فهرست مطالب

عصب روانشناسی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1402)

نشریه عصب روانشناسی
سال نهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اثربخشی آموزش خودتنظیمی رفتار توجهی بر حافظه کاری و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی کودکان (ADHD)
  فهیمه حمزه نژادی، فریبرز باقری*، محمد حاتمی، فریبرز درتاج صفحه 2
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی خودتنظیمی رفتارتوجهی بر حافظه کاری، نارسایی توجه و بیش فعالی کودکان انجام شد.

  روش

  این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به نارسایی توجه و بیش فعالی بود که در سال تحصیلی 99-1398 به مراکز مشاوره و روان شناسی منطقه 5 تهران مراجعه کرده و تحت درمان دارویی ریتالین قرار داشتند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. سپس از میان 40 نفر که بیشترین علائم بیش فعالی- نارسایی توجه و کمترین نمره را در حافظه کاری کسب کردند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش جداگانه در 8 جلسه هفتگی 60 دقیقه ای مداخله پژوهش شرکت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) و مقیاس سنجش حافظه کاری آلوی و همکاران (2008) بود. داده های آماری به کمک تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها:

   یافته ها حاکی از آن است که مداخله های خودتنظیمی رفتارتوجهی برحافظه کاری و کاهش نشانگان نارسایی توجه- بیش فعالی کودکان موثر است.

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های خودتنظیمی رفتارتوجهی تاثیر چشمگیری بر حافظه کاری کودکان ADHD داشت.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی رفتارتوجهی، حافظه کاری، نارسایی توجه، بیش فعالی، کودکان ADHD
 • احمد علیپور*، رقیه محمدی صفحات 15-26
  هدف

  دردهای نوروپاتی از عوارض شایع دیابت مزمن هستند که تاثیر منفی بر خلق و خوی بیماران دارند. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین اثر خالص و ترکیبی tDCS آندی ناحیه M1 و ناحیه F3 در کاهش پریشانی روانشناختی در مبتلایان به دیابت نوع 2 دارای دردهای نوروپاتیک انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر، یک کار آزمایی بالینی تصادفی چهار گروهی دو سر کور می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه بیماران 45 تا 65 ساله مبتلا به دیابت نوع 2 عضو انجمن دیابت شهرستان بناب در زمستان 1400 و بهار 1401 بودند که توسط متخصصان، دارای دردهای نوروپاتیک شناسایی شده بودند. نمونه پژوهش 48 تن بودند که به روش هدفمند و با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. سپس، تخصیص تصادفی بیماران به 4 گروه انجام گرفت. بیماران گروه های 4 گانه به مدت 12 جلسه، سه بار در هفته، مداخلات مربوط به خود را اخذ کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس 42 سوالی افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) بود.

  یافته ها

  طبق نتایج، میانگین پریشانی روانی در مراحل پس آزمون، پیگیری 1 ماهه و پیگیری 3 ماهه، در مقایسه با مرحله پیش آزمون، بطور معناداری کاهش یافته بود. اما تفاوتی در میانگین نمرات پریشانی روانی بین سایر مراحل (پس آزمون، پیگیری 1 ماهه، پیگیری 3 ماهه) دیده نشد. یعنی حتی تا مرحله پیگیری 3 ماهه، اثر مداخلات باقی مانده بود.

  نتیجه گیری

  کاربرد تحریک الکتریکی فراجمجه ای، با توجه به پتانسیل درمانی که دارد، می تواند در بیماران دیابتی گسترش یابد.

  کلیدواژگان: پریشانی روانی، درد نوروپاتیک، tDCS، M1، DLPFC
 • فرزانه حاتمی*، اکرم کاویانی صفحات 27-39
  هدف

  هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین تاثیر الگوی شنیداری و دیداری بر سرکوب ریتم میو در شوت سه گام بسکتبال بود.

