فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 72 (زمستان 1402)

فصلنامه سالمند
پیاپی 72 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجتبی محمدی، حمید الله وردی پور، اکرم قنبری مقدم، حسین مطلبی* صفحات 474-487
  اهداف

  آندروپوز اصطلاح رایج برای یایسگی در مردان سالمند است که کاهش سطح هورمون تستوسترون را توصیف می کند. بسیاری از مردان سالمند مبتلابه آندروپوز برای گفت وگو درمورد مباحث جنسی مشکل دارند و یا خجالت می کشند که موجب کمبود اطلاعات در این باره و اعتقادات و نگرش های غلط نسبت به این موضوع به ویژه در میان خانواده هاست و مطالعات موجود نیز بر روی این مسایل بحث عمیق و خاصی نداشته اند. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی کیفی عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی مردان سالمند مبتلابه آندروپوز بود. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوا در سال 2022 انجام شد. در مطالعه حاضر به منظور دسترسی آسان به سالمندان مبتلابه نشانگان آندروپوز، به روش نمونه گیری هدفمند، سالمندان شرکت کننده از میان مردان سالمندی که به 5 مرکز بهداشتی مناطق مختلف شهر مشهد مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. تجزیه وتحلیل داده ها هم زمان با نمونه گیری و با استفاده از روش تحلیل محتوا قراردادی صورت گرفت. از نرم افزار MAXQD برای مدیریت داده ها استفاده شد. 

  یافته ها

  میانگین سنی سالمندان شرکت کننده 70 سال و با تحصیلات ابتدایی (8 نفر)، راهنمایی (3 نفر)، دیپلم (1 نفر) و بی سواد (2 نفر) بود. یافته ها در290 کد، 19 زیرطبقه، 9 طبقه و 3 درون مایه دسته بندی شدند. درون مایه اول حاکی از ناتوانی جنسی درک شده به صورت های مختلف بود. درون مایه دوم به احساس و تجربه غیرجنسی مردان سالمند شرکت کننده اشاره می کند . درون مایه سوم نیز نوعی از تمایلات به داشتن زندگی جنسی فعال را مطرح ساخت. 

  نتیجه گیری

  نتیجه مصاحبه های عمیق با سالمندان مبتلابه نشانگان آندروپوز بیان کننده مولفه هایی است که می تواند با مطرح شدن و موردتوجه قرار دادن آن ها (شامل ناتوانی جنسی درک شده، حس و تجربه زندگی غیرجنسی و تمایل به زندگی جنسی فعال)، مسیولین و پژوهشگران را در تسهیل برنامه ریزی های مناسب این حوزه یاری دهد. همچنین شناخت حاصل شده از وضعیت موجود و نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر آن، می تواند مبنای پژوهش های جدید در این حوزه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نشانگان آندروپوز، یائسگی مردان، سالمندان
 • دریا شجاعی، فرحناز محمدی شاهبلاغی*، مسعود فلاحی خشکناب، محسن واحدی، افسانه بختیاری، سهیلا زابلی پور صفحات 488-501
  اهداف

  نارسایی قلبی از بیماری های مزمن شایع در سالمندی و به عنوان یک اختلال پیشرونده و ناتوان کننده مطرح می باشد. امروزه به کارگیری روش های حمایتی و غیردارویی در مدیریت بیماری و توانمندسازی بیماران سالمند از اهمیت روزافزونی برخوردار می باشد. مطالعات محدودی در این خصوص در سالمندان دردسترس می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل 5آ بر شدت تنگی نفس و توان خودمدیریتی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی مزمن انجام شد. 

  مواد و روش ها

  این تحقیق یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده است که 75 سالمند مبتلابه نارسایی قلبی مزمن کلاس 2 و 3 شرکت کردند که با توالی تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. گروه آزمایش تحت اجرای برنامه آموزشی خودمدیریتی مبتنی بر مدل 5آ، به مدت 12 هفته قرار گرفتند. گروه کنترل آموزش های معمول را دریافت کردند. داده های تمامی بیماران قبل از مداخله و بلافاصله بعد از مداخله با استفاده از پرسش نامه توان خودمدیریتی (SMAS) و معیار شدت تنگی نفس 5 موردی شورای تحقیقات اصلاح شده (MMRC) بررسی شدند. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه24 تجزیه وتحلیل شد. 

  یافته ها

  میانگین سنی در گروه آزمایش 3/956±68/026 و در گروه کنترل 4/079±69/595 بود. بین دو گروه ازنظر مشخصات جمعیت شناختی و بالینی تفاوت معناداری یافت نشد. پس از اجرای مداخله، توان خودمدیریتی و شدت تنگی نفس در گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (0/001>P). این اختلاف در تمام زیرمقیاس های توان خودمدیریتی بین دو گروه یافت شد (0/001>P). 

  نتیجه گیری

  باتوجه به تاثیر مثبت برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل 5آ بر بهبود توان خودمدیریتی و کاهش شدت تنگی نفس در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی مزمن، می توان از آن به عنوان روشی ساده، کم هزینه، موثر و بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: برنامه خودمدیریتی مدل 5آ، توان خودمدیریتی، تنگی نفس، نارسایی قلبی، سالمندان
 • ناصح محمدی صفا، سید جلال یونسی*، مهشید فروغان، سینا احمدی، محمد رستمی صفحات 502-517
  اهداف

  سالمندان، باتوجه به شرایط فیزیولوژیکی خود، مستعد بیماری های جسمی و روانی مختلفی هستند که می تواند رضایت از زندگی آ ن ها را تحت تاثیر قرار دهد و آ ن ها را به سوی خمودگی و احساس ناشادی بکشاند. از سوی دیگر، مرور زندگی می تواند مداخله ای موثر در افزایش هیجانات مثبت و شادی در سالمندان باشد. بنابراین این مطالعه باهدف تعیین تاثیر برنامه مرور زندگی بر خودشکوفایی و شادکامی سالمندان انجام شد. 

