فهرست مطالب

مدیریت ورزشی - پیاپی 34 (آذر و دی 1395)
 • پیاپی 34 (آذر و دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • یاور دشتبانی*، حمید ابریشمی، سید نصر الله سجادی صفحات 637-654
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ابهام در نتیجه ناشی از افزایش سطح توازن رقابتی بر میزان حضور تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران است. میزان حضور تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران، به روش کتابخانه ای و از منابع موجود در سازمان لیگ، فدراسیون و نشریات معتبر باشگاهی، به صورت ریز، تهیه، جمع آوری و منظم شد. میزان توازن رقابتی نیز با استفاده از سه معیار پرکاربرد c5،SDW،Herfindal برای چهار لیگ فوتبال ایران، ژاپن، چین و کره جنوبی محاسبه شد. نتایج نشان داد که لیگ برتر فوتبال ایران براساس شاخص هرفیندال دارای بالاترین سطح توازن رقابتی در میان چهار لیگ مذکور است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری و مقایسه روند دو متغیر میزان حضور و سطح توازن رقابتی در لیگ برتر فوتبال ایران، نشان داد که ضمن اثر اولیه از سمت توازن رقابتی، با افزایش ابهام در نتایج مسابقات (افزایش سطح توازن رقابتی)، میزان حضور تماشاگران افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: اقتصاد ورزش، ابهام در نتیجه، تقاضای فوتبال، توازن رقابتی، لیگ برتر ایران
 • ایمان نسترن بروجنی*، حسن اسدی، خسرو نصیری صفحات 655-664
  هدف از این تحقیق، بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی به اصول اخلاق پژوهش در دانشگاه های تهران است. جامعه آماری پژوهش 1100 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی بودند که 500 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ 86/0 گزارش شده است. برای تعیین توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای بررسی روابط بین داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی به طور شایان توجهی اصول اخلاق پژوهش را رعایت می کنند و صداقت پژوهشی متوسطی دارند. نتایج پژوهش ارتباط معنادار بین سال ورود دانشجویان و نگرش آنان درباره پایبندی به اخلاق پژوهش، و بین مقطع تحصیلی و نگرش درباره پایبندی به اخلاق پژوهش را نشان می دهد. بین مقطع تحصیلی دانشجویان و نگرش آنها درباره میزان پایبندی به اخلاق پژوهش ارتباط معنادار منفی به میزان 733/0-=P و در سطح معناداری 01/0≤ P مشاهده شد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تربیت بدنی از نظر نگرش درباره پایبندی به اخلاق پژوهش، تفاوت معناداری وجود دارد. براساس نتایج پژوهش نیاز به آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با اصول اخلاق پژوهش احساس می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، ایران، تحصیلات تکمیلی، تربیت بدنی، تهران
 • رسول نظری*، لیلا یغمایی، زهرا سهرابی صفحات 665-680
  ورزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه شش بر آن به منظور رسیدن به توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است[MO1] . هدف این پژوهش تدوین سند راهبردی بخش آمایش سرزمینی ورزش استان اصفهان است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران ورزش استان اصفهان بودند. در مجموع 150 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری و تحلیل داده ها از ترکیبی از روش های کیفی پرسشنامه باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه باز بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد تا قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای بخش ورزش را فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائه مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc – GIS تحلیل و بررسی شد. نتیجه کلی مطالعات آمایش بخش ورزش استان اصفهان نشان داد که سرانه بخش ورزش استان با 51/0 متر مربع رتبه 23 کشور را دارد؛ ضمن اینکه اماکن و فضاهای ورزشی در پهنه استان به طور غیرمتوازنی توزیع شده است. مهم ترین اهداف کلان سند ارتقای نگرش آمایشی در سیاست گذاری ها و ارتقای همگرایی و هماهنگی بین بخشی در ورزش استان است. ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی برای برقراری توازن در فاکتورهای آمایشی، هم افزایی هرچه بهتر فعالیت های ورزشی سازمان ها را می توان به عنوان مهم ترین راهبرد های بخش ورزش استان در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، اصفهان، توسعه، راهبردی، ورزش
 • عثمان علی پور *، بیستون عزیزی صفحات 681-693
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند (290 نفر). براساس جدول مورگان تعداد نمونه 165 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اخلاق کاری اسلامی علی و اوای هان (2008)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه لایتله (1994)، به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه پورتر و همکاران (1974) و برای سنجش نیت ترک خدمت در سازمان از پرسشنامه لونا و آروکاس (2008) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها را هفت نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی تایید کردند و پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 78/0، 74/0، 83/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی (01/0P=) و تعهد سازمانی (05/0P=)، رابطه معنا داری وجود دارد. اما بین اخلاق کاری اسلامی و نیت ترک خدمت (05/0P=) رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد. ولی رابطه بین تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت و همچنین رابطه بین رضایت شغلی و نیت ترک خدمت در بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران معنادار نبود.
