فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال پنجم شماره 2 (پاییز 1395)

نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
سال پنجم شماره 2 (پاییز 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/12/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سیده آزاده سیدی گیلانی*، سعید نصرالله نژاد، فاطمه زینتی فخر آباد، مجید جعفری صفحات 1-12
  ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y، PVY)گونه شاخص جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae و یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده ی کشت محصولات سولاناسه در کشور می باشد. با توجه به اهمیت این ویروس در گیاهان تیره سولاناسه و نیز گستردگی تنوع کشت این محصولات در استان گلستان، شناسایی نوع نژادهای ویروس، تعیین دامنه ی میزبانی و تعیین میزبان های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی کنترل ویروس وای سیب زمینی از اهمیت برخوردار است. به منظور ردیابی، تعیین نژاد و دامنه ی میزبانی PVY در استان گلستان، تعداد 380 نمونه از گیاهانی با علائم موزائیک، نکروز، پژمردگی، کوتولگی و ریزبرگی از مناطق مختلف گرگان، دلند، بندرگز و کردکوی در سال 1393 جمع آوری گردید. آلودگی نمونه ها با آزمون الایزای مستقیم به وسیله آنتی سرم چند همسانه ای ویروس وای سیب زمینی ارزیابی شدند. سپس به منظور بررسی نژادهای مختلف ویروس، عصاره تعدادی از نمونه هایی که در آزمون الایزا مثبت ارزیابی شدند (185 نمونه)، بر روی گیاه محک توتون رقم سامسون مایه زنی شدند. همچنین RNA ویروس از نمونه های گوجه فرنگی و بادمجان که در آزمون الایزا آلوده به PVY تشخیص داده شدند، استخراج و در آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای عمومی پوتی ویروس ها، Oligo1n و Oligo2n، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد سه نژاد PVYN، PVYC و PVYO در خانواده سولاناسه در استان گلستان وجود داردوPVYC نژاد غالب است. این اولین گزارش از وجود ویروس وای سیب زمینی برروی میزبان های گوجه فرنگی و بادمجان با استفاده از روش های سرولوژیک و مولکولی دراستان گلستان می باشد.
  کلیدواژگان: الایزای مستقیم، دامنه میزبانی، ویروس وای سیب زمینی، RT، PCR
 • جواد محمودی صفا*، سعید نصرالله نژاد، محمد رضایی، فروه سادات مصطفوی نیشابوری صفحات 13-25
  در سال های اخیر علائم بیماری های ویروسی مانند موزائیک، رنگ پریدگی و لکه های حلقوی در گیاهان زینتی استان خراسان شمالی شیوع پیدا کرده است. به منظور ردیابی بیماری های مهم ویروسی در گیاهان زینتی استان، در مجموع 400 نمونه گیاه زینتی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. تمامی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA با استفاده از آنتی بادی های چند همسانه ای ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato spotted wilt virus (TSWV)، ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی Tomato ring spot virus (ToRSV)، ویروس کوتولگی بوته انبوه گوجه فرنگی Tomato bushy stunt virus (TBSV) ، ویروس موزائیک گوجه فرنگی Tomato mosaic virus (ToMV) ، ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus (CMV) و ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus (AMV) مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه هایی که در آزمون الایزا مثبت تشخیص داده شدند، به منظور مشاهده علائم روی گیاهان محک مایه زنی گردیدند. در مایه زنی مکانیکی تمام گیاهان محک علائم مشخص بیماری را نشان دادند. نتایج آزمون الایزا مشخص نمود که از مجموع 400 نمونه گیاه زینتی، 211 نمونه آلوده به ویروس بودند و از مجموع 16 گونه گیاه زینتی شامل: گل جعفری، گل جعفری درشت، رعنا زیبا، گل همیشه بهار، داوودی، آهار، مارگریت، نیلوفر، سیب زمینی شیرین، گل رز، شمعدانی، تاج خروس زینتی، اطلسی، زرشک زینتی، اسطوخودوس و گل مرواریدی تعداد نه گونه آلوده و هفت گونه فاقد آلودگی به بیماری های ویروسی می باشند. از بین این شش ویروس آلوده کننده گیاهان زینتی TBSV بیشترین و ToRSV کمترین میزان آلودگی را در استان داشت و آلودگی به ویروس AMV در هیچ یک از نمونه های گیاهان زینتی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: آزمون سرولوژیکی، بیماری های ویروسی، گیاهان زینتی، مایه زنی مکانیکی، DAS، ELISA
 • سید کاظم صباغ*، ابراهیم صباغ، جواد آبخو، فاطمه زینتی فخرآباد صفحات 27-43
  بیماری مرگ گیاهچه ناشی از(Edson) Fitzp. Pythium aphanidermatum یکی از بیماری های مخرب خیار در گلخانه های تجاری است که موجب کاهش قابل توجهی از محصول می شود. در این پژوهش اثر اسید سالیسیلیک در القاء مقاومت به خیار آلوده به بیماری مرگ گیاهچه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، تغییر در سطح بیان ژن های cupi4 و Lipoxygenase و فعالیت چند آنزیم بیوشیمیایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه در دمای 25 تا C 27 با رطوبت نسبی 70% و دوره نوری 14:8 ساعت روشنایی: تاریکی انجام شد. نتایج ارزیابی وقوع بیماری نشان داد که بین شدت بیماری زایی در گیاهان تیمار شده با غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک (صفر،200 و400 پی پی ام) و تیمار شاهد اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% وجود دارد. ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی در گیاهان تیمار شده نشان داد که فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به میزان قابل ملاحظه ای در مقایسه با شاهد افزایش یافت در حالیکه فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش معنی داری با گیاهان تیمار نشده نشان نداد. آنالیز بیان ژن با روش qRT-PCR نشان داد که کاربرد اسید سالیسیلیک قادر به افزایش سطح بیان ژن های بررسی شده می باشد اما بیشترین میزان بیان برای ژن Cupi4 ثبت گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد اسید سالیسیلیک می تواند نقش مهمی در افزایش مقاومت گیاه خیار در برابر بیماری مرگ گیاهچه ایفا کند.
  کلیدواژگان: مقاومت القایی، اسید سالسیلیک، مرگ گیاهچه، لیپوکسی ژناز و ژن Cupi4
 • زهرا آقامحمدی، حسینعلی علیخانی*، جاماسب نوذری، احمدعلی پوربابایی صفحات 45-58
  ورمی واش، غنی از عناصرمیکرو، ماکرو، هورمون های رشد، اکسین ها، سیتوکینین ها و ریزموجودات مفید می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ورمی واش به عنوان آفت کش زیستی بر دفع یا دور کنندگی آفت کنه ی تارتن دونقطه ای (Tetranychus urticae (Koch))، تاثیر آن بر میزان کلروفیل و کارایی سیستم نوری II در فتوسنتز گیاه لوبیا و مقایسه ی آن با آفت کش شیمیایی پروپال در سال 1392 انجام گرفت. آلودگی مصنوعی با کنه روی گیاهان ایجاد شده و تیمارهای مورد نظر شامل ورمی واش استریل، ورمی واش غیراستریل، پروپال و تیمارترکیبی از آنها بر روی گیاهان به صورت دستی اسپری شدند. 48 ساعت بعد از اسپری تیمارها، درصد تلفات آفت بوسیله ی ذره بین دستی و فرمول هندرسون- تیلتون برآورد شد. 45 روز بعد از رشد گیاهان شاخص کلروفیل، کارایی سیستم نوری II و وزن خشک اندازه گیری گردید. برای آزمایش دورکنندگی از دستگاه الفاکتومتر (دریک مرحله برگ آغشته به ورمی واش و در مرحله ی دوم پنبه بهداشتی آغشته به ورمی واش) استفاده شد. در هر دو مرحله تجزیه داده های حاصل از اثر دور کنندگی ورمی واش روی کنه ی تارتن دونقطه ای معنی دار بود (p=0.051 برای مرحله ی اول و p=0.024 برای مرحله ی دوم). پروپال با غلظت کامل و ترکیب پروپال با نصف غلظت اولیه با ورمی واش (1:10) با نصف غلظت اولیه، میانگین تلفات 100% جمعیت کنه را داشتند. میزان کلروفیل، کارایی فتوسیستم II و وزن خشک تمام تیمارها نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشت، یعنی ورمی واش توانسته بود با غلظتی برابر با پروپال در کنترل آفت عمل کند. استفاده از ورمی واش می تواند نیاز غذایی گیاه را تامین کرده، باعث افزایش مقاومت بیولوژیکی گیاه در مقابل آفات شده و از هجوم آفات نیز جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: آفت کش زیستی، دور کنندگی آفت، شاخص کلروفیل، کنه ی تارتن، دو نقطه ای، ورمی واش
 • حمید صادقی گرمارودی*، سعدالله منصوری صفحات 59-70
  بیماری پژمردگی و پوسیدگی فوزاریومی کنجد یکی از مهمترین بیماری های خاکزاد کنجد در ایران و جهان است.نمونه های بیمار کنجد از مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر جمع آوری و قطعاتی از ریشه، ساقه و بذر آنها کشت گردید. در این تحقیق قارچ(Fos) Fusarium oxysporum f.sp. sesame در 81% موارد از بافتهای آلوده کنجد جداسازی و به عنوان عامل اصلی بیماری معرفی شد،همچنین شمار معدودی ازگونه F.solaniبه دست آمدند. آزمون بیماریزائی جدایه ها با رقم داراب-14 درون تشتک های پتری پلاستیکی حاوی محیط کشت SNA انجام گردید. واکنش ارقام به این بیمارگر با دو روش انجام شد.در روش اول، همانند آزمون بیماریزائی مایه زنی صورت گرفت. در این آزمون، لاین جیرفت-13 کمترین درصد آلودگی را نشان داد. در روش دوم، ریشه گیاهچه هادر سوسپانسیون اسپور غوطه ور شده،سپس درون گلدان های حاوی ماسه و پرلیت نشاو به گلخانه با دمای 25 درجه ی سانتیگراد منتقل شدند. شدت بیماری برای هر گیاه با استفاده از مقیاس 5-1 و بعد از 15 روز یادداشت گردید.مشاهدات این آزمون با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکویر تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که همه 26 ژنوتیپ آزمایش شده به درجات مختلف به این بیماری آلوده شدند و هیچ کدام مصون از بیماری نبودند. در بین ژنوتیپ های کمتر آلوده شده، مغان 19، شاهد گیجوییه، محلی مغان1، هندی 11، مغان 13، محلی مغان2، و B5γM7به ترتیب دارای کمترین میزان آلودگی بوده و به عنوان ژنوتیپ های نسبتا مقاوم شناخته شدند.
