فهرست مطالب

جاده - پیاپی 83 (تابستان 1394)
 • پیاپی 83 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد مهدی خبیری* صفحه 71
  توسعه ونگهداری زیرساختهای کشور از جمله شاخصهای اساسی رشدو توسعه محسوب می شود. یکی از چالشهایی که هم اکنون ادارات راه و شهرسازی و همچنین سازمان های تابعه با آن مواجه می باشند کمبود اعتبارات وپیمانکاران توانا جهت تکمیل و اتمام پروژه های عمرانی و به ویژه نگهداری آنها است.این تحقیق با کمک روش پرسشنامه ای ونظر خواهی از جامعه پیمانکاران وکارفرمایان دولتی سعی نموده است، عوامل موثر و مهمتری که در کاهش عملکرد پیمانکاران راهداری نقش داشته اند در محدوده مورد مطالعه به روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری شناسایی نماید. نتایج پاسخنامه ها و تحلیل عاملی وتائیدی انجام شده نشان می دهد،دو پارامتر رعایت سقف زمانبندی و میزان تجربیات پرسنل شرکت تعمیر ونگهداری راه اهمیت بسیار داشته است.همچنین پارامترهای اقتصادی نظیر تامین بودجه کامل پروژه در انتهاء و عدم تعیین مدت زمان مناسب پروژه بر اساس مطالعات علمی(حجم عملیات، شرایط فصلی،..) در عملکرد پیمانکاران نقش و اهمیت بسیار دارد.همچنین دریافت گردید،که پارامتر الگوهای ساختاری وسلسله مراتبی موجود در شرکت پیمانکار اهمیت بسیار داشته است. نیز از مشکلات کارفرمایان می توان به ضعف دانش فنی پرسنل مرتبط و مدیران کارفرما اشاره نمود.در بررسی راهکارهای اصلاح این مشکلات مشخص شده در مرحله قبل به توسعه سیستمهای مدیریت و ایجادسامانه مدیریت اطلاعات راهداری توجه داده شد، همچنین تدوین و اجراءمبانی آموزشی پیمانکاران جهت تقویت عملکرد سازمانی ونتایج کار آنها موثر می باشد، شیوه « انعقاد قراردادها برمبنای عملکرد» نیز که در سایر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته می تواند توسط کارفرمایان دولتی استفاده شود.
  کلیدواژگان: تعمیر ونگهداری روسازی، پیمانکاران راهداری، تحلیل عاملی، معادلات ساختاری، قرارداد بر مبنای عملکرد
 • عبدالرضا رضایی ارجرودی*، آمنه تسبیحی صفحه 85
  بخش حمل ونقل به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه، دارای نقش اساسی و کارآمد در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه جوامع بوده که شناسایی عوامل موثر بر رشد این بخش، زمینه استفاده بهینه از ظرفیت-های بخش حمل ونقل و تعیین سیاستهایی در جهت افزایش کارایی را در پی خواهد داشت. هدف از این مقاله تحلیل نقش استاندارد سازی در بخش حمل ونقل بر رشد اقتصادی کشور می باشد که با تکیه بر ادبیات رشد برونزا و مطالعات تجربی انجام گرفته متغیرهای مورد نیاز شناسایی می شوند و مدل اقتصادی نقش مخارج صرف شده برای استاندارد سازی در بخش حمل ونقل بر رشد اقتصادی کشور ارائه گردیده و در نهایت مدل مذکور با استفاده از تکنیک های مناسب اقتصادسنجی برآورد گردیده است.
  بر اساس این مدل نیروی کار، نسبت سرمایه گذاری به موجودی سرمایه تاثیر مثبت و معناداری روی رشد ارزش افزوده کشور دارند. متغیرهای نسبت مخارج استاندارد سازی در بخش حمل ونقل به ارزش افزوده کشور، شاخص درجه بازبودن اقتصاد، تغییرات شاخص بهای کالا و خدمت و اندازه دخالت دولت نیز نقش مثبت و معناداری روی رشد این بخش دارند. متغیرهای مجازی برای دوره جنگ و زمان انقلاب نیز اثر منفی دارد. با توجه به یافته های تحقیق اگر یک درصد به نسبت مخارج استاندارسازی در بخش حمل ونقل به ارزش افزوده کشور افزوده گردد منجر به افزایش نرخ رشد ارزش افزوده کشور به میزان 0039/0 درصد خواهد شد.
