فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدمهدی محمدی، معصومه اسمعیلی وند * صفحات 476-483
  اهداف نگرش ارائه دهندگان خدمات سلامت به مددجویان می تواند عاملی مهم و زمینه ساز برای ارائه مراقبتی موثر و اثربخش باشد؛ به عبارت دیگر درصورتی که پرستاران در ارتباط با مددجویان نگرشی مثبت داشته باشند، با انگیزه و عزمی راسخ تر می توانند به ارائه خدمات بالینی بپردازند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش کارآموزان و کاروزان پرستاری درزمینه مراقبت از سالمندان انجام شده است.
  مواد و روش ها مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر روی 211 نفر از دانشجویان پرستاری، شامل 147 کارآموز و 64 کاروز دانشکده پرستاری و مامایی استان کرمانشاه در سال 1394 انجام شد. روش نمونه گیری کارآموزان به صورت تصادفی ساده و کارورزان به صورت سرشماری بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای با 21 سوال بود. داده ها با نسخه 22 نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها میانگین نگرش سالمندی در کارآموزان 97/5±63/72 و کارورزان 27/7±6/74 بود که ازنظر آماری اختلاف معناداری وجود داشت (05/0P<). بیشتر کارآموزان (89/8درصد) و کارورزان (81/3درصد) درزمینه مراقبت از سالمندان نگرش متوسطی داشتند. گویه «پرستاری از سالمندان اتلاف وقت است؛ زیرا آن ها به پایان عمر خود رسیده اند»، از دیدگاه کارآموزان 57/0±67/4 و کارورزان 47/0±73/4 بیشترین میانگین را در بین گویه ها داشت. بین این دو میانگین، اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0P>).
  نتیجه گیری در دانشجویان سال بالا، نگرش مثبت به مراقبت از سالمندان افزایش یافته است. به نظر می رسد آموزش مراقبت از سالمند در ایجاد این نگرش موثر بوده است. باتوجه به اینکه بیشتر دانشجویان به سالمندان نگرشی متوسط (نه خوب) داشتند، به کارگیری آموزش های تخصصی تر برای ارتقای سطح دانش و به تناسب آن نگرش سالمندی ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: سالمندان، پرستاری، مراقبت
 • وفا فیضی، ناصر هاشمی نژاد *، اکرم جعفری رودبندی صفحات 484-493
  اهداف براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، به افراد 60 ساله یا بیش ازآن سالمند گفته می شود. سالمندی بخشی از فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده ازجمله انسان را دربر می گیرد. افزون براین قسمتی از زندگی است که پس از میان سالی رخ می دهد و همواره با مشکلات و ناراحتی ها و کاهش توان فیزیکی افراد در انجام کارها همراه است. در فرایند سالمندی سیستم های مختلف بدن تحلیل می روند. همچنین با کاهش توانایی در سالمندان وابستگی به دیگران ایجاد می شود. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط ناتوانی های بینایی، شنوایی، حافظه و قدرت چنگش دست با میزان قابلیت استفاده سیستم های دردسترس سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهرکرمان انجام شد.
  مواد و روش ها این مطالعه مقطعی روی 110 نفر (58 مرد و 52 زن) سالمند مقیم خانه های سالمندان شهر کرمان انجام شد. جمع آوری اطلاعات به صورت سرشماری بود و تمام داده های مدنظر با مراجعه حضوری به خانه های سالمندان و دیدار چهره به چهره با افراد در ساعاتی از روز جمع آوری شود که تداخلی با دیگر فرایندهای جاری کارکنان خدماتی خانه های سالمندان نداشته باشد. به منظور بررسی ناتوانی های شنوایی، حافظه و بینایی به ترتیب از روش ادیومتری، پرسش نامه استاندارد سنجش حافظه و روش بینایی سنجی چارت E استفاده شد. از دینامومتر جامار به منظور اندازه گیری نیروی چنگش قدرتی دست ها استفاده شد. قابلیت استفاده از سیستم ها (تلویزیون، رادیو و یخچال) با استفاده از پرسش نامه SUS در مقیاس لیکرت سنجیده شد. پس از کسب اطلاعات لازم داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه شانزدهم نرم افزار SPSS و آزمون های آماری در سطح معنی داری 05/0 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها محدوده سنی افراد بین 60 تا 96 بود. میانگین سنی مردان 70/73 و زنان 19/77 و میانگین سنی کل جامعه 35/75 به دست آمد. بیشترین تعداد مردان سالمند با 27 نفر (4/46درصد) در گروه سنی 60 تا 70 و در زنان سالمند با 17 نفر (2/32درصد) در گروه سنی 80 تا 90 وجود دارد. همچنین کمترین فراوانی در هر دو جنس در گروه سنی 90 تا 100 (مردان 9/6درصد و زنان 8/3درصد) وجود دارد. میانگین سنی جامعه آماری 35/75 به دست آمد. تفاوت ناتوانی شنوایی و بینایی در گوش و چشم چپ سالمندان معنادار بود. از لحاظ ناتوانی حافظه ای تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاهده نشد. اما تفاوت نیروی چنگش قدرتی دست ها درمردان و زنان معنادار بود (P=0/0001). بیشترین میزان قابلیت استفاده در هر دو گروه مردان و زنان در ارتباط با یخچال و کمترین این مقدار در ارتباط با تلویزیون به دست آمد. ناتوانی های بررسی شده و قدرت چنگش دست در سالمندان با قابلیت استفاده از هر سه وسیله تلویزیون، یخچال و رادیو ارتباط معناداری داشت.
