فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - سال هشتم شماره 29 (پاییز 1395)
 • سال هشتم شماره 29 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالقاسم ابراهیمی، سیدمسلم علوی*، الهه پورموردینی صفحات 479-502
  هدف این تحقیق بررسی اثر مسئولیت پذیری اجتماعی درک شده بر شهرت برند، هویت یابی مشتری از برند و قصد خرید برند است. این پژوهش کاربردی از نظر روش گردآوری ماهیت توصیفی پیمایشی دارد. جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان شرکت گلستان در شهر شیراز است که از این جامعه به روش نمونه گیری غیرتصادفی، 384 نفر انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه به روش محتوایی ظاهری/ محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ (78 درصد) و روش دو نیم کردن (70 درصد) به تایید رسیده است. یافته ها نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی درک شده بر شهرت برند و هویت یابی مشتری از برند تاثیر می گذارد. از سوی دیگر، ارتباط میان مسئولیت پذیری اجتماعی درک شده و قصد خرید برند تنها از طریق هویت یابی مشتری از برند امکان پذیر است. یافته دیگر اینکه مولفه قیمت در رابطه میان هویت یابی مشتری از برند و قصد خرید برند، نقش تعدیل گری دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی ادراکی، شهرت برند، هویت یابی مشتری از برند، قصد خرید
 • عبدالحمید ابراهیمی، صمد عالی* صفحات 503-528
  هدف مقاله حاضر، تعیین تاثیر کیفیت رابطه بر پاسخ‏ های رفتاری مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری در صنعت بانکداری ایران است. بدین منظور مشتریان بانک کشاورزی به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 417 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه‏ گیری تصادفی ساده استفاده و فرضیه‏ های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل‏سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS آزموده شد. یافته های تحقیق نشان داد کیفیت رابطه بین بانک و مشتری بر وفاداری مشتری، تبلیغات دهان به دهان و سهم مشتری تاثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد با سالخورده‏ تر شدن رابطه بین مشتری و بانک، از تاثیر کیفیت رابطه بر تبلیغات دهان به دهان و وفاداری مشتری کاسته می‏شود، ولی تاثیر کیفیت رابطه بر سهم مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری یکسان است.
  کلیدواژگان: بازاریابی رابطه مند، پاسخ های رفتاری مشتریان، چرخه عمر رابطه، کیفیت رابطه
 • عبدالرحمن احسان*، محسن نظری، طهمورث حسنقلی پور، منصور صمدی صفحات 529-548
  هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی برای ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کالای ساخت داخل است. این پژوهش به کمک روش تحقیق کیفی و نظریه برخاسته از داده ها و ابزار مصاحبه عمیق برای توسعه مدل تحقیق به اجرا درآمد. تعداد نمونه تحقیق 20 نفر از شهروندان تهرانی بودند. در همین راستا از روش نمونه گیری تئوریکی استفاده شد. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که شرایط علی همانند عوامل فرهنگی، دید منفی به تولیدات داخلی، کیفیت محصولات داخلی بر تمایل به استفاده از محصولات داخلی تاثیرگذار است. همچنین راهبرد لازم برای حرکت جامعه به سمت استفاده از محصولات داخلی، حمایت از محصولات داخلی و فرهنگ سازی است که بستر (شامل مواردی همچون تاثیر تبلیغات، اطلاعات شهروندان) و شرایط مداخله گر (شامل مواردی همچون فساد اداری، فرهنگ فرار از کار) بر این راهبرد ها تاثیرگذارند و پیامدهایی مانند افزایش تاب آوری، بهبود رقابت، توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی اجتماعی، فرهنگ مصرف، محصولات داخلی، ملی گرایی مصرفی، نظریه برخاسته از داده ها
 • زهره دهدشتی شاهرخ، انوشه حاجی نوروزی* صفحات 549-568
