فهرست مطالب

Crop Protection - Volume:6 Issue: 1, 2017
 • Volume:6 Issue: 1, 2017
 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین علایی، سعید ملایی، سیدباقر محمودی، روح الله صابری ریسه صفحات 1-13
  تعداد ده جدایه از قارچ های شبیه به Rhizoctonia از ریشه و ساقه های آلوده پسته (Pistacia vera) با علائم زردی و نکروز از خزانه های تجاری شهرستان رفسنجان، ایران، در پاییز 1390 جداسازی شد. گیاهچه های آلوده علائم زردی و نکروزه داشتند. براساس خصوصیات هیف و تعداد هسته، تمام جدایه ها به عنوان ریزوکتونیای دوهسته ای شناسایی شدند. جدایه های نماینده برای تعیین گروه آناستوموزی، دمای بهینه رشد، و ویژگی نواحی ITS-rDNA و بیماریزایی آنها روی پسته در شرایط گلخانه و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی پیوند هیفی با جدایه های شاخص از گروه های آناستوموزی دوهسته ای AG-A، AG-Ba، AG-G و AG-F و هم چنین جدایه های چندهسته ای AG-4 که قبلا از روی پسته جداسازی شده بودند انجام شد. دمای بهینه رشد برای تمام ریزوکتونیاهای دوهسته ای 35 درجه سلسیوس بود. در شرایط گلخانه، علائم پوسیدگی ریشه 30 روز پس از آلودگی مشاهده شد و مرگ کامل گیاه دو هفته بعد صورت گرفت. طبق داده های مولکولی و تعیین گروه های آناستوموزی نتایج نشان داد که تمام جدایه ها بیش ترین شباهت را به گروه آناستوموزی F دارند. این اولین گزارش گروه آناستوموزی F (AG-F) از ریزوکتونیاهای دوهسته ای، عامل پوسیدگی ریشه و ساقه پسته در ایران و جهان است.
  کلیدواژگان: نهال پسته، Rhizoctonia sp، _ واکنش زنجیره ای پلیمراز، استخراج دی، ان، ای، AG، F
 • وینود کومار، چاندرا شکار ماتلا صفحات 15-23
  اسانس های گیاهی از اندام های هوایی گیاهان Aster indamellus Grierson، Calamintha umbrosa Benth. و Erigeron annuus (L.) Pres. استخراج و توسط GC و GC/MS مورد شناسایی قرار گرفت. سپس ترکیب استیلنی cis-lachnophyllum ester از گیاه E. annuus جداسازی شد و طیف آن توسط دستگاه NMR مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اثرات سمی و دورکنندگی ترکیبات فوق روی شته خردل بررسی شدند. اسانس های گیاه E. annuus و C. umbrosa اثرات تماسی مستقیم و تدخینی بالایی نشان دادند. مقدار LC50 اسانس E. annuus در تماس مستقیم معادل 43/0 میلی گرم در میلی لیتر و در تماس غیرمستقیم معادل 76/1 میلی گرم در لیتر بود. اما مقدار LC50 برای اسانس E. annuus در حالت تدخینی معادل 29/1 میلی گرم در لیتر و برای اسانس C. umbrosa معادل 1 میلی گرم در لیتر بود. مدت زمان لازم برای مرگ ومیر 50 درصد از جمعیت (LT50) توسط استر استیلنی در غلظت 10 میلی لیتر بر لیتر معادل 10 ساعت و برای اسانس E. annuus معادل 13 ساعت بود. به طور کلی اسانس گیاه E. annuus و ماده استیلنی آن به-عنوان یک آفت کش گیاهی روی آفات زراعی مهم موثر است.
