشتار از دیدگاه سازه انگاری و به روش تبیینی این فرضیه بررسی می شود.
  کلیدواژگان: آمریکا، امنیت، ایران، اسراییل، ترکیه، جمهوری آذربایجان، سازه انگاری
 • رضا سیمبر*، علی اصغر ستوده، علی اسمعیلی صفحات 311-326
  روسیه به عنوان یک بازیگر مهم فرامنطقه ای و احیاشده در صحنه جهانی راهبرد متفاوتی از غرب و کشورهای عربی در قبال بحران سوریه در پیش گرفته که بر مبنای دفاع سرسختانه دیپلماتیک و کمک های نظامی از رژیم اسد است. حال این پرسش اساسی و محوری مطرح می شود که چرا روسیه راهبرد متفاوتی از غرب و کشورهای عربی در قبال بحران سوریه در پیش گرفته است و چه عواملی بر به کارگرفتن این راهبرد تاثیرگذار بوده اند؟ یافته های این نوشتار بر این اساس است که تقابل روسیه و غرب در بحران سوریه بر سر نظم و هنجارهای جهانی است که منافع منطقه ای و جهانی روسیه را در طول این بحران تحت تاثیر قرار داده است. همچنین ساختار سیاسی و درک نخبگان روسی از این بحران که تهدیدها و فشارهای نظام مند در بحران سوریه را بر سیاست خارجی روسیه تبدیل و ترجمه می کنند به عنوان متغیرهای میانجی سبب راهبرد متفاوت روسیه از غرب در طول بحران سوریه شده است. روش پژوهش در این نوشتار توصیفی- تحلیلی بر پایه روش کیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
  کلیدواژگان: ادراک نخبگان روسی، بحران سوریه، روسیه، غرب، نظام بین الملل
 • سید احمد فاطمی نژاد*، محمدرضا هاشمی صفحات 327-342
  با فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری های آسیای مرکزی به استقلال رسیدند. بعد از استقلال این کشورها، روسیه نسبت به سرنوشت آن ها توجه زیادی نداشت و این مسئله سبب شد تا سایر قدرت ها درپی گسترش نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی برآیند؛ اما چندی نگذشت که روسیه نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد تا با ایجاد همگرایی گسترده منطقه ای، مانع حضور سایر قدرت ها در کشورهای هم جوار خود شود. پرسش اصلی این نوشتار، این است که چرا روسیه و کشورهای آسیای مرکزی ظرفیت تشکیل جامعه بین الملل منطقه ای را دارند؟ در پاسخ می توان این فرضیه را طرح کرد که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی با توجه به روابط تاریخی و فرهنگی (گمین شافتی) و همچنین روابط کارکردی (گزل شافتی) ظرفیت لازم را برای تشکیل جامعه بین الملل منطقه ای دارند. همان گونه که از پرسش و فرضیه پیدا است، رهیافت نظری این نوشتار، مکتب انگلیسی روابط بین الملل به ویژه قرائت باری بوزان است. روابط تاریخی و فرهنگی در قالب سرگذشت تاریخی مشترک، مهاجرت متقابل و رواج زبان روسی و روابط کارکردی در قالب مناسبات اقتصادی و نظم سازی بررسی می شود. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی، فرضیه ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، روسیه، جامعه بین الملل منطقه ای، گزلشافت، گمین شافت
 • محمدرضا مجیدی*، حسین صوراناری صفحات 343-362
  از میان جمهوری های برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی، جمهوری آذربایجان با توجه به هم جواری جغرافیایی، هم میراثی تاریخی- فرهنگی و همسانی مذهبی فرصتی ممتاز برای پیشبرد هدف های جمهوری اسلامی ایران و گسترش حوزه نفوذ آن در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است؛ اما آنچه در عرصه عمل روی داد، شکل گیری تدریجی رابطه ای نه چندان دوستانه میان دو کشور بود که در بسیاری زمان ها با غیریت سازی و امنیتی سازی متقابل همراه بوده است. در کنار عوامل گوناگون، سازه های فرهنگی به ویژه مواریث مشترک فرهنگی نیز به سهم خود در تکوین این رابطه میان دو کشور نقش پررنگی بازی کرده اند. این نوشتار تلاشی است برای بررسی این پرسش که «آیا مواریث مشترک فرهنگی به جای واگرایی فرهنگی، می تواند میان ایران و جمهوری آذربایجان فهم متقابل را بهبود ببخشد و به همگرایی هرچه بیشتر دولت، ملت و منافع این دو کشور کمک کند؟» در پاسخ با کاربست نظریه «سازه انگاری فرهنگی» نشان داده خواهد شد که تمرکز بر نقش مواریث مشترک فرهنگی در ساخت اجتماعی واقعیت، می تواند به شکل گیری هویت جمعی مبتنی بر فرهنگ در رابطه دو کشور و به همگرایی عملکرد آن ها به عنوان یک «ما» کمک کند.