  حفظ علاقه مشتری به مراجعه مجدد، در شرایط رقابت تنگاتنگ رستوران‏ های ایتالیایی، مسئله مهمی ‏‏محسوب می‏شود. شناسایی دلایلی که سبب ایجاد قصد تغییر در مشتریان می‏شود، می‏تواند برنامه های بازاریابی رستوران را هدایت کند. بدین منظور اهداف پژوهش حاضر، بررسی اثر کیفیت ادراک شده، دلزدگی و رضایت بر قصد تغییر برند و بررسی اثر تعدیل‏ کنندگی سطح درگیری در رابطه رضایت و قصد تغییر برند در نظر گرفته شده است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. تحقیق روی مشتریانی که در ماه گذشته بیش از یک بار به رستوران ایتالیایی خاصی مراجعه کرده بودند، انجام شده است. نمونه‏ گیری به روش خوشه ایبوده و 391 پرسشنامه تکمیل شده است. فرضیات مستقیم از طریق آزمون معادلات ساختاری و فرضیه تعدیل گر از طریق ساخت متغیر تعاملی بررسی شدند. نتایج نشان داد کیفیت ادراک شده بر قصد تغییر برند اثر ندارد؛ اما اثری منفی بر دل زدگی و اثری مثبت بر رضایت می‏گذارد. دل زدگی و رضایت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنادار بر قصد تغییر برند دارند. سطح درگیری نیز، اثر رضایت روی قصد تغییر برند را به صورت منفی تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: دلزدگی، رضایت مشتری، صنعت رستوران، قصد تغییر برند، کیفیت ادراک شده
 • فریبرز رحیم نیا*، یاسمن نوروزی نیک، افسانه یوسف پور صفحات 569-586
  توجه روز‏افزون به محیط ‏زیست در دهه‏ های اخیر، به پیدایش مفهوم «بازاریابی سبز» منجر شده است. تمایل به خرید سبز به تمایل رفتاری مصرف کنندگان برای خرید محصول خاص برای رفع نیاز‏های زیست محیطی اشاره دارد که تحت ‏تاثیر آگاهی‏ های زیست محیطی افراد شکل می‏گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دانش درک شده از محصولات سبز بر تمایل به خرید به واسطه دلبستگی به فروشگاه صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه پرومای مشهد هستند که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‏ ای مشتمل بر 267 نفر به روش غیر تصادفی در دسترس انتخاب شد. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از الگوی مدل‏یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته های پژوهش تاثیر دانش درک شده از محصول سبز را بر تمایل به خرید و همچنین دلبستگی به فروشگاه تایید می‏کنند. به علاوه، دلبستگی به فروشگاه نیز بر تمایل به خرید افراد تاثیر دارد و در نهایت، نقش میانجی گری دلبستگی به فروشگاه در رابطه بین دانش درک شده از محصول سبز و تمایل به خرید سبز به تایید رسید.
  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، دانش درک شده از محصول سبز، تمایل به خرید، دلبستگی به فروشگاه
 • طاهر روشندل اربطانی* صفحات 587-606
  برند از مهم ترین دارایی های نامشهود سازمان ها محسوب می‏شود. توسعه ارتباط بین مشتری و برند، تبدلی به یکی از مهم ترین راهبرد‏های سازمان‏هاست که نتایج موثری را برای آنها به ارمغان می آورد. هدف از این تحقیق بررسی نقش و تاثیر وب سایت های اجتماعی بر توسعه روابط مشتری و برند در شرکت های فعال در عرصه فروش لپ تاپ و تجهیزات کامپیوتری در شهر تهران است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که داده های مورد نیاز برای انجام تحلیل به کمک توزیع و جمع آوری 127 پرسشنامه به دست آمد. این تحقیق بر اساس معادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون و تجزیه و تحلیل شده است. یافته های تحقیق بیان کننده وجود تاثیر مثبت وب سایت ها بر افزایش اعتماد و وفاداری به برند از سوی مشتری است. بنابراین، ایجاد اجتماعاتی برای برند در اولویت فعالیت های بازاریابی قرار می گیرد. ایجاد و توسعه ارتباط نزدیک، قوی و پایدار با مشتری نیز از اولویت های این برنامه‏ ها خواهد بود که می تواند به وفاداری و بهبود کیفیت برند کمک شایانی کند.
