فهرست مطالب

تاریخ نامه انقلاب - سال سوم شماره 10 (زمستان 1395)
 • سال سوم شماره 10 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید بصیرت منش، کلثوم کریمپور صفحات 9-39
  پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب اسلامی در لارستان با چه زمینه های سیاسی شکل گرفت و گسترش یافت. بر این اساس، مدعای پژوهش این است که نارضایتی عمومی بویژه از زمان سرکوب قیام عشایری در سال 1342 و1343 در منطقه وجود داشت. در دهه 40 و 50فعالیت روحانیت مرتبط با مرجعیت قم و نجف و نیز با سایر نقاط خطه فارس و دیگر اشخاص و گروه ها به گسترش نارضایتی ها دامن زد و در سال 1357 مردم این منطقه همچون اغلب مناطق ایران به تظاهرات شدید ضد حکومت پهلوی دست زدند. در این رابطه، نقش اقشار مختلف از جمله روحانیون، بازاریان و فرهنگیان در انقلاب، با روش توصیفی و با استفاده از مصاحبه، اسناد و منابع کتابخانه ای توضیح داده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، موقعیت خاص جغرافیایی و عشایرخیز منطقه و علقه های مذهبی و اعتقادی مردم و پیروی از آموزه های دینی موجب گردید که اکثریت مردم با موج انقلاب همراه شوند. در این میان، نقش روحانیون در جهت دهی و رهبری مردم نمایان است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، لارستان، عشایر، آیت الله خمینی، آیت الله سیدعبدالعلی آیت اللهی
 • علی محمد حاضری، صدیقه نوه نجار صفحات 41-73
  فرآیند شکل گیری هر انقلاب، سه مرحله مشخص دارد: زمینه ها و بسترهای تاریخی پیش از انقلاب، برهه انقلابی یا دوران اوج گیری نهضت و کسب پیروزی، و نهایتا دوران منازعات پس از پیروزی و مرحله تثبیت حاکمیت انقلابی. هر یک از مراحل مزبور نیز دارای شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختص به خود می باشد. در این مقاله، تحولات نیکاراگوئه از زمان تشکیل جبهه آزادیبخش ساندینیست (1961 تا سال 1999)، یعنی بیست سال پس از پیروزی انقلاب ساندینیستی بررسی گردیده و مقایسه ای میان انقلاب مذکور و انقلاب اسلامی ایران - منطبق با هر مرحله و شرایط دخیل در آن- براساس تئوری کرین برینتون صورت گرفته است. نقطه عزیمت نوشتار حاضر برای تطبیق و مقایسه این دو انقلاب، پس از تشریح تاریخ تحولات نیکاراگوئه، پرسش های زیر می باشد: زمینه ها یا شرایط اقتصادی این جوامع در سال های منتهی به انقلاب تا چه حد قابل مقایسه اند؟ ماهیت دولت، کارکرد آن و ویژگی های هیات حاکمه این جوامع در شرایط وقوع انقلاب، چه شباهت ها یا تمایزاتی با یکدیگر دارند؟ شرایط فرهنگی- اجتماعی پیشاانقلابی این جوامع براساس الگوی برینتون تا چه میزان قابل مقایسه اند؟ فرآیند و مراحل وقوع انقلاب و نیز رقابت ها و جابه جایی قدرت و عملکرد و ماهیت گروه های حاکم بعد از انقلاب، چگونه بوده است؟
  کلیدواژگان: برینتون، نیکاراگوئه، ساندینیست ها
 • حسن حضرتی، هادی قیصریان فرد، مینا آونج صفحات 75-101
  نهضت آزادی ایران از جمله گروه های سیاسی سازمان یافته و فعال در دوره قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در ایام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس به او ملحق و همراه و مدافع آن گردید. دانش و تجربه کار تشکیلاتی این جریان سیاسی موجب گردید تا هنگامه تشکیل اولین دولت جدید، اکثریت اعضای آن را به خود اختصاص دهد. در طول جنگ تحمیلی، به ویژه پس از فتح خرمشهر، این جریان سیاسی با استناد به برخی مبانی دینی و اعتقادی اسلام، مواضع و عملکرد متفاوتی با نیروهای انقلابی در خصوص تداوم جنگ و ضرورت پایان دادن به آن اتخاذ نمود. مواضع نهضت آزادی در طول سال های جنگ تحمیلی، از حمایت کامل تا انتقاد شدید از مسئولان و سران نظام جمهوری اسلامی در تغییر بود. آنان در سیاست خارجی، تابع نظریه حسن همجواری و