  کلیدواژگان: ایران، جمهوری آذربایجان، سازمان یونسکو، سازه انگاری فرهنگی، میراث مشترک فرهنگی، همگرایی
 • محمد ملک محمدی*، افسانه شیرانی صفحات 363-378
  منازعه ترکیه و ارمنستان فراتر از موضوع های مورد اختلاف دو کشور، منازعه ای است که گستره آن به سطوح منطقه ای و بین المللی گسترش یافته و در پیچیده ترکردن فرایند حل منازعه دو کشور تاثیر شایان توجهی داشته است. با توجه به مسائل و موضوع های مورد اختلاف دو کشور به نظر می رسد که منازعه ترکیه و ارمنستان هیچ گونه راه حل سیاسی ندارد و در چارچوب هیچ یک از راه کارها و رویکردهای حل منازعات بین المللی و مدیریت بحران ها قرار نمی گیرد. در چنین شرایطی تجربه حل منازعات بین المللی نشان می دهد که تغییر در رویکرد حل سیاسی منازعه و دگرگونی در هر یک از سطوح منازعه به نتایج شایان توجهی برای دو کشور منجر خواهد شد. انگیزه اقتصادی تنها راهبردی است که دو طرف منازعه را به سوی تعدیل در نگرش سیاسی محض به حل منازعه پیش می برد. اقتصاد عاملی برای «دگرگونی منازعه» ترکیه و ارمنستان، افزون بر منافع اقتصادی برای دو کشور به حل سیاسی منازعه نیز کمک خواهد کرد. نتیجه مطالعات اقتصادی که براساس نظریه های مزیت نسبی و دیگر نظریه های اقتصادی انجام شده است، بیانگر رشد اقتصادی دو طرف در شاخه های مختلف اقتصادی است.
  کلیدواژگان: آمریکا، ارمنستان، اقتصاد، ترکیه، دگرگونی منازعه، دیپلماسی، روسیه
 • مسعود موسوی شفایی*، محمد تقی بازگرد صفحات 379-396
  پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه مدتی در سیاست خارجی دچار خلا راهبردی شد و دوره ای از انفعال در نظام بین الملل را تجربه کرد. در این زمان، روندی از سیاستگذاری های بی ثبات، ناهمگن و غیرشفاف را در سیاست خارجی این کشور شاهد بودیم. در همین دوران آمریکا نفوذ خود را در حوزه پیرامونی روسیه گسترش داد؛ اما با تسلط پوتین بر دستگاه حاکمه روسیه، سیاست خارجی این کشور دچار تحول شد. پوتین راهبرد گسترش نفوذ را سرلوحه سیاست خارجی خود قرارداد و خواستار احیای قدرت تاریخی روسیه در عرصه جهانی شد. به نظر نگارندگان، از میان نظریه های روابط بین الملل، واقع گرایی نوکلاسیک به دلیل توجه هم زمان به متغیرهای سیستمی و سطح داخلی و تاثیر آن بر سیاست خارجی، چارچوب نظری مناسبی برای بررسی تحول راهبردی در سیاست خارجی روسیه است. هدف این نوشتار بررسی دلایل تغییر راهبردی در سیاست خارجی پوتین است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین عوامل گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین چیست؟ فرضیه اصلی این است که رشد اقتصادی به ویژه ناشی از فروش انرژی و انسجام داخلی روسیه، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ادراک رهبران روسیه از قدرت نسبی و ساختار نظام بین الملل به راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین منجر شده است.
