فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • عبدالخالق محمدیان دهزیری، محسن معصومی صفحات 1-9
  در این مقاله یک روش هم گاه سازی (سنکرون سازی) صوتی رقومی (آکوستیکی دیجیتال) مخابرات داده زیر آب، برای کاربرد در مخابرات صوتی بدون سیم دریاهای کم عمق، پیشنهاد و برای بردهای یک کیلومتر و ده کیلومتر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ارائه این روش از مفهوم یا روش هم گاه سازی (سنکرون سازی) سامانه تلویزیون و هم چنین از یک روش تجربی استفاده می گردد. در روش پیشنهادی این مقاله، سازوکاری در پاکت داده های ارسالی تعبیه می گردد که به کمک آن هم گاه ساز (سنکرون ساز) گیرنده، ابتدا بسته های ارسالی را (با دقت لازم و برخط) تشخیص می دهد و آشکار سازی صحیح بیت های دریافتی از محل دقیق شروع بیت های مدوله شده در طول زمان ارسال- دریافت (در روند تبادل اطلاعات) بر مبنای آن انجام می پذیرد. به دلیل ماهیت صوتی کانال مخابرات زیرآب و عدم انتشار امواج برقامغناطیس به درون آب، روش های معمول بیرون از آب (نظیر روش هم گاه سازی سامانه تلویزیون) برای کار در زیر آب جوابگو نیستند و لذا روش پیشنهادی مقاله (که از روش هم گاه سازی سامانه تلویزیون الهام گرفته است)، کار هم گاه سازی (سنکرون سازی) مخابرات داده زیر آب را به طور موثر انجام می دهد. مشارکت اصلی مقاله، پیشنهاد یک پروتکل جدید هم گاه سازی (سنکرون سازی) رقومی برای سامانه های مخابرات داده آب های کم عمق برد بلند (تا ده کیلومتر) مبتنی بر روش مذکور می باشد. به منظور ارزیابی روش و پروتکل پیشنهادی، یک مودم صوتی زیر آب اف اس کی رده برد بلند (ده کیلومتر)، طراحی و پیاده سازی گردید که نتایج ارزیابی ها و مطالعات عملکردی نشان از اثربخشی روش پیشنهادی مقاله می دهد.
  کلیدواژگان: مخابرات، صوتی، زیر آب، دریای کم عمق، هم گاه سازی (سنکرون سازی)
 • محمدرضا رحیمی، حامد صادقی، امیر قاسمی، میلاد شمسی صفحات 10-25
  این مقاله یک روش ترکیبی از دو روش مکان یابی هذلولوی و تقاطع باند راستا برای مکان یابی منابع صوتی میدان دور یا نزدیک با استفاده از تخمین تاخیرهای زمانی (تی دی ایی - های) مشاهدات علامت در چند آرایه حسگری پیشنهاد می نماید. از آن جایی که براساس تحقیقات موجود در حوزه مکان یابی منابع صوتی، روش پرکاربرد و مطرح مکان یابی هذلولوی دقت کمی برای تعیین مکان دارد، در روش ترکیبی پیشنهاد شده، از روش هذلولوی فقط برای تخمین زاویه ورود موج صوتی به هر آرایه بر مبنای (تی دی ایی های) مشاهدات علامت در حسگرها استفاده می گردد. سپس با بهره گیری از زاویه های ورود علامت (حداقل به دو آرایه)، مکان منبع به روش تقاطع راستا تعیین خواهد گردید. بدین صورت در این روش مکان یابی ترکیبی، ضمن بهره گیری از مزایای روش هذلولوی، دقت تخمین مکان منبع صوتی نسبت به روش مکان یابی صرفا هذلولوی، بهبود قابل ملاحظه ای می یابد. از آن جایی که مشکل عمومی روش هذلولوی و نیز مکان یابی ترکیبی، استفاده از روش زمان بر کمینه سازی نلدرمید برای کمینه سازی تابع هزینه ی هذلولوی می باشد، در این مقاله یک روش نیز برای بهینه سازی محدوده ی جستجوی الگوریتم نلدرمید پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهند که متناسب با تعداد حسگرها، محدوده ی جستجو کاهش و در نتیجه سرعت اجرای الگوریتم نلدرمید افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، منابع صوتی، جهت ورود، تقاطع راستاها، تخمین تاخیرهای زمانی
 • علی نوری، مینا بدلی صفحات 26-36
