فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مطهره کرامتی نیا، فرهود نجفی*، محمدرضا صائب صفحه 207
  در این تحقیق، پلیمر پرشاخه پلی آمیدوآمین با گروه های انتهایی آمین توسط مونومر گلیسیدیل متاکریلات به پلیمری پرشاخه با گروه های انتهایی اکریلاتی تبدیل شد. ساختار شیمیایی به دست آمده و وزن مولکولی آن به ترتیب توسط آزمون های FT-IR،HNMR و GPCتایید شده اند. به منظور بررسی اثر افزودن این پلیمر بر خواص چسبندگی پوشش های تابش پز، درصدهای مختلفی از آن وارد فرمولاسیون پوشش های حاوی اپوکسی متاکریلات شد. نتایج حاصل از آزمون DMTA نشان داد که کاهش دمای Tgدر نمونه حاوی پلیمر پرشاخه نسبت به نمونه اولیه به مقدار 8 درجه سانتی گراد، حاکی از به دست آمدن پوشش هایی انعطاف پذیر بوده است. در نهایت آزمون چسبندگی، بهبود چسبندگی پوشش های حاوی پلیمر پرشاخه اکریلاتی نسبت به پوشش های اپوکسی متاکریلات را نشان داد، به طوری که برای نمونه حاوی 10 درصد از این افزودنی، چسبندگی در حدود 37 درصد افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: پلیمر پرشاخه، گلیسیدیل متاکریلات، پوشش های تابش پز، چسبندگی
 • سهیلا دوست محمدی، سیامک صفاپور*، موسی صادقی کیاخانی صفحه 217
  هدف از این مطالعه، بررسی خصوصیات رنگی و ثباتی نخ پشمی اصلاح شده با ترکیب کیتوسان-سیانوریک کلراید (Ch-Cy) با ماده رنگزای طبیعی روناس که در خامه فرش دستباف مصرف می شود، است. نخ های اصلاح شده با ماده رنگزای طبیعی روناس رنگرزی شد و تاثیر عواملی نظیر غلظت Ch-Cy، غلظت ماده رنگزا، pH، دما و زمان رنگرزی مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه رنگرزی با مقدار 2 درصد ترکیب Ch-Cy نسبت به وزن پشم، 100 درصد ماده رنگزای روناس نسبت به وزن پشم، pH رنگرزی 7، دمای 100 درجه سانتی گراد و زمان رنگرزی60 دقیقه به دست آمد. نتایج نشان داد که اصلاح با Ch-Cy موجب بهبود خواص رنگرزی پشم شد و رمق کشی به میزان 7 درصد و قدرت رنگی (K/S) به میزان 2 واحد افزایش یافت. داده های رنگی و مقادیر ثبات های شستشویی، نوری و مالشی نشان داد که اصلاح نخ پشمی، تاثیر منفی بر ثبات های رنگی نداشت و فام کالای رنگرزی شده بدون تغییر باقی ماند. نتایج این پژوهش نشان داد که اصلاح پشم با ترکیب Ch-Cy منجر به نتایج بهتر رنگرزی، شیدهای عمیق تر و صرفه جویی در مصرف ماده رنگزا در رنگرزی با ماده رنگزای روناس می گردد.