  کلیدواژگان: ارقام مقاوم، کنجد، Fusarium oxysporum
 • شهربانو جویبار*، هادی استوان، مصطفی حقانی صفحات 71-80
  مگس انجیر آفریقایی در سال 2009 برای اولین بار از ایران گزارش شد. نظر به اینکه کنترل آن به روش شیمیایی با محدودیت های زیست محیطی متعددی همراه است، شیوه شکار انبوه این آفت به وسیله مواد جلب کننده برای اولین بار در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور جهت تعیین بهترین ماده جلب کننده آفت در روش شکار انبوه و همچنین بهترین ارتفاع نصب تله، آزمایشی به صورت فاکتوریل، در پایه طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار در سال 1392در شهرستان شیراز انجام شد. فاکتور اول مواد جلب کننده شامل: محلول رب انار سه درصد (3%رب انار+97%آب)، محلول پروتئین هیدرولیزات سه درصد (3% پروتئین هیدرولیزات +97%آب) و سراتراپ بود. فاکتور دوم ارتفاع نصب تله ازسطح زمین در سه سطح (75، 150 و225 سانتی متری) بود. نتایج حاصله نشان داد که بین مواد جلب کننده اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. ارتفاعات مختلف نصب نیز در تمام هفته ها به غیر از هفته سیزدهم با یکدیگر اختلاف معنی دار آماری داشتند. همچنین اثر مواد جلب کننده مختلف درارتفاع های مختلف بر شکار هفتگی مگس انجیر آفریقایی اختلاف معنی دار آماری داشت. محلول رب انار 3% بیشترین کارایی را نسبت به دو ماده جلب کننده دیگر داشت. همچنین ارتفاع نصب150 سانتی متری از سایر ارتفاعات نصب کارایی بالاتری در شکار مگس انجیر آفریقایی نشان داد. به این ترتیب محلول رب انار 3% در ارتفاع نصب150 سانتی متری می تواند نقش به سزایی در کاهش جمعیت آفت داشته وبه عنوان رهیافتی در جهت کنترل غیر شیمیایی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: ارتقای نصب، شکار انبوه، کنترل غیرشیمیایی، مگس انجیر آفریقایی، مواد جلب کننده
 • مجید الداغی*، عالمه عباسی، مهدی پیرنیا صفحات 81-94
  بیماری لکه خرمایی ناشی از Pyrenophora tritici-repentis یکی از بیماری های مهم گندم در بسیاری از مناطق دنیا و ایران می باشد. این بیماری در شرایط اپیدمی موجب خسارت قابل توجه به محصول می گردد. استفاده از قارچ-کش ها روش سریع کنترل بیماری در سال های اپیدمی می باشد. در این مطالعه تاثیر تعدادی از قارچ کش های رایج روی بازدارندگی از رشد عامل بیماری در شرایط آزمایشگاهی، و کنترل بیماری در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای روی لاین N-80-19 گندم که حساس به بیماری لکه خرمایی است، مورد ارزیابی قرار گرفت. این بررسی در آزمایشگاه در قالب طرح کاملا تصادفی و در گلخانه و مزرعه در قالب طرح کرت های خرد شده (با پایه بلوک های کامل تصادفی) در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای اصلی آزمایش را قارچ کش های سایپروکونازول، سایپروکونازول + کاربندازیم (آلتوکمبی)، فلوزیلازول + کاربندازیم (آلرت)، ایپرودیون + کاربندازیم (رورال تی اس)، پروپیکونازول، تبوکونازول، کاربندازیم و بنومیل، و تیمارهای فرعی را سه زمان سمپاشی (ظهور برگ پرچم، ظهور سنبله و ظهور برگ پرچم + ظهور سنبله) تشکیل دادند. ارزیابی کارایی تیمارها 10 روز بعد از آخرین سمپاشی همزمان با توسعه ی بیماری در کرت های شاهد با تعیین شاخص آلودگی و نیز مقایسه ی عملکرد محصول بعد از برداشت انجام گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که در شرایط آزمایشگاه، قارچ کش های رورال تی اس، آلتوکمبی و آلرت به ترتیب با 83/73، 92/71 و 42/69 درصد بیشترین تاثیر را در بازداری از رشد میسلیوم قارچ داشتند. در آزمون های گلخانه ای و مزرعه ای هم مشابه شرایط آزمایشگاه، این قارچ کش ها برتری چشمگیری از نظر کاهش شاخص آلودگی و افزایش عملکرد نسبت به سایر قارچ کش های مورد استفاده نشان دادند. همچنین مشخص گردید که اگرچه اختلاف معنی داری از نظر شاخص آلودگی بین زمان های مختلف سمپاشی وجود ندارد اما از لحاظ وزن هزاردانه، بهترین نتایج به ترتیب با سمپاشی در زمان ظهور برگ پرچم + ظهور سنبله (با افزایش 11/10 و 94/9 گرم به ترتیب مربوط به گلخانه و مزرعه)، سمپاشی در زمان ظهور برگ پرچم (با افزایش 26/9 و 18/9 گرم به ترتیب مربوط به گلخانه و مزرعه) و سمپاشی هنگام ظهور سنبله (با افزایش 15/9 و 68/8 گرم به ترتیب مربوط به گلخانه و مزرعه) نسبت به تیمار شاهد حاصل آمد.