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. آزمودنی ها شامل 22 سالمند 60 سال به بالا مراجعه کننده به مراکز توان بخشی روزانه شهر تهران بودند که به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (11=n) و کنترل (11=n) تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس شکوفایی پرما و پرسش نامه شادکامی آکسفورد استفاده و برنامه مرور زندگی براساس پروتکل درمان مرور زندگی هایت و وبستر اجرا شد. دو مقیاس پیش گفت، بلافاصله و 1 ماه پس از مداخله اندازه گیری شدند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه وتحلیل شدند. 

  یافته ها

  براساس نتایج مطالعه، افزایش معنادار در میانگین کلی نمره های شادکامی و شکوفایی و مولفه های آ ن ها بلافاصله پس از مداخله و 1 ماه پس از مداخله در گروه آزمایش وجود داشت، اما این تغییر در گروه کنترل مشاهده نشد (0/001>P). میانگین نمره شادکامی و شکوفایی در مراحل پیش آزمون در بین نمونه های موردبررسی به ترتیب 50/27 و 98/63 بود که این میزان در پس آزمون و پیگیری به ترتیب برای شادکامی به 58/27 و 57/09 و برای شکوفایی به 111/63 و 104/81 افزایش یافت. 

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان می دهد که کاربرد این نوع مداخله در سالمندان می تواند فرصتی برای شکوفایی و رشد روانی افراد مسن فراهم و بر سطح شادکامی آنان بیفزاید.

  کلیدواژگان: سالمند، شادکامی، خودشکوفایی، مرور زندگی
 • محیا رضی مقدم، مهدی یاسری، زهرا شاهعلی، علی اکبر فضایلی، رجبعلی درودی* صفحات 518-535
  اهداف

  تاثیر سالمندی جمعیت بر مخارج سلامت اجتناب ناپذیر است. سالمندی از طریق تغییرات سلامت افراد و تغییر در تقاضا برای مراقبت های سلامت بر هزینه های سلامت اثر می گذارد. در این مطالعه توزیع سنی و جنسی نرخ مراجعه به بیمارستان و هزینه های مرتبط با آن تعیین و تحلیل شده و همچنین هزینه 19 گروه از خدمات بیمارستانی و طول مدت اقامت در سالمندان و غیرسالمندان مقایسه شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع کمی، مقطعی و توصیفی تحلیلی است که با بررسی 41 میلیون از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال 1399 انجام شده است. نرخ مراجعات، طول مدت اقامت و هزینه های بیمارستانی، متغیرهای پاسخ هستند. هزینه شامل مجموع پرداخت های بیمه، بیماران و یارانه های دولتی است. سن و جنس بیمار، مالکیت بیمارستان و نوع پرونده بیماران متغیرهای توصیفی هستند. برای مقایسه هزینه ها در گروه سالمندان و غیرسالمندان و همچنین زنان و مردان از آزمون من ویتنی استفاده شده است. همبستگی میان گروه های سنی و متغیرهای پاسخ نیز با آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد. 

  یافته ها

  تعداد 3 میلیون و 800 هزار مراجعه به بیمارستان در مدت مطالعه ثبت شد. نرخ مراجعه به بیمارستان در سالمندان 3/7 برابر سایر گروه های سنی است. متوسط طول مدت اقامت در سالمندان 3/1 روز و در غیرسالمندان، 2/2 روز است. میانگین هزینه برای هر بیمار غیرسالمند، 28 میلیون ریال و میانگین هزینه بیماران سالمند 45 میلیون ریال است. میانگین هزینه جراحی، اقامت، دارو و لوازم مصرفی در سالمندان، بیش از 1/5 برابر بیماران زیر 60 سال است. میان نرخ مراجعه و سن بیماران، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (r=0/879, p<0/001). با افزایش سن بیماران، مدت اقامت در بیمارستان به طور معناداری افزایش می یابد (r=0/582, p<0/001). رابطه میان سن بیمار و میانگین هزینه های بیمارستانی بیمار، مثبت و معنادار است (r=0/582, p=0/006).

  نتیجه گیری

  سالمندان در مقایسه با سایر گروه های سنی، نرخ مراجعه به بیمارستان، طول مدت اقامت و میانگین هزینه های بالاتری دارند.

  کلیدواژگان: هزینه های سلامت، بیمه سلامت، پیری، هزینه های بیمارستان
 • مهسا سلیمانی، مریم شیرازی*، ماهرخ کشوری صفحات 536-553
  اهداف

  بستری شدن سالمندان در بیمارستان یک دوره آسیب پذیر برای آن ها محسوب می شود و خطراتی آن ها را تهدید می کند که از مهم ترین آن ها سقوط می باشد. راهنماهای بالینی مختلفی درزمینه پیشگیری از سقوط وجود دارند که سودمندی استفاده از آن ها به کیفیت و پذیرش آن ها در بالین مرتبط است. هدف از مطالعه، ارزیابی کیفیت روش شناختی راهنماهای بالینی منتخب پیشگیری از سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان با ابزار اگری بود. 