  کلیدواژگان: اجتماعات برند، بازاریابی رابطه ای، رسانه های اجتماعی، وفاداری به برند
 • حسین صفری، میر محمود سادات*، علی اصغر سعدآبادی صفحات 607-636
  امروزه استراتژی‏ های شرکتی یکی از ابزارهای اصلی رقابتی مدیران هستند. با توجه به تاثیر زیاد نظرهای شخصی مدیران در رسیدن به استراتژی‏ های رقابتی، بهره‏ مندی از روش‏های نظام‏ مند و خلاقانه در مسیر طراحی این استراتژی‏ ها، امری اجتناب‏ ناپذیر است. در این پژوهش، ابتدا ضمن بررسی فرایند تدوین استراتژی‏ های رقابتی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، ادبیات ماتریس SWOT مرور شد. در ادامه، مدل‏ های اقیانوس آبی و استراتژی جودویی به‏ عنوان ابزاری‏ های کاربردی و خلاقانه در شناسایی زمینه‏ های جدید تجاری و طراحی هدفمند استراتژی‏ های رقابتی کلان، بررسی شدند و با استفاده از مدل‏ های یادشده، به‏ منظور افزایش مزیت رقابتی در فرایند تدوین استراتژی‏ های رقابتی، مدل کارت امتیازی خلاقانه ارائه شد. به منظور بررسی قابلیت اجرایی مدل ارائه‏ شده، چارچوب پیشنهادی در فرایند طراحی و تدوین استراتژی‏ های رقابتی شرکت «زد» که در صنعت شیرآلات و محصولات بهداشتی ساختمانی فعال است، به اجرا درآمد و نتایج آن بیان گردید. در انتها نیز برای تحقیقات آتی، پیشنهاد‏هایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: استراتژی جودویی، استراتژی رقابتی، استراتژی اقیانوس آبی، کارت امتیازی متوازن
 • ناصر عسگری *، غلامحسین نیکوکار صفحات 637-658
  در محیط‏ های بسیار رقابتی شرکت‏ های پخش، برخورداری از فروشندگان توانمند مزیت رقابتی ارزشمند، ارزش ‏آفرین، تقلیدناپذیر و غیرقابل جایگزینی برای آنها به‏شمار می‏رود. از میان عوامل گوناگون موثر بر عملکرد فروش، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی و میزان تاثیرگذاری توانمندسازی روان شناختی (احساس شایستگی، معناداری شغل، اختیار داشتن، تاثیرگذاری و اعتماد) بر عملکرد فروش فروشندگان می‏ پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را فروشندگان شعب تهران و شهرستان‏های شرکت به پخش به تعداد 900 نفر تشکیل می‏دهند که 270 نفر آنها به صورت تصادفی به طور نمونه انتخاب شده‏ اند. ابزار جمع‏ آوری داده ها پرسشنامه‏ای استاندارد است. تحلیل داده ها با کمک آزمون‏ های آماری تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر و آزمون تی با استفاده از نرم‏افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس. انجام شده است. نتایج نشان می‏دهد همه ابعاد بررسی شده توانمندسازی روان شناختی بر عملکرد فروشندگان این شرکت تاثیری معنادار و مثبت داشته‏اند. همچنین وضعیت موجود توانمندسازی روان شناختی و عملکرد فروش فروشندگان این شرکت مناسب بوده است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، عملکرد فروش، شرکت پخش، فروشنده
 • امیر محمد فکور ثقیه*، فرشته صادقی صفحات 659-680
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش و ساز و کار تاثیرگذاری بازاریابی درونی بر عملکرد از طریق متغیر میانجی بازاریابی پایدار و بازارگرایی است. بدین منظور نمونه ای 310 نفری از 900 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر مشهد انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته‎ای برای سنجش بازاریابی درونی (با 15 گویه)، بازاریابی پایدار (با سه گویه)، بازارگرایی (با 30 گویه) و عملکرد (با 10 گویه) که اعتبار و روایی آن احراز شده بود، در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و آنان نیز به تکمیل این پرسشنامه ها اقدام کردند. تجزیه و تحلیل به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Amos صورت پدیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد معادلات ساختاری به کار گرفته شده، مدل نظری قوی‎ای برای پیش بینی عملکرد سازمان از طریق بازاریابی درونی، بازاریابی پایدار و بازارگرایی است. در این تحقیق تاثیر معنادار بازاریابی درونی بر عملکرد تایید شد. همچنین اثر میانجی بازاریابی پایدار و بازارگرایی در رابطه بین بازاریابی درونی و عملکرد نیز به تایید رسید.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، بازاریابی پایدار، بازاریابی درونی، صنعت بانکداری، عملکرد