  روش

  13 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی تهران به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ترتیب مشاهده الگوی بینایی و الگوی شنیداری، در بین شرکت کنندگان به صورت موازنه متقابل کنترل شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه اول، ابتدا الگوی بینایی را مشاهده و سپس الگوی شنیداری مربوط به صدای اجرای شوت سه گام بسکتبال را دریافت کردند و گروه دوم، الگوی بینایی را پس از الگوی شنیداری مشاهده و در نهایت هر دو گروه الگوی ترکیبی را مشاهده کردند. امواج مغزی شرکت کنندگان در سه حالت، توسط دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت و توسط نرم-افزار نروگاید به داده های کمی تبدیل شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازه های تکراری در یک طرح (منطقه عصبی) 3 × (نوع الگو) 3 نشان داد اثر اصلی منطقه عصبی معنادار است، به این معنی که، ریتم میو در منطقه CZ به طور معناداری سرکوب بیشتری نسبت به منطقه 3C داشته است (014/0= P). علاوه بر این، نتایج نشان دادند که ریتم میو در منطقه CZ به طور معناداری سرکوب بیشتری نسبت به منطقه عصبی 3C در هر دو حالت مشاهده الگوی بینایی (025/0= P) و بینایی- شنیداری (014/0= P) داشته است، درحالیکه بین ریتم میو در حالت الگوی شنیداری بین سه منطقه مذکور تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  یکپارچگی بینایی شنوایی سبب سرکوب بیشتری در ریتم میو و در نتیجه فعال سازی نورون های آینه ای می شود.

  کلیدواژگان: نورون های آینه ای، سرکوب ریتم میو، الگوی شنوایی-بینایی، شوت سه گام بسکتبال
 • پریوش خاورزمینی، رامین حبیبی کلیبر*، جواد مصرآبادی صفحات 41-54

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری سازگار با مغز بر شایستگی تحصیلی و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال 1401-1400 بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شاملکلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دوم شهر تبریز بود که در سال تحصیلی1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 40 نفر از دانش آموزان بود که به روش هدفمند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون همه مشارکت کنندگان، از طریق پرسش نامه شایستگی تحصیلی دیپرنا والیوت (1999) و پرسش نامه تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران (2010) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزش یادگیری سازگار با مغز کاین، کاین، مک کلینتیک و کلیمک (2005) را به مدت هشت جلسه 60 دقیقه ای دریافت کردند. داده ها در این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مولفه های شایستگی تحصیلی و تفکر ارجاعی تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود داشت (p<0.001). با توجه به نتایج می توان گفت آموزش یادگیری سازگار با مغز می تواند تلویحات کاربردی مفیدی در پیشگیری از مشکلات شایستگی تحصیلی و تفکر ارجاعی در دانش آموزان داشته باشد.

  کلیدواژگان: یادگیری سازگار با مغز، شایستگی تحصیلی، تفکر ارجاعی
 • سارا رهنما، محسن سعید منش*، فرنگیس دمهری صفحات 55-66

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای ADHD بود. طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی 8 تا 12 سال بودند که با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کانرز نسخه والدین (1960)، پرسشنامه مشکلات رفتاری کوای و پترسون (1987)، کارکرد اجرایی بریف (2000) بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای در قالب هفته ای دو جلسه، با استفاده از بسته توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی باران آموزش داده شد ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت ننمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) برای اندازهگیری اثربخشی توانبخشی شناختی از راه دور با بهره گیری از نرم افزار SPSS-26 انجام گردید. یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختی از راه دور مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی (952/82=F) و سطح معناداری کوچک تر یا مساوی (0.05) تاثیر معناداری بر مولفه کارکردهای اجرایی دارد. همچنین یافته ها نشان داد که توانبخشی شناختی از راه دور مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی (829/57=F) و سطح معناداری کوچک تر یا مساوی (0.05) تاثیر معناداری دارد. بنابراین نتیجه گیری شد که توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، تکالیف تعادلی -شناختی، کارکرد اجرایی، ADHD
 • سیما عیوضی*، جهانگیر کرمی، کامران یزدانبخش صفحات 67-83

  پژوهش حاضر با هدف طراحی، ساخت و اعتبارسنجی بسته آموزشی توان بخشی شناختی نوشتارپریش "همراه" صورت گرفت. روش پژوهش شامل 6 مرحله بود. در مرحله اول اطلاعات لازم جهت ساخت بسته از طریق کتاب ها و پیشینه پژوهشی بر پایه رویکرد شناختی جهت بهبود مهارت نوشتن و کارکردهای اجرای گردآوری شدند. در مرحله دوم بر اساس پیشینه پژوهش عمده مشکلات نوشتن در اختلال نوشتارپریشی شناسایی شدند. در مرحله سوم و چهارم، بازی های مربوطه طراحی و ساخته شدند. در مرحله پنجم، بسته جهت اعتبارسنجی در اختیار متخصصان حوزه روان شناسی شناختی و اختلالات یادگیری خاص (1 روان شناس حوزه شناختی، 2 روان شناس حوزه اختلالات یادگیری و 2 معلم پایه ابتدایی باتجربه در حوزه اختلال یادگیری خاص) قرار گرفت. به این منظور از پرسشنامه با طیف 4 درجه ای استفاده شد. نتیجه اعتبارسنجی نشان داد که بسته از اعتبار قابل قبول (85/0 =CVI) برخوردار است. در آخر، بسته که شامل 40 تمرین بازی محور بود جهت کارآزمایی مقدماتی در اختیار 3 دانش آموز عادی و 2 دانش آموز نوشتارپریش دوره ابتدایی قرار گرفت. از این طریق مشکلاتی که در هنگام اجرای بازی ها وجود داشتند شناسایی و برطرف شدند. بسته پیشنهاد می شود بسته آموزشی توان بخشی شناختی نوشتارپریش همراه در مراکز درمانی توسط متخصصین حوزه اختلالات یادگیری، در کنار روش های درمانی دیگر به منظور بهبود مهارت نوشتن و ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش آموزان نوشتارپریش استفاده شود.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، کارکردهای اجرایی، مهارت نوشتن، نوشتارپریشی
|
 • The Effectiveness of Attention Behavior Self-Regulation Training on Working Memory and Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children
  Fahimeh Hamzehnejadi, Fariborz Bagheri *, Mohammad Hatami, Fariborz Dortaj Page 2
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of behavioral self-regulation on working memory, attention deficit and hyperactivity in children.