  کلیدواژگان: پوتین، روسیه، سیاست خارجی، نفوذ، واقع گرایی
 • محمود مهمان نواز *، کشواد سیاهپور صفحات 397-412
  خاندان باگراتیان از قدیمی ترین و مشروع ترین خاندان های گرجستان و مورد اعتماد صفویان بودند. در زمان سلطنت شاه صفی این اعتبار در سایه خدمات ارزنده آن ها به شاه و تثبیت پادشاهی وی، افزایش چشم گیری یافت. شاه صفی به هنگام قدرت گیری درپی آن بود تا خیمه پادشاهی خویش را براساس پایه های جدید برپا کند و عناصر قدیمی وابسته به شاه عباس را براندازد. برای برانداختن این عناصر قدیمی هم به بازویی قدرتمند و هم به عناصری کاردان و کارآمد برای جایگزینی آن ها نیاز بود. خاندان باگراتی عناصر لازم و وابسته به خود، برای جایگزینی نخبگان قدیمی را در اختیار داشت. شاه صفی توانست با کمک و توسل به خاندان باگراتیان بر تمامی توطئه های داخلی غلبه کند. پاسخ به این پرسش ها که چرا شاه صفی به خاندان باگراتیان متکی شد؟ چه عواملی سبب شد تا خاندان باگراتیان به بالاترین حد و درجه اعتبار نزد شاه صفی دست یابند؟ تلاش های خاندان باگراتی برای گذران امور منجر به چه نتایجی شد؟ و این تلاش ها چه تاثیری در برهم زدن توازن قدرتی که توسط شاه عباس اول میان گروه های سه گانه متعارض( ترک، تاجیک و قوللر) ایجاد کرده بود، داشت؟، از مهم ترین دغدغه های این نوشتار است.
  کلیدواژگان: خاندان باگراتیان، سپهسالار، شاه صفی، شاه عباس اول، قوللرآقاسی، گرجستان
 • عنایت الله یزدانی*، احسان فلاحی صفحات 413-432
  یکی از بارزترین پیامدهای فروپاشی اتحاد شوروی ایجاد خلا قدرت در جمهوری های نواستقلال بود. بدین سبب کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از راه اتحاد و ائتلاف با جمهوری های قفقاز جنوبی درپی افزایش نفوذ خود در این منطقه هستند. ترکیه و اسرائیل از راه همکاری با جمهوری آذربایجان، محور شرقی- غربی را تشکیل داده اند. این همکاری، منافع مشترک روسیه و ایران را تهدید می کند. در مقابل تهران، مسکو و ارمنستان به صورت واکنشی، محور شمالی- جنوبی را به وجود آورده اند؛ اما تعامل تهران و مسکو به عنوان بازیگران اصلی این اتحاد چندان پایدار به نظر نمی رسد. بدین سبب نوشتار پیش رو درپی پاسخ به این پرسش ها است که «ماهیت همکاری ایران و مسکو در قفقاز جنوبی چیست؟ دامنه تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه، باهدف مقابله با محور شرقی- غربی در چه سطحی است؟» «با گذشت بیش از دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی، همکاری تهران و مسکو در قفقاز جنوبی به سطح راهبردی نرسیده است. تعاملات منطقه ای این دو کشور ماهیتی تدافعی و کارکردی تاکتیکی دارد». این فرضیه با کاربست موضوع اتحاد و ائتلاف در نظریه واقع گرایی بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: اتحاد و ائتلاف، تاکتیک، راهبرد، سیاست خارجی، قفقاز جنوبی، واقع گرایی
|
 • Sayed Dawood Aghaee*, Ibrahim Taheri Pages 175-191
  Neoliberal approach with the aim to promote development in different countries has particular implications. It can be cited as monetary and financial system reform, privatization, elimination of barriers to trade and foreign investment. Hence, from the beginning of the post-Soviet, Central Asian countries adopted different approaches towards economic reform and moved towards a free market with the objective of economic development. They have reached different conclusions. For example, while Uzbekistan had 5.2 percent of economic growth, Kazakhstan with 10 percent of economic growth was among the world top 10 countries in terms of the set. It had Two-thirds of economy in private sector, the most advanced country in the region in terms of economic reforms, size of government in this country is much smaller than Uzbekistan, while in all cases, Uzbekistan is the fourth or fifth among the five countries of Central Asia. We believe this difference in status between the two countries is because of early compliance of Kazakhstan’s economy with neoliberal policies in relation to economic reforms and mismatch and delay in economic reforms in Uzbekistan. The aim of this paper is to examine political economy of Uzbekistan and Kazakhstan, based on the neoliberal approach.
