فهرست مطالب

آموزه های فلسفه اسلامی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 19، پاییز و زمستان 1395)

نشریه آموزه های فلسفه اسلامی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 19، پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی پژوهشی
 • اعظم ایرجی نیا* صفحه 3
  این نوشتار به بررسی دو مسئله اصلی که ابن سینا در آثار خود مطرح نموده، یعنی برهان صدیقین و ترادف صفات، و رابطه میان آن ها می پردازد؛ بدین منظور برهان صدیقین، اشکالات و مبانی فلسفی آن، ترادف صفات و رابطه برهان صدیقین و ترادف صفات از دیدگاه ابن سینا بررسی می شود و آشکار می گردد. برهان صدیقین از حقیقت وجود آغاز می کند و ادعای ملاصدرا مبنی بر آغاز برهان ابن سینا از مفهوم وجود مخدوش است. همچنین ترادف صفات، نظریه ای که مقبول ملاصدرا واقع نشد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، بررسی شده و روشن می گردد که این نظریه بر خلاف تعدد مفهومی صفات، با تنزیه صفات از حیثیات ذهنی برتر از دیدگاه تعدد مفهومی ملاصدراست و در نهایت برهان صدیقین ابن سینا همان برهان شبه لم، متناسب با ملازمات عامه، نوعی از برهان ان است و همین برهان عهده دار اثبات وجود صفات، ترادف و تعریف آن هاست.
  کلیدواژگان: برهان صدیقین، صفات الهی، ترادف صفات، ابن سینا، ملاصدرا
 • جواد پارسایی، سید محمد موسوی صفحه 25
  پس از پذیرش تجرد نفس، یکی از مسائل مهمی که در فلسفه طرح می شود این است که نفس که موجودی مجرد است چگونه به موجودات محسوس عالم طبیعت علم پیدا می کند و کیفیت ادراک حسی چگونه است؟ مبنای ملاصدرا در مسئله ادراک حسی نسبت به فلاسفه قبل از خودش بسیار متفاوت است؛ به طوری که از نظر او، صور علمی حسی، مجرد از ماده اند و فاعل ایجادکننده این صور خود نفس است و نفس به وسیله همین صور به اشیای مادی علم پیدا می کند. بنابراین نفس در خیال متصل، صور اشیای مادی را مشاهده می کند. علامه طباطبایی به گونه ای دیگر در صدد تبیین چگونگی ادراک حسی برآمده است. از نظر ایشان به ازای هر فرد مادی، یک فرد مجرد مثالی در خیال منفصل وجود دارد که در ادراک حسی نفس به علم حضوری، فرد مثالی را که در عالم مثال تحقق دارد، مشاهده می کند. بنابراین ادراک حسی از سنخ علم حضوری است نه علم حصولی. در این نوشتار، ابتدا آرای این دو حکیم در مسئله ادراک حسی بیان شده و سپس صحت این دو دیدگاه نقد و بررسی شده است و بیان شده که مسئله ادراک حسی طبق نظریه ملاصدرا قابل حل می باشد اما ادله نظریه علامه و لوازم نظریه ایشان قابل خدشه است.
  کلیدواژگان: ادراک حسی، انشای صور، علم حصولی، عالم مثال، علم حضوری، ملاصدرا، علامه طباطبایی
 • مرتضی طباطباییان نیم آورد، نفیسه اهل سرمدی صفحه 45
  صدرالمتالهین فیلسوفی است که در باب «کلی» ، نحوه و شرائط ادراک آن دارای نظریاتی بدیع است. دیدگاه صدرالمتالهین درباره کلی و نحوه ادراک آن مبتنی بر اموری است که عبارتند از: اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و مثل افلاطونی. او در باب ادراک کلی از تعبیر «مشاهده از دور» استفاده می کند که این تعبیر با عنایت به عبارات خود او دارای دو تفسیر است و البته شاید فقط یکی از این دو تفسیر را بتوان رای نهائی او در مساله دانست . نحوه ادراک کلی و شرایط این ادراک نیز در آثار او بیانهای متفاوتی دارند. نگارنده با نظر به مبانی صدرا در این خصوص، سعی در جمع این عبارات مختلف دارد و بر این نظر است که ادراک کلی در فلسفه صدرائی امر ذو مراتبی است شامل موارد زیر: ادراک کلی سعی، ادراک کلی مفهومی منزه از تخیل، ادراک کلی مفهومی به کمک تخیل و ادراک صورت خیالی قابل صدق بر کثیرین.