  Method

  This research was performed experimentally with a pretest-posttest design with an experimental group and a control group. The statistical population included all children aged 7 to 12 years with attention deficit hyperactivity disorder who referred to counseling and psychology centers in Tehran's District 5 in the academic year 2019-2020, and were treated with Ritalin. Sampling was done by simple random method. Then, among the 40 people who received the most symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and the lowest score in working memory, they were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group separately participated in 8 weekly sessions of 60 minutes of research intervention and the control group remained on the waiting list. The research instruments included the Pediatric Symptoms Questionnaire (CSI-4) and the Work Memory Scale of Aloy et al. (2008). Statistical data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The findings indicate that self-regulatory behavioral interventions are effective on working memory and reducing the symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in children.

  Conclusion

  Behavioral self-regulation skills training had a significant effect on working memory of ADHD children.

  Keywords: Attention Behavior Self-Regulation, Working memory, Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD Children
 • Ahmad Alipour *, Rogayeh Mohammadi Pages 15-26
  Aim

  Neuropathic pains are common complications of chronic diabetes that have a negative effect on patients' mood. The present study, however, was conducted with the aim of determining the pure and combined effect of M1 and F3 anodic tDCS on reducing psychological distress in type 2 diabetes patients with neuropathic pain.

  Method

  The study is a four-group double-blind randomized clinical trial. The statistical population of the study was all patients aged 45 to 65 years with type 2 diabetes who were members of the Bonab Diabetes Association in the winter of 2021 and spring of 2022, identified by specialists as having neuropathic pain. The research sample was 48 people selected in a purposeful way and according to the inclusion and exclusion criteria. Then, the subjects were randomly assigned to 4 groups. Patients in 4 groups received their own interventions for 12 sessions, three times a week. The data collection tool was the 42-item depression, anxiety, and stress scale (DASS).

  Results

  According to the results, the average psychological distress in the post-test, 1-month follow-up, and 3-month follow-up phases, compared to the pre-test phase, was significantly reduced. However, there was no difference in the mean psychological distress scores between the other phases (post-test, 1-month follow-up, 3-month follow-up). That is, even up to the 3-month follow-up phase, the effect of the interventions remained.

  Conclusion

  Therefore, the application of transcranial direct current stimulation, considering its therapeutic potential, can be expanded in people with diabetes.

  Keywords: Psychological distress, neuropathic pain, tDCS, M1, DLPFC
 • Farzaneh Hatami *, Akram Kavyani Pages 27-39
  Aim

  The purpose of this study was to determine the effects of audio-visual modeling on mu rhythm suppression in basketball lay-up shot.

  Method

  For this purpose, 13 physical education students of Shahid Rajaee Teacher Training University participated voluntarily in this study. Order of presenting visual and auditory stimuli was counter-balanced among participants. Participants were randomly divided into two groups: the first group, observed the visual stimulus model first, then received the auditory stimulus, and the second group received the visual stimulus after the auditory stimulus and eventually presented the audio-visual stimuli. Brain waves were recorded by EEG in three conditions, presenting visual and auditory and audio-visual stimuli and were transformed to quantitative data by Neuro-guide Software.

  Results

  Results of two-way repeated measures ANOVA in a 3 (condition) × 3(brain area) design revealed that main effect of the brain area was significant, results of Bonferroni post hoc test for brain area main effect showed that the mu rhythm was significantly more suppressed in Cz compared to C3 brain area (P=0.014). In addition, the results also showed that the mu rhythm in CZ was significantly more suppressed than C3 in both visual (P=0.025) and audio-visual (P=0.014) stimuli conditions, however, there were no significant differences between the mu rhythm Suppression in auditory condition among three brain areas.