  Keywords: free market, Kazakhstan, Neoliberal approach, Prices, Private sector, Uzbekistan
 • Zahra Pishgahifard*, Shahryar Nosrati, Shahnaz Bazdar Pages 193-212
  Optimal management of Caspian Sea to reach sustainability and a cooperative peaceful use of resources is one of the most important issues in the region. This can help reduce political tensions and create a long-lasting security in considering the conflicts. The solution will be management strategies of Caspian Sea with its present status quo to reach cooperation between coastal states. To offer a multi-criteria decision method by reviewing the literature and research findings, we used SWOT method by consulting with experts and identified 8 strengths, 4 weaknesses, 5 opportunities, and 5 threats. The 10 best strategies were developed were by ANP method and uncertainty conditions. They were ranked by fuzzy. The approach applied in this research is a combination of cross-sectional and survey methods. The comparison of the questionnaire reveals that the suitable strategy is “systematic and shared resources management by the coastal states” and the second one is “focus on multilateralism”.
  Keywords: Caspian Sea, coastal states, fuzzy ANP, management, strategy, SWOT
 • Aliakbar Jafari*, Vahid Zolfaghari Pages 213-230
  Experience of double revolutionary upheavals in Russia during the 20th century which produced a new socio-economic regularity on one hand and changed the political system from monarchial to democratic republic and then soviet state and finally presidential republic at the end of 20th century on the other hand are treated as democratic movements. In this regard, crumbling of ex-soviet regime and blooming of new order has been behaved as mutation toward democracy. Hence, despite of various attempts on crossing toward democracy during the last century, Russia is oscillating between democracy and authoritarianism. The main question of this paper is that why the democratization process were ill-fated in Russia? The main hypothesis of this research emphasizes on polarity between elites and masses over the concept of democracy, political culture of Russia, security background of political elites, putinism and economic structure of the state.
  Keywords: authoritarianism, democracy, political culture, Putinism, Russia
 • Farhad Daneshnia *, Mehri Marabi Pages 231-248
  The covert and clear rivalry of Russia and US after the cold war era has continued by now. The countries that have independent forms of Russia were one of the basic centers of rivalry between the two states. For US influence in the countries is in its great and long strategic interest that has tried to influence the NATO. But at the other hand, the manner of US is known as a threat for Russia and this country try to impede that. Ukraine in this context is a country with strategic - geostrategic and geo economic actor that is very vital for the two powers. It has been the causes of almost rivalry and conflict actions between them. In this research, we have examined the significance of Ukraine for the two great powers and conceptualize the roots of rivalry between them on Ukraine.
  Keywords: constructivism, Identity, international role, Russia, Ukraine, United States
 • Ahmad Rashidi * Pages 249-267
  The Russian foreign policy toward various issues is often combined with complexity, ambiguity and conflicts. This fact was true at least in the history of relations between Iran and Russia, so that Russian face is depicted as an unreliable partner for the Iranian citizens and elites. With the importance of this issue, the study aims to answer this central question: what are the reasons for these complexities and conflicts in Russian foreign policy? The research hypothesis is that the conflicting sociological foundations in Russian society produces conflicts in foreign policy; The conflicts that appear in levels of socio-intellectual currents, political parties, and informal patronage networks reproduce conflicting approaches in foreign policy of Russia The findings show that Russian foreign policy is in contention between the following conflicting foreign policy approaches: pro-western liberal, great power balancer, and nationalism in various forms of Russian ethnocentrism, pan-Slavism, regional hegemony and neo-imperialism. This research was conducted within the Constructivism approach in which foreign policy is influenced by internal process and Conflict and cooperation between different socio-cultural orientations.
  Keywords: conflicting approaches, constructivism, culture, foreign policy, informal patronage networks, political parties, Russia
 • Mohammad Javad Ranjkesh*, Navid Reza Latifan Pages 269-288
  The collapse of the Soviet Union had unpredicted effects on its neighboring regions such as Central Asia. These conditions provided a situation for the powers such as United States and Russia to have a greater influence on Central Asia, and also to fill the absence of the power found by the collapse of Soviet Union. After September 11, 2001, United States of America, following the strategy of preventive action centered on the fight against terrorism and the threat of weapons of mass destruction, tried to have more direct influence on Central Asia. On the other hand, Russia, concerned about the risk to their relative position in the area, after a brief period of cooperation with the United States of America in the fight against terrorism, tried to stop United States from acting unilaterally in its own traditional sphere of influence. Accordingly, the authors try to analyze the effects of competition between United States and Russia on regional convergence and divergence of central Asia (after September 11, 2001) using the theories of Cantori and Spiegel. The research hypothesis is that the competition between the two powers in the area is responsible for the countries of Central Asia to tend toward one of these two powers for solving their problems and this delayed the formation of convergent regional agreements in Central Asia.
