فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 103 (دی 1395)
 • پیاپی 103 (دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محبوبه شالی، سودابه جولایی*، خورشید وسکویی اشکوری، ناصر بحرانی صفحات 1-12
  زمینه وهدف
  سقوط بیمار از عوامل تهدید کننده ایمنی جسمی و روحی بیماران محسوب می شود و یکی از عوامل افزایش مدت زمان بستری بیماران و هزینه های درمانی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی انواع سقوط در بیماران جهت شناسایی عوامل خطر در بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، پرونده و برگه گزارش سقوط تعداد 285 بیمار که با روش نمونه گیری خوشه ایدر بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شده بودند، بررسی شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد حاوی ویژگی های جمعیت شناختی و مشخصات سقوط جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و جداول فراوانی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد سقوط بیشتر در مردان و در رده سنی بالای 60 سال رخ داده است. همچنین بیشترین موارد شامل سقوط از تخت (6/58 %) در هنگام شب (هفت بعداظهر تا چهار صبح) بود. در 8/35 درصد موارد کسی شاهد سقوط بیمار نبوده و 8/75 درصد از بیماران پس از سقوط به تنهایی قادر به برخاستن نبودند. خراشیدگی، صدمه به سر، صدمات بافت نرم و شکستگی از عوارض سقوط بیماران بوده است.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به شیوع بالای وقوع سقوط بیماران ضروری است تا مدیران با ارائه راهکارهای موثر و پیش بینی عوامل مهم در سقوط بیماران، زمینه مراقبت ایمن در بیماران را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، سقوط، پرستار، مقیاس سقوط مورس
 • یعقوب پیری، علی زینالی* صفحات 13-23
  زمینه و هدف
  متغیرهای روانشناختی نقش مهمی در فرسودگی شغلی پرستاران دارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه برخی از این متغیرها همچون حمایت اجتماعی درک شده، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با فرسودگی شغلی پرستاران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی– تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه پرستاران بیمارستان های دولتی شهر ارومیه در سال 1394 بودند. برای انجام این پژوهش 290 پرستار (33 مرد و 257 زن) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه های حمایت اجتماعی درک شده، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی را تکمیل کردند. داده ها با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان و با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.
  یافته ها
  حمایت اجتماعی درک شده (619/0- =r)، سرمایه اجتماعی (462/0- =r) و کیفیت زندگی (590/0- =r) با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه معکوس و معنی دار داشتند (05/0P<). در یک مدل پیش بین متغیرهای حمایت اجتماعی درک شده، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی به طور معنی داری توانستند 6/42 درصد از تغییرات فرسودگی شغلی پرستاران را پیش بینی کنند. سهم حمایت اجتماعی درک شده در پیش بینی فرسودگی شغلی پرستاران بیش از سایر متغیرها بود.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته های پژوهش حاضر، متغیرهای حمایت اجتماعی درک شده، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه معکوس و معنی دار داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولان در طراحی برنامه هایی برای کاهش فرسودگی شغلی پرستاران به این متغییرها توجه کنند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، فرسودگی شغلی، پرستاران
 • فاطمه امیدعلی *، وحید ولی پور ده نو صفحات 24-32
  زمینه و هدف
  بسیاری از زنان سندرم پیش از قاعدگی را در سنین باروری تجربه می کنند. این سندرم یک رخداد دوره ای بوده و ترکیبی از تغییرات فیزیکی، روانی و رفتاری را شامل می شود. هدف از این مطالعه بررسی یک دوره تمرین تناوبی منتخب بر علائم سندرم پیش از قاعدگی در دختران غیر ورزشکار بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل، 30 دانشجوی غیرورزشکار دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) شهر بروجرد با دامنه ی سنی 23-18 سال در نیمسال دوم 94-1393 ، با تشخیص سندرم پیش از قاعدگی به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (15نفر) و شاهد (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات را به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (گونه ایرانی)، در دوره پیش و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. از آزمون Tمستقل و وابسته به منظور تحلیل داده ها استفاده شد و سطح معنی داری(05/0>P) تعیین شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که قبل از مداخله، تفاوت معنی داری بین 2 گروه وجود نداشت (05/0نتیجه گیری کلی: انجام تمرینات تناوبی موجب کاهش شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در افراد شرکت کننده در این تحقیق شد.
