فهرست مطالب

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی - سال دوم شماره 1 (بهار 1393)
 • سال دوم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد قلی زاده *، فرزاد خسرو زاده، نازنین پیوندی صفحات 1-10
  این بررسی از آبان 1390 تا شهریورماه 1391، به منظور شناسایی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان در رودخانه کلارود، به صورت فصلی از 5 ایستگاه به وسیله دستگاه الکتروشوکر، تور پرتابی و تور گوشگیر نمونه برداری شد. بر اساس نتایج روی 1023 ماهی صید شده، 12 گونه از 5 خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)، رفتگر ماهیان (Cobitidae)، لوچ ماهیان (Nemacheilidae)، گامبوزیا ماهیان (Poeciliidae)، و گاو ماهیان (Gobiidae) شناسایی شدند که کپور ماهیان دارای 8 گونه و سایر خانواده ها دارای یک گونه در مناطق مورد بررسی بودند. کپور ماهیان با فراوانی 64/71 درصد، در تمامی ایستگاه ها و فصول از نظر گونه و فراوانی غالب بودند. گونه های خیاطه ماهی (Alburnoides eichwaldii)، رفتگر ماهی (.Cobitis sp)، گاو ماهی شنی (Neogobius pallasi) و سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) که دارای منشاء طبیعی در این رودخانه هستند، به ترتیب بیشترین انتشار و از نظر فراوانی، خیاطه ماهی، رفتگر ماهی، گاو ماهی شنی، سیاه ماهی به ترتیب با 31/48، 17/30، 15/74، 13/69 درصد بیشترین فراوانی را داشتند. همچنین از ماهیان صید شده 8 گونه آن ماهیان بومی و 4 گونه آن ماهیان غیر بومی بودند.
  کلیدواژگان: ماهیان بومی، غیر بومی، شناسایی، رودخانه کلارود
 • مریم نوروزی الله بخش محله *، رحمان پاتیمار، کیوان عباسی، کیاوش گلزاریان پور، ارسلان بهلکه صفحات 11-22
  مطالعه مقایسه ای یک گونه در زیستگاه های مختلف در سطح جمعیت، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به این دلیل این قبیل مطالعات می تواند اطلاعات مهمی را درباره تنوع پذیری گونه ارائه نماید. در این پژوهش ویژگی های رشد ماهی مخرج لوله ای در دو زیستگاه مختلف آبی تالاب انزلی و رودخانه سیاهرود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از بهمن 1391 تا خرداد 1392 به صورت ماهانه با استفاده از ساچوک انجام شد. در این بررسی 538 عدد ماهی صید شد. در تعیین سن از سرپوش آبششی و فلس استفاده گردید. ماهیان در تالاب انزلی دارای 7 گروه سنی +2 تا +8 سال و در سیاهرود دارای 8 گروه سنی +1 تا +8 سال بودند. نتایج نشان داد بزرگ ترین نمونه طولی و وزنی به ترتیب برابر با 75/44 میلی متر و 6/674 گرم (نر سیاهرود) بود. رابطه رگرسیونی طول- وزن همبستگی معنی داری را برای جمعیت ها در مناطق مختلف نشان داد(P<0/05). در رودخانه سیاهرود ماده ها 59/4 درصد و نرها 40/6 درصد و در تالاب انزلی ماده ها 41/11 درصد و نرها 58/88 درصد از جمعیت را تشکیل دادند. الگوی رشد برای جنس نر و ماده در جمعیت های مورد بررسی آلومتریک مثبت بود. فاکتور وضعیت رشد در سیاهرود و تالاب انزلی در جنس نر بالاتر از جنس ماده بود.