تنش زدایی از طریق دیپلماتیک بودند. تغییر اساسی در مواضع و گفتمان سیاسی نهضت آزادی پس از فتح خرمشهر، به موازات کنار گذاشته شدن از صحنه سیاست، در نهایت آن ها را مبدل به اقلیتی معترض در درون نظام ساخت. این مقاله با نگاهی به نگرش جریان سیاسی مذکور به انقلاب اسلامی و جایگاه جنگ ایران و عراق در گفتمان سیاسی آنان و با تاکید بر نظریه گفتمانی لاکلا و موفه، و نیز «پیوستگی انقلاب و جنگ» مارتین وایت، مواضع و عملکرد نهضت آزادی را در مراحل مختلف جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، گفتمان، جنگ تحمیلی، نهضت آزادی، عراق، امام خمینی(ره)، مهدی بازرگان
 • عبدالمهدی رجایی صفحات 103-125
  مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. در این پژوهش سعی شده با مراجعه به اسناد و مطبوعات دوران پهلوی در شهر اصفهان، کجروی های اجتماعی مانند روسپی گری، قماربازی و اعتیاد از جنبه های کیفی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد گسترش آن در جامعه مورد مطالعه، یعنی شهر اصفهان تبیین گردد. در خلال آن تلاش گردیده نشان داده شود که نقش سیاست های فرهنگی حاکم در مهار یا گسترش این کجروی ها تا چه حد بوده است. سرانجام معلوم می گردد که ر ژیم گذشته، کوششی چندان برای مهار کجروی های اجتماعی ذکر شده به خرج نمی داد، امری که مورد اعتراض آگاهان آن روزگار قرار داشت. اعتراضی که بخشی از آن در انقلاب اسلامی متجلی گردید.
  کلیدواژگان: اصفهان، کجروی های اجتماعی، انحرافات اجتماعی، دوران پهلوی
 • مجتبی گراوند، محمود ظفری، مجتبی ذهابی صفحات 127-150
  رژیم های برآمده از انقلاب، همواره با دو الگوی تداوم و عدم تداوم روبه رو می شوند؛ از همین رو پس از پیروزی هر انقلاب، حفظ قدرت سیاسی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی از مباحث مهمی است که قابلیت بررسی و تحلیل دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اسلام گرایان توانستند در مقابل بحران های سیاسی، خود را حفظ کرده و حکومت شان را بیش از سی سال ادامه می دهند، در حالی که در مصر، در مقابل بحران های سیاسی، ضعف نشان دادند و از قدرت کنار زده شدند.
  مساله اصلی مقاله حاضر بر این امر تاکید دارد که چه عواملی موجب تداوم قدرت سیاسی اسلام گرایان در ایران شد و چرا همتایان آن ها در مصر، پس از دست یابی به قدرت، نتوانستند نظام سازی کرده و حکومت اسلامی تشکیل دهند. فرضیه مقاله بر این است که نقش آفرینی و ناکارآمدی رهبری اسلام گرایان در نظام سازی، عدم تعامل منطقی با ارتش، و واقعه انقلاب دوم، در تداوم قدرت و نظام سازی نقش اساسی داشت. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی موضوع بپردازد.
  کلیدواژگان: ارتش، انقلاب دوم، مصر، ایران، رهبری، اسلام گرایان
 • محسن بهشتی سرشت، محمد جعفربگلو صفحات 151-173
  پس از سقوط رضا شاه در شهریور 1320، پسرش محمدرضا با تلاش های محمدعلی فروغی و خواست متفقین بر سریر قدرت نشست. هرچند در ابتدای حکومت پهلوی دوم، آزادی های سیاسی برقرار شد و فضا برای تنفس احزاب و گروه های سیاسی بوجود آمد، اما همین آزادی موجب گردید که رفته رفته مخالفان حکومت از گوشه و کنار سر بر آورده، نوای اعتراض سر دهند و درصدد به لرزه درآوردن پایه های سلطنت پهلوی و سپس نابودی آن شوند. در چنین شرایطی که هیاهوی اعتراض از هرسو شنیده می شد، دولت و شاه از هر وسیله ای برای پیش بردن امیال و خواسته های خود سود می جستند. یکی از این ابزارهای کارآمد، گروه هایی از افراد جامعه بودند که با توسل به زور بازو و قبضه چاقو به اهداف خود دست می یافتند. این افراد که با کارهایی چون چاقوکشی، درگیری لفظی و فیزیکی با مردم، زورگویی و گاهی قتل و خونریزی باعث ارعاب مردم می شدند، به حربه ای در دست دولت بدل گردیدند.
