فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله کامل
 • فرنوش فلاح پور، رضا قربانی، مهدی نصیری محلاتی*، مجتبی حسینی صفحات 1-12
  کیفیت گیاه میزبان نه تنها بر آفات گیاه خوار، بلکه به صورت غیرمستقیم می تواند بر توانایی زیستی دشمنان طبیعی آن ها نیز اثر بگذارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا (Brassica napus L.) بر پارامترهای جدول زندگی پشه شکارگر (Aphidoletes aphidimyza Rondani; Diptera: Cecidomyiidae) در تغذیه از شته خردل (Lipaphis erysimi Kalt.; Hemiptera: Aphididae) تحت شرایط کنترل شده دما (روز 2±25 و شب 2±19درجه سلسیوس) و رطوبت (10±60 درصد) انجام شد. برای ایجاد کیفیت های مختلف شته خردل، ابتدا شته های خردل روی گیاهان کلزا، تحت چهار تیمار کودی صفر، 055/0، 11/0 و 165/0 گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک پرورش یافتند و سپس، مورد تغذیه پشه شکارگر قرار گرفتند. دوره نشو و نمای مراحل مختلف رشدی پشه شکارگر به صورت روزانه ثبت شد و برآورد پارامترهای جدول زندگی با استفاده از رویه جدول زندگی دوجنسی انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا، دوره رشد و نمو لارو و شفیره شکارگر را به طور معنی داری کاهش داد و به افزایش معنی دار دوره تخم ریزی حشرات ماده منجر شد. همچنین، با افزایش کوددهی نرخ انتقال نیز کاهش یافت. در مجموع سطوح میانی و بالای کوددهی نیتروژن به بهبود توانایی زیستی پشه شکارگر منجر شدند. با توجه به آنکه بیشترین نرخ خالص تولید مثل (54/31 تخم به ازای هر فرد) و نرخ ذاتی افزایش جمعیت (163/0 بر روز) نیز با اختلاف معنی دار در سطح میانی کوددهی نیتروژن (11/0 گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک) مشاهده شدند، می توان این سطح را به عنوان سطح مطلوب پشه شکارگر معرفی کرد.
  کلیدواژگان: سطح غذایی، کیفیت شکار، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، Cecidomyiidae
 • وحید فلاح زاده ممقانی، مسعود احمدزاده*، کیوان بهبودی صفحات 13-22
  الگوی های مولکولی مرتبط با میکروب (Microbe-associated molecular patterns-MAMPs) نقش کلیدی در فعال سازی پاسخ های ایمنی ذاتی (Innate immunity) در جانوران و به صورت مشابهی، به عنوان انگیزنده های (Elicitors) پاسخ های دفاعی در گیاهان دارند. با وجود این، بررسی های زیادی درباره اهمیت واقعی آن ها در مقاومت گیاه نسبت به بیمارگرها وجود ندارد. در این تحقیق اثر مشتقات فاکتور نسخه برداری Ef-Tu و فلاژلین به عنوان MAMPهای شناخته شده، در افزایش مقاومت گیاه آرابیدوپسیس نسبت به بیمارگرهای مهم قارچی و باکتریایی بررسی شد. پیش تیمار گیاهان Col-0 با هر دوMAMP به صورت معنی داری مقاومت گیاهان نسبت به قارچ های Botrytis cinerea و Alternaria brassicicola را افزایش داد. پیش تیمار برگ های Col-0 با هر دو MAMP، منحنی رشد باکتری Pseudomonas syringae pv. tomato (Pst DC3000) را به صورت معنی داری تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش سرعت رشد آن شد. علاوه بر این، جمعیت باکتری Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac306) که به عنوان غیربیماریزا روی آرابیدوپسیس مطرح است، در برگ های گیاهان وحشی که با MAMPها تیمار نشده بودند، بدون تغییر باقی ماند و 48 ساعت بعد از تلقیح، نه کاهش و نه افزایش نشان داد. هر چند پیش تیمار برگ های این گیاه با elf18 به کاهش جمعیت باکتری منجر شد. نتایج این تحقیق نقش ایمنی ذاتی در افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیمارگرها را نشان داد.
