فهرست مطالب

نشریه علوم و فناوری رنگ
سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد ویسیان، علی شمس ناتری* صفحات 267-285

  حساسیت رنگی نسخه رنگرزی یکی از عوامل خیلی مهم برای کنترل فرایند رنگرزی است. در این تحقیق اثر عمق رنگی بر حساسیت رنگی نسخه رنگرزی پشم با ماده رنگزای طبیعی اسپرک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نخ پشمی با رنگزای طبیعی اسپرک در دو عمق رنگی کم و زیاد به روش پیش دندانه رنگرزی شد. میزان حساسیت نسخه رنگرزی از طریق اندازه گیری تغییر عمق رنگی (K/S) و اختلاف رنگ و همچنین محاسبه ضریب حساسیت ناشی از 10 درصد تغییر در عوامل نسخه رنگرزی شامل غلظت رنگزا، غلظت دندانه، دما، زمان،pH و L.R ارزیابی گردید. همچنین حساسیت هم زمان ترکیب دوتایی، سه تایی، چهارتایی، پنچ تایی و شش تایی این عوامل به روش های آزمایشگاهی و محاسباتی اندازه گیری شد. مقادیر ضریب حساسیت رنگی محاسبه شده به روش محاسباتی بیشتر از مقادیر حساسیت رنگی اندازه گیری شده به روش آزمایشگاهی بود. به طور کلی حساسیت رنگی در عمق رنگی کم بیشتر از عمق رنگی زیاد بود.

  کلیدواژگان: حساسیت رنگی، عمق رنگی، رنگزای طبیعی، اسپرک، پشم
 • سید علی حسینی مرادی*، مجید امیرزاده صفحات 287-301

  در این تحقیق به منظور حذف رنگ زای اسیدی آبی 92 طی فرایند الکتروفنتون ناهمگن، یک لایه نانوالیافی که به روش الکتروریسی تولید شد، به عنوان کاتد مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تولید چنین الکترود نانولیفی، نانوالیاف پلی آنیلین/نایلون66 (PANI/PA66) با روش الکتروریسی تولید شد. به منظور بهبود رسانایی الکترود نانولیفی و افزایش درصد حذف رنگ زا، نانوذرات اکسید گرافن احیاشده به محلول پلیمری به منظور الکتروریسی اضافه شد. همچنین از نانوذرات آهن مغناطیسی به عنوان کاتالیزور فنتون (PANI/PA66/rGO/Fe3O4) استفاده شد. شرایط بهینه الکتروریسی با روش رویه-پاسخ (RSM) تعیین شد. فرآیند الکتروفنتون برای حذف رنگ زا در یک سامانه دو الکترودی با استفاده از نانوالیاف PANI/PA 66 / rGO 6 % / Fe3O4 به عنوان کاتد در مدت زمان 120 دقیقه انجام شد و بیشترین درصد حذف رنگ زا به دست آمده 91.78 بود. همچنین، تاثیر برخی عوامل مهم بر بازده حذف رنگ زا مانند pH، غلظت اولیه رنگ زا و غلظت Fe3O4 مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: کاتد نانولیفی، پلی آنیلین، اکسیدگرافن احیاشده، نانوذرات مغناطیس، الکتروفنتون ناهمگن
 • معصومه چهارکام، مریم طهماسب پور*، موگه ساری ییلماز صفحات 303-324
  در این مطالعه میزان جذب رنگ زای کریستال ویولت توسط جاذب کربن فعال مغناطیسی سنتز شده از منبع فراوان و کم هزینه سنجد بررسی شد. ابتدا زغال کربن از هسته و پوسته سنجد به صورت جداگانه تهیه شده و از دو عامل فعال ساز اسیدی و بازی برای فعال کردن آن استفاده شد. کربن فعال سنتز شده در شرایط بهینه (استفاده از هسته سنجد و فعال ساز اسیدی) با نشاندن نانوذرات اکسیدآهن روی سطح، اصلاح گردید. اثر مشخصه های مختلفی نظیر pH، دوز جاذب، زمان تماس، دما و غلظت رنگ زا، بر فرایند جذب کریستال ویولت بررسی شد. مقدار بیشینه ظرفیت جذب mg/g 91.743 در شرایط 8=pH، دوز جاذب  g/l0.5، زمان min 30، دمای oC 25 و غلظت اولیه mg/l 10 به دست آمد. بررسی ایزوترم ها و سینتیک جذب، برازش بهتر داده ها را با ایزوترم لانگمویر و سینتیک مرتبه دوم نشان داد. بررسی ترموینامیکی حاکی از فیزیکی و گرمازا بودن جذب و کاهش درجه خودبه خودی در دماهای بالا بود. بررسی بازیابی جاذب توانایی بالای آن در استفاده مجدد طی چندین چرخه را تایید نمود.
  کلیدواژگان: جذب، کربن فعال مغناطیسی، سنجد، آلودگی آب، کریستال ویولت
 • بهرام ابراهیمی*، سیروان محمدی آذر صفحات 325-340