  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، دانشجو، تمرین
 • پروانه عسکری، فاطمه بهرام نژاد *، محمود شیری کهنو، آرزو فتحی، گیتی افشاری پور صفحات 33-40
  زمینه و هدف
  شکل گیری خودپنداره ی مثبت در دوران نوجوانی می تواند تاثیر بسزایی در روند رشد و تکامل نوجوان داشته باشد. بیماری دیابت می تواند یک خطر جدی در ارتباط با خودپنداری نوجوان باشد. این مطالعه با هدف «تعیین و مقایسه ی تاثیر آموزش گروهی و الکترونیکی بر خودپنداره ی نوجوانان دیابتی» انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر کارآزمایی بالینی بوده که 80 نفر از نوجوانان 19 -11سال مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران در سال 1391 به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (40= n) و تجربه (40n =) تخصیص داده شدند. محتوای آموزشی در هر دو گروه یکسان بود. در گروه کنترل سه جلسه ی 4 ساعته و در گروه تجربه محتوای آموزشی از طریق لوح فشرده توسط پژوهشگر آموزش داده شد. سپس نمره ی خودپنداره ی آنها با کمک پرسشنامه ی 80 سوالیPiers-Harris قبل و چهار هفته بعد از مداخله سنجیده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 و از آزمون های تی تست، مجذور کای و تی زوجی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی نوجوانان در گروه تجربه 62/2 ± 87/15 و در گروه کنترل 51/2 ±85/15 بود. اختلاف آماری معنی داری بین خودپنداری دو گروه قبل از مداخله وجود نداشت درحالیکه اختلاف آماری معنی داری بین نمره ی آزمون خود پنداری Piers-Harris در دو گروه کنترل و تجربه پس از مداخله وجود داشت (05/0< P).
  نتیجه گیری کلی: براساس یافته های پژوهش، میانگین نمره خودپنداره نوجوانان از طریق آموزش الکترونیکی لوح فشرده بیشتر بوده است. آموزش از طریق لوح فشرده این امکان را برای نوجوان فراهم می آورد که بارها و بارها متن آموزشی را هر زمان که تمایل دارد، مشاهده کند و بنابراین می تواند در آموزش خودمراقبتی و متعاقبا تقویت خودپنداره، به نوجوانان کمک کند. توصیه می شود از این روش در آموزش و تقویت خودپنداره ی نوجوانان دیابتی استفاده شود.
  کلیدواژگان: نوجوان، دیابت، خودپنداری، آموزش الکترونیکی
 • زهرا قره بوقلو، محسن ادیب حاج باقری *، مهسا حاجی محمد حسینی صفحات 41-50
  زمینه و هدف
  افسردگی چهارمین علت ناتوانی اجتماعی در جهان است و در بین دانشجویان از فراوانی بالایی برخوردار می باشد. از آنجا که معنویت، ارتباط مثبتی با سلامت جسمی و روانی دارد؛ این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی و افسردگی در بین دانشجویان پرستاری قم و کاشان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی قم و کاشان انجام شد. نمونه گیری به شیوه دو مرحله ای انجام گردید و در نهایت 250 دانشجوی پرستاری به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (Beck) و پرسشنامه سلامت معنوی Paloutzian و Ellison جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون های t مستقل و ANOVA در نرم افزار SPSSنسخه 5/11 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی سلامت معنوی دانشجویان 09/9 ± 62/71 بود. میانگین نمره افسردگی واحدهای پژوهش 93/9 ± 40/32 بود. 04/14 درصد دانشجویان افسردگی خفیف و 6/97 درصد از سلامت معنوی متوسط برخوردار بودند. ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط معنی داری را بین نمره کلی سلامت معنوی و افسردگی نشان نداد (05/0 P< ).