  کلیدواژگان: آرابیدوپسیس، ایمنی ذاتی، MAMP، Pseudomonas، Xanthomonas، Botrytis، Alternaria
 • فاطمه زهرا عبداللهی پور*، اکبر شیرزاد، حمید محمدی صفحات 23-36
  باکتری های ریزوسفری محرک رشد، جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی در کنترل بیمارگر ها به خصوص بیمارگر های خاکزاد هستند. Rhizoctonia solani یکی از قارچ های مهم بیماریزای خاکزی است که خسارات جدی به محصولات کشاورزی وارد می کند. در این پژوهش، میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر با جدایه های سودوموناس در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. جدایه های باکتری از لحاظ تولید اکسین، انحلال فسفر، تولید سیدروفور، تولید آنزیم 1 آمینوسیکلوپروپان 1 کربوکسیلیک اسید (ACC) د آمیناز و ردیابی ژن phlD غربال شدند. از بین جدایه های مورد مطالعه 20 جدایه از لحاظ میزان بازدارندگی برای مطالعات بعدی انتخاب شدند که از میان آن ها جدایه های 139، 33 و 137 بیشترین میزان تولید اکسین و توانایی حل فسفات را داشتند. میان انحلال فسفات و کاهش pH به سمت اسیدی، همبستگی مشاهده شد. از بین جدایه ها، 6 جدایه که تولید اکسین بالاتری داشتند و در شرایط آزمایشگاه توانایی خوبی در بازدارندگی از رشد R. solani نشان دادند، برای بررسی توانایی تولید آنزیم ACCد آمیناز انتخاب شدند. هر 6 جدایه توان تولید آنزیم ACCد آمیناز را داشتند. ژن phlD که در مسیر بیوسنتز آنتی بیوتیک 2 4 دی استیل فلورو گلوسینول نقش کلیدی دارد، در جدایه های159 ،139 ،137 ، CHA0 و 58A ردیابی شد. با توجه به خصوصیات جدایه ها، 5 جدایه کارآمد برای آزمایش های گلخانه ای انتخاب شد ند. در آزمایش های گلخانه ای، هر 5 جدایه به طور معنی داری (p ) بیماری را کنترل کردند که بیشترین کنترل کنندگی مربوط به جدایه 137 بود.
  کلیدواژگان: بیوکنترل، پنبه، Rhizoctonia solani، Pseudomonas fluoresecns
 • فاطمه جمالی*، فرشته بیات صفحات 37-46
  سودوموناس های فلورسنت مولد آنتی بیوتیک 2 و 4 دی استیل فلورو گلوسینول(DAPG) برای استفاده به عنوان عوامل بیوکنترل، در سراسر دنیا، به خوبی مطالعه شده اند. استرین Pseudomonas fluorescens PGU0 از ریزوسفر آفتابگردان در استان بوشهر جداسازی شد. آزمون کشت متقابل مشخص کرد که این استرین در شرایط درون شیشه ای فعالیت آنتاگونیستی علیه قارچ Rhizoctonia solani روی محیط های کشت مختلف را دارد و در شرایط اتاقک رشد نیز موجب کاهش شدت بیماری (52 درصد) و افزایش وزن خشک گیاهچه های آلوده لوبیا (80 درصد) می شود. واکنش زنجیره ای پلیمراز با پرایمرهای اختصاصی، وجود ژن های کلیدی (phlD، hcnBC و pltB) دخیل در بیوسنتز متابولیت های ضد میکروبی، به ترتیب،Phl ، پایولوتورین (PLT) و سیانید هیدروژن (HCN) را مشخص کرد. تولید آنتی بیوتیک ها با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) بررسی و مشخص شد این باکتری توانایی تولید آنتی بیوتیک های DAPG و PLT را دارد. همچنین، تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در شرایط آزمایشگاهی توسط این باکتری به اثبات رسید. آنالیز فیلوژنتیکی 16S rDNA شباهت این استرین را با سایر استرین های بیوکنترل مهم دنیا اثبات کرد که می توانند متابولیت های ضد میکروبی نظیر Phl و Plt را تولید کنند.