  نتیجه گیری با افزایش سن بر میزان ناتوانی های سالمندان افزوده می شود و قابلیت استفاده از سیستم ها کاهش می یابد؛ بنابراین لازم است برای افزایش قابلیت استفاده از سیستم های دردسترس سالمندان از کاهش توانایی آن ها جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: قابلیت استفاده سیستم ها، ناتوانی ها، قدرت چنگ زدن دست سالمندان، خانه های سالمندی
 • سیدابوالقاسم مهری نژاد *، لیلی رمضان ساعتچی، سایه پایدار صفحات 494-503
  اهداف سالمندی فرایندی زیستی است که تمام موجودات زنده ازجمله انسان آن را تجربه می کنند. از موضوعات مهم در این دوره، نزدیکی زمانی با مرگ و اضطراب ناشی از آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه های حمایت اجتماعی و پایبندی به مذهب با اضطراب مرگ در سالمندان زن و مرد، باتوجه به وضعیت تاهل بود.
  مواد و روش ها در این پژوهش از روش همبستگی و علی مقایسه ای استفاده شد. در این پژوهش 376 نفر نمونه شامل 190 نفر زن و 186 نفر مرد (مجرد و متاهل) بررسی شدند. نمونه ها از بین شهروندان با مدرک دیپلم و دامنه سنی 60 تا 75 سال از مناطق 2، 3، 5، 6 و 22 شهر تهران که مقیم آسایشگاه نبودند، به صورت دردسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس های اضطراب مرگ (فرم 27 سوالی) و حمایت اجتماعی (فرم 19 سوالی) و نگرش های مذهبی (فرم 26سوالی) استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون پیرسون و با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها نتایج محاسبه همبستگی نشان داد از چهار مولفه حمایت اجتماعی، بین دو مولفه اضطرب مرگ یعنی ترس از عواقب مردن و (P<0/05) ترس از مرگ توسط دیگران (P<0/05) با اضطراب مرگ کلی (P<0/01) رابطه معنادار مثبت وجود دارد. علاوه براین بین پایبندی به مذهب با اضطراب مرگ، صرفا بین مولفه اعتقادی با مولفه ترس از عواقب مردن رابطه معنادار مثبت وجود دارد (P<0/01). همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد در میان مردان مجرد و متاهل درزمینه اضطراب مرگ تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که مردان مجرد اضطراب مرگ بیشتری را تجربه می کنند (P<0/01). همچنین میانگین نمره های اضطراب مرگ در زنان بیشتر از مردان است (P<0/01)؛ اما بین میزان اضطراب مرگ زنان مجرد و متاهل تفاوت معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری افزایش تعامل اجتماعی، تقویت پایبندی به مذهب و متاهل بودن موجب کاهش اضطراب مرگ می شود که عاملی شایع و مختل کننده بهداشت روانی سالمندان به ویژه زنان سالمند است.
  کلیدواژگان: سالمندی، اضطراب مرگ، حمایت اجتماعی، پایبندی به مذهب
 • الهام محمدی، طلعت الله یاری *، علی درویش پور کاخکی، حسن سرایی، سید محمد فرشته نژاد صفحات 504-517
  اهداف در دهه های اخیر لزوم برخورد مناسب و جامع با مسئله سالمندی جمعیت که تضمین کننده کیفیت زندگی آن ها باشد منجر به روی آوردن جوامع به دیدگاه مثبت به سالمندی و به ویژه سالمندی فعال شده است. درک بومی از سالمندی ضرورتی انکارناپذیر است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژی های سالمندی فعال بر اساس تجربه سالمندان ساکن در اجتماع صورت گرفت.
  مواد و روش ها این مطالعه از نوع کیفی بود که به روش نظریه مبنایی در سال 1393-1394 انجام شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. در این مطالعه با مراجعه به فرهنگسراها، کانون های فرهنگی و ادبی و پارک های شهر تهران با 35 سالمند در دامنه سنی 61 تا 85 سال مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد تا داده ها به مرحله اشباع برسند. داده ها با روش استراوس و کوربین تجزیه وتحلیل شد. اعتبار داده ها بر اساس معیارهای پیشنهادی اسکواند و لینکن و گوبا تایید شد.