  کلیدواژگان: اسانس، استر سیس لاکنوفیلوم، شته خردل، سمیت، دورکنندگی
 • داود کولیوند، نعمت سخندان بشیر، افشین رستمی صفحات 25-34
  ویروس موزاییک خیار یکی از ویروس های گیاهی شایع با دامنه میزبانی وسیع بیش از 1200 گونه گیاهی است. یکی از مولفه های محدودکننده ردیابی این ویروس در دسترس نبودن آنتی بادی اختصاصی ویروس علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه است. تکنولوژی دی ان ای نوترکیب امکان سهل تر تولید آنتی بادی را بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته فراهم کرده است. در تحقیق حاضر ژن پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار که در سازه pTZ57CMVCP همسانه-سازی شد درون ناقل بیانی pET21a همسانه سازی شد و درون استرین Rosetta باکتریEscherichia coli منتقل شد. بیان CMV CP توسط الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید (SDS-PAGE) بررسی و با استفاده از وسترن بلات، سنجش لکه گذاری نقطه ای و الیزا توسط آنتی بادی ویروس موزاییک خیار تایید شد. پروتئین بیان شده با استفاده از کیت خالص سازی T7.Tag تخلیص و به منظور تهیه آنتی بادی در بدن دو عدد موش استفاده شد. IgG تخلیص و IgG کانژوگه شده علیه پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار دارای اختصاصیت و حساسیت مناسب برای ردیابی پروتیئن پوششی بیان شده و هم چنین گیاهان کدو آلوده به CMV در الایزای غیرمستقیم، الایزای دوطرفه و وسترن بلات بودند. آنتی بادی های تهیه شده می توانند در تست های سرولوژیکی و سرومولکولی در مطالعه ویروس و غربال گیاهان آلوده استفاده شود. این اولین گزارش از تهیه آنتی بادی در برابر پروتیئن پوششی یک جدایه بومی ویروس موزاییک خیار می باشد.
  کلیدواژگان: آنتی بادی، پوشش پروتئینی، ویروس موزاییک خیار، E، coli، بیان، وسترن بلات
 • خسرو چهری، سیدمقداد حسنی صفحات 35-44
  غلات وحشی از جمله خوراک اولیه احشام محسوب می شوند که قابلیت فراوانی به آلودگی-های قارچی به ویژه گونه های قارچی تولیدکننده زهرابه نظیر گونه های آسپرژیلوس دارند. به منظور بررسی تنوع زیستی گونه های آسپرژیلوس مرتبط با سنبله علف های هرز متعلق به خانواده غلات، سنبله های آلوده این گیاهان از مناطق مختلف غرب ایران جمع آوری شدند. پنجاه و شش جدایه آسپرژیلوس از تمام خوشه های آلوده به دست آمد و براساس ویژگی های مورفولوژیکی چهار گونه (26) Aspergillus niger، (24) Aspergillus flavus، (4) Aspergillus fumigatus، و (2) Aspergillus japonicus شناسایی شد. شناسایی گونه A. flavus با استفاده از آغازگرهای اختصاصی AFLA-F/AFLA-R با تولید باند اختصاصی 413 جفت بازی تایید شد. هم چنین در این مطالعه، آلودگی غلات وحشی به آفلاتوکسین (AFs) با استفاده از روش الیزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ردیابی افلاتوکسین در 24 نمونه مثبت ارزیابی شد و مقدار آن در نمونه های مختلف بین 63/0 تا 86/134 میکروگرم بر کیلوگرم تعیین شد. بالاترین سطح آفلاتوکسین در نمونه های متعلق به روانسر، بیستون، ماهیدشت، و سرپل ذهاب (بیش از 50 میکروگرم بر کیلوگرم) مشاهده شدکه بالاتر از میزان مجاز استاندارد در اتحادیه اروپا و ایران (20 میکروگرم بر کیلوگرم در غذای حیوانات) می-باشد.
  کلیدواژگان: افلاتوکسین، پرایمر اختصاصی، الایزا
 • موبولاد دل آکینبولوما، فرانسیس کولاوله اوت، امانوئل اولوروتوبا یی صفحات 45-52
  سه حلال مختلف شامل هگزان، اتیل استات و اتانول برای استخراج و بررسی وجود و یا عدم وجود ترکیبات ثانویه گیاهی از بذور فلفل Piper guineense مورد استفاده قرار گرفت. سپس عصاره ها روی حشرات کامل شپشه ذرت Sitophilus zeamais ارزیابی شدند. این مطالعه در شرایط آزمایشگاهی در دمای 2 ± 27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. پارامترهای ارزیابی شده شامل اثرات عصاره ها روی سمیت تماسی، دورکنندگی و تاثیر بر جوانه زنی بذور ذرت بودند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود انواع ترکیبات ثانویه به جز ترکیبات فلاونوئیدی و استروئیدی بودند. هم چنین تمام عصاره ها دارای خاصیت کشنده و دورکننده بودند با این تفاوت که عصاره اتانولی بیش ترین تاثیر را داشت. این درحالی است که عصاره ها همانند اتانول به عنوان شاهد تاثیری بر جوانه زنی بذور نداشتند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عصاره بذر فلفل می تواند به عنوان حشره کش زیستی کاندید مناسبی به-جای سموم شیمیایی محسوب شود.
