فهرست مطالب

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران - سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 86، پاییز 1395)
 • سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 86، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن میرزاحسینی، سعید پورعبدل *، ناصر صبحی قراملکی، شهزاد سراوانی صفحات 166-175
  اهداف
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش به شیوه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص کلاس پنجم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 94-1393 در شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از این دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (20 نفر برای هر گروه). برای جمع آوری داده ها از آزمون ریاضی کی مت، آزمون هوشی ریون، آزمون خواندن شفیعی و همکاران، آزمون بیان نوشتاری فلاح چای، پرسشنامه اجتناب شناختی و مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-5 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش معنی داری در اجتناب شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص شده است (001/0P<).
  نتیجه گیری
  درمان پذیرش و تعهد با آگاه کردن افراد از هیجانات منفی و کمک به آن ها درپذیرش این هیجانات، موجب کاهش اجتناب شناختی افراد شد.
  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری خاص، اجتناب شناختی، پذیرش و تعهد
 • صمد عظیمی گروسی *، احمد عابدی، علیرضا محسنی اژیه، ناهید وکیلی زاده صفحات 176-187
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر میزان سوال پرسیدن کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم بود که به موسسه مشاوره و درمان اوتیسم امید باور در شهر تهران مراجعه می کردند. از بین این کودکان، سه کودک زیر 6 سال با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع مورد منفرد با طرح A-B بود. بدین منظور، پس از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز شد و آزمودنی ها، 12 جلسه آموزش سوال پرسیدن با استفاده از روش درمانی پاسخ محور را دریافت کردند. متغیر وابسته (بهبود سوال پرسیدن) از طریق دو مشاهده گر به دقت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل دیداری نمودار داده ها نشان می دهد که مداخله در هر سه آزمودنی اثربخش بوده است. درصد داده های غیرهمپوشی (PND) در دو موقعیت خط پایه و مداخله برای سه شرکت کننده به ترتیب 83%، 100% و 67% بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت آغازگری سوال پرسیدن در برقراری ارتباط و تعاملات اجتماعی، پیشنهاد می شود که این روش در مراکز درمانی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اختلالال طیف اوتیسم، درمان پاسخ محور، سوال پرسیدن
 • جواد زارعی، حمیدرضا طاهری *، مهدی سهرابی، عبدالله قاسمی صفحات 188-198
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تمرین های ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی کودکان 12-9 ساله مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  40 نفر از دانش آموزان پسر 12-9 سال از مدارس ابتدایی شهر مشهد انتخاب شدند. تشخیص اختلال هماهنگی رشدی با استفاده از پرسش نامه ارزیابی اختلال هماهنگی رشدی ونسخه ارزیابی کلی حرکت درکودکان، مصاحبه بالینی و تایید روان پزشک صورت گرفت. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به چهار گروه (کنترل، انفرادی، گروهی و مشارکتی که از دو زیرگروه تشکیل شده بود) تقسیم شدند. گروه ها، تمرین های منتخب را به مدت 24 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه انجام دادند. آزمودنی ها قبل و بعد از تمرینات به وسیله آزمون های ارزیابی کلی حرکت درکودکان و آدمک گودیناف ارزیابی شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره صورت گرفت. نتایج نشان داد تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر اختلال هماهنگی رشدی و عملکرد شناختی کودکان تاثیر معنا دار دارد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که برنامه های تمرینی ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی به بهبود اختلال هماهنگی رشدی و عملکرد شناختی در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی کمک می کند.
  کلیدواژگان: اختلالات هماهنگی رشدی، انفرادی، گروهی، مشارکتی، عملکرد شناختی
 • ثاره فلاطونی، علیرضا پیرخائفی *، نسرین دودانگی صفحات 200-210
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی مغز در دوگروه از کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی دارای اضطراب یا فاقد اضطراب بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی-مقایسه ای، 15 کودک و نوجوان مبتلا به بیش فعالی/ نقص توجه بدون اضطراب و 15 کودک و نوجوان مبتلای دارای اضطراب، از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز روان پزشکی سه منطقه تهران (مناطق یک، سه و نه) و با توجه به نتایج حاصل از تکمیل مصاحبه نیمه ساختاریافته تشخیص اختلالات روانپزشکی کودک ونوجوان (K-SADS)، پرسش نامه کانرز-فرم والد و مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) انتخاب شدند. سپس آزمون های برج لندن و ویسکانسین در دو گروه اجرا شدند و نتایج حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تک متغیری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که میان کارکردهای اجرایی مغز کودکان (قدرت حل مساله و تصمیم گیری؛ انعطاف پذیری ذهنی و تفکر انتزاعی؛ قدرت مهار و تکانش گری) دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و دارای نقص توجه/ بیش فعالی همراه با اضطراب، تفاوت وجود دارد (05/0=p).