  در این مطالعه یک کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال (Activated carbon (AC)) با استفاده از روش ترموشیمیایی و هم رسوبی ذرات آهن تهیه گردید (AC/Fe3O4) . از پوست سخت میوه بنه بومی منطقه اورامان استان کردستان به عنوان ماده خام استفاده شد. خصوصیات ساختمانی جاذب تهیه شده با استفاده از آنالیزهای SEM، FT-IR، EDAX، BET و VSM مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM به وضوح شکل گیری یک جاذب متخلخل با تخلخل در گستره میکرو و مزو حفرات را نشان داد. نتایج آنالیزهای FT-IR و EDAX حضور آهن در ساختمان جاذب را اثبات نمود. با استفاده از تخلخل سنجی BET، سطح ویژه جاذب تولید شده قبل و بعد از ترسیب ذرات آهن به ترتیب 229.6 و 179.37 متر مربع بر گرم تعیین گردید. در شرایط بهینه میزان حذف رنگ های مورد مطالعه از محلول های مدل 91.2 و 98.6 درصد به ترتیب برای اسید بلو 113 و اسید اورانژ 10 حاصل شد. داده های سینیتیکی پیروی فرایند حذف را از مدل شبه درجه دوم نشان داد. همچنین مدل فروندلیچ بهترین مدل برای توصیف فرایند جذب سطحی بود.

  کلیدواژگان: بنه، اسید بلو 113، اسید اورانژ 10، جاذب مغناطیسی، کربن فعال، کامپوزیت مغناطیسی
 • شهره روحانی*، کمال الدین قرنجیگ، علیرضا محمودی نهاوندی، سید مسعود اعتضاد صفحات 341-363
  با توجه به توسعه محصولات آرایشی در ایران، وجود فلزات سنگین به صورت مستقیم و غیرمستقیم (به صورت یک رنگزای آلی فلزی)، داشتن عوارضی جانبی (حساسیت های پوستی) و خطر سرطان زا بودن موجب شده است این رنگزا ها مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار گیرند. هدف از این مطالعه که با انتخاب تصادفی پنج برند ایرانی در سطح شهر تهران انجام گرفت تعیین میزان فلزات سنگین در نمونه های مذکور است. این بررسی روی 20 نمونه از 4 برند و در 5 فام در محصولات انتخابی تولید شده در داخل کشور انجام شد. غلظت فلزات سنگین (سرب، نیکل،کرم، آرسنیک، جیوه و کادمیم) پس از انجام مراحل هضم اسیدی به روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP MASS) اندازه گیری شدند. تحلیل آماری بر روی مقادیر اندازه گیری شده انجام شد و نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت فلزات سنگین در 20 نمونه اندازه گیری شده با سه بار تکرار کمتر از ppm 10 و در حد مجاز بوده است. اما میزان آلودگی برندها به طور معنی داری متفاوت است. ارزیابی خطر سلامت در مواجهه با فلزات سنگین از لحاظ سرطان زایی و غیر سرطان زایی در نمونه های رژ لب بررسی شد. نتایج نشان داد امکان خطر سرطان زایی از طریق پوست در استفاده های مکرر و در طول زمان بسیار جدی بوده و نمی توان آن را نادیده گرفت.
  کلیدواژگان: رژ لب، فلزات سنگین، سمیت، ایران، ارزیابی خطر سلامت، تحلیل آماری
 • رویا نایبی، عبدالله فلاح شجاعی*، مریم پورجمال صفحات 365-380
  هدف از این پژوهش، سنتز یک جاذب جدید به منظور حذف رنگزای متیلن بلو از محلول در زمان کمتر بوده است. در ابتدا نانوذرات فریت مس با روش سولوترمال و نانو کامپوزیت مغناطیسی CuFe2O4/ PVA/AG با روش انجماد-ذوب و خشک کردن در دمای اتاق تهیه شدند. ساختار و ریخت شناسی نانو کامپوزیت مغناطیسی با استفاده از روش هایی مانند FTIR، XRD، SEM و EDX بررسی شد. جاذب CuFe2O4/ PVA/AG در شرایط بهینه 7=pH، زمان تماس60 دقیقه، مقدار جاذب mg 40 ، غلظت رنگزا  ppm5 و دمای °C 25 بررسی شد. بیشینه جذب و ظرفیت جذب به ترتیب برابر با 81.1 درصد و mg/g 14.93به دست آمد. علاوه بر بررسی اثر بازیابی جاذب به منظور مقایسه، جاذب PVA/AG نیز در شرایط بهینه مذکور بررسی و بیشینه بازده حذف برای آن 63 درصد به دست آمد. در بررسی ایزوترم حالت تعادل حذف رنگزا تطابق خوبی با ایزوترم فروندلیچ دارد. سینتیک جذب سطحی بررسی شد و مشاهده گردید که فرآیند جذب بر روی نانو کامپوزیت مغناطیسی از معادلات سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی می کند.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، متیلن بلو، ایزوترم، سینتیک، نانوکامپوزیت، CuFe2O4، PVA، AG
|
 • M. Veysian, A. Shams Nateri * Pages 267-285