  کلیدواژگان: فلفل Piper guineense، متابولیت های ثانویه، شپشه ذرت، سمیت تماسی
 • مریم رضایی، علیرضا صبوری، ولی الله بنی عامری صفحات 53-66
  کنه شکارگرNeoseiulus californicus (McGregor) از شکارگرهای موثر در کنترل کنه-های تارتن محسوب می شود. تاثیر هفت رقم توت فرنگی روی ویژگی های زیستی و رشدی کنه شکارگر N. californicus در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، 5 ± 75 درصد رطوبت نسبی و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد بررسی قرار گرفته است. اختلاف معنی داری در تعداد تریکوم برگ های رقم های توت فرنگی مشاهده شد. داده ها براساس تئوری جدول زندگی سنی- مرحله رشدی ویژه دوجنسی تجزیه شدند. طول دوره جنینی و پروتونمف کنه شکارگر روی رقم های مختلف با یک دیگر اختلاف معنی داری را نشان می دهد. اختلاف معنی داری در بقا کنه روی رقم های مختلف توت فرنگی مشاهده نشد. طولانی ترین طول دوره پیش از تخم گذاری کنه شکارگر روی رقم آلیسو (7/1 روز) مشاهده شده است. تعداد نتاج تولید شده به ازای هر فرد ماده روی رقم-های گاویتا و سیکوا (به ترتیب 90/6 و 91/8 تخم) کم تر از تعداد نتاج تولید شده روی سایر رقم-های مورد آزمون است. بیش ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (20/0 روز 1-) و میزان تخم گذاری (29/13 تخم) روی رقم چاندلر مشاهده شد، کیفیت مواد غذایی بهتر این رقم برای شکار (کنه Tetranychus urticae Koch) و یا تراکم کم تر تریکوم در برگ های این رقم می تواند از دلایل این اختلاف باشد. در بین رقم های توت فرنگی، سیکوا، گاویتا و یالوا برای رشد و تولیدمثل کنهN. californicus نامناسب هستند.
  کلیدواژگان: آماره های جدول زندگی، Neoseiulus californicus، رقم های توت فرنگی، تریکوم
 • الهه ربیعی مطلق، حمید روحانی، فرهاد شکوهی فر، ماهرخ فلاحتی رستگار، پریسا طاهری صفحات 67-77
  قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) عامل پژمردگی آوندی و یکی از مهم ترین عوامل بیماری زای گیاهی در ایران است. تاکنون چهار ژن مقاومت تک ژنی در گوجه فرنگی شناسایی شده اند که در تعیین نژاد این بیمارگر به کار گرفته می شوند. در مقابل ژن های غیربیماری-زایی Avr1، Avr2و Avr3 در نژادهای FOL شناسایی شده اند که در این بین Avr2 فقط در فرم اختصاصی FOL حضور دارد. از این رو سه ژن فوق می توانند نشانگرهای مناسبی جهت تشخیص فرم تخصصی و هویت نژادی در این عامل بیماری زا باشند. این فرضیه در جدایه هایی از کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته، ولیکن تاکنون در جدایه های ایرانی بررسی نشده است. هم چنین مطالعات قبلی نشان داده اند که یک جهش نقطه ای در Avr3 می تواند سبب افزایش توان بیماری زایی FOL در ارقام حساس گوجه فرنگی گردد. در این تحقیق به منظور شناسایی فرم تخصصی و هویت نژادی، ژن های Avr در مجموعه ای از جدایه های ایرانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که این روش سنجش ملکولی در تفکیک جدایه های غیربیماری زا از جدایه های بیماری زا با توان بیماری زایی پایین بسیار موثر است. هم چنین براساس نتایج حاصل اکثر جدایه های مورد بررسی دارای ژنوتیپ غیربیماری زایی مشابه با نژاد یک بودند. علاوه براین به منظور بررسی این نکته که آیا تنوع آللی در Avr3 می تواند جدایه هایی با توان بیماری زایی مختلف را از یک دیگر تفکیک نماید، ژن فوق در جدایه هایی با توان بیماری زایی بالا و پایین تعیین توالی گردید. نتایج حاصل نشان داد که در جدایه-های ایرانی ارتباطی میان توان بیماری زایی آن ها و تنوع آللی در Avr3 وجود ندارد.