  نتیجه گیری کلی: بین سلامت معنوی و ابعاد آن با افسردگی در دانشجویان پرستاری ارتباطی وجود نداشت. بیشتر دانشجویان از سلامت معنوی متوسط برخوردار بودند. توجه متولیان آموزش و مدرسان پرستاری به سلامت معنوی دانشجویان ضروری است.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، افسردگی، دانشجویان پرستاری
 • لیلا نیسانی سامانی، هاشمیه چهره *، نعیمه سیدفاطمی، فاطمه حسینی، ذلیخا کرم اللهی صفحات 51-59
  زمینه و هدف
  بارداری پس از لقاح آزمایشگاهی، اغلب به عنوان پایان دوره ناباروری، ارزیابی و درمان های آن تلقی می شود، اما برخی از زنان باردار شده با این روش سطوح بالایی از تنش و اضطراب را تجربه می کنند. هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتباط اضطراب و حمایت اجتماعی درک شده در زنان باردار شده با روش های کمک باروری است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل 100 زن باردار شده با روش های کمک باروری مراجعه کننده به سه مرکز منتخب ناباروری در شهر تهران بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته عوامل جمعیت شناختی، ابزار اضطراب بک و پرسشنامه حمایت اجتماعی درک شده گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 انجام شد.
  یافته ها
  پس از بررسی داده ها بین اضطراب و حمایت اجتماعی درک شده این گروه از زنان باردار رابطه معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته ها بیشترین فراوانی در گویه های حمایت اجتماعی درک شده، مربوط به گویه خانواده و فرد خاص بود. بنابراین حمایت قوی از جانب این دو منبع، میتواند اثرات مثبتی بر سلامت روان زنان باردار شده با روش های کمک باروری داشته باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، روش های کمک باروری، حمایت اجتماعی درک شده
 • ناهید شاهقلیان، لیلا مردانیان دهکردی* صفحات 60-67
  زمینه و هدف
  نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری های مزمن و تهدید کننده زندگی است. اختلالات ناشی از بیماری و درمان نشان دهنده لزوم کمک به این بیماران در ابعاد مختلف سلامتی است. از آن جا که توجه به بعد سلامت معنوی انسانها تاثیر ویژه ای در کسب سلامتی آنها دارد، این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت معنوی و رابطه آن با مشخصات زمینه ای (مشخصات دموگرافیک و سابقه ابتلا به سایر بیماری ها و دفعات بستری) بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و با مشارکت 96 بیمار مراجعه کننده به سه مرکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از طریق سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شامل دو قسمت مشخصات زمینه ای و سلامت معنوی Palutzian & Ellison استفاده شد و نتایج با استفاده ازنرم افزار SPSS و استفاده از آزمون های آماری ANOVA و t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد 25 درصد افراد از سطح سلامت معنوی بالا، 74 درصد افراد از سطح سلامت معنوی متوسط و تنها یک درصد افراد از سطح سلامت معنوی پایین برخوردار بودند و بین سطح تحصیلات (002/0 P=) و وضعیت تاهل (033/0P=) با سطح سلامت معنوی رابطه معنی دار وجود داشت ولی بین جنس (28/0P=)، سن (104/0 P=)، تعداد فرزندان (465/0 P=)، سابقه ابتلا به سایر بیماری ها (56/0 P=) و دفعات بستری (407/0 P=) رابطه معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری کلی: یافته ها حاکی از آن بود که سطح سلامت معنوی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در حد متوسط است و افراد با سطح تحصیلات بالاتر و افراد متاهل از سطح سلامت معنوی بالاتری برخوردار بودند. لذا به منظور ارتقا سطح سلامت معنوی بیماران انجام مداخلات مبتنی بر آموزه های دینی در افراد دارای سطح سلامت معنوی پایین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سلامت، معنویت، همودیالیز، بیماری مزمن کلیه
 • شکوه ورعی، لیلا ممشلی *، شهرزاد غیاثوندیان، ناصر بحرانی صفحات 68-77
  زمینه و هدف
