فهرست مطالب

نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی نکورو، احسان کامرانی، محسن صفائی*، هادی رییسی، محمد مومنی صفحات 1-12

  با توجه به اهمیت زیاد ماهی حلوا سفید و فشار صید بی رویه، این مطالعه با هدف تعیین برخی از پارامترهای جمعیت این گونه (رشد و مرگ و میر) در آب های خلیج فارس و دریای عمان صورت پذیرفت. نمونه برداری با استفاده از تور ترال، تور گوشگیر و مشتا، به مدت 12 ماه، از فروردین تا اسفند سال 1397، انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل های رشد از یک رویکرد تئوریک بنام نتیجه گیری چند مدلی استفاده شد و بهترین مدل با استفاده از ضریب اطلاعاتی Akaike (AIC) انتخاب شد. برای برآورد مرگ و میر طبیعی از روش چن و واتنابه استفاده شد. مقدار میانگین طول و وزن بدن (خطای معیار± میانگین) برای نرها به ترتیب برابر: 22/0±68/16 سانتیمتر و 75/7±71/202 گرم و برای ماده ها به ترتیب برابر  34/0±57/20 سانتیمتر و 95/15±12/350 گرم محاسبه شد. نتایج مدل سازی رشد بیانگر این بود که بهترین مدل رشد برای جنس نر و ماده مدل رشد گامپرتز بود. از مدل لجستیک نیز  (با توجه به اختلاف Akaike کمتر از 2) می توان برای تبیین رشد جنس نر استفاده کرد. مقادیر L∞، K، و طول تولد، در مدل گامپرتز برای جنس نر به ترتیب برابر 53/29 سانتیمتر، 527/0 در سال و 1/4 سانتیمتر و برای جنس ماده به ترتیب 2/36 سانتیمتر، 448/0 در سال و 2/4  سانتیمتر به دست آمد. ضریب مرگ و میر طبیعی، صیادی، کل و ضریب بهره برداری به ترتیب برابر 7/0، 81/0، 51/1 و 54/0 محاسبه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ذخیره این ماهی تحت صید بی رویه بوده و نیازمند سیاست های مدیریتی بهتری در این منطقه است. این سیاست ها می تواند شامل محدودیت زمانی و مکانی صید و ابزار به کار گرفته شده در آن باشد. همچنین با احداث زیستگاه مصنوعی، میزان صید بی رویه را می توان کاهش داد.

  کلیدواژگان: رشد و مرگ و میر، ضریب بهره برداری، خلیج فارس و دریای عمان
 • وحید خیرآبادی، رسول قربانی*، حسین رحمانی، عباسعلی آقایی مقدم، حبیب الله محمدی صفحات 13-22

  ارزیابی و مدیریت منابع آبی نیازمند اصل برآورد توان تولید اولیه می باشد. از برخی پارامترهای فیزیکو-شیمیایی آب، پلانکتون ها (فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها)، ماکروبنتوزها و ماهیان از 3 ایستگاه در تالاب آلاگل، 2 ایستگاه در تالاب آجی گل و 2 ایستگاه در تالاب آلماگل به مدت یک سال از زمستان 1395 تا پائیز 1396 نمونه برداری صورت گرفت. در مقایسه سه تالاب نتایج نشان داد که در تمام فصول بیشترین بیوماس ماهیان فیتوپلانکتون خوار و زئوپلانکتون خوار در هکتار در آجی گل بسیار بالاتر از دو تالاب دیگر است. از نظر بیوماس ماهی بنتوزخوار، بیشترین بیوماس در بهار، تابستان و زمستان در تالاب آلماگل و در پاییز در تالاب آجی گل مشاهده شد. بیشترین فراوانی در هر سه تالاب مربوط به گامبوزیا و بدون در نظر گرفتن ماهی گامبوزیا، بیشترین فراوانی در تالاب آلاگل مربوط به ماهی کاراس، در آجی گل سیاه ماهی و ماهی کپور و در آلماگل ماهی کاراس و از نظر وزن نسبی، ماهی غالب فیتوفاگ و کاراس بودند. همچنین گربه ماهی تنها در تالاب آلاگل یافت می شود. به نظر می رسد باید سهم رهاسازی ماهیان کفزی خوار از قبیل کپور معمولی بیشتر در نظر گرفته شود و ماهیان مهاجم و هرز کنترل شوند.