  مواد و روش ها

  جست وجوی نظام مند از سال 2009 تا 2020 و با کلیدواژه های راهنمای بالینی، سقوط، پیشگیری، سالمند و بستری در بیمارستان انجام شد. از بین 351 راهنمای بالینی شناسایی شده، 4 راهنما براساس معیارهای ورود و خروج و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 5 متخصص کیفیت راهنماهای منتخب را به طور مستقل با ابزار نقد راهنماهای بالینی در پژوهش و ارزشیابی نسخه 2 ارزیابی کردند. برای شناسایی کیفیت راهنماها، نمرات به صورت «به شدت توصیه می شود» یا«با تغییرات توصیه می شود» دسته بندی شدند. 

  یافته ها

   سه راهنمای بالینی به عنوان «به شدت توصیه می شود» و یک راهنما به عنوان «با تغییرات توصیه می شود» دسته بندی شدند. ازاین رو برای کاهش خطر سقوط سالمندان بستری در بیمارستان ها، امکان بومی سازی و استفاده از راهنماها وجود دارد. میانگین نمرات کلی هر 6 حیطه در راهنماها از زیاد به کم به این شرح بود: 91/1 درصد برای «گویایی در ارایه»، 86/6 درصد برای «چشم انداز و هدف»، 83/6 درصد برای «مشارکت ذی نفعان»، 72/08 درصد برای «استقلال در ویرایش»، 71/14 درصد برای «دقت و کیفیت روش شناختی تدوین» و 66/66 درصد برای «قابلیت به کارگیری». 

  نتیجه گیری

  ارزیابی کیفیت روش شناختی راهنماهای بالینی با استفاده از ابزار اگری، یک مرحله اساسی در استفاده از آن ها در بالین است. پیشنهاد می شود در به روزرسانی راهنماهای بالینی موجود و تدوین راهنما در آینده، از ابزارها و متدولوژی های دردسترس استفاده شود تا کیفیت آن ها تضمین شود.

  کلیدواژگان: سقوط، سالمند، راهنمای بالینی، کیفیت روش شناختی
 • اعظم دمرچی لو، محتشم غفاری، معصومه صادقی پور رودسری، سکینه رخشنده رو* صفحات 554-569
  اهداف

  افزایش جمعیت سالمند در کشور از یک سو، همراه با انواع بیماری ها و مشکلات تهدید کننده جسم و روان آن ها و از سوی دیگر تحولات اجتماعی اقتصادی و تغییر شیوه زندگی فردی و خانوادگی، باعث واکنش های هیجانی نامناسب مثل استرس، اضطراب و افسردگی در جامعه سالمندان شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و مولفه های سلامت روان در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران طراحی شد. 

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی 420 نفر از سالمندان مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که به روش نمونه گیری  تصادفی چند مرحله ای ای در سال 1400 انتخاب شده بودند، انجام شد. تعداد 420نفر از سالمندان ساکن شهر تهران که در مراکز بهداشتی دارای پرونده خانوار بودند، انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی، سنجش کیفیت خواب پیتزبرگ ، سنجش افسردگی، اضطراب و استرس و حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار، چولگی و کشیدگی با نرم افزار SPSS  نسخه 25 و تحلیل مسیر با نرم افزارEQS6.4  انجام شد. 

  یافته ها 

  نتایج یافته ها حاکی از آن بود که 54/5 درصد سالمندان از افسردگی، 64 درصد از اضطراب و 49/3 درصد از استرس رنج می بردند و 91/4 درصد نیز اختلال خواب داشتند. بین حمایت اجتماعی درک شده و مولفه های سلامت روان (افسردگی، اضطراب و استرس) در سالمندان همبستگی معکوس و معنا داری مشاهده شد (0/001>P). همچنین بین حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت خواب همبستگی معکوس و معنh داری مشاهده شد (0/001>P). 

  نتیجه گیری

  باتوجه به ارتباط مثبت حمایت اجتماعی درک شده بر مولفه های سلامت روان و کیفیت خواب در سالمندان  شهر تهران، لزوم توجه بیشتر به مقوله حمایت اجتماعی درک شده در این گروه سنی بیش از پیش مهم تلقی می شود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی درک شده، سلامت روانی، افسردگی، اضطراب، استرس، سالمندان
 • زهرا دلخواه، مرضیه علیوندی وفا*، نعیمه محب صفحات 570-587
  اهداف

   ترس از پیری موضوعی مهم در زندگی سالمندان است که می تواند بر کل زندگی فردی، بین فردی و سلامت روان شناختی سالمند تاثیر داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر رابطه معنای زندگی، خودشفقت ورزی و حمایت اجتماعی ادراک شده با ترس از پیری و نقش میانجیگری سلامت معنوی در سالمندان شهر ایلام بود. 

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از سالمندان با دامنه سنی (65-80) سال و با روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود که نمونه های این پژوهش شامل 300 (مرد/زن) سالمند از شهر ایلام بود. ابزار ارزیابی پرسش نامه های پرسش نامه معنای زندگی استگر و همکاران، خودشفقت ورزی نف، پرسش نامه حمایت اجتماعی فیلپس، پرسش نامه ترس از پیری لاشر و پرسش نامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با شاخص های آمار توصیفی ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادله ساختاری آموس نسخه 24 و روش حداکثر درست نمایی یا (ML) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. 

