فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1395)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا راعی، علی نیکعهد، مصطفی حبیبی* صفحات 1-23
  پیش بینی نوسان های آینده شاخص سهام می تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات می باشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد که باید ترکیبی از این سه پارامتر توسط کاربر و به صورت آزمایش و خطا انتخاب شود تا دقت مدل را به بیشترین حد خود برساند. با توجه به زمان بر بودن و کارایی پایین انتخاب پارامتر توسط کاربر، برای انتخاب ترکیب بهینه پارامترهای مدل رگرسیون بردار پشتیبان، از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات استفاده شده است که الگوریتمی قوی در حوزه بهینه سازی می باشد. با توجه به حجم زیاد داده های ورودی به مدل برای کاهش زمان یادگیری و افزایش دقت پیش بینی، با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی، پیش پردازش روی متغیرهای ورودی صورت گرفته و به مولفه های اصلی تبدبل شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که پیش پردازش روی دادها، خطای پیش بینی مدل را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است.
  کلیدواژگان: شاخص بورس، آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردار پشتیبان، بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات، پیش بینی
 • غلامرضا منصورفر*، فرزاد غیور، مریم اسدی صفحات 25-44
  یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی شرکتها، ریسک درماندگی و در نهایت ورشکستگی مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تعدیل گر کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. بدین منظور، در محدوده زمانی 1382 تا 1391، نمونه ای مشتمل بر 41 شرکت درمانده و 41 شرکت غیردرمانده از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. ملاک گزینش شرکت های درمانده، استفاده از پنج معیار مختص درماندگی مالی می باشد. به منظور بررسی صحت تفکیک دو نمونه درمانده و غیردرمانده با استفاده از آزمون ویلکاکسون، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی شد و سپس برای بررسی پیش بینی درماندگی مالی از سه مدل آلتمن، اولسون، بهارات و شام وی در قالب رگرسیون لجستیک باینری استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که استفاده از کیفیت سود در پیش بینی درماندگی مالی بطور معناداری دقت پیش بینی درماندگی مالی را افزایش می دهد. همچنین در مقایسه با سایر مدلها، مدل آلتمن دقت بیشتری در پیش بینی درماندگی مالی داشته و ابزار مناسب تری برای پیش بینی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: درماندگی مالی، پیش بینی، کیفیت سود، رگرسیون لجستیک
 • یحیی کامیابی*، احسان بوژمهرانی، پویان محمدی صفحات 45-65
  در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.
  کلیدواژگان: معاملات با اشخاص وابسته، حق کنترل، حق مالکیت، سهامدار کنترل کننده نهایی
 • داور محمدی *، شهرام هاشم نیا، مجید رحمانی صفحات 67-84
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کوچ سهام روی صرف بازده سهام می باشد. در این راستا، بازده پورتفوی های دارای کوچ در دو دوره متوالی مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع بخاطر مطالعات کم، نتایج معین و مورد اعتمادی در ایران ندارد. این پژوهش می تواند به نوعی تکمیل کننده مطالعات فاما و فرنچ و خان احمدی و تهرانی باشد. پژوهش از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی (همبستگی) و مقیاس اندازه گیری داده ها نسبی می باشد. برای آزمون فرضیه ها، داده های حسابداری بین سال های 1382 تا 1394 تهیه و سبد سهام بر اساس آن تشکیل شد. در این پژوهش، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک بوده و برای بررسی عملکرد سبد سهام تشکیل شده، آلفای جنسن مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نخست، دوم و سوم، وجود رابطه معنادار بین کوچ سهام و بازده مورد تایید قرار نگرفت. در ضمن، با معنادار برآورد شدن عرض از مبدا در فرضیه چهارم، می توان نتیجه گرفت که ثروت سهام داران با سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی افزایش یافته بود که در دو دوره متوالی از اندازه کوچک به اندازه بزرگتر کوچ داشته اند.