  در این تحقیق افت تراگسیل صدا از یک پوسته دولایه استوانه ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی با طول بی نهایت که در معرض امواج صفحه ای هماهنگ (هارمونیک) واقع شده، و پوسته دارای یک سرعت ثابت در راستای محوری می باشد، به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بدین منظور معادلات ارتعاشاتی پوسته های دو لایه مدرج تابعی در سه راستا با معادلات صوتی هلمهولتز بدست آمده برای شاره داخل و خارج استوانه با هم جفت شده و به صورت هم زمان حل شده اند تا بتوان عامل افت تراگسیل صدا را درکل بازه بسامدی محاسبه نمود. برای حل معادلات از روش تراکنش مودال استفاده گشته که در این روش همه متغیرها از جمله جابجایی های پوسته ها و فشارهای صوتی به صورت سری های بی نهایت بیان می گردند، بنابراین همگرایی سری ها نیز در این تحقیق مدنظر قرار گرفته و به منظور اعتبار سنجی الگو، نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج سایر محققین مورد مقایسه قرار گرفته اند. اثر توان نسبت حجمی بر روی سفتی، نسبت حجمی و ضریب کشسانی و چگالی نشان داده شده است، هم چنین اثرات توان نسبت حجمی مواد مدرج تابعی و جنس لایه ها بر افت تراگسیل صدا مورد بررسی قرار گرفته اند. بعلاوه، افت تراگسیل صدای پوسته مدرج تابعی دولایه با پوسته مدرج تابعی تک لایه و پوسته آلومینیومی مقایسه شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در کل بازه بسامدی، افت تراگسیل صدای پوسته های دولایه مدرج تابعی بالاتر از تک جداره و آلومینیومی می باشد.
  کلیدواژگان: مواد مدرج تابعی، پوسته استوانه ای دو، لایه، افت تراگسیل صدا، فشار صوتی
 • امیر اخوان بی تقصیر، علی محلوجی فر صفحات 37-45
  یکی از روش های مهم به منظور افزایش عمق تصویربرداری فراصدای پزشکی استفاده از روش های تحریک کد شده می باشد. به طور متداول در این نوع تحریک از صافی (فیلتر) منطبق برای حفظ تفکیک پذیری (رزولوشن) محوری استفاده می گردد. وجود تضعیف وابسته به بسامد در محیط انتشار موج، عملکرد صافی منطبق را در فشرده سازی تپ (پالس) در سامانه های تحریک کد شده به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. لذا در این مقاله استفاده از تبدیل فوریه کسری به عنوان جایگزینی برای صافی های منطبق در محیط های با تضعیف بالا پیشنهاد می شود و کارایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این به منظور آشکارسازی علامت (سیگنال) پژواک (اکو) و مقایسه کمی عملکرد تبدیل فوریه کسری و صافی (فیلتر) منطبق، یک آشکارساز علامت (سیگنال) چرپ در حوزه کسری پیشنهاد داده می شود. مقایسه کیفی این دو روش در عمق های زیاد، که علامت فراصدا با تضعیف زیادی روبرو می شود، نشان می دهد که نسبت علامت به نوفه (نویز) در روش پیشنهادی بیش تر از روش صافی منطبق است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که فشرده سازی تپ (پالس) با استفاده از تبدیل فوریه کسری، حساسیت کم تری به تضعیف وابسته به بسامد دارد. به عبارت دیگر در حضور تضعیف وابسته به بسامد، احتمال آشکارسازی علامت پژواک با استفاده از تبدیل فوری کسری بیش تر از احتمال آشکارسازی با استفاده از صافی منطبق است. مقدار بهبود قابلیت آشکارسازی در روش پیشنهادی نسبت به صافی منطبق به عمق تصویربرداری و مقدار تضعیف وابسته است. هر چه عمق تصویربرداری و یا تضعیف موجود در بافت افزایش یابد، بهبود روش پیشنهادی نیز بیش تر می گردد. در انتها با استفاده از نمایش زمان- بسامد ویگنر- ویل دلیل عملکرد بهتر تبدیل فوریه کسری در مقایسه با روش صافی منطبق در حضور تضعیف وابسته به بسامد، بررسی می شود.