  کلیدواژگان: گندم، لکه خرمایی، قارچ کش، شاخص آلودگی، عملکرد
 • نیر احتشام نیا*، جبرائیل رزمجو، بهرام ناصری، نادر گل محمدزاده خیابان صفحات 95-104
  کرم ساقه خوار اروپایی ذرت Hübner Ostrinia nubilalis یکی از آفات مهم زراعی است که تقریبا در تمام مناطق ایران یافت می شود. به منظور بررسی تنوع جغرافیایی آفت، لاروهای آن از استان های اردبیل، گلستان، کردستان، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان طی سال های 91 و 92 جمع آوری شدند. در بررسی تنوع جغرافیایی، تعداد جایگاه های چند شکل 10 عدد و درصد چند شکلی 100 درصد تعیین شد. این نشانگرها در مجموع 37 باند چند شکل در محدوده ی 50 تا 900 جفت باز با میانگین 7/3 نوار به ازای هر نشانگر تولید کردند. تعداد نوارها به ازای هر نشانگر از 2 تا 6 نوار متغیر بود. تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت های جغرافیایی کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، معنی دار و تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی بر اساس ضریب تشابه نی، به ترتیب 8/80 درصدو 2/19 درصد برآورد گردید. بیشترین و کمترین میزان تنوع ژنی و تعداد جایگاه های چند شکل به ترتیب مربوط به جمعیت های گرگان 277/0، 9 و ایرانشهر 104/0، 6 بودند. بیشترین و کمترین میزان هتروزیگوسیتی به ترتیب مربوط به نشانگر Os-N3 و Os-N10 به میزان 748/0 و 203/0 بود. شباهت ژنتیکی جمعیت های جغرافیایی مورد بررسی بین 38 درصد تا 82 درصد مشاهده شد. بیشترین و کمترین فاصله ژنتیکی به ترتیب بین جمعیت های سنندج - گرگان و مغان - شبستر 917/0و 198/0 مشاهده گردید. براساس تجزیه خوشه ایبا روش UPGMA جمعیت های مغان و شبستر در یک خوشه و گرگان، سنندج و ایرانشهر در یک خوشه مجزا قرار گرفتند. برای آزمون همبستگی فواصل ژنتیکی و جغرافیایی جمعیت ها، از آزمون منتل استفاده شد که همبستگی پایین و منفی (243/0 P<و 174/0- = r) را بین فاصله ی ژنتیکی و فاصله ی جغرافیایی نشان داد. بنابراین مطابقتی با افزایش فاصله ی جغرافیایی محل های نمونه-برداری، با فاصله ژنتیکی آن ها بر اساس نشانگرهای SSR مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تنوع جغرافیایی، جریان ژنی، Ostrinia nubilalis، ریزماهواره
 • اسدالله بابای اهری*، روژین گل محمدی، مهدی ارزنلو صفحات 105-117
  بیماری های لکه برگی جزو بیماری های مهم اندام های هوایی درختان صنوبر به شمار میروند که باعث ایجاد خسارت اقتصادی در این میزبان می شوند. گونه های متعلق به جنسهای Septoria و Marssonina از عمده قارچ هائی هستند که در ایجاد این بیماری ها نقش دارند. در استان آذربایجانشرقی علی رغم خسارت قابل توجهی که لکه برگی ها به درختان صنوبر وارد می سازند عوامل قارچی دخیل در ایجاد این بیماری ها هنوز ناشناخته باقی مانده اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی بیماری زایی قارچهای همراه با بیماری لکه برگی درختان صنوبر در استان آذربایجانشرقی و بخشی از استان های آذربایجانغربی و اردبیل انجام پذیرفت. در این تحقیق 134 جدایه قارچی از 220 نمونه دارای علائم لکه برگی جداسازی، خالص سازی و مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی گونه های Septoria populi، Bipolaris spicifera، B. sorokinia، Exserohilum cf. protrudens، Stemphylium sp.، Sporormiella minimoides، Nigrospora oryzae، Epicocum nigrum، Marssonina castagnei وArthrinium sacchari به عنوان گونه های قارچی همراه با بیماری لکه برگی درختان صنوبر در مناطق مورد بررسی شناسایی شدند. در این بین گونه Se. populiبا فراوانی 88% به عنوان گونه غالب معرفی گردید. آزمون بیماری زایی به روش برگ بریده برای جدایه های فوق انجام پذیرفت و گونه های Se. populi، B. spicifera، B. sorokiniana، Stemphylium sp.، N. oryzae، Ep.nigrum، M. castagnei و A. sacchari علائم بیماری را در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند. این نخستین گزارش از بیماری زایی گونه های A. sacchari، ، Sp. minimoides و Ex.cf protrudens بر روی صنوبر است.
  کلیدواژگان: صنوبر، بیماری لکه برگی، استان آذربایجان شرقی
 • ملیحه حیدری، محسن یزدانیان* صفحات 119-135
  آب برای بسیاری از حشرات کامل شب پره های انباری یک ماده ی جلب کننده ی قوی محسوب می شود. استفاده از تله-های آبی برای کنترل این گروه از آفات یک روش کنترلی مکمل به شمار می رود. در این مطالعه، اثرات تولید مثلی شش ترکیب زیست منشا شامل پالیزین®، سیرینول®، تنداکسیر®، ورم تی، نیمارین® و کلروکولین ‏کلراید (غلظت های 2000، 5000، 8000 و 10000 پی پی ام در محلول آب عسل 10 درصد) به روش تغذیه دلخواه علیه حشرات کامل شب پره ی مدیترانه ای آرد ارزیابی شد. آزمایش ها در شرایط دمای oC 2±25، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره نوری 14:10 L:D ساعت انجام شدند. حشرات کامل به خوبی از غلظت های تهیه شده تغذیه نمودند. تنها تغذیه از نیمارین باروری تخم ها را (8/84 تا 13/92 درصد) در مقایسه با شاهد (13/99 درصد) به طور معنی داری کاهش داد (59/19 = F4،70؛ 0001/0 = P). در مورد زادآوری نیز اثر نیمارین بهتر بود. پالیزین، سیرینول و تنداکسیر در مقایسه با نیمارین و به ویژه ورم تی و کلروکولین کلراید طول عمر حشرات کامل نر و ماده را بیشتر کاهش دادند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش غلظت، اثر ترکیب ها بیشتر می شود. نیمارین بیشترین درصد عقیمی ماده ها را (65/52 تا 85/74 درصد) باعث شد و پس از آن، پالیزین و سیرینول قرار داشتند. بیشترین درصد ناباروری تخم ها (06/7 تا 45/14 درصد) نیز در اثر استفاده از نیمارین دیده شد. کمترین تاثیر روی صفات مورد بررسی و درصد عقیمی به ورم تی مربوط بود. به طور کلی، در صورت جلب شدن حشرات کامل به تله های آبی یا در دسترس بودن این تله های حاوی ترکیبات زیست منشاء (به ویژه آزادیراکتین) برای آن ها، مبارزه با حشرات کامل این شب پره امکان پذیر خواهد بود. چون سموم در این روش به طور غیرمستقیم و در مقادیر بسیار اندک استفاده می شوند، غلظت های کشنده سموم شیمیایی نیز قابل استفاده خواهند بود. برای این کار، استفاده از آزادیراکتین و ترکیبات یا حشره کش های حاوی آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: باروری، ترکیبات زیست منشاء، زاد آوری، شب پره ی مدیترانه ای آرد
 • احمد بوچانی، زهرا طهماسبی*، هلن محمدی صفحات 137-148
  کنه ی تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch بعنوان یکی از مهم ترین آفات مزارع لوبیا در بسیاری از مناطق ایران و جهان خسارت های زیادی به این محصول وارد می کند. ژنوتیپ های لوبیا سیاه Phaseolus vulgaris L. مقاومت بالایی به آفات و بیماری های مهم آنها دارند. گیاهان علاوه بر دفاع مستقیم در برابر آفات، به طور غیرمستقیم با جلب دشمنان طبیعی گیاهخواران از خود دفاع می کنند. با توجه به اینکه تاکنون دفاع مستقیم و غیرمستقیم ژنوتیپ های لوبیای سیاه در برابر کنه ی تارتن دولکه ای مطالعه نشده است، در این تحقیق ابتدا در گلخانه مقاومت شش ژنوتیپ لوبیا سیاه به کنه ی تارتن دولکه ای بررسی شد، سپس میزان جلب کنه ی شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot در ژنوتیپ های لوبیا سیاه با کمک آزمون بوسنجی بررسی شد. نتایج آزمایش های گلخانه ای نشان داد که کلیه ژنوتیپ های لوبیا سیاه بررسی شده در این تحقیق به کنه ی تارتن دولکه ای مقاوم بودند. نتایج بوسنجی نیز حاکی از آن بود که دو ژنوتیپ لوبیای سیاه (1157KS و 1179KS) علاوه بر آنکه مقاومت بالایی به کنه ی تارتن دولکه ای داشتند، کنه ی شکارگر را هم بهتر از بقیه ژنوتیپ ها جلب نمودند، ولی این امر در همه ژنوتیپ های لوبیا سیاه مشاهده نشد. بنابراین می توان ژنوتیپ های کم تر خسارت دیده 1157KS و 1179KS را با کنه ی شکارگر تلفیق کرد و از آنها در برنامه های کنترل تلفیقی با آفت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آزمون بوسنجی، دفاع مستقیم، دفاع غیر مستقیم
 • فاطمه اصغرنژاد، صفرعلی مهدیان*، بهنام امیری بشلی، سید سامان سید جعفر نظری صفحات 149-160