  تزریقات یکی از رایج ترین رویه ها در حرفه پرستاری است که مستلزم رعایت معیارهای خاص ایمنی می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی چند رسانه ای بر دانش و عملکرد پرستاران در زمینه تزریق ایمن انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی، یک گروهی، با طراحی قبل و بعد بود. نمونه ها شامل 50 نفر از پرستاران شاغل در شهرستان مینودشت، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان بودند که به روش سر شماری، به مطالعه وارد شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه دانش و چک لیست مشاهده عملکرد پرستاران در مورد تزریق ایمن بود که پرسشنامه دانش قبل و شش هفته بعد از آموزش توسط پرستاران تکمیل شد و عملکردشان نیز با استفاده از چک لیست مورد مشاهده قرار گرفت. مداخله به صورت اجرای برنامه آموزشی چند رسانه ای، به مدت 2 هفته، برای پرستاران بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، آمار توصیفی و آزمون تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره دانش پرستاران بعد از آموزش به طور معنی داری ارتقاء یافت (05/0 P<) و همچنین بین میانگین امتیاز عملکرد پرستاران قبل و بعد از مداخله آموزشی در سه سطح حین آماده سازی، حین تزریق و پس از تزریق اختلاف آماری معنا داری وجود داشت (05/0 P<).
  نتیجه گیری کلی: نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی چند رسانه ای موجب افزایش دانش و بهبود عملکرد پرستاران در مورد تزریق ایمن شده است، بنابراین با توجه به اینکه تزریق ایمن یکی از وظایف خطیر پرستاران محسوب می شود، استفاده از این روش های آموزشی جهت ارتقاء عملکرد بالینی آنان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش چند رسانه ای، دانش، عملکرد، پرستار، تزریق، ایمن
|
 • M. Shali, S. Joolaee*, Kh Vaskooi, N. Bahrani Pages 1-12
  Background and Aims
  Falling is one of the most common events that threats physical and psychological safety in patients, as well a factor that increases duration of hospitalization and treatment costs. The aim of the study was to investigate patient fallings kinds, characteristics and related factors to reduce risk factors in patients admitted to hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
  Material &
  Methods
  In this descriptive study, 285 patients’ records were selected by cluster sampling method. Data were collected through a standard form including demographic and patient fall characteristics. Then data were analyzed by using SPSS software (v.16), chi-square test, and frequency tables.
  Results
  Our results showed that the majority of fallen patients were male with a mean age of 60 years, also the most of cases had bed falling (58.6%) in night (4Am-7Pm). In 35.8% of falling cases, there were no witness and 75.8% of patients were not able to rise after falling. Scratches, head injury, soft tissue injuries and fractures were the reported complications of the patients falling.
  Conclusion
  Given the high rate of falling patients’ incidence, it is essential to offer effective management strategies to provide more safety situation for patients.
  Keywords: Patient safety, Falling, Nurse, Morse Fall Scale
 • Y. Piri, A. Zeinali* Pages 13-23
  Background and Aim
  Psychological variables play an important role in job burnout of nurses. This research aimed to investigate the relationship of some variables such as perceived social support, social capital and quality of life with job burnout of nurses.
  Materials and Methods
  This is a descriptive analytical study of correlation type. The statistical population of this research was include all nurses in hospitals Affiliated to Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran in 2015. For this research, 290 nurses (33 male and 257 female) were selected using cluster randomly sampling method. All of them completed the questionnaires of perceived social support, social capital, quality of life and job burnout. Data were analyzed by method of Pearson correlation and multivariate regression with enter model methods and with using the SPSS-19 software.
  Results
  Perceived social support (r=-0/619), social capital (r=-0/462) and quality of life (r=-0/590) had a negative significant relationship with job burnout of nurses (P
  Conclusion
  According to the findings of present research the variables of perceived social support, social capital and quality of life had a negative significant relationship with job burnout of nurses. Therefore it is recommended that authorities focus on these variables in design of programs for decrease the job burnout of nurses.