  کلیدواژگان: تبدیل فوریه کسری، صافی (فیلتر) منطبق، فشرده سازی تپ (پالس)، تحریک کد شده، تصویربرداری فراصدای پزشکی
 • محمد احسان راوری، منیژه مختاری دیزجی، سید حجت الله مومنی ماسوله، سمانه مطیعی صفحات 46-55
  یکی از روش های درمانی سرطان استفاده از هایپرترمی با تابش امواج فراصدایی به طور مجزا و یا ترکیبی با سایر روش های درمانی مانند رادیوتراپی و شیمی درمانی است. اما به دلیل عدم توزیع مناسب تابش فراصدایی در بافت تحت درمان و عدم دستیابی به طرح درمان مناسب در طول تابش دهی، دمای بافت به درستی مهار نمی شود. لذا در مطالعه حاضر به منظور ارائه پروتکل طرح درمان فراصدایی، از انتگرال رایلی برای الگوسازی انتشار صدا استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتگرال رایلی برای دو تراگذار (مبدل) فراصدای 1 مگاهرتز با سطح موثر تابش 0/8 و 5/0 سانتی مترمربع در شدت های متغیر در مختصات استوانه ای حل شده است. توزیع فشار صوتی در راستای محوری، شعاعی و زاویه ای استخراج شد. به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصل از الگوسازی، مقدار فشار صوتی در محیط آب و در فاصله مرز میدان نزدیک- دور از سطح تراگذارهای (مبدل های) فراصدایی، با استفاده از هیدروفون پیستونی اندازه گیری شد. نتایج فشار صوتی حاصل از الگوسازی و اندازه گیری تجربی نشان می دهند که این الگو دارای سازگاری و توافق خوبی با نتایج تجربی با ضریب همبستگی 0/82 می باشد (عدد p کوچک تر از 0/05). میانگین خطای نسبی تمام نقاط برای تراگذار (مبدل) فراصدا با بسامد 1 مگاهرتز و سطح مقطع تابش 5 سانتی مترمربع، 7/34 درصد و خطای نسبی نقاط در بازه 1/5 تا 14/2 درصد قرار دارد. از این الگو می توان با دقت قابل قبولی برای الگو سازی انتشار صدا در بافت زنده و انجام گام اول در طرح درمان روش هایپرترمی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: امواج فراصدایی، الگوسازی، انتگرال رایلی، سطح موثر تابش، هایپرترمی
 • امیر اخوان بی تقصیر، محمدحسن مرادی صفحات 56-65
  پردازش صدای گریه نوزاد اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت نوزاد در اختیار قرار می دهد. این اطلاعات می تواند به منظور تشخیص بیماری و یا درک نیاز نوزاد استفاده شود. این مقاله به تحلیل صدای گریه نوزاد با روی کرد تفکیک دو نوع منشاء درد و گرسنگی در صدای گریه پرداخته است. الگوهای بازنمایی تنک علامت (سیگنال) یکی از جدیدترین ابزار های پردازش در حوزه بازشناسی الگو است. از این رو، در مقاله جاری چارچوبی جدید برای استفاده از این الگو ها در طبقه بندی انواع صدای گریه نوزاد ارائه می شود. به منظور طراحی دیکشنری در الگوی تنک پیشنهادی از اطلاعات طیفی با تفکیک پذیریی (رزولوشنی) مشابه سامانه شنوایی انسان (ضرایب کپستروم بسامد مل) استفاده شده است. دیکشنری نهایی از انتقال این اطلاعات به فضای هسته تشکیل می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهند که طبقه بند بازنمایی تنک مبتنی بر هسته عملکرد قابل قبولی در تفکیک دو نوع صدای گریه نوزاد دارد. به منظور مقایسه، خروجی روش پیشنهادی به همراه نتایج تعدادی از طبقه بند های معروف این حوزه و طبقه بند بازنمایی تنک متداول ارائه شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی بازنمایی تنک مبتنی بر هسته به طور کلی عملکرد بهتری نسبت به سایر طبقه بند های ارائه شده دارد. الگوی تنک پیشنهادی علامت های گریه دو رده داده ها را به ازای روش اعتبارسنجی 6- لایه با دقتی بیش از 93 درصد تفکیک می نماید. علامت های بکار برده شده در این مقاله در مجموع از 51 نوزاد سالم (19 نوزاد پسر و 32 نوزاد دختر) ثبت گردیده اند.