  یافته ها

   از مجموع کل (300=n) نمونه پژوهش، 140 نفر (46/77 درصد) مرد و 160 نفر (53/33 درصد) زن بودند. در نمونه موردمطالعه، ازنظر دامنه سنی 157 نفر (52/33 درصد) در گروه سنی 65 تا 69 سال، 83 نفر (28/33درصد) در گروه سنی 70 الی 75 سال و 58 نفر (19/33 درصد) در گروه سنی 76 الی 80 سال قرار داشتند. مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل پژوهش بیانگر آن بود که معنای زندگی 39 درصد، خودشفقت ورزی 43 درصد و حمایت اجتماعی ادراک شده 27 درصد تغییرات مربوط به متغیر ترس از پیری را به طور مستقیم تبیین می کنند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که متغیر معنای زندگی و خودشفقت ورزی به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی -سلامت معنوی-بر ترس از پیری تاثیر دارد. این در حالی است که سلامت معنوی ازنظر آماری نقش میانجی برای تاثیرگذاری حمایت اجتماعی بر ترس از پیری ندارد (P>0/05).<p). style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">

  نتیجه گیری

   می توان از متغیرهای معنای زندگی، خودشفقت ورزی، حمایت اجتماعی ادارک شده و سلامت معنوی در راستای مداخلات آموزشی درمانی ترس از پیری در سالمندان بهره گرفت. 
  </p).>

  کلیدواژگان: معنای زندگی، خودشفقت ورزی، حمایت اجتماعی ادراک شده، ترس از پیری، سلامت معنوی، سالمندان
 • پریسا نصرتی، پریسا جانجانی، خدامراد مومنی* صفحات 588-605
  اهداف

  کلیشه های سنی به عنوان باورهای مشترک اجتماعی درمورد روند پیری و افراد مسن است که می تواند اثرات قابل توجهی بر سلامت جسم و روان سالمندان داشته باشد. باتوجه به فقدان یک ابزار مناسب در ایران جهت سنجش کلیشه های سنی، مطالعه حاضر باهدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه کلیشه های سنی انجام شد. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سالمندان 60 سال و بالاتر استان کرمانشاه بود که 360 نفر براساس معیارهای ورود به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسش نامه کلیشه های سنی کورنات و روترماند و آگاهی از تغییرات وابسته به سن کاسپر و همکاران پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار SPSS نسخه 26 و آموس نسخه 24 انجام شد. برای همه تحلیل ها سطح معناداری 05/0≥P در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر، میانگین سنی سالمندان مشارکت کننده 5/88±67/66 سال بود. تعداد پاسخگویان مرد 175 نفر (48/6 درصد) و تعداد پاسخگویان زن 185 نفر (51/4 درصد) بود. در نتایج تحلیل داده ها، پایایی درونی برحسب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس های خانواده و مشارکت 0/871، دوستان و آشنایان 0/842، مذهب و معنویت 0/747، فعالیت های فراغت و تعهد اجتماعی یا مدنی 0/774، شخصیت و شیوه زندگی 0/809، وضعیت مالی و مسایل مربوط به پول 0/846، کار و اشتغال 0/859 و آمادگی جسمانی و روانی، سلامتی و ظاهر 0/874 به دست آمد. به منظور بررسی روایی پرسش نامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و روایی هم زمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل برازش شده برای پیش بینی 8 عامل (زیرمقیاس های پرسش نامه) از برازش بسیار خوبی در نمونه موردمطالعه برخوردار است. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نمره زیرمقیاس های پرسش نامه کلیشه های سنی همبستگی مستقیم و معناداری با دو زیرمقیاس پرسش نامه آگاهی از تغییرات وابسته به سن دارد.

  نتیجه گیری

  نسخه فارسی پرسش نامه کلیشه های سنی از روایی و پایایی مطلوبی در میان سالمندان برخوردار است. باتوجه به ویژگی های روان سنجی مناسب، کاربست این پرسش نامه در مطالعات آینده و بررسی رابطه کلیشه های سنی با دیگر متغیرهای مهم سالمندان می تواند باب جدیدی در حوزه مطالعات سالمندی در ایران بگشاید.

  کلیدواژگان: کلیشه های سنی، سالمندان، روان سنجی
 • زهره نجات زاده گان عیدگاهی، رضا دهنویه، وحیدرضا برهانی نژاد، علیرضا علیخانی، وجیهه روحی* صفحات 606-619
  اهداف

  در سناریوی نوظهور همه گیری بیماری های واگیر، افراد مسن آسیب پذیرترین گروه در معرض خطر ابتلا هستند که مدل چرخ آینده، امکان شناخت ابعاد و اثرات مختلف این بیماری ها را فراهم می کند. بنابراین این مطالعه باهدف تعیین اثرات مختلف همه گیری بیماری های واگیر نوظهور بر سالمندان مبتنی بر تجربه کووید-19 با استفاده از مدل چرخ آینده در ایران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه کیفی و خبره محور با استفاده از نسخه دوم چرخ آینده برای شناسایی اثرات همه گیری بیماری های واگیر نوظهور بر سالمندان در سال 1401 انجام شد. برای جمع آوری و تایید داده ها، از نظرات خبرگان استفاده شد و چرخ آینده در طی سه گام انجام شد. ابتدا اثرات با بارش افکار خبرگان کارگروه سالمندی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت کرمان استخراج شد و با روش تحلیل اجتماعی، فناوری، اقتصادی، محیط زیست و سیاسی در تعامل با سایر کارگروه های این پژوهشکده بررسی شدند. سپس با واقع گرایی ادعاها به محک گذاشته شد و درنهایت فرصت ها، تهدیدات و افق زمانی تاثیرات با اجماع نظرات خبرگان نهایی شدند. 