  یافته ها بر اساس تجارب سالمندان استراتژی های فعال بودن شامل 41 مفهوم، 7 زیرمقوله و 5 مقوله عمده است. مقوله های عمده و زیرمقوله های آن ها عبارتند از: استراتژی های اولیه انزواگریزی (شامل عدم خانه نشینی و تعامل گرایی)، مشارکت اجتماعی (شامل تداوم نقش آفرینی حرفه ای، فعالیت های داوطلبانه و مشارکت اجتماعی و نهادی)، استراتژی های نگرشی و یادگیری (شامل بینش فعال و یادگیری)، پویایی جسمی و مدیریت امور و اوقات خانه نشینی.
  نتیجه گیری سالمندی فعال در گرو استراتژی هایی است که در سه حوزه بینش سالمند و محدوده زندگی (خانه) و محیط اجتماع تحقق می یابد. بنابراین برای داشتن سالمندانی فعال، متخصصان و برنامه ریزان باید به این سه حوزه توجه کنند.
  کلیدواژگان: سالمندی فعال، استراتژی، نظریه مبنایی، بینش فعال
 • جواد شعبانی، ابوالفضل ره گوی *، کیان نوروزی، مهدی رهگذر، مهدی شعبانی صفحات 518-527
  اهداف خودکارآمدی متغیر مهمی در حوزه سالمندی است که کمتر به آن توجه شده است. کیفیت زندگی یکی از مهم ترین شاخص های توسعه انسانی است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی و تحلیلی که به روش مقطعی انجام شد، جامعه آماری شامل تمام سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران بود. 210 نفر از سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران با توجه به معیارهای پژوهش انتخاب شدند. نمونه گیری با روش سهمیه ای انجام شد و از هر آسایشگاه به نسبت تعداد سالمندان مقیم نمونه گیری تصادفی ساده به عمل آمد. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس خودکارآمدی عمومی و پرسش نامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد و پرسش نامه جمعیت شناختی استفاده شد. ابزارها از نظر پایایی ارزیابی شدند. میانگین سن سالمندان 78/11±66/78 سال بود. داده ها بعد از جمع آوری به نسخه 18 نرم افزار SPSS وارد شد و با آمار توصیفی شامل فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آمار استباطی شامل آزمون کای اسکوئر، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تی مستقل تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها میانگین خودکارآمدی وکیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران به ترتیب 00/4±68/17 و 80/9±88/27 بود. بین سن و جنسیت و وضعیت تاهل با خودکارآمدی در سالمندان رابطه معنادار وجود ندارد. بین سطح تحصیلات (042/0P=/) با خودکارآمدی تفاوت معنادار وجود دارد. بین سن (047/0P=) و سطح تحصیلات (038/0P=) با کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود دارد. بین جنسیت و وضعیت تاهل با کیفیت زندگی ارتباط معنادار وجود ندارد.
  نتیجه گیری با توجه به نتایج این مطالعه، خودکارآمدی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران پایین بود. با افزایش نمره خودکارآمدی در بین سالمندان مقیم سراهای سالمندی،کیفیت زندگی آنان نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، کیفیت زندگی، خانه سالمندان
 • سمیه رضایی منش، ابراهیم نوروزی *، سجاد پارسایی، ناهید شتاب بوشهری، رسول نوروزی سیدحسینی، نارسیسو گونزالس وگا صفحات 528-537
  اهداف با افزایش سن در عملکرد شناختی نظیر زمان واکنش تغییراتی رخ می دهد. با توجه به اهمیت آماده سازی در پاسخ به زمان واکنش در موقعیت های گوناگون زندگی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر پیش دوره های مختلف 5/0، 5/1، 5/2 و 5/3 ثانیه و دست برتری بر زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی است.
  مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که با نرم افزار محقق ساخته که روایی و پایایی آن تایید شده است انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان شهر اهواز بود که از بین آن ها 30 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه دست برتری چپ و راست قرار گرفتند. آزمون زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی با پیش دوره های مختلف به صورت متغیر از هر فرد گرفته شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس درون گروهی تجزیه وتحلیل شد و سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد.
  یافته ها نتایج نشان داد بین پیش دوره های مختلف و نیز بین زمان واکنش ساده و انتخابی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). پیش دوره های خیلی کوتاه (5/0 و 5/1) باعث افزایش زمان واکنش می شود. همچنین مشخص شد افراد چپ دست زمان واکنش کوتاه تری نسبت به افراد راست دست دارند.