  کلیدواژگان: بیوکنترل، پایولوتورین، سیانید هیدروژن، 2 و 4 -دی استیل فلورو گلوسینول
 • وحید فرهنگ، جهانشیر امینی*، تیمور جوادی صفحات 47-56
  در این تحقیق تاثیرات ضد قارچی اسانس گیاه سیر و دو قارچ کش متالاکسیل مانکوزب و مانکوزب علیه سه گونه Phytophthora capsici، P. drechsleri و P. melonis عوامل بوته میری گیاهان فلفل، خیار و طالبی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شد. تاثیر اسانس سیر و قارچ کش ها روی کاهش رشد پرگنه قارچ بیمارگر به روش اختلاط با محیط کشت محاسبه و میزان EC50 اسانس سیر روی گونه های فیتوفتورا نیز اندازه گیری شد. شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس سیر نیز با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی با طیف سنجی جرمی (GC-MS) انجام شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که اسانس سیر خاصیت قارچ ایستایی و تاثیر چشمگیری روی کاهش رشد پرگنه گونه های فیتوفتورا دارد. بیشترین و کمترین میزان بازدارندگی رشد ناشی از اسانس سیر به ترتیب متعلق به P. capsici و P. drechsleri بود. نتایج گلخانه ای هم نشان داد که اسانس سیر به طور چشمگیری باعث کاهش شدت بیماری بوته میری (5/81-7/73 درصد) در مقایسه با شاهد شد، به طوری که، تاثیرات آن از لحاظ آماری بیشتر از قارچ کش مانکوزب (4/685/60 درصد) و کمتر از قارچ کش متالاکسیل مانکوزب (1/922/84 درصد) روی کاهش بیماری بود. تعداد 25 ترکیب شیمیایی از اسانس سیر جداسازی و شناسایی شد که در بین آن ها Diallyl tetra sulfide (32/31 درصد)، Allyl disulfide (78/26 درصد)، Nitrosothymol (64/8 درصد)، 1H-1،2،4-Triazole، 3-thiol-5-methyl (40/8 درصد) وAllylsulphide (15/6 درصد) به ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اسانس سیر توانایی لازم برای کنترل بیماری بوته میری گیاهان را به عنوان قارچ کش در تولید محصولات ارگانیک دارد و نیاز است که تحقیقات بیشتری درباره آن انجام شود.
