فهرست مطالب

علوم و مهندسی سطح ایران - پیاپی 30 (1395)
 • پیاپی 30 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مریم جعفری*، مهدی کلانتر، سید صادق قاسمی، احمد کیوانی صفحات 1-13
  هدف از این پژوهش ایجاد پوشش سل ژل زیرکونیا بر روی زیرلایه فولادی API5L جهت بررسی اثر تعداد لایه و نوع پخت بر رفتار مقاومت به خوردگی این پوشش ها است. به همین منظور پوشش سل ژل زیرکونیا به شکل چهار لایه و دو لایه با استفاده از پیش ماده زیرکونیوم پروپوکساید به روش فرآیند غوطه وری بر سطح فولاد کربنی API5L اعمال گردید. برای گروهی از نمونه ها بعد از هر لایه پوشش دهی پخت در دمای ̊C 450 به مدت 1 ساعت انجام گرفت، در حالی که گروهی دیگر پوشش دهی به تعداد لایه مورد نظر انجام گرفته و در پایان پخت نهایی اعمال گردید. به منظور بررسی تحولات فیزیکی و شیمیایی انجام شده و تعیین دمای تبدیل حالت آمورف به کریستالی، آنالیز حرارتی افتراقی بر روی ژل و به دنبال آن آنالیز تفرق اشعه X انجام گرفت. برای اطلاع از گروه های یونی و نوع پیوندهای موجود در ژل از آزمون طیف سنجی مادون قرمز و برای مشاهدات ریزساختاری از میکروسکوپ الکترونی جاروبی استفاده گردید. خواص پوشش توسط آزمایشات خوردگی الکتروشیمیایی و میکروسختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج XRD نشان می دهد که با پخت پوشش در دمای ̊C 450 فاز تتراگونال و در دمای ̊C550 فاز تتراگونال و منوکلینیک ظاهر می شود. برای نمونه های چند مرتبه پخت شده برای هر دو حالت 4 و 2 لایه ای ریزساختاری همگن تر و مقاومت به خوردگی و میزان میکروسختی بالاتری نسبت به حالت تک پخت حاصل می شود. صرف نظر از نوع پخت خواص نمونه های با پوشش 4 لایه ای بهتر از نمونه های 2 لایه ای است.
  کلیدواژگان: پوشش زیرکونیا، سل ژل، ریزساختار، ترکیب فازی، مقاومت به خوردگی
 • آرش فتاح الحسینی، مجتبی وکیلی*، جمال الدین بزن صفحات 15-24
  در این تحقیق، از تکنیک جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی جهت اتصال ورق های آلیاژ آلومینیوم 1050 استفاده شده است و با تغییر پارامترهای جوشکاری شامل سرعت چرخش و سرعت پیشروی پین، رفتار خوردگی ناحیه جوش در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور جوشکاری در سرعت چرخش های 250، 500 و 1000 دور بر دقیقه و با سرعت پیشروی های 14 و 56 میلیمتر در دقیقه انجام شد و از تست های مختلف الکتروشیمیایی شامل پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی جهت مطالعه رفتار خوردگی ناحیه جوش و مقایسه آن با فلز پایه استفاده شد. نتایج آزمون های الکتروشیمیایی نشان دادند که بهترین رفتار خوردگی در سرعت چرخش 500 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 56 میلی متر بر دقیقه حاصل می شود، بطوری که برابر نتایج XRD در سرعت چرخش 500 دور بر دقیقه بهترین شرایط برای تبلور مجدد فراهم شده و افزایش بیشتر سرعت چرخش پین باعث رشد دانه های منطقه جوش تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی شده است و همین امر باعث کاهش مقاومت به خوردگی در سرعت چرخش 1000 دور بر دقیقه شده است. بررسی میکروسختی ناحیه اصطکاکی اغتشاشی نیز حاکی از افزایش سختی ناحیه جوش با افزایش سرعت پیشروی پین و از طرفی افزایش سختی با افزایش سرعت چرخش تا 500 دور بر دقیقه بوده است.