  نتیجه گیری به دلیل اینکه فرایندهای پردازش شناختی در سالمندان کندتر صورت می گیرد، به منظور آماده سازی افراد سالمند برای اجرای مهارت های مختلف بهتر است از پیش دوره های خیلی کوتاه اجتناب کرد. همچنین احتمالا افراد چپ دست به دلیل برتری عصبی ذاتی ناشی از حجم ماده شیار مرکزی خاکستری مغز و درگیری بیشتر نیم کره راست مغز که رشته های عصبی بیشتری دارد زمان واکنش کوتاه تری نسبت به افراد راست دست دارند.
  کلیدواژگان: آماده سازی، دست برتری، زمان واکنش، سالمند
 • مهدی سهرابی، رسول عابدان زاده، ناهید شتاب بوشهری، سجاد پارسایی *، حمیده جهانبخش صفحات 538-549
  اهداف در سال های اخیر مسائل روان شناسی و روان درمانی به خصوص در سالمندان مورد توجه قرارگرفته است. به دلیل افزایش آمار اختلالات روانی در سالمندان، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان سالمندان اهمیت پیدا کرده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین بهزیستی روان شناختی و استحکام روانی در سالمندان با نقش میانجیگر فعالیت بدنی است.
  مواد و روش ها این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که داده های آن با استفاده از پرسش نامه های بین المللی فعالیت بدنی، استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی از بین سالمندان جمع آوری شد. بدین منظور 217 نفر (107 سالمند فعال و 110 سالمند غیرفعال) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با میانگین سنی 12/3±38/65 انتخاب شدند و همه آن ها پرسش نامه های مذکور را تکمیل کردند. هوشیاری کامل و داشتن سلامت روانی و ذهنی از معیارهای ورود به مطالعه بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی بررسی شد. برای تعیین نقش واسطه ای فعالیت بدنی از آزمون بوت استرپ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 21 نرم افزار SPSS و نسخه 18 نرم افزار AMOS استفاده شد. سطح معناداری 05/0>P در نظر گرفته شد.
  یافته ها شرکت کنندگان با استفاده از پرسش نامه بین المللی فعالیت بدنی در دو گروه فعال و غیرفعال قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین اکثر خرده مقیاس های استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد میانگین استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی سالمندان فعال نسبت به سالمندان غیرفعال بالاتر است و نیز متغیر فعالیت بدنی توانست به عنوان عامل میانجیگر بین استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی ایفای نقش کند.
  نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نقش میانجی فعالیت بدنی در استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی، تشویق سالمندان به انجام فعالیت های بدنی و ورزشی می تواند به افزایش سلامت روانی و افزایش بهزیستی روان شناختی در آن ها کمک کند.
  کلیدواژگان: استحکام روانی، بهزیستی روان شناختی، سالمندی، فعالیت بدنی
 • سجاد پارسایی *، ناهید شتاب بوشهری، سعید آلبوغبیش، سمیه رضایی منش، پریسا براتی صفحات 550-557
  اهداف با افزایش سن زمان واکنش افراد در اثر ناتوانی در پیش بینی درست محرک افزایش خواهد یافت که این عمل شناختی با ورود به مرحله سالمندی شدیدتر می شود. برنامه نوروفیدبک از طریق تنظیم ناهنجاری های امواج مغزی به صورت خودتنظیمی، می تواند عملکرد شناختی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرین های نوروفیدبک بر بهبود زمان واکنش سالمندان مرد غیرفعال است.
  مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه تجربی است. تعداد 18 نفر مرد سالمند با میانگین سنی (12/3±38/65) انتخاب و به طور مساوی و کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به منظور ارزیابی زمان واکنش شرکت کنندگان از دستگاه زمان واکنش YB-1000 استفاده شد. هر دو گروه در سه مرحله (پیش آزمون و آزمون میانی و پس آزمون) آزموده شدند. آزمودنی های گروه تجربی دوازده جلسه در تمرین های نوروفیدبک شامل افزایش توان بتا و کاهش توان تتا شرکت کردند. به منظور حذف اثر تلقین، گروه کنترل نیز در همان شرایط قرار گرفت، اما فقط امواج ضبط شده تمرین های گروه تجربی را به عنوان تمرین مشاهده کردند.
  یافته ها نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی کوواریانس نشان داد در قیاس با گروه کنترل، تمرین های نوروفیدبک (افزایش موج بتا و کاهش موج تتا) موجب بهبود معنادار (05/0>P) در عملکرد زمان واکنش گروه آزمایش شد.