  Keywords: Central Asia, competition, convergence, divergence, Russia, United States
 • Ahmad Soltani Nejad*, Rahim Salamat Azar, Ghasem Osuli Pages 289-309
  The enormous changes in international system after the Soviet Union collapse led to a power vacuum and unprecedented competition of regional and trans-regional powers in central Asia and Caucasus. As a result of these phenomena, any actions by regional and international powers were viewed in the context of regional rivalries. Therefore, this fact brought several important obstacles in front of the expansion of Iran-Azerbaijan relations and at the same time led to reactions of other regional powers, including Turkey. The main goal of this article is to explain how Turkey's regional policy affected Iran-Azerbaijan relations. Turkey has had some common identity and mutual interest with Azerbaijan and so on its foreign policy towards this country put some important limitations in Iran-Azerbaijan relations. At the same time, Turkey's policy towards Iran brought more obstacles to Iran goal of expansion in its relations with Azerbaijan. This condition seems to continue because of the increase in Turkey-Azerbaijan relations. Therefore, there will be no important improvement in the coming years. This assumption will be studied from constructive points of view.
  Keywords: constructivism, Iran, Azerbaijan relations, security, Turkey-Azerbaijan relations, United States
 • Reza Simbar *, Ali Asqhar Sotoudeh, Ali Esmaeili Pages 311-326
  Russia as an important Trans-regional and revived power in the global scene has taken a different approach toward Syrian crisis from of Western and Arabian countries; a strategy that is based on steadfast diplomatic and military support from Assad regime. As a basic and core question, we ask why Russia has taken a strategy toward Syrian crisis different from that of Western and Arabian countries and which factors have pushed Russia to this path? The findings of this research show that the confrontation between Russia and west is in fact a conflict upon global order and the norms which can affect Russian regional and global interests in this crisis. Moreover, Russia’s political structure and Russian elites’ perceptions with regard to this crisis are considered as mediating variables which have transformed and translated systemic threats and pressures in the Syrian crisis upon Russia’s foreign policy. These have pushed Russia to take a different path from the West. Our research methodology is descriptive-analytical and we have used library and internet sources for data collection.
  Keywords: international system, Russia, Russia's Political Structure, Russian Elite's Perceptions, Syria Crisis, West
 • Seyed Ahmad Fatemi Nejad *, Mohammad Reza Hashemi Pages 327-342
  With the collapse of Soviet Union, Central Asian countries came into independence. The countries were neglected by Russia during the first years after their formation. This encouraged other regional and trans-regional powers to interfere in the region and try to maximize their interests. Shifting its foreign-policy process, Russia kept its eyes on look-east policy and tried to prevent others to increase their influence in the region. Russian long dominance on the region as well as historical interactions allows it to form a regional international society and catalyze integration between the country and Central Asian countries. Main question here is why Russia and Central Asian countries are able to constitute a regional International Society. It seems that cultural-historical relations between Russia and Central Asian countries in one hand and their increasing functional-economic interactions on the other hand, prepare them to form a regional international society. Cultural-historical relations will be studied in framework of joint historical experience, mutual migration, and spread of Russian language in the region. On the other hand, economic relationships and order-making process will be related in functional aspect. Assessing the hypothesis, we believe that English School theory of International Relation and descriptive-analytical method will be useful.
  Keywords: Central Asia, Gemeinschaft, Gesellschaft, Regional International Society, Russia
 • Mohammad Reza Majidi *, Hossein Soranari Pages 343-362
  Of all the states that emerged from the collapse of the Soviet Union, Azerbaijan because of its characteristics such as geographical proximity, common cultural-historical heritages and same religious identity is a unique opportunity for Islamic Republic of Iran to advance its goals and expand its sphere of influence in Central Asia and Caucasus. But what happened on the ground, evolution has not initiated so friendly relationship between the two countries and in many cases it has been associated with the interaction of otherness and security. In addition to various factors, cultural structures, particularly the common cultural heritage, for its part in the development of the relationship between the two countries have played a strong role. This article is an attempt to examine the question, "can the common cultural heritage rather than cultural divergence and controversy, a be a mutual understanding between Iran and Azerbaijan to improve the convergence state? “In response to the application of the theory of "cultural constructivism" we indicated that a focus on the common cultural heritage role in the social construction of reality can form a collective identity based on the culture of the two countries and to integrate their function as a contribution.