  کلیدواژگان: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، آلومینیوم، خوردگی الکتروشیمیایی، ریزساختار
 • اکبر اسحاقی*، اکبر داودی، محمد تجلی، امید میرزایی صفحات 25-32
  در این تحقیق لایه نازک نانو ساختار اکسید روی دارای آلایش آلومینیوم و تیتانیم (ATZO) به روش سل ژل تهیه گردید. آنالیز فازی توسط تکنیک پراش پرتو ایکس (XRD)، مشاهدات ریز ساختاری و آنالیز عنصری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و ابزار طیف سنج تفکیک انرژی (EDX) انجام شده و زبری سطح با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که حضور اتمسفر احیایی باعث بهبود بلورینگی لایه نازک ATZO می گردد. همچنین مشخص شد که استفاده از اتمسفر احیایی موجب افزایش متوسط عبور نور از % 39/86 به % 41/88 و کاهش چشمگیر میزان مقاومت ویژه الکتریکی ازΩcm 106 × 13 تا Ωcm 106 × 006/0 گردیده است. اندازه دانه لایه های نازک مختلف در محدوده nm 23 الی nm 29 بوده و میزان زبری سطح آنها در حدود nm 8 اندازه گیری شد. با توجه به میزان شفافیت و مقدار مقاومت ویژه، ATZO دارای قابلیت کاربرد در ترانزیستور های لایه نازک است.
  کلیدواژگان: لایه نازک، اکسید روی آلاییده شده، خواص الکتریکی، خواص نوری
 • بهنام مبینی دهکردی*، بهروز شایق بروجنی، محمدرضا سائری صفحات 33-43
  در تحقیق حاضر، نانوذرات آلومینا- تیتانیا به صورت لایه نازک در محیط های الکلی مختلف از جمله الکترولیت های اتانولی، بوتانولی و ایزوپروپانولی بر روی زیرلایه های فولادی با استفاده از فرآیند الکتروفورتیک (Electrophoretic) پوشش داده شدند. عملیات پوشش دهی در ولتاژهای مختلفی انجام شد، همچنین از روش کرونوآمپرومتری برای بررسی مکانیزم جوانه زنی و کیفیت سطحی پوشش ها استفاده گردید. از میکروسکوپ نوری به منظور اندازه گیری ضخامت و چسبندگی پوشش ها به زیرلایه استفاده شد. در آزمون اندازه گیری وزن پوشش نشان داده شد که وزن پوشش ایجاد شده با افزایش ولتاژپوشش دهی افزایش می یابد. با اعمال ولتاژهای کم، بیشترین میزان پوشش در حضور سوسپانسیون بوتانولی ایجاد شد در حالی که با افزایش ولتاژ، پوشش های سنتز شده در حضور سوسپانسیون اتانولی از وزن بیشتری برخوردار شدند. در نتایج اندازه گیری وزن پوشش ها و مشاهده کیفی آن ها نشان داده شد که تغییرات وزن پوشش با ولتاژ (شدت میدان الکتریکی) و زمان از رابطه هاماکر پیروی می کنند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات آلومینا، تیتانیا، فرآیند الکتروفورتیک، روش کرونوآمپرومتری، میکروسکوپ نوری
 • شهرام علیرضایی*، فریده طباطبایی، بهنوش علیرضایی صفحات 45-53
  از جمله پوشش های محافظ مورد استفاده در صنایع فضایی و نیروگاهی، پوشش های خودروانکار بوده که در دمای بالا پایداری و عملکرد مناسبی دارند. در این تحقیق، هم رسوبی ذرات آلومینا و نقره همراه با پوشش الکترولس Ni-P بر زیرلایه فولاد کربنی انجام گردید. تاثیر عملیات حرارتی بر سختی پوشش ها بررسی شده و مورفولوژی و سطح مقطع پوشش های کامپوزیتی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ارزیابی شدند. رفتار تریبولوژی پوشش ها در دمای بالا و دمای محیط به روش پین روی دیسک با استفاده از پین های فولادی 52100 بررسی شده و نرخ سایش توسط پروفیلومتری نوری سه بعدی محاسبه گردید. همچنین با