  کلیدواژگان: بازده، سبد سهام، سرمایه گذاری، کوچ سهام
 • افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و کارایی سرمایه گذاری
  حسین فخاری، یاسر رضایی پیته نویی*، محمد نوروزی صفحات 85-106
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، کارایی سرمایه گذاری، افشای زیست محیطی و اجتماعی
 • فرزانه حیدرپور، مهران عربی، مصطفی قناد* صفحات 107-127
  پیش بینی جریان نقدی، یکی از مولفه های مهم تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی است. این مقاله به بررسی قدرت نسبی متغیرهای سود و جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی طی دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. برای این منظور، اطلاعات مستخرج از صورت های مالی 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله (1384 تا 1393) مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل رگرسیونی، تاثیرپذیری جریان های نقدی عملیاتی جاری (به عنوان متغیر جانشین جریان های نقدی عملیاتی آتی) از سود و وجه نقد عملیاتی یک، سه و پنج سال گذشته (به عنوان پیش بینی کننده) برآورد می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سود و وجه نقد عملیاتی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را دارند، اما قدرت پیش بینی آنها متفاوت است. به طوری که قدرت نسبی پیش بینی متغیر سود عملیاتی در مورد جریان های نقدی عملیاتی آتی بالاتر از قدرت نسبی پیش بینی توسط خود وجه نقد عملیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیش بینی، با نتایج بهتری همراه می باشد. افزون بر این، هر چه دوره زمانی برای پیش بینی افزایش یابد، میزان قدرت پیش بینی نیز افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: قدرت نسبی پیش بینی، سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی، دوره های زمانی، جریان های نقدی آتی
 • عیدالرضا اسعدی* صفحات 129-151
  موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیزم حاکمیت شرکتی بعنوان راه حل کاستن از هزینه های نمایندگی مرتیط با آن، امروزه از موضوعات مهمی است که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت ها مورد توجه محققان و متخصصان بسیاری قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی اثر مولفه های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های هلدینگ (مادر تخصصی) و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی است چون نتایج آن می تواند مورد استفاده مدیران و مشارکت کنندگان بازار سرمایه قرار گیرد و از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی-همبستگی از نوع پس رویدادی قرار می گیرد. مولفه های حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده بازار به عنوان متغیرهای تحقیق در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری مورد مطالعه شرکت های هلدینگ و تابعه آنها در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با اعمال معیارهایی انتخاب شده اند، که شامل 27 شرکت هلدینگ و 89 شرکت تابعه طی سال های 1387 تا 1394 می باشند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق که با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون های چندگانه انجام شده، نشان می دهد که ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت شرکت های هلدینگ بر عملکرد این شرکت ها تاثیر معنی داری دارد، همچنین اثر عملکرد شرکت های هلدینگ بر عملکرد شرکت های تابعه آنها نیز معنی دار است.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، شرکت هلدینگ، شرکت تابعه، ساختار مالکیت، ارزش افزوده بازار
|
 • Reza Raee, Ali Nikahd, Mostafa Habibi * Pages 1-23
  The prediction of future fluctuations in stock index can provide information about the future trend in the capital market. In order to increase the accuracy of the prediction of stock exchange index, this study used a combination of statistical methods and artificial intelligence. In this study, a hybrid stock index prediction model by utilizing principal component analysis (PCA), support vector regression (SVR) and particle swarm optimization (PSO) is proposed. In the proposed model, first, the PCA is used to deal with the nonlinearity property of the stock index data. The proposed model utilizes PCA to extract features from the observed stock index data. The features which can be used to represent underlying/hidden information of the data are then served as the inputs of SVR to build the stock index prediction model. Finally, PSO is applied to optimize the parameters of the SVR prediction model since the parameters of SVR must be carefully selected in establishing an effective and efficient SVR model. The findings show that preprocessing the data can decrease the prediction error of the model significantly.
  Keywords: Stock Index, Principal Component Analysis, Support Vector Regression, Particle Swarm Optimization, Prediction
 • Gholamreza Mansoorfar *, Farzad Ghayoor Pages 25-44
  One of the threats facing the companies is the financial distress and the bankruptcy accordingly. The purpose of this study is to investigate the effect of earning quality as a moderator in companies’ financial distress prediction. The population of study included 41 distressed and 41 non distressed companies listed in Tehran Stock Exchange during 2003 to 2013. The selection criterion to choose distressed companies was the use of five specific criteria for financial distress. Firstly, to verify the separation accuracy of two samples, distress and Non-distress, using the Wilcoxon test, the average of two independent variables were analyzed. In order to investigate the financial distress prediction, three models included Altman, Ohlson and Bharath and Shumway in a binary logistic regression were used. The findings of the study show that the earning quality significantly increases the accuracy of predicting financial distress. Also Altman model, in comparison to other models, is more accurate in predicting financial distress, so it is considered as a more suitable tool in prediction.