  The color sensitivity of the dyeing recipe is one of the most important parameters for controlling the dyeing process. This work studied the effect of color depth on the color sensitivity of a recipe of wool dyeing with weld natural dye. For this purpose, the woollen yarn was dyed with weld at low and high color depth using pre-mordanting method. The color sensitivity of the dyeing recipe was evaluated by measuring the color depth (K/S), color difference, and color sensitivity coefficient. The color sensitivity coefficient was measured by 10 % change in parameters of the dyeing recipe, such as dye concentration, mordant concentration, temperature, time, pH, and L.R. Also, the simultaneous color sensitivity of two, three, four, five, and six parameter combinations were measured by experimental and computational methods. The measured color sensitivity by the computational method was higher than the experimental method. In general, the color sensitivity at low color depth is more than high color depth.

  Keywords: Color sensitivity, Color depth, Natural dyes, Weld, wool
 • S. A. Hosseini Moradi *, Majid Amirzadeh Pages 287-301

  In this study, to remove the acidic blue 92 during the heterogeneous electro-fenton process, the electrospinning method produced a nanofiber layer and used it as the cathode. Polyaniline/nylon66 nanofiber (PANI/PA66) was produced by the electrospinning method to produce such a nanofibrous electrode. Reduced graphene oxide nanoparticles were added to the polymeric solution to improve the conductivity of the nanofibrous electrode and the dye removal percentage. Magnetic iron nanoparticles were also used as fenton catalysts (PANI/PA66/rGO/Fe3O4). The optimal electrospinning conditions were determined by response surface methodology. Electro fenton process for dye removal was carried out in a two-electrode system using PANI/PA 66 / rGO 6 % / Fe3O4 as a cathode in 120 minutes, and the highest dye removal percentage achieved was 91.78 %. Also, the effect of selecting essential parameters on the dye removal efficiency, such as pH, initial dye concentration, and Fe3O4 dosage, was investigated.

  Keywords: Nanofibrous cathode, Polyaniline, Magnetic nanoparticles, reduced graphene oxide, heterogeneous electrofenton
 • M. Chaharkam, M. Tahmasebpoor *, M. Sari Yilmaz Pages 303-324
  This study investigated the adsorption of crystal violet by magnetic active carbon adsorbent synthesized from the abundant and low-cost Oleaster source. Carbon charcoal was first prepared from the seed and peal of Oleaster, and two different acidic and basic activating agents were used to activate it. Activated carbon synthesized under optimal conditions (using Oleaster seed and acidic activator) was modified by placing iron oxide nanoparticles on the surface. Effects of various parameters, including pH, adsorbent dose, contact time, temperature, and dye concentration, on the adsorption process of crystal violet were investigated. The maximum adsorption capacity was obtained as 91.7431 mg/g under pH=8, adsorbent dose 0.5 g/l, time 30 min, temperature 25 oC, and initial concentration 10 mg/l. Examining isotherms and adsorption kinetics showed a better data fit with Langmuir isotherm and second-order kinetics. Thermodynamic investigation indicated the physical and exothermic nature of adsorption and spontaneous degree reduction at high temperatures. The adsorbent regeneration tests confirmed its high ability to be reused during consecutive cycles.
  Keywords: Adsorption, magnetic activated carbon, Oleaster, water pollution, Crystal Violet
 • Bahram Ebrahimi *, Sirwan Mohammadiazar Pages 325-340