  نتیجه گیری تمرین های نوروفیدبک، با استفاده از بازداری یا تقویت فعالیت امواج مغزی و همچنین بهبودی در استفاده مفید از حافظه می تواند به عنوان یک روش تمرینی موثر در بهبود پردازش های شناختی نظیر زمان واکنش سالمندان مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، امواج مغزی، زمان واکنش، سالمند
 • مرتضی اصلانی، مریم عمیدی مظاهری *، مرضیه باتوانی صفحات 558-565
  اهداف خودکارآمدی در تمام رده های سنی به ویژه درسالمندان به لحاظ شرایط سنی و تغییرات فیزیولوژیک و آسیب پذیری آن ها بحث وسیعی را بین متخصصان ایجادکرده است. بسیاری از مطالعات، خودکارآمدی را مهم ترین عامل پیش بینی کننده رفتارهای بهداشتی بزرگ سالان و سالمندان می دانند. این مطالعه با هدف بررسی خودکارآمدی در سالمندان شهر فریدون شهر انجام شد.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بود. بدین منظور 200 نفر از سالمندان فریدون شهر به روش نمونه گیری سیمستاتیک تصادفی انتخاب شدند. میانگین سنی سالمندان 3/7±02/68 بود. 101 نفر (5/50درصد) زن و 99 نفر (5/49) مرد بودند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ای متشکل از دو بخش استفاده شد. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی سالمندان و بخش دوم شامل پرسش نامه خودکارآمدی شرر بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 20 نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی اسپیرمن و آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها میانگین نمره خودکارآمدی سالمندان 6/26 با انحراف معیار 8/6 به دست آمد. آزمون تی مستقل نشان داد در سالمندانی که بیماری مزمن داشتند نمره خودکارآمدی به طور معناداری کمتر از سالمندانی بود که بیماری مزمن نداشتند. همچنین میانگین نمره خودکارآمدی در سالمندانی که باخانواده زندگی می کردند به طور معناداری بیشتر از سالمندانی بود که تنها زندگی می کردند. میانگین نمره خودکارآمدی در سالمندان شاغل به صورت معناداری بیشتر از سالمندان بیکار بود.
  نتیجه گیری خودکارآمدی یکی از اجزای مهم تغییرات سبک زندگی است که می تواند در تغییر رفتار و ایجاد رفتار بهداشتی موثر باشد. در این مطالعه خودکارآمدی سالمندان در حد متوسط بود. لذا توصیه می شود به منظور بالابردن و ارتقای خودکارآمدی در سالمندان مداخلات آموزشی و ارتقای سلامت طراحی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، سالمندان، فریدون شهر
 • احترام السادات ایلالی، حمید پیروی *، رباب صحاف، احمدعلی اکبری کامرانی، فاطمه اسپهبدی صفحات 566-571
  اهداف دیالیز روش درمانی مناسبی برای سالمندان با نارسایی مزمن کلیه است؛ اما در این روش درمانی بیمار با مشکلات زیادی روبه رو می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی چالش های سالمندان دیالیزی با تاکید بر سندروم های سالمندی و شناخت بیشتر آن و پیشگیری است.
  مواد و روش ها در این مطالعه برای دستیابی به اهداف مطالعه، جست وجوی منابع الکترونیکی در پایگاه داده های اطلاعاتی گوگل اسکالر، پاب مد، اسکوپوس، پرکوست، ایران مدکس، الزویر و آی اس آی، با کلید واژگان انگلیسی و فارسی سالمندان، چالش، سندروم های سالمندی و همودیالیز بدون محدودیت زمانی تا پایان سال 2015 انجام شد.
  یافته ها سالمندان دیالیزی مشکلات جسمی و روحی وروانی زیادی دارند و میزان همبودی بیماری ها و مصرف دارو در آن ها در مقایسه با جوانان بیشتر است. این امر موجب می شود تا کیفیت زندگی پایین تری در مقایسه با دیگر گروه های سنی داشته باشند. سالمندان دیالیزی مشکلات بیشتری ازجمله سندروم های سالمندی شامل سقوط، ناتوانی در عملکرد، اختلال شناختی و آسیب پذیری را در مقایسه با سالمندان سالم تجربه می کنند. میزان شیوع این اختلالات در سالمندان دیالیزی بیشتر است و موجب نبود استقلال و ناتوانی و مرگ ومیر بیشتر می شود.
  نتیجه گیری با افزایش تعداد سالمندان دیالیزی، شناخت دقیق مشکلات و اختلالات این گروه سنی ضروری به نظر می رسد. با افزایش آگاهی و دانش می توان برای مراقبت و توان بخشی آنان برنامه ریزی دقیقی کرد.
  کلیدواژگان: سالمندان، همودیالیز، مشکل، سندروم های سالمندی
|
 • Mohammad Mehdi Mohammadi, Masoumeh Esmaeilivand * Pages 476-483
  Objectives Attitudes of health care providers towards patients can be an important underlying factor for providing efficient and effective care. Positive attitude of the nurses towards the patients coupled with more motivation and determination can be a mantra to better clinical services. The present study was conducted to determine the attitude of nursing students in relation to the care of the elderly.