  کلیدواژگان: تالاب های بین المللی آلاگل، آجی گل، آلماگل، توان تولید
 • مهدی نادری جلودار*، نیما پورنگ، محمدعلی افرایی بندپی، عبدالحمید آذری، رحیمه رحمتی، متین شکوری صفحات 23-32

  هدف از این مطالعه، شناسایی جوامع زئوپلانکتونی، ماکروبنتوزی و تعیین کیفیت آب با استفاده از شاخص های ساپروبی و هیلسنهوف در پایین دست رودخانه تجن با هدف بررسی محل رهاسازی بچه ماهیان می باشد. در این تحقیق در مسیر رودخانه تجن از پایین دست پل تجن تا مصب رودخانه، تعداد 7 ایستگاه انتخاب شده و نمونه برداری از اردیبهشت تا مهر ماه 1401 به صورت ماهانه صورت گرفت. در نمونه برداری از زئوپلانکتون، 100 لیتر آب توسط تور مخروطی پلانکتون فیلتر شد. نمونه برداری از ماکروبنتوز توسط دستگاه گراب (225 سانتی متر مربع) و نمونه بردار سوربر (1600 سانتی متر مربع) با سه تکرار در هر ایستگاه انجام گردید. در مجموع 25 گونه زئوپلانکتون طی نمونه برداری یک ساله در ایستگاه های مختلف از گروه های هولوپلانکتون و زئوبنتوزها شناسایی شدند. طی این بررسی تعداد 8 خانواده شامل Chironomidae، Simuliidae، Baetidae، Hydropsychidae، Gammaridae، Lumbriculidae، Spionidae و Erpobdellidae شناسایی شدند. نتایج نشان داد که تمامی ایستگاه ها به طور متوسط در طبقه کیفی β-mesosaprobity با آب نسبتا آلوده قرار دارند. براساس شاخص زیستی هیلسنهوف درجه آلودگی آلی و کیفیت آب در ایستگاه های مختلف از طبقه کیفی عالی (بدون آلودگی) در ایستگاه های 6 و 7 (در فاصله 1 کیلومتری خط ساحلی و مصب) تا طبقه  متوسط با آلودگی در حد نسبتا قابل توجه در ایستگاه 1 و 2  (بعد از پل تجن و 15 کیلومتر پایین تر از پل تجن) قرار گرفتند. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که این شاخص ها برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن مناسب بوده و برای ایستگاه های 6 و 7 باید از شاخص های سازگارتری استفاده گردد. ایستگاه 4 در فاصله 7 کیلومتری ساحل دریا (سوته) با آلودگی اندک از بهترین شرایط کیفیت آب برخوردار بود، بدین ترتیب به نظر می رسد بهترین محل رهاسازی بچه ماهیان به لحاظ شرایط کیفی آب در سوته می باشد. با توجه به نزدیکی فاصله کیفی آب در منطقه مورد مطالعه، برای تعیین محل دقیق رهاسازی بچه ماهیان باید پارامترهای زیستگاهی را مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: رودخانه تجن، زئوپلانکتون، ماکروبنتوز، ساپروبی، هیلسنهوف
 • سید علی اکبر هدایتی*، سمیه نمرودی، وحید زمانی، رابعه ضیائی، فرحناز کاکاوند، عاطفه ایری، محمد اخوان بهابادی، مریم رضایی شادگان صفحات 33-42