  کلیدواژگان: نخ پشمی، کیتوسان، سیانوریک کلراید، اصلاح، ماده رنگزای روناس، رنگرزی
 • مهرناز قراگوزلو *، ساناز نقیبی صفحه 225
  استفاده از روش های شیمی سبز در فرآوری نانومواد به سرعت در حال رشد بوده و جایگزین روش های مبتنی بر حلال ها و واکنش گرهای سمی خواهد شد. در این تحقیق نانوذرات اکسید روی به روش نوین شیمی سبز با استفاده از لیگاند محلول در آب N-سولفوسالیسیدین گلایسیناتو سنتز و مشخصه یابی شدند. برای این منظور ابتدا کمپلکس معدنی روی (II) و N-سولفوسالیسیدین گلایسیناتو از تراکم اسیدآمینه گلایسین با سولفوسالیسیل آلدهید در حضور نمک روی تهیه شد. سپس از تخریب حرارتی کمپلکس حاصله در دماهای 400، 500 و 600 درجه سانتی گراد، نانوذرات اکسیدروی سنتز شدند. مشخصه یابی با استفاده از XRD، PL، طیف سنجی UV-vis، STA، FT-IR، SEM و TEM انجام شد. نتایج نشان داد نانوذرات بصورت ترکیب تک فاز ورتزیت با ساختار کروی و ذراتی با محدوده اندازه nm 45-35 در بستر آب سنتز شدند. گاف انرژی ذرات 3.20 الکترون ولت بود که در مقایسه با اکسید روی استاندارد 0.17 واحد کمتر است.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید روی، روش شیمی سبز، سولفوسالیسیدین گلایسیناتو، تخریب حرارتی
 • مهران رستمی درونکلا *، رضا امینی صفحه 233
  در این تحقیق اصلاح سطحی نانو ذرات آلومینا نوع آلفا با ماده آمایش کننده سیلانی به نام وینیل تری متوکسی سیلان انجام شد. واکنش سیلان دار شدن تحت شرایط آبکافت و تراکمی و غلظت های پایین، بالا و استوکیومتری و با در نظر گرفتن نقطه ایزو الکتریک نانو آلومینا انجام شد. بعد از فرآیند آمایش سطحی به منظور کمی کردن میزان سیلان سطحی، آزمون آنالیز عنصری کربن هیدروژن ،آزمون FT-IR انجام گردید. نانو کامپوزیت بر پایه رزین وینیل استر در غلظت های مختلف از ذرات آلومینای اصلاح شده تهیه شد. جهت کمی کردن برهم کنش سطحی و شیمیایی ذرات اصلاح شده و اصلاح نشده با بستر رزینی وینیل استر، آزمون های میزان پراکنش و بررسی سطح شکست با میکروسکوپ روبشی (SEM)، آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی (DMTA)، میزان پخت، میزان شفافیت، مقاومت به سایش، مقاومت شمیایی در محیط اسیدی (اسید استیک) و چسبندگی بررسی شد. نتایج حاصل از FT-IR و آنالیز عنصری نشان داده است که لایه های سیلان بر روی سطح ذرات به صورت موفقیت آمیزی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که خواص نهایی نانو کامپوزیت وینیل استر حاوی 3% وزنی آلومینا اصلاح شده با 0.48 گرم سیلان به دلیل برهم کنش مناسب ذرات با ماتریس رزین بهتر از بقیه نمونه ها بوده است.
  کلیدواژگان: نانو آلومینا، آمایش سطحی، وینیل سیلان، آنالیز شیمی سطح، خواص مکانیکی
 • جمال مهرعلی پور، علی رضا دیاری، هادی رضایی وحیدیان، محمد رضا سمرقندی*، فائزه عزیزی صفحه 247
  فرآیند الکتروپراکسون تلفیقی از فرآیند ازن زنی ساده و الکترولیز می باشد که منجر به تولید رادیکال هیدروکسیل می گردد. هدف از این مطالعه، بهینه سازی فرآیند الکتروپراکسون با بهره گیری از مدل آماری رویه پاسخ در رنگبری ماده رنگزای اسید نارنجی 7 از پساب ساختگی بود. در این مطالعه از راکتور نیمه پیوسته مجهز به چهار الکترود گرافیت با ابعاد 2×10 سانتی متر استفاده شد. تاثیر عواملی مانند pH (4-2)، غلظت ازن ورودی gr/hr.l (4-2)، آمپر (A 4-2) و زمان واکنش (min 15-30) توسط مدل آماری رویه پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری غلظت ماده رنگزای اسید نارنجی 7 با استفاده از دستگاه طیف سنج و اندازه گیری COD و TOC بر اساس روش های ارایه شده در مرجع آزمایشات آب و فاضلاب صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مناسب این فرآیند در رنگبری و حذف COD و TOC می باشد. کارایی فرآیند در شرایط بهینه که شامل 3.5pH=، جریان الکتریکی برابر 3.4 آمپر، دبی ازن ورودی برابر gr/hr.l 3.64، زمان واکنش برابر 30دقیقه در غلظت اولیه ماده رنگزا برابر 100 میلی گرم در لیتر 86.42 درصد به دست آمد. میزان کارایی فرآیند در حذف COD و TOC در مدت زمان 60 دقیقه به حداکثر مقدار خود رسید. فرآیند الکتروپراکسون به عنوان یکی از گزینه های فرآیندهای اکسایش پیشرفته، توانایی کاهش بار آلودگی صنایع حاوی موادرنگزا را، دارد.