  کلیدواژگان: اخلاق اسلامی، ترک خدمت، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کارکنان
 • فریبرز رحیم نیا*، حامد خراسانی طرقی صفحات 695-707
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مالکیت روان شناختی با رفتار انحرافی دبیران تربیت بدنی شهرستان بجنورد انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق دبیران تربیت بدنی مرد و زن شهرستان بجنورد (160 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی از نظر 113 نفر از آنها استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مالکیت روان شناختی ون داین و پیرس (2004) و پرسشنامه رفتار انحرافی بنت و رابینسون (2000) بود. برای تایید روایی پرسشنامه ها از نظرهای استادان رفتار سازمانی استفاده شد. پایایی پرسشنامه های مالکیت روان شناختی و رفتار انحرافی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 88/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام در سطح معناداری 01/0≥P تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین مالکیت روان شناختی و ابعاد آن با رفتار انحرافی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان و مالکیت روان شناختی مبتنی بر شغل با رفتار انحرافی به ترتیب 46/0- و 36/0- است. همچنین ضریب همبستگی بین مالکیت روان شناختی با رفتار انحرافی 43/0- بود. به علاوه آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان پیش بین خوبی برای متغیر رفتار انحرافی است و 21/0 از تغییرات این متغیر را تبیین می کند. براساس یافته های پژوهش می توان انتظار داشت با بهبود مالکیت روان شناختی افراد، رفتارهای انحرافی آنها کاهش یابد.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، تعلق پذیری، خودهویتی، رفتار انحرافی، مالکیت روان شناختی
 • زینب مندعلی زاده*، محمد احسانی، حبیب هنری صفحات 709-725
  هموار کند، مهم و باارزش است. هدف مقاله حاضر طراحی مدل کارآفرینی پایدار براساس رویکرد نظام مند اشتراوس و کوبین (1989) است. روش تحقیق تحلیلی است و بدین منظور از روش شناسی کیفی استفاده شد. راهبرد تحقیق، استفاده از نظریه برخاسته از داده ها بود. مشارکت کنندگان در تحقیق 24 نفر شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی و راهبرد نمونه گیری در بخش کیفی انتخاب موارد حاد و شاخص بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که نگرش و ذهنیت کارآفرینانه افراد با در نظر گرفتن نهادهای درگیر و محیط نهادی می تواند بر فرایند کارآفرینی پایدار ورزشی اثرگذار باشد تا نتایج حاصل از آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط نهادی جامعه ورزش را به سمت و سوی توسعه پایدار هدایت کند. به نظر می رسد راهبردهای حاصل از مدل از جمله سیاست های حمایتی از طرف دولت، تشویق رسانه ها از کارآفرینی در ورزش و آموزش صحیح مهارت های کاربردی و کارآفرینانه بتواند به کارآفرینی و استمرار کسب وکارها و به نتیجه رسیدن اهداف اجتماعی و نهادی به کشور و جامعه ورزش کمک کند.