  کلیدواژگان: اسانس سیر، بوته میری، فیتوفتورا، مانکوزب، متالاکسیل - مانکوزب
 • حمیدرضا علیزاده *، محسن فرزانه، ذبیح الله اعظمی صفحات 57-64
  کاربرد اسانس ها در کنترل بیمارگرهای گیاهی عموما به دلیل محلولیت پایین در آب، فشار بخار بالا و ناپایداری فیزیکی و شیمیایی با دشواری هایی همراه است. یکی از روش های به حداقل رساندن این تاثیرات، استفاده از سیستم نانوامولسیون است. افزون بر این ضمن سهولت کاربرد و پایداری باعث افزایش خواص ضد میکروبی نیز می شود. در این تحقیق، پس از تهیه اسانس دارچین (Cinammon zeylanicum)، نانوامولسیون اسانس تهیه و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن مشخص شد. اندازه ذره ای نانوامولسیون 97/3±33/115 نانومتر تعیین شد. امولسیون و نانوامولسیون اسانس به همراه قارچ کش تیابندازول در غلظت های مختلف ماده موثره برای کنترل قارچ های Rhizopus stolonifer و Botrytis cinerea عامل پوسیدگی میوه توت فرنگی مطالعه شدند. نتایج در محیط کشت جامد PDA نشان داد که امولسیون و نانوامولسیون اسانس دارچین تفاوت معنی داری در فعالیت ضد قارچی نداشت و علیه قارچ های B. cinerea و R. stoloniferبه ترتیب حداقل غلظت بازدارندگی کامل برابر 500 و 1000 میکرولیتر ماده موثره در لیتر محیط کشت نشان دادند. نتایج روی میوه نشان داد که نانوامولسیون اسانس نسبت به امولسیون اسانس، تاثیر بیشتری در کاهش پوسیدگی های قارچی میوه توت فرنگی دارد. در بالاترین غلظت کاربردی (2 در هزار)، بین تیابندازول با نانو امولسیون اسانس دارچین تفاوت معنی دار در کاهش پوسیدگی رایزوپوسی میوه مشاهده نشد. در کنترل پوسیدگی خاکستری میوه، ناشی از B. cinerea نانوامولسیون دارچین در غلظت های 2 در هزار و 1 در هزار به ترتیب با 33/3 و 83/5 درصد پوسیدگی خاکستری میوه، بیشترین تاثیر را در کاهش پوسیدگی داشت. نانوامولسیون اسانس دارچین برای ساخت قارچ کش های طبیعی می تواند توصیه شود.
  کلیدواژگان: اسانس دارچین، توت فرنگی، کنترل پوسیدگی قارچی، نانوامولسیون
 • فاطمه حاج رحمت اللهی، مریم راشکی*، اصغر شیروانی صفحات 65-72
  در این پژوهش، ترجیح میزبانی زنبور پارازیتوییدAphidius matricariae Haliday طی آزمون های انتخابی و غیر انتخابی روی مراحل مختلف رشدی شته و واکنش تابعی این پارازیتویید روی شته معمولی گندمSchizaphis graminum Rondani با استفاده از گیاه گندم، رقم الوند، در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد؛ این شرایط شامل سه دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره نوری 16:8 (روشنایی: تاریکی) بود. بیشترین میانگین پارازیتیسم در آزمون های انتخابی و غیر انتخابی روی پوره سن سوم شته و به ترتیب 43/0±1/5 و 61/0± 3/10 پوره و کمترین آن روی پوره سن اول به دست آمد. نتایج رگرسیون لجستیک داده های واکنش تابعی نشان داد که واکنش تابعی زنبور نسبتبه تراکم های مختلف شته در سه دمای20، 25 و 30 درجه سلسیوس، از نوعII است. برای تخمین پارامترهای قدرت جست وجو و زمان دستیابی از معادله راجرز استفاده شد. بیشترین مقدار جست وجو و کمترین زمان دستیابی در 20 درجه سلسیوس، به دست آمد.
  کلیدواژگان: پارازیتیسم، پوره سن سوم، قدرت جست وجو، Schizaphis graminum
 • مقاله کوتاه
 • هادی سالک معراجی*، محمد جواد زارع، خشنود نور اللهی، روح الله سالک نقدی، سید خشایار تفرشی صفحات 73-76
  بیشتر اسانس های گیاهی استخراج شده از گیاهان دارویی خواص ضد قارچی، ضد انگلی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی دارند. قارچ جنس Fusariuاز قارچ های مهم بیماریزای گیاهی است که دامنه میزبانی بسیار وسیعی دارد. قارچ Fusarium solaniیکی از گونه های این جنس است. برای بررسی تاثیر جداگانه و تلفیقی اسانس گیاه دارویی اسطوخودوس و مرزه بر کنترل این قارچ بیماریزا، آزمایشی در پنج غلظت (صفر، 25، 50، 75 و 100 ppm) با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که درصد بازدارندگی اسانس مرزه نسبت به اسانس اسطوخودوس بیشتر است. در کاربرد جداگانه اسانس ها، در هیچ غلظتی رشد قارچ به طور کامل متوقف نشد، اما کاربرد ترکیبی اسانس اسطوخودوس و مرزه رشد قارچ را در بالاترین غلظت اسانس به طور کامل متوقف کرد.