  نتیجه گیری
  اضطراب بیمارگون موجب کاهش خطرپذیری، عدم مپهار و تکانش گری در افراد دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی می شود و تفکر انتزاعی را بهبود می بخشد. اما در قدرت تصمیم گیری و حل مساله این افراد، اختلال جدی ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: اختلالات بیش فعالی، نقص توجه، اضطراب، کارکردهای اجرایی
 • غلامرضا رجبی *، قدرت الله عباسی، منصور سودانی، خالد اصلانی صفحات 212-221
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آگاهی و انتخاب های بین فردی بر کاهش انتظارات زناشویی ایده آل گرایانه دانشجویان مجرد بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. 38 دانشجوی مجرد داوطلب دانشگاه های شهر اهواز بر اساس کسب نمره یک انحراف معیار بالاتر از میانگین در خرده مقیاس انتظارات زناشویی ایده آل گرایانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (19 نفر) وگروه کنترل (19 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش در 9 جلسه آموزش برنامه آگاهی و انتخاب های بین فردی به مدت 90 دقیقه و به صورت دو بار در هفته شرکت کردند.
  یافته ها
  تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نشان داد که برنامه آموزش آگاهی و انتخاب های بین فردی منجر به کاهش انتظارات زناشویی ایده آل دانشجویان مجرد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری شده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که برنامه آگاهی و انتخاب های بین فردی، یک روش مناسب برای کاهش انتظارات زناشویی ایده آل گرایانه دانشجویان مجرد باشد.
  کلیدواژگان: آموزش قبل از ازدواج، برنامه آگاهی و انتخا بهای بی نفردی، انتظارت زناشویی
 • رضا عبدی *، غلامرضا چلبیانلو، افسانه جوربنیان صفحات 222-229
  اهداف
  مطالعه حاضر به بررسی سهم هر یک از ابعاد نابهنجار شخصیتی معرفی شده در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی- ویرایش پنجم، در پیش بینی ابعاد ناگویی هیجانی می پردازد.
  مواد و روش ها
  در سال تحصیلی 92-93، از بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان رامسر، یک نمونه 250 نفری انتخاب شد که با استفاده از پرسشنامه شخصیت براساس DSM- 5 و مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS18 و به روش رگرسیون هم زمان مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از این بود که بین ناتوانی در شناسایی هیجان و عاطفه منفی (28/0r=)، مهارگسیختگی (20/0r=) و روان پریش خویی (16/0r=) روابط معنی داری وجود دارد. بین ناتوانی در توصیف هیجان با عاطفه منفی (19/0r=)، گسلش (14/0r=)، مهارگسیختگی (16/0r=) و روانپریش خویی (27/0r=) و همچنین بین تفکر عینی با تمام ابعاد نابهنجار شخصیت (عاطفه منفی منفی (74/0r=)، گسلش (59/0r=)، مخالفت ورزی (57/0r=)، مهار گسیختگی (51/0r=) و روانپریش خویی (56/0r=) رابطه مثبت و معنی دار (01/0>P) وجود دارد. این ابعاد شخصیتی می توانند عامل موثری در پیش بینی ناگویی هیجانی به شمار آیند.