  کلیدواژگان: ژنوتیپ غیربیماری زایی، ژن اثرگزار، پژمردگی آوندی، تشخیص ملکولی
 • فاطمه حیدری، محمدحسن سرایلو، وحید قاسمی، احمد ندیمی صفحات 79-88
  شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) یکی از مخرب ترین آفاتی است که محصولات انباری را در سرتاسر دنیا مورد حمله قرار می دهد. مشکلات جدی حاصل از مصرف
  حشره کش های شیمیایی سنتز شده، نیاز به استفاده از ترکیبات ایمن جایگزین مانند اسانس های گیاهی را بیش از پیش مشخص کرده است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی سمیت تنفسی اسانس پوست تازه میوه دو گونه مرکبات شامل پرتقالCitrus sinensis (L.) Osbeck و گریپ فروت Citrus paradise (Macfarlane) علیه حشرات بالغ یک تا هفت روزه شپشه قرمز آرد تحت شرایط آزمایشگاهی انجام شد. هم چنین، فعالیت بازدارندگی تخم ریزی غلظت های زیرکشنده این اسانس ها روی سوسک های ماده مورد بررسی قرار گرفت. تمام آزمایش ها در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و تاریکی انجام شد. یافته ها بیانگر سمیت تنفسی بالای دو اسانس مورد آزمایش است و تجزیه پروبیت داده ها نشان داد که اختلاف آماری معنی داری میان اسانس پرتقال (27/7 = LC50 میکرولیتر بر لیتر هوا) و اسانس گریپ فروت (70/7 = LC50 میکرولیتر بر لیتر هوا) وجود ندارد. علاوه بر این، خاصیت بازدارندگی تخم ریزی اسانس ها با افزایش غلظت اسانس از 500 پی پی ام به 2500 پی پی ام به طور معنی داری افزایش یافت. به طور کلی، نتایج این مطالعه کارایی بالای اسانس پرتقال و گریپ فروت علیه شپشه قرمز آرد را اثبات می نماید.
  کلیدواژگان: شپشه قرمز آرد، پرتقال، گریپ فروت، سمیت تنفسی، بازدارندگی تخم ریزی
|
 • Hossein Alaei *, Saeed Molaei, Seyed Bagher Mahmoodi, Roohollah Saberi Riseh Pages 1-13
  A total of ten isolates of fungi with Rhizoctonia-like mycelia were obtained from infected roots and stems of Pistachio Pistacia vera grown in a commercial nursery in Rafsanjan, Iran, during the autumn of 2011. The infected seedlings showed symptoms of chlorosis that later turned to necrosis. All of the isolates were identified as binucleate Rhizoctonia on the basis of hyphal characteristics and nuclear number. They were tested for detection of the anastomosis group, optimum growth temperature, rDNA-ITS region traits and pathogenicity on pistachio seedlings in vitro and in vivo. The analysis of hyphal anastomosis reaction was carried out with the tester isolates of binucleate Rhizoctonia AG-A, AG-Ba, AG-G and AG-F as well as multinucleate Rhizoctonia AG4 as already detected on pistachio seedlings. The optimum temperature for growth of binucleate Rhizoctonia sp.was 35 °C. In in vivo test, the symptoms of root rot were observed 30 days after inoculation and mortality happened two weeks thereafter. According to molecular characteristics and anastomosis test groups, all isolates showed greatest similarity to anastomosis group AG-F. This finding is the first report of anastomosis group F (AG-F) of binucleate Rhizoctonia, as causal agent of root and stem rot disease of pistachio in the world and Iran.
  Keywords: Pistachio, Pathogenicity, ITS-rDNA, DNA extraction, PCR
 • Vinod Kumar *, Chandra Shekhar Mathela Pages 15-23
  Essential oils (EOs) extracted from aerial parts of Aster indamellus Grierson, Calamintha umbrosa Benth. and Erigeron annuus (L.) Pres.were analyzed by GC, GC/MS. The major acetylenic constituent (cis-lachnophyllum ester) of E. annuus was isolated and characterized by 1H and 13C-NMR spectra. Their toxicity and repellent effect against Lipaphiserysimi was tested. Oils of E. annuus and C. umbrosa exhibited higher toxicity on direct spray and by fumigation. LC50 value of E. annuus oil was 0.43 mg/ml as direct spray. By fumigation, LC50 value for E. annuus was 1.29 ml/l air, while for C. umbrosa;it was 1.00 ml/l air. With acetylenic ester, about half of L. erysimi were killed at 10 mg/ml approximately within 13.25 h, while with E. annuus oil the LT50 value was approximately 8.89 h. In conclusion, the EO of E. annuus and its acetylenic constituent have potential as biopesticide for economically important crop pests.