  Conclusion

  Finally, results confirmed that the integrity of the audio-visual stimuli causes further in mu rhythm suppression and mirror neurons activation.

  Keywords: Mirror neurons, Mu rhythm suppression, audio-visual modeling, Basketball lay-up shot
 • Parivash Khavarzamini, Ramin Habibi-Kaleybar *, Javad Mesrabadi Pages 41-54

  The present study aimed to determine the effectiveness of brain-based learning training on the academic competence and Repetitive Negative Thinking of female students in the second year of middle school in Tabriz city in 2021-2022. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design and a control group. The statistical population was all female secondary school students of the second district of Tabriz city who were studying in the academic year of 2021-2022. The sample consisted of 40 students who were randomly selected in two experimental and control groups (20 people in each group). To collect information in the pre-test and post-test, all participants were evaluated through Diperna Valiot's Academic Competence Questionnaire(1999) and Ehring et al.'s Repetitive negative thinking Questionnaire (2010). The experimental group received the Cain, Cain, McClintic, and Klimek (2005) brain-compatible learning training program for eight 60-minute sessions. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance test. The findings showed that there was a significant difference between the experimental group and the control group in terms of academic competence and repetitive negative thinking in favor of the experimental group (p<0.001). According to the results, it can be said that brain-based learning training can have useful practical implications in preventing problems of academic competence and repetitive negative thinking in students.

  Keywords: Brain-Based Learning, academic competence, Repetitive Negative Thinking
 • Sara Rahnama, Mohsen Saeidmanesh *, Farangis Demhari Pages 55-66

  The purpose of this study was to investigate the Effectiveness of remote cognitive-equilibrium tasks based cognitive rehabilitation on improving executive functions and reducing behavioral symptoms of children with ADHD. The present study was a semi-experimental, pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the included all children with attention ADHD aged 8 to 12 years. Using available sampling method, 30 children with ADHD were selected and replaced in two experimental (15people) and control (15people)groups using random replacement method. The research tools included Connors questionnaire for parents (1960), Quay and Patterson behavioral problems questionnaire (1987), brief executive function questionnaire (2000). The experimental group was trained for 10 sessions of 45 minutes in the format of two sessions a week, using the cognitive rehabilitation package based on balance-cognitive tasks of Baran, but the control group did not receive any intervention. Data analysis was done using (MANCOVA) to measure the effectiveness of remote cognitive rehabilitation using SPSS-26. The findings showed that remote cognitive rehabilitation based on balance-cognitive tasks (F = 82.952) and a significance level smaller than (0.001) has a significant effect on the component of executive functions. Also, cognitive rehabilitation through The round based on balance-cognitive tasks (F = 57.829) and the significance level is less than (0.001)) has a significant effect. Therefore, it was concluded that remote cognitive rehabilitation based on balance-cognitive tasks improves executive functions and reduces symptoms. The behavior of children with ADHD is affected.

  Keywords: cognitive rehabilitation, cognitive-euilibrium tasks, Executive Functions, behavioral symptoms, ADHD
 • Sima Aivazy *, Jahangir Karami, Kamran Yazdanbakhsh Pages 67-83

  The present study was conducted with the aim of designing, building and validating the educational package of cognitive rehabilitation of dysgraphia "Hamrah". The research method included 6 steps. In the first stage, the necessary information for making the package was collected through books and research background based on the cognitive approach to improve writing skills and executive functions. In the second step, based on the background of the research, major writing problems in dysgraphia were identified. In the third and fourth stages of the research, relevant games were designed and made. In the fifth stage, the validation package was provided to experts in the field of cognitive psychology and specific learning disorders (1 psychologist in the cognitive field, 2 psychologists in the field of specific learning disorders, and 2 experienced primary school teachers in the field of specific learning disorders). For this purpose, a questionnaire with a 4-point spectrum was used. The validation result showed that the package has acceptable validity (CVI=0.85). Finally, the package containing 40 game-based exercises was given to 3 normal students and 2 dysgraphia elementary school students for preliminary testing. In this way, the problems that existed during the execution of the games were identified and resolved. It is suggested that the educational package of cognitive rehabilitation of dysgraphia, along with other treatment methods, should be used in medical centers by experts in the field of learning disorders in order to improve writing skills and improve executive functions for students with dysgraphia

  Keywords: cognitive rehabilitation, Executive Functions, Writing Skills, dysgraphia