  کلیدواژگان: پایداری، کارآفرینی، نظریه برخاسته از داده ها، ورزش
 • همیلا تکلی* صفحات 727-739
  برند سازمانی از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در مطالعه حاضر برند یک سازمان ورزشی (کمیته ملی المپیک ایران) بررسی می شود. پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 45 سوال، توسط250 نفر از بازیکنان، مربیان، سرپرستان، روسای فدراسیون ها، خبرنگاران اعزامی به بازی های آسیایی که از خدمات کمیته ملی المپیک به عنوان یک سازمان ورزشی استفاده کرده بودند و کارکنان این سازمان، تکمیل شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل موثر در برند سازمانی شامل خدمت اصلی، مدیریت ارتباطات، مدیریت مالی و قانونی، مدیریت جایگاه (موقعیت یابی) و توسعه ساختاری شناسایی شدند. به منظور کشف روابط بین عوامل، مدل پیشنهادی آزمون شد. نتایج حاصل از آزمون مدل پیشنهادی نشان داد عامل خدمت اصلی به طور مستقیم بر ارتباطات سازمان و توسعه ساختاری و مدیریت مالی به طور غیرمستقیم بر مدیریت جایگاه تاثیر داشته است. همچنین عامل ارتباطات با ضریب اثر زیادی تاثیر خود را بر عامل جایگاه نشان داده است. براساس نتایج این تحقیق خدمت اصلی، یعنی همان وظیفه و ماموریت اصلی سازمان که برای سازمان تعریف شده است، با اثرگذاری بر سایر عوامل، می تواند موجب ارتقای برند سازمانی شود.
  کلیدواژگان: ارتباطات، برند، تحلیل عاملی اکتشافی سازمان ورزشی، کمیته ملی المپیک، موقعیت یابی
 • الهه گلابی*، محمدرضا اسمعیلی، فرزاد غفوری صفحات 741-752
  هدف از این تحقیق ارزیابی شاخص های استاندارد و ایمنی در باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود. جامعه آماری تحقیق باشگاه های بدنسازی شهر تهران، اعم از باشگاه های دولتی و خصوصی بود که از طریق نمونه گیری خوشه ایپنج منطقه شهر تهران انتخاب شدند. سپس براساس نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس 20 باشگاه از این مناطق بررسی شدند که در مجموع 100 باشگاه بدنسازی بررسی شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی-میدانی است که از طریق چک لیست و مشاهده حضوری محقق در باشگاه های بدنسازی شهر تهران انجام گرفت. چک لیست مورد استفاده محقق ساخته بود و 111 گویه داشت و از چهار بخش ملاحظات کلی (برنامه ریزی مکان و موقعیت، دسترسی برای همه و اسکان)، مناطق همگانی (پذیرش و ورودی، دفتر کار، کافی شاپ و سالن استراحت، منطقه بازاریابی و رختکن)، سالن های بدنسازی و مناطق اختصاصی آن و طراحی سالن تناسب اندام و طراحی کف سالن (روشنایی روز و نماها، آینه ها، سقف سالن و تهویه و دمای سالن) تشکیل شده بود. یافته های تحقیق نشان داد که وضعیت باشگاه های بدنسازی در بخش های ملاحظات کلی (برنامه ریزی مکان و موقعیت خوب، دسترسی برای همه و اسکان متوسط)؛ مناطق همگانی (پذیرش و ورودی متوسط، دفتر کار خوب، کافی شاپ و سالن استراحت متوسط، منطقه بازاریابی ضعیف، رختکن خوب)؛ سالن های بدنسازی و مناطق اختصاصی آن خوب؛ طراحی سالن تناسب اندام و طراحی کف سالن (روشنایی روز و نماها متوسط، آینه ها، سقف سالن و تهویه و دمای سالن) خوب است.