  Keywords: Social Support, Social Capital, Quality of Life, Job Burnout, Nurses
 • Omidali F.*, Valipour Dehnou V Pages 24-32
  Background and Aim
  Most of women experience premenstrual syndrome in their reproductive age. This syndrome has a periodic occurrence with combination of physical, psychological and behavioral symptoms. The purpose of this study was to evaluate the effect of a selected intermittent training on symptoms of pre-menstrual syndrome in non-athletes girls.
  Material &
  Methods
  This quasi-experimental study with pre-test/post-test control group design conducted in 2014-15. Participants were 30 non-athlete girls (18-23 years old) with premenstrual syndrome from Ayatollah Boroujerdi University, Broujerd, Iran that randomly assigned to experimental (15) and control (15) groups. The experimental group performed selected intermittent training three sessions per week for six weeks. The participants were assessed before and after training period, using a premenstrual symptoms screening tool (Iranian version). All data were analyzed using Independent Samples T test and Paired Samples T test (p≤0.05).
  Results
  Results showed that there were no significant differences between the groups before intervention, but after intervention, the severity of mood (p
  Conclusion
  Intermittent training improves the severity of premenstrual syndrome in participants of present study.
  Keywords: Premenstrual Syndrome, Student, Training
 • Asgari P., Bahramnezhad F.*, Shiri M., Fathi A., Afsharipour G Pages 33-40
  Background and Aim
  The formation of self-perception during this period can have a significant effect on adolescents’ growth and development; as such, diabetes can be a serious hazard for adolescents’ self-perception. This study aimed to investigate the effect of group training and e-learning on self -perception among adolescents with diabetes.
  Material &
  Methods
  This clinical trial study conducted. The study sample consisted of 80 teenagers between 11-19 years old in the Iran Diabetes Association .Patients randomly allocated in two groups, including a control group (n=40) and experimental groups (n=40) . The training content was similar in both groups. In the control group, the educational contents were trained in three sessions of 4 hours by researcher and in the experimental group, they were trained by a CD. Then the score of their self-concept was measured using the 80-item Piers-Harris questionnaire, both before and after intervention. For data analysis, t-test, X2 and paired t-test were used with the SPSS software Ver.16.
  Results
  Finding showed that adolescents with a mean age in the experimental group and the control group were 15.87 ± 2.62 15.85 ± 2.51, respectively. There were not significant differences regarding self-perception in two groups before the intervention. However, there was a significant difference between self-concept scores of the Piers-Harris test in two control and experience groups after the intervention (P=0.001).
  Conclusion
  According to the results of this study, the mean ± SD was more intended towards self-concept by e-learning CD. Using E-Learning, the self-concept of adolescents with diabetes can be increased and blood glucose levels reduce and diabetic complications will be reduced, too. It is recommended that this method be used to train and reinforce the self-perception of diabetes adolescents.
  Keywords: Adolescence, Diabetes, E, Learning, Self-perception
 • Z. Gharehboghlou, M. Adib Hajbaghery*, M. Hajimohammad Hoseini Pages 41-50
  Background and Aim
  Depression is the fourth leading cause of community disability in the world and it has high prevalence among students. Since spirituality is positively associated to physical and mental health, this study aimed to determine the relationship of spiritual well-being and depression among nursing students in Qom and Kashan Universities of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on nursing students of Kashan and Qom Universities of Medical Sciences. Using a two-stage sampling method, 250 nursing students were randomly selected. Data were collected by Beck’s Depression questionnaire, and Paloutzian and Ellison’s spiritual well-being questionnaire. Data analysis was performed using SPSS 11.5. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, independent samples t-test and ANOVA were used.
  Results
  The mean total score on the spiritual well-being of students was 71.62 ± 9.09. The mean depression score of the students was 32.40 ± 9.93. Overall, 14.04% of the students had mild depression, 97.6% had a moderate spiritual well-being. Pearson correlation coefficient showed no significant association between the scores of spiritual well-being and depression (P
  Conclusion
  No significant relationship was found between spiritual well-being and depression in nursing students. Most of the students had a moderate spiritual well-being. Educational authorities should pay more attention to the students’ spiritual well-being.