  کلیدواژگان: فرآیند الکتروپراکسون، ماده رنگزای اسید نارنجی 7، COD، TOC، مدل آماری رویه پاسخ، محیط های آبی
 • حسین بارانی*، زهرا جمشیددوست، سعیده رفیعی صفحه 259
  در این پژوهش، گلبرگ زعفران به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی جهت کسب شید آبی روی نخ پشمی معرفی و با توجه به این هدف، فرآیند رنگرزی بهینه سازی شده است. ماده رنگزای موجود در گلبرگ زعفران مربوط به ماده ای به نام آنتوسیانین می باشد که می توان آن را به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی استفاده نمود. از نرم افزار طراحی آزمایش به منظور بهینه سازی عوامل موثر از قبیل غلظت کلرید قلع به عنوان دندانه (0تا 3%)، غلظت گلبرگ زعفران (50تا 200%)، مدت زمان رنگرزی (30 تا 80 دقیقه) و دمای نهایی فرآیند رنگرزی (50 تا 95 درجه سانتی گراد) در رنگرزی کلاف نخ پشمی جهت کسب شید آبی استفاده شد و سپس ویژگی های ظاهر رنگی، ثبات شستشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده در شرایط مختلف رنگرزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری مربوط به برازش مدل درجه دوم چند جمله ای بر نتایج تجربی نشان داد که متغییرهای غلظت دندانه کلرید قلع (0.0001p<) و دمای رنگرزی (0.0001p<) تاثیر معناداری در کسب شید آبی روی کالای پشمی رنگرزی شده با گلبرگ زعفران دارند. محدوده زاویه رنگ نمونه های رنگرزی شده بین 75 تا 235 درجه می باشد که نشان دهنده کسب شیدهای زرد تا آبی می باشد. ثبات شستشویی و نوری نمونه های رنگرزی شده نسبتا متوسط تا خوب می باشد و نمونه رنگرزی شده کمترین مقدار لکه گذاری را نمونه کالای پشمی و پنبه ای داشته است.
  کلیدواژگان: رنگرزی طبیعی، گلبرگ زعفران، آنتوسیانین، شید آبی، بهینه سازی
 • لیلی رسولی، رضا نادری محمودی*، محمد مهدویان احدی، امیرمسعود اعرابی صفحه 267
  در این مقاله دو نوع زئولیت با ساختاری متفاوت به عنوان حامل کاتیون روی سنتز گردید. این دو نوع زئولیت از لحاظ مواد اولیه سنتز، اندازه و شکل ذرات، میزان بلورین شدن و نسبت Si/Al متفاوت بود. در ابتدا ساختار زئولیت با آزمون پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ روبشی بررسی شد. تاثیر زئولیت به عنوان حامل کاتیون روی بر رفتار فولاد نرم در محلول سدیم کلراید به وسیله آزمون های الکتروشیمیایی اعم از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون و همچنین آنالیز سطحی نظیر میکروسکوپ روبشی بررسی شدند. نتایج این بررسی ها نشان داد توانایی رهایش بازدارنده که بر رفتار خوردگی نمونه های فولادی اثرگذار است علاوه بر نوع زئولیت به نسبت Si/Al و میزان ساختار کریستالی و بی شکل زئولیت نیز وابسته می باشد.