  کلیدواژگان: صدرالمتالهین، کلی، ادراک، تجرد مثالی، تجرد عقلی، صورت خیالی
 • مهناز امیرخانی، زینب برخورداری، سیده ملیحه پورصالح امیری صفحه 65
  این پژوهش در صدد بررسی تطور تاریخی چیستی مشهورات نزد منطق دانان مسلمان است. حاصل بررسی این است که فارابی و ابن سینا برای مفهوم کالجنس برای مشهورات به رای ظنی قائل هستند و هر دو در بیان خاصه به نقش غایی مشهورات در حوزه عمل اشاره می کنند. منطق دانان بعدی، قضیه را به عنوان مفهوم کالجنس برای مشهورات برگزیده اند که می تواند نشان دهنده تغییر موضع آنان در مفهوم قضیه و دامنه آن باشد. منطق دانان قبل از قرن هفتم، تعاریفی مشابه النجاه و الاشارات ارائه کرده اند. منطق دانان قرن هفتم از قید «یحکم» استفاده نموده اند که چنین رویکردی حاصل مباحث وجوب تصدیق، ملاک و عوامل مشهورات در طرح فطرت محسوب می شود. در این میان، دیدگاه خواجه طوسی و علامه حلی به علت وضع جدید در اقسام و پی بردن به اشتراک لفظی معنای مشهوره از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. مهم ترین رویکردها در تعاریف شارحان الرساله الشمسیه مشاهده می شود. آن ها مهم ترین مسائل را از دیدگاه خود در تعریف مشهورات اخذ کرده اند. قطب رازی به اولین واکنش مردمی در قبال این آرا (اعتراف همگانی) اشاره می کند. تفتازانی به تفاوت اعتبار میان یقینیات و مشهورات اهمیت می دهد و سیالکوتی با مطالعه شارحان الشمسیه و با سبک جدیدی به بیان نظریه خود می پردازد.
  کلیدواژگان: چیستی مشهورات، مفهوم کالجنس برای مشهورات، رای، اعتراف همگانی
 • حجت الله مرزانی، رضا اکبریان، محمد سعیدی مهر، لطف الله نبوی صفحه 87
  ارسطو همسو با افلاطون در قالب میراثی سقراطی مبنی بر تعلق معرفت به امر کلی، به نقد دیدگاه سوفسطاییان و شکاکان می پردازد. بنا بر آرای ارسطو، نه تنها امکان رسیدن به معرفت یقینی وجود دارد بلکه آنچه در فلسفه اولی و در ضمن گزاره های فلسفی ارائه می شود، واجد ویژگی یقینی بودن است. ارسطو با نقد دیدگاه افلاطون و بنیان نهادن منطق صوری و روش قیاسی، نقشی برجسته و تاثیرگذار در طول تاریخ فلسفه و به ویژه در ارتباط با فیلسوفان عقل گرا داشته است. ارسطو معرفت یقینی را به شناخت علت گره می زند. بر این اساس، به نظر می رسد که مطابق با مبانی او، معرفت یقینی به نحو کامل دست کم در بخشی از فلسفه اولی یعنی حوزه جواهر نامحسوس فناناپذیر با دشواری های معرفت شناختی و منطقی مواجه است.
  کلیدواژگان: فلسفه اولی، جوهر، معرفت یقینی، برهان، علت، صورت
 • هادی موسوی صفحه 111
  هویت بدن به جهت اینکه بدن یکی از طرفین مسئله نفس و بدن در حکمت صدرایی است، علی القاعده باید نقش مهمی در تبیین نحوه رابطه نفس و بدن داشته باشد و شاید یکی از دلایل تفاسیر متعدد از نحوه ارتباط نفس و بدن در حکمت متعالیه، عدم تمرکز بر مسئله بدن در حکمت متعالیه باشد. با یک کار فلسفی از طریق تحلیل محتوای عبارات ملاصدرا می توان چندین عنوان و به دنبال آن سه تصویر از بدن ارائه کرد. بدن، بدن محسوس، بدن اصلی، بدن نوری و روح بخاری عناوینی هستند که ملاصدرا از آن ها برای اشاره به هویت یا هویات بدنی استفاده می کند، اما او در پس همه این عناوین، سه ماهیت متفاوت از بدن ترسیم می کند. یکی بدن محسوس که صرفا جسم و ترکیبی از عناصر است؛ دیگری روح بخاری که به رغم لطافت وجودی، هنوز از موجودات عالم اجسام است و دیگری بدن اصلی یا نوری که از نوعی تجرد ضعیف برخوردار است و به همین جهت امکان ارتباط با هویات فیزیکی در آن فراهم شده است.