  یکی از این افراد که به عنصری دولتی بدل شده بود و در راستای امیال حکومتی گام بر می داشت، طیب حاج رضایی بود. نقش او را به طور گسترده در حادثه 9 اسفند 1331، کودتای 28 مرداد 1332، دخالت در حوزه های انتخاباتی مجلس هجدهم و درگیری با عوامل ملی گرای مخالف شاه می توان مشاهده کرد. تغییر موضع ناگهانی طیب حاج رضایی و روی گردانی وی از رژیم شاه و روی آوردن به نهضت امام خمینی(س)، جنبه دوم زندگانی طیب را تشکیل می دهد، به طوری که نقش وی را در قیام ضد حکومتی پانزده خرداد 1342 به وضوح می توان مشاهده کرد. بدین ترتیب، این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت نقاط تاریک کودتای سال 1332 به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که طیب حاج رضایی با چه هدفی در این کودتا شرکت کرد، چه نقشی در کودتا ایفا نمود و عملکرد او چه تاثیری در روند وقوع کودتای 28 مرداد داشت.
  کلیدواژگان: طیب حاج رضایی، کودتای 28 مرداد، مصدق، پهلوی، قیام 15 خرداد
|
 • Hamid Basirat Manesh, Koolsom Karaimpur Pages 9-39
  The present paper is an attempt to study backgrounds and development of Islamic Revolution in Larestan. The contention of this paper is that the Islamic Revolution through the networks of the clerics and revolutionary activities expanded in Larestan. In this regard, the role of different strata, including clerics, bazaaris, and academics has been explained through descriptive method. The necessary data were collected through interview, documents and library resources. Based on the findings of this research, special religious and ideological situation of the people of the region and adherence to religious doctrines led the majority of people to join the course of revolution. The role of clerics was stronger than other strata or groups. Ayatollah Khomeini led the Islamic movement since the beginning of the revolution, who was supported by outstanding clerics, including Seyyed Abdlali Ayatollahi, Seyyed Mohammad Nasabeh, etc. As a result, people tilted towards the movement and this orientation intensified anti-regime activities with a religious direction.
  Keywords: Islamic Revolution, Larestan, Larestan clerics, Ayatollah Khomeini
 • Ali Moohamad Hazeri, Sedidhe Navenajjar Pages 41-73
  The process of formation of each revolution has three stages: historical backgrounds and contexts before the revolution; the revolutionary course and the victory; and finally post-revolution conflicts and stabilization of revolutionary government. Each of these stages has its own economic, social, political and cultural characteristics. In this paper attempts have been made to comparatively study the Islamic Revolution of Iran and the Nicaraguan Revolution. The developments in Nicaragua encompasses the period between 1961 and 1991. In 1961 the Sandinista National Liberation Front was formed and 1999 marks the twentieth year of the victory of the Sandinista revolution. In congruence with the conditions of each stage, based on Crane Brinton's theory the two revolutions have been comparatively studied. The main questions of the present paper are: How far the contexts and conditions of the two societies during the years leading to the victory of revolution are comparable? What were the similarities and differences of the nature of the states, their functions and features of the ruling groups during the revolutionary conditions? How far the pre-revolution sociocultural conditions of these societies are comparable based on the Brinton's theory? What was the nature of post-revolution processes, stages of the revolution, competitions, power shift and performance and nature of ruling group?