 • امیررضا ممدوحی*، علیرضا ماهپور، طه حسین رشیدی، محمود صفارزاده صفحات 681-698
  در دهه گذشته تغییر در نگرش ها، ارزش ها، عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سبب شد فرایند خرید به فعالیتی اجتماعی و سرگرم کننده تبدیل شود. پژوهش های جدید به شناسایی عوامل فردی موثر در خرید پرداخته اند که کاربرد حمل ونقلی نیز دارد. بررسی پژوهش ها در خصوص رفتار مشتریان مراکز خرید نشان می دهد علاوه بر متغیرهای قابل مشاهده، متغیرهای رفتاری فردی پنهانی همچون نگرش، سبک زندگی، نوع خریدار نیز در تحلیل رفتار مشتریان مهم است که در پژوهش حاضر با انجام پرسشگری اینترنتی (213 نمونه سالم) به مدل‏سازی آن پرداخته می شود. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی مقدار وزن مولفه ها برای استفاده در مدل های انتخاب گسسته به دست آمد. نتایج مدل انتخاب گسسته نشان داد متغیرهای پنهان سبک زندگی و نگرش در انتخاب برخی مقاصد معنا دار است که اثر این متغیرها را تایید می کند، ولی متغیر نوع خریدار در انتخاب هیچ یک از مقاصد معنادار نبود و اثر این متغیر به تایید نرسید.
  کلیدواژگان: تهران، رفتار خریدار، عوامل فردی، مرکز خرید، نگرش
|
 • Abolghasem Ebrahimi, Sayyed Moslem Alavialavimoslem*, Elahe Pourmourdinii Pages 479-502
  Current study has investigated the effects of perceived social responsibility on brand reputation, brand identification and purchase intention. This applied research falls into the category of descriptive / survey ones. All Golestan brand customers in Shiraz city are considered as statistical population. Among the population, using non-probability sampling method, 384 individuals selected. Validity of Questionnaire confirmed using two approaches including face and content approaches. Questionnaire reliability also tested with Cronbach's alpha (78%) and split half (70%) approaches. Results show that perceived social responsibility could effect on brand reputation and brand identification. On the other hand, the relationship between perceived social responsibility and intention to buy the brand is possible only through brand identification. Another finding revealed that price could moderate the relationship between brand identification and purchase intention.
  Keywords: perceived social responsibility, brand reputation, brand identification, Purchase intention
 • Hamid Ebrahimy, Samad Aali * Pages 503-528
  The current Paper seeks to study the effects of Relationship quality on customer’s behavioral responses at different stages of the relationship life cycle in Iran's Banking industry. In this respect Agriculture bank of Iran was selected as the target population of the suggested theoretical model of this experiment and 417customers of the bank have participated as the statistical samples to achieve the goals of this paper. Samples were selected using simple random sampling and Research hypotheses were tested through structural equation modeling and AMOS software. Findings of the research showed that the quality of bank-customer relationship has positive effects on customer loyalty, word-of-mouth and customer’s share. Also the results of the research showed that by aging of the bank-customer relationship, the effects of relationship quality on word-of-mouth and customer’s loyalty are diminished but the effect of relationship quality on customer’s share is the same at different stages of the relationship life cycle.