  کلیدواژگان: الگوی بازنمایی تنک، طبقه بند بازنمایی تنک، الگوی مبتنی بر هسته، ضرایب کپستروم، صدای گریه نوزاد
 • محمد باقر عبدالهی، علی خوانین، شهرام وثوقی، سعید امانپور، معصومه کایدانی، سحر نورلویی صفحات 66-72
  صدا به عنوان یکی از مهمترین آلاینده فیزیکی محیط کار محسوب می گردد که اثرات زیان آور آن روی موجودات زنده مکررا مورد بررسی قرار گرفته اند. صدا با ایجاد اثرات منفی روی پارامترهای اسپرم ها می تواند به عنوان عامل موثری در تولید مثل محسوب گردد. در این مطالعه 16 سر موش سوری نر در دو گروه مورد و شاهد مورد استفاده قرار گرفتند. صدای مرکب با پهنای 500-8000 هرتز با تراز شدت صوتی 2 ±100 دسی بل به مدت 10 روز طی دو هفته متوالی با استفاده از نرم افزار کول ادیت توولز ایجاد گردید. سپس 35 روز پس از پایان مواجهه، حیوانات کشته شدند و بیضه آن ها برای آزمایش تحلیل اسپرم برداشته شد. نتایج حاصل از بررسی نشان دادند که درصد اسپرم های پیشرونده (9/1±4/31)، اسپرم های نامتحرک (4/3±9/35) و قابلیت زنده ماندن اسپرم ها (3/4±8/64) گروه مواجهه یافته با صدا به طور معنا داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (001/0P<). هر چند برای تعداد اسپرم بر حسب میلیون (1/1±2/3) و درصد اسپرم های غیر- پیشرونده (4/3±6/33) تفاوت معنا داری نداشت (05/0P>). مواجهه با صدا ممکن است دارای آثار منفی بر کیفیت اسپرم باشد.
  کلیدواژگان: صدا، پارامترهای اسپرم، موش سوری
 • یادداشت فنی
 • احمد لشکربلوک، غلامرضا اطاعتی، محمد افتخاری یزدی صفحات 73-79
  سامانه های گرماصوتی، از قوانین گرماصوتی برای انتقال حرارت با استفاده از صدا، سود می برند. این وسائل شامل موارد زیر هستند: یک منبع صوتی، یک لوله موج ایستا که طولی معادل کسری از یک طول موج دارد و یک پشته که گرادیان دمایی ایجاد شده در دو سر آن، عامل انتقال حرارت خواهد بود. در این تحقیق، طراحی و ساخت یک سامانه گرماصوتی توان پایین به منظور کاربردهای تهویه مطبوع، در دستور کار قرار گرفته است. این تحقیق شامل دو بخش می باشد که در بخش اول به طراحی اجزاء یک سامانه گرماصوتی براساس تحلیل های عددی، پرداخته شده است و در بخش دوم، ساخت و بررسی عملکرد دستگاه تشریح شده اند. بررسی های عددی نشان دادند که طول و مکان پشته در لوله بازآوایشگر، سهم عمده ای در عملکرد کلی یک سامانه گرماصوتی دارند. در این دستگاه، هلیوم در فشار و دمای استاندارد به عنوان سیال کاری مورد استفاده قرار گرفت و منبع تولید توان صوتی نیز، یک بلندگوی 25 وات است که در بسامد 378 هرتز، کار می کند. بر اساس تحلیل های عددی و به منظور رسیدن به گرادیان دمایی معادل 20 درجه سلسیوس، طول پشته برابر با 38 میلی متر و موقعیت مرکز آن نیز در فاصله ی 85 میلی متری نسبت به سر بلندگو بدست آمدند. نتیجه ی آزمایش ها نشان داد که دستگاه گرماصوتی ساخته شده، گرادیان دمایی معادل 14 درجه سلسیوس دارد.
  کلیدواژگان: گرماصوتی، پشته، بازآوایشگر، سیال عامل، گرادیان دمایی
|
 • A. Mohammadian Dehziri, M. Maesoumi Pages 1-9
  In this paper investigation of acoustic-communication synchronization method for shallow-water data communication is presented and a method is proposed and is evaluated for long-range applications. The proposed method is based on A) an empirical methodology and B) borrowing the concept of the television synchronization method. In proposed method, a mechanism is adopted in packet structure by which the receiver synchronizer extracts the beginnings of the transmitted packet through the communication task. Because of the acoustic nature of the channel (underwater communication channel) and non-applicability of EM propagation in water, the terrestrial synchronization methods (such as TV synchronization method) are not suitable for underwater applications, so the proposed method is effective for shallow-water acoustic communication. Main contribution of the paper is the proposal of a novel synchronization protocol for medium to long-range shallow-water (acoustic) data-communication systems. In order to evaluate the proposed method and protocol, a FSK acoustic modem (medium-range class) was developed which the results show the effectiveness of the proposed method and protocol for medium up to long-range acoustic data communication.