  نتیجه گیری
  با توجه به همبستگی های به دست آمده بین ابعاد ناگویی هیجانی و ابعاد نابهنجار شخصیت، شایسته است هم آیندی این دو متغیر در فرایند سبب شناسی و درمان اختلال های شخصیتی و هیجانی، مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ناگویی هیجانی، ابعاد نابهنجار شخصیت، راهنمای تشخیصی و آماری اختلالال های روانی
 • احمد عاشوری، علی محمدزاده *، محمود نجفی، لیلا زراعتکار صفحات 230-238
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و بهزیستی مذهبی/معنوی با صفات شخصیت اسکیزوتایپی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع همبستگی- توصیفی است. نمونه پژوهش شامل 351 نفر (208 زن و 143 مرد) از دانشجویان دانشگاه سمنان بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه های بهزیستی مذهبی/معنوی، ویژگی های شخصیت و صفات شخصیت اسکیزوتایپی پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه صفات شخصیت اسکیزوتایپی با برون گرایی (001/0P<، 22/0=r)، توافق جویی (001/0P<، 23/0=r)، وظیفه شناسی (001/0P<، 21/0=r)، امید به آینده (001/0P<،20/0=r) و امید به خدا (001/0P<، 24/0=r) همبستگی منفی و با روان نژندی گرایی (001/0P<، 49/0=r) و گشودگی (001/0P<، 19/0=r) همبستگی مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که روان نژندی گرایی، گشودگی، امید به خدا و توافق جویی توانستند 28% از واریانس صفات شخصیت اسکیزوتایپی را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  بهزیستی مذهبی/معنوی و صفات شخصیت پیش بینی کننده های مهمی از سلامت روانی می باشند. نتایج نشان داد که روان نژندگرایی بیشترین توان پیش بینی صفات شخصیت اسکیزوتایپی را دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی مذهبی، معنوی، ویژگ یهای شخصیت، صفات شخصیت اسکیزوتایپی
 • طاهره سعیدی فرد، الهه نژاد کریم، نرگس وحیدنیا، خدابخش احمدی* صفحات 240-251
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر، معرفی مقیاس شفافیت رابطه زناشویی و بررسی روایی و پایایی و ساختار عاملی اکتشافی آن بود.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی بود. جامعه آماری شامل مردان و زنان متاهل شهر تهران بود. نمونه پژوهش به تعداد 345 نفر (170 مرد و 175 زن)، با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. برای تعیین اعتبار درونی از روش محاسبه ضریب همبستگی هر سوال با نمره کل استفاده شد. سپس تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 116 گویه مقیاس اجرا شد. در نهایت، آلفای کرونباخ محاسبه و روش های باز آزمون و ارزیابی روایی هم زمان اجرا شدند.
  یافته ها
  در تحلیل عاملی اولیه، 10 عامل با ارزش ویژه بالاتر از 1 به دست آمد و تحلیل عوامل بعدی با محدود شدن به این ده عامل صورت گرفت. بر اساس محتوای ماده های مربوط، ده عامل به این صورت نامگذاری شدند: «احساسات و عواطف»، «درآمد و امور مالی»، «مسایل شغلی»، «روابط بیرون از خانه»، «مرزبندی»، «خانواده اصلی»، «روابط زناشویی»، «اوقات فراغت»، «رابطه با اقوام و دوستان» و «فرزندان». همچنین این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود (آلفای کرونباخ، 87/0 و پایایی باز آزمایی در فاصله ده روزه، 86/0).
  نتیجه گیری
  مقیاس شفافیت رابطه زناشویی از ساختار، روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. میتوان گفت که این مقیاس ابزار خودگزارشی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و مشاورهای است. این ابزار می تواند با تعیین شفافیت روابط زناشویی، امکان پنهانکاری و یا احتمال خیانت زناشویی را بررسی کند.
  کلیدواژگان: شفافیت رابطه، زناشویی، خیانت زناشویی، پنهانکاری
|
 • Hassan Mirzahosseini, Saeed Pourabdol*, Nasser Sobhi Gharamaleki, Shahzad Saravani Pages 166-175
  Objectives
  The purpose of this research was to study the effect of acceptance and commitment therapy in decreasing cognitive avoidance among students with Specific Learning Disorder.
  Methods
  This was an experimental study with pre-test, post-test, and a control group. The research population included 40 5th-grade male students suffering from Specific Learning Disorder in Ardabil in 2015. The research sample was selected using multi-step cluster sampling and random assignment classified into two groups: experimental group (n=20) and control group (n=20). The following tools were used for data collection: Kay Math Mathematic Test, Raven Intelligence Test, Reading Test of Shafiei et al., Falahchay Writing Expression, Cognitive Avoidance Questionnaire, and Diagnostic Interview Based on DSM-5. The data were analyzed by multivariate of covariance analysis (MANCOVA) model.
  Results
  The results revealed that the acceptance and therapy was effective in decreasing cognitive avoidance in students suffering from Specific Learning Disorder (P
  Conclusion
  The results of this research showed that since acceptance and commitment therapy can have a significant impact on the acceptance of emotions and confrontation with them, this treatment can play an eminent role in decreasing cognitive avoidance in such students.