  Keywords: Customer behavioral responses, Relationship life cycle, Relationship marketing, Relationship quality
 • Abdorahman Ehsan *, Mohsen Nazari, Tahmores Hasan Gholipoor, Mansour Samadi Pages 529-548
  Main goal of this research is developing a model for encouraging consumer in Tehran to buy Iranian products. Based this goal, qualitative research and grounded theory is used. Also deep interview technique is selected and sampling technique was theoretical sampling. Result indicate casual condition, cultural element, negative attitude to Iranian products, Iranian product quality affect on consumer willing to use Iranian product. Also strategy in this model is support Iranian product, focus on culture, then context (advertising effect and citizens Information…) and Intervening conditions (corruption, culture...) on this strategy is) affect on strategy. Outcomes include increased resistance, improved competitiveness, economic growth and economical development.
  Keywords: Grounded theory, Iranian product, consumer culture, consumer behaviour
 • Zohreh Dehdashti Shahrokh, Anooshe Hajinoroozi * Pages 549-568
  Maintaining customer interest to repurchase is an important issue in today's competitive market of Italian restaurants in Tehran. Therefore, determining the reasons that caused switching intention in customers, can be leading to arrange marketing purposes. So this research intends to evaluate effect of perceived quality, satiation and satisfaction on switching intention and to examine moderating role of involvement in relationship of satisfaction and switching intention. This study defined the population as all Italian restaurant customers who dined more than one time at a specific restaurant of Tehran in past month. Cluster random sampling was used and 391 questionnaires were collected. SEM was used for testing the direct assumptions and Interactive variable for moderating one. The results showed that perceived quality hasn’t considerable effect on switching intention; But has a negative effect on satiation and positive effect on satisfaction. Satiation and satisfaction have positive and negative impact on switching intention, respectively. Furthermore, involvement moderates the effect of satisfaction on switching, in a negative way.
  Keywords: Consumer's Satisfaction, Perceived Quality, Restaurant Industry, Satiation, Switching Intention
 • Fariborz Rahimnia *, Yasaman Noruzi Nik, Afsaneh Yoosofpour Pages 569-586
  Increasing attention to environment in recent decades has led to advent of "Green Marketing" concept. "Green purchase Intention" refers to behavioral tendency of consumers for buying a special product to meet environmental needs. It shapes under the influence of a person's environmental knowledge. The aim of current research is study of the effect of perceived knowledge of Green products on purchase intention in terms of attachment to this hypermarket. Statistical population of this research is customers of Proma hypermarket in Mashhad. By use of Cochran formula a sample of 267 people were chosen non-randomly. To gather data we use a questionnaire. Analysis of data is done by use of structural equation modeling model. Findings of this research approve the effect of perceived knowledge of Green products on purchase intention and also attachment of customers to this hypermarket. Meanwhile, attachment to this hypermarket effects on people's purchase intention. Finally, findings show the mediator role of attachment to this hypermarket in relationship between perceived knowledge of Green products and Green purchase intention.
  Keywords: Attachment to hypermarket, Green Marketing, Perceived knowledge of Green products, Purchase intention
 • Taher Roshandel Arbatani * Pages 587-606
  Brand has been considered as one of the most important intangible assets of organizations. Development of relationship between customer and brand has transformed to one of the most important strategies of the organizations which raise effective results for them. This research intends to examine role and effect of social websites on development of customer relationship and brand in firms listed in computer equipment and laptop sale across Tehran. There are 11 hypotheses in the present research which the required data were collected from sample size (127) using questionnaire. This research has been conducted using structural equations and analyzed using partial least squares regression. Findings of research indicate positive effect of websites on increasing trust and loyalty to brand by customer. Hence, creation of communities for brand is given the priority in marketing activities. Creation and development of close, strong and stable relationship with customer will be among the priorities of these programs that can assist for improvement and loyalty of brand quality.