  Keywords: Spiritual Well, Being, Depression, Nursing Students
 • L. Neisani Samani, H. Chehreh*, N. Seyed Fatemi, F. Hosseini, Z. Karamelahi Pages 51-59
  Background and Aims
  Despite the fact that pregnancy after In Vitro Fertilization is often the end of infertility treatment and investigations, some of pregnant women experience high level of anxiety and stress. The aim of this study is to determine the relationship of perceived social support and anxiety in women conceived via Assisted Reproduction Technologies (ARTs).
  Material &
  Methods
  In this cross sectional study, a total number of 100 pregnant women conceived Assistedthrough ARTs in three infertility centers in Tehran were included. Data collected through Beck Anxiety Inventory (BAI), and Multidimensional perceived social support Questionnaire and analyzed statistically using the SPSS version 14.
  Results
  There was no significant relationship between anxiety and perceived social support.
  Conclusion
  According to the findings, "family" and "special person" were most frequent statements of perceived social support questionnaire. Therefore a strong support from these sources has positive effects on mental health of pregnant women conceived through ARTs.
  Keywords: Anxiety, Assisted Reproduction Technologies, perceived social support
 • N. Shahgholian, L. Mardanian Dehkordi* Pages 60-67
  Background and Aims
  End stage renal disease (ESRD) is one the chronic and threatening life disease. The disorders of the disease and its treatment reveal the need to help these patients in various dimension of health. As paying attention to spiritual dimension can have a great impact on health gain; this study was performed to examine the spiritual health in patients undergoing hemodialysis treatment.
  Material &
  Methods
  This descriptive analytical study was done in 96 patients selected by census sampling, from three hemodialysis centers of Isfahan University of medical science. Information collected through a questionnaire with two parts: demographics part & Palutzian and Ellison spiritual health questionnaire. The data analyzed by SPSS 16, ANOVA, independent t test, Spearman and Pearson correlation coefficient test.
  Results
  The results indicated that 25 % of patients had high level, 74% had moderate level and 1% had low level spirituality. There was a significant correlation between the level of education (P =0.002) and marital status (P =0.033) with the level of mental health, but it had no significant relationship with the sex (P=0.28), age (P =00104), the number of children (P =0/465), history of other diseases (P =0.56) and hospitalizations (P =00407).
  Conclusion
  Findings showed that the level of Spiritual health was moderate in hemodialysis patients and Spirituality health was higher in married and educated patients. As a result for promotion of spirituality health, it is suggested to provide religious-based interventions in people with lower spiritual health.
  Keywords: Health, Spirituality, Hemodialysis, Chronic Kidney Disease
 • Sh Varaei, L. Mamashli*, Sh Ghiyasvandian, N. Bahrani Pages 68-77
  Background and Aims
  Injection is one of the most common nursing procedures in nursing profession that requires compliance with specific standard of safety. The aim of this study is determination the effect of multi-media education program on knowledge and practice of nurses about injection safety.
  Material &
  Methods
  It was a quasi-experimental, one group (before and after) design. The census sample consisted of 50 nurses whom worked in Minoodasht, Hospital affiliated to Golestan University of Medical Sciences that had been. The tool for data gathering was knowledge questionnaire and observational practice checklist. The knowledge questionnaire completed by nurses before and six weeks after educational intervention and practice were observed using a checklist. The intervention was a two- week multimedia educational program. Data was analyzed by descriptive statistics and paired T test, using SPSS-PC (v.16).
  Results
  The results showed that, the mean knowledge score, after intervention was significantly increased (P
  Conclusion
  The results showed that multimedia educational program increased the knowledge and improved the practice of nurses about safe injection. As regards, the safe injection is one of the most important duties of nurses, so it is recommended that they use these strategies to enhance their clinical practice.
  Keywords: Multimedia Education, Knowledge, Practice, Nurses, Injection, Safety