فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • مسلم کرد تمینی*، زبیر صمیمی، سمیه رامش صفحات 7-20
  مقدمه
  با توجه به مشکلات فراوانی که افراد مبتلا به وسواس در زمینه بازداری مواجهه هستند، لزوم توجه بیشتر به روش های درمانی جدید برای بهبود بازداری را در این اختلال برجسته می نماید. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی انجام گرفت.
  روش
  در یک پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بدون گروه کنترل تعداد 9 بیمار مبتلا به وسواس فکری عملی به شیوه نمونه گیری در دسترس و با استفاده از ابزارهای مصاحبه بالینی ساختاریافته و پرسشنامه ییل-براون (1989) انتخاب گردیدند و سپس طی20 جلسه، تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرار گرفتند. همه آزمودنی ها قبل و پس از آموزش با استفاده از تکلیف برو/ نرو و آزمون تی همبسته مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج از کاهش معنادار نمرات آزمودنی ها در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون، در سه مولفه خطای ارائه، خطای حذف و زمان واکنش پاسخ آزمون برو/ نرو حکایت داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان بیان نمود که آموزش حافظه کاری هیجانی گزینه مناسبی برای بهبود بازداری رفتاری بیماران مبتلابه اختلال وسواس فکری-عملی باشد.
  کلیدواژگان: وسواس فکری، عملی، بازداری، آموزش حافظه کاری هیجانی
 • حسن غریبی*، زلیخا قلی زاده، عیسی حکمتی صفحات 21-37
  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش خودتعلیمی کلامی بر کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی بود. بدین منظور 40 کودک مبتلا به این اختلال، از بین مراجعین مراکز روانشناختی شهر سنندج به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 12 جلسه آموزش خودتعلیمی دریافت کرد، در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه علایم مرضی کودک (CSI-4)، آزمون دسته بندی کارتهای ویسکانسین(WCST)، آزمون رنگ-واژه استروپ نسخه ویکتوریا، آزمون فراخنای حرف–رقم روی هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که خودتعلیمی کلامی بر بهبود بازداری (زمان واکنش و خطا)، حافظه فعال کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی تاثیر معناداری(001/0
  کلیدواژگان: خودتعلیمی کلامی، کارکردهای شناختی، نقص توجه - بیش فعالی
 • عصمت دانش*، عاطفه باغبان کازرانی، پیمان حسنی ابهریان صفحات 38-56
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش پسخوراند عصبی بر کاهش میزان پرخاشگری کودکان دچار نقص توجه و بیش فعالی بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری، کودکان 12- 7 ساله پسر که از مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان درمانگران بهجو که 80 نفر در سال تحصیلی 94 –1393بود. از میان آنها تعداد 40 نفر که دچار نقص توجه و بیش فعالی بودند به شیوه نمونه گیری هدفمند به طور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جای گرفتند. اختلال نقص توجه و بیش فعالی با استفاده از فهرست بازبینی مصاحبه بالینی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی،ویرایش پنجم،2013.، مصاحبه تشخیصی با روانپزشک و آزمون اختلاط دیداری شنیداری استنفورد و ترنر 1995 و آزمون پرخاشگری کودکان شهیم 1385 تشخیص داده شد . آموزش پسخوراند عصبی با هدف کاهش تتا به بتا با سرکوب تتا و افزایش بتا و ریتم حسی-حرکتی در طی ده هفته 30 جلسه هرهفته سه جلسه اجرا شد. کودکان هر دو گروه در مرحله پیش و پس آزمون وپیگیری دوماهه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته های حاصل از تحلیل کواریانس تک متغیری و تحلیل کواریانس چند متغیری و آزمون تکرار سنجش نشان داد که درمان پسخوراند عصبی سبب بهبود معناداری در پرخاشگری کلامی، جسمانی و رابطه ایی می شود. در مجموع نتایج نشان داد که درمان آموزشی پسخوراند عصبی بر پایه انعطاف پذیری عصبی می تواند منجر به بهبود پرخاشگری در کودکان دچار نقص توجه و بیش فعالی شود.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، اختلال نقص توجه بیش فعالی، پسخوراند عصبی
 • سید یونس محمدی*، میترا گلزاری، محمد اورکی صفحات 57-67
  مقدمه
  هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر بازی های رایانه ای بر سرعت یادگیری و میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز است.