  یافته ها

  در این مطالعه 81 اثر همه گیری بیماری های واگیر نوظهور بر سالمندان شناسایی و در 6 بعد اجتماعی-روانی (25 اثر)، فناوری (3 اثر)، اقتصادی (7 اثر)، محیط زیست (1 اثر)، سیاسی (3 اثر) و سلامتی (38) طبقه بندی شدند. همچنین 10 فرصت و 9 تهدید ناشی از این جنس همه گیری ها بر سالمندان و افق زمانی این تاثیرات مشخص شد. 

  نتیجه گیری

  شیوع بیماری های واگیر نوظهور اثرات متفاوت و چندبعدی بر سالمندان جهان و بالتبع ایران برجای می گذارد که می توان از تجارب مواجهه با همه گیری جهانی کووید-19 بهره گرفت و الزامات و راهکارهای تقابل با موارد مشابه در آینده را مدنظر قرار داد.

  کلیدواژگان: بیماری‎ های واگیر، بیماری های نوظهور، کووید-19، سالمند، چرخ آینده​​​​​​​
 • ملیحه صبور، فرحان قنبری، پردیس کشیری، فاطمه شاهسواری* صفحات 620-631
  اهداف

  باتوجه به افزایش جمعیت سالمندان و نیاز به ارتقا سلامت و کیفیت زندگی آنان‏، تقاضای خدمات اجتماعی و مراقبت‏های بهداشتی افزایش یافته است. مطالعه‏ حاضر باهدف بررسی میزان تمایل به کار با سالمندان و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. 

  مواد و روش ها

  مطالعه‏ حاضر از توصیفی تحلیلی است و باهدف بررسی میزان تمایل به کار با سالمندان در بین دانشجویان دندانپزشکی در سال 1400 انجام شد. جامعه‏ موردمطالعه کلیه‏ دانشجویان دختر و پسر رشته‏ دندانپزشکی دانشگاه  علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بدون محدودیت سنی بودند که 287 نفر از دانشجویان دندانپزشکی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. از پرسش نامه‏ تمایل به کار با افراد سالمند که شامل 20 گویه در 4 بعد می باشد برای جمع آوری داده استفاده شد. داده‏های موردنظر به علت همه گیری کووید-19 از طریق ارسال پرسش نامه به صورت آنلاین (غیرحضوری) جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار ‏SPSS نسخه 23 و با استفاده از آزمون تی مستقل، رگرسیون خطی چندگانه و واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شدند. 

  یافته ها

  میانگین سن دانشجویان شرکت کننده در تحقیق (3/807±23/9) بود و میانگین نمره تمایل به کار با سالمندان در بین دانشجویان دندانپزشکی (13/004±51/69) به دست آمد. مطابق یافته های این پژوهش، تمایل به کار با سالمندان در بین دانشجویان ترم های مختلف دندانپزشکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و نیز گذراندن واحد درسی سالمند شناسی تاثیری در افزایش تمایل کار با سالمندان نداشته است (P>0/05). همچنین تجربه کار با سالمندان، بازدید از مراکز نگهداری و مراکز توان بخشی سالمندان و شرکت در کنفرانس ها وکارگاه ها با موضوع سالمندی، همکاری های داوطلبانه با خیریه ها به طور معناداری تمایل به کار با سالمندان را در بین دانشجویان افزایش می دهد (P>0/001). 

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه‏ حاضر نشان داد میزان تمایل به کار با سالمندان در بین دانشجویان دندانپزشکی در حد مطلوب نیست. همچنین دانشجویانی که تجربه کار با سالمند و یا تجربه بازدید از مراکز نگهداری از سالمندان داشتند و یا در کارگاه یا همایش های مربوط به حوزه سالمندی شرکت کرده بودند، تمایل بیشتری به کار با سالمندان داشتند. بنابراین طراحی واحدهای درسی و دادن آموزش به دانشجویان در دوران تحصیل و برگزاری دوره‏های بازآموزی و همایش‏ها با موضوعات سالمندی می‏تواند نقش بسیار موثری در افزایش تمایل آن ها به کار با سالمندان داشته باشد.

  کلیدواژگان: سالمندان، دانشجویان دندانپزشکی، پیری
|
 • Mojtaba Mohammadi, Hamid Allahverdipour, Akram Ghanbari Moghaddam, Hossein Matlabi* Pages 474-487
  Objectives

  Andropause is the common term for menopause in older men, which is characterized by a decrease in testosterone levels. Many elderly men with andropause have difficulty or are embarrassed to talk about sexual topics, which causes a lack of information or wrong beliefs and attitudes towards this issue, especially among families. The existing studies in Iran have not had a deep and special attention on this issue. Therefore, this study aims to qualitatively investigate the factors affecting the quality of sexual life in Iranian elderly men with andropause. 

  Methods & Materials

  This is a qualitative study conducted in 2022 using the content analysis method. Using a purposeful sampling method, 14 elderly men with andropause were selected from among those who visited five health centers in different areas of Mashhad city in Iran. Data were collected using a semi-structured interview. Data analysis was done at the same time as sampling by using the conventional content analysis method. MAXQD software was used for data management. 