  کلیدواژگان: مخارج استاندارد سازی، بخش حمل ونقل، الگوی رشد برونزا
 • یعقوب کمایی زاده*، حسین عبادی صفحه 93
  امروزه یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کلان شهرهای ایران مسئله حمل ونقل درون شهری است. از سوی دیگر، یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت کلان شهری در شهر اهواز، مدیریت حمل ونقل است. در همین ارتباط، زمینه ایجاد و توسعه حمل ونقل پایدار در این شهر می تواند باعث موثرترین ابزار هدایت توسعه شهر، شکل دهی به محیط و ارتقای کیفیت زندگی شهری شود. در این پژوهش از رهیافت تلفیقی SWOT- ANP جهت تعیین مناسب ترین راهبرد برای دستیابی به حمل ونقل پایدار شهری استفاده شده است. از آنجائی که مدل سوآت عوامل تحلیل را به صورت درونی (نقاط قوت و نقاط ضعف) و بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) طبقه بندی می کند و نتایج آن اغلب فقط لیست ناقصی از عوامل درونی و بیرونی است، برای همین نمی تواند به طور جامع فرآیند تصمیم گیری استراتژیک را ارزیابی کند. از این رو در این پژوهش، جهت رفع نواقص مدل SWOT از تکنیک ANP استفاده شده است. در واقع فرآیند تحلیل شبکه بین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها وابستگی برقرار می کند. مقاله حاضر، از لحاظ هدف به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی شکل گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از فرایند مصاحبه و پرس وجو از مسئولین، کارشناسان و صاحب نظران و تهیه پرسشنامه و چارچوب نظری نیز با استفاده از روش اسنادی انجام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، مناسب ترین راهبرد برای توسعه حمل ونقل و دستیابی به حمل ونقل پایدار کلان شهر اهواز، راهبرد محافظه کارانه (WO) با وزن 498/0 می باشد. ضمن اینکه راهبرد تهاجمی (SO) با وزن 469/0 به عنوان راهبرد جایگزین مطرح است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل، حمل و نقل پایدار، کلان شهر اهواز، مدل SWOT، مدل ANP
 • علی لکی روحانی، علی قدیری صفحه 109
 • کیاوش مهذب، عاطفه امیری، رضا صادق دوست، طهمز احمدپور صفحه 119
  در کلان شهرها به دلیل رشد سریع جمعیت و حمل و نقل، نیازهای شهری با سرعت زیادی رو به افزایش می باشد.
  در بیشتر مواقع به دلیل تغییر پذیری و آماری بودن مفهوم ترافیک، این نیازها در طول زمان تغییر می یابند. برای رسیدن به یک طرح موفق، به جهت تعدد و همچنین تغییر نیازها در طول زمان، لازم است علاوه بر سازگاری و توانایی برآورده ساختن نیازها در یک طرح، به اقتصاد آن نیز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار توجه ویژه شود. به دلیل پیچیدگی مستله، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، می توانند به عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به طرح های با مطلوبیت بیشتر بکار گرفته شوند. در این مقاله، تلاش شده است تاثیر و نحوه عملکرد این تکنیک ها در ارزیابی اقتصادی طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که با استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره، امکان ارزیابی کارآمدتر اقتصادی فراهم آورده می شود. با بکارگیری این ابزارها در مطالعه موردی انجام شده، تعداد گزینه های مطلوب تر و همچنین با شناسایی کارکرد های پر هزینه، ارزش کارکردی آن ها افزایش یافت. از طرفی امکان بیشینه نمودن مطلوبیت گزینه ها برای تصمیم گیرندگان از طریق ترکیب و دسته بندی آن ها فراهم آورده شده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، تصمیم گیرندگان، مطلوبیت
 • محمد حاجی عزیزی، مسعود نصیری صفحه 127
  مقاوم سازی، بهسازی و افزایش ظرفیت باربری جاده ها از مسائل مهم و کاربردی در سیستم حمل و نقلی جاده ای به شمار می رود که به منظور کاهش خطرات جانی و مالی جاده ای امری کاملا ضروری می باشد و استفاده از شیوه های مفید، ساده و مقرون به صرفه در پایدار سازی و تثبیت این مناطق بسیار حائز اهمیت است. با توجه به پیشرفت و توسعه ی جاده ای به ویژه در نواحی شیب ها، تثبیت و مقاوم سازی این شریان های حیاتی و کسب اطمینان از پایداری آن ها در برابر بارهای وارده یکی از چالش های اساسی پیش روی مهندسین و دست اندر کاران در این زمینه می باشد. استفاده از روش های متداول مقاوم سازی در این مناطق بسته به شرایط محیطی، اهمیت محل مورد نظر و درجه ناپایداری آن، هزینه های مصرفی مصالح موجود، امکانات و غیره بسیار متنوع می باشد. یکی از روش های مناسب و سازگار با محیط زیست برای مسلح کردن چنین مناطق حساسی استفاده از ستون های سنگی می باشد. استفاده از ستون های سنگی به عنوان یکی از روش های پایدار سازی، افزایش مقاومت، و بهبود ظرفیت باربری مطرح می شود که علاوه بر سادگی و راحتی اجرا، از نقطه نظر اقتصادی نیز نسبت به سایر روش های موجود مقرون به صرفه می باشد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه نتایج مدل سازی های آزمایشگاهی و مطالعات عددی (روش تفاضل محدود سه بعدی؛ FLAC3D) در بهبود و افزایش ظرفیت باربری شیب های خاکی و خاکریزهای جاده ای با استفاده از ستون سنگی می باشد.