  روش
  در این پژوهش تعداد 30 نفر از کاربران بازی های رایانه ای به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری (گروه آزمایش و گروه گواه )به شکل پیش آزمون و پس آزمون مورد آزمون قرار گرفتند(انتخاب آزمودنی ها به صورت تصادفی انجام گرفت).به منظور سنجش انتقال اطلاعات در بین نیمکره مغز و سرعت یادگیری در بین کاربران بازی های رایانه ای از دستگاه ترسیم در آینه استفاده شد.نتایج تحلیل با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس که به وسیله نرم افزار SPSS20 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که معنی داری آماری در این پژوهش برابر با P < 0/01 است.
  نتیجه گیری
  لذا بازی های رایانه ای بر سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز تاثیر دارد .
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، سرعت یادگیری، انتقال اطلاعات، نیمکره های مغز
 • علی بزرگمهر *، مهدی بزرگمهر صفحات 68-79
  هدف
  با توجه به اهمیت تحصیلات و تاثیر آن در جوانب مختلف جسمی و ذهنی و نیز عدم وجود شواهد کافی مبنی بر تاثیر سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری، در این مطالعه قصد داریم سطح تحصیلات بر عملکرد حافظه کاری را مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش
  در تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات مقایسه ای می باشد، یک نمونه 202 نفری از هر دو جنس با محدوده سنی 30-41 سال و دارای مدارج تحصیلی دیپلم تا دکترا، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و بوسیله آزمون های 1-back و 2-back ارزیابی شدند. نتایج حاصل با تجزیه و تحلیل واریانس میان همه گروه ها بر اساس مدرک تحصیلی، سن و جنسیت مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  در مقایسه نمرات 1-back و 2-back با استفاده از ANOVA ، به ترتیب Fبرابر با 25.266 و 19.399 (p
  نتیجه گیری
  مطالعه ما، با کنترل دو فاکتور سن و جنسیت، نشان داد که سطح تحصیلات نقش بسزایی در عملکرد حافظه کاری افراد ایفا می کند و با افزایش سطح تحصیلات، نمرات افراد افزایش و زمان پاسخ دهی آن ها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: سطح تحصیلات، حافظه کاری، آزمون n-back
 • عباس علی زارعی*، حکیمه آقایی صفحات 80-96
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر تمرینات بازتوانی شناختی و تلقینات هیپنوتیزمی بر بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال انجام شد.پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. . جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی در شهر تهران می باشد که در نیم سال اول تحصیلی 95-1394 به عضویت تیم بسکتبال مدرسه خود در آمده اند.آزمودنی های پژوهش شامل سه گروه می باشندکه یک گروه درمعرض مداخله هیپنوتیزمی (15 نفره) ویک گروه درمعرض بازتوانی شناختی(15 نفره) به روش نوروفیدبک قرارمی گیرد وگروه دیگرنیزبه عنوان گروه کنترل(15 نفره) درنظرگرفته شد که به صورت نمونه گیری دسترس از جامعه مذکور انتخاب گردید . برای گروه اول مداخله بازتوانی شناختی به روش نوروفیدبک در 15 جلسه و برای گروه دوم تلقینات هیپنوتیزمی در 7جلسه اجرا شد. ولی گروه سوم هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای جمعآوری اطلاعات از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال ایفرد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین اثربخشی تمرینات بازتوانی شناختی و تلقینات هیپنوتیزم بر بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال تفاوت معناداری در سطح (05/0p ≤) وجود دارد. بدین صورت که تمرینات بازتوانی شناختی در بهبود وضعیت پرتاب توپ بسکتبال نسبت به تلقینات هیپنوتیزمی اثربخشی بیشتری دارد.همچنین تمرینات بازتوانی شناختی وتلقینات هیپنوتیزمی بر وضعیت پرتاب توپ بسکتبال تاثیر معناداری دارد (05/0p≤).