  Keywords: Essential oil, cis-lachnophyllum ester, Lipaphis erysimi, toxicity, repellence
 • Davoud Koolivand *, Nemat Sokhandan Bashir, Afshin Rostami Pages 25-34
  Cucumber mosaic virus (CMV) is one of widely-spread viruses of plants with the broadest host range encompassing over 1200 species. One major limiting factor for detection of the virus is unavailability of the virus-specific antibodies especially in developing countries. Recombinant DNA technology facilitates antibody preparation without requiring special equipment. In this study, coat protein (CP) gene cDNA of CMV was subcloned from pTZ57CMVCP into pET21a expression vector and transformed into Escherichia coli strain Rosetta. Expression of CMV CP was examined by sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and its identity was confirmed by western blotting, dot blot immunobinding assay (DIBA) and enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA) using anti- CMV antibody. The expressed protein was purified using T7•Tag affinity purification kit and used as antigen for raising polyclonal antibodies in two mice. The purified anti-CMV CP IgG and the conjugated IgG performed favourably in terms of specificity and sensitivity to detect both expressed CP (antigen) and CMV isolates in infected cucurbit plants using plate trapped antigen (PTA)- ELISA, double-antibody sandwich (DAS)-ELISA and western blotting. The prepared antibodies can be applied in serological and sero-molecular tests in studies on the virus and in screening of plants for the infection. This is the first report of preparation of antibodies against CP of an indigenous isolate of CMV.
  Keywords: Antibody, Coat Protein, Cucumber mosaic virus, E. coli, Expression, western blot
 • Khosrow Chehri *, Seyyed Meqdad Hasani Pages 35-44
  Wild grasses are the most important primary feedstuffs which are susceptible to contamination with toxigenic fungi belonging to Aspergillus spp. In order to explore diversity of Aspergillus species associated with the inflorescences of gramineous weeds, infected inflorescences were collected from wild grasses in western parts of Iran. Fifty-six Aspergillus isolates were obtained from all diseased spikes and based on morphological features identified as 4 species i.e. Aspergillus niger (26) followed by Aspergillus flavus (24), Aspergillus fumigatus (4), andAspergillusjaponicus (2). The identification of A. flavus was confirmed using species specific primers of AFLA-F/AFLA-R by producing amplicons about 413 bp. In this study, aflatoxins (AFs) contamination of wild grasses was evaluated by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Natural occurrence of AFs could be detected in 24 samples ranging from 0.63-134.86 μg/kg. The highest AFT levels were detected in samples from Ravansar, Bisetoon, Mahidasht, and Sarpol Zehab (up to 50 μg/kg), which is more than the recommended limits by European Union standard and National Standard of Iran (20 µg/kg for animal feed).
  Keywords: Aflatoxins, species specific primers, ELISA
 • Mobolade Akinbuluma *, Francis Ewete, Emmanuel Yeye Pages 45-52
  Three different solvents namely; hexane, ethyl acetate and ethanol were used in partitioning the extracts obtained from Piper guineense seeds and solvent extracts were investigated for the presence or absence of secondary metabolites. Extracts were further evaluated on adult maize weevils, Sitophilus zeamais. Experiment was carried out under laboratory conditions at 27 ± 2 °C ambient temperatures and 65 ± 5% relative humidity and was arranged in a completely randomised design in four replicates. Parameters assessed, including contact toxicity, repellent effects as well as effect of solvent extracts on the germination of maize seeds. Results obtained showed that the solvent extracts contained all the secondary metabolites tested except flavonoids and steroids. As well, all the solvent extracts were lethal and possessed high repellent action against S. zeamais, with ethanol fraction being the most potent. There was no significant difference in the germination of seeds treated with the solvent extracts as well as the ethanol control. The results obtained from this study reveal P. guineese as a potential candidate for bio insecticide and could serve as an alternative to synthetic insecticides.