  کلیدواژگان: باشگاه، بدنسازی، شاخص های استاندارد، شاخص های ایمنی
 • یاور امیدی*، رضا محمد کاظمی، صغری آزموده صفحات 753-775
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی است و به روش آمیخته نوع اول (کیفی-کمی) صورت گرفته است. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، از طریق روش کیفی به مصاحبه عمیق با خبرگان آگاه از موضوع پرداخته شد. سپس پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین (ضریب پایایی 951/0) و در بین کارشناسان و کارشناسان مسئول حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه های آماری توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و تحلیل عاملی تاییدی سازه های تحقیق با رویکرد پی.ال.اس انجام یافت. در راستای اهداف پژوهش، مهم ترین موانع محیطی هر یک از ابعاد پنج گانه برشمردشده شناسایی و تحلیل شد تا اولویت نسبی آنها نیز تعیین شود. نتایج نشان داد که در وزارت ورزش و جوانان، موانع سیاسی- قانونی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، فناورانه و بین المللی بر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش و جوانان تاثیر معنادار و سوء داشته اند و سازه موانع فرهنگی اجتماعی و بین المللی به ترتیب مهم ترین موانع محیطی در برابر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش جوانان از نگاه نمونه جامعه آماری کیفی و کمی پژوهش بودند. در پایان مقاله، ضمن جمع بندی و بحث، پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی بیان شده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، موانع محیطی، وزارت ورزش و جوانان
 • محمد ملانوری شمسی*، مجتبی ملانوری شمسی، حمید گنجاییان صفحات 777-795
  هدف از تحقیق حاضر تعیین مکان های بهینه برای ساخت مجموعه های ورزشی براساس مدل ANP در محدوده بخش مرکزی شهر یزد است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی و روش پژوهش میدانی و کتابخانه ای است. به منظور انتخاب مکان بهینه برای تاسیس مجموعه ورزشی در بخش مرکزی یزد شش فاکتور در نظر گرفته شد. به این منظور پس از تهیه لایه های اطلاعاتی، ضرایب و ارزش آنها با استفاده از مدل ANP محاسبه شد، سپس در محیط GIS براساس ضریب اعمالی کار همپوشانی صورت گرفت. مطابق نقشه نهایی، مناطق حاشیه جنوب شرق و جنوب غربی شهر یزد دارای بیشترین سازگاری و همچنین مناطق شرقی یزد که منطبق بر مرز بخش مرکزی هستند، دارای کمترین سازگاری هستند. با توجه به نقشه کلی، مکان های بهینه برای ساخت اماکن انتخاب شد، که پیشنهاد می شود مسئولان مربوط برای ساخت اماکن ورزشی به این نقشه ها توجه کنند.
  کلیدواژگان: اماکن ورزشی، مکان یابی، یزد، ANP، GIS
 • یوسف باقری، مهدی شریعتی فیض آبادی*، عباس نظریان صفحات 797-821
  هدف از پژوهش حاضر مدلسازی نرم (ساختاری تفسیری)[1] مولفه های دیپلماسی ورزش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی بود که با بررسی ادبیات پیشینه مرتبط با این زمینه و انجام مصاحبه کیفی (تحلیل محتوا) با سیزده متخصص داخلی و خارجی حوزه دیپلماسی ورزش، مولفه ها و گویه های دیپلماسی ورزش شناسایی شد. در مرحله بعد از نظرهای هفت تن از متخصصان برای اعتباریابی مدلسازی تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، مولفه های دیپلماسی ورزشی در هفت سطح قرار گرفتند که براساس آن گراف ISM طراحی شد. در سطح یک به عنوان سطح زیربنایی و سازنده، «توسعه فرهنگی» و در آخرین سطح «برندینگ و پرستیژ بین المللی» قرار گرفت. پس از تحلیل MICMAC مولفه ها براساس قدرت نفوذ و وابستگی، در سه ناحیه پیوندی (توسعه فرهنگی و صلح و دوستی)، مستقل (تعاملات رسانه ای، وحدت و هویت ملی، توسعه سیاسی و مبارزه با انزوا) و وابستگی (بعد تاریک، توسعه اقتصادی، برندینگ و پرستیژ بین المللی و توسعه قدرت هوشمندانه) دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: دیپلماسی ورزش، روابط بین الملل، مدلسازی ساختاری تفسیری
|
 • Yavar Dashtbany *, Hamid Abrishami, Seyed Nasrollah Sajjadi Pages 637-654
  The aim of the present study was to examine the effect of outcome uncertainty induced by increased competitive balance level on the amount of spectator's attendance in Iran football premier league. Therefore, the amount of spectator's attendance in Iran football premier league was prepared, collected and organized in detail by library sources, the present sources of league organization, federation as well the reliable publications of the club. In addition, the competitive balance was calculated using three applicable standards of C5, SDW and Herfindal for four football leagues of Iran, Japan, China and South Korea. The results indicated that Iran football premier league enjoyed the highest competitive balance level among the above four leagues based on Herfindal standard. In addition, the results obtained from Granger causality test and the comparison of two variables of 'presence' and 'competitive balance level' in Iran football premier league indicated that in addition to the initial effect of competitive balance, increased uncertainty of the outcome of matches (increased level of competitive balance) increased spectator's attendance.