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: تمرینات بازتوانی شناختی، تلقینات هیپنوتیزمی، وضعیت پرتاب توپ بسکتبال
 • مسعود امیراحمدی*، نرگس رازقی، حکیمه آقایی صفحات 97-114
  هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش نوروفیدبک با طرحواره درمانی در کاهش علائم افسردگی زنان بود. برای دستیابی به این منظور از طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد مبتلا به افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز مشاوره در شهر تهران از بهار تا زمستان سال 1393 بود. از بین افراد مراجعه کننده زنان با تشخیص افسردگی ، تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه تحت آموزش نوروفیدبک، طرحواره درمانی و گروه کنترل قرار گرفتند و به پرسشنامه افسردگی بک قبل و بعد از درمان پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد آموزش نوروفیدبک و طرحواره درمانی بر کاهش علائم افسردگی موثرند و میزان اندازه اثر روش نوروفیدبک و طرحواره درمانی در کاهش علائم افسردگی تفاوت ندارد.
  کلیدواژگان: آموزش نوروفیدبک، طرحواره درمانی، افسردگی
|
 • Moslem Kurd Tamini *, Zobeyr Samimi, Somaye Ramesh Pages 7-20
  Introduction
  Considering the problems that people with Obsessive-compulsive Disorder face in inhibition, new therapeutic methods are needed to inhibition improvement in this type of disorder. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of emotional working memory training on the improvement of behavioral inhibition of people with Obsessive-compulsive Disorder.
  Method
  For this purpose, 9 people with Obsessive-Compulsive Disorder were selected based on availability sampling method by using 2 instruments (SCID-I & YOCS). The participants underwent emotional working memory training for 20 sessions. All participants were assessed during pre-training and post- therapy by Go/NoGo test.
  Findings: The results showed significant reduction in participant's scores in post-test stage compared to pre-test in three components of Go/NoGo test, commitment error, omission error, and reaction time.
  Conclusion
  According to the results, it can be said that emotional working memory training is an appropriate choice for improvement of behavioral inhibition of people with Obsessive-compulsive Disorder.
  Keywords: Obsessive-compulsive Disorder, Inhibition, Emotional working memory, training
 • Hassan Gharibi *, Zoleykha Gholizadeh, Isa Hekmati Pages 21-37
  Introduction
  The purpose of this study was to examine the effectiveness of verbal self-instruction on cognitive functioning (inhibition, working memory, and set shifting) of ADHD children.
  Method
  To this end, 40 children with ADHD were selected purposefully from among the clients of Sanandaj Psychological Clinics and were randomly categorized in experiment and control groups. The experimental group received 12 sessions of training in self-instruction, but the control group was kept in waiting-list. Child Symptom Inventory (CSI-4), Wisconsin Card Sorting Test (WCST), Victoria Stroop Color-Word test, and Letter-Number Span test were administered before and after the intervention in both control and experimental groups.
  Findings: Analysis of Covariance showed that self-instruction had significant effect on inhibition (reaction time and error interference of Stroop test) and working memory (Letter-Number Span test) of Children with ADHD (p
  Keywords: Verbal self-instruction, Cognitive functioning, ADHD, Inhibition, Working memory, Set shifting, Perseveration
 • Esmat Danesh *, Atefeh Baghban Kazerani, Peyman Hasani Abhariyan Pages 38-56
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of neurofeedback treatment on decreasing the aggression of children with attention-deficit hyperactivity disorder.
  Method
  The study was quasi experimental with pre and post tests as well as treatment. Besides, there was a two months follow up. The statistical population composed of 7 to 12 years old male children, selected from among 80 children who had enrolled at Behjou Psychiatry Clinic in 2014-2015 educational year. Using purposive sampling, 40 children with attention-deficit hyperactivity disorder were randomly grouped in two control and experimental groups. Attention-deficit hyperactivity disorder was determined by four instruments including the clinical interviewing review list, based on psychiatric disorders diagnostic and statistical guide, 5th edition, 2013; diagnostic interview with a psychiatrist; Stanford and Turner's audiovisual test; and children's aggression test (Shahim, 2006). Having the goal of theta to beta reduction, beta suppression, theta increase and sensory motor rhythm, Neurofeedback Test was implemented three sessions a week, for ten weeks. Children of both groups were assessed in pre and post-test stages and a two-month follow up.
  Results
  Findings of single variable and multi variable covariance analyses suggested that neurofeedback treatment leads to a meaningful improvement in verbal, physical and relational aggression.
  Conclusion
  Overall, the results of this study suggested that educational neurofeedback remedy has a significant effect in reducing the aggression of children with attention-deficit hyperactivity disorder. Furthermore, the effect of the treatment was the same in the follow up test.