  وجود آلاینده ها در اکوسیستم های آبی سبب آسیب های بافتی در ماهیان می شود. در بعضی موارد اثرات تخریب آفت کش ها روی موجودات غیر هدف (آبزیان) نسبت به موجودات هدف (آفات) بیشتر است که این خود سبب مرگ ومیر سریع تر و بیشتر آبزیان می شود، از این رو استفاده از محرک های ایمنی بسیار ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف پره بیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus) بر شاخص های بافت شناسی ماهی تیلاپیا (Oreochromis niloticus) مواجهه شده با سم کلرپیریفوس بود. این تحقیق در پاییز 1397 انجام شد. به همین منظور تعداد 120 بچه (ماهی) تیلاپیا به مدت 42 روز در 4 تیمار تقسیم شدند. سپس به هرکدام از گروه ها غلظت 5/0 ppm سم کلرپیریفوس به مدت 16 روز اضافه شد. در پایان دوره ماهیان توسط محلول بیهوش کننده گل میخک (220 میلی گرم بر لیتر) بیهوش شده و بافت کبد و آبشش آن ها برای مطالعات بافت شناسی جدا گردید. نتایج نشان داد تیمارهایی که در معرض 5/0 ppm سم کلرپیریفوس (شاهد سم زده و بدون پره بیوتیک) بودند. بیشترین اثر تخریب را در بافت کبد و آبشش داشتند. ولی تیمارهای ترکیبی پره بیوتیک قارچ صدفی و سم کلرپیریفوس منجر به بهبود آسیب ساختاری بافت ها شدند که نشان دهنده سم زدایی است و همچنین غلظت 2/0  pptقارچ صدفی بهترین عملکرد را  در برابر آسیب های بافتی کبد و آبشش  ماهی تیلاپیا داشت که نشان دهنده  بهبود مقاومت بافتی بود.

  کلیدواژگان: پربیوتیک، ماهی تیلاپیا، آسیب بافتی، سم کلرپیریفوس
 • علی حسین پور زلتی، میرحامد سید حسنی*، تورج سهرابی، حسین آدینه صفحات 43-50

  تاثیر الحاق نانوسلنیوم به جیره تجاری بر شاخص های رشد، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی بدن اوزون برون (Acipenser stellatus) نوجوان موردبررسی قرار گرفت. 120 قطعه بچه ماهی فیل ماهی با وزن متوسط 03/1±93/21 گرم به مدت 8 هفته با جیره های A، B، C و D (به ترتیب حاوی 1/0، 2/0، 3/0 و فاقد نانوسلنیوم) تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش جهت بررسی آنزیم های کبدی و شاخص های سیستم ایمنی از ماهیان نمونه خون تهیه شد. وزن نهایی و رشد روزانه در ماهیان تغذیه شده با جیره A (1/0 میلی گرم نانوسلنیوم در یک کیلوگرم جیره) به طور معنی داری بالاتر از ماهیان تغذیه شده با جیره C (3/0 میلی گرم نانوسلنیوم در یک کیلوگرم جیره) بود (0.05 >p)، اما اختلاف معنی داری با ماهیان تغذیه شده با جیره D (فاقد نانوسلنیوم) نداشت (p>0.05). ضریب چاقی و نسبت بازده پروتئین ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 1/0 میلی گرم در کیلوگرم نانوسلنیوم به طور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره های C و  Dبود (0.05 >p)، اختلاف معنی داری در شاخص ایمونوگلوبولین کل (IgM) و کمپلمان (ACH50) در گروه های مختلف مشاهده نشد (p>0.05). اما ترشح لیزوزیم در ماهیان تغذیه شده با جیره  Bبه طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود (p < 0.05). اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینو-ترانسفراز در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی نانوسلنیوم در مقایسه با تیمار فاقد نانوسلنیوم مشاهده نشد. به نظر می رسد که افزودن 1/0 و 2/0 میلی گرم نانوسلنیوم در یک کیلوگرم جیره تاثیر مثبتی بر شاخص های رشد و سیستم ایمنی اوزون برون در مرحله رشد داشته باشد.