  Methods & Materials This study is a descriptive study conducted on 211 students in Nursing and Midwifery, in Kermanshah Province, Iran in 2015. Data collection tool was a questionnaire consisting of 21 questions. Data analysis, including independent t test was done using SPSS 22.
  Results The mean (SD) age of the participating nursing students was 97.5 (63.72) and nurse practitioners 27.7 (6.74) years. There was a statistically significant difference (P 0.05).
  Conclusion Although the majority of students have average attitude (not good) toward the elderly, it is felt that more specialized training is needed to improve knowledge and attitudes of aging. Considering that the nurse practitioners had a more positive attitude, teaching them is effective to create a positive attitude.
  Keywords: Attitude, Elderly, Nursing, Care
 • Vafa Feyzi, Naser Hasheminejad *, Akram Sadat Jafari Roodbandi Pages 484-493
  Objectives As people get older, their body systems become disrupted. As the elderly lose their abilities, they become more dependent on others. This study aimed to investigate the relationship between visual, hearing, and memory disabilities as well as hand grip strength and the systems usability available to the elderly living in nursing homes in Kerman, Iran.
  Methods & Materials This cross-sectional study was conducted on 110 elderly participants (58 men and 52 women) living in nursing homes in Kerman. To investigate hearing, memory, and visual disabilities, the audiometry method, standard memory assessment questionnaire and E chart were utilized, respectively. Jamar Dynamometer was used to measure hand grip strengths. The systems usability (television, radio, and refrigerator) was measured via System Usability Scale (SUS) and analyzed by statistical tests with 0.05 level of significance.
  Results The average age of the participants was 75.35 years. Hearing and visual disabilities were significantly different in left ears and eyes. There was no significant difference between men and women regarding their memory disability. However, hand grip strengths were significantly different in men and women (P=0.0001). The highest usability for both men and women groups was in using the refrigerator and the lowest in using television. The mentioned disabilities and hand grip strength of the elderly had a significant relationship with the ability to use television, refrigerator, and radio.
  Conclusion With increasing age, the disabilities of the elderly get intensified and their ability to use systems decrease. Thus, it is necessary to prevent their loss of abilities in order to enhance their systems usability.
  Keywords: System usability, Disabilities, Hand-Grip strength, Elderly, Nursing homes
 • Seyyed Abolghasem Mehri Nejad *, Leyly Ramezan Saatchi, Sayeh Paydar Pages 494-503
  Objectives Aging is a biological process, experienced by all living things, including humans. The most important factor in this period is the death anxiety. This study aimed to determine death anxiety and its relationship with social support and adherence to religion in unmarried and married men and women.
  Methods & Materials In this study, causal-comparative and correlation methods were used. The study was conducted on 376 people; 190 men and 186 women (married and unmarried). The participants were selected from high school graduates from districts 2, 3, 5, 6, and 22. They were 60 and 75 years, and selected by using convenience sampling. Death anxiety scales 27-item form, 19-item form for social support questionnaire and 26-item form for religious attitudes were used to measure study variables. Data were analyzed by 1-way ANOVA and the Pearson tests using the SPSS 21.
  Results The results of correlation analysis indicated significant and direct relationship between social support and the fear of dying (P Conclusion Increased social interaction, adherence to religion and marriage can decrease death anxiety and improve the mental health of the elderly, especially elderly women.
  Keywords: Aged, Death anxiety, Social support, Adherence to religion
 • Elham Mohammadi, Talat Allahyari *, Ali Darvishpoor Kakhaki, Hasan Saraei, Seyed Mohammad Fereshtehnejad Pages 504-517
  Objectives In recent decades, it has become important to approach aging issues from the point of view that can ensure older adults’ Quality of Life (QoL). As a result, countries have adopted a positive perspective with regard to aging, including active aging. The fact is that indigenous understanding of active aging is an unavoidable necessity for every society. Thus, the current study’s aim was to understand active aging strategies based on older adults’ experience.
  Methods & Materials This qualitative study, conducted during 2014-2016, used the Grounded theory method. It was initiated with the help of purposeful sampling and continued by way of applying theoretical sampling. The study field was cultural centers, artistic-cultural associations, and parks of Tehran. Data saturation was achieved through semi-structured interviews carried out among 35 elders. Data were analyzed and coded through coding suggested by the Strauss and Corbin method. Reliability of data was fulfilled in accordance with the Schwandt, Lincoln and Guba criteria.
  Results Based on the experience of elders, active aging strategies consisted of 41 concepts, 7 subcategories, and 5 main categories. The categories and subcategories included primary strategies of isolation avoidance (not staying at home and interactionism), social participation (including continuity of career roles, volunteerism and institutional participation), strategies of active attitude and learning, physical activity and management of home’s time and daily life
  Conclusion Active aging requires applying strategies in 3 areas: elders’ attitude, home environment, and society. For active aging in the country, practitioners and social planners need to strictly consider these 3 areas.