  Keywords: Aggression, Attention, deficit hyperactivity disorder, Neurofeedback
 • Seyed Younes Mohammadi *, Mitra Golzari, Moihammad Oraki Pages 57-67
  Introduction
  The aim of this study was to determine the influence of games on the speed of learning and the transfer of information between the two hemispheres of brain.
  Method
  The design of the study was quasi-experimental and the sampling estimation was based on Cohen's table. There were 15 patients in each group (experimental group and control) who voluntarily took part in the research and they were tested by pre-test and post-test. In order to measure the speed of data transfer between the hemispheres of the brain and the speed of learning among users, the device of drawing in the mirror was used. To analyze the data ANCOVA was performed by software SPSS 20.
  Findings: Results showed a significant relationship between playing games and the learning speed and transfer of information between the two hemispheres of the brain.
  Conclusion
  Games influence the speed of learning and transfer of information between the two hemispheres of the brain.
  Keywords: Games, Learning Speed, Data transfer, Hemispheres of the brain
 • Ali Bozorgmehr *, Mahdi Bozorgmehr Pages 68-79
  Introduction
  Given the importance of education and its impact on various aspects of physical and mental functions as well as lack of evidence on the effects of education on working memory performance, this study aimed to investigate the impact of educational level on the working memory.
  Method
  In this correlational study, a sample of 202 participants of both sexes aged between 30-41 years who held degrees from diplomas to PhD were selected by convenience sampling and were evaluated using 1-back and 2-back tasks. The data were analyzed and compared by analysis of variances.
  Findings: Comparing the scores of 1-back and 2-back tasks, using ANOVA, F was calculated equal to 25.266 and 19.399 (p
  Keywords: Education level, Working memory, N-back task
 • Abbas Ali Zarei *, Hakimeh Aghaei Pages 80-96
  Introduction
  The aim of this study was to compare the effectiveness of dictates of hypnosis and cognitive rehabilitation training on improving the status of throwing basketball ball .
  Method
  Design of the study was quasi-experimental with pretest and posttest as well as experimental and control groups. Population of the study consisted of all high school male students in the city of Tehran who had joined the basketball team of their schools on the first semester of the academic year of 95- 94. The research sample, selected by availability, included 45 students who were classified into three groups: a group of 15 who underwent hypnosis intervention, a second group of 15 who took cognitive rehabilitation therapy with neurofeedback method, and a third group of 15 who acted as the control group. One experimental group was treated for cognitive rehabilitation therapy for 15 sessions by neurofeedback method and the other group received 7 sessions of hypnosis dictates. But the control group received no intervention. To collect data for throwing ball, AAHPERD free-throw basketball test (1984) was used. Data were analyzed by analysis of variance and Bonferroni post-hoc tests.
  Findings: The results suggested that there is a significant difference between the effectiveness of cognitive rehabilitation training and indoctrination hypnosis in improving the status of throwing basketball ball (p≤ 0.05). That is, cognitive rehabilitation exercises improve the status of throwing basketball ball significantly better than dictates of hypnosis, although both cognitive rehabilitation training and dictates of hypnosis have a significant impact on the situation (p≤ 0.05).
  Conclusion
  Based on the results, using activity-based cognitive rehabilitation therapy and hypnosis are both effective for improving athletic performance.
  Keywords: Cognitive rehabilitation training, Dictates hypnosis, Status of throwing basketball ball
 • Masoud Amirahmadi *, Narges Razeghi, Hakimeh Aghaee Pages 97-114
  Introduction
  The main objective of this study was to compare the effectiveness of neurofeedback training with schema therapy in reducing symptoms of depression in depressed women of Tehran.
  Method
  To achieve this purpose, a quasi-experimental study with pre-test, post-test, and control group was designed. The study population included all patients with major depression symptoms who referred to the counseling center in Tehran from spring to winter 1393. From among the women diagnosed with depression, 30 were selected and randomly divided into 3 groups of neurofeedback training, schema therapy, and control group. They filled out the Beck Depression Inventory (ASI) before and after the treatments.
  Findings: The results of data analysis showed that neurofeedback training and schema therapy are effective in reducing symptoms of depression.
  Conclusion
  The final conclusion was that there is no significant difference between the effect size of neurofeedback method and schema therapy in reducing symptoms of depression.
  Keywords: Neurofeedback training, Schema therapy, Depression