  This study used thermochemical and Fe particle co-precipitation methods to prepare a magnetic-activated carbon composite. The hard nutshell of Baneh from the Oraman region of Kurdistan province was used as raw material. The structural properties of the prepared adsorbent were investigated using SEM, FT-IR, EDAX, BET, and VSM analysis methods. The SEM images clearly showed the formation of a porous adsorbent with porosity in the range of micro- and mesopores. The results of the FT-IR and EDAX analyses proved the presence of Fe in the absorbent structure. The specific surface area of the adsorbent before and after the deposition of iron particles was determined to be 229.6 and 179.37 m2/g, respectively. Under the optimized conditions, the removal amount of the investigated dyes from the model solutions was 91.2 and 98.6 % for acid blue 113 and acid orange 10, respectively. The kinetic study revealed that the pseudo-second-order model best fits the obtained adsorption data. In addition, the Freundlich model was the best model to describe the adsorption process.

  Keywords: Baneh nut, Acid Blue 113, Acid orange 10, Magnetic absorbent, Activated carbon, Magnetic composite
 • Shohre Rouhani *, Kamaledin Gharanjig, Alireza Mahmoudi Nahavandi, Seyed Masoud Etezad Pages 341-363
  Considering the development of cosmetic products in Iran, the presence of heavy metals directly and indirectly (in the form of an organometallic color), side effects (skin allergies) and the risk of being carcinogenic have caused these colors to be considered and investigated by researchers. The purpose of this study, which was conducted by randomly selecting five Iranian brands in Tehran, is to determine the amount of heavy metals in the mentioned samples. This study was conducted on 20 samples from 4 brands and 5 types of selected products produced in the country. The concentration of heavy metals (lead, nickel, chromium, arsenic, mercury and cadmium) was measured using induced mass (ICP MASS) after performing the steps of acid digestion by plasma spectrometry. Statistical analysis was performed on the measured values, and the results showed that the concentration of heavy metals in 20 samples measured with three repetitions was less than 10 ppm and within the permissible limit. But the pollution level of brands is significantly different. Health risk assessment in exposure to heavy metals in terms of carcinogenicity and non-carcinogenicity was investigated in lipstick samples. The results showed that the risk of skin carcinogenesis through repeated use over time is serious and cannot be ignored.
  Keywords: Lipstick, heavy metals, Toxicity, Iran, Risk Assessment, Statistical analysis
 • Roya Nayebi, Abdollah Fallah Shojaei *, Maryam Pourjamal Pages 365-380
  This research aims to synthesize a novel adsorbent and reduce the contact time in removing methylene blue dye. Copper ferrite nanoparticles were prepared by solvothermal method and CuFe2O4/PVA/AG magnetic nanocomposite by freeze-thaw method and drying at room temperature. The structure and morphology of magnetic nanocomposite were investigated using FTIR, XRD, SEM, and EDX methods. CuFe2O4/PVA/AG adsorbent under optimal conditions of pH = 7, contact time 60 min, amount of adsorbent 40 mg, dye concentration 5ppm and temperature 25 ᵒC was investigated. The maximum absorption and absorption capacity were obtained as 81.1 % and 14.93 mg/g, respectively. In addition to investigating the recovery effect of the adsorbent for comparison, the PVA/AG adsorbent was investigated under the aforementioned optimal conditions, and the maximum removal efficiency was 63.5 %. Examining the isotherm of the equilibrium state of dye removal matches well with the Freundlich isotherm. The kinetics of surface adsorption were investigated, and observed that the adsorption process on the magnetic nanocomposite follows pseudo-second-order kinetic equations.
  Keywords: Adsorption, Methylene blue, Isotherm, Kinetic, Nanocomposite, PVA, AG, CuFe2O4