  آفلاتوکسین ها توسط گونه های خاصی از قارچ های جنس Aspergillus تولید می شوند و در محصولات غذایی خطر همیشگی برای انسان و حیوان در نظر گرفته می شوند. در این پژوهش میزان تولید آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در گونه های Aspergillus flavus و Aspergillus foetidus با روش HPLC بررسی شده است. قارچ های یاد شده پس از جداسازی و خالص سازی، مورد شناسایی قرار گرفته و در 50 میلی لیتر محیط مایع PDB کشت، سپس در شرایط بهینه ی رشد، نگهداری و آفلاتوکسین های حاصل از آن ها استخراج گردیدند. مقدار 25 میلی لیتر از محیط حاوی آفلاتوکسین از فیلتر عبور داده شد و 10 میلی لیتر کلروفرم به آن اضافه گردید. فاز پایینی مخلوط حاصل در محیط خلاء حلال پرانی شد. باقیمانده در سه میلی لیتر متانول حل و فیلتر شد. در مرحله ی بعد مقدار 20 میکرولیتر از محیط حاوی آفلاتوکسین به دستگاه HPLC تزریق و کروماتوگرام آن به دست آمد. بر اساس تحلیل داده ها، در گونه ی A. foetidus آفلاتوکسین های B1، B2 و G1 به ترتیب به میزان 71/8، 3/2 و 3/1 میلی گرم در روز 24، و آفلاتوکسین G2 به میزان 02/0 میلی گرم روز 20 پس از کشت در 50 میلی لیتر محیط PDB به بیشترین مقدار خود رسیدند. در گونه A. flavus آفلاتوکسین های B2 ،B1 و G2 به ترتیب به میزان 92/487، 46/18 و 57/8 میلی گرم در روز 20، و آفلاتوکسین G1 به میزان 49/126 میلی گرم در روز 24 پس از کشت در 50 میلی لیتر محیط PDB به بیشترین مقدار خود رسیدند. بیشترین توکسین تولید شده (92/487 میلی گرم) از نوع B1 در قارچ A. flavus و کمترین آن (02/0 میلی گرم) از نوع G2 در قارچ A. foetidus بوده است.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس، آفلاتوکسین، ایمنی غذایی، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
 • محبوبه ناصری، حسین آرویی*، شیوا گل محمدزاده، محمودرضا جعفری، حسین نعمتی صفحات 161-174
  استفاده از اسانس گیاهان دارویی به منظور کنترل عوامل بیماریزای گیاهی با مشکلاتی مانند ناپایداری، تبخیر و تجزیه در مقابل شرایط محیطی و شیمیایی روبرو است. به منظورمرتفع کردن مشکلات استفاده از اسانس آویشن شیرازی و افزایش کارایی آن در کنترل عوامل بیماریزای قارچی (Aspergillus flavus، Aspergillus niger و Aspergillus ochraceus) از سیستم حامل نانوذارت لیپیدی جامد استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به روش اختلاط اسانس و نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس با محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار با چهار غلظت 20، 50، 100 و 200 میکرولیتر اسانس بر لیتر محیط کشت بود. نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس با استفاده از امواج فراصوت تهیه شد. اندازه نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس تهیه شده کمتر از 200 نانومتر، شاخص پراکندگی 483/0، پتانسیل زتا 6/42- میلی ولت و شکل نانو ذرات نیز کروی بود. حداقل غلظت بازدارنده برای اسانس به فرم آزاد در گونه A. niger 200 میکرولیتر بر لیتر و برای گونه های A. ochraceus و A. flavus 300 میکرولیتر بر لیتر بود. همچنین حداقل غلظت بازدارنده برای نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس برای تمامی گونه های قارچی 200 میکرولیتر بر لیتر بود. بر اساس این نتایج نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس نسبت به فرم آزاد اسانس باعث افزایش 38 درصدی بازدارندگی بر روی رشد عوامل بیماریزای قارچی مورد آزمایش شدند. این نتایج نشان داد نانوذرات لیپیدی جامد می تواند حامل مناسبی برای اسانس آویشن شیرازی در جهت افزایش کارایی و کنترل عوامل پوسیدگیA. ochraceus، A.flavus وA.niger باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات لیپیدی جامد، حداقل غلیظت بازدارنده، اسانس، گونه های آسپرژیلوس
 • مهدی ارزنلو*، سعید قاسمی اسفهلان، سیما خدایی، مجید توکلی، اسدالله بابای اهری صفحات 175-186
  گونه ی Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری ذغالی بلوط، به عنوان یکی از عوامل اصلی دخیل در زوال بلوط در ایران معرفی شده است. با این حال اطلاعاتی در مورد پراکنش، دامنه ی میزبانی، روش های انتشار و انتقال عامل بیماری در مناطق آلوده و همچنین احتمال شیوع بیماری در سایر مناطق جنگلی ایران در دسترس نمی باشد. تحقیق حاضر با هدف توسعه ی یک روش مولکولی مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلی مرازی جهت تشخیص گونه ی B. mediterranea براساس آغازگرهای اختصاصی گونه، اجرا گردید. بدین منظور نمونه برداری از درختان بلوط با علایم بیماری ذغالی در استان ایلام صورت گرفت. عامل بیماری با استفاده از تکنیک های متعارف در بیماری شناسی گیاهی جداسازی و خالص سازی گردید. جدایه های Biscogniauxia براساس ویژگی های ریخت شناختی مرحله ی جنسی و توالی یابی ناحیه ITS-rDNA گونه ی B. mediterranea شناسایی گردیدند. داده های توالی ناحیه ی ITS-rDNA برای کلیه ی گونه های Biscogniauxia موجود در بانک ژن دریافت و همراه با توالی های ایجاد شده در این تحقیق زیر هم چینی و یک جفت آغازگر اختصاصی (BmF/BmR) با طول قطعه ی مورد انتظار400 جفت باز، برای تشخیص مولکولی B. mediterranea طراحی گردید. کارایی جفت آغازگر طراحی شده با استفاده از DNA جدایه های B. mediterranea و دیگر گروه های قارچی جداسازی شده از بافت های درختان بلوط طی واکنش زنجیره ای پلی مرازی ارزیابی گردید. نتایج حاصل از بررسی محصول واکنش روی ژل آگارز نشان داد که قطعه 400 جفت بازی فقط از جدایه های گونه ی B. mediterranea تکثیر می شود. آغازگرهای اختصاصی طراحی شده در این تحقیق در برنامه های مربوط به ردیابی عامل بیماری، مطالعه ی پراکنش، دامنه ی میزبانی و روش های انتشار عامل بیماری قابل استفاده خواهند بود.
  کلیدواژگان: اندوفیت، بیماری نوظهور، زوال بلوط، زایلاریاسه
 • حدیث گومه، جواد ناظمی رفیع*، مصطفی معروف پور صفحات 187-197
  امروزه طبقه بندی موجودات زنده بر اساس مفاهیم جمعیت استوار است. زنبور عسل (A. mellifera) شامل 24 زیر گونه مختلف می باشد. اغلب این زیرگونه ها بر اساس خصوصیات ظاهری طبقه بندی می شوند. نمونه برداری از ده منطقه استان کرمانشاه (کرمانشاه، سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، پاوه، جوانرود، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین) در سال 1392 انجام شد. در این مطالعه از ده صفت مرفومتریک جهت تفکیک جمعیت های زنبورعسل استفاده گردید. نتایج نشان داد که جمعیت زنبورهای عسل منطقه سنقر، کوتاه ترین طول و عرض بال جلو (به ترتیب 3/8 و 9/2میلی متر) و بلندترین طول خرطوم (8/6 میلیمتر) در بین ده منطقه را دارا بود. همچنین میزان همبستگی بین صفات مختلف مورد مطالعه قرار گرفت به طوریکه بین طول و عرض بال جلو (74/0= r2و00/0= P)، طول پای عقب و شاخص کوبیتال (57/0= r2 و00/0= P) همبستگی معنی داری وجود داشت. آنالیز متغیر کانونی (CVA) به میزان 07/60 درصد جمعیت ده منطقه را از یکدیگر جدا نمود. همچنین آنالیز کلاستر به روش UPGMA جمعیت های دو منطقه سنقر و هرسین را به طور کامل از جمعیت های دیگر زنبورعسل جدا نمود. نتایج بدست آمده از اندازه گیری ها با نتایج قبلی اعلام شده در مورد نژاد ایرانی مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: زنبور عسل، مورفومتریک، کرمانشاه، تجزیه متغیر کانونی، تجزیه کلاستر
 • شبنم عاشوری*، رضا فرشباف پورآباد صفحات 199-214
  گیاهان دارای مجموعه ای از مولکول های پروتئینی هستند که قادر به ایجاد اختلال در هضم غذا در حشرات گیاه خوار می -باشند و می توانند در کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق، مهار آنزیم آلفا-آمیلاز گوارشی سوسک برگ-خوار سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say) توسط عصاره ی پروتئینی بذر کلزا (Brassica napus L. cv. (Karaj3 بررسی شده است. حداکثر اثر مهاری عصاره ی پروتئینی روی فعالیت آلفا-آمیلاز در اسیدیته ی پنج بود. چهار جزء پروتئینی عصاره ی بذر کلزا 30-0، 50-30، 70-50 و 100-70% اشباع با نمک سولفات آمونیوم، به ترتیب روی آلفا-آمیلاز گوارشی لارو سن چهار سبب 0، 52، 12 و 0% مهار گردیدند. جزء پروتئینی 50-30٪ به ترتیب باعث 84، 86، 74، 52 و 37% کاهش فعالیت آلفا-آمیلاز سنین 1، 2، 3، 4 و حشرات کامل شد. سنجش کینتیک مهار آلفا-آمیلاز حشرات کامل توسط جزء پروتئینی 50-30% انجام شد و مهار از نوع نارقابتی تعیین گردید. در زایموگرام و بررسی اثر مهارکننده در ژل، مهار آنزیم به صورت کاهش شدت نوارها مشاهده شد. در انجام زیست سنجی، از برگ های ارقام سیب-زمینی آگریا، بورن، پیکاسو و مارکز استفاده گردید. عصاره ی پروتئینی زمانی که روی برگ های تیمار شده مورد تغذیه لاروها قرار گرفت؛ در هیچ کدام از ارقام، زمان پوست اندازی لاروهای سن سه به چهار نسبت به شاهد، افزایش معنی داری مشاهده نشد؛ در ارقام پیکاسو و مارکز سبب کاهش معنی دار وزن لارو سن چهار نسبت به شاهد گردید؛ درصد لاروهای سن چهار ظاهر شده در ارقام آگریا، پیکاسو و مارکز نسبت به شاهد به طور معنی داری کاهش یافت و در رقم آگریا، فعالیت آلفا-آمیلاز لارو سن چهار در مقایسه با شاهد به طور معنی داری کاهش پیدا کرد.