  Keywords: Communication, Acoustic, Underwater, Shallow water, Synchronization
 • M.R. Rahimi, H. Sadeghi, A. Ghasemi, M. Shamsi Pages 10-25
  This paper proposes a hybrid acoustical source-location finding method using the hyperbolic localization and cross-bearing intersection techniques. The method employs the time delays estimations (TDE) observed from multiple sensors in order to find the location of the acoustic source in the near or far-filed. Since according to the existing literature, the conventional hyperbolic localization method does not provide enough accuracy for position-finding (PF), we propose that this method only be employed for obtaining TDEs. Then, using TDEs, the source position will be determined using the cross-bearing method. The simulation results show the significant improvement in source-position estimations as compared to traditional hyperbolic PF method. Furthermore, we also propose a method for accelerating the runtime of the optimization algorithm in the hybrid PF method.
  Keywords: Localization, Acoustical sources, Direction of arrival, Cross bearing, Time delay estimations
 • A. Nouri, M. Badali Pages 26-36
  In the present study, transmission loss of a bi-layered Functionally Gradient Materials (FGM) cylindrical shell with infinite length, subjected to a harmonic plane wave with a constant axial airflow in the external fluid medium, is studied analytically. In order to calculate the transmission loss at the whole range of frequency the vibration equations of bi-layered FGM shells in three directions are coupled with Helmholtz acoustic equations of the internal and external fluid of the shell and solved simultaneously. Modal interaction approach is used to solve the equations in this approach all variables such as displacement of shells and acoustic pressure are expressed as infinite series, therefore in this study, convergence of the series also is considered. To check the validity, accuracy and efficiency of the present model, results obtained are compared with the results of other researchers. The effect of power law exponent on shell stiffness, volume fraction, elasticity modulus and density of bi-layered FGM shell is shown. Also the effects of the volume fraction and different materials of layers are investigated on transmission loss. Also, the sound transmission loss of bi-layer FGM shell is compared with one layer FGM and aluminum shells. The result shows in the whole range of frequency the transmission loss of FGM bi-layered shell is better than the other shells.
  Keywords: Functionally graded materials, bi, Layered cylindrical shells, Sound transmission, Acoustic pressure
 • A. Akhavan Bitaghsir, A. Mahloojifar Pages 37-45
  Coded excitation is one of the important methods to increase medical ultrasound imaging depth. Commonly match filters are used to retain the axial resolution of ultrasound images in this type of excitation. Frequency dependent attenuation in the propagation medium of ultrasound wave, degrades the pulse compression performance of matched filter in coded excitation ultrasound imaging. In this paper fractional Fourier transform is proposed as an alternative method for pulse compression in high attenuating medium. Additionally a chirp signal detector is proposed in fractional domain in order to detect the echo signals and compare the performance of matched filter and fractional Fourier transform quantitatively. The comparison of this two methods shows that signal to noise ratio of fractional Fourier transform output is more than that of matched filter in deep parts in which ultrasound wave faces high level of attenuation. Simulation results show that pulse compression with fractional Fourier transform is less sensitive to frequency dependent attenuation. In other words, in the presence of frequency dependent attenuation, the detection probability of echo signal in fractional domain is more than that of match filter. The amount of improvement in the proposed method depends on the imaging depth and the value of attenuation in the medium. In other words, the more the imaging depth the more improvement is achieved by the propose method. Finally using Wigner-Ville time-frequency representation we consider the reason of better performance of fractional Fourier transform over matched filter.