  کلیدواژگان: جاده ها، ظرفیت باربری، ستون سنگی، پژوهش آزمایشگاهی
|
 • M. M. Khabiri* Page 71
  Development and maintenance of infrastructures of a country is one of the fundamental indexes of development. One of the challenges that departments of road and urban developments and affiliated organizations encounter is shortage of funds and capable contractors for completing construction projects¡ especially maintenance of them. By using questionnaire method and surveying governmental employers and contractors¡ this research has made an attempt to recognize important and effective factors on decreased performance of road maintenance contractors by using factor analysis and structural equation in the study area. The results of answer sheets and factor analysis show the two parameters of «The maximum duration of the project» and «employees'' experience of repairing and maintenance of roads» have had a high importance. Also¡ economic parameters such as full provision of budget at the end and failure to set the appropriate time based on scientific studies (volume of operations¡ seasonal conditions etc.) plays an important role in contractors'' performance. Moreover¡ it was found that parameters of structural patterns and available hierarchical of the contractor''s company have had a high importance. Furthermore¡ weakness of technical knowledge of related employees and employers can be mentioned as employers'' problems. Examining some ways to correct these identified problems in previous step¡ it has been paid some attention to develop management systems and creation of a road maintenance information management system. In addition¡ codification and running the educational basis for contractors is effective on strengthening organizational performance and their results. The way of «contracting based on performance» which has been put under consideration in other countries of the world¡ can be used by governmental employers.
  Keywords: Pavement maintenance, Exploratory, confirmatory factor analysis, Road maintenance contractor, Structural equation modeling
 • Yaghoub Kamaei Zade*, Hossein Ebadi Page 93
  Nowadays¡ one of the most important challenges that metropolises of Iran are face with is the problem of city’s interior transportation. On the other hand¡ one of the main concerns of urban management in the metropolis of Ahvaz¡ Transportation management. In the same issue¡ provision and development of persistent transportation can be an effective tool in leading city development¡ environment forming and promotion of city living quality. In this study¡ is used of combined approaches SWOT-ANP for determining most appropriate strategy to achieve sustainable civil transportation. Since the SWOT model analysis to internal factors (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) classification and the results are often incomplete list of internal and external factors¡ so it cannot comprehensively evaluate of strategic decision making process. Therefore¡ in this study¡ in order to eliminate defects SWOT model of ANP technique is used. In fact¡ the network analysis between the strengths¡ weaknesses¡ opportunities and threats establishes a dependency. Present research is applied in terms of goal and is descriptive-analytical in regard of study method and way of implementing. Based on research results¡ the most appropriate strategy for the development of transportation and achieve to sustainable transportation in metropolis Ahvaz¡ the conservative strategy (WO) is weight by 0/498. Addition to Offensive Strategies (SO) 0/469 weights is an alternative strategy.
  Keywords: Transportation, Sustainable of Transportation, Metropolis of Ahvaz, SWOT Model, ANP Model
 • K. Mohazzab, A. Amiri, R. Sadeghdoost, T. Ahmadpour Page 119
  Seeing that increase of population and transportation in metropolitans¡ urban needs have been growing dramatically. In general¡ due to statistical and variation essence of traffics¡ needs are also changed during the time. Therefore¡ to achieve long-term success in urban design it needs to strongly consider economical aspects besides compatibility and efficiency of designs. Because of such complexity¡ Multi-Objective Decision Making (MODM) methods implemented to assist decision makers in making deliberate choice. The main purpose of this paper is presenting the effects of MODM Techniques in economical evaluation of urban projects using functional values. Results show that¡ MODM methods look efficient in project’s economical evaluation perfectly. By using these methods in a case study¡ number of desired choices and its functional values content are increased significantly. It also creates practical possibility for decision makers to successfully combine and categorize alternatives for more preferred results.
 • M. Hajiazizi, M. Nasiri* Page 127
  Road stabilization and reinforcement is one of the key and practical issues in in road transportation system¡ which due to reducing financial and life risks are necessary matter. Use of efficient and cost effective approaches for stabilizing earth slopes is a crucial matter. Due to Road growth¡ stabilizing of endanger sites and insuring its safety is one of the basic concerns for engineers. With regard to regional condition¡ site importance¡ economical status¡ and many other factors¡ using common methods of stabilizing are diverse. One of these appropriate approaches for reinforcing earth slopes is the use of stone columns. Using stone columns¡ which¡ besides its simplicity and comfort implementation¡ is also very economical in comparison with other available methods. The object of this research is presentation of experimentally and numerically investigation of soil bearing capacity enhancement by stone column¡ and compare the results with unreinforced sits¡ and also other studies about using stone columns in increasing bearing capacities mention in this paper.
  Keywords: Road, Stone columns, Bearing Capacity, Experimental Study