استفاده از آنالیز طیف نگاری توزیع انرژی (EDS) و تصاویر میکروسکوپی سطوح سایش، مکانیزم روانکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مقاومت سایشی و روانکاری در پوشش Ni-P-Ag-Al2O3بطور همزمان بهبود یافته و خاصیت خودروانکاری دمای بالا در پوشش هیبریدی نانوکامپوزیت بعلت نفوذ گسترده نقره از داخل پوشش و ایجاد لایه های تریبوفیلم غنی از نقره بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، پوشش هیبریدی، خودروانکاری، تریبوفیلم، الکترولس
 • نیما نادری*، محمد جواد اشراقی صفحات 55-61
  در این تحقیق، سیلیکون متخلخل به روش نوین حکاکی ترکیبی شیمیایی و الکتروشیمیایی سنتز شد و تغییرات خواص اپتیکی و ساختاری بر اساس درجه تخلخل نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش سطح زیر لایه های سیلیکونی ابتدا توسط روش اچینگ شیمیایی به مدت Td (زمان تاخیر) آماده سازی گردید. سپس در روش اچینگ الکتروشیمیایی حفره های اولیه تولید شده در مرحله قبل، امتداد یافته و سیلیکون متخلخل یکنواختی ایجاد شد. با بهینه کردن زمان تاخیر Td، میزان تخلخل و یکنواختی حفره ها بهینه شد. مطالعات مورفولوژی و مشخصه یابی الکترواپتیکی نشان داد که نمونه ای که با زمان تاخیر بهینه تولید شده است، خواص فیزیکی بهتری دارد و می تواند در ادوات نوری همچون آشکارسازهای نوری به طور موثری مورد استفاده قرار گیرد. به منظور بررسی خواص الکترواپتیکی نمونه های متخلخل، آشکارسازهای نوری فلز-نیمه هادی-فلز بر پایه سیلیکون متخلخل ساخته شد. برای این منظور، دو الکترود شانه ای شکل از جنس نیکل به روش لایه نشانی تبخیر حرارتی بر روی نمونه ها رشد داده شد و نمودار جریان – ولتاژ نمونه ها تحت تابش نور مرئی و در تاریکی، مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سیلیکون متخلخل، نانوساختار، حکاکی الکتروشیمیایی، حکاکی شیمیایی، خواص الکترواپتیکی
 • مائده السادات ضوئی*، محمدحسین صادقی، مهدی صالحی صفحات 63-73
  امروزه کاربرد پوشش های سرمت به روش پاشش حرارتی با سوخت اکسیژن در سرعت بالا، HVOF، در صنایع مختلف، بسیار مورد توجه است. زبری سطح پوشش های کاربیدی پس از فرآیند پاشش حرارتی، بالاتر از مقادیر قابل قبول در شرایط کاربردی است، بنابراین به منظور دستیابی به زبری سطح مطلوب، سطح پوشش توسط فرآیند سنگ زنی پرداخت می شود. در این مقاله، تاثیر تغییرات همزمان سه پارامتر اصلی فرآیند سنگ زنی شامل سرعت برش، نرخ پیشروی و عمق برش بر استحکام چسبندگی و پیوستگی پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، برای اولین بار از طراحی آزمایش به روش فاکتوریل کامل برای انجام فرآیند سنگ زنی نمونه های آزمایشگاهی و از آنالیز واریانس برای تعیین پارامترهای موثر فرآیند سنگ زنی استفاده شد. استحکام پوشش، توسط تعیین تافنس شکست به روش ایجاد نقطه اثر با فرورونده ویکرز تعیین گردید. نتایج نشان داد، استحکام چسبندگی و پیوستگی پوشش پس از فرآیند سنگ زنی بهبود یافته و با افزایش عمق برش و نرخ پیشروی و کاهش سرعت برش، خواص چسبندگی و پیوستگی پوشش افزایش می یابند. همچنین ترتیب میزان تاثیر پارامترهای سنگ زنی بر این خواص عبارتند از: عمق برش، نرخ پیشروی و سرعت برش. در پایان رابطه بین پارامترهای سنگ زنی و خواص چسبندگی و پیوستگی پوشش توسط رگرسیون مدلسازی شد.