  کلیدواژگان: مخرج لوله ای، رشد، حوضه جنوبی دریای خزر، تالاب انزلی
 • محمد مازندرانی *، علی طاهری میرقائد صفحات 23-32
  در این بررسی دستگاه گوارش ماهیان مولد تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) به لحاظ وجود انگل های نماتود و سستود مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری در سواحل جنوب شرقی دریای خزر در فروردین ماه 1388 و اردیبهشت 1389 انجام شد. بدین منظور دستگاه گوارش 39 ماهی مولد شامل 14 مولد نر و 25 مولد ماده پس از بیومتری و کد گذاری جدا شده، به آزمایشگاه منتقل شد و مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله 66/66 درصد آلودگی انگلی مشاهده گردید که شامل دو گونه انگلی کوکولانوس اسفروسفالوس (Cuculanus sphaerocephalus) و اسکریابینوپسیلوس سمی آرماتوس (Skrjabinopsolus semiarmatus) بود. درصد شیوع گونه اول 58/97 درصد و شیوع گونه دوم 28/20 درصد تعیین شد. درصد غالبیت برای انگل های یاد شده به ترتیب 86/1 درصد و 13/89 درصد تعیین شد. بر اساس بررسی های آماری با حدود اطمینان 95 درصد بین آلودگی انگل های یاد شده با جنسیت مولدین تاس ماهی ایرانی ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. همچنین بین جنسیت و داشتن یا نداشتن انگل نیز ارتباط معنی دار وجود نداشت (P>0/05).
  کلیدواژگان: انگل های کرمی، تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus)، دریای خزر
 • بهناز کریمی، مهرداد فتح اللهی *، امین نعمت الهی، قاسم عشوری صفحات 33-50
  این آزمایش با هدف مشاهده پاسخ های بچه ماهیان کپور به گرسنگی اعمال شده محدود و تغذیه مجدد پس از آن انجام شد. در دو هفته نخست، گروه های تیماری مختلف با غذادهی به میزان 75% (RL75)، میزان 50% (RL50)، میزان 25% (RL25)، حد سیری ظاهری و گروه RL0 بدون غذادهی نگهداری و پس از شش هفته غذادهی در حد سیری کامل با گروه شاهدی که در این هشت هفته دوره آزمایش کاملا در حد سیری ظاهری غذادهی شده بودند، مقایسه شدند. بروز رشد جبرانی به صورت رشد روزانه بالاتر در گروه های تحت گرسنگی اجباری اولیه در نتیجه میل به غذاگیری بیشتر در این گروه ها بود و ارتباط معنی داری میان درصد غذاگیری گروه ها و درصد رشد روزانه آنها مشاهده شد (SGR%= 0/55x-0/45، r2=0/93). شاخص کبدی گروه های تحت گرسنگی در پایان هفته دوم گرسنگی کمتر از گروه های شاهد شد (P<0/05)، در حالی که بعد از دوره غذادهی مجدد این اختلاف میان گروه ها معنی دار نبود (P>0/05). نتایج نشان داد که پاسخ کپورماهیان انگشت قد تحت گرسنگی برای افزایش رشد و جبران وزن از دست داده در مدت گرسنگی با بهبود کارایی تغذیه و مصرف غذا همراه نبوده و این پاسخ با بروز پراشتهایی صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: پاسخ جبرانی رشد، بچه ماهیان کپور، گرسنگی کوتاه مدت، تغییرات رشد روزانه
 • مهسا نادری سامانی *، حجت الله جعفریان، حسنی قلی پور کنعانی، محمد هرسیج صفحات 51-62