  کلیدواژگان: رسوب دهی پروتئین با سولفات آمونیوم، زایموگرام، زیست سنجی، سوسک برگ خوار سیب زمینی، کینتیک مهار آنزیم
 • حمیدرضا علیزاده، خدیجه سالاری * صفحات 215-225
  بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه ی خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. radicis cucumerinum از جمله بیماری های مهم خیار محسوب می شود. القای مقاومت سیستمیک توسط تریکودرما و سودومونادهای فلورسنت یک روش امید بخش برای بیوکنترل این بیماری می باشد. در این تحقیق، ده جدایه از تریکودرما و هجده جدایه از سودومونادهای فلورسنت بوسیله محیط کشت های اختصاصی از ریزوسفر خیار جداسازی شد. همچنین ده استرین تریکودرما و دو استرین از سودوموناس از منابع مختلف تهیه گردید. سیستم تقسیم ریشه برای غربال جدایه ها در القای مقاومت علیه این بیماری مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش با 42 تیمار شامل کنترل های مثبت و منفی و 9 تکرار اجرا شد. بعد از چهار هفته، بیماری با نمره دهی به گیاهان مورد ارزیابی قرار گرفت و شاخص وقوع بیماری برای هر تیمار محاسبه شد. نتایج نشان داد که جدایه های Ps9، Ps14، Ps12 و Ps6 از سودومونادها و جدایه های Tr6 و Tr9 از تریکودرما به ترتیب با شاخص بیماری 4/34، 4/34، 8/43، 9/46، 5/12 و 5/12درصد بطور معنی داری باعث کاهش بیماری نسبت به شاهد شدند. در طی آزمایش بیمارگر و آنتاگونیست از هم جدا بودند و کنترل بیماری ناشی از یک پدیده بواسطه گیاه که همان مقاومت القایی می باشد، بود. نتایج نشان دهنده امیدبخش بودن کاربرد این عوامل بیوکنترل جهت کاهش بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی فوزاریومی ساقه و ریشه، سیستم تقسیم ریشه ها، مقاومت القایی
 • مجتبی محمد دوستار شریف، داود شیردل*، شهرام میرفخرایی صفحات 227-242
  راسته ی میان استیگمایان یکی از بزرگ ترین گروه ها در زیررده ی کنه ها بوده و اعضای آن جزو اجزای مهم اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی محسوب می شوند. طی سال 1392، فون کنه های میان استیگمای خاک زی جنگل های ارسباران در منطقه ی آینالو واقع در شمال استان آذربایجان شرقی جمع آوری و شناسایی گردید. بدین منظور، از خاک و خاک برگ این مناطق نمونه برداری انجام و کنه های موجود در آن ها با استفاده از قیف برلز استخراج، در مایع نسبیت شفاف و با استفاده از آمیخته ی هویر در اسلایدهای میکروسکوپی تثبیت شدند. در مجموع تعداد 40 گونه متعلق به 32 جنس و 18 خانواده از خاک و مواد پوسیده ی این منطقه جمع آوری و شناسایی گردید که 20 گونه از آن ها برای اولین بار از استان آذربایجان شرقی گزارش می شوند و علاوه بر آن کلیدی برای شناسایی کنه های میان استیگمای خاک زی جمع آوری شده در این مطالعه ارائه شده است. از بین خانواده های جمع آوری شده، خانواده ی Veigaiidae دارای بیشترین فراوانی نسبی (01/19 درصد) و خانواده های Zerconidae و Laelapidae به ترتیب با فراوانی های 21/15 و 19/13 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. اسامی گونه های شناسایی شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می باشد. گونه های جدید برای فون کنه های استان آذربایجان شرقی با یک ستاره (*) مشخص شده اند:Ameroseiidae: Ameroseius furcatus (Karg، 1971)*، Epicriopsis cf. palustris (Karg، 1971); Ascidae: Zerconopsis michaeli (Evans & Hyatt، 1960)*، Arctoseius semiscissus (Berlese، 1892)*، Asca aphidioides (Linnaeus، 1758)*، A. bicornis (Canestrini & Fanzago، 1876)*، Antennoseius bacatus (Athias-Henriot، 1961)*; Blattisocidae: Lasioseius sp.; Celaenopsidae: Celaenopsis badius (C.L. Koch، 1839)*; Digamasellidae: Dendrolaelaps sp.; Epicriidae: Epicrius cf. bulgaricus (Balogh، 1958); Laelapidae: Laelaspis astronomicus (Koch، 1839)، Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak، 1971)، C. vacua (Michael، 1891)، Gamasodes aculeifer (Canestrini، 1884)، G. iranicus (Kavianpour & Nemati، 2013)، Pseudoparasitus dentatus (Halbert، 1920)*، P.missouriensis (Ewing، 1909)*; Macrochelidae: Macrocheles glaber (Müller، 1860)*، Macrolaspis recki (Bregetova & Koroleva، 1960); Macrodinychidae: Macrodinychus bregetovaae (Hirschmann، 1975)*; Melicharidae: Proctolaelaps pygmaeus (Müller، 1860)*; Pachylaelapidae: Olopachys caucasicus (Koroleva، 1976)*، Onchodellus karawaiewi (Berlese، 1920)*; Parasitidae: Gamasodes spiniger (Trägårdh، 1910)*، Parasitus copridis (Costa، 1963)*; Phytoseiidae: Amblyseius azerbaijanicus (Abbasova، 1970)، A. nemorivagus (Athias-Henriot، 1961)، A. sp.، Typhlodromus bakeri (Garman، 1948); Trachytidae: Trachytes cf. aegrota (C.L. Koch، 1841)*; Trematuridae: Trichouropoda elegans (Kramer، 1882)*، T.ovalis (Koch، 1839)*، Nenteria stylifera (Berlese، 1904)*; Uropodidae: Discourella modesta (Leonardi، 1899)، Uropoda fumicola (Schweizer، 1961); Veigaiidae Veigaia nemorensis (Koch، 1836)، V. planicola (Berlese، 1882); Zerconidae: Prozercon norae (Ujvari، 2011)، Zercon sp.
  کلیدواژگان: آینالو، ایران، فاروانی نسبی، بررسی فونستیک
|
 • Sa Seiedy Gilani *, S. Nasrollahnejad, Fs Mostafavi Neyshaburi, M. Jafari Pages 1-12
  Potato virus Y (PVY) is the type species of the genus Potyvirus from the family Potyviridae and is one of the most important limiting factors of the solanaceous crop production in the country. Due to the harmful effect of the virus in the solanaceous family and variation of these crops cultivation in Golestan province, identification of the virus strains and host range studies are necessary to provide management solution for the control of PVY. A total of 380 symptomatic samples showing mosaic, necrosis, wilting, dwarfing and tiny leaves were collected from different growing areas in Gorgan, Daland, Bandargaz and Kordkoy in 2014. Infection of samples was investigated by DAS-ELISA test using polyclonal antiserum raised against PVY. To determine the virus strains, extracted sap of several ELISA positive samples (185 samples) were inoculated on the indicator plant. Nicotiana tabacum cv. samsun. Also RNA from a number of tomato and eggplants samples that a peared to have PVY infection in ELISA, extracted and were investigated in RT-PCR by the potyvirus general primers oligo1n and oligo2n. The results showed that all three strains of PVY were in this province and PVYC strains is the predominant in this host family. This is the first report of PVY on hosts of tomato and eggplant using serological and molecular assays in Golestan province.