  کلیدواژگان: سنگ زنی، HVOF، پوشش WC، 10Co، 4Cr، استحکام چسبندگی و پیوستگی، ANOVA
 • غلامرضا نبیونی*، طاوس حسین آباد، کامبیز هدایتی صفحات 75-85
  در این پژوهش بس لایه های Co-Cu/Cu و Fe-Co-Cu/Cu بر روی زیر لایه شیشه /طلا به روش الکتروانباشت لایه نشانی گردید. ناهمواری های سطحی این لایه ها به وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی شده و سپس با رسم نمودار ناهمواری سطحی بر حسب طول اسکن در مقیاس لگاریتمی نوع و اندازه ناهمواری های سطحی مورد محاسبه قرار گرفت. ساختار بس لایه ها توسط پراش اشعه ایکس مورد مطالعه قرار گرفت و پیک های مشخصه و ساختار بلوری لایه ها بدست آمد. رابطه بین ضخامت لایه های مغناطیسی و میزان درصد جرمی کبالت انباشت شده در هر دو بس لایه توسط آنالیز تفکیک انرژی پرتو ایکس بررسی شد. پس از آن اندازه و شکل دانه ها و رابطه آن با ضخامت و مواد سازنده بس لایه ها در هر یک از بس لایه های مغناطیسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. در نهایت خواص مغناطیسی بس لایه ها و منحنی پسماند آن ها در حالت موازی بر سطح مورد مطالعه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: الکتروانباشت، بس لایه، Co، Cu، Cu، Fe، Co، Cu، Cu
 • محسن قاسمی ورنامخواستی*، اسماعیل شهریاری، ویشتاسب سلیمانیان صفحات 87-96
  در این مقاله، سیستم چند لایه ای نانوساختار رسانای شفاف(SAM)SnO2/Ag/MoO3 طراحی و شبیه سازی شده و ضخامت بهینه هر یک از لایه ها به گونه ای محاسبه شد که بطور همزمان تراگسیل اپتیکی بالا و مقاومت الکتریکی پایین داشته باشیم. پوشش های نانوساختار SAM با استفاده از روش لایه نشانی تبخیر حرارتی بر روی بستره های شیشه ای انباشت شدند و سپس در هوا در دمای 150 درجه سلسیوس به مدت 1 ساعت بازپخت شدند. برخی خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری این سیستم چند لایه ای از قبیل مقاومت الکتریکی سطحی، تراگسیل اپتیکی، بازتاب و ناهمواری های سطحی اندازه گیری شدند. سیستم چندلایه ای SAM دارای مقاومت الکتریکی سطحی پایین (□/Ω) 5/12 و تراگسیل در ناحیه مرئی %90 هستند. با استفاده از تحلیل خطوط پراش پرتوهای X، اندازه نانوبلورک های SnO2 و Ag به ترتیب (1) 27 و (5) 19 نانومتر تخمین زده شد. مقاومت الکتریکی پایین و تراگسیل بالا استفاده از این لایه ها را به عنوان الکترود رسانای شفاف در کاربردهای اپتوالکترونیک مقدور می سازد. نتایج نشان می دهد که سلول های فتوولتاییک ساخته شده بر روی سیستم چند لایه ای SAM بازده تبدیل توان بالاتری نسبت به سلول های ساخته شده بر روی لایه های تجاری مرسوم ITO از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: سیستم نانوساختارSnO2، Ag، MoO3، تراگسیل اپتیکی، بازتاب اپتیکی، مقاومت سطحی، سلول های فتوولتاییک آلی
|
 • Maryam Jafari*, Mehdi Kalantar, Sayed Sadegh Ghasemi Pages 1-13
  The aim of this study is applied zirconia sol-gel coatings on steel substrate API5L to evaluate the effect of number of layer and type of sintering on the corrosion resistance of these coatings. For this purpose the 4 and 2 layer zirconia sol gel coating using zirconium propoxide as a precursor was applied on API5L carbon steel by dipping method at constant speed 6 cm/min in sol. A group of samples for each cycle of immersion, drying at 110 ˚C for 30 min and sintering for 1h at 450˚C, while others group with repeated cycle of dipping drying, the coating was applied to the desired number of layers and the sintering was accomplished at 450˚C for 1h. Before sintering the thermal analysis of TG-DTA was completed in order to determined to the optimum temperature of gel calcinations or sintering of coated samples. The coating film of zirconia was characterized by FTIR, DTA, XRD and SEM. Properties of coated samples evaluated by measurement of microhardness and electrochemical tests. The results indicate for heat treatment at 550 ˚C mixtures of the monoclinic and tetragonal phases and 450 ˚C crystallization of tetragonal phase. multi level sintering for both 4 and 2 layer more homogeneous microstructure, the corrosion resistance and microhardness is higher than one level sintering. Regardless the type of the sintering, properties of the coating 4 layer is better than the 2 layer.