  Results

  The mean age of the participants was 70 years. Eight men had primary education, three had middle school education, one had a high school diploma, and two were illiterate. The findings included 290 codes, 19 subcategories, 9 categories, and 3 themes. The themes were perceived sexual impotence, non-sexual feelings and experiences, and the desire to have an active sexual life. 

  Conclusion

  The result of in-depth interviews with the elderly with andropause showed the components that can be addressed by officials and researchers for facilitating appropriate planning in this area. The knowledge of the existing situation and how the affecting factors can be the basis of new studioes in this field.

  Keywords: Andropause, Male menopause, Elderly
 • Darya Shojaee, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi*, Masoud Fallahi-Khoshknab, Mohsen Vahedi, Afsaneh Bakhtiari, Soheila Zabolypour Pages 488-501
  Objectives

  Heart failure is one of the common chronic diseases in old age and is considered as a progressive and debilitating disorder. Nowadays, the use of supportive and non-pharmacological methods in disease management and empowerment of elderly patients is of increasing importance. This study was aims to assess the effect of a 5A model-based self-management program on self-management ability and dyspnea severity in the elderly with chronic heart failure.

  Methods & Materials

  This is a randomized controlled clinical trial that was conducted on 75 eligible elderly people with heart failure (Class II or III) in Babol, Iran. They were randomly divided into two groups of intervention and control. The intervention group received the self-management training program based on the 5A model for 12 weeks. The control group received the usual training. The data before and immediately after the intervention were collected using the self-management ability scale (SMAS) and the five-item modified Medical Research Council (MMRC) dyspnea scale. The collected data was analyzed in SPSS software version 24. 

  Results

  The mean age of patients was 68.026±3.956 in the intervention group and 69.595±4.079 in the control group. There were no statistically significant differences between the two groups in terms of demographic and clinical characteristics. After the intervention, the total SMAS score and severity of dyspnea in the intervention group were significantly higher than in the control group (P<0.001). The difference was also significant in all subscales of SMAS between the two groups (P<0.001). 

  Conclusion

  Considering the positive effect of the 5A model-based self-management program on improving self-management ability and reducing the severity of dyspnea in the elderly with chronic heart failure, it can be used as a simple, low-cost, effective method, without the need to go to medical centers, to improve the quality of life of these patients.

  Keywords: Model 5A, Self-management, Dyspnea, Heart failure, Elderly
 • Naseh Mohammadi Safa, Seyed Jalal Younesi*, Mahshid Foroughan, Sina Ahmadi, Mohammad Rostami Pages 502-517
  Objectives

  Older people experience physical and psychological changes that can negatively affect their life satisfaction and result in unhappiness. Life review therapy can be an effective intervention in increasing the positive feelings and happiness of the elderly. This study aims to determine the effects of a life review therapy program on self-actualization and happiness among older adults. 

  Methods & Materials

  This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test/follow-up design. Participants were 22 elderly people aged ≥60 years referred to a daycare center in Tehran, Iran. They were randomly divided into two intervention (n=11) and control (n=11) groups. The perma flourishing scale and the Oxford happiness questionnaire were used to collect data before, immediately after, and one month after the intervention. The life review therapy was performed according to Haight and Webester’s protocol. The collected data were analyzed in SPSS software, version 26. 

  Results

  There was a significant increase in the total mean scores of happiness and flourishing scores in the intervention group immediately and one month after the intervention (P<0.001), but no significant change was reported in the control group. The mean scores of happiness and flourishing in the intervention group in the pre-test phase were 50.27 and 98.63, respectively. In the post-test and follow-up phases, these scores reached 58.27 and 57.09 for happiness and 111.63 and 104.81 for flourishing, respectively. 

  Conclusion

  The present study shows that life review intervention in can provide an opportunity for flourishing and psychological development and also an increase in the level of happiness among older adults.

  Keywords: Elderly, Happiness, Self-actualization, Life review
 • Mahya Razimoghadam, Mehdi Yaseri, Zahra Shahali, Ali Akbar Fazaeli, Rajabali Daroudi* Pages 518-535
  Objectives

  The impact of population aging on health expenditure is inevitable. It affects health expenditure by causing changes in people’s health status and the demand for health care services. In this study, we aim to investigate the age-related and gender-related differences in hospital admission rate, length of stay, and hospital costs of people in Iran.

  Methods & Materials

  This is a quantitative, descriptive-analytical study with a cross-sectional design conducted on data of 41 million Iranian people covered by the Iran Health Insurance Organization in 2020. Hospital admission rate, length of stay, and hospital costs were dependent variables. Hospital costs included insurance payments, patients’ out-of-pocket spending, and government subsidies. Age and sex of the patients, ownership of the hospital, type of patients’ medical files were descriptive variables. The Mann-Whitney U test was used to compare hospital costs between elderly (>60 years of age) and non-elderly (<60 years of age) groups and between females and males. Spearman’s correlation test was used to find the correlation between age and dependent variables. 

  Results

  During the study period, there were about 3,800,000 hospital admissions. The rate of hospital admission in the elderly was 3.7 times higher than that of non-elderly groups. The average length of stay was 1.3 days for the elderly, and 2.2 days for the non-elderly. In the elderly group, men had a higher hospital admission rate than women, while in non-elderly groups, women had a higher admission rate. The average hospital cost was 28 million IRR for the non-elderly and 45 million IRR for the elderly. The average cost of surgery, hospitalization, medicine and medical consumables for the elderly was 1.5 times more than that of the non-elderly. There was a positive and significant relationship between the hospital admission rate and age of the patients (r=0.879, P<0.001). As the age of the patients increased, the length of stay in the hospital increased significantly (r=0.582, P<0.001). The relationship between patients’ age and the average hospital cost was also positive and significant (r=0.582, P=0.006).