  کلیدواژگان: زئولیت، حفاظت فعال، حامل بازدارنده خوردگی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون
|
 • M. Keramatinia, F. Najafi *, M. R. Saeb Page 207
  In this research, hyperbranched polyamidoamine with amine end groups was reacted with glycidyl methacrylate to produce a hyperbranched polymer ended in acrylate functional units. Chemical structure and molecular weight of produced molecule were proved by FTIR, 1H NMR, and GPC analyses. Different amounts of yielded acrylate structure was added to coatings based on epoxy methacrylate to monitor the effect of polymer on adhesion properties of UV-cured coatings. The results of DMTA analysis revealed that Tg of samples containing hyperbranched polymer was 8 °C lower than that of blank sample, indicating flexibility of obtained coatings. Eventually, adhesion test manifested improvement in adhesion of coatings containing acrylate coatings, so that sample contained 10 wt.% of this additive showed 37% increase in adhesion level.
  Keywords: Hyperbranched polymer, Glycidyl methacrylate, UV curable coatings, Adhesion
 • S. Doust Mohammadi, S. Safapour *, M. Sadeghi Kiakhani Page 217
  The aim of present study was to investigate dyeing and fastness properties of chitosan-cyanuric chloride hybrid (Ch-Cy) modified woolen yarn with madder natural dye which is used in hand-knotted carpet pile. Modified yarns were dyed with madder root natural dye and the impacts of some important factors such as Ch-Cy concentration, madder dye concentration, pH, temperature, and time of dyeing were investigated. Optimum dyeing results were obtained using 2%owf of Ch-Cy, 100%owf of madder dye, dyeing pH=7, temperature of 100 ˚C, and time of 60 min. Results revealed that Ch-Cy was effective in the improvement of dyeing properties of woolen yarns, so that the dye exhaustion and color strength values increased by 7% and 2 ratings, respectively. Fastness data against wash, light, and rub as well as colorimetric data indicated that wool modification did not impair color fastness of dyed substrates. Further, hue remained nearly unchanged compared to dyed pristine wool. Therefore, based on the results obtained, it was concluded that modification of woolen yarns with Ch-Cy resulted in better dyeing performance, deeper shades, and saving crude dye material in madder dyeing of wool.
  Keywords: Woolen yarn, Chitosan, cyanuric chloride, Modification, Madder dye, Dyeing
 • M. Gharagozlou*, S. Naghibi Page 225
  Application of the green chemistry in preparation of nanomaterials has been developed and replaced instead of toxic solvents and reagents. ZnO nanoparticles have been synthesized via a novel green chemistry method using a water soluble N-sulfosalicylidene glycinato ligand. For this purpose, the inorganic complex, Zn/N-sulfosalicylideneglycinato water soluble ligand has been prepared by the condensation reaction of glycine amino acid with sulfosalicylaldehyde in the presence of zinc salt. Then ZnO nanoparticles have been synthesized by the thermal decomposition of inorganic complex precursor at temperatures of 400, 500 and 600 °C. The products were characterized by XRD, PL spectroscopy, UV-vis spectroscopy, STA, FT-IR, SEM and TEM. The results confirmed that ZnO nanoparticles were synthesized in water based medium, in the wurtzite phase and spherical morphology with the average particle size of 35-45 nm. The band gap energy was achieved about 3.2 which is 0.17 units less than that of the bulk ZnO.