  Keywords: Specific learning disorder, Cognitive avoidance, Acceptance, commitment
 • Samad Azimi Garousi*, Ahmad Abedi, Alireza Mohseni Ezhiyeh, Nahid Vakilizadeh Pages 176-187
  Objectives
  One of the prevalent problems in children with autism spectrum disorder is that they face problem related to social initiation and initiation in questions asking. The present study aimed to investigate the effectiveness of the Pivotal Response Treatment on the degree of question-asking of children with autism spectrum disorder.
  Methods
  The research population included all children with autism spectrum disorder who were referred to the Omid Bavar Institute for Counseling and Treatment of Autism in Tehran. Accordingly, three children below 6 years were selected as the sample using purposive sampling. The research method was a single subject with an A-B design. To conduct the research, after the position of baseline, intervention started and during 12 sessions, training "how to ask" was presented to the subjects using Pivotal Response Treatment . The dependent variable (improving Question-Asking) was measured attentively by two observers.
  Results
  After visual analysis of the charts of data, the intervention in the three subjects was found to be effective. The percentage non-coverage data in the two situations of baseline and intervention was 83%, 100% and 67% respectively.
  Conclusion
  Regarding the significance of initiation in Question-Asking, it is suggested that this method should be applied in treatment centers for children with autism spectrum disorder.
  Keywords: Autistic disorder, Pivotal response treatment, Questions asking
 • Javad Zarei, Hamidreza Taheri*, Mehdi Sohrabi, Abdollah Ghasemi Pages 188-198
  Objectives
  The purpose of this research was to determine the effect of the special individual, group and cooperative exercises on the cognitive function of children.
  Methods
  Forty boy students aged 9–12 years were chosen from elementary schools of Mashhad. The diagnosis of development coordination disorder, was done using Development Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ), Movement Assessment Buttery for Children -2 Test, clinical interview and confirmation of a psychiatrist. Participants were randomly divided into four groups (control, individual, group, and cooperative which include two groups in below). They trained with one trainer for 24 sessions, and each session lasted for about 60 minutes. Before and after the exercises, the test groups were evaluated by MABC2 and Goodenough dummy test.
  Results
  Data analyses were done using multivariate covariance. The results showed that special individual, group and cooperative exercises had a significant effect on development coordination disorder (P
  Conclusion
  In conclusion, special individual, group and cooperative exercises can help to improve the development coordination disorder and cognitive performance in development coordination disorder children.
  Keywords: Development coordination disorder, Individual, Group, Cooperative, Cognitive
 • Sareh Falatooni, Alireza Pirkhaefi*, Nasrin Dodangi Pages 200-210
  Objectives
  This study was conducted to compare the executive cognitive functions of the brain in two groups of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) children with and without anxiety.
  Methods
  In this cross-sectional comparative study,15 children with ADHD and 15 children with ADHD and anxiety were compared in terms of executive functions. The study population was chosen from patients in three region of Tehran city (one, three and nine regions) through clinical interviews and questionnaires (Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS), ADHD Rating Scale, Kaners, Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS). The executive functions were evaluated using the Tower of London Test (TOL) and Wisconsin Card Sorting Test (WSCT).
  Results
  The results showed a significant difference between ADHD children with and without comorbid anxiety (P=0.05) in terms of executive cognitive functions of the brain (problem-solving and decision making, impulsivity, and abstract thinking).
  Conclusion
  In this study, it was found that children with ADHD and anxiety are better in abstract thinking and flexibility and impulse control (they had fewer errors in WSCT) because anxiety can control risk-taking behaviors and impulsivity, but they have more deficits in decision making.
  Keywords: Attention deficit, Hyper activity disorder, Anxiety, Executive functions
 • Gholamreza Rajabi*, Ghodratollah Abbasi, Mansour Sudani, Khaled Aslani Pages 212-221
  Objectives
  The aim of this study was to examine the effectiveness of premarital education based on interpersonal choice and knowledge program in reducing idealistic marital expectation.
  Methods
  This research was a experimental design with pretest-posttest and follow-up with the control group. From this population, 38 volunteer single students of universities of Ahvaz city were selected on the basis of 1 standard deviation higher of the mean of idealistic marital expectation subscale and were assigned randomly to experiment group (n=19) and control group (n=19). The experiment group was given a premarital interpersonal choice and knowledge program of 9 sessions, twice a week for 90 minutes.