  Conclusion

  Hospital admission rate, length of stay, and average hospital costs are significantly higher for the elderly in Iran.

  Keywords: Health Expenditures, Health Insurance, Aging, Hospital Costs
 • Mahsa Soleimani, Maryam Shirazi*, Mahrokh Keshvari Pages 536-553
  Objectives

  Hospitalization is a vulnerable period for the elderly. During this period, they are at risk of falling. There are various clinical guidelines for fall prevention, whose usefulness depends on their quality and clinical acceptance. This study was to evaluate the methodological quality of selected clinical guidelines for fall prevention in hospitalized elderly people in Iran using the Appraisal of Guidelines, Research, and Evaluation (AGREE) checklist. 

  Methods & Materials

  A systematic search was conducted for clinical guidelines published from 2009 to 2020 using the keywords clinical guideline, falling, prevention, aged, and hospitalization. Of 351 clinical guidelines identified, 4 guidelines were selected based on the inclusion and exclusion criteria and by a purposive sampling method. The quality of the selected guidelines was evaluated by 5 experts independently using the AGREE II checklist. Based on the quality scores, the guidelines were categorized as “highly recommended” or “recommended with modifications”. 

  Results

  The "Falls Assessment and Prevention of Falls in Older People", "Preventing Falls and Harm From Falls in Older People", and "Preventing Falls and Reducing Injury from Falls" were categorized as highly recommended, while the "Post Fall Multidisciplinary Management Guidelines for Western Australian Health Care Settings" was categorized as “recommended with modifications”. Therefore, they can be localized and used to reduce the risk of falls in hospitalized elderly people in Iran. The mean overall scores of 6 domains for the guidelines were as follows: 91. 1% for “clarity of presentation”, 86. 6% for “scope and purpose”, 83. 6% for “stakeholder involvement” 72. 08% for “editorial independence”, 71. 14% for “rigor of development”, and 66. 66% for “applicability”. 

  Conclusion

  Evaluation of the methodological quality of clinical guidelines using the AGREE tool should be done to be able to be used in clinical practice. It is recommended to use these tools in updating the current or future clinical guidelines to ensure their methodological quality.

  Keywords: Fall, Aged, Guideline, Methodological Quality
 • Aazam Damerchi Lou, Mohtasham Ghaffari, Maasomeh Sadeghipour Roudsari, Sakineh Rakhshanderou* Pages 554-569
  Objectives

  The increase in the aged population, associated with various diseases and problems that threaten physical and mental health, as well as the social and economic developments and changes in individual and family lifestyles, have caused inappropriate emotional responses such as stress, anxiety and depression in the elderly in Iran. The present study aims to determine the relationship of perceived social support with sleep quality and mental health in elderly people referred to health centers in Tehran, Iran. 

  Methods & Materials

  This is a descriptive-analytical study with a cross-sectional design that was conducted on 420 elderly people referred to health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran in 2021, who were selected by a multi-stage random sampling method. A demographic form, the pittsburgh sleep quality index (PSQI), the depression anxiety stress scale-21 (DASS-21), and the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS) were used to collect information. Data analysis was done using Pearson’s correlation test and descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, skewness, and kurtosis) in SPSS software version 25 and path analysis in EQS software, version 6.4. 

  Results

  The findings indicated that 54.5% of the elderly had depression, 64% had anxiety, 49.3% had stress, and 91.4% had sleep disorders. A negative and significant correlation was found between perceived social support and mental health components (depression, anxiety, and stress) in the elderly (P<0.001). and also between perceived social support and sleep quality (P<0.001). 

  Conclusion

  Considering the positive relationship of perceived social support with mental health and sleep quality of the elderly in Tehran, there is a need to pay more attention to their perceived social support.

  Keywords: Perceived social support, Mental health, Depression, Anxiety, Stress, Older adults
 • Zahra Delkhah, Marziyeh Alivandi Vafa*, Naeimeh Moheb Pages 570-587
  Objectives

  This study aims to assess the relationship of the meaning of life, self-compassion and perceived social support with the fear of aging in the elderly in Iran, mediated by spiritual well-being. 

  Methods & Materials

  This is a descriptive-correlational study with a cross-sectional design. The study population consists of the elderly aged 65-80 years in Ila, Iran. Using a purposive sampling method، 300 elderly (men and woman) were selected. The assessment tools included Steger et al. ’s Meaning of Life Questionnaires, Neff’s Self-Compassion Scale, Phillips et al. ’s Social Support Appraisals Scale, Lasher and Faulkender’s Anxiety about Aging Scale, and Paloutzian & Ellison’s Spiritual Well Being Scale. Data were analyzed using Pearson’s correlation test, descriptive statistics, and the maximum likelihood method (ML) in SPSS software, version 26, and structural equation modeling in AMOS version 24.

  Results

  Participants were 140(46.77%) males and 83(28.33%) females. In terms of age range, 157 (53.33%) were in the age group of 65-69 years, 85 (28.33%) in the age group of 70-75 years, and 58 (19.33%) in the age group of 76-80 years. The values of path coefficients indicated that the meaning of life (39%)، self-compassion (43%), and perceived social support (27%) directly explained the changes in the fear of aging. The meaning of life and self-compassion variables were indirectly related to the fear of aging through spiritual well-being. Spiritual well-being did not statistically mediate the relationship between perceived social support and fear of aging (P>0.05). 