  کلیدواژگان: اختلاط با محیط کشت، ترکیبات گیاهی، ضد میکروبی، Fusarium solani
|
 • Farnoosh Fallahpour, Reza Ghorbani, Mahdi Nassiri Mahallati *, Mojtaba Hosseini Pages 1-12
  The host plant quality not only influences on herbivorous insects but also indirectly could impact on their natural enemies’ performance. The current study was conducted to determine the effect of different nitrogen fertilization levels of canola (Brassica napus L.) on life table parameters of the predatory gall midge, Aphidoletes aphidimyza Rondani; Diptera: Cecidomyiidae, in feeding of mustard aphid, Lipaphis erysimi Kalt.; Hemiptera: Aphididae, under controlled temperature (day: 25± 2, night: 19± 2) and humidity (60± 10%) conditions. Mustard aphids were reared on canola plants grown under four nitrogen fertilization levels including 0, 0.055, 0.11, and 0.165 g N. kg soil-1 to produce different prey quality. The developmental time of the predatory gall midge growth stages were recorded daily and life table parameters were evaluated by two-sex life table procedure. The results showed that increased nitrogen fertilization of canola significantly decreased the developmental time of larva and pupa of the predatory gal midge and increased the oviposition period of females. Actually, using high and medium nitrogen fertilization levels improved the performance of the predatory gall midge. In addition, the maximum amounts of net reproduction rate (32.54 offspring per individual) and the intrinsic rate of increase (0.163 d-1) with significant differences were observed in the mediate nitrogen fertilization level (0.11 g N.kg soil-1). So, this level could introduce as the best level for the predatory midge growth.
  Keywords: Cecidomyiidae, fecundity, intrinsic rate of increase, prey quality, trophic level
 • Vahid Fallahzadeh Mamaghani, Masoud Ahmadzadeh *, Keivan Behboudi Pages 13-22
  Microbe-associated molecular patterns (MAMPs) play key roles as activators of the innate immune response in animals and, analogously, as elicitors of defense responses in plants. However, there are not much investigations concerning their real importance in plant resistance against pathogens. Here we used derivatives of flagellin and Ef-Tu as two well-known MAMPs against some important fungal and bacterial pathogens on Arabidopsis thaliana. Pretreatment of Col-0 plants with both MAMPs, significantly increased the resistance of plants against B. cinerea and A. brassicicola. Growth curve of Pseudomonas syringaepv. tomato (Pst DC3000) in Arabidopsis leaves was significantly influenced by both of the MAMPs. Moreover Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xac 306) that is a non-pathogenic bacteria on Arabidopsis, neither grow nor decline in Col-0 leaves for 48 hours after inoculation. However the number of bacteria in the plants pretreated with elf18 was significantly decreased. Results of this study clearly showed the role of innate immunity in plant resistance against pathogens.