  Results
  The results of analysis of variance repeated measures showed that the premarital interpersonal choice and knowledge program training has led to a reduction in idealistic marital expectation in the experimental group than in the control group at posttest and follow-up.
  Conclusion
  Our results showed that the premarital interpersonal choice and knowledge program is a suitable method for reducing the idealistic marital expectation singles.
  Keywords: Premarital education, Premarital interpersonal choice, knowledge program, Idealistic marital expectation
 • Reza Abdi*, Gholamreza Chalabianloo, Afsaneh Joorbonyan Pages 222-229
  Objectives
  Alexithymia, as a personality trait, causes malfunctioning in individuals in three areas of recognizing emotions, describing emotions, and defective objective thinking. The present study aims to investigate the role of these three abnormal personality dimensions introduced in the 5th volume of the Diagnostic and Statistical Guide for Mental Disorders in the prediction of aspects of alexithymia. Based on previous works, we have hypothesized that there is a correlation between abnormal personality dimension and alexithymia dimensions.
  Methods
  In order to test the proposed hypothesis, a sample of high-school students of Ramsar County (N=250) were evaluated using the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) and Toronto Alexithymia Scale. Data were analyzed using SPSS18 and by the method of enter regressions.
  Results
  The results indicated that there was a significant relationship between the inability to identify emotion and negative affect (r=0.28), disinhibition (r=0.20) and psychoticism (r=0.16). It was also revealed that there was a significant positive relationship between the description of emotion and negative affect (r=0.19), detachment (r=0.14), disinhibition (r=0.16) and psychoticism (r=0.27) and between objective thinking and all abnormal personality dimensions (P
  Conclusion
  According to the obtained correlations between alexithymia and abnormal personality dimension, it is necessary that the comorbidity of these two variables be considered in the treatment of personality and emotional disorder.
  Keywords: Alexithymia, Abnormal personality dimensions, Diagnostic, Statistical Manual of Mental Disorders
 • Ahmad Ashouri, Ali Mohammadzadeh*, Mahmood Najafi, Leila Zeraatkar Pages 230-238
  Objectives
  The aim of this study was to examine the relationship between personality traits and religious/spiritual well-being and schizotypal personality traits.
  Methods
  The study was a descriptive-correlation.A total of 351 university students in Semnan (208 females and 143 males) were selected through multi-stage random cluster sampling. The participants responded to the questionnaires on Multidimensional Inventory for Religious-Spiritual Well-Being, Big Five Inventory and Schizotypal Trait Questionnair. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression analysis.
  Results
  The results showed that schizotypal personality traits are negatively correlated with extraversion (r=0.22, P
  Conclusion
  Religious/spiritual well-being and personality traits are important predictors of mental health. It was found that neuroticism has the highest predictive power for schizotypal personality traits.
  Keywords: Religious, spiritual well, being, Personality traits, Schizotypal traits
 • Tahereh Saeedifard, Elahe Nejadkarim, Narges Vahidniya, Khodabakhsh Ahmady* Pages 240-251
  Objectives
  This study aimed to build a scale of transparency, partnership, validity and reliability and factor structure it.
  Methods
  The research method was descriptive in nature. The sample consisted of 345 patients (170 males and 175 females) in Tehran who were selected using stratified sampling. Transparency scale was used for the marital relationship. The internal validity of the method for determining the correlation of each question with a total score category was used. The exploratory factor analysis was conducted on 116 items of scale. Finally, the procedures for internal consistency (Cronbach's alpha and test-retest) and validity were used.
  Results
  The primary factor analysis, 10 factors with eigenvalues greater than 1 were next and factor analysis were limited to ten. Based on the content of the article, the ten factors were "emotions", "finance income", "employment issues", "relationships outside the home", "boundary", "family home", "marriage", "leisure", "relationship with family and friends" and "children". The scale had good internal consistency (Cronbach's alpha and test-retest reliability within ten days of 0.87, 0.86).
  Conclusion
  The results showed that the scale transparent relationship of the structure is satisfactorily reliable and valid in the Iranian society. It can be said that the self-report scale tool is useful for research purposes. This tool can help determine the transparency of the relationships, the possibility of secrecy or predict the likelihood of marital infidelity.
  Keywords: Transparency, Relationship, Marriage, Infidelity, Secrecy