  Keywords: Brinton, Nicaragua, Sandinista, Iran, Islamic Revolution
 • Hassan Hazrati, Hadi Ghysarianfard, Mina Avanj Pages 75-101
  The Freedom Movement of Iran is among political groups that were active before and after the victory of Islamic Revolution and joined and supported Imam Khomeini during his stay in Paris. Knowledge and experience of organizational work helped the movement to form the first cabinet after the victory of the Islamic Revolution. During the Iran-Iraq war, especially after the liberation of Khorramshahr, based on some basic religious principles of Islam, the movement adopted different positions and practices, compared to the revolutionary forces. Regarding the continuation of war or terminating it, the stance of the movement was different from revolutionary forces. Freedom Movement's stances on war fluctuated from full support to harsh criticism of the authorities of the Islamic Republic. They followed a foreign policy based on good neighborliness and détente through diplomatic channels. Finally, a fundamental shift in their stance and political discourse after the liberation of Khorramshahr, side by side with their isolation from political scene, turned them into a dissident minority within the system. This article is an attempt to study the attitude of the Freedom Movement of Iran towards the Islamic Revolution and the status of Iran-Iraq war in their political discourse. Positions and performances of the Freedom Movement in various stages of the war has been studied within the framework of discourse analysis authored by Laclau and Mouffe as well as Martin White's theory of continuity of the Revolution and the War
  Keywords: The Islamic Revolution, discourse, war, Freedom Movement of Iran, Iraq
 • Abdulmahdi Rajaei Pages 103-125
  Studying social deviances is one of the social science branches and is usually undertaken to investigate the current community. In this paper attempts have been made by relying on Pahlavi’s documents and media in Isfahan, to study social deviances like prostitution, gambling and addiction and explain its dimensions through a qualitative method. Also attempts have been made to demonstrate the role of dominant cultural policies in containment or spread of these deviances. The findings of this paper show that the previous regime did not make enough effort to control these deviances, which was protested by people who were aware of the situation. The objection was partly manifested in the course of the Islamic Revolution.
  Keywords: Isfahan, social deviance, social deviations, Pahlavi era
 • Mojtaba Garavand, Mahmoud Zafari, Mojtaba Zahabi Pages 127-150
  The governments emerging from the revolution are confronted with continuity and discontinuity. Therefore, after the victory of the revolution the preservation of political power as one of the achievements of the revolution is an important debatable issue. In Iran, the Islamists were able to preserve political power against political crises and the government continued for more than thirty years. While in Egypt, they were vulnerable against political crisis and were put aside from power. Therefore, the main thrust of the present paper is to study the reasons for the continuity of political power by Islamists in Iran and the failure of their political counterparts in Egypt to preserve their government after achieving power. The hypothesis of this article is that, the inefficient role of leadership of Egyptian Islamists, the lack of their illogical interaction with the Army and their inability to build system were the main factors for their failure. Descriptive-analytical method has been used to analyze the data collected through documental method.
  Keywords: Army, Islamists, Iran, Egypt, revolution
 • Mohsen Behashtiseresht, Mohammad Jafarbegloo Pages 151-173
  After the abdication of Reza Shah in 1941, his son Mohammad Reza came to power through the efforts of Mohammad Ali Foroghi and the demand of the Allies. Although, in the beginning the Shah's regime granted some political freedoms and created an open space for the activities of political parties and groups, this very freedom prepared the grounds for the opposition and dissidents to gradually emerge, protest and try to shake and destroy the foundations of the Pahlavi monarchical system. Under the circumstances, when protest and ballyhoo was heard from every corner, the Shah and his government clinched at every instrument to forward their goals. One of these effective instruments was employment of thugs. These people used knives, physical and verbal brawl, bullying and even murder and bloodshed to frighten the people. They became a tool in hands of the government. One of these people who had become a government tool was Tayyeb Haj Rezai. His role was visible in the February 28, 1953 as well as August 19, 1953 and his groups conflicts with the Nationalists in Parliament elections. The second aspect of his life story is his turning back to the Shah and joining Imam Khomeini's movement. He played a clear role in the June 5, 1963 uprising against the Shah. The present paper is an attempt to shed light on the unknown aspects of the 1953 coup and the reasons Haj Rezai joined the coup. What were his objectives, his role and his performance in the course of the 1953 coup? Descriptive-analytical method has been used in this research
  Keywords: Tayyeb Haj Rezais, 1953 Coup, June 5, 1963 uprising against the Shah, Pahlavi, Mosadegh