  Keywords: ZnO Nanoparticles, Green chemistry method, N, sulfosalicylidene glycinato, Thermal decomposition
 • M. Rostami *, R.Amini Page 233
  In this study, surface modification of nano α-alumina with Surface modifier was silane coupling agent namely vinyl tri methoxy silane (VTMS) was implement. Salinization reaction under hydrolysis, condensation condition and different concentration of silane coupling agent with spot of isoelectric point of nano alumina was performed. After surface modification, to characterizing amount of grafting on the nanoparticles, Elemental analysis (CH), Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy were utilized. Vinyl Ester nanocomposites were prepared using various loadings of silane modified alumina nanoparticles. To quantitative interfacial interaction between treated nano particles and vinylester resin using tests SEM for assessment dispersion and surface fracture behavior, Dynamic mechanical thermal analysis (DMTA), Degree of cure, Haze value, Abrasion resistance (Tabber), acid chemical resistance and Pull Off adhesion. Results from FTIR and Elemental analysis revealed that the organic functional groups of the silane coupling agent layers were successfully grafted on the surface of the nanoparticles. The mechanical properties results of the vinyl ester revealed that, because of good interaction between particles and vinyl ester resin, were enhanced using 3 wt% alumina nanoparticles modified with 0.48 g silane compared with other samples.
  Keywords: Nano alumina, Surface treatment, Vinyl silane, Analysis of surface chemistry, Mechanical properties
 • J. Mehralipour, A. R. Dayari, H. Rezayi Vahidian, M. R. Samarghandi *, F. Azizi Page 247
  Electro-proxone process is combination of ozonation process and electrolysis that to produce the hydroxyl radical. The aim of this study was to optimization of Electro-proxone process via response surface statistical model in decolonization of Acid Orange 7 dye from synthetic wastewater. In this study was used semi-batch reactor via four graphite electrodes by 2×10 cm dimension. The effect of pH (2-4), concentration of ozone gas (2-4 gr/hr.L), direct electric current (2-4 A), reaction time (15-30 min) parameters via response surface statistical model was investigated. Measuring of Acid Orange 7 dye with DR6000 and measuring of COD and TOC according to methods that presented in standard methods for the examination of water and wastewater book. The results indicates proper performance of this process in decolonization of dye and COD and TOC removal. Performance of process in optimum condition is pH=3/50, direct electric current=3/4A, concentration of ozone gas is 3/64 gr/hr.L and reaction time is 30 minute in 100 mg/L initial concentration of dye. In this condition efficiency of process obtained 86/42%. The process efficiency in COD and TOC removal in 60 minute to the maximum amount reached. The Electro-proxone process as a choices of advance oxidation process have good ability to decrease of dye industrial pollutants.
  Keywords: Electroproxone process, Acid Orange 7 dye, Response surface methodology, COD, TOC, Aqueous
 • H. Barani *, Z. Jamshid Doost Malakouti, S. Rafiei Page 259
  This research is based on to optimize the application of saffron’s petal as a natural dye in wool yarn dyeing process to produce blue shade. Saffron’s petal colorant substance is Anthocyanin, which can be used as natural dyes. Experimental design software was applied to optimize the effective dyeing parameters of wool dyeing such as tin chloride concentration as a mordant (0% to 3%), saffron petals concentration (50% to 200%), dyeing time (30 to 80 minutes) and the final temperature dyeing process (50 to 95 ° C) to get blue shade. In order to this, the color appearance, light and washing fastness of dyed samples was studied at different conditions dyeing. Statistical results of the quadratic polynomial model based on experimental results showed that tin chloride concentration (p
  Keywords: Natural dye, Saffron's petal, Anthocyanin, Blue shade, Optimization
 • L. Rassouli, R. Naderi *, M. Mahdavain, A. M. Arabi Page 267
  In this research two different zeolites as zinc cation reservoir were synthesized. The structure of zeolites was different regarding precursor of synthesis, particles size and shape, crystallinity degree and Si/Al ratio. First, the structure of zeolites was determined by XRD and SEM. The effect of zeolites containing zinc cation on the corrosion of mild steel in a sodium chloride solution was studied through taking advantage of electrochemical analysis such as electrochemical impedance spectroscopy and polarization as well as scanning electron microscopy surface analysis. The results indicated that the ability of zeolite to release inhibiting species not only is influenced by type of zeolite but also depends on Si/Al ratio and the amount of crystalline or amorphous structure.
  Keywords: Zeolite, Active corrosion protection, Corrosion inhibitor reservoir, Electrochemical impedance spectroscopy, Polarization measurements