  Keywords: Active aging, Strategies, Grounded theory, Active attitude
 • Javad Shaabani, Abolfazl Rahgoi *, Kian Nourozi, Mahdi Rahgozar, Mahdi Shaabani Pages 518-527
  Objectives Self-Efficacy is an important variable in the field of elderly, to which little attention has been paid. Quality of Life (QoL) is also one of the most important factors of human development. This study aimed to determine and investigate the relationship between self-efficacy and QoL among elders residing in Tehran nursing homes in 2015.
  Methods & Materials In this cross-sectional descriptive-analytic study, the statistical population comprised the residents of nursing homes, especially catering to the elderly, in Tehran. The sample size was 210 individuals, who were selected based on the research criteria. For the elderly people residing in elderly care centers, quota random sampling was performed, and random sampling in each nursing home was made proportionate to the number of elderly residents therein. General self-efficacy scale (GSE-10), elderly quality of life questionnaire (LIPAD), and demographic questionnaire were utilized to collect data. The tools were investigated in terms of reliability. The elderly residents’ average (SD) age was 78.66 (11.78) years. After sampling and gathering the questionnaires, the collected data were entered into SPSS Version18, and analyzed with descriptive indexes and analytic tests, including frequency, mean, standard deviation, Chi-square test, Kolmogorov–Smirnov test, ANOVA, and independent t test.
  Results The findings showed that the mean (SD) score of self-efficacy among the elder residents of Tehran nursing homes was 17.68 (4.00), and the mean (SD) score of QoL was 27.88 (9.80). There is no significant correlation between self-efficacy and demographic characteristics such as age, sex, or marital status, but there was a significant correlation between the education level (P=0.042) and self-efficacy. There also happened to be a significant correlation between QoL, and age (P=0.047) and education level (P=0.038). Again, there was no significant correlation between QoL, and sex and marital status. In this particular research, the confidence level was considered as 95%.
  Conclusion According to the results of the study, self-efficacy of residential elderlies and their quality of life was low. Increase in self-efficacy among the elderly residents of the nursing homes led to a rise in their QoL.
  Keywords: Self-efficacy, Quality of life, Nursing home
 • Somaye Rezaeimanesh, Ebrahim Norouzi *, Sajad Parsaei, Nahid Shetab Boushehri, Rasoul Norouzi Seyed Hossieni, Narciso Gonzalez Vega Pages 528-537
  Objectives Cognitive functions such as reaction time undergo change with aging. Given the importance of preparation in response to reaction time in various life situations, this study aimed to examine the effect of various foreperiods (0.5, 1.5, 2.5, and 3.5 s), and handedness at the time of simple and choice auditory reaction time.
  Methods & Materials The current research followed a quasi-experimental methodology and was carried out using a self-made software. The study population comprised all old people living in Ahvaz City. Of them, 30 people were selected through purposive sampling method and allocated into two groups of right- and left-handed people. Each individual was randomly tested for simple and selective reaction with randomly chosen foreperiods.
  Results The findings demonstrated a significant difference (PConclusion Since cognitive processing occurs slower in the elderly, it is recommended that foreperiods with very short durations be avoided when preparing elders for different motor skills. In addition, the dominance of the right hemisphere, which contains higher numbers of neurons, among the left-handed might lead them to possess lower reaction times compared with right-handed individuals.
  Keywords: Preparation, Handedness, Reaction time, Aging
 • Mahdi Sohrabi, Rasool Abedanzade, Nahid Shetab Boushehri, Sajad Parsaei *, Hamideh Jahanbakhsh Pages 538-549
  Objectives In recent years, psychology and psychotherapy have received particular attention, especially with regard to the elderly. As a direct consequence of the growing number of mental disorders among the elderly, it has become more important to identify factors affecting the mental health of the elderly. The purpose of this research was to study the relationship between psychological well-being and mental toughness among elders, with physical activity playing the mediator role.
  Methods & Materials This research is a descriptive correlational study. The study subjects included 217 active and non-active elderly people (average age 65.38±3.12 y) selected through a purposeful sampling method. They completed international physical activity, psychological well-being and mental toughness questionnaires. The data were analyzed using the Pearson correlation coefficient. Full consciousness and mental health of inclusion criteria were having. Data were analyzed by using Pearson correlation test was used Bootstrap to determine Mediating Role of Physical Activity. SPSS-21 and AMOS version 18 was used to analyze data. The significance level was considered as PResults Based on the physical activity questionnaire results, the participants were divided into two groups: active and non-active. The results revealed that there were positive and significant relationships between the majority of subscales of mental toughness and psychological well-being. It was also found that the average mental toughness and psychological well-being was higher among active elders than those who were inactive.