  کلیدواژگان: فیل ماهی، نانو سلنیوم، ویتامینC و E، شاخص های رشد، سیستم ایمنی و آنزیم های کبدی
 • محمدحسین لشکربلوک، سید حسین حسینی فر*، محمد مازندرانی، ولی الله جعفری، رقیه صفری صفحات 51-61

  بدین منظور بچه ماهی های قزل آلای رنگین کمان (2-3 گرم) به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف (صفر (شاهد) 2، 4 و 8 گرم برکیلوگرم) پست بیوتیک تغذیه شدند. در پایان دوره شاخص های رشد و مقادیر سیستم دفاع آنتی اکسیدانی سرم اندازه گیری شد. شاخص های رشد (میانگین وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، میزان بقا) بین ماهی های تغذیه شده با پست بیوتیک برپایه مخمر ساکارومایسس سرویزیه درمقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی داری نداشت (0/05>p)، اگرچه افزایش رشد نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید. بالاترین مقدار عددی رشد در بچه ماهی های تغذیه شده با 8 گرم پست بیوتیک به ازای کیلوگرم به دست آمد. همچنین بهبود ضریب تبدیل غذایی در بچه ماهی های تغذیه شده با پست بیوتیک مشاهده شد. اگرچه از نظر آماری این کاهش ضریب تبدیل غذایی معنادار نبود (0/05>p). در کلیه فاکتورهای آنتی اکسیدانی اختلاف معنی داری بین گروه شاهد و تیمار 8 گرم برکیلوگرم مشاهده شد (0/05<p). در میزان آنزیم کاتالاز بین گروه شاهد و تیمار 2 گرم و 8 گرم برکیلوگرم اختلاف معنی داری مشاهده شد (0/05<p). همچنین نتایج مشابهی درخصوص فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز مشاهده گردید بطوریکه بین گروه شاهد و تیمار 8 گرم اختلاف معنی داری مشاهده شد (0/05<p). در رابطه با آنزیم گلوتاتیون پرکسیداز هم فقط بین گروه شاهد و تیمار 8 گرم بر کیلوگرم اختلاف معنی داری مشاهده شد و همچنین بیشترین میزان این آنزیم در تیمار 8 گرم بر کیلوگرم قابل مشاهده بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، می توان نتیجه گرفت که استفاده از پست بیوتیک بر پایه مخمر ساکارومایسیس سرویزیه در رژیم غذایی قزل آلای رنگین کمان  می تواند برای بهبود شاخص های رشد و همچنین افزایش ظرفیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی قزل آلای رنگین کمان توصیه شود.

  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، پست بیوتیک، ساکارومایسیس سرویزیه، سیستم دفاع آنتی اکسیدانی، رشد
|
 • Ali Nekuru, Ehsan Kamrani, Mohsen Safaei*, Hadi Raeisi, Mohammad Momeni Pages 1-12

  Given the importance of Pampus argenteus (Euphrasen, 1788), and the overfishing pressure, this study aimed to determine some population parameters of this species (mortality and growth parameter) in the Persian Gulf and Oman Sea. Sampling was carried out using trawl, gillnet, and Moshta during 12 months from April 2018 until March 2019. In this study, 955 biometric samples were weighed. An information-theoretic, multi-model inference (MMI) approach was taken to analyzing grow and best model was selected using Akaike’s information criteria (AIC). Chen & Watanabe Method was used to estimate the natural mortality. Mean length and weight values (mean ± standard error) for males were 16.68±0.22 cm and 202.71±7.75 gr, respectively and for females were 20.57±0.34 cm and 350.12±15.95 gr, respectively. Results showed that the Gompertz was the best model for male and female. The logistic model can be used to explain growth of males (considering to Akaike difference was less than two). The value of asymptotic length, k and L0 in Gompertz Model were estimated 29.53 cm, 0.527 year-1 and 4.1 cm for males, respectively and 36.2cm, 0.448 year-1 and 4.1 cm for females, respectively. Natural mortality, fishing mortality and total mortality and E was calculated 0.7, 0.81, 1.51 and 0.54, respectively. Results of this study shows that this specie is under overfishing pressure and need to better management policies in this area including time, place and fishing gear limitation for catching. Also overfishing can be reduced with building Marine Protected Area.