  Keywords: brand communities, brand loyalty, relationship marketing, social media
 • Hossein Safari, Mir Mahmoud Sadat*, Ali Asghar Sadabadi Pages 607-636
  Today, competitive strategies have got accepted as one of the most important means of manager to compete in markets. In the strategic management process, development of the strategic quantitative objectives based merely on the experts’ ideas.In this research, after reviewing the BSC,SWOT, judo strategy model and blue ocean strategy model, the concepts are applied to increase quality of strategic management process in BSC strategic framework model and introducing the Creative BSC framework. To investigate applicability of the presented model, the Creative BSC framework is implemented in designing and development process of competitive strategies in the Z Company and the results are presented. Finally, for future studies in improvement of strategic models, some research proposals have been proposed.
  Keywords: Competitive Strategy, Blue ocean strategy, Balanced scorecard, Judo Strategy
 • Nasser Asgari *, Gholam Hosein Nikokar Pages 637-658
  In the competitive environment of sale corporations possession of empowered sellers is considered a valuable, value adding, inimitable and irreplaceable competitive advantage. Among different determinants of sale performance, this research investigates that psychological empowerment (feeling of competence, meaningfulness, self-managing, having influence and trust) how and to some extend effect on the sale performance of sellers. The research goal is applied and its method is descriptive and survey-based. The population of the research consists of sellers of Behpakhsh Corporation in Tehran and townships, among 900 persons of them 270 subjects was selected randomly as statistical sampling. Data collection tool is a standard questionnaire that was used for the survey. Statistical tests such as confirmatory factor analysis, path analysis and T-test have been used for data analysis through the software LISREL and SPSS. The results show that all studied aspects of psychological empowerment have had positive and significant effects on the sale performance in the corporation. As well as the current status of the company's empowerment and sales performance have been appropriate.
  Keywords: psychological empowerment, performance, sales, distributor, seller
 • Amir Mohammad Fakor *, Fershteh Sadegh Pages 659-680
  This study investigates the impact of internal marketing on performance with the mediating role of sustainable marketing and market orientation. For this article, a sample of 310 from ….. employees in Mellat banks in the city of Mashhad was subject to distribute the researcher made questionnaire for Measurement of internal marketing (with 15 Questions), sustainable marketing (with 3 Questions), market orientation (with 30 Questions) and performance (with 10 Questions) reaffirming the validity and reliability. To analyze collected data, structural equation modeling and AMOS software were employed. Research conceptual model was tested by statistical techniques and structural equation modeling.
  The results indicated that; employed structural equation model, provides a powerful theoretical model for predicting performance through internal marketing, sustainable marketing and market orientation. Also, significant impact of internal marketing on performance and on sustainable marketing, sustainable marketing on market orientation, market orientation on performance and indirect impact of internal marketing on performance through sustainable marketing and market orientation was confirmed.
  Keywords: internal marketing, market orientation, sustainable marketing, performance, banking industry
 • Amir Reza Mamdohi *, Alireza Mahpour, Taha Hossein Rashidi, Mahmoud Sfar Zadeh Pages 681-698
  In the recent decade, applications of discrete choice models have increased. Destination choice models are coupled with several challenges including large choice sets, complicated alternative specific attributes and the endogeneity problem. Determining the destination of trips with no fixed destinations such as shopping and recreational destinations has been the focus of researches. Nonetheless, the classic destination choice models have paid less attention to psychological and personal attributes of travelers. Several studies on consumer behavior in shopping centers revealed that in addition to observable demographic and socio- economic variables, latent constructs such as psychological variables, lifestyle and the orientation of the center are important indicators to be considered to capture the true behavior of travelers. This paper presents a comprehensive analysis on shopping behavior of travelers in major shopping centers in Tehran, Iran. An internet-based survey is conducted to collect the required data for the modelling exercise which included information of 213 individuals. By using factor analysis the weight of components for applying in discrete choice are conducted. Results showed that some latent variables such attitude and lifestyle are affective in shopping center choice and some others like shopping orientation is not effective.
  Keywords: Attitude, personal factors, shopper behavior, Shopping center, Tehran