  کلیدواژگان: بدن، بدن محسوس، بدن اصلی، بدن نوری، مسئله بدن، رابطه نفس و بدن
 • مصطفی میرزایی، حسین غفاری، محمد مهدی کمالی صفحه 131
  خلافت الهی آدم از امور مسلم و قطعی در میان همه فرقه ها و مذاهب اسلامی است که در آیات قرآن نیز به آن تصریح شده است. معروف و مشهور میان مفسران قرآن کریم آن است که خلافت الهی به آدم ابوالبشر اختصاص نداشته و نسبت به همه ابنای بشر عمومیت دارد. ولی بعضی از نویسندگان معاصر بر این باورند که بر اساس آیات و روایات، تنها خلافت آدم ابوالبشر و نهایتا دیگر انبیا و ائمه که همگی از مقام عصمت برخوردارند، مسلم است و تسری خلافت به نوع انسان به رغم شهرت آن در کمتر از یک قرن اخیر از جمله مشهوراتی است که هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر آن وجود ندارد. در این مقاله ادعای مذکور را نقد و بررسی کرده و با ادله عقلی، نقلی و تتبع آثار و اقوال دانشمندان اسلامی به اثبات عمومیت خلافت انسان پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: خلافت الهی، آدم، عمومیت خلافت، نوع انسان
|
 • Azam Irajinia* Page 3
  This article examines two main issues raised by Ibn Sina in his works, the proof of the veracious and sequence characteristics, and the relationship between them and it will be clear that the proof of the veracious begins with reality of existence and the claim of Mulla Sadra that the argument of Ibn Sina begins with the concept of being is flawed. The sequence of characters, a criticized and non-accepted theory by Mulla Sadra, was investigated and be clear that this theory contrary to the conceptual multiplicity of attributes, is superior to Mulla Sadra’s idea through purifying the attributes from mental aspects. Finally, proof of the veracious of Ibn Sina is pseudo-prior reasoning, befit to public consequences, some kind of posterior reasoning and this proof is responsible for proving the existence of their attributes, sequence and definition.
  Keywords: Veracious argument, Divine attributes, The sequence of traits, Ibn Sina, Mulla Sadra
 • Javad Parsaii, Sayyed Muhammad Mousavi Page 25
  Accepting the immateriality of the soul, one of the important issues in the philosophy is that while the soul is incorporeal, how does it know sensible things and how is the process of perception? Mulla Sadra’ view on the issue is very different from the view of the philosophers before him so that in his idea, the sensory scientific forms are incorporeal and the soul itself creates these forms and the forms of the material things become known for the soul through these forms. Thus, the soul observes the forms of material things in the continuous imagination. Allameh Tabatabaei explains the sensory perception in another way. According to his idea, there is an immaterial archetypal thing in discrete imagination versus a material thing that the soul in sense perception observes the archetypal thing in imaginal world through immediate knowledge. Thus, the sense perception regarded as a kind of intuitive knowledge not conceptual knowledge. In this paper, at the first, it has been presented the ideas of these two philosophers about sense perception and then, the accuracy of these two views has been critically reviewed and it has been stated that the problem of sense perception can be resolved based on Mulla Sadra’s theory but the arguments of the theory of Allameh and its implications is untenable.
  Keywords: Sense perception, Creation of the forms, Conceptual knowledge, Imaginal world, Mulla Sadra, Allameh Tabatabaei
 • Murteza Tabatabaeian, Nafiseh Ahl Sarmadi Page 45
  Mulla Sadra is a philosopher who has new ideas about “universal” and the manner and conditions of its perception. Mulla Sadra’s view about universal and its perception is based on some issues as follow: principality of existence, ambiguity of existence, substantial motion and Platonic Ideas. He uses the term “remote viewing” for perception of universal which has two interpretations with regard to his phrases and perhaps only one of these two interpretations can be considered as his final opinion in this issue. Perception of universal and its conditions have also different expressions in his works. The write with regard to the principles of Sadra in this regard attempts to gather these various expressions and believes that the perception of universal has hierarchical degrees in Sadraian philosophy that Include the following: perception of widespread universal, perception of the conceptual universal that is purified from imagination, perception of conceptual universal with the help of imagination and perception of imaginative form that is applicable to many.