  این تحقیق با هدف بررسی اثر پروبیوتیک تجاری حاوی اسپورهای 5 گونه از باکتری های جنس باسیلوس بر فرآیند اصلاح زیستی پساب سیستم پرورشی بچه ماهیان کپور صورت گرفت. این مطالعه با دو تیمار شامل تیمار پروبیوتیکی (T1) مخلوط باسیلوس ها در غلظت 108×1 باکتری که به ازاء هر لیتر بطور مستقیم به پساب مورد نظر در حوضچه ها اضافه شد و در تیمار شاهد هیچ گونه باسیلوسی اضافه نشد. در زمان شروع آزمایش و پس از تلقیح باکتریایی به پساب، تغییرات معیارهای کیفی آب نظیر نیتروژن آمونیاکی کل، ازت نیتریتی، ازت نیتراته، هدایت الکتریکی، مجموع جامدات محلول و کدورت در فواصل زمانی 24، 48 و 72 ساعت اندازه گیری شد. استفاده از این اصلاح کننده های زیستی باکتریایی در پساب سیستم پرورشی ماهی کپور بطور معنی داری به غلظت کمتری از نیتروژن آمونیاکی کل منتج گردید و میزان کدورت و مجموع کل باکتری های موجود در آب بعد از گذشت 48 ساعت کاهش معنی داری را نشان داد. اما میزان ازت نیتراته پس از 72 ساعت افزایش معنی داری داشت (P<0/05). در آزمایشی دیگر، پساب تلقیح شده با غلظت 108×1 باکتری به ازاء هر لیتر و فاضلاب خروجی از تانک های پرورش ماهی کپور برای سیستم پرورش بچه ماهیان کپور معمولی به کار رفت. بعد از 45 روز ماهیان پرورش یافته در پساب مورد تلقیح باکتریایی دارای وزن نهایی، نرخ رشد ویژه و میانگین رشد روزانه ماهیان بیشتر و ضریب تبدیل غذایی کمتر نسبت به ماهیان پرورش یافته در فاضلاب اصلاح نشده بودند (P<0/05).
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، اصلاح کننده های باکتریایی، کیفیت آب، پرورش ماهی
 • محبوبه کرمی نسب، علی شعبانی، حامد کلنگی میاندره *، سعید شربتی صفحات 63-74
  ماهی شیربت (Barbus grypus) یکی از گونه های مهم تجاری در آبزی پروری ایران به شمار می رود که متعلق به خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae) است و در منابع آبی غرب و جنوب غرب ایران به ویژه آب های استان خوزستان حضور گسترده ای دارد. اطلاعات مولکولی راجع به این گونه محدود می باشد. دراین تحقیق، به منظور بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شیربت در مناطق دز و کارون از 7 جایگاه میکروستلایتی استفاده شد که همگی پلی مورف بودند. طبق نتایج بدست آمده متوسط میزان Fst، 0/025 بدست آمد که نشان از تمایز ژنتیکی پایین بین جمعیت های مورد بررسی می باشد. در بررسی تعادل هاردی-واینبرگ، نمونه ها در اکثر لکوس ها انحراف از تعادل را نشان دادند. تعداد الل ها در محدوده 20-7 و هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب در محدوده 1-0/16 (میانگین 0/7) و 0/933-0/736 (میانگین 0/856) بدست آمد که بیانگر این مطلب می باشد که جمعیت های مورد بررسی از فراوانی اللی و تنوع ژنتیکی قابل توجهی برخوردار می باشند. همچنین آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع پایینی بین جمعیت ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت ها می باشد. نتایج حاصل از بررسی فاصله ژنتیکی جدایی جمعیت های ماهی شیربت در مناطق مورد بررسی را نشان داد.