  Conclusion

  Meaning in life, self-compassion, perceived social support, and spiritual well-being can be used in educational interventions for the treatment of fear of aging in the elderly.

  Keywords: Meaning in life, self-compassion, perceived social support, fear of aging, spiritual well-being, elderly
 • Parisa Nosrati, Parisa Janjani, Khodamorad Momeni* Pages 588-605
  Objectives

  Age stereotypes, as common social beliefs about the aging process and the age groups, can have a considerable impact on the physical and mental health. Considering the lack of a reliable tool in Iran to measure age stereotypes, the present study was aims to investigate the validity and reliability of the Persian version of the age stereotypes questionnaire.

  Methods & Materials

  This is a descriptive-cross-sectional study. Participants were 360 elderly people over 60 years old in Kermanshah, Iran, who were selected based on the inclusion criteria using a convenience sampling method. Participants completed the Persian versions of Kornadt and Rothermund’s age stereotypes questionnaire and Kaspar et al.’s awareness of age-related changes (AARC) questionnaire. Data analysis was done using descriptive statistics and confirmatory factor analysis in SPSS software, version 26 and AMOS version 24. The significance level was set at 0.05.

  Results

  The mean age of participants was 67.66±5.88 years. Participants were 175(48.6%) males and 185(51.4%) females. In assessing internal consistency, Cronbach’s alpha for the subscale of family and partnership was obtained 0.871; for the friends and acquaintances subscale, 0.842; for religion and spirituality subscale, 0.747; for leisure activities and social or civic commitment subscale, 0.774; for personality and way of living subscale, 0.809; for financial situation and dealing with money-related issues, 0.846; for work and employment subscale, 0.859; and for physical and mental fitness, health and appearance, 0.874. The results of confirmatory factor analysis showed that the eight-factor model had a very good fit. The results of Pearson’s correlation test showed that the subscales of the age stereotypes questionnaire had a positive and significant correlation with the two subscales of the AARC questionnaire.

  Conclusion

  The Persian version of the age stereotypes questionnaire has good validity and reliability for older adults. It can be used in future studies in Iran to examine the relationship between age stereotypes and other important variables related to old age.

  Keywords: Age stereotypes, Older adults, Psychometrics
 • Zohreh Nejatzadehgan Eidgahi, Reza Dehnavieh, Vahidreza Borhaninejad, Alireza Alikhani, Vajihe Rouhi* Pages 606-619
  Objectives

  During the outbreak of the infectious diseases, the elderly are at a higher risk. The future wheel model can help understand the different dimensions and effects of these diseases. The present study aims to determine the different effects of the emerging infectious disease pandemics on elderly people based on the experiences from the COVID-19 pandemic in Iran using the future wheel model.

  Methods & Materials

  In this qualitative expert-oriented study conducted in 2022, the second version of the future wheel was used to identify the effects in three steps. First, the effects were extracted by brainstorming method with a panel of experts (the Aging Committee of the Research Institute for Future Studies in Health, Kerman, Iran). Then, the effects were analyzed with the STEEP method and in interaction with other two panel of experts. In the next step, the effects were examined, and after reaching a consensus, the future wheel of the effects and their time horizon was provided.

  Results

  In this study, 81 effects of the emerging infectious disease pandemics on the elderly were identified in 6 dimensions of socio-psychological (n=25), technological (n=3), economic (n=7), environmental (n=1), political (n=3), and health (n=38). Of these, 10 opportunities and 9 threats and their time horizons were extracted. 

  Conclusion

  The outbreak of the emerging infectious diseases such as COVID-19 can leave multi-dimensional effects on the elderly in the world including Iran. We can take advantage of the experiences of facing the COVID-19 pandemic and consider the requirements and solutions for dealing with similar pandemics in the future.

  Keywords: Pandemics, Emerging Diseases, COVID-19, Aged, Future Wheel
 • Malihe Saboor, Farhan Ghanbari, Pardis Kashiri, Fatemeh Shahsawari* Pages 620-631
  Objectives

  Due to the increase in the aged population and the need to improve their health and quality of life, the demand for social services and health care has increased. The present study e aims to investigate the willingness to work with the elderly and the related factors among Iranian dental students.

  Methods & Materials

  This descriptive-analytical study was conducted in 2021. The study population consists of all male and female students in dentistry from the Islamic Azad University, Tehran Dental Branch. Of these, 287 were selected by a purposive sampling method. The Willingness to Work with elderly people scale, with 20 items and 4 subscales, was used for data collection. Due to the COVID-19 pandemic, the data was collected online. The collected data were analyzed in SPSS software, version 23 using the independent t-test, multiple linear regression analysis, and one-way analysis of variance.

  Results

  The mean age of students was 23.9±3.807 years, and the mean score of willingness was 51.69±13.004. Having the gerontology course did not have a significant effect on increasing the willingness (P>0.05). The willingness level was significantly different in terms of experience working with the elderly, visiting senior care and rehabilitation centers, attending conferences and workshops about gerontology, and voluntary activities (charities) for the elderly (P<0.001).

  Conclusion

  The Iranian dental students’ willingness to work with the elderly is not favorable. The students with experience working with the elderly, visiting senior care centers, or attending workshops or conferences on gerontology are more willing to work with the elderly. Therefore, designing educational courses and holding workshops or conferences on gerontology for dental students can be effective in increasing their willingness to work with the elderly.

  Keywords: Elderly, Dental students, Gerontology