  Keywords: competitive balance, football demand, Iran premier league, outcome uncertainty, sport economics
 • Iman Nastaran Boroujeni *, Hassan Asadi, Khosrow Nasiri Pages 655-664
  The purpose of this study is evaluation of the adherence amount to ethical research principles in physical education graduate students at the Universities of Tehran. The study populations were 1100 graduate students in physical education who 500 of them were selected as samples. Reliability coefficient of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient and have been reported (0/86). Kolomogrov Smirnov (KS) test was used to determine the distribution of the data, and the Spearman correlation coefficient and independent t-tests were used to examine the relationships between the data. Overall results showed that graduate students in physical education greatly respect the principles of research ethics and their research integrity is moderate. The results showed a significant relationship between entry age of students and their attitudes about research ethics and between grade education and attitudes about research ethics. Between grade education and student's attitudes about the adherence amount to research ethics, was observed a significant negative correlation about (P=-0.733) and in the significance level about (P ≤ 0.01). Independent T-Test results showed that there is a significant difference between students in masters or doctoral degree in physical education, in terms of attitudes about research ethics adherence. Based on the results, students need to become more familiar with the principles of research ethics and this reveals more attention from organizations involved in education and research in physical education.
  Keywords: Graduate, Iran, Physical Education, Research Ethics, Tehran
 • Rasool Nazari *, Leila Yaghmaei, Zahra Sohrabi Pages 665-680
  Sport as one of the main bases of human development to achieve sustainable development is unavoidable. The aim of this study was to develop strategic planning of land logistics of sport in Isfahan province. Statistical population consisted of Isfahan sport experts. 150 subjects were selected by stratified random sampling method. A combination of qualitative methods, open questionnaires, interviews, quantitative indexing methods and ranking were used to collect and analyze data. An open questionnaire was applied in which respondents were asked to list the strengths, weaknesses, opportunities and threats of sports sector. Using geographic information system (GIS), a model was provided by descriptive – analytic method and some of obtained data were analyzed in Are- GIS software. The results of this study indicated that per capita sport of Isfahan province occupied the 23rd place in Iran with 0.51 m2. There was an asymmetrical distribution of sporting places and facilities across the province. The main macro objectives of the planning were to improve a logistic approach in policy making and to improve inter-sector convergence and coordination in sport in the province. Establishing and deepening logistic approaches to balance logistic factors and better synergy of sports activities in organizations can be considered as the main strategies in the sports sector of this province.
  Keywords: development, Isfahan, land logistics, sport, strategic
 • Osman Alipour *, Bisotoon Azizi Pages 681-693
  The aim of this study was to examine the relationship between Islamic work ethic and job satisfaction, organizational commitment and desertion in Iran Ministry of Sport and Youth experts. The correlation-descriptive method was used in this study which was conducted as a field. The statistic populations consisted of 290 Ministry of Sport and Youth experts. 165 subjects were selected as the sample by Morgan Table. For data collection, Ali and Owaihan (2008) Islamic Work Ethic Questionnaire, Laitle (1994) Job Satisfaction Questionnaire, Porter et al. (1974) Organizational Commitment Questionnaire and Luna Arocas (2008) Desertion Questionnaire were used. The validity of these questionnaires was approved by 7 sport management professors and their reliability was calculated by Cronbach alpha coefficient (0.89, 0.78, 0.74, and 0.83 respectively). For data analysis, Kolmogorov- Smirnov test, Pearson correlation test and linear regressionwere used. The results showed a significant relationship between Islamic work ethic and job satisfaction (P=0.01), and organizational commitment (P=0.05); but, there was no significant relationship between Islamic work ethic and desertion (P=0.05). Results also showed that job satisfaction had a significant and positive effect on organizational commitment. But the relationship between organizational commitment and desertion and also between job satisfaction and desertion was not significant in Iran Ministry of Sport and Youth experts.