  Keywords: Zirconia coating, Sol gel, Microstructure, Phase composition, Corrosion resistance
 • Arash Fattah, Alhosseini, Mojtaba Vakili Azghandi*, Jamaloddin Bezan Pages 15-24
  In this study, the effect of Friction Stir Welding (FSW) on the corrosion behavior of 1050 aluminium alloy in 3.5 wt.% NaCl solution was investigated.Is so doing, 1050 aluminium alloy was welded with the rotational speed of 250, 500 and 1000 rpm and traveling speeds of 14 and 56 mm per minute. The microstructure of 1050 aluminium al and welded 1050 aluminium alloy was examined by X-ray diffraction.Corrosion behavior of the samples was evaluated in 3.5 wt.% NaCl solution using Tafel polarization tests and electrochemical impedance spectroscopy. The results showed that Friction Stir Welding (FSW) decreases the grain size of 1050 aluminium al and improve the corrosion resistance of stir zone. X-ray diffraction pattern was similar for 1050 aluminium alloy and welded samples indicating the absence of unwanted phases in the structure. Given the curves of Tafel polarization and the results from modeling through electrical equivalent circuit expressed that for 1050 aluminium alloy welded by FSW with pin travelling speed equaled to 56 mm per minute with rotating speed equaled to 500 rpm, the most polarization resistance was obtained and it has also shown the least hardness in the hardness test compared to the other samples.
  Keywords: Friction stir welding, Aluminium alloy, Electrochemical corrosion behavior, Microstructure
 • Akbar Eshaghi*, Akbar Davoodi, Mohammad Tajally, Omid Mirzaee Pages 25-32
  Utilizing the sol–gel method, Al-Ti codoped ZnO (ATZO) nanostructured thin films were synthesized. The X-ray diffraction (XRD) analysis, field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) and atomic force microscopy (AFM) methods were used to investigate the structure, morphology and surface roughness of the thin films. From XRD patterns, it was found that reducing atmosphere causes an improvement in the crystallinity of the ATZO thin film. The post annealing process in the reducing atmosphere of 95 % N2 – 5 % H2 has revealed that cause a significant reduction of the resistivity from 13 × 106 Ωcm to .006 × 106 Ωcm, along with an increase in transmittance from 86.39% to 88.41%. It was observed that the grain size varies from 23 nm to 29 nm and RMS roughness of the thin films were found to be around 8 nm. According to their optical transparency and resistivity values, ATZO nanostructured thin films can be used in thin film transistors (TFTs).
  Keywords: Al-Ti co-doped ZnO, Thin films, Optical properties, Resistivity, Nanostructure, Annealing atmosphere
 • Behnam Mobini Dehkordi*, Behrooz Shayegh Borujeny, Mohammad Reza Saeri Pages 33-43
  In this research, alumina - titania nanoparticles in thin-film forms and in different alcoholic environments such as ethanol, butanol and isopropanol were coated on API5-GrB steel substrates by electrophoretic process. coating operations was performed at different voltages, as well as chronoamperometry method was used to investigation of the mechanism of nucleation and surface qualities of coatings. in order to measurement of coating thickness and adhesion to the substrate, optical microscope was used. in the measurment the weight of the coating test showed that the weight of the coating increased via increasing voltage. by applying low voltage, the highest coverage was created in the presence of the butanol suspension, but via increasing the voltage, the maximum coverage was formed in the presence of the ethanol suspension. in the measurement results of coatings weight and their quality viewing showed that coating weight changes with voltage (electrical field intensity) and time follow the Hamaker relationship.
  Keywords: alumina-titania nanoparticles, electrophoretic process, chronoamperometry method, optical microscope
 • Shahram Alirezaei*, Farideh Tabatabaei, Behnoush Alirezaei Pages 45-53
  Self lubricating coatings are one of the conventional protective coatings in aerospace and power plant industries which have the suitable stability and performance at high temperature. In this research, co-deposition of alumina and silver particles within Ni-P electroless coating were implemented on mild carbon steel substrate. The effect of heat treatment on the hardness of the coatings was investigated and morphology and cross section of the coatings were evaluated by Scanning Electron Microscopy (SEM). The tribological behavior of the coatings was evaluated by pin-on disc method and by using 52100 steel pins at ambient and high temperature and the wear rate was measured by 3d optical profiler. Also, lubrication mechanism was investigated by using energy dispersive spectroscopy analysis (EDS) and wear track micrographs. The results showed that the wear resistance and lubrication of Ni-P-Ag-Al2O3 hybrid coating were increased simultaneously and high temperature self-lubricating characteristics of the hybrid coating have been enhanced by the diffusion of silver through the coating and the production of silver-rich tribofilms.