  کلیدواژگان: ماهی شیربت، تنوع ژنتیکی، میکروستلایت، تعادل هاردی-واینبرگ
 • محسن علی *، علیرضا میرواقفی، هادی پورباقر، فرزاد اسدی جمنانی صفحات 75-92
  در مطالعه حاضر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپید طی استرس اکسیداتیو ایجاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان در مواجهه با دیازینون و تاثیر ویتامین E سلنیوم و C بر کاهش اثرات نامطلوب آن مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تعداد 60 قطعه ماهی قزل آلا با میانگین وزنی 18±121 گرم به 4 گروه مساوی تقسیم شدند که شامل گروه های شاهد، تحت تیمار دیازینون (0/1 میلی گرم در لیتر)؛ تحت تیمار c ویتامین (300 میلی گرم در کیلوگرم جیره) + دیازینول (0/1 میلی گرم در لیتر)؛ تحت تیمار مکمل ویتامین E سلنیوم (سلنیوم 5/0 میلی گرم، E ویتامین 100 میلی گرم، در هر کیلوگرم جیره) + دیازینون (0/1 میلی گرم در لیتر) بودند. نمونه برداری از سرم خون ماهی ها در انتهای هفته دوم و چهارم جهت سنجش آنزیم های سوپر اکساید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، سطح آنتی اکسیدان کل (TAC) و شاخص مالون دی آلدهاید (MDA) صورت گرفت. طبق یافته ها، فعالیت آنزیم SOD در ماهی های تحت تیمار دیازینون (فاقد ویتامین) بطور معنی دار (P<0/05) پایین تر از گروه شاهد بود، ولی در گروه های ویتامین C و E سلنیوم در حد گروه شاهد حفظ شد. همچنین فعالیت آنزیم CAT به ترتیب در گروه های دیازینون (فاقد ویتامین)، ویتامین C و ویتامین E سلنیوم نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار (P<0/05) داشت، ولی این افزایش در گروه ویتامین E سلنیوم اختلاف کمتری با گروه شاهد داشت. همچنین ظرفیت آنتی اکسیدان کل TAC به ترتیب درگروه های ویتامین E سلنیوم و دیازینون (فاقد ویتامین) در بالاترین و پایین ترین سطح قرار داشت. از طرفی سطح شاخص MDA در گروه دیازینون (فاقد ویتامین) نسبت به گروه های دیگر بالاتر بود، درحالی که در گروه های ویتامین E سلنیوم و C تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد مکمل های ویتامین E سلنیوم و C هر دو به عنوان آنتی اکسیدان در فرایند حذف رادیکال های آزاد اکسیژن ناشی از متابولیت های دیازینون عمل می کنند، ولی مکمل ویتامین E سلنیوم از توان آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به ویتامین C برخوردار بود. بطور کلی استفاده از مکمل های ویتامین مذکور در جیره قزل آلای رنگین کمان جهت افزایش دفاع آنتی اکسیدانی و کاهش آسیب های اکسیداتیو طی مسمومیت ناشی از سموم ارگانوفسفره موثر به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اکسیژن فعال، استرس اکسیداتیو، آنزیم، رادیکال آزاد
 • قاسم عسکری*، سیدعلی اکبر هدایتی، حامد کلنگی میاندره صفحات 93-104
  در این تحقیق خصوصیات مورفومتریک و مریستیک گونه Garra rufa در رودخانه شاپور مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 120 قطعه ماهی طی دو فصل بهار و پاییز (1391) به منظور بررسی اثر فصل بر پارامترهای ریختی در بین جنس نر و ماده با استفاده از ساچوک صید و 24 صفت مورفومتریک و 10 صفت مریستیک مقایسه گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS-17 و با استفاده از آنالیز t تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اختلاف معنی داری را در 11 صفت از 24 صفت مورفومتریک بین نرهای دو فصل نشان داد (P<0/05). در ماهیان ماده نیز در 19 صفت ریخت سنجی اختلاف معنی داری دیده شد (P<0/05). از 10 صفت مریستیک در بین نرها در دو فصل تنها یک صفت و در بین ماده ها 2 صفت اختلاف معنی داری را نشان داد. به نظر می رسد تغییرپذیری صفات ریخت سنجی در ماهیان ماده و نر در ارتباط با تغییر فصل نسبت به صفات شمارشی بیشتر است.
  کلیدواژگان: Garra rufa، مورفومتریک، مریستیک، رودخانه شاپور، استان فارس
|
 • Mohammad Gholizadeh*, Farzad Khosozadeh, Nazanin Peyvandi Pages 1-10
  This study was conducted in order to identify the species compound and fish diversities in Klarud River seasonally using Electro shocker¡ cast net and gill net to do the sampling from October 2011 to September 2012. According to the results¡ out of the 1023 caught fish¡ 12 species from 5 the families of Cyprinidae¡ Balitoridae and Cobitidae¡ Poeciliidae¡ and Gobiidaewere were identified in which Cyprinidae had 8 species and other species had one representative in the studied areas. Cyprinidae with the frequency of 64.71% was the dominant species in all seasons and stations. In terms of distribution Alburnoides bipunctatus¡ Cobitis taenia¡ Neogobius pallasi and Capoeta capoeta¡ which had a natural origin in this river¡ had the most amounts¡ and in terms of frequency¡ they had 31.47¡ 17.30¡ 15.74¡ and 13.69¡ respectively. Among the caught fish 8 species were native and 4 species were non-native.