  Keywords: Azerbaijan, common cultural heritage, convergence, cultural constructivism, Iran, UNESCO
 • Mohammad Malek Mohammadi *, Afsaneh Shirani Pages 363-378
  The Armenian-Turkish conflict except the disagreement between the two countries has also developed in the regional and international levels. It is becoming the conflict of interests and competition of superpowers in regional and international sphere, which has its great influence on the complication of the process of the conflict between the two countries. Taking into consideration the disagreement between the two countries, it seems that this conflict doesn’t have a political solution and any mechanism of the conflict resolution. Taking such situations as the experiment of the international conflict resolution into consideration shows that the conflict transformation will reflect the important results of each level for the two countries. In the study, we discussed the development of the economic relations as the strategy of conflict transformation between the two countries, the programs and events about the development of Armenian-Turkish economic relations in the period of post-Soviet Union, the activities of NGOs and economic Relations Commission.
  Keywords: America, Armenia, conflict transformation, economics, track II diplomacy, Turkey, Russia
 • Masoud Mousavi Shafaee*, Mohammad Taghi Bazgard Pages 379-396
  After collapse of the Soviet Union, Russia is faced with strategic vaccum in its foreign policy for a time. Thus, we were witnessing a period of unstable, inactive and reactionary policy- making in Russian foreign policy while the US was expanding its influence on the Russian periphery. But in Putin's administration, the Russian foreign policy has evolved dramatically. Putin put the influence expansion strategy as top priority of his foreign policy to globally revive Russia's historical power. According to the authors, neoclassical realism due to focusing on both domestic and systemic variables, is a proper theoretical framework for understanding strategic evolution of Putin’s foreign policy. This research attempts to investigate the causes of strategic change in Putin's foreign policy through answering the following question: what are the important factors of the influence of expansion strategy and how they work? The main hypothesis of this study is that economic growth (mainly based on energy sector development) and Russia's internal cohesion are the major factors affecting the Russian leader's perception of relative power which led to influence expansion strategy in Putin's foreign policy.
  Keywords: foreign policy, influence, Putin, realism, Russia
 • Mahmoud Mehmannavaz *, Keshvad Siahpour Pages 397-412
  The Bagratian clan was the oldest and the most legitimate in Georgia and Safavid was confident about them. During the reign of Shah Safi, the credit of Bagrati clan was increased due to their valuable service to the monarch and fining his reign. In the beginning of the accession, he wanted set up the tent of her reign based on the new columb and overthrow old elements that was independent on Shah Abbas. To overthrov these old elements, he required to a vigorous, skilled and efficient agent for replacement. Bagrati clan has necessary elements and dependent on the old elites. Shah Safi could make conquests on the all interior plots, with assistance and recourse to Bagrati clan. The main purpose of this study is to find the answer of the following questions: Why Shah Safi rely on the Bagrati clan? Which are the reasons the Bagrati clan reached to the maximum power of their authority? What are the attempts of the Bagrati clan to conduct the affairs? What is the influence of Bagrati clan attempts on the disordering the balance of power? what the first Shah Abbas developed among three opponent groups (Turk, Tajik and Ghollar)?
  Keywords: Bagratian, The First Shah Abbas, Georgia, Ghollar Aghasi, Sepahsalar, Shah Safi
 • Enayatollah Yazdani *, Ehsan Fallahi Pages 413-432
  Vacuum of power was one of the most important consequences of USSR Collapse. Regional and Trans-Regional countries have been pulled to south Caucasus to extend their influence on this region. Turkey and Israel thought alliance with Azerbaijan Constitute East-West Pivot. This cooperation threatens common interests of Russia and Iran. Reaction of Tehran and Moscow creates North-South axis thought alliance with Armenia and attempts to affect influence of East-west axis. But interaction between Tehran and Moscow does not seem so sustainable. Thus, this question can be raised: What is the nature of Iran and Russia’s cooperation in South Caucasus? What is the level of Iran and Russia’s foreign policy interaction to deal with the East- west axis? “With the passing of more than two decades of Soviet Union dismantlement, Tehran and Moscow cooperation has not reached strategic level. Regional interactions of Iran and Russia has defensive nature with tactical function.” This hypothesis will be tested by alliances and coalitions in realism theory.
  Keywords: Alliance, foreign policy, realism, South Caucasus, strategic, tactic