  Conclusion In accordance with the results of this study, the elders should be encouraged to perform physical activities, which in turn improves aspects of mental health such as psychological well-being and mental toughness
  Keywords: Mental toughness, Psychological well-being, Elder, Physical activity
 • Sajad Parsaei *, Nahid Shetab Bushehri, Saeed Alboghebish, Somayeh Rezaeimanesh, Parisa Barati Pages 550-557
  Objectives Given the reduction of the ability to correctly predict stimuli, the aging process is often associated with an increase in reaction time. This is particularly more pronounced in the elderly. The neurofeedback program can influence the cognitive function and physical performance by auto-tuning the brain wave abnormalities. The main objective of the current study was to investigate the impact of neurofeedback exercises upon the improvement of the reaction time in elderly, passive males.
  Methods & Materials The study was a quasi-experimental research in which 18 elderly males, with an average (SD) age of 65.38 (3.12) years, were selected and randomly assigned in experimental and control groups. A YB-1000 reaction timer was used to evaluate the reaction time of the subjects across 3 sets of measurements (pretests, midtests, and posttests). The subjects in the experimental group participated in 12 neurofeedback exercise sessions (increase of beta and decrease of theta powers). To eliminate the impact of empathy, the control group was subject to a similar training plan in which they only observed the recorded waves of the experimental group exercises.
  Results Statistical analysis of the results based on the MANCOVA test demonstrated a significant improvement in the reaction time of the experimental group compared with the control group following the neurofeedback exercising (PConclusion Based on the reinforcement or inhibition of the brain waves as well as the improvement of the memory use, neurofeedback exercises can serve as an effective means to improve the cognitive processes (e.g. the reaction time) of the elderly.
  Keywords: Neurofeedback, Brain wave, Reaction time, Elderly
 • Morteza Aslani, Maryam Amidi Mazaheri *, Marziye Batavani Pages 558-565
  Objectives Self-efficacy is a very important factor as far as old age is concerned. Because of the numerous physical and physiological changes occurring in elder’s bodies, self-efficacy has initiated a broad discussion among experts. Numerous studies have revealed that self-efficacy is one of the most important predictors of health behaviors among the elderly and adults in general. Keeping these facts in mind, this study was conducted to evaluate the self-efficacy among the elderly in Fereydunshahr City.
  Methods & Materials The present study was a descriptive-analytical one and was conducted by means of a cross-sectional survey. Two hundred elderly people in Fereydunshahr City were selected by the systematic randomly sampling method. The average (SD) age of the elderly was 68.02 (3.7) years, and 101 (50.5%) of them were women, and 99 (49.5%) were men. The data were collected with a couple of questionnaires. The first questionnaire included demographic characteristics of the elderly, and the second was the Scherer self-efficacy questionnaire. Data were analyzed by SPSS (ver. 20) through descriptive statistics, Pearson correlation, Spearman test, and Independent t test.
  Results The mean (SD) score of self-efficacy among elderly was 26.6 (6.8); the independent t test showed that the self-efficacy score in those with chronic diseases was significantly lower than healthy elders. The average score of self-efficacy in the elderly who lived with family was significantly higher than those who lived alone, and the average self-efficacy score in the elderly people with jobs was significantly higher than those who were unemployed.
  Conclusion Given that self-efficacy is an important component of lifestyle changes, it can be effective in changing behaviors or help in the initiating of healthy behaviors. In this study, self-efficacy of the elderly was moderate. Therefore, designing and implementing educational interventions and promoting healthy practices are recommended.
  Keywords: Self efficacy, Elderly, Fereydunshahr
 • Ehterm Sadat Ilali, Hamid Peyrovi *, Robab Sahaf, Ahmad Ali Akbari Kamrani, Fatemeh Spahbodi Pages 566-571
  Objectives Dialysis is a therapeutic method suitable for elderly people with chronic renal failure. However, the patient faces with multiple challenges. This study explores the challenges of elderly people with dialysis for better identification and prevention of its side effects.
  Methods & Materials In this study, a comprehensive search of electronic databases of PubMed, Web of science, ProQuest, Scopus, Elsevier, Google scholar, and IranMedex was conducted using the key words "Aged," "Renal dialysis," "challenges," and “elderly syndromes" with no time limitation until the end of 2015.
  Results Elderly people undergoing dialysis have multiple physical and mental problems. They consume more drugs and have comorbidity compared to young people. This leads to lower quality of life in them compared to other age groups. Elderly people under dialysis experience more challenges, such as aging syndromes (including falls, functional disability, frailty, and cognitive impairment) compared to healthy people. The prevalence of these disorders is more in the elderly people undergoing dialysis leading to disability and loss of independence and increased mortality rate.
  Conclusion The number of elderly people undergoing dialysis has increased, and it seems that we need to know more about the problems of this age group. With the increasing awareness and knowledge about these problems, we can plan prevention, care, and rehabilitation programs for the elderly people with dialysis.
  Keywords: Aged, Renal dialysis, Challenges, Elderly syndromes