  Keywords: Native fish, Non, native fish, Identify, Kelarud River
 • Maryam Norouzi Elah Bakhsh Mahalle*, Rahman Patimar, Keivan Abbasi, Kiavash Golzariyanpour, Arsalan Bahalkeh Pages 11-22
  A comparative study of species in different habitats at the population level is very important because such studies provide significant information about the diversity of species. In this study the growth characteristics of bitterling was investigated in two different aquatic waters in Anzali lagoon and Siyahrood River. The sampling was monthly done by plankton-collector from February to June 2013 and a total of 538 specimens were collected. To determine age opercula and scales were utilized .There were 7 age groups of 2 till 8 in Anzali lagoon and 8 age groups of 1 till 8 in Siahrood River. The result showed that the largest length and weight were 75.44 mm and 6.674 g for males in Siyahrood River. A significant weight-length relationship was observed for the populations in different areas (P
  Keywords: Rhodeus amarus, Growth, Southern Caspian Sea, Anzali Lagoon
 • Mohammad Mazandarani*, Ali Taheri Mirghaed Pages 23-32
  In this survey digestive tract of Persian sturgeon brood stocks (Acipenser persicus) was studied for nematodes and cestodes. Sampling was done in southeast of the Caspian Sea in March and May 2010. To do this, 39 specimens of Persian sturgeon brood stocks (14 males and 25 females) were sampled. The specimens were transferred to the laboratory after biometry and coding and then were investigated. Result showed 66.66 percent of sturgeons were infested by two species of parasites including: Cuculanus sphaerocephalus and Skrjabinopsolus semiarmatus. The prevalence percentage of Cuculanus sphaerocephalu and Skrjabinopsolus semiarmatus was determined 58.97% and 28.20%, respectively. Dominant percent of these parasites was 86.1% and 13.89%, respectively. According to statistical analysis there wasn’t any significant relation between kind of parasites infestation and the sex of Persian sturgeon brood stocks (P>0.05). Also there wasn’t any significant relation between the occurrence of parasites and genders (P>0.05).
  Keywords: Worm parasites, Acipenser persicus, Caspian Sea
 • Behnaz Karimi, Mehrdad Fattollahi*, Amin Nemattollahi, Ghasem Ashouri Pages 33-50
  The goal of the study was to investigate the effects of short term starvation periods and following re-feeding on common carp fingerling growth response. The carps were fed in four feeding schedules as follows for two weeks: by 75% (RL75), 50% (RL50) and 25% (RL25) of apparent satiation and one starved group (RL0).After that they were fed completely for six weeks. These groups were compared to a control group which was fed to the apparent satiation during the experiment. Fish subjected to the initial starvations displayed compensatory growth, and the higher growth rate (SGR) during the recovery phase was achieved by hyperphagia (daily food intake of the body weight). Also, there was a significant relationship (SGR%= 0.55x – 0.45, r2 = 0.93) between the daily feed intake and daily growth rate of the fish groups. After two weeks, hepatosomatic indices of the fasted groups were smaller than the controls, while there were no significant differences in the indices between-treatment variations after re-feeding periods. Results showed that the carp fingerlings subjected to short periods of fasting respond to short starvation by increasing growth rate followed by hyperphagia to compensate the weight loss, rather than improved feed efficiency and feed utilization.