  Keywords: Direct ELISA, Host range, Potato virus Y, RT, PCR
 • J. Mahmoodisafa*, S. Nasrolahnejad, M. Rezai, Fs Mostafavi Neishaburi Pages 13-25
  In recent years, the symptoms of viral diseases such as Mosaic, Paleness and Ring spots have spread on ornamental plants of North Khorasan province. In order to detect important viral diseases in ornamental plants of North Khorasan Province, a total of 400 samples of ornamental plants were collected and transported to the laboratory. All of the samples were evaluated by DAS-ELISA serological test with polyclonal antibodies to Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tomato ring spot virus (ToRSV), Tomato bushy stunt virus (TBSV), Tomato mosaic virus (ToMV), Cucumber mosaic virus (CMV) and Alfalfa mosaic virus (AMV). The positive Samples in ELISA test were inoculated on indicator plants for observation of the symptoms. All the indicator plants distinctive symptoms of diseases in the mechanical inoculation. The results of the ELISA test showed that 211 samples of total 400 ornamental plant samples, were infected with different viruses. Also the results indicated that among 16 ornamental species including Tagetes signata, Tagetes patula, Gaillardia pulchella, Calendula officinalis, Chrysantheum indicum, Zinnia elegans, Leucanthemum superbum, Ipomoea tricolor, Ipomoea batatas, Rosa hybrid, Pelargonium hortum, Amaranthus caudatus, Petunia hybrid, Berberis thunbergii, Lavandula angustifolia, and Symphoricarpus racemosus; 9 species infected and 7 species were virus free. Of the six viruses of infecting ornamental plants, TBSV and ToRSV had the highest and lowest infection frequency (incidence) in this province respectively, and infection with AMV was not observed in any of the tested samples.
  Keywords: DAS, ELISA, Mechanical inoculation, Ornamental plants, Serological test, Viral diseases
 • S. K Sabbagh*_E. Sabbagh_J. Abkhoo_F. Zinati Fakhrabad Pages 27-43
  Damping-off disease caused by Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. is one of the destructive diseases of cucumber in commercial greenhouses which led to considerable loss of yield. In this study, the effect of Salicylic acid on induced resistance in infected cucumber with damping-off disease was investigated. For this propose, expression level of cupi4 and Lipoxygenase genes and the activity of several biochemical enzymes was investigated. A factorial experiment based on randomized complete design with four replications was carried out in the greenhouse condition at 25-27°C with 70% moisture and 14:8 h light:dark photoperiod. The results of disease incidence assay showed that there were a significant difference at the 5% level among treated plants with different concentration of salicylic acid (0, 200 and 400 ppm) and control plants . The assay of antioxidant enzymes activity in treated plant showed that the activity of Proxidase and Polyphenoloxidase enzymes were considerably increased compared to control while the Phenylalanine ammonia-lyase was not significantly increased when compared to non treated plants. Gene expression analysis by qRT-PCR method showed that salicylic acid application is able to increase the expression level of tested genes, but the highest expression level was recorded for Cupi4 gene. The results of this research indicate that application of salicylic acid could play an important role in enhancing the cucumber resistance against damping-off disease.
  Keywords: induced resistance, salicylic acid, damping, off, Lipoxygenase, cupi4 gene
 • Z. Aghamohammadi_Ha Alikhani *_J. Nozari_A. A Pourbabaei Pages 45-58
  Vermiwash, is rich in macro and micro elements, growth hormones such as Auoxin, Cytokinin and beneficial microorganisms. In the present study, the repellent effect of vermiwash against two spotted spider mite, Tetranychus urticae (Koch) and its effect on chlorophyll content and photosystem II efficiency of common bean was evaluated in comparison with Propal in 2014. Artificial infection was made by two spotted spider mite and the treatments of Vermiwash include sterile, non-sterile, and Propal and mixture of them were sprayed on the plants. 48 hours after spraying, the death percent, was estimated by magnification handheld and Henderson-Tilton formula. After 45 days, chlorophyll content, photosynthetic efficiency and dry matter was evaluated. To test the repellent, olfactometer device (for one step leaf treated with vermiwash and in second step, the medical cotton treated with Vermiwash) was used. Both observations indicated the repellent effects of vermiwash on spider mite (p=0.051 for one step and p=0.024 for second step). Total concentration of Propal and mixture of half primary concentration of Vermiwash with half primary concentration of Propal caused 100 Percent losses in spider mite population. Chlorophyll content, photosystem II efficiency and dry matter in all the treatments were significantly increased compared to control. It means that vermiwash in equal concentration to propal, could control the pest. The use of vermiwash could supply plants food need, increase the biological resistance of plants to pests and avoid pest infestation.
  Keywords: Biological acaricide, Chlorophyll Index, Repellency, Two spotted spider mite, Vermiwash
 • H. Sadeghi Garmaroodi *, S. Mansouri Pages 59-70
  Fusarium vascular wilt of sesame is one of the destructive soilborn diseases of this crop in Iran and worldwide. Infected tissues of sesame were collected from the experimental field of Seed and Plant Improvement Institute in Karaj, then pieces of stem and roots were excised and cultured on the media. Fusarium oxysporum f.sp. sesame (Fos) was recovered frequently from the tissues up to 81% of the isolated fungi, while F. solani was isolated in some few cases. Pathogenicity of the isolates was evaluated on the SNA Petri plates in the lab condition. The disease resistance assessment carried out using two different methods. For the laboratory method, the SNA plates were used for 12 cultivars and lines. The line Jiroft-13 had the highest level of disease resistance in this test. In the second method of inoculation, roots of the seedlings of 26 cultivars and lines were dipped into the spore suspension for 5 minutes and then planted in pots in greenhouse. Disease severity was recorded after 15 days using a 1-5 scale. Observations of each genotype was statistically analyzed using non-parametric Chi-square test. None of the genotypes were immune to the disease. Among the less infected genotypes, Moghan 19, Shahed-e- Gijuye, Mahali Moghan Shahed, Hindi-11, Moghan 13, Mahalli Moghan and B5γM7 showed considerably low infection, so regarded as moderately resistant cultivars.
  Keywords: Resistant Cultivars, Sesame, Fusarium oxysporum
 • Sh Jooybar*, H. Ostovan, M. Haghani Pages 71-80
  The African fig fly has been reported from Iran in 2009. The use of chemical insecticides has several environmental limits therefor the efficiency of some attractants has been evaluated for trapping of this insect in Iran. A field experiment was conducted in Completely Randomized Factorial Design with four replicates to determine the best attractant for trapping and the best height for installing traps on trees in Shiraz city, in 2009. The first factor was attractants including: Solution of pomegranate sauce 3 % (3% pomegranate sauce%water), Solution of hydrolyzed plant protein 3% (3% hydrolyzed plant protein %water) and Ceratrap. The second factor was height for installing traps on trees including: 75, 150 and 225cm. Results revealed significant differences among the attractants and height for installing traps in all weeks except 13th week and also the interaction effect between them. The evaluation showed that the best attractant for capture was solution of pomegranate sauce 3 % with significant difference from the others. Evolution about the best height for installing traps showed that 150 cm height for installing traps was better than the others. So traps with solution of pomegranate sauce 3 % that installs on trees at a height of 150 cm could have an important role to decrease the population of this pest and it is an approach in order to non-chemical control.
  Keywords: Component, African fig fly, Attractants, Height for install traps, Mass trapping, Nonchemical control
 • M. Aldaghi *, A. Abbasi, M. Pirnia Pages 81-94
  Tan spot disease incited by Pyrenophora tritici-repentis, is an important disease of wheat throughout the world, including Iran. The disease inflicts considerable losses to the crop in the epidemic conditions. Application of fungicides is a quick method for control of the disease in epidemic years. In this study, the effect of some registered fungicides was evaluated on growth inhibition of the causal agent as in vitro, and also for control of the disease in greenhouse and field conditions on a susceptible wheat line (N-80-19). The experimental design was carried out as completely randomized in in vitro condition and as split plot in greenhouse and field conditions with 3 replications. Main plots were included the fungicides Cyproconazole, Cyproconazoleপ�睚츩 (Altocombi), Flusilazoleপ�睚츩 (Alert), Iprodioneপ�睚츩 (Rovral T-S), Propiconazole, Tebuconazole, Carbendazim and Benomyl), and sub-plots were consisted of the spraying times (flag leaf, head appearance and flag leafꖩ appearance stages). The treatments were evaluated by recording the infection index, 10 days after the last spraying simultaneously with disease development on control plots. The grain yield was also calculated after wheat harvesting. The results demonstrated Rovral T-S (73.83%), Altocombi (71.92%) and Alert (69.42%) had maximum in vitro growth inhibition of the fungus. The three fungicides showed considerable advantages on reduction of infection index and increase of yield in greenhouse and field tests, compared to other fungicides. For infection index, no-significant difference was recorded among spraying times. The highest thousand grain weight was respectively obtained by spraying at flag leaf head appearance (increasing 10.11 and 9.94 grams), flag leaf (increasing 9.26 and 9.18 grams) and head appearance stages (increasing 9.15 and 8.68 grams, respectively, for greenhouse and field), compared to their control.