  Keywords: innate immunity, Arabidopsis, Pseudomonas, MAMP
 • Fatemeh Zahra Abdollahipuor *, Akbar Shirzad, Hamid Mohammadi Pages 23-36
  Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) is an alternative to chemical pesticides against harmful microorganisms especially soil-borne diseases. Rhizoctonia solani is one of the most important soil-borne fungal pathogens that causes serious damages to important crops. In this study, to screen successful Pseudomonas bacterial isolates, the inhibition of pathogen growth was evaluated in-vitro. Moreover, isolates were screened based on the ability to auxin and ACC-deaminase production, phosphorus solubilization, siderophore production and possession of PhlD gene. From isolates studied for the extent of inhibition, 20 isolates were selected for further studies, among them, the isolates 33, 139 and 137 showed the highest rate of P solubility and ability to produce auxin. There was a correlation between the phosphorus solubility and pH reduction. Six isolates were selected to evaluate their capability for ACC-deaminase enzyme production based on the higher auxin production and better in-vitro inhibitory effect on the growth of Rhizoctoniasolani. All of the six strains appeared to have produce ACC-deaminase enzyme. PhlD gene that plays a key role in 2,4-diacetylphloroglucinol antibiotic biosynthesis pathway, was detected in the isolates 153, 139, 137, CHA0 and 58A. According to the characteristics, five isolates were selected for greenhouse experiments. In greenhouse experiments, all five isolates controlled disease significantly, and among them, the 137 isolate showed the highest control level
  Keywords: biocontrol, cotton, Pseudomonas fluorescns, Rhizoctonia solani
 • Fatemeh Jamali *, Fereshteh Bayat Pages 37-46
  Fluorescent pseudomonads producing 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) antibiotic have been well studied for use as biocontrol agents around the world. Pseudomonas fluorescens PGU0 strain was isolated from the rhizosphere of sunflower in Bushehr Province. Dual culture test showed that the strain had antagonistic activity against Rhizoctonia solani fungus on different media cultures; moreover, under growth chamber condition, the strain reduced disease severity by 52% and caused an increase in dry weight of infected bean seedlings by 80%. The polymerase chain reaction (PCR) using specific primers, demonstrated the presence of key genes (phlD, hcnBC and pltB) involved in the biosynthesis of antimicrobial metabolites Phl, Pyoluteorin (PLT) and hydrogen cyanide (HCN), respectively . Antibiotic production was examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) and it was found that these bacteria are capable of producing DAPG and PLT antibiotics. On the other hand, production of hydrogen cyanide and siderophore by the bacterium was demonstrated under lab conditions. Phylogenetic analysis of 16S rDNA proved similarity of this strain with other world biocontrol strains capable of producing antimicrobial metabolites like Phl and Plt.
  Keywords: biocontrol, 2, 4-diacetylphloroglucinol, pyoluteorin, hydrogen cyanide
 • Vahid Farhang, Jahanshir Amini *, Tamoure Javadi Pages 47-56
  This study was carried out to evaluate the antifungal efficacy of garlic essential oil (Allium sativum L.) and two fungicides including Metalaxyl- Mancozeb and Mancozeb against Phytophthora melonis, P. drechsleri and P. capsici the causal agent of damping- off on Pepper, Melon and Cucumber, in vitro and greenhouse conditions. Fungal radial growth for each concentration of garlic oil on Phytophthora species was measured. The Median Effective Concentration (EC50) values (ppm) of garlic oil measured. The chemical composition of the essential oils was determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Results of in vitro studies indicated that plant extract of garlic caused a significant decrease in the mycelial growth of phytophthora species and it had Fungistatic properties. The inhibitory effect of plant essential oil was observed for P. capsici (EC50 = 43.293 ppm) and P. drechsleri (EC50 = 50.236 ppm), respectively. The profile of the extract components of Allium sativum showed that Diallyl tetra sulphide (31.32%), Allyl disulphide (26.78%), Nitrosothymol (8.64%), 1H-1,2,4-Triazole, 3-thiol-5-methyl (8.4%) and Allyl sulphide (6.15%) were the main compounds. The results of greenhouse showed that plant essential oil significantly reduced disease compared to control (P ≤ 0.05). Based on results from this research, the garlic essential oil was found to be fungistatic effect against damping –off diseae and may be used in the production of organically grown vegetables.