  Keywords: Fractional Fourier transform, Matched filter, Pulse compression, Coded excitation, Medical ultrasound imaging
 • M.E. Ravari, M. Mokhtari Dizaji, S.H. Momeni Masuleh, S. Motiee Pages 46-55
  One of cancer's therapeutic methods is applying ultrasound induced hyperthermia independently or in combination with other therapeutic methods like radiotherapy and chemotherapy. Because of improper distribution of sonication in tissue under treatment and not achieving to a suitable treatment planning during sonication, tissue temperature do not regulate correctly. So in this study to achieve ultrasonic treatment planning protocol, Rayleigh integral has been used for modeling propagation of sound. In this study, Rayleigh integral for two 1 MHz ultrasonic transducers have been solved in cylindrical coordinates for the purpose of estimating effects of 0.8 and 5.0 cm2 effective radiation area and different intensities. Ultrasonic pressure distribution in axial, radial and angular directions were extracted. For validation of modeling results, acoustic pressure value in aqueous medium and at specific distances from transducer face has been measured using piston hydrophone. The results show that there are good agreement between modeling results and experimental measurements with 0.82 correlation of coefficient (p-value
  Keywords: Ultrasound waves, Modeling, Rayleigh Integral, Effective radiation area, Hyperthermia
 • A. Akhavan Bitaghsir, M. H. Moradi Pages 56-65
  Processing of infant cry sound provides useful information about his/her condition. This information can be used to establish a diagnostic method to determine the infant's needs. This paper addresses the analysis of newborn babies cry sound in order to discriminate crying associated with hunger from that originating from pain. Sparse representation models are one of the state of the art processing tools in pattern recognition and machine learning. In this work a novel framework is proposed in order to deal with sparsity-based approach in a classification task. The dictionary atoms of the sparse model are designed using Mel Frequency Cepstrum Coefficient in kernel space. Performance assessment of kernel sparse representation model shows the discriminative power of this model in classifying different types of infant cry sound. In order to compare, the results of conventional sparse representation model and some other well-known classifiers (Hidden Markov Model and Support Vector Machine) are also presented. The results show that the proposed model has better performance in comparison with the other presented classifiers. Using 6-fold cross validation the kernel sparse model can distinguish two types of infant cry with more than 93% accuracy. The pain and hunger databases are recorded from 51 (19 male and 32 female) 2-3 day old healthy infants.
  Keywords:
  Keywords: Sparse Representation Model, Sparse Representation Classifier, Kernel, based model, Mel Frequency Cepstrum Coefficient, Infant cry sound
 • M. B. Abdollahi, A. Khavani, S. Vosoughi, S. Amanpour, M. Kaidani, S. Noorloei Pages 66-72
  Noise as one of the most important physical agents in workplace, which is known to have adverse effects on living organisms and biological systems, has been studied repeatedly. Noise negative effects on count, motility and viability of sperm can be considered as important factor in reproduction system. In this study, 16 male mice were used in two groups: case and control. Combined noise with 8000-500 Hz bandwidth and with sound pressure level 100±2 dBA for 10 days in two consecutive weeks was created using the software cool edit tools. Then, 35 days after the end of exposure animals were killed and their testes were separated for sperm analysis. The results of this study showed that in the case group progressive sperm (31.4 ± 1.9), immotile sperm (35.9 ± 3.4) and sperm viability (64.8±4.3) are significantly decreased compared to controls group (P0.05). Noise exposure may have negative effects on sperm quality.
  Keywords: Noise, Sperm parameters, Mice
 • A. Lashkarbolouk, G.R. Etaati, M. Eftekhariyazdi Pages 73-79
  Thermoacoustics is a science dealing with conversion of thermal energy into sound energy and vice versa. Thermoacoustic systems use thermoacoustics rules for heat transfer by sound. These devices include a loudspeaker, a standing wave tube with a length of a fraction of a wavelength and a stack which its temperature gradient is the cause of heat transfer. In this study, design and construction of a low power thermoacoustic system for air conditioning applications, were considered. This paper consist of two parts: design of a thermoacoustic system based on numerical analyses, and its construction plus its performance analysis. Numerical analyses reveals that the length and position of the stack in the resonator, the working frequency and the input acoustic power, have major contributions to the total performance of the system. In this system, helium at the standard pressure and temperature was used as working fluid. The acoustic driver was a 25 watts loudspeaker that works in 378Hz. Based on numerical analyses and a 20 °C temperature gradient quota, the length of the stack and the position of its center were found to be 38 mm and 85 mm, respectively. Our experimental results indicated a 14 C temperature gradient across the stack.
  Keywords: Thermoacoustic, Stack, Resonator, Working fluid, Temperature gradient