  Keywords: Wheat, Tan spot, Fungicide, Infection index, Yield
 • N. Ehtesham Nia *, J. Razmjou, B. Naseri, N. Gol Mohammad Zadeh Khiaban Pages 95-104
  The European corn borer, Ostrinia nubilalis Hübner, is one of the most important economic pests that could be found in all parts of Iran. In order to study the geographical diversity of this pest, larvae were collected from Ardabil, Golestan, Kordestan, East-Azarbayjan and SistanBaluchestan provinces during 2012-2013. Subject to polymerase chain reaction (PCR) using 10 different SSR primers that produced 10 polymorphic bands with 100 percent polymorphism were determined. Genetic diversity analysis of the European corn borer showed significant differences within and among geographical populations and their genetic diversity based on Nei’s gene index accounted 19.2 and 80.8 percent, respectively. Maximum and minimum genetic diversity and number of polymorphic loci were in Gorgan population 0.277, 9 and Iranshahr 0.104, 6, respectively. Maximum and minimum heterozygosity were in Os-N3 and OsN10 markers by 0.748 and 0.203, respectively. Genetic similarity of studied geographical populations observed from 38 to 82 percent. Maximum and minimum genetic distances were observed between Sanandaj - Gorgan and Mogan - Shabstar populations 0.917, 0.198, respectively. Based on UPGMA method Mogan and Shabstar populations settled as unique in one cluster and Gorgan, Sanandaj, Iranshahr populations in another cluster. To test the correlation genetic and geographical populations distances was used Mantel test that indicated low or negative correlation (0.243 P
  Keywords: Geographical diversity, Gen flow, Ostrinia nubilalis, Microsatellite
 • A. Babai Ahari, R. Golmohammadi, M. Arzanlou* Pages 105-117
  Leaf spot diseases are among the important foliar diseases of poplar trees, causing economic crop loss on this host. Species in the genera Septoria and Marssonina are the main fungal groups causing leaf spot disease on poplar trees, worldwide. Even though leaf spot diseases cause considerable damage on poplar trees in East Azarbaijan province, very little attention has been paid on the identification of the causal agents of disease in this region. The present study was aimed to characterize the causal agents of leaf spot diseases on poplar trees in East Azarbaijan, part of West Azarbaijan and Ardabil provinces and to further evaluate their pathogenicity on poplar trees. A total number of 134 fungal isolates were recovered from 220 samples with leaf spot symptoms on poplar trees during 2013 growing season. Morphological and cultural characterization of isolates revealed Septoria populi, Bipolaris spicifera, B. sorokiniana, Exserohilum cf. protrudens, Stemphylium sp. Sporormiella minimoides, Nigrospora oryzae, Epicoccum nigrum, Marssonina castagnei and Arthrinium sacchari as fungal species associated with leaf spot disease of poplar. Septoria populi was the most dominant species with isolation frequency of 88%. The pathogenicity assay using detached leaf method revealed Se. populi, B. spicifera, B. sorokiniana, Stemphylium sp., N. oryzae, M. castagnei and A. sacchari being pathogenic on poplar leaves under laboratory conditions. This is the first report on the occurrence and pathogenicity of A. sacchari, Sp. minimoides and Ex. cf. protrudens on poplars trees.
  Keywords: East Azarbaijan province, Leaf spot disease, Poplar trees
 • M. Heydari, M. Yazdanian* Pages 119-135
  Water is a powerful attractant for adults of many stored-product moths and applying water traps is a complementary control method for controlling these pests. In this study, the reproductive effects of six biorational compounds including Palizin®, TondExir®, Sirinol®, Worm tea, Neemarin® and Chlorocholine chloride at 2000, 5000, 8000, and 10000 ppm concentrations (dilated with 10% honey solution) were evaluated against adults of the Mediterranean flour moth ad libitum. All experiments were carried out at 25±2 ºC, 70±10% R.H., and 14:10 L:D. photoperiod.Adults fed well from prepared concentrations. Compared with the control (99.13%), Palizin, TondExir, Sirinol, Chlorocholine chloride and Worm tea had no effect on fertility but Neemarin decreased it significantly (F4,70=19.59; P=0.0001). Also neemarin had a better effect on fecundity. Male and female longevity decreased at higher rates of Palizin, Sirinol and Tond Exir compared with Neemarin, Chlorocholine chloride and Worm tea. The results showed that increasing the dose increased the toxic effects of the compounds. Higher sterility was caused by Neemarin (52.65-74.85%) followed by Palizin and Sirinol. Worm tea showed the least effects on the above-mentioned parameters and sterility percent. The highest percentage of infertile eggs (7.06-14.45%) was also observed in Neemarin treatments. Hence, if the adults of this moth are attracted to water traps or have access to these traps containing effective doses of biorational compounds (especially azadirachtin), controlling the adults of this moth would be possible. Because the toxic compounds are applied indirectly and at very small amounts in this method, lethal concentrations of synthetic insecticides could be applied as well. For such purposes, using azadirachtin or azadirachtin containing products or insecticides is recommended.
  Keywords: Biorational compounds, Fecundity, Fertility, Mediterranean flour moth
 • A. Bouchani, Z. Tahmasebi *, H. Mohammadi Pages 137-148
  Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, is one of the most harmful pests causing serious damages to beans farms throughout the world including Iran. Among the various beans genotypes, black beans (Phaseolus vulgaris L.) have showed high resistance level to most of pests and diseases. In addition to the high direct resistance, the black beans can protect themselves against the pests indirectly by attracting natural enemies of herbivores. Since these direct and indirect protections have not been studied on black bean genotypes before, it was necessary to investigate the resistance of six black bean genotypes to two-spotted spider mite in a greenhouse condition. These results were further analysed by using an olfactometry test to investigate attraction of the predatory mite, Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot to black bean genotypes. The results of the greenhouse experiments showed that all the black bean genotypes were resistant to spider mite. The results of olfactometer test also indicated that two resistant genotypes of black beans genotypes of black beans (KS1157 and KS1179) attracted more predator mites than the others. Therefore, the less damaged genotypes, KS1179 and KS1157, could be incorporated with predatory mite and used in an integrated pest control program.
  Keywords: Indirect defence, Direct defence, Olfactometry test
 • F. Asgharnezhad, S. Mahdian *, B. Amiri Besheli, S. Jafar Nazari Pages 149-160
  Aflatoxins are the fungal toxins produced by Aspergillus spp. These fungal metabolites in food and oil seed have a big lifetime risk for acute and chronic disease in human and animals. In this survey for production levels of B1, B2, G1 and G2 aflatoxins in two species of Aspergillus was namely A. Alaus and A. Foctides has been investigated. These fungi were grown in Potato Dextrose Broth (PDB) medium and aflatoxins were determined using HPLC method. These species were cultured in 50 ml flask at 26ºc, with 80% humidity and dark place for 32 days. 25 ml of broth cultures were filtered and then extracted with 10 ml chloroform and evaporated the organic solvent and bring the organic solvent in 3ml methanol. After filtration, 20 µl of final solvent was injected to HPLC instrument. The result has shown that A. foetidus produced the maximum amount of B1, B2 and G1 with 8.71, 2.3 & 3.1 mg after 24 days post-inoculation and the maximum amount of G2 with 0.02 after 20 days post-inoculation per 50 ml of PDB. A. flavus produced the maximum amount of B1, B2 and G2 with 487.92, 18.46 &8.57mg after 20 days post-inoculation and the maximum amount of G1 with 126.49mg after 24 days post-inoculation per 50 ml of PDB. Overall the B1 is maximum afltoxin in A. flavus and G2 is the minimum aflatoxin in A. foetidus.
  Keywords: Aspergillus, Aflatoxin, Food safety, High Performance Liquid Chromatography
 • M. Nasseri_H. Arouiee*_Sh Golmohammadzadeh_M. R Jaafari_H. Neamati Pages 161-174
  In order to dismiss the problems of using Zataria multiflora essential oil (instability, evaporation, and decomposition against environmental and chemical conditions) and increase its efficiency in controlling pathogenic fungi (Aspergillus niger, Aspergillus flavus, and Aspergillus ochraceus), a system carrying Solid Lipid Nanoparticles (SLNs) was used. The experiment was arranged using the completely randomized design (CRD) with three replications by mixing the essential oil and essential oil-load SLNs with potato dextrose agar (PDA) medium at four concentrations of 20, 50, 100, and 200 ppm. This experiment was performed in Nanotechnology Research Center, Pharmacy Department in Mashhad University of Medical Sciences and Department of Horticulture, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. The essential oil-loaded SLNs were prepared high-tensile pressure homogenization together with ultrasonic waves. Results of particle size determination showed a mean size of 284 nm, PdI 0/483 and a ZP of mv and SLNs were spherical as shown by TEM. Furthermore, the minimum inhibitory concentration under in vitro conditions for the free form of essential oil in the A. ochraceu, A. flavus was 300 μlL-1 and for A.niger was 200 μlL-1. For the essential oil-loaded SLNs, it was 200 μlL-1. Essential oil-loaded SLNs increased 38% inhibitory growth of pathogenic fungi than free form of essential oil. Result indicated that SLNs were appropriate carriers for Z. multiflora essential oil to increase its efficiency in controlling of A. niger, A. flavus, and A. ochraceus.