  Keywords: Piper guineense, secondary metabolites, Sitophilus zeamais, contact toxicity
 • Maryam Rezaie *, Alireza Saboori, Valiollah Baniameri Pages 53-66
  Neoseiulus californicus (McGregor) is a predatory mite that can control spider mites. The effect of seven strawberry cultivars (including: ‘Marak’, ‘Yalova’, ‘Aliso’, ‘Gaviota’, ‘Sequoia’, ‘Camarosa’ and ‘Chandler’) on the growth and development of N. californicus was studied in the laboratory conditions (27 ± 1 °C, 70 ± 5% RH and 16L: 8D photoperiod). There was significant difference in the number of trichomes on the leaves of strawberry cultivars. Life table parameters were analyzed based on age˗ stage, two˗sex life table. Egg incubation and protonymphal duration were significantly different when the predator was reared on different cultivars. There was no significant difference of total longevity among different cultivars. The longest preoviposition period was observed on ‘Aliso’ (1.70 days). The fecundity rate on ‘Gaviota’ and ‘Sequioa’ (6.90 and 8.91 eggs, respectively) was lower than other cultivars tested. The highest intrinsic rate of increase (0.20 day-1) and fecundity rates (13.29 eggs) were on ‘Chandler’, which might be due to the higher nutritional quality of Tetranychus urticae Koch reared on it or its low density of trichomes. Among the seven strawberry cultivars ‘Sequoia’, ‘Gaviota’ and ‘Yalova’ were recognized unsuitable for development and reproduction of N. californicus.
  Keywords: Life table parameters, Neoseiulus californicus, Strawberry Cultivars, Trichome
 • Elahe Rabiei Motlagh, Hamid Rouhani *, Farhad Shokouhifar, Mahrokh Falahati Rastegar, Parissa Taher Pages 67-77
  Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) is the causal agent of vascular wilt in tomato, an important plant disease in Iran. Four monogenic resistance genes in tomato are used for identification of races of Fol and their corresponding avirulence genes Avr1, Avr2 and Avr3 were identified in pathogen one of which, Avr2, is f.sp. specific. Hence they can serve as reliable markers for racial identity and f.sp discrimination. These markers have been used for strains from other countries except Iran. Furthermore, a point mutation in Avr3 can lead to enhanced virulence of Fol on a susceptible tomato cultivar. To identify forma specialis and racial identity, Avr genes were studied in a collection of Iranian strains. Results revealed that PCR assay is very efficient in distinguishing between non-pathogenic and low virulence strains and in the vast majority of strains, avirulence genotype was consistent with Fol race1. Furthermore, to determine whether allelic variation of Avr3 could separate strains of different degrees of virulence, Avr3 wassequenced in Fol strains with high and low virulence. The resultsrevealed that allelicvariation of Avr3 was not correlated with degree of virulence in Iranian strains.
  Keywords: Avirulence genotype, effector gene, tomato wilt, molecular detection
 • Fatemeh Heidari, Mohammad Sarailoo, Vahid Ghasemi *, Ahmad Nadimi Pages 79-88
  The red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst), is one of the most destructive pests attacking stored grain products all over the world. Serious problems assossiated with using synthetic chemical insecticides have strongly demonstrated the need for applying alternative safe compounds such as plant essential oils. The present experiment was conducted to evaluate fumigant toxicity of essential oils from the fresh fruit peel of two Citrus species namely, Citrus sinensis (L.) Osbeck and Citrus paradisi (Macfarlane) against 1 to 7-days-old adults of T. castaneum under laboratoryconditions. Moreover, oviposition deterrence activity of sublethal concentrations of the oils were assessed on the female beetles. All experiments were carried out at 27 ± 1 °C and65 ± 5% r. h. in darkness. Findings indicated the high fumigant toxicity of both essential oils. According to probit analysis, there was no significant differences between C. sinensis (LC50 = 7.27 µl.l-1 air) and C. paradisi (LC50 = 7.70 µl.l-1 air) essentialoils. Also, oviposition deterrence activity of the essential oils was significantly increased as concentrations of the oils were increased from 500 to 2500 ppm. In general, the results of our study demonstrated the high efficacy of C. sinensis and C. paradisi oils against T. castaneum.
  Keywords: Tribolium castaneum, Citrus sinensis, Citrus paradisi, fumigant toxicity, oviposition deterrency