  Keywords: Compensatory Growth Response, Common Carp, Short Starvation, Daily Growth
 • Mahsa Naderi Samani*, Hojat Ollah Jafarian, Hosna Gholipour Kanani, Mohammad Harsij Pages 51-62
  This study was conducted to evaluate the effect of commercial probiotic including bacillus spores (5 species) on the bioremediation of the effluent of cultivation system of common carp fingerlings (Cyprinus carpio). This experiment was conducted in two treatments: Probiotic treatment (T1), the blend of bacilli which were added to the waste water of tanks at a concentration of 1×108 CFU/liter and control treatment which no bacilli were added. At the starting of the experiment and after inoculating of bacteria into the waste water, the water quality parameters, such as Total Ammonia Nitrogen, NO2-N, NO3-N, EC, TDS and turbidity were measured at the intervals of 24, 48 and 72 h. The employment of these bacterial bioremediator in the waste water of rearing system of common carp resulted in significantly lower concentrations of TAN. Also, turbidity and total count of bacteria significantly decreased after 48h and NO3-N significantly decreased after 72h (P
  Keywords: Probiotic, Bacterial bioremediator, Water quality, Fish culture
 • Mahboubeh Karami Nasab, Ali Shabani, Hamed Kolangi Miandare*, Saeid Sharbaty Pages 63-74
  Shirbot (barbus grypus) belongs to Cyprinidae family and it is considered as one of the most important commercial species in Iranian aquaculture. It has a large presence in the west and southwest water resources of Iran specially Khuzestan Province rivers. However, there is lack of cellular information about this species. In this study, the genetic structure of barbus grypus from Dez and Karoun regions was investigated by 7 polymorphic microsatellite loci. According to the results, the Fst value was 0.025 which indicates the low genetic differentiation between the populations. In Hardy-Weinberg equilibrium investigation, most of the loci showed deviation from equilibrium. The number of alleles, observed and expected heterozygosity were, 7-20, 0.16-1(the average: 0.7) and 0.736-0.933(the average: 0.856), respectively. This indicates the allelic diversity and genetic variation of investigated populations is at favourable level. Also, analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations. Results derived from genetic distance indicated that Shirbot populations are separate from each other in the investigated regions.
  Keywords: Shirbot (barbus grypus), Microsatellite, Genetic diversity, Hardy-Weinberg equilibrium
 • Mohsen Ali*, Alireza Mirvaghefi, Hadi Poorbagher, Farzad Asadi Pages 75-92
  In the present study, antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation level during oxidative stress in rainbow trout during exposure to Diazinon and effect of vitamin E, Selenium and C on the reduction of its adverse effects were investigated. In this study, sixty rainbow trout fish with the average weight of 121±18 g [±SD] were allocated into four treatment groups: control Diazinon (0.1 mg L 1) vitamin C (300 mg kg 1 in diet) plus Diazinon (0.1 mg L-1) and vitamin E Selenium (vitamin E 100 mg kg 1 in diet Se 0. 5 mg kg 1 in diet )plus Diazinon (0.1 mg L-1).Then at the end of the second and fourth week of fish blood serum samples to measure enzyme super oxide dismutase (SOD), Catalase (CAT), total antioxidant level (TAC) and malondialdehyde index (MDA) was performed. According to the findings, SOD activity in the fish treated with Diazinon (without vitamin) was significantly (P
  Keywords: Active oxygen, Oxidative stress, Enzyme, Free radical
 • Ghasem Askari*, Seyed Ali Akbar Hedayati, Hamed Kolangi Miandare Pages 93-104
  This study was conducted to determine morphometric and meristic characteristics of Garra rufa in Shapour River. 120 specimens were caught using sachok in spring and fall, 2012 in order to investigate the effect of season on morphologic parameters between male and female using twenty-four proportional morphometric and ten meristic characters. Data were analyzed using SPSS software (ver. 17) and t test analysis. A meaningful difference in 11 morphometric characters in male (p≤0.05) and 19 morphometric character (p≤0.05) in female were observed. From the ten meristic characters only one in males and two in females showed a significant difference in two seasons. It seems that changeability of morphometric characteristics measured in fish in relation to the changing seasons is more than of meristic characteristics.
  Keywords: Garra rufa, Morphometric, Meristic, Shapour River, Fars Province