  Keywords: desertion, Islamic ethic, job satisfaction, Organizational commitment, staff
 • Fariborz Rahimnia *, Hamed Khorasani Toroghi Pages 695-707
  This study examined the relationship between psychological ownership dimensions and deviant behavior of physical education teachers in Bojnourd city. This study was applied in terms of aim and descriptive - correlation in terms of data collection. The statistical population consisted of male and female physical education teachers in Bojnourd city (N=160) and 113 teachers were randomly selected. Psychological Ownership Questionnaire (Van Dyne and Pierce, 2004) and Deviant Behavior Questionnaire (Robinson and Bennett, 2000) were used to collect data. Their reliabilities were determined using the Cronbach’s alpha coefficient as 0.89 and 0.88 respectively. Collected data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis (P≥0.01). Results revealed a negative significant relationship between psychological ownership and its dimensions and deviant behavior. Correlation coefficients between organization-based psychological ownership and job-based psychological ownership with deviant behavior were -0.46 and -0.36 respectively. Also, correlation coefficient between psychological ownership and deviant behavior was -0.43. In addition, stepwise regression analysis showed that organization-based psychological ownership was a good predictor of deviant behavior and explained 21% of changes of this variable. Based on these findings, it could be expected that an improvement in psychological ownership leads to a decrease in deviant behaviors.
  Keywords: aggression, belongingness, deviant behavior, psychological ownership, self-identity
 • Zeinab Mondalizade *, Mohammad Ehsani, Habib Honari Pages 709-725
  The study of those factors facilitating sustainable entrepreneurship in sport according to cultural and ethnic values is important. The aim of this study was to develop sustainable entrepreneurship model based on Strauss and Corbin’s (1989) systematic model. Research method was analytical so qualitative methodology was used. Research strategy was Grounded Theory (GT). Participants included 24 subjects (sport management professors, entrepreneurship management professors and sport entrepreneurs). Sampling strategy was to select typical and acute cases. Content analysis of interviews and coding were used to analyze data. Results showed that entrepreneurial mindset and attitude could affect sustainable entrepreneurship process in sport considering involved institutions and environmental situation so that the economic, social and institutional outcomes could direct sport society towards sustainable development. It seems that the obtained strategies of this model including the support of government, the encouragement of media for sport entrepreneurship and the correct instruction of practical and entrepreneurial skills can help entrepreneurship, sustain businesses and achieve social and institutional goals in sport and society.
  Keywords: entrepreneurship, Grounded Theory (GT), sport, sustainability
 • Homaila Takali * Pages 727-739
  Corporate brand is among those topics which have received less attention of researchers. In this study, the brand of a sports organization (National Olympic Committee of Iran) was examined. The researcher-made questionnaire (containing 45 items) was filled out by 250 players, coaches, supervisors, presidents of federations and reporters dispatched to the Asian Games who employed the services of National Olympic Committees as a sports organization as well as the staff of this organization. Using exploratory factor analysis, five factors influencing corporate brand including core service, communication management, legal and financial management, position management (positioning) and structural development were identified. The proposed model was tested to explore the relationship of factors. The results of the suggested model showed that the main service directly influenced organization communication, structural development and financial management while it indirectly influenced position management. Also, the communication factor showed an effect on the position (with a high impact factor). The results of this study showed that the main service (main duty and mission of the organization) not only itself but also with an effect on other factors can promote the corporate brand.