  Keywords: Mulla Sadra, Universal, Perception, Archetypal abstractness, Intellectual abstractness, Imaginative form
 • Mahnaz Amirkhani, Zeinab Barkhordari, Maliheh Poursaleh Amiri Page 65
  This study aims to examine the historical development of conventional propositions among Muslim logicians. The findings shows that Farabi and Ibn Sina believe that the concept of “genus” of conventional propositions has the idea of surmise and they refer to the ultimate function of conventional propositions in practical field. The next logicians have chosen the proposition as the concept of genus of conventional propositions that may show the change of their position about the concept of proposition and its scope. Logicians before the seventh century have proposed definitions similar to the definition of “Nejat” and “Esharat” of Ibn Sina. Logicians of the seventh century have used from the word of “yahkom” that such an approach is the result of the issues of necessity of judgment, criteria and factors of conventional propositions in the scope of innateness. In the meantime, the views of Tusi and Hilli due to the new situation in the types of conventional propositions and understand its heteronym have a unique feature. The most important approaches can be seen in the definitions of the commentators of “Shamsiyya”. They have used the most important issues in the definition of conventional propositions from their perspective. Qutb Razi refers to the first reaction of people to these views. Taftazani pay attentions to the the different value of certainties and conventional propositions and Sialkoti expresses his idea in a new style by studying the commentators of “Shamsiyya”.
  Keywords: Whatness of conventional propositions, Concept of genus of conventional propositions, Idea, Public confession
 • Hojjatollah Marzani, Reza Akbariyan, Muhammad Saeedi Mehr, Lotfollah Nabavi Page 87
  In a Socratic legacy of belonging knowledge to the universals, Aristotle along with Plato has criticized the viewpoint of the sophists and skeptics. According to Aristotle’s ideas, not only it is possible to achieve certain knowledge, what is given in first philosophy through philosophical propositions are also have the feature of certainty. Criticizing the Plato’s views and establishing the formal logic and deductive method, Aristotle has a prominent and influential role in the history of philosophy, especially in connection with the rationalist philosophers. Aristotle has linked certain knowledge with recognition of cause. Accordingly, it appears that in accordance with his principles, the whole certain knowledge, at least in a part of the first philosophy, the realm of Insensible immortal substance, has faced with epistemological and logical difficulties.
  Keywords: First Philosophy, Substance, Certain knowledge, Proof, Cause, Form
 • Hadi Mousavi Page 111
  The identity of the body due to one side of the body and the soul and the body in question is the wisdom Sadraee Because body is one side of the soul-body problem in Sadraian philosophy, its identity should have an important role to explain the relationship between them. And perhaps one of the reasons for multiple interpretations of the relationship between soul and body in transcendental philosophy is its lack of focus on the body. Analyzing the content of Mulla Sadra phrases, we can provide several titles and three images of the body. Body, sensible body, the genuine body, light body and steam spirit are titles that Mulla Sadra uses them to refer to identity or physical entities of body, but he draws three different nature of the body beyond these titles. One of them is tangible body that is just a combination of elements, the other is steamy spirit, in spite of having soft entity, it is material, and the last one is the genuine body or light body, although it is present in physical world, it is not material but corporeal i.e. has intensive dependency in material. This genuine body has a weak immaterial entity. This kind of immateriality has been allowed to be in physical world.
  Keywords: Body, Tangible body, Genuine body, Light body, The issue of body, Soul, body relationship
 • Mustafa Mirzaii, Hussein Ghafari, Muhammad Mahdi Kamali Page 131
  Divine Representation of Adam (PBUH) is one of the matters that is ascertained among all Islamic sects and religions and explicitly mentioned in the Quran, too. What is well known commentators of the Holy Quran is that the divine representation has not been dedicated to Adam and is common to all human beings. But in the meantime, some contemporary authors believe that what is certain, in accordance to the verses and traditions, is that only Adam and eventually other prophets and imams are infallible and extending the caliphate to mankind, despite its reputation in less than a century, has no rational and religious reason. In this article, we review the claim and attempt to prove the generality of human representation with rational and religious arguments, and investigation in the works and sayings of Islamic scholars.
  Keywords: Divine Representation, Adam, Generality of caliphate, Human being