  Keywords: Growth, Mortality, Exploitation rate, Persian Gulf, Oman Sea
 • Vahid Kheirabadi, Rasul Ghorbani*, Hosein Rahmani, Abassali Aghaei Moghaddam, Habibollah Mohammadi Pages 13-22

  Estimation of initial production capacity is one of the important principles of water resources assessment and management. Due to the size, depth and different positions of wetlands (inlet area, middle and near the dam base) of some physicochemical parameters of water, plankton (phytoplankton and zooplankton), macrobenthos and fish from 3 stations, in Alagol wetland, 2 stations in Ajigol wetland and 2 stations in Almagol wetland were sampled for one year from winter 2016 to autumn 2017. Comparison of the three wetlands, the results showed that in all seasons, the highest biomass per hectare was observed that phytophagus fish and zoophagus fish in Ajigol is much higher than the other two wetlands. Regarding benthic fish biomass, most biomass was observed in spring, summer and winter in Almagol wetland and in autumn in Ajigol wetland. The highest abundance in all three wetlands is related to Gambusia and in excluding Gambusia fish, the highest abundance in Alagol wetland is related to crucian carp, in Ajigol capoeta and common carp and in Almagol, crucian carp and in relative weight, phytophaguus and crucian carp were the dominant fish. Also, catfish are found only in Alagol lagoon. It seems that the role of releasing benthic fish such as common carp should be considered more and invasive fish should be controlled.

  Keywords: Alagol, Almagol, Adjigol international wetlands, Production capacity
 • Mehdi Naderi Jolodar*, Nima Pourang, MohammadAli Afraei Bandpei, Abdolhamid Azari, Rahime Rahmati, Matin Shakoori Pages 23-32

  The purpose of this study is to identify the Zooplankton and Macrobenthic communities and to determine the water quality using the Saproby and Hilsenhoff indices in the downstream of Tajan River with the aim of investigating the place of release fish fry. In this research, 7 stations were selected along the Tajan River from the downstream of Tajan Bridge to the mouth of the river and sampling was done monthly from May to October 2022. In Zooplankton sampling, 100 liters of water were filtered by a plankton cone net. Sampling of Macrobenthoz was done by Grab device (225 cm2) and Sorber sampler (1600 cm2) with 3 repetitions in each station. A total of 25 Zooplankton species were identified during one-year sampling in different stations from Holoplankton and Zoobenthoz groups. During this survey, 8 families including Chironomidae, Simuliidae, Baetidae, Hydropsychidae, Gammaridae, Lumbriculidae, Spionidae and Erpobdellidae were identified. The results showed that all the stations are on average in the β-mesosaprobity quality class with relatively polluted water. Based on Hilsenhoff biological index, the degree of organic pollution and water quality in different stations range from the high quality class (no pollution) in stations 6 and 7 (at a distance of 1 km from the coastline and the estuary) to the medium class with relatively significant pollution in station 1 and 2 (after Tajan Bridge and 15 km below Tajan Bridge). According to the results, it can be said that these indicators are suitable for evaluating the water quality of Tajan River and more suitable indicators should be used for stations 6 and 7. Station 4 at a distance of 7 km from the sea coast (Soteh) had the best water quality conditions with little pollution, thus it seems that the best place to release fish fry in terms of water quality conditions is in Soteh. Due to the proximity of the water quality distance in the study area, habitat parameters should be taken into account to determine the exact location of the release of fish fry.

  Keywords: Tajan River, Zooplankton, Macrobenthoz, Saproby, Hilsenhoff
 • Seyed AliAkbar Hedayati*, Somaye Namroodi, Vahid Zamani, Rabee Ziaee, Farahnaz Kakavand, Atefe Iri, Mohammad Akhavan Bahabadi, Maryam Rezaei Shadgan Pages 33-42

  Contaminants in aquatic ecosystems cause tissue damage in fish. In some cases, the effects of pesticide degradation on non-target organisms (aquatic) are greater than on target organisms (pests), which in turn causes faster and more aquatic deaths. The use of safety stimuli seems to be essential. The aim of this study was to investigate the effect of different prebiotic levels of Pleurotus ostreatus on histological characteristics of tilapia (Oreochromis niloticus) exposed to chlorpyrifos. This research was conducted in the fall of 2019. For this purpose, 120 tilapia fry were divided into 4 treatments for 42 days. Then, 0.5 ppm concentration of chlorpyrifos was added to each group for 16 days. At the end of the period, the fish were anesthetized with clove anesthetic solution (220 mg / l) and their liver tissue and gills were isolated for histological studies.  The results showed that the treatments exposed to 0.5 ppm chlorpyrifos (poisoned control without prebiotics) had the most destructive effect on liver and gill tissue. However, combined prebiotic treatments of Pleurotus ostreatus and chlorpyrifos improved tissue damage, indicating detoxification, and a concentration of 0.2 ppt Pleurotus ostreatus had the best performance against tissue damage to the liver and gills of tilapia, indicating improved resistance.