  Keywords: Essential oil, Minimum inhibitory, Solid lipid nanoparticle, Aspergillus species
 • M. Arzanlou*, S. Ghasemi Esfahlan, S. Khoadei, M. Tavakoli, A. Babai Ahari Pages 175-186
  Biscogniauxia mediterranea, the cause of charcoal rot disease on oak, is known as one of the main agents involved in oak decline in Iran. However, very little is known on the extent of distribution, host range and mechanisms of dispersal of the pathogen in infected areas as well as incidence of the disease in other regions of country. The present study was aimed to develop a diagnostic tool for molecular identification and detection of the causal agent of charcoal rot disease based on species-specific primer set using polymerase chain reaction. To this aim, samples were collected from oak trees with typical charcoal rot disease from Ilam province. The causal agent was isolated and purified using routine plant pathology methods. Biscogniauxia isolates were identified using a combination of morphological and sequence data from ITSrDNA region. Blast search analysis of the sequence data obtained in this study against the sequence data in GenBank confirmed the identity of the isolates as B. mediterranea.
  Seqeunce data of ITS-rDNA region for all of Biscogniauxia were obtained from GenBank and aligned together with seqeunce data gnerated in this study. A pair of species-specific primer (BmF/BmR) with expcted amplicon size of 400 bp was designed for B. mediterranea. Efficacy of this primer set was tested and verified on DNA extracted from B. mediterranea and other fungal species isolated from oak tree tissues.The results of amplication profile showed that a 400 bp band was amplified only from B. mediterranea isolates. The species-specific primer set designed in this study can be used in monitoring programmes for the detection of the causal agent, the extent of distribution and mechanisms of dispersal of the pathogen.
  Keywords: Endophyte, New emerging disease, Oak decline, Xylariaceae
 • H. Gomeh, J. Nazemi Rafie*, M. Marofpour Pages 187-197
  Nowadays, the classification of organisms is based on the concepts of population. Honey bees (Apis mellifera) consist of more than 24 different subspecies. The most subspecies were classified based on morphological characters. Sampling was conducted from 10 areas, including Kermanshah, Songhor, Sahneh, Kangavar, Harsin, Paveh, Javanrood, Eslamabadghrb, Sarpolzahab and Gilangharb in 2014 in Kermanshah Province .In this study, ten morphological characteristics were used for discriminating of populations. The results indicated that the population of sampled bees from the Songhor, had the shortest length and width forewing (8.3mm and 2.9mm, respectively), and the longest proboscis (6.8mm). Correlations between morphological characteristics were studied. There was significant difference between characteristics of length and width of forewing (r2 =0.74, p=0.00) and lengths of index Cubital and hind leg (r2 =0.57, p=0.00). Discriminate functional analysis (DFA) differentiated 60.07 % of 10 area populations. Additionally, cluster analysis with UPGMA method separated two honeybee populations of Songhor and Harsin from other population completely.
  Keywords: Honeybee, Morphometric, Kermanshah, Canonical variate analyses, Cluster analyses
 • Sh Ashouri *, R. Farshbaf Pourabad Pages 199-214
  Plants have a set of protein molecules that are able to interfere with the digestion of herbivore insects and can be used as an approach to pest control. In this study, digestive alpha-amylase inhibition of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), by proteinaceous seed extract of rapeseed, Brassica napus L. cv. Karaj3 was investigated. The most inhibitory effect of proteinaceous extracts on the alpha-amylase activity was at pH 5. Four precipitated rapeseed proteinaceous fractions; 0-30, 30-50, 50-70, and 70-100% saturation by ammonium sulfate, caused 0, 52, 12 and 0% inhibition on the gut alpha-amylase activity of the fourth instar larvae, respectively. Fraction 30-50% resulted in 84, 86, 74, 52 and 37% reduction in the L1, L2, L3, L4 and adult’s gut alpha-amylase activity, respectively. The enzyme inhibition kinetic test was conducted by the fraction 30-50% on the alpha-amylase of adults and the type of inhibition was determined uncompetitive. In the zymogram and studying inhibition on the gel, the inhibitory effect was seen as a reduction in intensity of the bands. In bioassays, different cultivars of potato; Agria, Burren, Picasso and Marx were used. Potato leaves were treated with extract and fed by larvae. No significant difference was observed in the duration of molting from third to fourth-instar larvae on any cultivars. But, weight of fourth-instar larvae was declined on Picasso and Marx and the percentage of fourth instar larval evaluation was decreased on Agria, Picasso and Marx. The alphaamylase activity of fourth instar larvae declined on Agria, significantly compared to the control.
  Keywords: Ammonium sulfate protein precipitation, Bioassay, Enzyme inhibition kinetic, Leptinotarsa decemlineata, Zymogram
 • H. Alizadeh, Kh Salari * Pages 215-225
  Fusarium stem and root rot disease caused by Fusarium oxysporum f. sp. radicis cucumerinum is an important disease in cucumbers. Induced systemic resistance (ISR) by Trichoderma and Fluorescent Pseudomonads is a promising method for biocontrol of this disease. Twenty isolates of Trichoderma and 20 isolates of fluorescent Pseudomonads were isolated from cucumber rhizosphere by Macfaden-Saten and S1 selective media respectively. Spilt root system was used for screening these isolates for induction of systemic resistance against this disease. The experiment was performed with 42 treatments including positive and negative control and nine replicates. After four weeks, the disease was evaluated by scoring the plants and the disease incidence for each treatment was estimated. The result, showed that Ps9, Ps14, Ps12, and Ps6 isolates of Pseudomonads and Tr6 and Tr9 isolates of Trichoderma with disease indices 34.4, 34.4, 43.8, 46.9, 12.5 and 12.5%, respectively, reduced the disease incidence significantly compared with control. During the experiment pathogen and antagonists were separate from each other and the control of the disease was due to a plant mediated phenomena which seems to be induced systemic resistance. The results are promising in applying these biocontrol agents for control of this disease.
  Keywords: Induced Resistance, Fusarium Stem, Root Rot, Split Root System
 • M. Mohammad Dustar Sharaf, D. Shirdel*, Sh Mirfakhraie Pages 227-242
  Order Mesostigmata is one of the largest groups in subclass Acari and its members are important components of natural and agricultural ecosystems. During 2013, fauna of edaphic mesostigmatic mites were collected from soil and plant debris of Arasbaran forests in north of East Azerbaijan province, Iran. Mites were extracted by using Berlese funnels, cleared in Nesbitt's fluid and slides mounted by Hoyer's medium. In this study, 40 species belonging to 32 genera and 18 families were collected and identified. Among the identified species, 20 species were new for East Azerbaijan province fauna. A key for identified taxa has been given. In this study, the family Veigaiidae had the highest relative frequency (19.01%) and the families Zerconidae and Laelapidae with 15.21% and 13.19 frequencies were situated in the next ranks, respectively. The list of identified species are as follows. New records for East Azerbaijan Province mites fauna are marked with one asterisk (*): Ameroseiidae: Ameroseius furcatus (Karg, 1971)*, Epicriopsis cf. palustris (Karg, 1971); Ascidae: Zerconopsis michaeli (Evans & Hyatt, 1960)*, Arctoseius semiscissus (Berlese, 1892)*, Asca aphidioides (Linnaeus, 1758)*, A. bicornis (Canestrini & Fanzago, 1876)*, Antennoseius bacatus (Athias-Henriot, 1961)*; Blattisocidae: Lasioseius sp.; Celaenopsidae: Celaenopsis badius (C.L. Koch, 1839)*; Digamasellidae: Dendrolaelaps sp.; Epicriidae: Epicrius cf. bulgaricus (Balogh, 1958); Laelapidae: Laelaspis astronomicus (Koch, 1839), Cosmolaelaps lutegiensis (Shcherbak, 1971), C. vacua (Michael, 1891), Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1884), G. iranicus (Kavianpour & Nemati, 2013), Pseudoparasitus dentatus (Halbert, 1920)*, P. missouriensis (Ewing, 1909)*; Macrochelidae: Macrocheles glaber (Müller, 1860)*, Macrolaspis recki (Bregetova & Koroleva, 1960); Macrodinychidae: Macrodinychus bregetovaae (Hirschmann, 1975)*; Melicharidae: Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1860)*; Pachylaelapidae: Olopachys caucasicus (Koroleva, 1976)*, Onchodellus karawaiewi (Berlese, 1920)*; Parasitidae: Gamasodes spiniger (Trägårdh, 1910)*, Parasitus copridis (Costa, 1963)*; Phytoseiidae: Amblyseius azerbaijanicus (Abbasova, 1970), A. nemorivagus (Athias-Henriot, 1961), A. sp., Typhlodromus bakeri (Garman, 1948); Trachytidae: Trachytes cf. aegrota (C.L. Koch, 1841)*; Trematuridae: Trichouropoda elegans (Kramer, 1882)*, T. ovalis (Koch, 1839)*, Nenteria stylifera (Berlese, 1904)*; Uropodidae: Discourella modesta (Leonardi, 1899), Uropoda fumicola (Schweizer, 1961); Veigaiidae: Veigaia nemorensis (Koch, 1836), V. planicola (Berlese, 1882); Zerconidae: Prozercon norae (Ujvari, 2011), Zercon sp.
  Keywords: Ainaloo, Faunistic survey, Iran, Relative frequency