  Keywords: brand, communication, exploratory factor analysis, National Olympic Committee, positioning, sports organization
 • Elahe Golabi *, Mohammadreza Esmaeili, Farzad Ghafouri Pages 741-752
  The aim of this study was to evaluate standard and safety indexes in Tehran fitness gyms. The population consisted of state and private fitness clubs in Tehran. 5 regions of Tehran city were selected by cluster sampling method; then, 20 clubs from each region were selected by on non-random convenience sampling method, so a total of 100 fitness clubs were assessed. The aim of this study was applied and a descriptive-field method was used. This study was conducted by a checklist and researcher's direct observation at Tehran fitness gyms. The researcher-made checklist contained 111 items and 4 sections: general considerations (location and site planning, accessibility for all, accommodation), the public areas (reception and entrance, office, coffee shop and lounge, marketing area, changing rooms), fitness gyms and their special areas and fitness gym design and floor design (daylight and views, mirrors, ceiling, air conditioning, and room temperature). The results showed that the situation of fitness gyms in general considerations (location and site planning good, accessibility for all and accommodation moderate), the public areas (reception and entrance moderate, office good, coffee shop and lounge moderate, marketing area weak, changing rooms good), fitness gyms good and their special areas good, fitness gym design and floor design (daylight and views moderate, mirrors, ceiling, air conditioning and room temperature good).
  Keywords: fitness, gym, safety index, standard index
 • Yavar Omidi *, Reza Mohammad Kazemi, Soghra Azmoudeh Pages 753-775
  This study aimed at identifying and analyzing contextual barriers of organizational entrepreneurship in the Islamic Republic of Iran Ministry of Sport and Youth. This study was applied in terms of goals, descriptive with regard to strategy. The method was survey conducted by mixed method (qualitative-quantitative). After reviewing the literature, experts had deep interviews by qualitative method. Then, a researcher-made questionnaire (reliability coefficient=0.951) was distributed among experts of Ministry of Sport and Youth as the sample of the study. For data analysis, Friedman test, Spearman correlation coefficient and confirmatory factor analysis were used by PLS approach. In order to achieve the study aims, the most important environmental barriers of each of the 5 outlined aspects were identified and analyzed to determine their relative priority. The results showed that political-legal barriers, economic barriers, cultural-social barriers, technological barriers and international barriers had significant and negative effects on organizational entrepreneurship in Ministry of Sport and Youth. From the viewpoints of qualitative and quantitative sample of the study, cultural-social barriers and international barriers were respectively the most important environmental barriers to organizational entrepreneurship in Ministry of Sport and Youth. Finally, in addition to discussion and conclusion, some recommendations were presented for future research.
  Keywords: environmental barriers, Ministry of Sport, Youth, organizational entrepreneurship
 • Mohammad Mollanouri Shamsi *, Mojtaba Mollanouri Shamsi, Hamid Ganjaeaian Pages 777-795
  The aim of the present study was to determine optimal locations to construct sports complexes based on ANP model in the center of Yazd city. This study was descriptive-analytical and applied and research method was field and library. In order to select an optimal location to establish a sports complex in the center of Yazd, six factors were considered. After preparing the information layers, their coefficients and values were calculated with ANP model and then overlay was carried out on based on the applied coefficients in GIS. According to the final map, southeast and southwest suburbs of Yazd city had the highest compatibility and eastern regions of Yazd which corresponded to the border of central part had the least compatibility. Therefore, according to the final map of optimal locations to construct sport complexes, it is suggested that the authorities should pay attention to these maps to construct these complexes.
  Keywords: ANP, GIS, locating, sports facilities, Yazd
 • Yousef Bagheri, Mahdi Shariati Feizabadi *, Abbas Nazarian Pages 797-821
  The aim of this study was to design Interpretative Structural Model (ISM) of the components of sport diplomacy. The present study was applied in terms of aims and descriptive with regard to data collection. With review of related literature and qualitative interviews (content analysis) with 13 Iranian and foreign experts of sport diplomacy, components and items of sport diplomacy were identified. In the next phase, 7 expert's opinions were used to validate interpretive modeling and to analyze MICMAC. After data analysis, the components of sport diplomacy were categorized into 7 classes and ISM graph was designed based on these classes. 'Cultural development' was located at the first class while ' branding and international prestige' was in the last class. After MICMAC analysis, the components were classified into 3 sections based on their influence and dependency power: linked (cultural development, peace and friendship), independent (media communications, national unity and identity, political development, anti-isolation) and dependent (dark side, economic development, branding and international prestige and smart power development).
  Keywords: international relations, interpretative structural modeling, sport diplomacy