  Keywords: Nanocomposite, Hybrid coating, Self, lubricating, Tribofilm, Electroless
 • Nima Naderi*, Mohammad Javad Eshraghi Pages 55-61
  In this report, we explained the formation and characterization of high-porosity, uniform, and stable porous silicon (PS) layers. An innovative combination of electroless and electrochemical etching of silicon was introduced using a novel parameter of delay time (Td). The electroless chemical etching was optimized by varying the delay time (Td) prior to the electrochemical process to control the uniformity of the pores. The porosity and uniformity of PS samples were enhanced by applying the optimized value of delay time. The PL spectra of porous samples were measured in room temperature. The optimized sample showed the most intense PL peak compare to the other porous samples due to its highest porosity and elevated specific surface area which enhanced the absorption coefficient of this porous surface. The optical characteristics of the optimized sample indicated the highest porosity of this sample due to the application of sufficient duration of electroless chemical etching prior to applying the pulsed current. It was found that the performance of the photodetector on optimized PS sample is much better than the other porous samples.
  Keywords: Porous silicon, Nanostructure, Electrochemical Etching, Chemical Etching, Optoelectrical Properties
 • Maedeh Sadat Zoei*, Mohammad Hosein Sadeghi, Mehdi Salehi Pages 63-73
  Application of cermet coating deposited by High-Velocity Oxygen Fuel (HVOF) has received considerable attention in a variety of industries, nowadays. Since the surface roughness of carbide coatings is higher than the permissible limits under specific conditions, finishing the coated surface by grinding is essential in order to achieve the desired roughness. The present study investigates the effect of simultaneous changes in the grinding parameters including depth of cut, feedrate and cutting speed on the adhesion and cohesion strength of WC-10Co-4Cr coating by HVOF. A full factorial design of experiment was selected for experimental planning and the analysis of variance was employed to find the significant grinding parameters, for the first time. The adhesive and cohesive properties were measured using fracture toughness with Vickers’ Indentation Test. The results showed that adhesion and cohesion strength of WC-10Co-4Cr coating increased after grinding process, and they increased with the increase of the depth of cut and feedrate and the decrease of the cutting speed. The most influencing parameters were the depth of cut, feedrate and cutting speed respectively. At the end of the current study, the relation between the grinding parameters and adhesive and cohesive propertieshas been modeled using regression analysis.
  Keywords: Grinding, HVOF, WC-10Co-4Cr coating, Adhesion strength, Cohesion strength, ANOVA
 • Gholamreza Nabiyouni*, Tavus Hosseinabad, Kambiz Hedayati Pages 75-85
  In this research Co-Cu/Cu and Fe-Co-Cu/Cu multilayer were electrodeposited on sputtered gold on glass substrates. The kinetic roughening of samples was investigated by atomic force microscopy (AFM) images and the logarithmic scale plots of roughness as a function of scan lengths. The XRD patterns indicate the multilayer thin films follow their substrate textures. The EDX results show that in both Co-Cu/Cu and Fe-Co-Cu/Cu multilayers the Co content increases as the magnetic layer thickness increasing. The SEM images show that increasing the magnetic and nonmagnetic layers thicknesses leads to increase the grain size of multilayers. The Magnetic property studies of samples reveal that the coercivity decreases and the remanence increases by presenting of Fe in magnetic multilayers.
  Keywords: Electrodeposition, Multilayer, Co-Cu, Cu, Fe-Co-Cu, Cu
 • Mohsen Ghasemi Varnamkhasti*, Esmaeil Shahriari, Vishtasb Soleimanian Pages 87-96
  In this paper, transparent conductive SnO2/Ag/MoO3 (SAM) multilayer system is designed and optimum thicknesses of each layer are calculated to achieve high optical transmittance and low sheet resistance simultaneously. SAM nanostructured films were deposited on glass substrate by thermal evaporation technique and then were annealed in air atmosphere at 150 °C for 1 hour. We investigated some electrical, optical and structural properties of this multilayer system such as sheet resistance, optical transmittance, reflectance, figure of merit and surface roughness. High quality SAM layers with a low sheet resistance of 12.5 (Ω/□) and the maximum optical transmittance of 90% in visible wavelength region were obtained for the optimized SAM system. The crystallite size of SnO2 and Ag were estimated about 27 (1) and 19 (5) nm, respectively, using diffraction analysis. Low electrical resistivity and high optical transmittance make it possible to use these layers as transparent electrode in optoelectronics applications. The results show that the fabricated photovoltaic cells on SAM multilayer system have higher power conversion efficiency compared to that fabricated on the conventional ITO films.
  Keywords: SnO2, Ag, MoO3 nanostructured system, Optical transmittance, Optical reflectance, sheet resistance, Organic photovoltaic cells