  Keywords: Garlic essential oils, Damping, off, Phytophthora, Mancozeb, Metalaxyl-Mancozeb
 • Hamidreza Alizadeh *, Mohsen Farzaneh, Zabihollah Azami Pages 57-64
  There are numerous problems for using essential oil due to its low solubility in water, high vapor pressure and chemical and physical instability. Use of nano-emulsions is a good idea for decreasing side effect of the essential oils and enhance their efficiency as well as delivery to hot spot. In addition, nano-emulsion system make smaller size particles and increase stability and shelf-life of the active compounds to enhance their antimicrobial activity. In this study, nano-emulsion of essential oil of cinnamon (Cinammon zeylanicum) was prepared and their physicochemical characteristics were determined. The size particle of nano-emulsions was determined 115.33±3.97 nm. Various concentrations of emulsion and nano-emulsion as well as fungicides thiabendazole were studied to control of fruit rot fungi Rhizopus stolonifer and Botrytis cinerea on PDA medium and strawberry. Generally, there was no significant difference between emulsion and nano-emulsion of oil to inhibit fungal growth in PDA medium. Both of them could completely inhibit B. cinerea and R. stolonifer at 500 and 1000 µl/l respectively. There was significant difference between emulsion and nano-emulsion to reduce fruit spoilage decay on strawberry. The nano-emulsion showed stronger antifungal properties than emulsion to suppress fungal strawberry decay. At the concentrations of the 2:1000, there was no significant difference between thiabendazole with cinammon nano-emulsion to suppress Rhizopus fruit rot. However, nano-emulsions of cinnamon at the concentration 2:1000 as well as cinnamon at 1:1000 exhibited the best impact to control gray mold caused by B. cinerea. Nano-emulsion of cinnamon recommends for making natural fungicide.
  Keywords: Essential oil of cinnamon, Nano, emulsion, Strawberry, Control of fruit spoilage
 • Fatemeh Hajrahmatollahi, Maryam Rashki *, Asghar Shirvani Pages 65-72
  In this research, host stage preference of parasitoid wasp, Aphidius matricariae Haliday in choice and no-choice tests and functional response of the parasitoid were investigated on common wheat aphid, Schizaphis graminum Rondani on the Alvand cultivar in laboratory conditions at 20, 25 and 30 °C, RH 70 ±10 % and a photoperiod of 16 h L : 8 h D. The maximum mean parasitisms in choice and no-choice tests was on third instar nymph of the aphid and were 5.1 ± 0.43 and 10.3 ± 0.61 nymphs, respectively and the minimum mean parasitism was achieved on first instar nymph. The results of logistic regression showed that functional response of the parasitoid to different densities of the aphid was type II at 20, 25 and 30 °C. By using Rogers equation, attack rate and handling time were estimated. The maximum attack rate and minimum handling time were obtained at 20 °C.
  Keywords: parasitism, third instar nymph, attack rate, Schizaphis graminum
 • Hadi Salek Mearaji *, Mohammad Javad Zarea, Khoshnood Nourollahi, Rooholah Salek Naghdi, Seyed Khashayar Tafreshi Pages 73-76
  Most essential oil extraction from medicine plant have shown the properties of antimicrobial of parasites, bacteria, fungi and viruses. The fungus from genus of Fusarium is one of the prevalent crop disease that infect a wide range of crops. Fusarium solani is one of the species of this fungus genus that various crops are host for it. A lab experiment was conducted to investigate the effect of alone and in combination applied of essential oils of medicine plants, lavender) Lavandula angustifolia) and Savory (Satureja hortensis) on control growth of the fungus. The experiment was completely randomized factorial design with two factors, different essential oils (essential oil of lavender and Savory) and various concentration of essential oils (0, 50, 75 and 100 ppm). Treatments were replicated in five. Result showed that essential oil extracted from Savory is more effective in inhibitory growth of F. solani than essential oil of lavender. Using both essential oil and applied at the various levels of their concentrations did not completely inhibit growth of the fungus F. solani. But using mixed essential oil of both plants and at the highest concentration level (100 ppm) completely inhibited the growth of F. Solani.
  Keywords: plant compounds, mixed mediums, antimicrobial, Fusarium solani