  Keywords: Financial Distress, Prediction, Earning Quality, Logistic Regression
 • Yahya Kamyabi * Pages 45-65
  Following the separation of ownership from management and creating the information asymmetry between owners and managers, the importance of the related-party transactions and its full disclosure, fair and transparent of information has been increased. Considering the importance of the nature of the related-party transactions, this study aims to examine the relationship between control-ownership wedge of the controlling shareholder and related-party transactions. To achieve this objective, 75 listed companies at Tehran Stock Exchange were selected during the years from 2009 to 2014. Using the software Eviews 7, hypotheses were tested. The results show a significant negative relationship between the related party transactions and the right gap control and ownership of controlling shareholders. Therefore, this result provides empirical validation of theory of self-interest
  Keywords: Related-party Transactions, Control, ownership Right, Ultimate Controlling Shareholder
 • Davar Mohammadi *, Shahram Hashemnia, Majid Rahmani Firouzjaei Pages 67-84
  The purpose of this study is to investigate the effect of stock migrations on the spend of portfolios’ return. For this purpose, the return of portfolios that have migration for two consecutive courses was investigated. Due to the few studies in Iran, this issue has no clear and reliable results in Iran. This research can be complementary to studies by Fama and French, Khan Ahmadi and Tehrani. To test the hypotheses, portfolios based on accounting data from 2004 to 2016 were provided. In this research, sampling method is systematic elimination method and Alpha Jensen is used to study the constituted portfolios performance. According to the results of first, second and third hypotheses, there is not a significant relationship between return and stock migration. Meanwhile, there is a significant relationship between the variables of the forth hypothesis. Therefore, the wealth of stock holders increased by investing in companies that had migration from small size to big size in two consecutive courses.
  Keywords: Return, Portfolio, Investment, Stock Migration
 • Corporate Social Responsibility Disclosure and Investment Efficiency
  Hossein Fakhari, Yasser Rezaei Pitenoei *, Mohammad Noroozi Pages 85-106
  The aim of this study was to investigate the effect of corporate social responsibility disclosure on the investment efficiency. The evidence reveals that corporate social responsibility disclosure decreases investment inefficiency and consequently increases investment efficiency. Content analysis method was used to measure levels of corporate social responsibility disclosure. A sample of 90 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2010 to 2015 were selected. Multiple regression models based on panel data techniques were used to test the research hypotheses. The independent variable in this study is corporate social responsibility disclosure and Investment efficiency is dependent variable. The findings indicate that social responsibility disclosure will improve investment efficiency in firms. This result is consistent with the expectation that high CSR firms enjoy low information asymmetry and high stakeholder solidarity (stakeholder theory). Taken together, the findings highlight the important role that CSR plays in shaping firms’ investment behavior and efficiency.
  Keywords: Corporate Social Responsibility, Investment Efficiency, Social Environmental Disclosure
 • Mehran Arabi, Mostafa Ghannad * Pages 107-127
  Cash flow prediction is an essential component of economic decision making, particularly in investment and credit evaluation. This paper examines the comparative predictive ability of earnings and operating cash flows variables on future operating cash flows, during short-term, medium, and long-term periods. For this purpose, the data collected from financial statements of 203 companies listed in Tehran Stock Exchange, during a ten-year period (2005-2015) were used. In regression model, the changes of current operating cash flows (as proxy for future operating cash flows) under the influence of past one, three and five years of earnings and operating cash flows (as predictors), are evaluated. The results from the regression analysis reveal earnings and operating cash flows are significant in predicting future operating cash flows but their predictive powers are different, so that comparative predictive ability of operating earnings variable about future operating cash flows is more than that of the operating cash flow itself. The results also show that using both operating earnings and operating cash flow with each other for the prediction, has better outcomes. Moreover, the results indicate that the longer the period of prediction is, the higher the prediction power will be.
  Keywords: Comparative Predictive Ability, Operating Earnings, Operating Cash Flows, Time Periods, Future Cash Flows
 • Abdorreza Asadi * Pages 129-151
  The conflict of interest between firm's stockholders and managers is a noteworthy concern in corporate finance discussions todays. The purpose of the present research is to investigate the effect of corporate governance criteria on performance of holding companies and subsidiaries in Tehran Stock Exchange. The study can be categorized as applied research regarding objective and descriptive and correlation research concerning research method. The study considers corporate governance criteria and market value added as research variables. Research sample contains holding companies and their subsidiaries in Tehran Stock Exchange which are selected via some criteria, including 27 holding companies and 89 subsidiaries over 2008 to 2015. For testing the research hypotheses, panel data analysis and multiple regression models are employed. The results indicate that board composition and ownership structure of holding companies significantly affect companie's performance. Moreover, holding companies performance has a significant effect on subsidiaries performance.
  Keywords: Corporate governance, Holding Companies, Subsidiaries, Ownership Structure, Market Value Added