  Keywords: Prebiotic, Tissue damage, Tilapia, chlorpyrifos
 • Ali Hoseinpour Zelati, MirHamed Hasani*, Tooraj Sohrabi, Hosein Adineh Pages 43-50

  The effect of inclusion of Nanoselenium to the commercial diet on the growth indices, liver enzymes and immune system of juvenile Acipenser stellatus was investigated. Individual 120 juveniles with an average weight of 21.93±1.03 g were fed with diets A, B, C and D (containing 0.1, 0.2, 0.3 and no Nanoselenium) for 8 weeks. At the end of the rearing period, blood samples were prepared from fish to evaluate liver enzymes and immune system indices. The final weight and daily growth in fish fed with diet A (0.1 mg /kg) were significantly higher than those fed with diet C (0.3 mg/kg). But there was no significant difference with fish fed with diet D (non Nanoselenium). The condition factor and protein efficiency ratio of fish fed with diet containing 0.1 mg/kg Nanoselenium was significantly higher than fish fed with diets C and D. There was no significant difference in the of total immunoglobulin (IgM) and complement (ACH50) in different groups, But the secretion of lysozyme in fish fed with diet B was significantly higher than other groups. There was no significant difference in the activities of alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase enzymes in fish fed with diets containing Nanoselenium compared to the treatment without Nanoselenium. It seems that inclusion of 0.1 and 0.2 mg of Nanoselenium per kilogram has a positive effect on the growth indices and immune system of Acipenser stellatus in growth stage.

  Keywords: Huso huso, Nanoselnium, Vitamins C, E, Growth indices, Immune system, Liver enzymes
 • Mohammadhosein Lashkarboluk, Seyed hosein Hoseinifar*, Mohammad Mazandarani, Valiollah Jafari Pages 51-61

  The aim of this research was to investigate the effects of different postbiotic levels on growth indicators, feed consumption and antioxidant defense system in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). For this purpose, rainbow trout fry (2-3 grams) were fed with experimental diets containing different levels (zero (control), 2, 4 and 8 grams per kilogram) of postbiotics for 8 weeks. At the end of the period, the growth indices and serum antioxidant defense system values were measured. Growth indices (average weight, specific growth rate, food conversion ratio, survival rate) were not significantly different between fish fed with postbiotic based on Saccharomyces cerevisiae yeast compared to the control group, although the increase in growth compared to the group The witness was observed. The highest numerical value of growth was obtained in fry fed with 8 grams of postbiotic per kilogram. Also, improvement of food conversion ratio was observed in fry fed with postbiotics. Although statistically, this decrease in food conversion coefficient was not significant. In all antioxidant factors, a significant difference was observed between the control group and the 8 g/kg treatment group. A significant difference was observed in the amount of catalase enzyme between the control group and the treatment group of 2 grams and 8 grams per kilogram. Also, similar results were observed regarding the activity of the superoxide dismutase enzyme, so that a significant difference was observed between the control group and the 8 gram treatment group. Regarding the glutathione peroxidase enzyme, a significant difference was observed only between the control group and the 8g/kg treatment, and the highest amount of this enzyme was observed in the 8g/kg treatment. According to the results of the present study, it can be concluded that the use of postbiotics based on Saccharomyces cerevisiae yeast in the diet of rainbow trout can be recommended to improve the growth indicators and also increase the capacity of the antioxidant defense system in rainbow trout.

  Keywords: rainbow trout, postbiotic, Saccharomyces cerevisiae, antioxidant defense system, growth